Válogatott magyarnyelvű bibliográfia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Válogatott magyarnyelvű bibliográfia"

Átírás

1 Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Ádány T.: A nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe az egyén felelőssége vonásában. Földrész, 2010/1-2., o. Ambrus M.: Az összehasonlító jogi módszer alkalmazása az emberi jogi európai bíróság joggyakorlatában, a jogállamiság tükrében. Föld-rész 2009/ o. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., o. Andrássy Gy.: A szlovák államnyelvtörvény módosítása és az emberi jogok. Jura 2010/ o. Andrássy Gy.: A hivatalos nyelvek száma és az emberi jogok. Jogtudományi Közlöny 2010/ o. Apreotesei A. I.: Thomas Lubanga Dyilo a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt. In: Kirs E. (szerk.):egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban. Studia Iuris Gentium Miskolcinensia, Tomus IV. Bíbor Kiadó, o. Ádány T.: Érdemi eljárás: a komplementaritás Achilles-sarka. In: Kirs E. (szerk.):egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban. Studia Iuris Gentium Miskolcinensia, Tomus IV. Bíbor Kiadó, o. Baka A.: Az Európai Emberi Jogi Konvenció és a kisebbségek nemzetközi jogi védelme. Magyar Közigazgatás 1992/ o. Baka A.: Az Emberi Jogok Európai Bírósága. In: Lomnici Z. (szerk.): Intézmények Európában, HVG-ORAC, Budapest o. Balázs K. Ódor B. (szerk.): A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok nemzetközi forrásai. Kiadja: Magyar Országgyűlés, o. Baller B.: A Magyar Köztársaság kétoldalú nemzetközi szerződései felülvizsgálatának folyamata az Európai Uniós csatlakozás következtében. Európai Jog 2006/2., o. Balogh A. J.: A katonák emberi jogainak védelme Európában - hogyan korlátozhatók az emberi jogok? Acta Humana 2004/3. sz o. Bán T.: Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának gyakorlata a tisztességes bírósági eljárásokkal összefüggő ügyekben. Acta Humana 2009/1-2., o. Baneth A.: Az Európai Unió és az Európa Tanács kapcsolata. Külügyi Szemle 2002/ o. Bárd K.: A hallgatás ára.(a nemzetközi terrorizmus és a hallgatás joga). Fundamentum 2005/3. sz o. Békés Cs. Kecskés D. G. (szerk.): A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben, Tanulmányok, dokumentumok és kronológia. Magyar ENSZ Társaság, Budapest, o. Bereczkei D.: A kisebbségi kérdés szociálpszichológiai megközelítése. Acta Humana 2007/ 4., o. Berend T. I.: Az idegengyűlölettől az etnikai tisztogatásig: a kelet-európai nacionalizmus történetéből. Európai Tükör 2006/ o. Berke B.: A nemzetközi jog, a belső jog és az alkotmány, a nemzetközi szerződések alkotmányossági revíziója. Jogállam 1997/ o. Berke B.: A nemzetközi szerződések alkotmányossági vizsgálatának megalapozásához. Magyar Jog 1997/8., o. Bibó I.: A szankciók kérdése a nemzetközi jogban. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok IV. kötet, Magvető, Budapest 1990., o. Bibó I.: A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai. Önrendelkezés, nagyhatalmi egyetértés, politikai döntőbíráskodás. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok IV. kötet, Magvető, Budapest, 1990., o

2 Blahó A.: Államok, transznacionális vállaltok és diplomácia. In: Blahó A. (szerk.): Elmaradottság fejlődés - átalakulás. Tanulmányok Szentes Tamás akadémikus 70. születésnapja tiszteletére. BKÁE Világgazdasági tanszék, 2003., o. Blahó A. Prandler Á.: Nemzetközi szervezetek és intézmények. Aula, Budapest, 2005., 618 o. Blutman L.: A kiutasítás és a refoulment egyes jogi kérdései Magyarország és az európai integráció. In: Tanulmányok az EU jogi intézményei és a jogharmonizáció köréből, JATE ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszékének kiadványa I., Szeged, 1998., o. Blutman L.: A nemzetközi jog a magyar bírósági gyakorlatban. In: Tóth K. (szerk.): In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár ( ). Szegedi TE ÁJK, Szeged, 2002., (Acta Juridica et Politica, Tom. LXI. Fasc ), o. Blutman L.: Nemzetközi soft law: hagyjuk dolgozni Occam borotváját. Közjogi szemle 2008/1., o. Blutman L.: A dereguláció árnyékos oldalai. Közjogi szemle 2008/2., o. Blutman L.: A nemzetközi jog használata az Alkotmány értelmezésénél. Jogtudományi Közlöny, 2009/ o. Blutman L.: Nemzetközi szerződés értelmezése más nemzetközi jogszabály segítségével. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Blutman L.: A jogrendszer nemzetköziesedése alkotmányossági szempontból (Normák kapcsolódásai, konfliktusai a mai alkotmányos rendszerben. In: (szerk.) Kocsis M.-Zeller J.: A köztársasági Alkotmány 20 éve. Tanulmánykötet. PAMA könyvek, Pécs 2009., o. Blutman L.: A nemzetközi szerződések törvénybe iktatása: homokszemek a gépezetben. Közjogi Szemle 2010/ o. Bodnár E.: Szabad választásokhoz való jog a strasbourgi joggyakorlat tükrében. Acta Humana 2008/ o. Bodnár E.: Politikai részvételi jogok az ENSZ dokumentumaiban és gyakorlatában. Acta Humana 2009/1-2., o. Bodnár L.: A nemzetközi szerződések és az állam. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987., 264 o. Bodnár L.: A nemzetközi szerződések államon belüli alkalmazásának kérdése. Acta Humana 1994/15-16., o. Bodnár L.: A nemzetközi jog és az államon belüli jog viszonya az új alkotmányban. In: Bragyova A. (szerk.): Nemzetközi jog az új Alkotmányban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest, 1997., o. Bodnár L.: Az ún. nevezett státusztörvény és a nemzetközi jog. In: Tóth K. (szerk.): In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár ( ). Szegedi TE ÁJK, Szeged, 2002., (Acta Juridica et Politica; Tom. LXI. Fasc ), o. Bokor B.: Diplomáciai csalétkek, Magyar Közlöny Kiadó, Bokor B.: Római tál New York-ban, avagy egy diplomata történetei. Minerva Kiadó, Bokorné Szegő H.: A nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások. KJK Budapest, Bokorné Szegő H.: Új államok és a nemzetközi jog. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1971., 262 o. Bokorné Szegő H.: Az ENSZ helye a nemzetközi jogalkotásban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976., 179 o. Bokorné Szegő H.: A nemzetközi szerződésekben való államutódlásról és a szerződések jogáról szóló kodifikáció közötti összefüggés. Állam- és Jogtudomány XXII/ , o. Bokorné Szegő H.: Államazonosság, államutódlás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984., 108 o. Bokorné Szegő H.: Az emberi jogok nemzetközi védelmével kapcsolatos szerződésekhez fűzött fenntartások. Állam- és Jogtudomány XXXIII/3-4., 1991., o

3 Bokorné Szegő H.: A kelet-közép-európai régió egyes államaiban végbement szétesési folyamatok hatása a nemzetközi szerződésekre. Állam- és Jogtudomány XXXV/1., 1993., o. Bokorné Szegő H.: Az államok és az emberi jogok. In: Rácz L. (szerk.): Az államok nemzetközi közösségének változása és a nemzetközi jog. Akadémiai, Budapest, 1993., o. Bokorné Szegő H.- Mavi V. (szerk.): Emberi jogok a nemzetközi jogban. Emberi Jogok Magyar Központja Budapest, o. Bokorné Szegő H.: Az emberi jogoktól való időleges eltérés, illetve az emberi jogok állandó jellegű törvényes korlátozása. Acta Humana 1995/18-19., o. Bokorné Szegő H.: A gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi megítélésének és szabályozásának mai kérdései. Acta Humana 1996/22-23., o. Bokorné Szegő H. Környei Á.: A diszkrimináció tilalma mint az emberi jogok védelmének alappillére. In: Blahó A. (szerk.): Elmaradottság fejlődés átalakulás, BKÁE Világgazdasági Tanszék, 2003., o. Bokorné Szegő H.: Nemzetközi jog. 6. javított kiadás, Aula Kiadó, Budapest, 2006., 384 o. Bokorné Szegő H. Böszörmenyi J.- Kemenszky Á.: Nemzetközi kapcsolatok alapszótára, Aula Kiadó, Budapest, Bokorné Szegő H.: Az államok közösségének szerepe az emberi jogok érvényesítésében. Acta Humana 2005/ o. Bóka J.: A helyi jogorvoslatok kimerítésének néhány problémája a diplomáciai védelem körében. In: Tóth K. (szerk.): In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár ( ). Szegedi TE ÁJK, Szeged, 2002., (Acta Juridica et Politica; Tom. LXI. Fasc ), o. Boros B. S.: Megemlékezés a programjellegű normáról. Miskolci Jogi Szemle, 2009/2., o. Böszörményi J.: A humanitárius intervenció néhány jogi és morális kérdéséről. Acta Humana 2002/46-47., o. Böszörményi J.: A bírósági eljárásokban használt nyelv szabályozása a nemzetközi jogban. Acta Humana 2006/ o. Böszörményi J.: Az ENSZ-reform első emberi jogi lépése: az Emberi Jogi Tanács. Acta Humana 2006/2., o. Bragyova A.: A nemzetközi jog érvényessége. Állam- és Jogtudomány 1980., o. Bragyova A.: Alapozhatók-e az emberi jogok a nemzetközi jogra? Állam- és Jogtudomány XXXII/1-4., 1990., o. Bragyova A.: Vannak-e kisebbségi jogok? Állam- és Jogtudomány XXXIV/ , o. Bragyova A.: Igazságtétel és nemzetközi jog. Állam- és Jogtudomány XXXV/ o. Bragyova A.: A magyar jogrendszer és a nemzetközi jog kapcsolatának alkotmányos rendezése elméleti kérdések. In: Bragyova A. (szerk.): Nemzetközi jog az új Alkotmányban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest, 1997., 9-34.o. Bragyova A. (szerk.): Nemzetközi jog az új Alkotmányban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest, 1997., 153 o. Bragyova A.: Az emberi jogok nemzetközi védelmére ott lenne a legnagyobb szükség, ahol erre nincs lehetőség. Bragyova A. alkotmánybíróval Sulyok G. beszélget. Fundamentum 2009/1., o. Bragyova A. Lamm V.: Nemzetközi jogi kutatások a Jogtudományi Intézetben. Állam- és Jogtudomány 2010., o. Bruhács J.: Nemzetközi vízjog. Akadémiai, Budapest, 1986., 293 o

4 Bruhács J. : A környezethez való jog és az emberi jogok nemzetközi rendszere. Acta Humana 1991/4., o. Bruhács J.: Nemzetközi jog, I. Általános rész. Dialóg Campus, Budapest Pécs, 2008., 247 o. Bruhács J.: Nemzetközi jog, II. Különös rész. Dialóg Campus, Budapest Pécs, 1999., 290 o. Bruhács J.: A nemzetközi folyók jogáról szóló évi New York-i egyezmény. Jura 2000/1-2., o. Bruhács J.: Nemzetközi jog, III. Nemzetközi szervezetek. Dialóg Campus, Budapest Pécs, 2001., 252 o. Bruhács J.: Az államok nemzetközi felelősségéről szóló végleges tervezet. In: Tóth K. (szerk.): In memoriam Nagy Károly egy. tanár ( ). Szegedi TE ÁJK, Szeged, 2002., (Acta Juridica et Politica; Tom. LXI. Fasc ), o. Bruhács J.: A humanitárius intervenció nemzetközi jogi aspektusaihoz. Acta Humana 2002/46-47., o. Bruhács J.: A évi iraki háború és a nemzetközi jog: szürrealista kérdések? In: Jog és jogászok a 21. század küszöbén. Nemzetközi konferencia Pécs, október 16. A Nemzetközi és Európajogi alszekció előadásainak szerkesztett változata, (szerk.): Komanovics A., Pécs, PTE-ÁJK, 2004, o. Bruhács J.: A évi kijevi jegyzőkönyv: redivivus vagy innováció. Jogtudományi Közlöny 2005/3., o. Bruhács J.: A határon túli környezeti károk orvoslásának problémája: nemzetközi magánjogi egyezmények. Jura 2005/ o. Brunner G.: Az Európai Unió kisebbségpolitikája és a nemzetállami törvényhozás. Magyar Jog 2002/3., o. Buergenthal, Th.: Nemzetközi emberi jogok. Helikon Kiadó, Budapest, 2001., 291 o. Búza L.: Az ENSZ főtitkárának nemzetközi jogi helyzete. Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica Tomus VIII. Fasciculus I. Szeged, 1961., o. Chronowski N.: Alapjogvédelem, nem csak uniós fokon. Fundamentum 2009/1., o. Chronowski N.: Szuverenitás az Európai Unióban utolsó bástya vagy szertefoszló remény? In: (szerk.) Kocsis M.-Zeller J.: A köztársasági Alkotmány 20 éve. Tanulmánykötet. PAMA könyvek, Pécs 2009., o. Csányi B.: Oroszország és a változó Arktisz. Kül-világ 2010/ o. Csapó Zs.: NATO WEU/ESDP: az Észak-atlanti szerződés Szervezete és az európai biztonság- és védelempolitika viszonyrendszere. In: Jog és jogászok a 21. század küszöbén. Nemzetközi konferencia Pécs, október 16. A Nemzetközi és Európajogi alszekció előadásainak szerkesztett változata, (szerk.): Komanovics A., Pécs, PTE-ÁJK, 2004, o. Csapó Zs.: Nemzetközi bíróságok és a gyermekkatonáskodás megítélése (I.) Közjogi Szemle 2008/2., o. (II.) Közjogi Szemle 2008/4., o. (III.) Közjogi Szemle 2009/június, o. Csatlós E.: Az Arktisz jégvilágának nemzetközi jogi minősítése. Jogtudományi Közlöny 2010/4., o. Csatlós E.: Az egyoldalú állami aktusok nemzetközi jogi helyzete. Miskolci Jogi Szemle, 2010/ o. Csillag Á.: A preventív diplomácia helye és szerepe a nemzetközi jogban. Collega, 2009/ o. Csuhány P.: Gondolatok a nemzetközi jog és a belső jog viszonyáról. Állam- és Jogtudomány XLVI. 2005/ o. Cutts Mark (vezető szerk.): A világ menekültjeinek helyzete 2000: A humanitárius segítségnyújtás öt évtizede. ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Magyarországi Képviselete, Budapest, 2000., 333 o. Diggelman O.: Az egyéni felelősség alapelve a nemzetközi büntetőjogban. Jura 2007/ o

5 Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967., 920 o. Diplomáciatörténet tárgykörében ld.: Külügyi szemle szakfolyóirat számait Drinóczi T.: A nemzetközi jog beszűrődése a magyar jogforrási jogrendszerbe. Magyar Jog 2005/10., o. Drinoczi T.: Nemzetközi jog a belső jogban (I.) Európai Tükör 2007/3., o., (II.) Európai Tükör 2007/4., o. Dunay P.-Gazdag F.: Az Észak-Atlanti Szerződés szervezete. Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet, Budapest, o. Dunay P.: Az iraki háború és a nemzetközi jog: A kezdettől a végig. Külügyi Szemle 2007/2-3., o. Dworkin R.: Miről döntött valójában a Bíróság? (USA Legfelső Bírósága vs. terrorizmussal vádolt személyek), Fundamentum 2004/ o. Egyetemesek-e az emberi jogok? (fórum). Fundamentum 1999/4., o. Emberi jogok a nemzetközi jogban (alapvető okmányok gyűjteménye), Emberi Jogok Magyar Központja (MTA Állam- és Jogtudományi Intézet), Budapest, 1994., 483 o. Az Emberi Jogi Tanács. Az ENSZ Közgyűlése 60/251. sz. határozata (A/RES/60/251, elfogadva március 15-én.) Nem hivatalos fordítás. Acta Humana 2006/2., o. Az emberi jogok tárgykörében ld.: Acta Humana, illetve Fundamentum c. szakfolyóirat számait Erdős A.: Sorsfordító esztendők. Korona Kiadó, Budapest, 2004., 280 o. Erdős A.: Adalékok a magyar diplomácia történetéhez a rendszerváltás korában. Külügyi Szemle 2009/ o. Erdős A.: Az ENSZ reformja. In: Lamm V. (szerk.): Liber Amicorum Prandler Árpád. Tanulmányok Prandler Árpád 80. születésnapja alkalmából. Lectum Kiadó, Budapest 2010., o. Ernszt I.: A kalózkodás és a nemzetközi jog. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Éliás P.: A konzuli jog és a diplomáciai védelem alkotmányos kérdései. In: Bragyova A. (szerk.): Nemzetközi jog az új Alkotmányban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest, 1997., o. Feldmájer L.: A Jugoszláviai Büntetőtörvényszék nemzetközi jogi megalapozottsága. Jogtudományi Közlöny 2003/7., o. Fehér L.: Az emberkereskedelem elleni nemzetközi fellépés főbb állomásai. Acta Humana 2008/ o. Fehér L.: Az emberkereskedelem áldozatára vonatkozó alapelvek a nemzetközi dokumentumokban. Acta Humana 2009/1-2., o. Ficzeréné Sirko Alexandra: A gyerekek jogai és a nemzetközi jog. Állam- és Jogtudomány XXXVI/3-4., o. Frank T. Sulyok G.: A diplomáciai és a konzuli kapcsolatok joga. Rejtjel Kiadó, Budapest, 132 o. French, D.: A fejlődő országok és a nemzetközi környezetvédelmi jog: a differenciált felelősség jelentősége. Magyar Jog 2002/ o. Gál Gy.: Világűrjog. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1964., 365 o. Gál Gy.: A világűrjog néhány alapkérdése az ezredfordulón. Jura 2001/2., o. Gál Gy.: Állami világűrjogok. Jura, 2004/2. sz., o

6 Gál Gy.: A világűrjogi funkcionalizmus elmélet és gyakorlat. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Gál Gy.: A világűrjogi funkcionalizmus negyven éve. Acta Humana 2009/ o. Gálik Z.: Az Európai Unió formálódó biztonságpolitikája és az intervenció. Acta Humana 2002/46-47., o. Ganczer M.: Egyezmény az államutódlás esetében bekövetkező hontalanság elkerüléséről. Föld-rész 2009/ o. Gardos-Orosz Fr.: Az emberi jogok európai egyezménye 10. cikkének kiterjesztő értelmezése a magyar vonatkozású ügyek kapcsán. Föld-rész 2009/ o. Gazdag F. Kovács P.: Az Európa Tanács Tanulmányok és dokumentumok. Stratégiai és Védelmi Intézet, Budapest, 1999., 216 o. Gazdag F. Kiss J. L. (szerk.): Magyar külpolitika a 20. században. Tanulmányok. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2004., 350 o. Gerelyes I. (szerk.): A NATO szerződései a magyar jogrendszerben. Osiris, Budapest, Gerélyes I.: A nemzetközi jog előtt álló kihívások a XXI. században. In: Lamm V. (szerk.): Liber Amicorum Prandler Árpád. Tanulmányok Prandler Árpád 80. születésnapja alkalmából. Lectum Kiadó, Budapest 2010., o. Gombos K.: Az alapjogok helyzetének változása az Európai Bíróság joggyakorlata tükrében. Jogtudományi Közlöny 2010/ o. Gömbös E.: Magyarok az ENSZ apparátusában. Külügyi Szemle 2008/2., o. Grád A.: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve, Strasbourg Bt. kiadása, Budapest, o. Guild E.: Mikor bűncselekmény a háború? L Harmattan kiadó, Budapest 2009., 134 o. Gúr R.: Útlevél a nemzetközi jogban és fejlődésének új irányai az EU-ban. Európai Jog 2005/5., o. Gurbai S.: A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtási és ellenőrzési mechanizmusának útvesztői. Acta Humana 2009/1-2., o. Gyurcsán J.: A Nemzetközi Büntetőbíróság és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolatának értékelése. Acta Humana 2006/ o. A háború áldozatainak védelmét szolgáló genfi egyezmények és kiegészítő jegyzőkönyvek. Kiadja a Magyar Vöröskereszt Országos Titkársága, Budapest, l994., 296 o. Halász I.: A nemzetközi igazgatás a válságövezetekben. Külügyi Szemle 2005/1-2., o. Halmai G. Tóth G. A. (szerk.): Emberi jogok. Osiris, Budapest, o. Haraszti Gy.: A nemzetközi szerződések megszűnése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973., 292 o. Haraszti Gy.: Az érvénytelenség fogalmának változása a nemzetközi szerződések jogában. Jogtudományi Közlöny 1975/3-4., o. Haraszti Gy. (szerk.): Nemzetközi jog. 2. kiadás. Budapest, Tankönyvkiadó, 490 o. Hargitai J.: Az útlevél és a külföldre utazáshoz való jog nemzetközi jogi alapja. Magyar Jog 1995/12., o. Hargitai J.: Az állampolgárság a nemzetközi jogban és az alkotmányjogban. Magyar Jog 1996/2., o. Hargitai J.: A külügyi hatalom és a külügyi igazgatás. Magyar Közigazgatás 1997/3., o

7 Hargitai J.: Az állampolgárok védelmének nemzetközi jogi és alkotmányjogi kérdései. In: Bragyova A. (szerk.): Nemzetközi jog az új Alkotmányban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest, o. Hargitai J.: A konzuli intézmény és a konzuli kapcsolatok jogának története. Jogtudományi Közlöny 1999/9., o. Hargitai J.: A bíróságok és a külpolitika. Magyar Jog 2000/8., o. Hargitai J.: A belső jogalkotás és a más állam belügyeibe történő beavatkozás. Magyar Jog 2001/12., o. Hargitai J.: A Benes dekrétumok és a jog. Magyar Jog 2002/8., o. Hargitai J.: A viszonosság a nemzetközi jogban és a belső jogban. Jogtudományi Közlöny 2002/10., o. Hargitai J.: Nemzetközi jog és szupranacionális jog. Magyar Jog 2003/4., o. Hargitai J.: A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga. Aula, Budapest, o. Hargitai J.:A jog térszerkezetének változásai. Nemzetközi Közlöny Közép-kelet-európai közigazgatási folyóirat.2008/ Hargitai J.: Nemzetközi jog a gyakorlatban. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, o. Hargitai J.: A vagyonjogi megállapodások és a diplomáciai védelem. Nemzetközi Közlöny 2009/1., o. Haraszti M. K.: A kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetések tilalma az ENSZ és az Európa Tanács legfontosabb dokumentumaiban, valamint az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységében. Acta Humana 2008/ o. Háború szuverenitás emberi jogok (fórum). Fundamentum 1999/3., o. Hámori G.: A furcsa per (A Bosznia-Hercegovina által a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság ellen a hágai Nemzetközi Bíróság előtt indított kereset esélyei). Jogtudományi Közlöny 2001/5., o. Herczegh G.: A gyarmati kérdés és a nemzetközi jog. KJK, Budapest, Herczegh G.: Az államközi kapcsolatok tudományos vizsgálatának eddigi útjai. Állam- jogtudomány, Herczegh G.: A nemzetközi kapcsolatok vizsgálata az Amerikai Egyesült Államokban. Állam- és Jogtudomány Herczegh G.: A humanitárius nemzetközi jog fejlődése és mai problémái. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1981., 347 o. Herczegh G.: Magyarország külpolitikája , Kossuth Kiadó, Budapest, 1987., Herczegh G.: Az államok közössége és a nemzetközi jog által védett értékek. In: Rácz. L. (szerk.): Az államok nemzetközi közösségének változása és a nemzetközi jog. Akadémiai kiadó, Budapest, o. Herczegh G. (szerk.): Nemzetközi jog. 3. kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1995., 372 o. Herczegh G.: Ellenvélemény a Hágai Nemzetközi Bíróság szeptember 25-i ítéletéhez. In: A Duna védelmében. Batthyány Lajos Alapítvány, o. Herczegh G.: A szarajevói merénylettől a potsdami konferenciáig. Magyarország a világháborús Európában Magyar Szemle Könyvek, Budapest, 1999., 592 o. Herczegh G.: Pergátló kifogások a Nemzetközi Bíróság legújabb gyakorlatában. In: Rostoványi Zs. (szerk.): Ars boni et aequi, Bp. BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, 2000., o. Herczegh G.: A nemzetközi jog holdudvarában. In: Tóth K. (szerk.): In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár ( ). Szegedi TE ÁJK, Szeged, 2002., (Acta Juridica et Politica, Tom. LXI. Fasc ), o

8 Herczegh G. Bős-Nagymaros. Valóság 2004/2., o. Herczegh G.: Peres örökségünk. Magyar Szemle Alapítvány, Budapest, 2005., 266. o. Herczegh G.: Néhány szó a környezetvédelem nemzetközi jogáról. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Hilf, M. Göttsche G. J.: Kína csatlakozása a Kereskedelmi Világszervezethez, Magyar Jog 2003/ o. Hoffmann T: Jugoszlávia felbomlása és a népek önrendelkezési joga, avagy a képzelőerő diadala a realitás fölött. In: Dayton, 10 év után, MTA Jogtudományi Tanszék, o. Hoffmann T: Egy előre meghozott ítélet krónikája? A Népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezmény alkalmazása (Bosznia és Hercegovina kontra Szerbia és Montenegró) ügy a hágai Nemzetközi Bíróság előtt. Kül-Világ 2006/2., o. Hoffmann T: A grúz-orosz válság nemzetközi jogi dimenziói. In: A grúz-orosz válság értékelése, MKI tanulmányok 2008/ o. Hoffmann T.: Koszovó, Irak, Grúzia A nemzetközi jogrendszer vége? Beszélő, III. folyam, XIII. évfolyam, szeptember o. Hoffmann T.: A fegyveres konfliktus minősítési problémái a polgárháborúba történő külföldi katonai beavatkozás esetén. In: Kirs E. (szerk.):egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban. Studia Iuris Gentium Miskolcinensia, Tomus IV. Bíbor Kiadó, o. Hollan M.: Az emberkereskedelem büntetni rendelése a nemzetközi instrumentumok tükrében. Állam- és Jogtudomány XLVIII/ , o. Horváth J. (szerk.): Világpolitikai lexikon Osiris, Budapest, 2005., 672 o. Horváth K.: A kisebbségi jogok új értelmezése az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában. In: Szabó M. (szerk.): Emlékkönyv Flachbarth Ernő tiszteletére. PPKE, Budapest, 2002., o. Horváth K.: Az emberi jogok védelme a terrorizmus elleni küzdelemben. Acta Humana 2003/3., o. Horváth M.: A Panamai Köztársaság szuverenitása a Panama-csatorna szerződései fényében. Iustum Aequum Salutare. V. 2009/ o. Horváth Z. Tar G.: Nemzetközi szervezetek kislexikona. HVG -ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, o. Horváth Zs.: Védelem a tudományos bizonyosság hiányában : az elővigyázatosság alapelve az Európai Unió környezeti jogában. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Höffe O.: Létezik-e interkulturális büntetőjog?(filozófiai megközelítés). Állam- és Jogtudomány XXXIX/ o. Jakab A.: A szuverenitás fogalmához kapcsolódó kompromisszumos stratégiák, különös tekintettel az európai integrációra. Európai Jog 2006/2., o. Juhász J. Magyar I. Tálas P. Valki L.: Koszovó. Egy válság anatómiája. Osiris, Budapest, 2000., 392 o. Julesz M.: A testi és lelki egészséghez való jog.. Acta Humana 2007/ o. Julesz M.: Környezeti igazságosság és kiszolgáltatottság. Acta Humana 2008/ o. Kaiser O.- Odze Gy.: Magyarországon... megbízólevéllel. Alexandra Kiadó, Kántor Z.: A nemzet kérdése a nemzetközi porondon. Külügyi Szemle, 2008/ o

9 Kaponyi E.: Fejezetek a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogából. Aula Kiadó, Budapest, 2003., 328 o. Kaponyi E.: A terrorizmus elleni küzdelem és az emberi jogok tiszteletben tartásának kettős követelménye. Acta Humana 2006/ o. Kaponyi E.: Megszégyenítés vagy párbeszéd emberi jogok az EU - Kína kapcsolatok tükrében. Acta Humana 2009/ o. Kardos G.: Mi is az a nemzetközi soft law? Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Aktái, 30. kötet.1988.(1990.),69-76.o. Kardos G.: Jog a békére? A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Actái, XXXIII. kötet , o. Kardos G.: A joguralom a nemzetközi jogban. Jogállam 1994/1., o. Kardos G.: Emberi jogok egy új korszak határán. Az emberi jogok nemzetközi védelmének néhány problémája a hidegháború elmúltával. T-Twins Kiadó, Budapest, 1995., 227 o. Kardos G.: Az OECD szervezete, működése és döntéshozatala. In: Dunay P.-Gazdag F.-Tálas P. (szerk.): Az OECD, a legfejlettebb országok klubja, Stratégiai Védelmi Kutatóintézet Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1996., o. Kardos G. : Terrorizmus és nemzetközi jog. Magyar Tudomány 1996/10., o. Kardos G.: Békeszerződések a nemzetközi jogban. Rubicon 1997/2., o. Kardos G.: A semlegesség jogának változásai. Jogtudományi Közlöny 1997/12., o. Kardos G.: Emberi jogok általános védelme és a katonaság. Acta Humana 1997/28-29., o. Kardos G.: A nemzetközi emberi jog diszkrét bája. Fundamentum 1998/4., 5-9. o. Kardos G.: Miért nehéz jogi eszközökkel védekezni a terrorizmus ellen? In.: Vadai Á. (szerk.): Terrorizmus. A nemzeti és nemzetközi biztonságot érintő kihívás. BKE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Budapest, 1999., o. Kardos G.: A szociális biztonsághoz való jog védelme a nemzetközi jogban. Fundamentum 2000/3., o. Kardos G.: A kultúrához való jog védelme a nemzetközi jogban. Fundamentum 2002/2., o. Kardos G.: Diplomácia és az emberi jogok. Külügyi Szemle 2002/3., o. Kardos G.: Az oktatáshoz való jog, mint szociális jog védelme a nemzetközi jogban. Jogtudományi Közlöny 2003/ o. Kardos G.: A diszkrimináció tilalma és az egyenlőség értelmezése: a nemzetközi jog lehetőségei. Acta Humana 2003/ o. Kardos G.: Üres kagylóhéj? A szociális jogok nemzetközi jogi védelmének egyes kérdései. Gondolat Kiadó, Budapest, o. Kardos G.: A vízhez való jog. Acta Humana 15. évf. 2004/ o. Kardos G.: Carl Schmitt nemzetközi jogi felfogásának jellemzői. = Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Szerk.: Cs. Kiss Lajos. Budapest, Gondolat Kiadó, [466.] Kardos G.: Az alapvető jogok európai védelme. Budapest, Mobil Kiadó, Kardos G.: Vannak-e jogai a terroristáknak? = Az igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára. Szerk.: Cs. Kiss Lajos Karádi Éva. Budapest, ELTE ÁJK, [299.] /Bibliotheca iuridica, Libri amicorum 15./

10 Kardos G.: Bibó István nemzetközi konfliktuselmélete. = Rubicon. 2004/ Kardos G.: A béketeremtés hitelessége. = Béketeremtés békefenntartás. Tanulmánykötet. Szerk.: Beszteri Béla Vizi László Tamás. Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, Kardos G.: A regionális vagy kisebbségi nyelvek chartája: egy európai kihívás. = Gazdaság és jog. Szakács István ünnepi tanulmánykötet. Szerk.: Steiger Judit. Budapest, ELTE ÁJK Gondolat Kiadó, /Bibliotheca Iuridica. Acta Congressuum 11./ Kardos G.: Az alapnorma és a nemzetközi jogrend. Világosság 2005/ o. Kardos G.: Céltévesztő regisztráció? Fundamentum. 2005/ Kardos G.: A kezdet nehézségeitől a normatív garanciákig: az ENSZ és a nemzeti kisebbségek. Kül-Világ 2006/1., 1-16 o. Kardos G.: Konstrukció és destrukció a nemzetközi bíráskodásban. Jogtudományi Közlöny 2006/ o. Kardos G.: A nemzeti kisebbségek védelme az Európai Unióban. Jogtudomány Közlöny 2006/ o. Kardos G.: Kisebbségek: konfliktusok és garanciák, Budapest, Gondolat kiadó, 2007., 14 Kardos G.: A nemzetközi jog a hidegháború után. = Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború után. Szerk.: Rada Péter. Budapest, /Grotius Könyvtár I./ Kardos G.: A nemzetközi jog megváltozott képe. = A magyar jogrendszer átalakulása. 1985/ Jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Szerk.: Jakab András Takács Péter. Budapest, Gondolat ELTE ÁJK, /Bibliotheca Iuridica. Acta Congressuum. 15./ Kardos G.: Az alapnorma és a nemzetközi rendszer. Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről. Szerk.: Cs. Kiss Lajos. Budapest, Gondolat Kiadó MTA JTI ELTE ÁJK, /Bibliotheca Iuridica. Acta Congressuum. 7./ Kardos G.: Koszovó függetlensége: az elnyomás kompenzációja vagy a történelem mellékterméke? Föld-rész 2008/ o. Kardos G.: Az élelemhez, illetve a vízhez való jog védelme az univerzális nemzetközi jogban. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Kardos G.: Az önrendelkezés joga és Koszovó függetlensége. Acta Humana 2009/ o. Kardos G. Lattmann T. (szerk.): Nemzetközi jog. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest o. Kardos G.: A nemzetközi jog strukturális változásai. In: Lamm V. (szerk.): Liber Amicorum Prandler Árpád. Tanulmányok Prandler Árpád 80. születésnapja alkalmából. Lectum Kiadó, Budapest 2010., o. Kartag-Ódri A.: A csoportidentitás és a kisebbségi kulturális jogok. REGIO Kisebbségi Szemle 1998/1. sz o. Kázmér Zs.: Excellencián innen és túl Minerva kiadó, Budapest 2008., 318 o. Kecskés G.: Az iraki háború a ius ad bellum tükrében. Állam- és Jogtudomány XLVIII , o. Kemenszky Á.: Háborús bűnösök felelősségre vonása az egykori Jugoszláviában, Ruandában és Sierra Leonéban. Az ad hoc büntetőbíróságok gyakorlata. Acta Humana 2002/46-47., o. Kemenszky Á.: Egy többségben levő kisebbség, a boszniai muszlimok identitásának formálódása. Acta Humana 2009/ o. Kende T.: A nemzeti és nemzetek feletti szuverenitás keresztútján. Európa Fórum. Gazdaság politika - jog, 1993/ o

11 Kende T.: A helyi jogorvoslatok kimerítése. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Actái, XXXIII. kötet , o. Kende T. (szerk.): Nemzetközi jogi szemelvények és dokumentumok I-II kötet. Osiris, Budapest, 2000., o. Kerényiné Környei Á.: Regionalizmus az egyetemessé váló emberi jogokban. In: Rostoványi Zs. (szerk.): Ars boni et aequi, Budapest, BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, 2000., o. Kecskés G.: A vízhez való jog nemzetközi jogi koncepciója. Állam- és Jogtudomány Vol. L, 2009/4., o. Keskeny E.: A Duna a nemzetközi egyezményekben. In: Lamm V. (szerk.): Liber Amicorum Prandler Árpád. Tanulmányok Prandler Árpád 80. születésnapja alkalmából. Lectum Kiadó, Budapest 2010., o. Kincses L: Diplomáciatörténet. HVG-ORAC, Budapest, o. Kirs E.: A Nemzetközi Büntetőbíróság helye az átmeneti igazságszolgáltatásban, különös tekintettel az észak-ugandai eseményekre. Közjogi Szemle 2008/3., o. Kirs E.: A nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás és a békéltetés közötti határvonalak az átmeneti igazságszolgáltatás rendszerében. In: Kirs E. (szerk.):egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban. Studia Iuris Gentium Miskolcinensia, Tomus IV. Bíbor Kiadó, o. Kirs E.: Ütköző érdekek az átmeneti igazságszolgáltatás színpadán. Közjogi Szemle 2010/3., o. Kis-Benedek J.: A koszovói államiság kezdeti lépései 2008-ban. Európai Tükör, 2008/ o. Kiss J. L.: A szuverenitás változó normái a nemzetközi kapcsolatokban: területiség és funkcionalizmus, állam és nemzet. Valóság 1995/3., o. Kiss J. L.: A terrorizmus, avagy a biztonság és a háború metamorfózisa, Acta Humana 2002/46-47., o. Kiss J. L.: Az új terrorizmus, avagy a háború metamorfózisa: a régi háború -tól az új háború -ig. Valóság 2002/7.,14-32.o. Kiss J. L.: Adalékok a nemzetközi rend és változásainak értelmezéséhez. In: Blahó A. (szerk.): Elmaradottság fejlődés átalakulás, BKÁE Világgazdasági Tanszék, 2003., o. Kiss J. L.: Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről. MKI tanulmányok, T-2009/13. Kiss J. L.: Európai Külügyi Szolgálat, avagy lehet-e global payerből global player? MKI tanulmányok, T-2011/1. Kisteleki K.: Az állampolgárság fejlődésének három európai útja: a német, a francia és a brit modell. In: Béli G.-Kajtár I.- Szekeres R. (szerk.): Jogtörténeti tanulmányok VIII. Kiadja a PTE ÁJK. Pécs, o. Kleinschmidt H. A nemzetközi kapcsolatok története, Athenaeum 2000 Kiadó, Budapest, 2001, 224 o. Kondorosi F.: Az emberi jogok európai rendszere és védelme, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2001., 114 o. Kondorosi F.: A globális gazdaság hatása az emberi jogok érvényesülésére. In: Blahó A. (szerk.): Elmaradottság fejlődés átalakulás. BKÁE Világgazdasági Tanszék, 2003., o. Kondorosi F.: Emberi jogok: veszélyek és kihívások. A Civil Akadémia kiadása, Budapest, 2004., 276 o. Kondorosi F.: Az alapjogok hierarchiája. In: Hajas B. Schanda B. (szerk.): Fomatori Iuris Publici. Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára. PPKE Jog- és Államtudományi Kar. Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója. Budapest 2006., o. Kondorosi F.: A fenntartható fejlődés és az emberi jogok. Jogtudományi Közlöny 2006/ o

12 Kondorosi F.: A világ végveszélyben? (A nemzetközi jog új kérdései). Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, o. Kondorosi F.: Energiapolitika és klímajogok. Közjogi szemle 2008/1., o. Kondorosi F.: A gazdasági válság hatása a nemzetközi kapcsolatokra és az államok politikájára. Európai Tűkör, 2009/ o. Kondorosi F.: Válság és veszélyek a nemzetközi kapcsolatokban. Urbis Kiadó, 2009., 168 o. Kondorosi F.: Emberi jogok és a természet változásai: a globális felmelegedés hatása a nemzetközi jog fejlődésére. Acta Humana 2009/ o. Kovács B.: Gibraltár: az önrendelkezési jog újabb erőpróbája. Külügyi Szemle, 2009/ o. Kovács L. - Sánta F.: A kínzás bűntette a nemzetközi büntetőjogban. Miskolci Jogi Szemle 2010/2., o. Kovács P.: Az emberi jogok nemzetközi jogi védelme a polgárháborúban. Jogtudományi Közlöny 1983/11., o. Kovács P.: A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája - aláírás előtt... Acta Humana 1993/10., o. Kovács P.: A nemzetközi jog a Badinter-bizottság joggyakorlatában. Jogtudományi Közlöny 1993/1., o. Kovács P.: Az európai kisebbségvédelem a 90-es években. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1995., 128. o. Kovács P.: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Osiris, Budapest, 1996., 238 o. Kovács P.: Fegyveres erők és emberi jogok. Acta Humana 1997/28-29., o. Kovács P.: Alkotmányosság és nemzetközi jog. In: Iustum, Aequum, Salutarem (Emlékkönyv Zlinszky János tiszteletére]. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Budapest, 1998., o. Kovács P.: Bevezetés a nemzetközi jogi és diplomáciai gyakorlatba. Szent István Társulat, Budapest, Kovács P.: Nemzetközi szervezetek szankciós típusú határozatai magyarországi érvényesíthetőségének alkotmányjogi gyakorlata és problémái. In: Bodnár L. (szerk.): EU-csatlakozás és alkotmányozás, a Szegedi TE ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszékének kiadványai II., Szeged, 2001., o. Kovács P.: Szemtől szembe (Avagy hogyan kölcsönöznek egymástól a nemzetközi bíróságok, különös tekintettel az emberi jogi vonatkozású ügyekre). Acta Humana 2002/49., o. Kovács P.: Valami ketyeg alattunk (Nemzetközi jogi kötelezettségeink és belső jogi szabályozásunk egyes kirívó ellentmondásairól). In: Ünnepi tanulmányok Holló András 60. Születésnapjára. ME Állam- és Jogtudományi Kar, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003., o. Kovács P.: Honfoglaló eleink esete a nemzetközi köz- és magánjoggal. In: Placet experiri, Ünnepi tanulmányok Bánrévy Gábor 75. születésnapjára, a PPKE kiadványa, Budapest, 2004., o. Kovács P.: Az egyén felelőssége az emberi jogok európai felfogásának rendszerében. Acta Humana 2004/2., o. Kovács P.: Kisebbségvédelem az Emberi Jogok Európai bíróságának gyakorlatában. Magyar Kisebbség (nemzetpolitikai szemle) 2004/4., Kolozsvár, o. Kovács P.: Jus gentium ante portas vel intra muros. In: Hajas B. Schanda B. (szerk.): Fomatori Iuris Publici. Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára. PPKE Jog- és Államtudományi Kar. Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója. Budapest 2006., o. Kovács P.: Nemzetközi közjog. Osiris, Budapest o

13 Kovács P.: Ítélet tanácsadó vélemény köpönyegében avagy van-e harmadik típusú eljárás a Nemzetközi bíróság előtt? Széljegyzetek a Nemzetközi Bíróságnak a palesztinai területen épített fal tárgyában adott tanácsadó véleményéhez. Iustum Aequum Salutare IV. 2008/ o. Kovács P.: Az erőszak alkalmazásának kérdése az ENSZ átalakításra váró koordinátarendszerében. In: Ünnepi tanulmányok Prof. Dr. Kalas Tibor egy. tanár oktatói munkásságának tiszteletére, Z-Press Kiadó, Miskolc, 2008., o. Kovács P.: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kidolgozásának története és elfogadásának körülményei. Iustum Aequum Salutare 2009/2., o. Kovács P.: Kisebbségi önkormányzatiság, identitásvállalás és adatvédelem avagy mennyi gondot is okoz nemzetközi jogi vonatkozású fogalmak önkényes értelmezése és továbbfejlesztése. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Kovács P.. A cigányság helyzete az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek tükrében. XVII. Országos jegyzőközigazgatási konferencia (Siófok, szept ) Köz-szöv o. Kovács P.:A szerződéskötési meghatalmazottság szerepe a nemzetközi jog fejlődésében. Acta Humana 2009/ o. Kovács P.: A nemzetközi jog fejlesztésének lehetőségei és korlátai a nemzetközi bíróságok joggyakorlatában. Jogtudományi Monográfiák 1., PPKE JÁK, Budapest o. Kovács P.: Emberi jogok és humanitárius nemzetközi jog: versengés vagy kiegészítés? Föld-rész, 2010/1-2., o. Környei Á.: Nemzetközi törekvések az emberi kötelességek meghatározására. Acta Humana 2004/2. sz., o. Környei Á.: Egy ország emberi jogi helyzetének értékeléséhez használható információk. Acta Humana 2008/ o. Környei Á.: Emberi jogi mutatók. Acta Humana 2009/ o. Kőváriné Ignáth É.: A szövetségi állam, a nyelvi közösségek és a régiók viszonya Belgiumban. Acta Humana 2009/ o. Kussbach E.: A háborús bűncselekményekre vonatkozó hatályos nemzetközi jogszabályok. Magyar Jog 1995/10., o. Kussbach E.: Nemzetközi és európai büntetőjog, Szent István Társulat, Budapest, 2005., 453. o. Lakatos I.- Forgó Á.: Az ENSZ emberi jogi rendszerének átalakítása az Emberi jogi Tanács megalakulásának fényében Reform vagy visszalépés? Acta Humana 2006/ o. Lakatos I.: Az ENSZ Emberi Jogi tanácsa vágyak és realitások. Fundamentum 2007/ o. Lamm V.: Az UNESCO szerződései, Állam- és Jogtudomány XIII., 1970., Lamm V.: Gondolatok a Nemzetközi Bíróság eljárásától való távolmaradásról, Állam- és Jogtudomány XXV o. Lamm V.: A nukleáris energia hasznosításának nemzetközi jogi kérdései. KJK, Budapest, Lamm V.: Néhány megjegyzés a nukleáris kárfelelősségi nemzetközi szerződésekről. Állam- és Jogtudomány XXVIII., o. Lamm V.: A nemzetközi bíráskodás fejlődésének vázlata az ókortól az első világháborúig. Állam- és Jogtudomány XXIX., o. Lamm V.: A Connally-fenntartás és Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszere. Állam- és Jogtudomány XXX., o

14 Lamm V.: A kötelező nemzetközi bíráskodás az Állandó Nemzetközi Bíróság idején, Állam- és Jogtudomány XXX., 1987., o. Lamm V.: A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságát elfogadó nyilatkozatok felmondásával és módosításával kapcsolatos problémák, Állam- és Jogtudomány XXXII., 1990., o. Lamm V.: Az államok közötti viták bírói rendezésének története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990., 162 o. Lamm V.: Univerzalizmus contra regionalizmus a Nemzetközi Bíróság ad hoc tanácsai. Állam- és Jogtudomány XXXIII/1-2., 1991., o. Lamm V.: A kelet-közép-európai államok és Nemzetközi Bíróság. Állam- és Jogtudomány XXXVI/1-2., 1995., o. Lamm V.: A Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, o. Lamm V.: A nukleáris energia hasznosításával kapcsolatos kockázatok és a jog. IN: Glatz F. (szerk.): Közgyűlési előadások. Vol. II., Bp., MTA, 1999., o. Lamm V.: A fakultatív klauzula rendszerének jogi jellege. Állam- és Jogtudomány XL/ , o. Lamm V.: A délszláv háború és a Nemzetközi Bíróság. In: Tóth K. (szerk.): In memoriam Nagy Károly egyetemi tanár ( ). Szegedi TE ÁJK, Szeged, 2002., (Acta Juridica et Politica, Tom. LXI. Fasc ), o. Lamm V.: A Nemzetközi Bíróság. In: Lomnici Z. (szerk.): Intézmények Európában, HVG-ORAC, Budapest, 2002., o. Lamm V.: A veszélyes erőket tartalmazó létesítmények fegyveres konfliktusok idején való védelme. In: Jantsits Á.- Prandler Á. (szerk.): Az évi Genfi Egyezmények évi két kiegészítő jegyzőkönyvének elfogadása, Budapest, 2003., o. Lamm V.: Viszonosság és a Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósága. In: Kiss D.- Varga I. (szerk.): Magister artis boni et aequi. Studia in honorem Németh János, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2003., o. Lamm V.: A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságát elfogadó nyilatkozatok. Állam- és Jogtudomány XLIV., o. Lamm V.: A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszere. Budapest, KJK-KERSZÖV, 2005., 331 o. Lamm V.: Adalékok a Rule of Law érvényesüléséről a nemzetközi jogban. Jog-Állam-Politika. 2009/2., o. Lamm V.: A Volt Jugoszlávia Nemzetközi Büntető Törvényszék (ICTY) és a Biztonsági Tanács. In: Lamm V. (szerk.): Liber Amicorum Prandler Árpád. Tanulmányok Prandler Árpád 80. születésnapja alkalmából. Lectum Kiadó, Budapest o. Láncos P. L.: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége. Egy régi-új uniós szerv működésének első éve. Európai Tükör, 2008/ Lattmann T.: A Vöröskereszt új emblémája- Az előzmények. Kül-Világ 2006/1., o. Lattmann T. Varga R. A Vöröskereszt új emblémája A megoldás. Kül-Világ 2006/ o. Lattmann T.- Nagy B.: Támadható-e Bejrút vagy Tel-Aviv? Arányosság a libanoni konfliktusban. Élet és Irodalom, 50. évfolyam, 33. szám, augusztus 18., 7. old. Lattmann T.: Grúz-orosz konfliktus az erő alkalmazása és a nemzetközi jog. Nemzet és biztonság 2008/8., o. Lattmann T.: Olvadó jég, fagyossá váló viszonyok. Nemzet és biztonság 2008/10., o

15 Lattmann T.: Nemzetközi és nem nemzetközi konfliktusok. Föld-rész, 2010/1-2., 9-22.o. Lattmann T.: A nemzetközi büntetőjogi fórumok működésének rendszere, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróságra - politika, parancs vagy jog? In: Kirs E. (szerk.):egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban. Studia Iuris Gentium Miskolcinensia, Tomus IV. Bíbor Kiadó, o. Lőrincz A.: A de Iure/de facto hontalanság problematikája. Acta Humana 2007/ 4., o. Lőrincz A.: családi élet tiszteletben tartásához való jog kontra állami szuverenitás. Külföldiek az Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. cikkének joggyakorlatában. Acta Humana 2007/ o. M. Nyitrai P.: A kiadatás intézményének újragondolása Európában az európai elfogatóparancs eszméje és alkalmazásának főbb dilemmái. Magyar Jog 2003/7., o. M. Nyitrai P.: Nemzetközi és európai büntetőjog. Osiris, Budapest, o. MacCormick N.: A szuverenitásról és a posztszuverenitásról. Fundamentum 2003/2., o. Magyar vonatkozású ügyek az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában: ld. Acta Humana szakfolyóirat számait. Majtényi B.: Változóban a jogszemlélet? (A jövő nemzedékek és a természeti tárgyak megjelenése a nemzetközi jogban és a nemzeti jogrendszerekben). Állam- és Jogtudomány XLIII/3-4., 2002., o. Majtényi B. - Vizi B. (szerk.): A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai: Dokumentum-gyűjtemény. Budapest, Gondolat Kiadó, MTA Jogtudományi Intézete, 2003., 248 o. Majtényi B.: Meddig terjed a kisebbségi biztos hatásköre? (Nemzetközi egyezmények mint kisebbségvédelmi garanciák). Marosi Z.: A nemzetközi terrorizmus és a végrehajtási immunitás az USA-ban. Collega 2002/4., o. Martin Gy: Quia sancti habentur legati a diplomáciai képviselő szerepe a modern nemzetközi kapcsolatokban.. In: Lamm V. (szerk.): Liber Amicorum Prandler Árpád. Tanulmányok Prandler Árpád 80. születésnapja alkalmából. Lectum Kiadó, Budapest 2010., o. Martonyi J.: Globális jog, európai jog, magyar jog. Magyar Jog 2001/4., o. Martonyi J.: Univerzális értékek, globális szabályok, lokális felelősség. Magyarország ma és holnap, o. Martonyi J.: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga a XXI. században, Magyar Jog, 2010/3. szám, o. Masenkó-Mavi V.: Emberi jogok: merre tovább? A további előrelépés lehetőségei, kihívásai és veszélyei. Acta Humana 2008/ o. Mavi V.: Kisebbségi csoportjogok védelme a nemzetközi jogban. Állam- és Jogtudomány XXXIII/1-2., 1991., o. Mavi V.: A nemzetközi közösség az univerzalizmus és a regionalizmus változó fogalmai szemszögéből. In: Rácz L. (szerk.): Az államok nemzetközi közösségének változása és a nemzetközi jog. Akadémiai, Budapest, 1993., o.. Mavi V. (szerk.): Nemzetközi okmányok gyűjteménye. Emberi Jogok Magyar Központja, Budapest, o. Mavi V.: Az Európa Tanács és az emberi jogok. Imre László Kiadó, Budapest, o. Mavi V.: A veszélyes hulladékok exportjának nemzetközi ellenőrzése. Állam- és Jogtudomány XXXVI/ , o. Mavi V.(szerk.): Az Európa Tanács emberi jogi dokumentumai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, o. Mavi V.: A Daytoni Egyezmény és az emberi jogok Boszniában és Hercegovinában. Állam- és Jogtudomány XLII/ o

16 Mavi V.: Környezetvédelem és emberi jogok az 1990-es években: változatlan összefüggések, változó prioritások. Állam- és Jogtudomány XLV/3-4. sz o. Mavi V.: Quo vadis, Egyesült Nemzetek Szervezete? (Az emberi jogok szerepe az ENSZ tervezett reformjában). Acta Humana 2005/3., o. Mavi V.: Konfliktusok és emberi jogok: Az emberi jogi jogsértések orvoslásának módszerei (A délszláv válság során alkalmazott módszer tapasztalatai). Állam és Jogtudomány Vol. XLVI., 2005/1-2., Mavi V.: Az állampolgárság intézménye: fejlődés vagy marginalizálódás? Állam- és Jogtudomány XLVIII o. Masenkó-Mavi V.: A mérlegelési hatalom problematikája az emberi jogok terén. Acta Humana 2008/ o. Mádl F.: Bős-Nagymaros tegnap és ma. In: A Duna védelmében. Batthyány Lajos Alapítvány, o. Majtényi B.: Belátásukra bízzák? Az Európa Tanács tagállamai és a környezetvédelem. Föld-rész 2009/ o. Melichar, E.: A nemzetközi jogilag kodifikált emberi jogok és Ausztria. In: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből XVIII, Pécs, 1987, o. Mihajlov D.: Nemzetközi szervezetek tisztviselőinek jogállása. Magyar Közigazgatás 1993/4., o. Mihajlov D.: A nemzetközi tisztviselők jogállását szabályozó jogforrások. Jogtudományi Közlöny 1993/7., o. Mink J.: Kemény csaták visszafogott eredmények? Az Emberi Jogi Bizottság működésének értékelése. Fundamentum 2009/1., o. Mink J.: Mérföldkő a szociális jogok érvényesíthetősége felé? Az Európai Szociális Kartához kapcsolódó kollektív panaszeljárás. Föld-rész 2009/ o. Miklósi Z.: A terrorizmus elleni háború és az emberi jogok. Fundamentum 2004/3., o. Molnár I. J.: A Kanadai Legfelsőbb Bíróság Québec Secession Reference ügyben hozott döntésének elemzése. Jogtudományi Közlöny 2004/3. sz o. Molnár T.: Az Alkotmány 7. (1) bekezdése a monista-dualista koncepciók szemszögéből de lege lata, illetve de lege ferenda. Magyar Jog 2004/11. sz., o. Molnár T.: Van új a nap alatt: a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárást újrakodifikáló törvény. Jogtudományi Közlöny 2006/2., o. Molnár T.: Az állampolgárság megítélése a nemzetközi jogban és a közösségi jogban, avagy messze esett-e az alma a fától? Acta Humana 2006/2., o. Nagy B.- Szénási Gy.: A nemzetközi szerződések jogának újabb kodifikációja. Bécs, Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Aktái, 30. kötet , o. Nagy B.: Az emberiség közös öröksége: rejtőző jogosított. In: Rácz L. (szerk.): Az államok közösségének változása és a nemzetközi jog. Akadémiai kiadó, Budapest, 1993., o. Nagy B.: A felek és a Nemzetközi Bíróság jogi álláspontja a Gabcikovo (Bős) Nagymarosi perben. In: Vargha J. (szerk.): A hágai döntés. Enciklopédia, Budapest, 1997., o. Nagy B.: Migráció: előnyök és hátrányok. Európai Tükör 1997/2., o. Nagy B.: A Bős-Nagymarosi erőműrendszerrel kapcsolatos nemzetközi jogi problémák, In: Máthé G.(szerk.): Tizenegyedik Jogász Vándorgyűlés. (Gyula, október). Magyar Jogász Egylet, Budapest, 1997., o. Nagy B.: Ördögárok. A hágai döntés után. Magyar Szemle 1998/1-2., o., ill. in: A Duna védelmében. Batthyány Lajos Alapítvány, o

17 Nagy B.: A fűzfa és a kultúra árnyéka (Az emberi jogokról). Magyar Tudomány 1999/ o. Nagy B.: Utoléri-e a magyar Akhilleusz az Unió teknősbékáját? Megfigyelések a menekültügyi jogharmonizáció körében. Magyar Jog 2001/4., o. Nagy B.: Önvédelem, háború, jog. Élet és Irodalom szept. 28. Nagy B. Jeney P. (szerk.): Nemzetközi jogi olvasókönyv. Dokumentumok, szemelvények. Osiris, Budapest, o. Nagy B.: A szuverén határai. Fundamentum 2003/2., o. Nagy B.: Kizárás vagy befogadás? A menekültekre és a migránsokra vonatkozó szabályozás az EU-ban. Café Bábel sz o. Nagy B.: Ki a szuverén? In: Majtényi L. Miklósi G. (szerk.): És mi lesz alkotmánnyal? Eötvös Károly Intézet, Budapest, o. Nagy B.: Nemzet, állam, polgár. Kísérlet fogalmi rendteremtésre. Élet és Irodalom, május 7-i sz., 6-7. o. Nagy B.: Eltűnt a délibáb. Élet és irodalom augusztus 12-i 32. száma. Nagy B.: Bős-breviárium Áttekintés a jogvita állásáról, Beszélő 2005/10., o. Nagy B. Faragó T. (szerk.).: Nemzetközi környezet- és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. Budapest, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2005., 188 p. Nagy G.: A strasbourgi bíróság újabb szervezeti és eljárási reformja. Acta Humana 2004/3. sz., o. Nagy K.: Az állam felelőssége a nemzetközi jog megsértése miatt. Akadémiai, Budapest, 1991., 243 o. Nagy K. : Az erőhatalom (vis major) néhány kérdése a nemzetközi jogban. Acta Juridica et Politica Tom. XLI. Fasc. 27. Szeged, o. Nagy K.: A nemzetközi jog, valamint Magyarország külkapcsolatainak története. Antológia Kiadó és Nyomda, Lakitelek, 1995., 205 o. Nagy K.: Szükséghelyzet és végszükség a nemzetközi jogban. Jogtudományi Közlöny 1995/11-12., o. Nagy K.: A népek önrendelkezési joga (összefoglaló). Acta juridica et politica Tomus LIII (Szeged), Emlékkönyv dr. Szabó András egyetemi tanár 70. születésnapjára, Szeged, 1998., o. Nagy K.: Nemzetközi jog, Püski, Budapest, 1999., 680 o. Nagy K.: A kisebbségek jogi helyzetének szabályozása egyes európai alkotmányokban: In: Bodnár L. (szerk.): EUcsatlakozás és alkotmányozás, SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszék kiadványai II., Szeged, 2001., o. Nagy P.: A Nemzetközi Valutaalap rövid története. Társadalmi Szemle 1996/8-9., o. Nagy P.: Virtuális diplomácia mítosz vagy valóság? Külügyi Szemle 2002/1., o. Nagy P.: Racionális-e a külpolitikai döntéshozatal? Külügyi Szemle 2003/1., o. Nagy S. Gy.: A környezethez való jog és a Kiotói Jegyzőkönyv, Acta Humana 2006/1., o. A Nemzetközi Bíróság ítélete a Bős (Gabcikovo) - Nagymarosi beruházása ügyében. In: Vargha J. (szerk.): A hágai döntés. Enciklopédia, Budapest, 1997., o. A nemzetközi jog alkotmányosítása (Forum: Lattmann T.- Kajtár G.- Stauber P.- Jeney P.). Fundamentum 2009/1., o

18 Nemzetközi jog és büntetőjog (tematikus szám). Állam- és Jogtudomány XXXV/3-4., A nemzetközi terrorizmus elleni harc és az emberi jogok védelme témakörében ld.: Fundamentum 2005/3. sz. A német Alkotmánybíróság az Emberi Jogok Európai Bírósága határozatainak kötelező erejéről. Fundamentum 2005/ o. Németh J.: Az állampolgárok jogainak védelme külföldön. A konzuli jog és a diplomáciai védelem kérdései. In: Rostoványi Zs. (szerk.): Ars boni et aequi, BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Budapest, 2000., o. Nép - nemzet - szuverenitás tárgykörében ld.. Fundamentum 2006/2. sz. A nemzet fogalma. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének sz. ajánlása. Fundamentum 2006/2., o. Nguyen Quoc Dinh Patrick Dailler Alain Pellet Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris, Budapest, 1997., 566 o. Ódor B. (szerk.): Intézményesített párbeszéd az Európai Unió, az Európa Tanács és az EBESZ között a nemzeti kisebbségvédelem tárgyában; A nemzeti kisebbségek védelme az Európai Közösségek Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága tevékenységében. Tanulmányok. Kiadja: Az Országgyűlés Hivatala. Budapest, o. Orentlicher D. F.: A nemzeti bíróságok és bíráik szerepe a nemzetközi humanitárius jog alkalmazásában. Fundamentum 2001/ o. Orosz Á.: A magyarországi polgári perek az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. Acta Humana 2007/ 4., o. Öllős László: Emberi jogok nemzeti jogok. Fórum Kisebbségkutató Intézet Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja - Dunaszerdahely, 2004., 252. o. Paczolay P.: Ókori államszövetségek. In: Tóth K. (szerk.): Acta Juridica et Politica, Tomus LXV. tanulmányok Dr. Molnár Imre egy. tanár 70. születésnapjára. Kiadja a Szegedi TE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos bizottsága. Szeged o. Pákozdy Cs.: A terrorizmus leküzdése és a nemzetközi humanitárius jog (A terroristák és a kombattánsok minősítésének egyes kérdéseiről). Acta Humana 2002/ o. Pákozdy Cs.: A közerkölcs védelme mint a véleménynyilvánítás egyik nemzetközi jogi és alkotmányos korlátja. Acta Humana 2003/ o. Pákozdy Cs.: Flachbarth Ernő gondolatainak időszerűsége a kisebbségvédelemben, az évi kisebbségvédelmi szerződéstervezet tükrében. In: Szabó M. (szerk.): Emlékkönyv Flachbarth Ernő tiszteletére, Pázmány Péter Katolikus Egyetem o. Pákozdy Cs.: A véleménynyilvánítás szabadsága és a mai strasbourgi joggyakorlat. In: Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Doktori Iskola, Stipta I. (szerk.): "Doktoranduszok Fóruma" tanulmánykötet, Novotni Alapítvány Miskolc, o. Pákozdy Cs.: A kisebbségvédelem, a véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi biztonság egyes összefüggései. Acta Humana 2004/ o. Pákozdy Cs.: Rágalmazással kapcsolatos ügyek az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatában. Magyar Jog 2005/2, o. Pákozdy Cs.: Az igazságszolgáltatás szereplővel szembeni kritika határai az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatában. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXIV, (2006). pp , illetve Acta Humana, 2006/ o. Pánovics A.: Éghajlatvédelmi tárgyalások fagyos légkörben a koppenhágai klímakonferencia kudarcának háttere. Közjogi Szemle 2010/ o. Pasqualetti G.: Diplomáciai vagy egyéb mentesség a szabálysértési eljárásban. Jogtudományi Közlöny,2009/ o

19 Paulovics A. Állatvédelem a nemzetközi szabályozás tükrében, Magyar Jog 2004/ o. Petró R. Sulyok G.(szerk.): Nemzetközi közjogi dokumentumgyűjtemény, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2000., 297 o. Póczik Sz. - Dunavölgyi Sz.: Nemzetközi migráció - nemzetközi kockázatok, HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, Polgári E.: A strasbourgi bíróság és az európai konszenzus. Értelmezési módszer vagy utólagos igazolás? Fundamentum, 2005/ o. Polgári E.: Az Emberi Jogok Európai bíróságának esetjoga. In: Fleck Z. (szerk.): Bíróságok mérlegen II. Pallas kiadó, Budapest, o. Polt P.: A kiadatás alkonya egy új jogintézmény: az európai letartóztatási parancs. Európai Jog 2002/2., 3-8. o. Pomeisl A. J.: Az EJEB-nek az EEJE 4. cikkének (2) bekezdésével (kényszer- vagy kötelező munka tilalma) kapcsolatos gyakorlata. Jogtudományi Közlöny 2009/9., o. Prandler Á.: A Biztonsági Tanács hatásköre és feladatai az ENSZ alapokmánya szerint. Jogtudományi Közlöny vol. XXVI. (1971) No. 5., o. Prandler Á.: A Biztonsági Tanács hatásköre és funkciói a regionális szervezetekkel, a leszereléssel, valamint egyéb politikai-szervezeti feladatokkal kapcsolatban. Jogtudományi Közlöny vol. XXVI. (1971) No. 6., o. Prandler Á.: Az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1974., 484 o. Prandler Á.: Kísérletek az ENSZ Alapokmányának felülvizsgálatára. Külpolitika, vol. II (1975) No o. Prandler Á.: Az emberi jogok biztosításnak néhány aktuális kérdése. Külpolitika, vol. VII (1980) No o. Prandler Á.: Az ENSZ Alapokmányának időszerűsége és alkalmazásának néhány nemzetközi jogi kérdése. Külpolitika, vol. IX. (1982) No o. Prandler Á.: A Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozása: radikális előrelépés a nemzetközi kapcsolatokban és a nemzetközi jog fejlesztése területén. In: Rostoványi Zs. (szerk.): Ars boni et aequi, BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Budapest, 2000., o. Prandler Á.: Elfogadott-e a humanitárius beavatkozás gyakorlata a nemzetközi jogban? Acta Humana 2002/ o. Prandler Á.: A Genfi Egyezmények és az állandó Nemzetközi Büntetőbíróság. In: Jantsits Á.- Prandler Á. (szerk.): Az évi Genfi Egyezmények évi két kiegészítő jegyzőkönyvének elfogadása, Budapest, 2003., o.. Prandler Á.: Gondolatok a nemzetközi büntetőbíráskodásról: eredmények és kilátások. In: Csapó Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professzor emeritus 70. születésnapjára. Kiadja: PTE Állam- Jogtudományi Kara, Pécs, 2009., 367 o., o. Prandler Á.: A nemzetközi szervezetek szerepe a nemzetközi jog fejlődésében. Acta Humana 2009/ o. Raisz A.: LB:EJEB - 2:1 Avagy kié a minősítés joga az emberiség elleni bűntettek esetén? In: Kirs E. (szerk.):egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban. Studia Iuris Gentium Miskolcinensia, Tomus IV. Bíbor Kiadó, o. Ravasz Á.: Kalózkodás Szomáliában: Puntland és a bukott államiság. Kül-Világ 2008/3-4., Raz J.: Emberi jogok megalapozás nélkül. Fundamentum 2009/1., o. Roberts A.: Út a világközösség felé? Az ENSZ és a nemzetközi jog. In: Howard M. - Louis W. R. (szerk.): Oxford Világtörténet a 20. században. Napvilág Kiadó, 2002., 490. o., o

20 Romsics G.: A hallgatástól a kritikáig. A nemzetközi kapcsolatok elmélete és az emberi jogok. Fundamentum 2009/1., o. Rostoványi Zs.: Iszlám terrorizmus. Magyar Tudomány 1996/10., o. Rostoványi Zs.: Az emberi jogok egyetemessége és a kulturális relativizmus. In: Rostoványi Zs. (szerk.): Ars boni et aequi, BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Budapest, 2000., o. Rostoványi Zs.: Civilizációk a civilizációk ellen? A hidegháború utáni nemzetközi rendszer antinómiái. Külügyi Szemle 2002/ o. Rostoványi Zs.: A nemzetközi kapcsolatok átalakulása (a nemzetközi rendszer változásai).. In: Lamm V. (szerk.): Liber Amicorum Prandler Árpád. Tanulmányok Prandler Árpád 80. születésnapja alkalmából. Lectum Kiadó, Budapest o. A Római Egyezmény és a jogvédelem hatékonysága (fórum). Fundamentum 2000/4., o. Rónay M.: A Szentszék és a Vatikán Városállam viszonya a közbeszédben és a jogban. Külügyi Szemle, 2004/3-4., o. Ruwantissa, I. R. A.: Cyber-terrorizmus és világűr-tevékenységek. Magyar Jog 2002/ o. Sajó A.: Érzelem és értelem vitája az ember és polgár jogainak nyilatkozatában. Fundamentum 2009/ o. Sándor J.: Bioetika és emberi jogok, az emberi jogok új generációja? Acta Humana 2006/1., o. Sándor J.: Emberi jogok az orvosbiológia területén a nemzetközi jog szerepe az emberi jogok és a bioetika közeledésében. Acta Humana 2009/ o. Sántha F.: Az emberiesség elleni bűncselekmények. Miskolci Jogi Szemle 2008/ o. Sántha F.: Parancsnokok, elöljárók speciális felelőssége a nemzetközi büntetőjogban. In: Kirs E. (szerk.):egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban. Studia Iuris Gentium Miskolcinensia, Tomus IV. Bíbor Kiadó, o. Schweitzer A.: Jeruzsálem nemzetközi jogi státusa politikai dokumentumok és értelmezések. Külügyi Szemle 2003/1., o. Segesváry V.: A terrorizmus elleni háború. Valóság 2002/8., 1-9. o. Serge L.: A Nemzetközi Büntetőtörvényszék Ruandában. Acta Humana. 2006/2., o. Shaw, M. N.: Nemzetközi jog. (szerk.: Nagy B.). Complex Kiadó, Budapest, 2008., 1120 o. Silagi, Michael: A levéltárak sorsa államutódláskor. Állam- és Jogtudomány XXXVI/3-4., 1995., o. Silek R.: A jugoszláviai nemzetközi büntetőtörvényszék joghatósága, szervezete és eljárása. Jogtudományi Közlöny 1998/ o. Simma Br.: A nemzetközi jog univerzalitása egy gyakorló jogász szemszögéből nézve. Miskolci Jogi Szemle 2010/ o. Simonyi A.: Csúcsrajáratva. Budapest, Alexandra Kiadó, Siska K. - Szemesi S.: A nemzetközi jog története. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003., 150 o. Skutnabb-Kangas T.: Nyelvi sokféleség, emberi jogok és a szabad piac. Fundamentum 1998/1-2., o. Somfai B.: A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény egyes rendelkezései a hazai jogszabályokban. Jura 2010/ o. Stone, Th. W.: A mérlegelési hatáskör fonáksága. Fundamentum 2005/ o

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o.

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o. Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o. Baka A.: Az Európai Emberi Jogi Konvenció és a kisebbségek nemzetközi

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Dr. Lattmann Tamás. Telefonszám(ok) +36 1 432 9000 / 29 586 Mobil lattmann.tamas@uni-nke.hu Állampolgárság Születési dátum 1976. augusztus 12.

Dr. Lattmann Tamás. Telefonszám(ok) +36 1 432 9000 / 29 586 Mobil lattmann.tamas@uni-nke.hu Állampolgárság Születési dátum 1976. augusztus 12. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Cím(ek) Dr. Lattmann Tamás Telefonszám(ok) +36 1 432 9000 / 29 586 Mobil E-mail(ek) lattmann.tamas@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE- ÉS TÖRTÉNETE. 2013/2014-es tanév. Szigorlati tételsor. Nappali és Levelező tagozat. A tételek

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE- ÉS TÖRTÉNETE. 2013/2014-es tanév. Szigorlati tételsor. Nappali és Levelező tagozat. A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE- ÉS TÖRTÉNETE 2013/2014-es tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat A tételek 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga. 2. A késő középkor nemzetközi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (Dr. Blutman László egyetemi tanár SZTE Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék)

PUBLIKÁCIÓK, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (Dr. Blutman László egyetemi tanár SZTE Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék) PUBLIKÁCIÓK, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (Dr. Blutman László egyetemi tanár SZTE Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék) Önálló monográfia, könyv Blutman L.: EU-jog a tárgyalóteremben: az elızetes döntéshozatal.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011 A viták békés rendezése Az erőszak tilalma Komanovics Adrienne, 2011 1 I. A viták békés rendezése Komanovics Adrienne, 2011 2 Áttekintés (1) A nemzetközi vita fogalma (2) Jogforrások (3) A viták békés

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

TEMATIKA. Tantárgy neve: Nemzetközi kapcsolatok elmélete és története II. Tárgyat gondozó tanszék: Jogtörténeti Tanszék

TEMATIKA. Tantárgy neve: Nemzetközi kapcsolatok elmélete és története II. Tárgyat gondozó tanszék: Jogtörténeti Tanszék TEMATIKA Tantárgy neve: Nemzetközi kapcsolatok elmélete és története II. Tárgyat gondozó tanszék: Jogtörténeti Tanszék Tárgy neve: Nemzetközi kapcsolatok elmélete és története Szak: közigazgatási menedzser

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

Földi András - Hamza Gábor: A római jog története és institúciói, Budapest, 2000 utáni kiadás,

Földi András - Hamza Gábor: A római jog története és institúciói, Budapest, 2000 utáni kiadás, Jogtörténeti Tanszék Jogász hallgatók részére: Kötelező irodalom: Földi András - Hamza Gábor: A római jog története és institúciói, Budapest, 2000 utáni kiadás, a XII. táblás törvény szövege Zlinszky János:

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

Alkotmányjog 1. Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel tavaszi szemeszter ELTE ÁJK február 16.

Alkotmányjog 1. Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel tavaszi szemeszter ELTE ÁJK február 16. Alkotmányjog 1 Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel 2016-17. tavaszi szemeszter ELTE ÁJK 2017. február 16. A tantárgy Előadás Gyakorlat Vizsgakövetelmények Vizsgarendszer A tanszékről alkjog.elte.hu/

Részletesebben

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS

AJÁNLOTT TANTERV - EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK TELJES IDEJŰ (NAPPALI TAGOZATOS) KÉPZÉS TANTÁRGY TÁRGYKÓD INTÉZET TANTÁRGY FELELŐS OKTATÓ(K) TANTÁRGY TÍPUSA FÉLÉV ÓRASZÁM Ö E Gy KREDIT 71 57 14 120 VIZSGAF ORMA ELŐFELTÉTEL A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 5NK12NKO100M Nemzetközi

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

2136. KARDOS Gábor: Az egészséghez való jog a nemzetközi jogban. Acta Humana. 1996/ KARDOS Gábor: Az egészséghez való jog a

2136. KARDOS Gábor: Az egészséghez való jog a nemzetközi jogban. Acta Humana. 1996/ KARDOS Gábor: Az egészséghez való jog a Publikációs lista 2118. KARDOS Gábor: Emberi jogok egy új korszak határán. Az emberi jogok nemzetközi védelmének néhány problémája a hidegháború elmúltával. Budapest, T- Twins Kiadó, 1995. 227. 2119. KARDOS

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft

Jegyzetboltb an kapható? Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft I. folyam Igazgatásszervező alapszak Egedy-Gellén-Horváth-Pál- Áltanános politológia Bevezetés a politológiába Szentpéteri Nagy Kari jegyzet 2013 igen, 1500 Ft Közigazgatástudomány alapjai A közigazgatás

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

Nemzetközi közjog Kollokviumi minimumkérdések 2016/17. tanév I. félév

Nemzetközi közjog Kollokviumi minimumkérdések 2016/17. tanév I. félév Nemzetközi közjog Kollokviumi minimumkérdések 2016/17. tanév I. félév A vizsga szóbeli része megkezdésének feltétele, hogy a hallgató a feltett 5 kérdés mindegyikére tökéletes választ adjon (kivéve az

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

2013/2014. tanév II. (tavaszi) félév

2013/2014. tanév II. (tavaszi) félév TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2013/2014. tanév II. (tavaszi) félév TANTÁRGY NEVE: NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉS TÖRTÉNETE II. Neptun kódja: K203E Előfeltétele: Helye a mintatantervben: II. szemeszter

Részletesebben

Tájékoztató és tematika Magyar alkotmányjog II. (Emberi jogok) c. tantárgyból 2010/2011-es tanév II. félév

Tájékoztató és tematika Magyar alkotmányjog II. (Emberi jogok) c. tantárgyból 2010/2011-es tanév II. félév RENDŐRTISZTI FŐISKOLA Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és tematika Magyar alkotmányjog II. (Emberi jogok) c. tantárgyból 2010/2011-es tanév II. félév A Tájékoztató célja, hogy a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA SZERVEZÉSÉBEN. 2013. JÚNIUS 14-15. SZÉCHENYI

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Az alapjogok védelme és korlátozása

Az alapjogok védelme és korlátozása Az alapjogok védelme és korlátozása Dr. Smuk Péter, egyetemi docens Az alapjogvédelmi intézményrendszer Nemzetközi egyezmények fórumok Hazai általános szervek speciális szervek Az alapjogvédelmi intézményrendszer

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) 1 Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2014. tavasz Lattmann Tamás ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

Tantárgy adatlap Nemzetközi szervezetek

Tantárgy adatlap Nemzetközi szervezetek A tantárgy kódja: 4VG32NAK07B A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): International Organizations A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 4/0 Kreditérték: 5 A

Részletesebben

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz

Lattmann Tamás (ELTE ÁJK) Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog. Alkalmazási kör. 2013. tavasz Fegyveres konfliktusok joga nemzetközi humanitárius jog 2013. tavasz Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Nemzetközi jog tagolása a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatban ius ad bellum (háborúhoz

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A kisebbségi jogok védelmének magyar vonatkozásai Dr. Pákozdi Csaba (PhD, egyetemi docens) főosztályvezető Külügyminisztérium,

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright

Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright Impresszum Jogi nyilatkozatok MTMT adatbázis Copyright 08092 1. atalin A megyei szakigazgatási szervek irányító tevékenységével kapcsolatos problémák ÁLLAM ÉS IGAZGATÁS 11: pp. 996-1006. (1976) 2. Tarnai

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Nemzetközi közjog Szigorlati minimumkérdések 2015/16. tanév II. félév

Nemzetközi közjog Szigorlati minimumkérdések 2015/16. tanév II. félév Nemzetközi közjog Szigorlati minimumkérdések 2015/16. tanév II. félév A vizsga szóbeli része megkezdésének feltétele, hogy a hallgató a feltett 10 (félévenként 5) minimumkérdés mindegyikére helyes választ

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK EURÓPA FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) február

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK EURÓPA FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) február KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK EURÓPA FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2010. február 1. Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) Mutassa be az ESZAK által létrehozott intézményeket és azok feladatait! Mutassa

Részletesebben

Pécs, szeptember Dr. habil. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens

Pécs, szeptember Dr. habil. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK KÖZIGAZGATÁSI JOGBÓL 2016 ősz I. Tananyag Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet. (I, II, V, XIII, XIV, XIX, XX. fejezetek) Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2011 Fábián Adrián (Szerk.):

Részletesebben

MAGYAR ALKOTMÁNYJOG II. (EMBERI JOGOK) c. tantárgyból 2012/13-as tanév őszi szemeszter

MAGYAR ALKOTMÁNYJOG II. (EMBERI JOGOK) c. tantárgyból 2012/13-as tanév őszi szemeszter NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR ALKALMAZOTT RENDÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ TEMATIKA MAGYAR ALKOTMÁNYJOG II. (EMBERI JOGOK) c. tantárgyból 2012/13-as tanév őszi szemeszter A

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 133-151

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 133-151 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 133-151 A NÜRNBERGI, A JUGOSZLÁV, ILLETVE A RUANDAI NEMZETKÖZI BÜNTETŐTÖRVÉNYSZÉKEK JOGHATÓSÁGA SZABÓ ADRIENN* jelen tanulmányom célja a legjelentősebb

Részletesebben

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24.

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. tudományos diákkör ProGrAmFÜZEt program 10:00-12:00 1. panel 12:00-12:30

Részletesebben

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően A BÍRÓNŐK EGYESÜLETE (A BÍRÓNŐK NEMZETKÖZI SZERVEZETÉNEK TAGJA) levelezési cím: 1055 Budapest, Markó utca 16. e-mail: bironok.egyesulete@gmail.com web: www.bironokegyesulete.hu A Bírónők Egyesülete Regionális

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere

Tematika. a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához. 1. nap. A központi állami szervek rendszere Tematika a közigazgatási szakvizsga kötelező tantárgyának felkészítő tanfolyamához A képzés időpontja: 2012. október 2-4. és 10-11. helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Díszterme

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Az Európai Corpus Juris és intézményrendszere, változások és a jövő Európa Tanács és az emberi jogok védelme Dr. Lattmann Tamás, PhD Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete

A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete A Magyar Jogász Egylet 2010. évi szakmai programtervezete 4. 25. 10-12. november 11-13. november december 9. Küldöttgyűlés Tizedik Magyar Jogászgyűlés (Balatonalmádi) Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés

Részletesebben

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals 1991-2011. közöttiek: Lentner Csaba: A mezőgazdasági hitelek árnyoldalai Megjelent: Gazdálkodás,

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Személyes adatok: Születési hely: Budapest Születési idő: 1980. február 18. Levélcím: 1053-Budapest, Egyetem tér 1-3. ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszék E-mail:

Részletesebben

A nemzetközi jog forrásai

A nemzetközi jog forrásai A nemzetközi jog rendszere A nemzetközi jog forrásai nincsen központi jogalkotó szervezet nincsen központilag alkotott jog jogforrás a nemzetközi jogban: 2010. tavasz Dr. Lattmann Tamás azok a formák,

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ . sz. melléklet JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció

Részletesebben

Az államok nemzetközi. Komanovics Adrienne, 2012

Az államok nemzetközi. Komanovics Adrienne, 2012 Az államok nemzetközi felelőssége Komanovics Adrienne, 2012 1 (1) A nemzetközi felelősség jogának fejlődése (2) A nemzetközi felelősség forrásai és a kodifikáció (3) A nemzetközi jogsértés (4) Az állam

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek Tartalom Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben... 12 II. A nemzeti jelképek helye a hatályos magyar Alkotmányban kelet-közép-európai

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén

Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén Hagyomány és megújulás a környezethez való jog alkotmánybeli elismerése terén Prof. Dr. Fodor László DE ÁJK, Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi tanszék Budapest, 2011. február 15. A hatályos normaszöveg

Részletesebben

A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése. Corvinus/BIGIS 2009. február 4.

A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése. Corvinus/BIGIS 2009. február 4. A nemzetközi jog alanyai, forrásai; a diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának fejlődése Corvinus/BIGIS 2009. február 4. Külügyi hatalom nemzetközi szerződések kötésének joga aktív és passzív követségi

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z C U R R I C U L U M V I T A E

Ö N É L E T R A J Z C U R R I C U L U M V I T A E Ö N É L E T R A J Z C U R R I C U L U M V I T A E SZEMÉLYI ADATOK Név DR. KOMANOVICS ADRIENNE Telefon (72) 501599 / 3297 Fax (72) 501599 / 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Állampolgárság magyar MUNKATAPASZTALAT

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA FARKAS BEÁTA VÁRNAY ERNŐ BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA A, Szeged 1997 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETES 1 I. BEVEZETÉS A REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓ ELMÉLETI HÁTTERÉBE... 3 1. INTEGRÁCIÓS ELMÉLETEK 3 1.1.

Részletesebben

Sarkalatos átalakulások A bíróságokra vonatkozó szabályozás átalakulása 2010-2014

Sarkalatos átalakulások A bíróságokra vonatkozó szabályozás átalakulása 2010-2014 MTA Law Working Papers 2014/39 Sarkalatos átalakulások A bíróságokra vonatkozó szabályozás átalakulása 2010-2014 Darák Péter Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences Budapest ISSN 2064-4515

Részletesebben

Szakirányú továbbképzés megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakértő

Szakirányú továbbképzés megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakértő Szakirányú továbbképzés megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakértő A megszerezhető szakképzettség megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségi jogi szakértő Szakirányú továbbképzés típusa:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei

A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016. A büntetőjog fogalma

Részletesebben