25/2004. (III. 3.) FVM rendelet egységes szerkezetben a 14/2007 (III.1.) FVM rendelettel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25/2004. (III. 3.) FVM rendelet egységes szerkezetben a 14/2007 (III.1.) FVM rendelettel"

Átírás

1 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet egységes szerkezetben a 14/2007 (III.1.) FVM rendelettel a évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló évi CXIV. törvény 10. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. E rendelet alkalmazásában a) minisztérium: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium; b) miniszter: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter; c) MVH: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal; d) Hivatal: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve; e) mezőgazdasági tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszeréről szóló 9003/2002. (SK 6.) KSH Közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR ), növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás (TEÁOR 01.4), erdőgazdálkodási termék-előállítás, erdőgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR 02), vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50, kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást), illetve halgazdálkodási (TEÁOR 05.0, kivéve a halászati szolgáltatást) tevékenység; f) mezőgazdasági termelő: az e) pont szerinti tevékenységet folytató, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) szerinti, állandó belföldi lakhellyel rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó, valamint belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely eleget tett az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: regisztrációs rendelet) szerinti regisztrációs kötelezettségének; g) integrátor: e rendelet 41. és 42. számú mellékletei alapján az illetékes Hivatal nyilvántartásában szereplő igénylő; h) zöldség-gyümölcs értékesítő szervezet (TÉSZ): a zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezetekről szóló 25/1999. (III. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: elismerési rendelet) alapján létrehozott, előzetesen elismert vagy elismert termelői értékesítő szervezet; i) egyes termékek beszerzését, értékesítést, szolgáltatást nyújtó szövetkezések és egyéb gazdálkodó szervezetek (BÉSZ): a évi I. törvény, valamint a évi CXLI. törvény, illetve az évi CXLIV. törvény alapján alakult vagy átalakult szervezet; j) termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 85/2002. (IX. 18.) FVM rendelet alapján létrehozott termelői csoport; k) R: az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet; l) erdőgazdálkodó: az erdő tulajdonosa vagy az erdőgazdálkodási tevékenységet folytató jogszerű használó, illetve az a földhasználó, aki nem erdőművelési ágú földterületen erdőt telepít; m) halászatra jogosult: a halászatról és horgászatról szóló évi XLI. törvény szerint nyilvántartott jogosult; n) vadászatra jogosult: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) alapján nyilvántartott jogosult; o) vízgazdálkodás: a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás);

2 p) közcélú vízgazdálkodási feladatok: a víztársulatok érdekeltségei területén ingatlan tulajdonnal rendelkező vagy ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok érdekében végzett vízrendezési és vízkárelhárítási feladatok összessége; q) nemzeti hatáskörben nyújtott támogatás: az Európai Unió vonatkozó jogszabályai alapján állami támogatásnak minősülő, hazai költségvetési forrásból biztosított támogatás; r) intézményi kezességvállalás: az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, illetve a Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezességvállalás; s) jelzálog-hitelintézet: a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. törvény 3. -ában foglaltak szerinti hitelintézet; t) MgSzH Központ: a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja. 2. (1) (2) Az e rendeletben szabályozott támogatások igénybevételére - ha e rendelet kivételt nem tesz - csak a regisztrációs rendelet szerint nyilvántartásba vett igénylők jogosultak. 3. (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól (a továbbiakban: adóhatóság) igényelhető támogatást a kedvezményezett a lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes adóhatóságtól igényelheti az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) előírásainak megfelelően. A kedvezményezett a támogatás jogosultságát bizonyító dokumentumokat az Art. előírásaira is figyelemmel köteles kezelni. (2) Amennyiben az adóhatóság által folyósított támogatások esetében a támogatás igénybevételét jogszabály más szerv igazolásához köti, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a támogatás e rendelet 1. számú melléklete szerint - az arra a miniszter által felhatalmazott szerv és az e célra rendszeresített számítógépes program által - kiállított igazolás alapján igényelhető az adóhatóságtól. Az igazolás kiállítása nem érinti az illetékes adóhatóságnak a támogatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos külön törvényben foglaltak szerinti jogát. (3) A támogatott köteles biztosítani az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal számára az ellenőrzés lehetőségeinek feltételeit. (4) Amennyiben e rendelet az adott támogatási jogcímnél hiánypótlásra ad lehetőséget, a pályázatot/kérelmet befogadó szerv tizenöt napos határidő tűzésével írásban egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólítja fel az igénylőt a hiányosan benyújtott (hiányos kitöltés, téves adatközlés) támogatási kérelem vagy pályázat esetén. Ha az igénylő a hiánypótlási felszólításnak határidőn belül nem tesz eleget, az elbíráló a kérelmet/pályázatot elutasítja. (5) A határidőn túl benyújtott támogatási kérelmet/pályázatot az elbíráló érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. (6) A vállalt kötelezettségek, a támogatási feltételek nem teljesítése, valamint a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az elbíráló, illetve az elbíráló kezdeményezésére, vagy a saját hatáskörében végzett vizsgálat alapján az illetékes adóhatóság rendeli el. (7) Az agrár- és vidékfejlesztési célok megvalósítását elősegítő támogatás esetén fejlesztési költségeket terhelő általános forgalmi adóhoz (a továbbiakban: áfa) csak akkor igényelhető támogatás, ha a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzéshez kapcsolódóan áfalevonási joga nincs. II. Fejezet KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELBŐL MŰKÖDŐ TÁMOGATÁSOK I. AZ ERDÉSZETI FELADATOK TÁMOGATÁSA 1. Az erdészeti közcélú feladatok ellátásának támogatása 4. A támogatások rendeltetése az erdők természetes, illetőleg mesterséges felújítása, valamint az erdők ápolásának és nevelésének támogatásával az erdők területének (mennyiségének), természeti egyensúlyának és egészségi állapotának (minőségének) megőrzése. 5. (1) A támogatást a) az erdőgazdálkodó, b) az erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszert és az erdészeti nyilvántartási és azonosítási rendszert működtető,

3 c) a magán-erdőgazdálkodás területén erdészeti szakirányú oktatást végző, valamint d) az erdészeti kutatást, ismeretterjesztést végző veheti igénybe, amennyiben eleget tett a nyilvántartásba vételi kötelezettségnek. (2) Az erdőgazdálkodó - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - támogatásban akkor részesülhet, ha a) az erdészeti hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette, nyilatkozott, hogy egyéb lejárt határidejű köztartozása nincs, valamint b) az erdőről és az erdő védelméről szóló évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 14. -ában foglaltak szerint kijelölés alapján az erdőgazdálkodási tevékenységet ellátja, költségvetés készítési és elszámolási kötelezettségének eleget tesz. (3) A támogatási kérelmek benyújtásának határideje jogvesztő hatályú. (4) A II. Fejezet I. Az erdészeti feladatok támogatás jogcímen adható támogatások jogosságát és összegét - valamennyi határidőn belül beküldött kérelem beérkezését követően - az erdészeti hatóság állapítja meg és intézkedik a támogatás összegének kiutalásáról. A támogatási forráshiány esetén az erdészeti hatóság az igényelt támogatásokat arányosan csökkenti. 6. Támogatás vehető igénybe: a) az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújításához, valamint a fiatal erdők ápolásához és neveléséhez, tuskózáshoz, nyiladékok és határjelek karbantartásához, az alábbi mértékek szerint: Az erdőfelújítás és erdőnevelés támogatásának mértéke I. Természetes mageredetű erdőfelújítás a talaj-előkészítéssel együtt célállománytípus tölgy bükk egyéb fafaj befejezett felújítás egyéves II. Természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafajra befejezett 52 felújítás egyéves 28 III. Mesterséges erdőfelújítások talaj-előkészítéssel együtt célállománytípus tölgy bükk akác egyéb kem. lomb. nemes nyár a) tízfokos és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen befejezett felújítás egyéb lágy lomb. E Ft/hektár fenyők egyéves b) tíz fok feletti lejtésű és géppel nem járható terepen befejezett felújítás egyéves IV. Befejezett erdősítés ápolása a revízióig, valamennyi engedélyezett fafajra az erdészeti hatóság által jóváhagyott esetekben 1. természetes 34 mag, mesterséges tíz fok felett 2. természetes 13 sarj

4 3. mesterséges 21 tíz fok alatt V. Állománynevelés (tisztítás) támogatása 1. természetes 25 mag, mesterséges tíz fok felett 2. természetes 13 sarj 3. mesterséges 13 tíz fok alatt 4. fenyőtisztítási 26 anyag megsemmisítésére további VI. Tuskózás támogatása, ha az erdészeti hatóság által elfogadott felújítási technológia indokolja Fafaj Talaj homok vályog agyag akác egyéb VII. A célállománytípus tíz-harminc százalékos, elszórtan jelen lévő elegyfafajjal történt megvalósulásakor az elegyesség értékelhető, az erdőfelújítási támogatás befejezett erdőre vonatkozó összegének 10 százalékáig VIII. Tűzpászták és nyiladékok karbantartása 1. tűzpászták 8 2. nyiladékok 11 IX. Határjelek karbantartására (Ft/db) 1300 b) c) a közcélból fenntartott, gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításához; d) az elhúzódó kárpótlási és részaránytulajdon-átadási folyamatokban keletkezett rontott erdőállomány-szerkezet helyreállításához; e) az erdőgazdálkodási üzemterv, üzemtervi kivonat készítéséhez; f) az erdészeti hatóság javaslata alapján a miniszter által elrendelt közérdekű erdővédelmi munkák költségeinek fedezetéhez, feltéve, hogy a munkák elvégzése nem a gazdálkodó mulasztása miatt vált szükségessé; g) a kijelölés alapján végzett erdőgazdálkodási tevékenység költségeinek fedezetéhez, amennyiben az ezzel kapcsolatos költségek meghaladják az erdei haszonvételből származó bevételeket; h) a nemzetközi szerződés alapján működtetett erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszer működtetéséhez és adatainak kezeléséhez; i) közjóléti erdészeti létesítmények és erdőtelepítések nyilvántartási és azonosítási rendszerének működtetésére és fenntartására; j) a nemzetközi erdészeti szervezetekben a nemzeti képviselet ellátásához, valamint k) az erdei természeti rendszerek, az erdő természeti egyensúlyának és egészségi állapotának megőrzéséhez, az erdészeti ismeretterjesztés, oktatás, kutatás költségeihez. 7. A 6. a) pontjában foglalt támogatás elnyerése és elszámolása érdekében az erdőgazdálkodónak - a jóváhagyott éves erdőgazdálkodási terv alapján - költségvetést kell készítenie. A költségvetést legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül - elemi károk esetén, valamint új erdőgazdálkodó belépésekor az éves erdőgazdálkodási tevékenység megkezdésének tervezett vagy szükséges időpontja előtt harminc nappal - kell elkészíteni, és az erdészeti hatósághoz elbírálásra és jóváhagyásra négy példányban benyújtani. Az éves terv évközi változása esetén a kérelemhez módosított költségvetést is mellékelni kell. A költségvetés határidőn túli benyújtása esetén támogatás nem folyósítható, illetve a felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

5 8. (1) Az Evt ában meghatározott erdőfenntartási járulékbefizetési kötelezettséget az erdészeti hatóság határozatban közli az erdőgazdálkodóval. Az erdészeti hatóság a beérkezett járulékok összegét minden hónap 27. napjáig köteles a Magyar Államkincstárnál vezetett központosított bevételi számlára átutalni. (2) Az erdészeti hatóság által jóváhagyott támogatás összegének a) negyven százalékát május 10. napjától, b) negyven százalékát október 10. napjától, c) a fennmaradó részt a műszaki átvétel során megállapított sikeresség arányában legkésőbb a tárgyévet követő február 15-éig igényelheti az erdőgazdálkodó, d) hárommillió forint összeget meg nem haladó támogatási igény esetén május 10. napjától egyszeri, ötvenszázalékos előleg igényelhető. A támogatás fennmaradó része az elvégzett munkák műszaki átvételét követő elszámolás alapján kerülhet kifizetésre. (3) Az erdőgazdálkodó köteles - a tárgyévet követő év február 15-éig - az éves költségvetési elszámolását jóváhagyásra az erdészeti hatósághoz megküldeni. Az elszámolás alapján az erdészeti hatóság gondoskodik a tárgyévet lezáró támogatások kifizetéséről, a fennálló befizetési kötelezettségek elrendeléséről. A befizetési kötelezettséget az erdészeti hatóság az elszámolás benyújtásának elmaradása esetén a rendelkezésre álló adatok alapján rendeli el. A költségvetési elszámolás szerinti támogatási kérelem határidőn túli benyújtása jogvesztő hatályú, és igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. (4) Az év végi elszámolások alapján még járó támogatások összegét az erdészeti hatóság legkésőbb március 31-ig köteles folyósítani. 9. (1) A támogatás igénybevételének rendjét az e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) Az erdőgazdálkodó által benyújtott költségvetés felülvizsgálatát az erdészeti hatóság végzi el. Az elszámolás alapján a támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság állapítja meg, és intézkedik a támogatás összegének a kiutalásáról. (3) (1) A közcélból fenntartott, gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításának támogatása [6. c) pont] azokra az üzemterv szerint elsődlegesen védelmi rendeltetésű, V-VI. fatermési osztályú erdőrészletekre - ideértve az erdősztyepp erdők területét is - adható, melyeket mageredetű, őshonos fafajjal újítottak fel. (2) A támogatás az erdészeti hatósághoz február 10-ét követő harminc napon belül benyújtott kérelemre, a felújítás során egy alkalommal, befejezéskor vehető igénybe. A támogatás igénybevételének rendjét az e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság állapítja meg, és intézkedik a támogatás összegének a kiutalásáról. (3) A támogatás összege a 6. a) pontjában erdőfelújításra meghatározott, befejezéskori támogatási érték ötvenöt százaléka. 12. (1) Az elhúzódó kárpótlási és részaránytulajdon átadási folyamatokban keletkezett, leromlott szerkezetű erdőállomány helyreállításához (6. d) pont) támogatás igényelhető azokra a folyamatban lévő erdősítésekre vagy üres vágásterületekre, amelyekre együttesen fennáll, hogy a) az erdőfelújítási kötelezettség az eredeti tulajdonszerzéssel (kárpótlás vagy részaránytulajdon nevesítés) kapcsolatos határozat jogerőre emelkedése előtt keletkezett, és b) az erdőfelújítási kötelezettség teljesítése (a szerkezetátalakítás) legalább ötezer négyzetméter összefüggő részleges vagy teljes területen végrehajtott mesterséges erdősítéssel érhető el. (2) Nem terjed ki a támogatás igénylésének lehetősége az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott esetekre. (3) A támogatás mértéke a 6. a) pontjában erdőfelújításra meghatározott támogatáson felül: Célállomány Ezer Ft/hektár tölgy, bükk mesterséges erdőfelújítás 150 egyéb fajú mesterséges erdőfelújítás 90 (4) A támogatás az erdészeti hatósághoz február 10-ét követő harminc napon belül benyújtott kérelemre, erdőrészletenként egy alkalommal vehető igénybe. A 2005/2006-os tenyészeti évben szakszerűen elvégzett és legalább hetven százalék sikerességű erdősítés műszaki átvételét követően a támogatás kifizethető tárgyévet követő év március 31-ig. (5) A támogatási kérelmet az e rendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani.

6 13. (1) Kijelölt erdőgazdálkodó csak olyan erdőgazdálkodó lehet, aki/amely a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Szvt.) hatálya alá tartozik. (2) A kijelölt erdőgazdálkodó a haszonvételekből és a támogatásokból származó bevételeket és a kijelölés alapján végzett erdőgazdálkodási tevékenység költségeit (áfa nélkül) évente - helyrajzi számonként és összesítve - köteles megtervezni, számba venni és a munka elvégzését követően az elszámolásokat az erdészeti hatóságnál meglévő, a támogatási okirat mellékletét képező formában és tartalommal, a tárgyévet követő év február 15-éig elkészíteni. A kijelölt erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó bevételeket és közvetlen költségét az Szvt. 93. (3) bekezdése alapján a kiegészítő mellékletben részletesen be kell mutatni a folyósított támogatásfelhasználás tervezett és tényleges összegének viszonyításával, melyet a végelszámoláshoz csatolni kell. A szakmai és pénzügyi terveket, a támogatási okiratot és a pénzügyi elszámolásokat a kijelölt erdőgazdálkodó nevében csak a felelős ügyvezető írhatja alá. A pénzügyi és számviteli helyességért a kijelölt erdőgazdálkodó számviteli vezetője aláírásával is megerősített felelősséggel tartozik. (3) A kijelölt erdőgazdálkodó könyvvizsgálója auditálja az éves erdőgazdálkodási tevékenység pénzügyi terveit és annak megvalósítását követően a pénzügyi elszámolásokat abból a szempontból, hogy a tervek és az elszámolások megfelelnek-e az Szvt.-ben, e rendeletben, valamint a támogatási okiratban foglaltaknak. Felelős a könyvvizsgáló azért is, hogy az elszámolásokban szereplő adatok egyezzenek a kijelölt erdőgazdálkodó könyvelési adataival. (4) A kijelölt erdőgazdálkodó kizárólag a kijelölt területre vonatkozó erdőgazdálkodási tervet és költségvetést legkésőbb február 10-ét követő tizenöt napon belül köteles megküldeni az erdészeti hatóság részére. Az erdészeti hatóság a terv és költségvetés jóváhagyását követően azokat a támogatás, illetve a visszafizetési kötelezettség előjegyzése céljából tizenöt napon belül továbbítja a minisztériumhoz. (5) A minisztérium a beküldött dokumentumok alapján előkészíti a támogatási okiratot, és azt az erdészeti hatóságon keresztül a kijelölt erdőgazdálkodó részére megküldi. (6) A támogatás a kijelölt erdőgazdálkodási tevékenység összes költségének (harminc százalék fedezeti hányaddal növelt közvetlen költség) az erdei haszonvételből származó bevétel és az erdőfelújítás normatív támogatás együttes összegét meghaladó különbözetéig igényelhető. Amennyiben a normatív támogatással növelt haszonvételekből származó bevételek összege meghaladja a kijelölt erdőgazdálkodási tevékenység költségeit, akkor a kijelölt erdőgazdálkodó köteles a többletbevételt a határozatban megjelölt időpontokig a számú Erdészeti közcélú feladatok előirányzatfelhasználási keretszámlára átutalni. A többletráfordítások beszedéséről, a teljesítés elmaradása miatti behajtásról, a késedelmi kamat felszámításáról, illetve az adott erdőterületekre vonatkozó jelzálog állam javára történő bejegyzéséről a minisztérium gondoskodik. A kijelölt erdőgazdálkodónak a többletráfordításait ugyanakkor a minisztérium megtéríti. (7) A támogatás összegét a minisztérium határozza meg és intézkedik a támogatási okiratban meghatározottak szerinti időpontban történő kiutalásáról. (8) A kijelölt erdőgazdálkodó támogatás igénylésére való jogosultsága megszűnik a) ha az erdőtulajdonos vállalja, hogy a jogszabályokban előírt erdőgazdálkodási tevékenységének eleget tesz. Ebben az esetben a kijelölt erdőgazdálkodó a minisztériumon keresztül köteles az erdészeti hatósággal és a tulajdonosokkal elszámolni; b) ha a kijelölt erdőgazdálkodási tevékenység szakmai terveit és költségvetését e rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül nem nyújtja be; 14. (1) Az erdőgazdálkodási üzemterv, üzemtervi kivonat készítéséhez [6. e) pont] a támogatás mértéke a körzeti erdőterv érvénybelépésének évében készített üzemterv esetén a költségek nyolcvan százaléka, de legfeljebb alapdíjként ötezer forint és erdőrészletenként négyszáz forint. Ugyanilyen mértékű támogatás adható a körzeti erdőterv érvénybelépésének időpontjától függetlenül az újonnan nyilvántartásba vett erdőgazdálkodónak is. A támogatás mértéke minden más esetben a költségek ötven százaléka, de legfeljebb alapdíjként kettőezer forint és erdőrészletenként kettőszáz forint. (2) Az üzemterv készítéséhez az erdőgazdálkodót megillető támogatás a gazdálkodó hozzájárulásával közvetlenül az üzemterv készítőjének is kifizethető. (3) A támogatási kérelmet az e rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A kérelem benyújtásával egyidejűleg számlával igazolni kell az üzemterv elkészíttetésének költségét. 15. (1) A közérdekű erdővédelmi munkák költségeinek fedezetéhez [6. f) pont] támogatást az erdőgazdálkodó által benyújtott, Szvt. előírásai szerint összeállított, és a könyvekben kimutatott tényleges költségek alapján a minisztérium állapítja meg. (2) Az erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszer működtetéséhez és adatainak kezeléséhez (6. h) pont) az ENSZ évi genfi konvenciója, valamint a 2152/2003/EK rendelet alapján meghatározott feladatok elvégzéséhez adható támogatás összegét a minisztérium állapítja meg. A támogatás folyósítására a minisztérium megállapodást

7 köt. (3) A nemzetközi erdészeti szervezetekben a nemzeti képviselet ellátására (6. j) pont) (ICP FORESTS, EUFORGEN, EOMF, CEPF) tagdíjakra, az Európai Erdők Védelme Miniszteri Konferenciái, az OECD és az ENSZ szakosított szervezetei (FAO, CSD, EGB, ILO, UNFF), valamint egyéb, kormányközi és nemzetközi rendezvényeken való részvétel költségeire adható támogatás összegét. 16. (1) Közjóléti erdészeti létesítmények és erdőtelepítések nyilvántartási és azonosítási rendszerének működtetésére és fenntartására (6. i) pont) támogatást az e feladatot ellátó szervezet igényelhet. (2) A támogatás mértéke: a) közjóléti létesítménycsoportonként (a létesítménycsoport térképi elhelyezkedése, ábrázolása és nyilvántartásba vétele) ötezer forint; b) műtárgyanként (a létesítménycsoporthoz tartozó műtárgyak: kilátó, sétaút, asztal, pad, forrás, pihenőház, vadászház stb. nyilvántartása, állapotváltozásának aktualizálása) egyezer forint; c) első kivitelű erdőtelepítések térképi ábrázolása, a helyszínen ellenőrzött erdőrészlet leírása, adatok rögzítése, nyilvántartásba vétele hektáronként ötezer forint; d) a folyamatos erdő helyszínen felvett adatainak és térképi változásának átvezetése, nyilvántartása hektáronként háromezer forint. (3) A támogatási kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani a támogatási igény megjelölésével. (4) A támogatási kérelmet a minisztérium harminc napon belül bírálja el, és dönt a támogatás igénybevételének jogosságáról és összegéről. A minisztérium a támogatás odaítéléséről támogatási okiratot állít ki. 17. (1) A 6. a)-e) pontjaiban foglalt célok esetén a támogatásra való jogosultságot az erdészeti hatóság állapítja meg, és intézkedik a támogatás kiutalásáról. (2) A 6. f)-j) pontjaiban foglaltak szerint a feladatok elvégzését és a támogatásra való jogosultságot a minisztérium állapítja meg. Ezt követően a minisztérium az igénylővel a támogatott célok megvalósítására megállapodást köt, és intézkedik a támogatási összegnek a megállapodásban foglaltak szerinti ütemezésben történő kiutalásáról. (3) A 6. k) pontjában foglalt célokra támogatás pályázat útján vehető igénybe. (4) A pályázatot az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A pályázatokat a minisztérium bírálja el. (5) A pályázat elbírálását követően a minisztérium a támogatott cél megvalósítására megállapodást köt az igénylővel, és intézkedik a támogatás összegének kiutalásáról. 2. Az erdők többcélú hasznosításával kapcsolatos feladatok támogatása 2.1. A magán-erdőgazdálkodás támogatása 18. (1) A magán-erdőgazdálkodók működésének költségeire támogatást igényelhet: a) az erdészeti hatóság által bejegyzett egyéni erdőgazdálkodó, erdőbirtokossági társulat, a kizárólag erdőgazdálkodási tevékenységet folytató erdőszövetkezet, akiknek/amelyeknek erdőterülete nem haladja meg a kettőezer hektárt, illetőleg a saját és a megbízás alapján szakirányított erdőterület nagysága együttesen eléri a kettőszáz hektárt, valamint b) az az erdőgazdálkodási integrátor, aki/amely az alábbi együttes feltételeknek megfelel: ba) legalább kettőszáz, de legfeljebb négyezer hektár magántulajdonú erdőterület jogszerű használója és az erdészeti hatóság erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette, bb) rendelkezik szakszemélyzettel, bc) legalább kettőszáz hektár erdőterületet szerződés alapján szakirányít, bd) évente legalább ötven hektáron az integráltak területére vonatkozóan fahasználati és/vagy erdőművelési (fakitermelés, erdősítés és ápolás alá vont terület) munkára vonatkozó szerződése van, be) nettó árbevétele az ötszázmillió forintot nem haladja meg, melynek legalább hetvenöt százaléka erdőgazdálkodásból (TEÁOR 02.0), vadgazdálkodásból (TEÁOR 01.5) és fűrészárugyártásból (TEÁOR 20.1) származik, és erről a kérelem és a tevékenységenként részletezett árbevételi terv benyújtásával egyidejűleg nyilatkozott, bf) határozat alapján ellátja az MgSzH Központ által kijelölt erdőgazdálkodói megbízást abban az erdőtervezési körzetben, amelyikben gazdálkodik vagy szakirányítást végez, bg) tagja a Magánerdő-tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének, vagy a Fagazdasági Országos

8 Szövetségnek, vagy a Magyar Erdőgazda Szövetségnek, amelyről igazolást is csatolt. (2) Az integrátor az általa integrált területre erdőgazdálkodói jogosultság alapján járó támogatást nem vehet igénybe. 19. A támogatás mértéke: a) a 18. (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő az Evt ában meghatározott erdészeti szakszemélyzettel kötött szakirányítási szerződés alapján a szerződés szerinti díj ötven százalékát igényelheti támogatásként, de a támogatás egyhavi összege nem haladhatja meg a szerződés időtartamára eső mindenkori minimálbér nagyságát; b) a 18. (1) bekezdés b) pontja szerinti integrátor a szakirányítási szerződés alapján a tárgyévben szakirányított terület után hektáronként kettőezer forintot, az erdészeti hatóságnál nyilvántartott üzemi területe után hektáronként ezer forintot igényelhet támogatásként. 20. (1) A támogatás feltétele, hogy az erdészeti szakszemélyzettel kötött szakirányítási szerződés, valamint az integrátori szakirányítási szerződés legalább az e rendelet 2. számú melléklet II. részében meghatározottakat tartalmazza. (2) Integrátorok egymással kötött szakirányításra, integrált erdőgazdálkodó szervezet vezetőjének, szakszemélyzetének az integrátornál végzett szakirányítói tevékenységére vonatkozó szerződése nem támogatható. (3) Az integrátor nem igényelhet támogatást az integráltak erdészeti szakszemélyzetével kötött szakirányítási szerződés után. 21. (1) Az erdészeti szakszemélyzettel, illetve az integráltakkal megkötött szerződés egy példányát (szolgáltatást részletesen leíró mellékletével) - a szerződés megkötését követően harminc napon belül, de a szerződés tárgyát képező munka megkezdése előtt - előjegyzés céljából legkésőbb a tárgyév november 15-éig lehet benyújtani az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz. Előjegyzésbe nem vett szerződés alapján támogatás nem folyósítható. (2) A évi támogatás a január 1-jén fennálló területek alapján kiszámított összegben vehető igénybe. A kifizetés iránti kérelmet április 16-ig az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell írásban benyújtani az e rendelet 4. számú melléklet szerint. A támogatás kifizetése negyedéves ütemezésben történik. Az első negyedév után járó összeget április 30-ig, az azt követő negyedévekben pedig a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell kifizetni. Átutalással történt fizetés esetén a fizetést igazoló bankszámlakivonatot is csatolni kell a kérelemhez. (3) A támogatás kifizetése iránti kérelemhez mellékelni kell a) a 18. (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő esetében a szerződés alapján fizetett díjról kiállított számla és a kifizetést igazoló bizonylatok másolatát; b) a 18. (1) bekezdés b) pontja szerinti integrátor esetében az integráltak nyilatkozatát arról, hogy az integrátor a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett. Ezen nyilatkozatokat évente csak egy alkalommal, a tárgyév október hó 15-éig kell benyújtani az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz. 22. (1) A támogatás igénybevételének jogosságát - az integráltak részére végzett munkák elvégzését - az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatóság állapítja meg. A kérelemhez az integrátor köteles csatolni a más erdészeti hatóság illetékességi területén lévő integrált területhez kapcsolódó igazolást. (2) Amennyiben az integrált területen végzett szakmai munkát az erdészeti hatóság kifogásolja, és az integrátor nem dokumentálja, hogy az integrált a szakirányítási tanácsadása ellenére végezte el a munkát, a kifogásolt területre folyósított integrátori támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. (3) Amennyiben az integrátor saját üzemi és integrált területén végzett munkáját az erdészeti hatóság szakmailag nem fogadja el, úgy az érintett területre igénybe vett integrátori támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. (4) Amennyiben az integrátor munkáját az erdészeti hatóság az integrált területen ismételten és sorozatosan nem fogadja el, úgy az integrátor az e jogcímen igényelhető támogatásból kizárható. (5) A támogatási kérelem elfogadása esetén a támogatást az integrátor székhelye szerint illetékes erdészeti hatóság utalja át. 23. Az erdőbirtokossági társulat, valamint egyéb, a gazdálkodói együttműködést segítő szervezetek megalakulásához, működési költségeihez egyszeri alkalommal támogatás vehető igénybe. A november 1. és április 30. között megalakult: a) erdőbirtokossági társulatok, illetőleg az erdőtulajdonos tagokból álló és kizárólag erdőgazdálkodási, valamint ahhoz kapcsolódó tevékenységet végző szövetkezetek, amelyek megfelelnek a társult erdőgazdálkodás külön jogszabály szerinti feltételeinek; b) a 18. (1) bekezdésének b) pontja Szerinti erdőgazdálkodási integrátor igényelhet támogatást. 24. A támogatás mértéke: a) az alapítás számlával igazolt költségeinek nyolcvan százaléka, de legfeljebb négyszázezer forint, a 18. a)

9 pontjában megjelölt szervezetek részére, a cégbírósági bejegyzésük igazolása esetén az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz benyújtott számlák alapján, b) az újonnan alakult erdőbirtokossági társulat, erdőszövetkezet forgóeszköz-feltöltéséhez és működési költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehető támogatás összege hektáronként ötezer forint, legfeljebb ötmillió forint, de nem haladhatja meg a számlával igazolt, ténylegesen elszámolt erdészeti szakszemélyzet foglalkoztatásának támogatásával csökkentett működési közvetlen költségeinek ötven százalékát, c) az újonnan alakult erdőgazdálkodási integrátor - az erdőbirtokossági társulatot és az erdőszövetkezetet kivéve - forgóeszköz-feltöltéséhez és működése közvetlen költségeinek részbeni megtérítéséhez igénybe vehető támogatás összege az integrált terület után hektáronként ötezer forint, legfeljebb tízmillió forint, de nem haladhatja meg az erdőgazdálkodási tevékenységből származó nettó árbevétel tíz százalékát. 25. (1) A támogatási kérelmet az e rendelet 4. számú melléklete szerint lehet benyújtani a kérelmező székhelye szerint illetékes erdészeti hatósághoz a cégbejegyzést követő hatvanadik napig, integrátorok esetében május 31-éig. (2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a) alapítási költségekhez aa) az alapszabályt vagy az alapító okiratot, ab) a cégbejegyzési határozatot, ac) a számla és a kifizetést igazoló bizonylatok másolatát az igazolt alapítási (szervezési) költségekről; b) működési költségekhez az üzleti tervet. (3) A támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket a kérelmező székhelye szerint illetékes erdészeti hatóság megvizsgálja, és a kérelem elfogadása esetén intézkedik a támogatás kifizetéséről. (4) Az integrátor részére a tárgyév január l-jét követően integrált terület után a 24. c) pontja alapján folyósított támogatáson felül a 19. b) pontja szerinti támogatás nem folyósítható. (5) A működési költségekhez igénybe vett támogatások felülvizsgálatához a tárgyévi éves beszámolót, mellékelve a tevékenységenkénti árbevétel részletezését, annak jóváhagyását követően az illetékes erdészeti hatóság részére 15 napon belül meg kell küldeni. (6) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdészeti hatóság rendeli el. 26. Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül különösen, ha a támogatásban részesült erdőgazdálkodói szervezetek a tevékenységüket a támogatás igénybevételétől számított öt éven belül megszüntetik A jóléti és a parkerdő fenntartás támogatása 27. A támogatást - pályázat alapján - az veheti igénybe, aki/amely az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett közjóléti létesítménnyel rendelkezik és annak közhasználatát biztosítja. 28. (1) A támogatás az alábbi jogcímek szerint vehető igénybe: a) üdülő- (pihenő-, séta- és kiránduló-) erdők, erdei táborok, valamint a lakóterületeket és kirándulóközpontokat összekötő zöldfolyosók műszaki létesítményei, berendezései; b) turisztikai célt szolgáló gépkocsiutak és autóspihenők; c) arborétumok, botanikus kertek; d) egyéb közjóléti célt (pl. oktatás, ismeretterjesztés) szolgáló műszaki létesítmények üzemeltetési és fenntartási költségeihez. (2) A támogatás alapja a jóléti és parkerdők üzemeltetési és műszaki létesítmények fenntartási munkáinak közvetlen költségének összege. 29. (1) A pályázatot - az e rendelet 5. számú melléklete szerint április 16-áig lehet benyújtani az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz. (2) A támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az MgSzH Központ javaslata alapján a minisztérium április 30-áig döntést hoz, erről az MgSzH Központ további 30 napon belül támogatási okiratot állít ki. (3) A támogatási összeg kiutalásáról az MgSzH Központ intézkedik. A támogatási okirat alapján az MgSzH Központ ötven százalék előleg kiutalása iránt intézkedhet. (4) A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolást - a támogatási okiratban foglaltak szerint - a gazdálkodó legkésőbb a tárgyév december 1-jéig köteles beterjeszteni az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz. Az elszámolásokat a felülvizsgálatot követően legkésőbb december 10-éig kell megküldeni az MgSzH Központ részére.

10 2.3. Az erdei vasutak működtetésének támogatása 30. Támogatást - pályázat alapján - azok a szervezetek igényelhetnek, amelyek az erdei vasutakat turisztikai, személyszállítási célból menetrendszerűen üzemeltetik. 31. (1) A támogatás a közcélú személyszállítás üzemeltetési és fenntartási költségeinek az árbevételt meghaladó különbözetéig igényelhető, mértékét pénzügyi és számviteli adatokkal alátámasztott pályázat alapján kell meghatározni. (2) A pályázatot április 16-áig kell az MgSzH Központhoz benyújtani. A támogatás igénybevételének jogosságáról, valamint összegéről az MgSzH Központ javaslata alapján a minisztérium április 30-áig hoz döntést. (3) A támogatás részletes feltételeiről az erdei vasutat üzemeltető és az MgSzH Központ megállapodást köt és intézkedik a támogatás összegének a támogatási okiratban meghatározott időpontokban történő kiutalásáról. (4) A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolást a gazdálkodó legkésőbb a tárgyév december 1-jéig köteles az MgSzH Központ részére megküldeni. 32. (1) Az erdészeti feladatok támogatása jogcímek alapján folyósított támogatások felhasználását a minisztérium, az MgSzH Központ, illetve az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság ellenőrzi. (2) A II. fejezet I. erdészeti feladatok támogatása 1-2. pont alatti jogcímeken folyósított támogatásokkal kapcsolatos elszámolásoknak a rendeletben, illetve a támogatási okiratban meghatározott határidőn túl történő benyújtása a még ki nem fizetett támogatás összegére vonatkozóan jogvesztő hatályú és igazolási kérelem benyújtásának nincs helye, az addig folyósított támogatások jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősülnek. (3) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatóság rendeli el. (4) A támogatást a számú Erdészeti közcélú feladatok előirányzat-felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság által határozatban megjelölt számlára kell visszafizetni. 3. Az erdőkárok elhárításának támogatása 33. (1) A támogatást az erdőgazdálkodó, valamint az erdővédelmi mérő- és megfigyelőhálózatot működtető veheti igénybe. (2) Az erdőgazdálkodó elsősorban az őshonos, lombos erdőállomány-alkotó fő fafajok (a kocsányos tölgy, a kocsánytalan tölgy, a bükk, a cser és a hazai nyárak), valamint a fenyők elhalása miatt kitermelt száradék faanyag után nyolcszáz forint/bruttó köbméter rendkívüli támogatásban részesül az alábbi feltételek együttes fennállása esetén a) az elhalás a tulajdonában vagy jogszerű használatában lévő erdőterületeken a környezeti hatásokkal közvetlen összefüggésben, de nem azonosítható erdőkárosodás miatt lépett fel, b) a tárgyévben kitermelt elhalt fatérfogat legalább a károsodott erdőrészlet élőfakészletének több mint öt százaléka. (3) Az erdőgazdálkodó az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatóságtól a tárgynegyedévet követő hó 20-áig kérheti a támogatás folyósítását. A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság állapítja meg, és gondoskodik a támogatás folyósításáról. (4) Az erdőkárok elhárításának támogatására rendelkezésre álló pénzösszegből évenként legalább a keret ötven százalékát az erdővédelmi mérő- és megfigyelőhálózat tevékenységével összefüggésben felmerült költségek fedezetére lehet fordítani. A minisztérium az erdővédelmi mérő- és megfigyelőhálózatot működtető állami szerv részére támogatási okiratot állít ki, és a támogatási okiratban meghatározott időpontokban intézkedik a támogatás átutalásáról. (5) A kitermelt famennyiséget az illetékes erdészeti hatóság ellenőrzi és igazolja. (6) (7) A támogatást a számú Erdészeti közcélú feladatok előirányzat-felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. (8) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az illetékes erdészeti hatóság által határozatban megjelölt számlára kell visszafizetni.

11 II. A TERMŐFÖLD MINŐSÉGI VÉDELMÉNEK, HASZNOSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 34. A támogatást a számú Termőföld minőségi védelme, hasznosítása előirányzat-felhasználási keretszámláról kell teljesíteni, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni. 1. A termőföld rendeltetésszerű hasznosításra alkalmassá tételével összefüggő feladatok végrehajtásának támogatása 35. A támogatás a következő célokra vehető igénybe: a) gyepterületek művelési ág változást nem eredményező hasznosításra való alkalmassá tétele; b) birtok-összevonási célú önkéntes földcsere lebonyolításának elősegítése; c) selejtezésre kerülő ültetvények (szőlő, gyümölcsös) felszámolása; d) az erdő és a fásított terület művelési ágú termőföldek kivételével, a termőföldek megközelítését szolgáló, nem szilárd burkolatú utak és hozzájuk kapcsolódó vízelvezető árkok működőképességének felújításnak nem minősülő fenntartása. E rendelet alkalmazásában nem minősül szilárd burkolatú útnak a legfeljebb tíz centiméter vastagságú kőzúzalék borítással rendelkező út. 36. (1) A támogatásban - a 35. d) pontjában foglalt célt kivéve - mezőgazdasági termelést folytató, termőföldtulajdonnal rendelkező vagy termőföldet használó, a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján földhasználati nyilvántartásba vett igénylő részesülhet. A termőföldet használó - amennyiben nem a termőföld tulajdonosa - csak abban az esetben részesülhet támogatásban, ha az elvégzendő munkákkal érintett föld tulajdonosa a tervezett cél megvalósításához írásbeli hozzájárulását adta. (2) A 35. d) pontja szerinti cél esetén támogatásban csak az út tulajdonosa vagy kezelője, illetőleg az általuk megbízott részesíthető. Az erre a célra benyújtott pályázathoz mellékelni kell legalább három, a munkák költségeire vonatkozó árajánlatot. (3) A támogatásban részesülő célok közül ugyanazon célra és földterületre - a 35. d) pontja szerinti célt kivéve - támogatás ismételten nem vehető igénybe. A 35. d) pontja szerinti cél támogatására a pályázatban megjelölt megtérülési időt követően, de legalább öt év eltelte után ismételt pályázat benyújtására van lehetőség. (4) A 35. a)-c) pontja szerinti célok esetében támogatásban csak az részesíthető, aki vállalja, hogy a) a támogatással megvalósult fejlesztés megfelel a minimális környezetvédelmi előírásoknak, b) vállalja, hogy követi a külön jogszabály szerinti helyes gazdálkodási gyakorlatot, és c) kötelezi magát, hogy vállalkozása megfelel az e rendelet 10. számú melléklete szerint számított gazdaságilag életképes üzem kritériumának, d) rendelkezik mezőgazdasági szakirányú képzettséggel [az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 62. szakmacsoport szerinti bizonyítvánnyal, illetve annál magasabb fokú agrárképesítéssel] vagy legalább igazoltan ötéves, mezőgazdasági szakmai gyakorlattal. 37. (1) A támogatás mértéke az igazolt és elfogadott áfa nélküli költségek legfeljebb negyven százaléka. (2) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe, melynek részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának határidejét a minisztérium teszi közzé a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben. (3) A pályázatokat a föld fekvése szerint illetékes megyei földhivatalnál (a továbbiakban: földhivatal) öt példányban kell benyújtani. (4) A pályázatok elbírálásáról a minisztérium a Földvédelmi Bíráló Bizottság javaslatának figyelembevételével dönt. 38. (1) A pályázat elfogadása esetén a minisztérium az odaítélt támogatásról kifizetést engedélyező okiratot állít ki, melynek alapján a földhivatal a pályázóval támogatási szerződést köt és annak két példányát az aláírást követő két héten belül megküldi a minisztériumnak. (2) Nem veheti igénybe a támogatást az a pályázó, aki a földhivatal értesítésének kézhezvételét követő harminc napon belül a támogatási szerződést nem köti meg a földhivatallal. (3) A támogatásban részesített pályázó egy alkalommal kérheti a földhivataltól a támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítását. Ha a földhivatal a kérelemnek helyt ad, a módosított szerződés két példányát köteles a minisztériumnak megküldeni. (4) A támogatási szerződésben vállalt feladatok teljesítését a minisztérium és a földhivatal ellenőrzi.

12 2. Birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatása 39. (1) Pályázat alapján támogatást vehet igénybe a termőföldtulajdon szerzésére jogosult, mezőgazdasági termeléssel foglalkozó gazdálkodó, vállalkozói vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély, illetőleg az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett egyéni erdőgazdálkodó, ha a meglévő és a támogatás alapját képező termőföldterülete együttes nagysága a termőföldről szóló évi LV. törvény 5. (1) bekezdése által meghatározott termőföldszerzési korlátokat nem haladja meg, és a) erdő művelési ágú termőföld esetén azonos településen fekszik, vagy a már meglévő erdőnek az erdőterv szerinti része, vagy ahhoz csatlakozik; b) nem erdő művelési ágú termőföld esetén - a település határától függetlenül - azonos vagy egymáshoz közvetlenül csatlakozó dűlőben van. (2) Nem lehet pályázni a termelőszövetkezeti külön lapon részarányként nyilvántartott termőföld megvásárlására. (3) Külön elbírálás alá esik az a pályázat, amikor a tulajdonjog megszerzésére közeli hozzátartozók közötti adásvétel, illetve önkéntes földcserének minősíthető adásvétel alapján kerül sor. (4) Nem támogatható a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás, ha az (1) bekezdés szerinti meglévő terület egy éven belül ajándékozás jogcímén került a pályázó tulajdonába. (5) A támogatás utófinanszírozás jellegű, így csak azok a termőföldszerzések támogathatók, melyeknél az adásvételi szerződésben foglalt vételár a pályázat benyújtásáig kiegyenlítésre került. 40. (1) Támogatás igénybevételére - a 39. -ban foglalt feltételeken túl - az a vásárlás időpontjában már legalább egy hektár, szőlő és gyümölcsös művelési ágú termőföldből legalább ötezer négyzetméter nagyságú termőföldtulajdonnal rendelkező belföldi magánszemély jogosult a) aki vállalja, hogy a termőföldszerzéssel megvalósult fejlesztés megfelel a minimális környezetvédelmi előírásoknak, b) vállalja, hogy követi a külön jogszabály szerinti helyes gazdálkodási gyakorlatot, és c) kötelezi magát, hogy vállalkozása megfelel az e rendelet 10. számú melléklete szerint számított gazdaságilag életképes üzem kritériumának, d) rendelkezik mezőgazdasági szakirányú képzettséggel [az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 62. szakmacsoport szerinti bizonyítvánnyal, illetve annál magasabb fokú agrárképesítéssel] vagy legalább igazoltan ötéves, mezőgazdasági szakmai gyakorlattal, e) akinek termőföldtulajdona a vásárlás révén tulajdonába kerülő termőfölddel együtt erdő művelési ágú termőföld esetén a hat hektárt, szőlő és gyümölcsös művelési ágú termőföld esetében pedig a két hektárt, egyéb művelési ág esetén pedig a kettőszáztíz aranykoronát meghaladja, és f) kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással tulajdonul megszerzett termőföldet a támogatás folyósításától számított öt éven belül fa) nem idegeníti el, fb) más célra nem használja fel, és fc) a művelési ágának megfelelő tényleges mező-, illetőleg erdőgazdasági műveléssel hasznosítja. (2) A támogatás mértéke az adásvételi szerződésben kikötött vételár legfeljebb húsz százaléka, de pályázatonként maximum hárommillió forint. (3) Egy pályázó a évben legfeljebb két pályázatot nyújthat be. 41. (1) A pályázatot az adásvételi szerződés keltétől számított 90 napon belül, és e határidő betartásával legkésőbb szeptember 30-áig lehet a minisztériumhoz benyújtani. (2) A pályázatot a minisztérium a benyújtástól számított hatvan napon belül bírálja el. (3) A pályázókat pályázatuk elfogadásáról a minisztérium a döntést követő harminc napon belül értesíti, és egyidejűleg intézkedik az odaítélt támogatások Magyar Államkincstáron keresztül történő folyósításáról, valamint az illetékes földhivatal felé, a pályázattal érintett ingatlanok tekintetében, az öt évre szóló elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. (4) Az (1) bekezdés szerinti pályázat és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre kerülő pályázati felhívás tartalmazza. 42. (1) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a pályázó tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre, illetve, ha a pályázathoz csatolt, a támogatás előfeltételéül előírt kötelezettségvállaló nyilatkozatokban foglaltakat megszegi, vagy ha a minisztérium az elidegenítési és terhelési tilalom első ranghelyi bejegyzését nem tudja érvényesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium határozattal rendeli el. (2) Nem számít jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak az a támogatás, amelynek az alapját képező ingatlanokat a támogatás biztosítékául bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom lejárta előtt kisajátítják. Ebben az esetben a

13 kisajátítási eljárás során, az érintett ingatlanra eső teljes támogatást kamatok nélkül kell visszafizetni. III. ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS TENYÉSZTÉSSZERVEZÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA 43. A támogatás célja a tenyészállat állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése. 44. Támogatható tevékenységek: a) törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat végzése, tenyészérték megállapítása; b) állattenyésztési nyilvántartás és információs rendszer fenntartása, működtetése és fejlesztése; c) az állattenyésztéssel, törzskönyvezéssel kapcsolatos ismeretátadást szolgáló szakmai kiadványok, tanulmányok készítése; d) speciális törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati és tenyészértékbecslési projektek megvalósítása. 45. Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki/amely a) az adott fajta nemesítését végzi (elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztő egyesület vagy szövetség (a továbbiakban e fejezetben: tenyésztő szervezet), b) az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvénynek (a továbbiakban: Átv.) megfelelő, megbízás alapján törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, valamint a tenyészértékbecslést végez, illetve végeztet, c) a törzskönyvezési adatgyűjtésben és feldolgozásban részt vesz, és d) a Magyar Állattenyésztők Szövetsége. 46. Kérelem alapján támogatás igényelhető a 44. a) pontjában meghatározott célokra az e rendelet 6. számú mellékletében meghatározott mértékben és módon. 47. (1) A normatív támogatások mértéke a törzskönyvezés és tenyészértékbecslés esetében nem haladhatják meg a felmerült költségek száz százalékát, illetve teljesítményvizsgálatok esetében a felmerült költségek hetven százalékát. (2) A 44. a) pontja alapján a normatív támogatást az igényelheti, aki/amely az állattenyésztési, tenyésztésszervezési tevékenységet végzi, illetve végezteti, az e rendelet 6. számú mellékletében foglalt mértékben és feltételekkel, amennyiben ezt az előírt módon hitelt érdemlően igazolja. 48. A támogatási kérelmet az e rendelet 7. számú melléklete szerint, az FVM Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatalához (a továbbiakban: Fővárosi Hivatal) kell benyújtani. A beérkezett, hiánytalan igénylésekhez a Fővárosi Hivatal kifizetést engedélyező iratot állít ki, egyidejűleg intézkedik a támogatás összegének kifizetéséről. 49. A normatív támogatás január l-jétől december 31-éig elvégzett tevékenységről kiállított igazolás alapján március 10-ig igényelhető. 50. (1) Pályázat alapján támogatás igényelhető a 44. b)-d) pontjaiban meghatározott célokra. (2) A 44. b) és d) pontjaiban meghatározott támogatásokra pályázat útján legfeljebb negyven százalékos, a 44. c) pontjában meghatározott támogatásra legfeljebb hetven százalékos támogatás adható. (3) A pályázat útján elnyerhető támogatás részletes feltételeit a minisztérium pályázati felhívásban teszi közzé a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben. (4) A pályázatokat a Fővárosi Hivatalhoz kell benyújtani. (5) A 44. b)-d) pontjaiban meghatározott támogatásokra a pályázat benyújtásának határideje a pályázati kiírás Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben való megjelenését követő harmincadik nap. (6) A pályázatok elbírálásáról a Fővárosi Hivatal dönt. A Fővárosi Hivatal a döntést követően a támogatottal szerződést köt. 51. (1) A támogatottak ellenőrzését az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet és a Fővárosi Hivatal végzi. (2) Az Átv a szerinti tenyésztési hozzájárulás a) befizetésének ellenőrzéséről az OMMI, b) behajtásáról az illetékes adóhatóság - az OMMI megkeresésére - gondoskodik. 52. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a Fővárosi Hivatal rendeli el. 53. A támogatást a számú Tenyésztésszervezési előirányzat-felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

14 IV. A HALGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA 54. A támogatási forma célja a természetes vizek halállományának védelme és fejlesztése, valamint élőhelyének javítása. A támogatás kizárólagosan nemzeti forrásokból, pályázat útján igénybe vehető támogatás. 55. Támogatás vehető igénybe a természetes vizek halállományának védelme, élőhelyének javítása, valamint a halgazdálkodási terven felüli pótlása érdekében. A támogatás legfeljebb a teljes megvalósítási költség ötven százaléka lehet. 56. A támogatást a halászatra jogosult természetes és jogi személyek, valamint a halgazdálkodást folytató szervezetek vehetik igénybe. A támogatás igénybevételére vonatkozó részletes feltételeket, a benyújtási határidőt a pályázati felhívás tartalmazza. 57. A támogatást a számú Halgazdálkodási tevékenységek előirányzatfelhasználási keretszámláról kell teljesíteni. 58. A pályázatokat a pályázattal érintett halászati vízterület szerint illetékes Hivatal megyei részlegének Vadászati és Halászati Osztályához (a továbbiakban: halászati hatóság) lehet benyújtani. 59. A támogatási igényt a halászati hatóság szakmailag minősíti, és a minisztériumi döntést követően támogatási szerződést köt a kedvezményezettel. A nyertes pályázatok esetében a támogatás összegét és mértékét a pályázatban megjelöltektől eltérően, a rendelkezésre álló keret függvényében, attól alacsonyabb mértékben és összegben is megállapíthatja. A nyertes pályázók elszámolásaikat a halászati hatósághoz nyújtják be. A halászati hatóság az elszámolás elfogadását követően a támogatási szerződést lezárja és erről értesíti a minisztériumot. A támogatás folyósításáról a minisztérium gondoskodik. 60. A támogatás felhasználását a halászati hatóság, esetenként a minisztérium ellenőrzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszafizetését a minisztérium rendeli el, és azt az 57. -ban megadott számlára kell visszafizetni. V. A VADGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA 1. A vadászható állatfajok természetes állományának és azok élőhelye megőrzésének, védelmének támogatása 61. Az agrártámogatások keretében évente meghirdetett pályázati rendben - pályázat útján - a teljesítést követően utólagos finanszírozással, vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe a vadászható állatfajok természetes állománya és azok élőhelye megőrzésének, valamint védelmének érdekében A pályázatban kérelmezett cél nem haladhatja meg a Vtv. alapján a tárgyévvel kezdődő vadászati évre jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben meghatározott kereteket. 64. Támogatást igényelhet a támogatási cél megvalósításában érintett vadászterület vadászatra jogosultja. 65. A támogatás mértéke évenként, pályázónként - azonos vadászatra jogosult esetében vadászterületenként - és pályázatonként az ötmillió forintot nem haladhatja meg. A támogatás feltétele ötven százalék saját forrás biztosítása. 66. A pályázatot a vadászatra jogosult az érintett vadászterület elhelyezkedése szerint illetékes vadászati hatósághoz (a továbbiakban: vadászati hatóság) kell benyújtani. 67. A pályázat benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos egyéb szabályokat a pályázati felhívás tartalmazza, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, a minisztérium honlapján, valamint szaklapban kerül közzétételre. 68. A nyertes pályázóval a minisztérium nevében a vadászati hatóság támogatási szerződést köt. 69. A nyertes pályázatok esetében a támogatás összegét és mértékét a vadászati hatóság a pályázatban megjelöltektől eltérően, a rendelkezésre álló keret függvényében, attól alacsonyabb mértékben és összegben is megállapíthatja. 70. A támogatást a számú Vadgazdálkodási tevékenységek előirányzata felhasználási keretszámla terhére kell folyósítani. 71. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a támogatási szerződést megkötő vadászati hatóság rendeli el.

15 2. A vadgazdálkodással, illetve a vad védelmével összefüggő tudományos kutatás, valamint a vadászati kultúra és ismeretterjesztés támogatása 72. A vadgazdálkodással összefüggő kutatás, ismeretterjesztés támogatására évente meghirdetett pályázati rendben - pályázat útján - a teljesítést követően utólagos finanszírozással, vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. 73. A támogatás mértéke tudományos kutatás támogatása esetében az igazolt költségek legfeljebb hetvenöt százaléka, a vadászati kultúra és ismeretterjesztés támogatása esetében az igazolt költségek legfeljebb ötven százaléka. Vadászati kultúra és ismeretterjesztés támogatása esetében pályázónként csak egy pályázat nyújtható be, és a támogatás pályázónként az ötmillió forintot nem haladhatja meg. 74. A támogatást az veheti igénybe, aki a vadgazdálkodási ágazat területén kutatási feladatokat lát el, továbbá a vadgazdálkodási ágazattal kapcsolatos ismeretterjesztést, a vadászati kultúra ápolását végzi vagy e tevékenységet elősegíti. 75. A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. 76. A pályázat benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos egyéb szabályokat a pályázati felhívás tartalmazza, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, a minisztérium honlapján, valamint szaklapban kerül közzétételre. A vadgazdálkodással, illetve a vad védelmével kapcsolatos tudományos kutatás esetében a támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződésben rögzítettek szerint a kutatás eredményét egy országos szaklapban közzéteszi. 77. A támogatást a minisztérium a rendelkezésére álló előirányzaton belül engedélyezi, és a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt. 78. (1) A nyertes pályázatok esetében a támogatás összegét és mértékét a minisztérium a pályázatban megjelöltektől eltérően, a rendelkezésre álló keret függvényében attól alacsonyabb mértékben és összegben is megállapíthatja. (2) Központi költésvetésből működő oktatási intézmény nyertes pályázata esetében a támogatás a Magyar Államkincstáron keresztül az Oktatási Minisztérium közreműködésével kerül átcsoportosításra előirányzat átadással. A minisztérium az Oktatási Minisztériummal kötendő tárcaközi megállapodás együttes aláírását követően tizenöt napon belül intézkedik a Magyar Államkincstár felé a költségvetési támogatási előirányzat módosítására. A nyertes pályázatot benyújtó központi költségvetésből működő oktatási intézmény költségvetési előirányzatának a pályázaton elnyert támogatási összeggel való megemeléséről az Oktatási Minisztérium gondoskodik. 79. Nem központi költségvetésből gazdálkodó pályázók esetében a támogatást a kedvezményezett elszámolásának beérkezését követően a Magyar Államkincstár engedélyétől számított 60 napon belül a számú Vadgazdálkodási tevékenységek előirányzat felhasználási keretszámla terhére kell folyósítani. 80. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a 79. -ban meghatározott számlára kell visszafizetni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el. 3. A különleges rendeltetésű vadászterületek vadállomány-fenntartásának támogatása 81. A különleges rendeltetésű vadászterületek természetes vadállománya genetikai értékének megőrzéséhez, valamint az ehhez kapcsolódó oktatási feladatok ellátásához évente meghirdetett pályázati rendben - pályázat útján - a teljesítést követően utólagos finanszírozással vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. 82. A támogatás évenként, pályázónként - azonos vadászatra jogosult esetében vadászterületenként - és pályázatonként az ötmillió forintot nem haladhatja meg. A támogatás feltétele ötven százalék saját forrás biztosítása. 83. A támogatást a Vtv. 21. (2) bekezdésének a)-b) pontjai szerinti okból különleges rendeltetésűnek minősített vadászterület vadászatra jogosultja veheti igénybe. 84. A pályázatot a minisztériumhoz kell benyújtani. A pályázat benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos egyéb szabályokat a pályázati felhívás tartalmazza, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, a minisztérium honlapján, valamint szaklapban kerül közzétételre. 85. A támogatást a minisztérium a rendelkezésére álló előirányzaton belül engedélyezi, és a nyertes pályázóval támogatási szerződést köt. A nyertes pályázatok esetében a támogatás összegét és mértékét a minisztérium a pályázatban megjelöltektől eltérően, a rendelkezésre álló keret függvényében attól alacsonyabb mértékben és összegben is megállapíthatja.

16 86. A támogatást a számú Vadgazdálkodási tevékenységek előirányzata felhasználási keretszámla terhére kell folyósítani. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el. 4. A vadászható állatfajok monitorozásának támogatása 87. Az agrártámogatások keretében - kérelem alapján - vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe a vadászható állatfajok monitorozása, fajvédelmi programok kidolgozása, fogoly, vízivad és egyéb apróvadfajokkal kapcsolatos mérő-megfigyelő rendszerek kialakítása, továbbá az Országos Vadgazdálkodási Adattár (a továbbiakban: adattár) működtetése, nemzetközi vadászati együttműködésből adódó feladatok ellátásának segítése, valamint trófeabírálati tevékenység végzése céljából. 88. A támogatás mértéke a felmerült és igazolt költségek száz százalékáig terjedhet. A támogatást a minisztérium a rendelkezésére álló előirányzaton belül engedélyezi. 89. A támogatást igénybe veheti a fogolyminta-területen vadászatra jogosult, továbbá aki a vadgazdálkodási ágazat területén kutatási feladatokat lát el és egyéb monitoring tevékenységet végez, trófeabírálatot folytat, aki elősegíti a nemzetközi vadászati szervezet működtetését, valamint az adattárat működteti. 90. A támogatási kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani. A kérelem benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos egyéb szabályokat a pályázati felhívás erre vonatkozó része tartalmazza, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, a minisztérium honlapján, valamint szaklapban kerül közzétételre. 91. A támogatás kifizetése iránti kérelem elfogadása esetén a minisztérium megbízási szerződést köt a kérelmezővel. 92. A támogatást a számú Vadgazdálkodási tevékenységek előirányzata felhasználási keretszámla terhére kell folyósítani. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a minisztérium rendeli el. III. Fejezet KÖLTSÉGVETÉSBŐL MŰKÖDŐ TÁMOGATÁSOK Egyes ültetvények telepítésének támogatása 2. Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás és fásítás támogatása 102. (1) A támogatást az erdőgazdálkodó igényelheti, valamint az, aki a 103. (1) bekezdésében és a 108. (1) bekezdésében foglalt célok megvalósítását közvetetten elősegíti, és eleget tett a nyilvántartásba vételi kötelezettségének. (2) A támogatás pályázat vagy kérelem alapján vehető igénybe. A pályázatot vagy kérelmet a termőföld területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani, a tárgyévet megelőző év október 1-jéig. (3) A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság állapítja meg, a minisztérium által meghatározott keretösszegen belül, és intézkedik annak kiutalásáról Az erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás és a fásítás támogatása 103. (1) Az ország erdőterületének mennyiségi növelése, minőségi javítása és közérdekű védelmi funkciójának fejlesztése érdekében pályázat alapján fajlagos, kivételes esetekben egyedi költségvetés alapján fejlesztési célú támogatás vehető igénybe: a) az erdőtelepítés műszaki befejezéséig nem mezőgazdasági területen az új erdők telepítési munkáihoz, ideértve a tervezést, a talaj-előkészítést, az erdősítést, valamint az ápolást, b) a telepítés befejezésétől számított 10 éven belül a befejezett erdősítések ápolásához, tisztításához,

17 c) mező- és a legelővédő erdősávok, továbbá az utak, a vasutak, a csatornák, a vízfolyások mentén, a települések bel- és külterületein a talajvédelem és egyéb védelem érdekében erdősávok, illetve fásítások tervezéséhez, kivitelezéséhez, d) az erdőállományok szerkezet-átalakításához. (2) Erdőtelepítéshez és fásításhoz támogatás csak akkor adható, ha a kivitelezés származási igazolvánnyal minősített szaporítóanyag felhasználásával készült A támogatást területhez, fásítás esetén csemeteszámhoz rendelten kell meghatározni. Abban az esetben, ha az erdősítés megvalósítása közérdekből feltétlenül szükséges, de támogatással nem valósítható meg, akkor a fejlesztési támogatást egyedi létesítési költség szerint kell meghatározni. A támogatást az erdészeti hatóság által jóváhagyott terv és költségvetés alapján - a jóváhagyott összegen belül - lehet kifizetni (1) A 103. szerinti erdőtelepítés, fásítás támogatásának módja és mértéke: a) tervezés: beruházási keretből erdőtelepítési, valamint a térségi erdészeti és egyéb erdei közjóléti tervezést támogatni és kifizetni csak akkor lehet, ha a tervezésre az elsőfokú erdészeti hatóság, illetve a minisztérium adott megbízást, vagy a tervezést előzetesen engedélyezte: aa) védelmi, egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőtelepítések tervezéséért 10 ha feletti terület Ft/ha 2-10 ha közötti területre Ft/ha 2 ha alatti területre Ft/ha számolható el úgy, hogy a tíz hektár feletti területre elszámolható legkisebb támogatás kilencvennyolcezer forint, a kettő és tíz hektár közötti területekre huszonnégyezer forint, ab) térségi erdészeti és egyéb erdei közjóléti fejlesztési tervezés egyedi árvetés alapján számolható el. A térségfejlesztéssel összefüggő területrendeltetési tervezési tevékenységen belüli erdőfejlesztési terveket az Állami Erdészeti Szolgálat készíti. Az erdőfejlesztési terv az egyes tervezési térségek meglévő erdeinek gazdasági és társadalmi szolgáltatásait, funkcióit meghatározó, ezek fejlesztését, szabályozását előíró, valamint az erdőterület növelésére vonatkozó lehetőségeket feltáró tervdokumentum, amely biztosítja az erdő mint természeti erőforrás hosszú távú hasznosítását és védelmét, az erdők közcélú szolgáltatásainak optimális kihasználását és beillesztését a térségek területfelhasználási rendszerébe; b) az erdőtelepítés támogatása: ba) összefüggő telepítés esetén: E Ft/ha Célállománytípus Lejtés, készültségi fok tölgy egyéb egyéb akác és bükk kemény nemes nyár lágylombos lombos fenyő Tízfokos és ez alatti lejtésű, illetve géppel járható befejezett többéves egyéves Tíz fok feletti lejtésű, illetve géppel nem járható befejezett többéves egyéves Meredek, 10 fok feletti lejtésű (géppel nem járható) lejtőkön hektáronként legalább háromezerötszáz folyóméter hosszúságú padkakészítésért hektáronként hatvanegyezer forint számolható el e táblázat szerinti támogatáson felül. A szegélyként vagy foltokban telepített tízezer darab cserje egy hektár egyéb kemény lombos erdőtelepítéssel egyenértékű, bb) egyedi telepítés, fásítás esetén:

18 Készültségi fok Nemes nyár Egyéb fafaj Szoliter cserje Befejezett Többéves Egyéves Egyedi telepítést, fásítást suhánggal, sorfával vagy szoliter cserjével kell végezni. A szoliter cserje 2-3 éves, iskolázott, ismételt visszametszéssel többszörösen elágaztatott. A támogatások a telepítés, ápolás és védekezés anyagár költségeit is tartalmazzák. Az egyedi telepítést csak akkor szabad támogatni, ha a telepítés területtel nem számolható el. Ezt az erdészeti hatóság állapítja meg. Támogatást csak a megmaradt egyedek után lehet elszámolni, bc) fásításhoz szükséges szaporítóanyag számlával igazolt - áfamentes - beszerzési költsége mértékéig támogatható. Ez esetben a ba)-bb) pontok szerinti támogatás nem számolható el; c) a támogatások alkalmazásánál a 11. számú mellékletben meghatározott fafaj-csoportosítás alkalmazandó; (2) További fejlesztési támogatás számolható el a támogatás mellett a következő erdőtelepítési munkákért: a) forint számolható el hektáronként befejezéskor azokban a tölgy, bükk és fenyő erdőtelepítésekben, ahol az elegyfafajok aránya eléri a húsz százalékot, de nem haladja meg a harminc százalékot, b) forint számolható el hektáronként az igazoltan magtermesztő ültetvényből és törzskönyvezett magtermelő állományból származó tölgy és bükk szaporítóanyaggal az I-II. fatermési osztályú termőhelyeken végzett erdőtelepítésért az első kivitel évében. A támogatásban részesített szaporítóanyagnak az erdőrészletben egyenletes eloszlásban, a főfajra megadott törzsszám legalább hetven százalékos mértékéig jelen kell lenni, c) amennyiben az erdőtelepítés a befejezéskor vagy az ötéves felülvizsgálatkor az előzőekben meghatározott feltételeknek nem felel meg, akkor a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelve a támogatást az a) pont esetében az erdőtelepítés befejezését követő 5. évben, a b) pont esetében pedig az erdőtelepítés befejezésekor kell visszafizetni (1) A 103. szerinti befejezett erdőtelepítések ápolási és állománynevelési (tisztítási) munkáinak támogatása esetén a) befejezett erdőtelepítés ápolása a befejezést követő öt évig hektáronként forint, nyár fafajok esetében hektáronként huszonötezer forint, b) befejezett erdőtelepítés tisztítása a befejezést követő hat és tíz év között hektáronként forint. (2) Az erdőtelepítés műszaki befejezése után végzett erdőtelepítés ápolási, tisztítási munkák a beruházás részét képezik, amelyeket az üzemtervbe be kell vezetni. 106/A. (1) A 103. szerinti erdőszerkezet-átalakítás támogatása esetén a beruházási keretből támogatható a termőhelyi adottságoknak megfelelő szerkezetátalakítás költsége a következők szerinti: E Ft/ha Az erdőszerkezet-átalakítás előtti állapot, készültségi fok Célállománytípus az erdőszerkezetátalakítás után tölgy és bükk 1. Az első kivitel évében (T és B sarj kivételével) Befejezéskor a) akác (mag és sarj), valamint ártéri nemesnyárasok b) sarjeredetű bármely fafaj c) mageredetű bármely lomb d) fenyő (2) A véghasználat előtti állományt eredet szerint az üzemtervi leírás alapján kell megosztani. A sarjeredetű tölgyes és bükkös erdőrészletek mageredetű, azonos fafajú átalakításakor az (1) bekezdés táblázatának 1. pontja alatti összeg nem számolható el. Az erdőszerkezet-átalakítás megvalósulását befejezéskor és az 5 éves felülvizsgálat során kell elbírálni. A gazdálkodó hibájából meghiúsult erdőszerkezet-átalakításra kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és azt a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelve kell visszafizetni. (3) A támogatás kifizetésének feltétele az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés, mértéke pedig az erdészeti hatóság által éves műszaki átvételeken megállapított teljesítményérték (eredményesség) A ban foglalt valamennyi támogatáshoz az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés ötven százalékos mértékéig részelszámolás nyújtható be tavasszal, legkésőbb május 31-éig. A támogatás további Ft/db

19 része az év végi elszámolás elfogadása után folyósítható. A kedvezményezett a következő évre benyújtott, a hatóság által szakmailag megfelelőnek minősített pályázatában foglalt erdőtelepítési munkák (első kivitel) őszi elvégzése esetében - november 30-áig benyújtott kérelemre - az 1 éves támogatás mértékének ötven százalékáig a végelszámolásban támogatásban részesíthető, ha erre szabad keret áll rendelkezésre. Az erdő többcélú rendeltetése érvényesítésének támogatása 108. (1) Az ország erdeinek védelmi, gazdasági, egészségügyi-szociális, turisztikai, oktatási-kutatási céljainak fejlesztése érdekében pályázat alapján, egyedi költségvetés alapján fejlesztési célú támogatás vehető igénybe a) a törzsültetvények, géngyűjtemények (klónarchívumok) külön rendelet szerinti létesítéséhez, korszerűsítéséhez azok termőre fordulásáig, b) a csemetekert létesítéséhez, c) az erdőállományok telepítését és védelmét szolgáló műszaki berendezések tervezéséhez, létesítéséhez és felújításához, valamint különleges jellegű erdősítési munkákhoz, d) a szociális, üdülési, turisztikai, oktatási és ismeretterjesztési célt szolgáló műszaki létesítmények és berendezések tervezéséhez, létesítéséhez és felújításához, e) a korlátlan közhasználatú arborétumok, élőfa- és cserjegyűjtemények, botanikus kertek tervezéséhez, létesítéséhez és felújításához. (2) A támogatást egyedi költségvetés alapján kell meghatározni, melynek feltétele az illetékes erdészeti hatósághoz előző év október 1-jéig, négy példányban benyújtott pályázat. (3) A támogatást egyedi árvetés alapján készített és az erdészeti hatóság által előzetesen jóváhagyott terv és költségvetés alapján - a jóváhagyott összegen belül - lehet kifizetni (1) A ban foglalt valamennyi támogatáshoz az erdészeti hatóság által jóváhagyott éves költségvetés nyolcvan százalékos mértékéig részelszámolás nyújtható be a műszaki készültség függvényében. Az év végi elszámolás legkésőbb december 1-jéig nyújtható be. (2) Az 1. pontban felsorolt munkák ügyvitelével kapcsolatos részletes szabályokat a 11. számú melléklet tartalmazza. (3) A 103. (1) bekezdésének a), c) és a 108. (1) bekezdésének e) pontja alapján igényelt támogatáshoz szükséges termőhely-feltárási szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a 12. számú melléklet tartalmazza. (4) A 103. (1) bekezdésének a), c) és a 108. (1) bekezdésének e) pontja alapján igényelt támogatáshoz erdőtelepítési kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni a 13. számú mellékletben meghatározott esetekben és tartalmi előírásoknak megfelelően A 103. (1) bekezdésének c) és a 108. (1) bekezdésének c)-e) pontjaiban foglalt fejlesztési célú tervezés, valamint a különleges rendeltetésű erdőtelepítések tervezése az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz benyújtott kérelem alapján támogatható. A támogatás odaítéléséről az illetékes erdészeti hatóság véleménye alapján a minisztérium dönt (1) A támogatás felhasználását az erdészeti hatóság ellenőrzi. (2) Ha a beruházás az erdőgazdálkodó hibájából hiúsul meg, vagy a támogatást az erdőgazdálkodó más célra fordítja, vagy a megvalósítást követően eredeti célját megváltoztatja, a felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, amelyet a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelve kell visszafizetni. A szakmai feltételeket a ok és a 11. számú melléklet, illetve az erdőtörvény tartalmazza. (3) A támogatást az illetékes erdészeti hatóságon keresztül a számú Fejlesztési típusú támogatások előirányzat-felhasználási keretszámláról kell teljesíteni A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdészeti hatóság rendeli el. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erdészeti hatóság határozatában megjelölt számlára kell visszafizetni, melyet az erdészeti hatóság harminc napon belül köteles átutalni a számú Fejlesztési típusú támogatások felhasználási keretszámlára.

20 3. Piacfejlesztési intézkedések támogatása 3.1. A közösségi agrármarketing támogatása 113. (1) A minisztérium a évi közösségi agrármarketing program megvalósítására egymilliárdegyszázkilencvenmillió forint keretösszegben meghatározott támogatást biztosít. (2) Az éves marketing program összeállítását, lebonyolítását a minisztérium 100 százalékos tulajdonában lévő FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht. (a továbbiakban: AMC Kht.) végzi a minisztériummal megkötött közhasznúsági szerződés alapján. Az agrármarketing tevékenységet, a szervezet éves átlag és záró létszámát részletesen a közhasznúsági szerződés szabályozza. (3) A minisztérium az AMC Kht évi működésének biztosítására az (1) bekezdésben meghatározott összegen felül háromszáztízmillió forint keretösszegű fedezetet biztosít. (4) Az AMC Kht. szakmai szempontok és a rendelkezésre álló támogatási összeg figyelembevételével javaslatot készít a szakmai keretprogramra, amit jóváhagyás végett felterjeszt a minisztérium felé. Az éves marketing keretprogramot a miniszter hagyja jóvá (1) A 113. (1) bekezdésében szereplő éves marketingprogram keretösszege felhasználható a termelők közösségi szervezetei, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozók részére a miniszter által jóváhagyott alapítási célok megvalósítására vállalkozói és/vagy megbízási és/vagy támogatási szerződések alapján. (2) Forrás biztosítható az AMC Kht. saját szervezete által alapítási céljainak megvalósítása érdekében felmerülő működési költségeire Az AMC Kht évi közösségi marketing programjának megvalósítása érdekében felmerülő, általános forgalmi adóval növelt működési költségek fedezetét a minisztérium biztosítja. Az AMC Kht. a támogatást negyedévente arányos részletekben, legkorábban a tárgynegyedévet megelőző hónap első napjától igényelheti (1) Az AMC Kht. alapítási céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási, megbízási és támogatási szerződéseket köt, illetve egyéb jogviszonyok alapján (pl. megrendelések, költségtérítési megállapodások) jár el, továbbá a programokkal kapcsolatos házi pénztári kifizetéseket eszközöl. (2) A támogatási jogviszony a minisztérium mint támogató és az AMC Kht. mint támogatott között jön létre, amelynek keretében a keretprogramban jóváhagyott programokra, az (1) pontban szereplő kötelezettségvállalások teljesítése érdekében az általános forgalmi adót is tartalmazó fedezetet a minisztérium biztosítja, amelyet az AMC Kht. negyedévente arányos részletekben, legkorábban a tárgynegyedévet megelőző hónap első napjától igényelheti. A támogatások rendeltetési céljainak megfelelő felhasználásának és a felhasználás jogosultságának ellenőrzése a minisztérium feladata, továbbá gondoskodik a jogosulatlanul lehívott, illetve maradványként kimutatott támogatások visszafizetéséről. Az elszámolás részletes szabályait a minisztérium 100%-os tulajdonában lévő AMC Kht. és a minisztérium között évente kötendő közhasznúsági szerződés tartalmazza (1) Az AMC Kht. - mint támogató - a 113. (1) bekezdésében meghatározott keretösszegen belül - szakmai és jogszabályi szempontok alapján - támogatási szerződéseket köthet. Az igénylő a támogatásra való jogosultságát, a támogatni kívánt célt, a megvalósítás tervezett módját a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg igazolni köteles. Továbbá az igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kérelemben megjelölt cél megvalósítására tárgyévben milyen jogcímű és összegű költségvetési vagy önkormányzati támogatásban részesül. (2) A támogatási jogviszony az AMC Kht., mint támogató és a programot megvalósító partner, mint támogatott között jön létre, amelynek keretében a támogatott a támogatást az elszámoláshoz szükséges bizonylatok benyújtását és elbírálását követően közvetlenül a támogatótól kapja meg. Indokolt esetben lehetőség van a támogatási szerződésben meghatározott keretösszeg legfeljebb 30 százalékáig előleg igénylésére, amennyiben arról a támogatási szerződés rendelkezik. Az előleggel történő elszámolás támogató által történő elfogadásáig a támogatás fennmaradó része nem folyósítható. (3) A támogatás alapjának kiszámításakor az áfával növelt költségek abban az esetben vehetők figyelembe, amennyiben a támogatott nyilatkozik, hogy az adott program támogatással fedezett költségeivel kapcsolatban áfavisszaigénylési jogot nem érvényesít A támogatás rendeltetés szerinti felhasználását az AMC Kht. bevonásával a minisztérium ellenőrzi, és gondoskodik a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről. A támogatott köteles a cél megvalósítását követően a támogatási szerződésben foglaltak szerint részletes, írásos jelentést készíteni, amit az azt alátámasztó dokumentumokkal együtt köteles az AMC Kht. részére benyújtani A közhasznúsági szerződésben feltüntetett követelmények szerinti végelszámolást az éves beszámoló

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 25/2004. (III. 3.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 25/2004. (III. 3.) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 25/2004. (III. 3.) FVM rendelete a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről Az agrárgazdaság

Részletesebben

25/2004. (III. 3.) FVM rendelet

25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet

99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter../... (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter./.... (..) VM rendelete a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

.../2010. (...) FVM rendelet

.../2010. (...) FVM rendelet .../2010. (...) FVM rendelet az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról Tájékoztatás és

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban

8. a mezõgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban 13614 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 62. szám 7. a támogatás igénybevételével megvásárolni tervezett gép, berendezés 7.1. gépkatalógus szerinti 8 jegyû gépkódja 7.2. beszerezni tervezett darabszáma

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

13/2006. (II. 7.) FVM rendelet

13/2006. (II. 7.) FVM rendelet 13/2006. (II. 7.) FVM rendelet a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III.3.) FVM rendelet módosításáról Az agrárgazdaság

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelete az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegû (de minimis) támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelete az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegû (de minimis) támogatásáról MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 114. szám 19425 A vidékfejlesztési miniszter 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelete az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegû (de minimis) támogatásáról A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet. az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegű (de minimis) támogatásáról. A támogatás célja.

109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet. az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegű (de minimis) támogatásáról. A támogatás célja. 109/2008. (VIII. 27.) FVM rendelet az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegű (de minimis) támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/51. szám Értelmezõ rendelkezések

alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/51. szám Értelmezõ rendelkezések 2496 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/1. szám Értelmezõ rendelkezések 2. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM

67/2007. (VII. 26.) FVM 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról (egységes szerkezetben a 9/1996.(III.25.), 16/1998.(VI.15.), 24/2010.(X.14.), 26/2011.(V.26.), 18/2013.(III.28.)

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú KÖZLEMÉNYE az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014.

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20.

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. 2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. Kedves Ügyfelünk! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben