,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat évi beszámolója. Nagymaros

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ",,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat. 2012. évi beszámolója. Nagymaros"

Átírás

1 ,,Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat évi beszámolója Nagymaros

2 Beszámoló A korábbi évekhez hasonlóan a 2012-es évben a településen a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat a Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat látta el. Az ellátás a már megszokott módon történt, bár személyi változások az elmúlt évben is voltak. A korábbi családsegítős családgondozók munkahelyet váltottak, így családgondozó váltás történt. A mikrotérségi szolgáltatásba bevont települések változatlanul: Kismaros, Szokolya, Verőce. A településeknek nyújtott szolgáltatások Kismaros: heti 10 óra családsegítés heti 10 óra gyermekjóléti szolgáltatás Szokolya: heti 10 óra családsegítés heti 10 óra gyermekjóléti szolgáltatás Verőce: heti 10 óra családsegítés heti 10 óra gyermekjóléti szolgáltatás Nagymaros: heti 5 nap családsegítő szolgáltatás heti 5 nap gyermekjóléti szolgáltatás Az intézmény dolgozóinak bemutatása 1 főállású intézményvezető: szociálpedagógus és gyógypedagógus diploma, szakvizsga Feladata: gyermekjóléti szolgálatos családgondozás Nagymaros és Verőce településen, szakmai és vezetői feladatok ellátása, intézményvezetői feladatok ellátása. 1 főállású gyermekjóléti szolgálatos családgondozó: szociálpedagógus és szociálpolitikus diploma Feladata: gyermekjóléti szolgálatos családgondozás Nagymaros és Szokolya területén. 1 főállású gyermekjóléti szolgálatos családgondozó: szociálpedagógus diploma, jelenleg szociális munkás szakon egyetemi képzésben vesz részt. Feladata: Nagymaros és Kismaros ellátása. 1 főállású családsegítő szolgálatos családgondozó: szociálpedagógus diploma, jelenleg szociálpolitika szakon egyetemi képzésen vesz részt. Feladata: Nagymaros, Kismaros, Szokolya ellátása. 1 főállású családsegítő szolgálatos családgondozó: szociálpedagógus diploma, Feladata: Nagymaros, Verőce ellátása.

3 1 fő - 10 órában megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyermekjóléti szolgálatos családgondozó: pedagógus szociális alapvizsga, szociális szakvizsga Feladata: Verőce ellátása A intézményben dolgozók száma és végzettsége megfelel a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szakmai követelményeinek évi demográfiai mutatók Lakosság szám Nagymaros Kismaros Verőce Szokolya összesen Lakosok száma (fő) Gyermek szám 18 éves korig Nagymaros Kismaros Verőce Szokolya összesen Gyermek szám (fő) Az intézményben folyó tevékenységet meghatározó főbb jogszabályok évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, - 15/1998 (IV.30.)NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről, - valamint az intézmény működését, tevékenységét érintő hatályos jogszabályok. Gyermekjóléti Szolgálat Ellátottak köre A településen élő gyermekek (0 18 év) és családjuk A szolgáltatás igénybevétele mindenki számára ingyenes Az ellátás igénybevételének módja - Önkéntesség Intézményünk szolgáltató jellegű, vagyis igénybevétele önkéntes és ingyenes. Szolgálatunkat problémájával felkeresheti maga a gyermek vagy a szülő vagy egyéb családtagok, illetve bármely állampolgár jelezheti az érzékelt problémát. A gyermekjóléti szolgálat egyéb szolgáltatásainak (klubok, tábor) igénybevétele bármely a településen élő gyermek számára elérhető. - Jelzőrendszer által küldött Szolgálatunk kezdeményezi a kapcsolatfelvételt, ha a jelzőrendszer valamely tagja jelez, hogy a család segítségre szorul, illetve a gyermek egészséges fejlődése veszélyben van. Itt a probléma nagyságától függően önkéntes vagy együttműködésre kötelezett helyzet alakulhat ki. - Együttműködésre kötelezettség

4 Ebben az esetben a hatóság együttműködésre kötelezi a gyermeket és a családját, mert a gyermek egészséges fejlődése alapellátás keretein belül nem megoldható. A gyermekjóléti szolgáltatás célja: A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének célja, a gyermek családban történő felnevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. A cél, hogy a szociális munka sajátos eszközeivel segítséget nyújtsunk a klienseknek a mindennapi életüket fenyegető gazdasági és társadalmi negatív hatások kivédéséhez. A családgondozó arra törekszik, hogy a kliensek képessé váljanak arra, hogy a különböző problémákat önállóan, saját erejükből oldják meg, és szociális működőképességük erősödjön. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata I. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatáshoz való juttatás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy ezekhez való hozzájutás megszervezése, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, a szabadidős programok szervezése a hivatalos ügyek intézésének segítése Gondozási adatok A gondozott gyermekek száma Nagymaros Verőce Kismaros Szokolya összesen Gondozott gyerekek száma alap Gondozott gyerekek száma eseti Gondozott gyerekek száma összes

5 A szolgáltatások száma és típusa 2012-ben Szolgáltatás Nagymaros Kismaros Verőce Szokolya összesen Információnyújtás Közvetítés más szolgáltatásba Tanácsadás Családlátogatás Hivatalos ügyek intézése Segítő beszélgetés prevenció Tevékenységek összesen A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt problémák szerint (halmozott adat) Gondozás oka Nagymaros Kismaros Verőce Szokolya összesen Anyagi Gyermeknevelési Magatartászavar Családi konfliktus Életvezetési probléma Elhanyagolás Szenvedélybetegség összesen II. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, a törvényben meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása A jelzőrendszer működtetése a településeken: A gyermekek veszélyeztetettségének észlelése és a preventív ellátások megszervezése érdekében a veszélyeztetettségről a jelzőrendszer szakszerű működtetésével szereznek tudomást a gyermekjóléti szolgálat munkatársai. E védőgyűrű résztvevői: a település védőnője, a gyermekorvos, az óvoda gyermekvédelmi felelőse, az iskola gyermekvédelmi felelőse, a családsegítő szolgálat családgondozója, a nevelési tanácsadó képviselője.

6 Az együttműködés kiterjed: a kölcsönös tájékoztatásra; egymás tevékenységének gyakorlati megismerésére, támogatására; kölcsönös konzultációra és tapasztalatcserére; a legmegfelelőbb ellátás biztosítása érdekében feladatok egymástól való kölcsönös átvállalására. A társintézményekkel a gyermekjóléti szolgálat egyenrangú félként, kölcsönös alapon dolgozik együtt, azaz a szolgálat a család egészét érintő általános szociális szolgáltató funkciót, míg a társintézmények az egyes családtagokat érintő speciális szolgáltató funkciót töltenek be. A gyermekjóléti szolgálat az esetgazda szerepét tölti be. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége során a családi problémák megelőzésére, a hatósági út elkerülésére törekszik. Az együttműködés során az érintett intézmények és a gyermekjóléti szolgálat munkatársai közlik egymással azokat az adatokat, panaszokat, vizsgálati eredményeket, amelyek a közös célok eléréséhez, illetve a közös feladatok legjobb ellátásához szükségesek. Jelzőrendszeri megbeszélések 2012-ben Alkalom Nagymaros 6 Kismaros 6 Verőce 6 Szokolya 6 összesen 24 Jelzések és szakmaközi megbeszélések száma 2012-ben: Jelzések száma: Intézmény közoktatási intézmény 32 egészségügyi szolgáltatók (orvos, védőnő) 21 napközbeni kisgyermek ellátók 16 önkormányzat, jegyző gyámhivatal 15 társadalmi szervezet 9 ügyészség, bíróság, rendőrség 7 egyéb 18 összesen 118 A jelzések oka többnyire iskolai hiányzás, családi konfliktus, magatartási problémák voltak ben a jelzések alapján 23 gyermek került gondozásba. De a jelzések hatására nem mindenesetben történt gondozásba vétel. A 2012-es évben 25 gyermek lett lezárva, a számok mutatják, hogy elég nagy a mozgás a gondozást illetően.

7 A jelzőrendszer megfelelő időközönként ül össze a megbeszélésekre, amelyek a megfelelő témakörökben történnek. A jelzőrendszeri tagok és a családgondozók a megbeszéléseken kívül is rendszeresen tartják a kapcsolatot, probléma esetén azonnal jeleznek. A jelzések új gyermekek esetében írásban történtek. A nagymarosi jelzőrendszer tagjai évek óta rendszeresen részt vesznek a megbeszéléseken, lelkiismeretesen végzik munkájukat, és segítik a miénket, kapcsolatunk tagjaival nem csak a jelzőrendszeri megbeszélésekre terjed ki, hanem probléma esetén telefonon vagy személyesen azonnal jeleznek. A gyermekjóléti szolgálatnak minden év március 31- ig gyermekvédelmi tanácskozást kell tartania, melyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését és áttekintik a gyermekjóléti alapellátás valamennyi formáját, szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. Márciusban megtartottuk a gyermekvédelmi tanácskozást és értékeltük a 2012-es évet, megbeszéltük a település fő problémáit, hiányosságokat és ennek összegzéseként megszületett a javaslat a Testület felé. III. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozással) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására ben védelembe vett gyermekek száma Nagymaros Kismaros Verőce Szokolya összesen Gyermekek száma Védelembe vétel okai: A gyermekek iskolai magatartási problémái, igazolatlan hiányzások, csavargások szülők nem megfelelő életvitele szülők közti konfliktusból eredő érzelmi bántalmazás és veszélyeztetettség gyermek elhanyagolása IV. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében

8 A családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, Az utógondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez ben családjukból kiemelve élő gyermekek száma a településeken: 20 fő ebből nagymarosi: 9 gyermek. Az elmúlt évben Nagymaroson nem tudtunk családjából kiemelt gyermeket visszahelyezni. Ennek oka, hogy a gyermek családjából való kikerülése után a szülő motivációja eltűnik, életvitelén, magatartásán nem változtat. Ezen kívül a lakásotthonok, nevelőszülők Pest megye messzebb fekvő részeiben találhatók, ide a szülők általában mentális, egészségi és anyagi helyzetük miatt nem képesek eljutni. Szintén gond, hogy bár a kiemelések oka egy esetben sem a család anyagi körülményei voltak a családok romló anyagi körülményei nem teszik lehetővé, hogy otthoni körülményeiket javítsák, így a gyerekek rosszabb körülmények közé kerülnének vissza, mint mikor kiemelésre kerültek. A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. -ban foglaltakon túl folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, szervezi a helyettes szülői hálózatot, segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, felkérésre környezettanulmányt készít, kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. Speciális szolgáltatások A gyermekjóléti szolgálat a gyermek családban nevelkedésének elősegítésére, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

9 Prevenciós tevékenységek Nagymaroson A családgondozás mellett fontos szerepet kap intézményünkben a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás. Mentálhigiénés és prevenciós tevékenység keretében a nagymarosi gyermekjóléti szolgálat heti rendszerességgel 3 klubot működtet a 2012-es évben. A kézműves foglalkozás és a játékos német klub elősegíti, hogy az egyébként egyedül vagy csavargással töltött idejüket a kisiskolások hasznosan töltsék. A gyerekek kötetlen együttlétekben, klubfoglalkozásokon sajátíthatják el leginkább a pozitív mintákat, életvezetési technikákat, melyeknek a szolgálat által gondozott családok a leginkább híján vannak, ezért fontos, hogy a szabadidejüket jó hangulatú, családias légkörben hasznosan töltsék. A foglalkozások működéséhez szükséges anyagi forrásokat a Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány biztosította. Az intézményi költségvetésből mindössze a gyermekek számára nyújtott teát és kekszet tudtuk biztosítani. Erre nagy szükség van, mert klubjaink óráig tartanak és a legtöbb gyerek éhesen érkezik hozzánk. A klubok közül szerda délelőtt működik a baba-mama klub, mely azon szülők számára nyújt információt és társaságot, akik 3 éves kor alatti gyermekükkel otthon vannak. A klub életét több vendégelőadó is színesítette, akik hasznos tanácsokkal, tippekkel látták el a kismamákat. Az elmúlt év során a korábbiakhoz hasonlóan szintén elsősorban beköltöző szülők és gyermekeik jöttek erre a klubra, így nagy szerepe van az integrálásban is. A klubot 15 anyuka és gyermek látogatta az év során. Minden klubunk jól felépített, előre megtervezett szakmai program alapján zajlik annak érdekében, hogy a részvevők szabadidejük hasznos eltöltésén kívül készségeiket, képességeiket fejleszthessék. A klubokon kívül a nyári szünetben kéthetes nyári tábort, az őszi, téli és tavaszi iskolai szünidő alatt prevenciós napokat tartunk, mely alkalmakkor fontos célunk a gyerekek egészséges életmóddal való megismertetése és megszerettetése. Karácsonykor a Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány anyagi támogatásával rendezzük meg karácsonyi ünnepségünket, melyre szintén rászoruló gyerekeket hívunk meg. A 2012-es évben a prevenciós foglalkozásainkon, klubjainkon, táborainkban 69 fő vett részt. Valamennyi programunkon a cél, hogy a résztvevők szívesen, örömmel jöjjenek, és alternatívát tudjunk nyújtani a gyermekek számára a szabadidő hasznos eltöltésére. Prevenciós programjaink a településen élő minden gyermek számára nyitott, azokon nemcsak az általunk gondozott gyermekek vesznek részt, hiszen fontos cél, hogy egymás példájából is tanulva sajátítsák el a gyermekek a helyes magatartásformákat. Nagymaros Prevenciós foglalkozásokon résztvevők száma 69

10 A prevenciós tevékenység csak Nagymaroson működik, a többi településen a heti 10 óra nem elegendő a prevenció ilyen jellegű megvalósítására. Családsegítés A családsegítés célja, feladata A szociális gondokkal küzdő egyének, családok, csoportok szociális és mentális ellátása. A fő cél az, hogy a kliensek képessé váljanak a maguk problémájának felismerésére, kialakuljanak érdekérvényesítő készségeik, és a segítő kapcsolat hatására képessé váljanak saját problémájuk kezelésére, az önmagukon való segíteni tudásra. A szolgálat munkastílusának szerves része az intézmény nyitott, stigma és szegregációmentes szemlélete. Jellegénél fogva köteles segítséget, támogatást nyújtani nemre, korra, politikai, ideológiai meggyőződésre, etnikai hovatartozásra és állampolgárságra való tekintet nélkül mindazoknak, akik a szolgálatot bizalmukkal megtisztelik. Ellátottak köre A családsegítő szolgálatot önkéntesen és térítésmentesen mindenki igénybe veheti, aki a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik (0-99 éves korig), valamint a településen megjelenő hajléktalan személyek. Együttműködési kötelezettség vonatkozik - foglalkoztatásuk elősegítése érdekében - azokra, akik jövedelemmel nem rendelkeznek, nem foglalkoztatottak, aktív korúak és rendszeres szociális segélyben részesülnek. A gondozás során a komplexitásra törekszik, tehát a mentálhigiénés és szociális szolgáltatások egységét valósítja meg. Szükség esetén otthonukban is felkeresik klienseinket, a szociokulturális háttér megismerése érdekében. Szolgáltatásai jogi tanácsadás érdekérvényesítési tanácsadás, ügyintézés, iratszerkesztés, TB, munkaügy, szociális - ügyekben való segítségnyújtás, életvezetési mentálhigiénés tanácsadás, egészségügyi tanácsadás, ruhaneműk és használati eszközök gyűjtése, rászorultaknak való kiosztása

11 2012-ben a családsegítő szolgálat által ellátottak száma Nagymaros Ellátottak száma folyamatos 63 Ellátottak száma eseti 83 Ellátottak száma összesen ben Nagymaroson ellátottak száma nem- és korcsoport szerint Az ellátottak száma Nagymaroson a gazdasági aktivitás szerint (63 fő) Aktív kereső Álláskereső Inaktív nyugdíjas A családsegítő szolgálat szakmai feladatai A családsegítő szolgálat célja a települések működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A családsegítő szolgálat feladata a rászorultak részére biztosítani az alapellátás keretébe tartozó családsegítést, mely megelőző tevékenységből, az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzéséből és a felmerülő problémák megoldásából áll. Családsegítő szolgáltatást igénybevevők hozott problémái (összes ellátott halmozottan) Igénybevétel oka Nagymaros Anyagi 181 Foglalkozással kapcsolatos 190 Életviteli probléma 46 Családi kapcsolati konfliktus 36 Lelki-mentális 65 Eü. Károsodás következménye 11 Információ hiány 94 Ügyintézési nehézség 354 A szakmai tevékenységet a Szociális igazgatásról szóló évi III. törvény és a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat szabályzó Önkormányzati Rendeletek alapján végzik a dolgozók. Adományosztás 2012-es évben - körülbelül 900 fő részesült adományban az EU Élelmiszersegély program keretén belül,

12 - körülbelül 250 fő részesült zöldség és gyümölcsadományban, - körülbelül család részesült a nagymarosi karitász által kiosztott krízis csomagban, - körülbelül 20 család számára biztosítottuk a nagymarosi karitász krízisalapjából segélyt, Tárgyi és működési feltételek, nehézségek Az intézmény épületén az elmúlt évben karbantartás nem történt. A 2012-es évben végzett fejlesztések az intézményben: 1db laptop vásárlása történt, de egy asztali számítógép javíthatatlan állapotba került. Munkánkat nehezítő körülmények - A dolgozók számára a megfelelő munkavégzés érekében szükség lett volna folyamatos szupervízióra. Mások problémáinak meghallgatása, ezekre megoldás keresése, a folyamatos konfrontálódás a kliensekkel, ha együttműködésük nem megfelelő, lelkileg nagyon megterhelő. A munkatársak megfelelő munkájához, egészséges életviteléhez szükség van a folyamatos mentálhigiéniás támogatásra. A szociális terület ezen ágán folytatott munka rendkívül lecsökkenti a dolgozók teherbírását és pszichés állapotát, így a családgondozó rendszeres támogatása elengedhetetlen. - A jelenlegi tárgyi feltételek mellett nem hatékony a munkavégzés: 1db asztali számítógép vagy 1db laptop vásárlása lenne szükséges az év folyamán. - Munkánk egyik leghatékonyabb eszköze a prevenció, hisz itt tudunk a gyermekekkel személyes kapcsolatot tartani, és itt történhet a megfelelő magatartási, társasági szabályok elsajátítása és gyakorlása is. Alapítványunk nem tudja a klubokat és a nyári tábort teljes mértékben támogatni, így ezek egész évben való működtetése veszélybe kerülhet, illetve a részt vevőkre anyagi terhek hárulnak. - A tavalyi évben számos olyan továbbképzés indult, melyek elvégzése hasznos segítséget adhatna a munkavégzéshez, azonban ezeken anyagi okok miatt nem tudtunk részt venni. - A dolgozó használhatatlan székeken dolgoznak, így szükségessé vált az irodai székek beszerzése. - Szintén gondot okoz, hogy a korábbi évek költségvetései a fejlesztést nem tették lehetővé, így az ügyfelek, gyerekek számára sincs megfelelő minőségű és mennyiségű szék. Összegzés: A jelzőrendszer megfelelő időközönként ül össze a megbeszélésekre, melyek megfelelő témakörökben történnek. A jelzőrendszeri tagok és a családgondozók a megbeszéléseken kívül is rendszeresen tartják a kapcsolatot, probléma esetén azonnal jeleznek. A településen a

13 2011-es évhez képest nem változott a gondozott gyermekek száma. A gondozások a gyermekjóléti szolgálat esetében elsősorban családi konfliktusból, gyermeknevelési, életvezetési problémákból adódtak. A családoknál kiemelkedően magas volt a szakmai tevékenységek közt a segítő beszélgetés, és a tanácsadás, ami egyértelműen jelzi, hogy a családok mentális megerősítése nagyon fontos. A családok nem tudnak tervezni, sem hosszú sem rövidtávon, folyamatos bizonytalanságban élnek, ami megviseli a családokat, gyakran családi konfliktusokhoz és valláshoz vezet. Az intézmény által gondozott családoknál 21 felnőtt részére lett volna szükség pszichológusra es évtől a településen a gyermekpszichológusi szolgáltatáson kívül elérhetővé vált az iskolapszichológus szolgáltatása is, mely megkönnyíti munkánkat. Az elmúlt évben több olyan gyermekvédelmi alapellátásra lett volna szükség, mely nem kötelező ellátás, így a település nem biztosítja, de gyermekvédelmi intézkedés keretében szükség lett volna rá (bölcsőde, családok átmeneti otthona). A nagymarosi lakosokra jellemző, hogy nem akarják elhagyni a várost, így a problémákat helyben kell kezelni számukra (nem megy el családok átmeneti otthonába). A 2012-es évben az anyagi nehézségekkel küzdő családok száma tovább nőtt. Egyre többen jelentkeznek adományért, anyagi segítségért, a hónap vége különösen nehéz az alacsony jövedelemmel rendelkező családoknál. A szülők számára az elsődleges szükségleteket biztosítása van az első helyen (élelem, számlák, lakás), nehéz őket az egyéb problémák megoldására (gyermek iskolai magatartási problémája, hiányzás, nem megfelelő baráti kapcsolatok, következetes nevelési elvek) motiválni. A civil szervezetek által nyújtott segítség kevés, nem mindenkihez jut el a segítéség, van egy réteg, aki még mindig nem meri felkeresni a szolgálatot. A dolgozók tárgyi feltételei nem biztosítottak. A 2012-es évben az alábbi gyermekvédelmi alapellátásra lett volna szükség: Családi napközi ellátására: 2 gyermek esetében Bölcsődei ellátásra: 15 gyermek esetében Helyettes szülői ellátásra: nem volt igény Családok átmeneti otthonára: nem volt szükség Pszichológusi ellátás felnőttek részére: 21 személy esetében

14 Ellenőrzés: Az intézményben 2012-ben is ellenőrzés történt, ahol megállapították, hogy szükség lenne egy családsegítő szolgálatos pszichológus alkalmazására, egy fél státusz bővítésére a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat részéről egyaránt. Tervek 2013-ra: - Takarítónő alkalmazása: február hónaptól az intézmény 2 órában alkalmaz egy takarítónőt. - Szupervízor és felnőtt pszichológus alkalmazása: március hónaptól alkalmazunk egy családsegítős pszichológust heti 6 órában, aki a családgondozók szupervízióját is elvégzi. - A 2009-es pályázattal eszközfejlesztés megvalósítása: irodai székek, számítógép, ügyfél székek. - Az új épületbe költözéssel új szolgáltatások bevezetése, lehetőség szerint egy részük bevételt is hozzanak az intézmény számára. - Az éves nyári tábor megtartása. - Drog prevenciós program tartása összefogva a civil és egyéb gyermek intézményekkel. A Gyermekvédelmi Tanácskozás a következő javaslatokat teszi a Képviselő Testület felé: - Szükséges lenne folyamatos pszichológusi felnőtt ellátásra a lakosok mentális megsegítése miatt. - Szükségessé vált a 3 év alattiak ellátása, mert az édesanyák visszakényszerülnek a munkába. - Krízis alap létrehozása nagy szükség van, mert a civil szervezetek nem tudják a teljes szükségletet kielégíteni. A településnek meg kell oldania, hogy ne fordulhasson elő, hogy családok, gyerekek élelem nélkül maradnak kríziscsomag álljon az intézmény rendelkezésére. - A rászorulók téli fűtésének megoldása érdekében javasoljuk a lakásfenntartási támogatás egy összegben történő, természetbeni kifizetését (fa) az ezt igénylő családok részére. - Szükséges a gyermekek nyári étkeztetésének megoldása. - Mind a családsegítés, mind a gyermekjóléti szolgáltatás területén továbbra is magas szakmai színvonalú, mind a négy település igényeinek és sajátosságainak megfelelő szolgáltatás nyújtása Mint minden intézmény anyagi nehézségekkel küzd szolgálatunk is, de igyekszünk az adott lehetőségeinket 100%-ban kihasználni, és minden településünkön a kliensek érdekeit szem előtt tartva szakmailag kifogástalan szolgáltatást nyújtani. Nagymaros, április 17. Horváth Anikó intézményvezető

15

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja

Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai programja Szakfeladat száma: 88920100 Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1 A Családsegítő Központ 1997. december 01.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ 1 A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről BESZÁMOLÓ Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről Izsák, 2014. március 31. Készítette: Sörösné Boldoczki Tímea Intézményvezető A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének Szakmai programja DUNAÚJVÁROS I. Általános működési feltételek Az intézmény elnevezése: Útkeresés Segítő Szolgálat, melynek keretében,

Részletesebben

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben