E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-i ülésére"

Átírás

1 4924-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 26-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata helyi adórendelete felülvizsgálata Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Pénzügyi iroda részéről látta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Melléklet: - Döntési javaslat: rendelet-tervezet, határozat-tervezet Döntési változatok száma: 1.

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 26-i tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata helyi adórendelete felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! 1./ helyi adórendelet felülvizsgálata Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 29. (1) bekezdése alapján fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és mértékét megállapítani kizárólag törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletben lehet, kivéve ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés eltérően rendelkezik. A 32. alapján fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. A fentiek megfelelően a helyi adókról szóló évi C. törvény /továbbiakban: Htv./ rendelkezései alapján az adótételeket az adóév megkezdése előtt, legkésőbb november 30. napjáig vizsgálhatjuk felül. Az adórendeletünk felülvizsgálatakor a T. Képviselő-testület által bevezetett: 1) magánszemélyek kommunális adója, 2) helyi iparűzési adó, 3) Idegenforgalmi adó, helyi adók esetében megalkotta az egységes szabályokat tartalmazó a helyi adókról szóló 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletünket. A T. Képviselő-testület adórendeletünk felülvizsgálatával kapcsolatban elfogadta a évi kommunális adó csökkentéséről szóló 146/2014. (IX. 10.) sz. határozatát. A határozat a évi kommunális adó mértékét a város bel-, és külterületén elhelyezkedő építmény esetén Ft-ban, telek esetén Ft-ban határozza meg. A T. Képviselő-testület az adójogszabályokkal kapcsolatban döntött továbbá a szívességi lakáshasználók, bérlők lakhatási körülményeinek felülvizsgálatáról szóló 176/2014. (IX. 25.) sz. határozatában is az alábbiak szerint: A Képviselő-testület nyilatkozik továbbá, hogy minden törvényes, jogszabályi eszközt igénybe vesz annak érdekében, hogy a lakosság biztonságérzetét javítsa, a továbbiakban is közreműködik a hatóságok által szervezett ellenőrzésekben, amelyek során a bérlők, és a szívességi lakáshasználók lakhatási körülményeit vizsgálják. Felülvizsgálja az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeletét, hogy ezen lakáshasználókra is kiterjessze annak hatályát. A törvényi szabályozás szerint az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan a törvényben meghatározott felső határokra, illetve a Htv. 6. c) pontja szerint meghatározott fogyasztói árszínvonal változással növelt összegig terjedően megállapítsa évi törvény 6. c) pont: c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan - az e 2

3 törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg a 16. a) pontjában, a 22. a) pontjában, a 26. -ában, a 29. -ának (1) bekezdésében, a 33. -ának a) pontjában meghatározott felső határoknak évre a KSH által évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, évtől pedig a évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel - megállapítsa, A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint valorizációs mértékek az alábbiak szerint változnak január 1. napjától: magánszemélyek kommunális adójának felső határa ,3 Ft. idegenforgalmi adó: 505,1 Ft helyi iparűzési adó: 2,0% Magánszemélyek kommunális adója: A hivatkozott határozatban foglaltak szerint a magánszemélyek kommunális adója évben csökken a város bel-, és külterületén elhelyezkedő építmény esetén Ft-ra, míg a telek esetén Ft-ra. Javaslat Ft összegű bevételkiesést eredményez. Kommunális adóbevételünk összege várhatóan évben: e Ft. Helyi iparűzési adó: Alap Adómérték Összesen e Ft 2,0% e Ft Az iparűzési adó mértéke az adóalap 2,0 %-a. Az adó csökkentését a bevételek várható emelkedésével, az ipari terület értékesítésével, vállalkozások számának bővülésével párhuzamosan, és arányosan tervezzük. A nehéz helyzetbe került vállalkozások esetén továbbra is próbáljuk azt a gyakorlatot alkalmazni, hogy a részletfizetést engedélyezzük, az ügyintézési határidők pontos betartása mellett. Mindezek alapján javaslom a továbbiakban is a 2,0%-os adómértéket azzal, hogy az év folyamán azt felülvizsgáljuk a fentiek figyelembe vételével. A évi várható iparűzési adóbevételünk: e Ft Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó: évben az adó mértéke 420 Ft/fő/éj. A korábbi évekhez viszonyítva idegenforgalmi adóbevételünk nem változik, megközelíti a 3 M Ft-ot. Összesen 4 idegenforgalmi tevékenységet folytató adózó egy jelentősebb illetve három kisebb forgalmú kötelezett a fizetésére. A Htv. értelmében az idegenforgalmi adó alanya: 30. (1) bekezdés a) pontja szerint: adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja: 32. az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma A Htv. szerinti mentességek köre: 31. Az adókötelezettség alól mentes: a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély; b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén 3

4 vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója. e) az egyház tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy. Helyi rendeletünk értelmében mentes továbbá az adó alól: a 70. életévét betöltött magánszemély. Az adó beszedésére kötelezett: 34. (1) A 30. (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendő adót: a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be. (2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. A fogalmak között meghatározza továbbá, hogy ki az állandó lakos: állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén A fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki a közhiteles lakcím-nyilvántartás szerinti lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik a településen, és ott legalább 1 vendégéjszakát eltölt, vagyis, az a személy, aki 24 órát a településünkön eltölt, az az adó hatálya alá tartozik. Az adót, a szállásadó szedi be és fizeti be az adóhatóság részére, még akkor is, ha annak összegét nem szedte az adó alanyától (vendégtől). A jogszabály rendelkezéseiből eredően a 176/2014. (IX. 25.) sz. Kth. határozat 2.) pontjában megnevezett személyek az idegenforgalmi adórendeletünk hatálya alá tartoznak. Így helyi rendeletünkben az adó alól mentesülők körét kell meghatároznunk, mert például egy családi rendezvényre (esküvő) hazalátogató családtag is az adó hatálya alá tartozik. Ennek megfelelően javaslom az alól mentesíteni a településen lakóhellyel nem rendelkező hozzátartozót (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 2. pont) időkorlát nélkül, és a család vendégeit maximum 2 napig az adó alól. A közös önkormányzati hivatal tájékoztatja a lakosságot az idegenforgalmi adó hatálya alá tartozó személyek körének jelen felülvizsgálatáról, valamint a továbbiakban folytatja az ellenőrzéseket a szállásadók esetében. A rendeletünk felülvizsgálata eredményeként javaslom továbbá a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban biztosított kedvezmények felül vizsgálatát is: egyedülálló esetén a jogosultság mértékét az önjogú öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének 200 %-ában meghatározni, külterületi lakosok esetében a jogosultság mértékét egyértelműbben meghatározni: család esetén az önjogú öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének 160 %-ában (jelenlegi szabályozás: az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori minimális összege kétszeresének 80 %-át) azonos mértékű a javasolt szövegszerű módosítás, valamint egyedülálló esetén az az önjogú öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének 200 %- ában meghatározni. 4

5 A rendelet-tervezet részletes indoklása: ad. 1. Az idegenforgalmi adó esetében kibővíti a mentességek körét a magánszemély ingatlantulajdonos hozzátartozóival időkorlát nélkül, és a család vendégei esetében maximum 2 napig. ad. 2. A magánszemélyek kommunális adója esetén biztosítandó kedvezmények körét, és az adó mértékét határozza meg. ad. 3. A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, rendelkezik továbbá a technikai deregulációról is /hatályon kívül helyezés/. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. 2./ települési adó Az Országgyűlés napirendjén szerepel a T/1705. sz. Törvényjavaslat, amely tartalmazza a Htv. módosítását is. A jogszabály-tervezet értelmében minden települési önkormányzat az illetékességi területén a helyi adókon túl, települési adó(ka)t vezethet be, amelye(ke)t más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy azt nem terheli törvényben szabályozott közteher. A települési adónak nem lehet alanya szervezet, továbbá e minőségére tekintettel vállalkozó. Mindezek alapján megállapítható, hogy az adótárgyak körét a jogalkotó nem határolta be, azt a települések jogalkotói hatáskörébe utalja. A törvénytervezet indokolása sem tartalmaz legalább példálózó jellegű felsorolást. Az adó tárgya lehet: medence, hajó, termőföld. Jelenlegi ismereteink szerint, valamint a lakosság közteherviselési képességére tekintettel nem javasolom ezen adóforma bevezetését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg a helyi adó rendeletünk felülvizsgálatára tett előterjesztésemet, és támogassa a kommunális adó mértékének csökkentésére tett javaslatomat a szeptember 10-i testületi döntésünknek megfelelően. Kerekegyháza, november 20. Dr. Kelemen Márk polgármester 5

6 Határozati-javaslat./2014. (XI. 26.) sz. Kth. Települési adó bevezetése Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a települési adó bevezetésével kapcsolatos előterjesztést, és januárt 1. napjától illetékességi területén települési adót nem vezet be. Felelős: Határidő: Dr. Kelemen Márk polgármester azonnal 2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntést a évi költségvetés előkészítésekor vegye figyelembe. Felelős: Határidő: Vincze Miklós jegyző értelemszerűen 6

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE az idegenforgalmi adóról és egyes helyi adókról szóló rendeletek módosításáról I. Fejezet Idegenforgalmi adó Zsámbék Város Önkormányzati

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1990. évi C. törvény 1. oldal a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében

CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: I/9722/2011. CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) a helyi idegenforgalmi adóról (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) bekezdés

Részletesebben

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 1.. Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 1. oldal 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL T Á J É K O Z T A T Ó 1. HELYI ADÓKRÓL ÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL A 2012. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL HELYI ADÓK A települési önkormányzatok a közszolgáltatásaihoz szükséges

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Adóigazgatás. Építményadó

Adóigazgatás. Építményadó Adóigazgatás Szeghalom Város önkormányzata a jóléti feladatai ellátása érdekében nem nélkülözheti a lakossági hozzájárulást, így az önkormányzati rendszer megalakulását követően élve a magasabb szintű

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben