A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve"

Átírás

1 Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 1/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján A kerettanterv javasolt óraszámai 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam heti éves heti éves heti éves heti éves összesen Készítette az idegen nyelvi munkaközösség A tantárgy helyi tantervének óraszámai 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam heti éves heti éves heti éves heti éves összesen 1 6 1, , 19

2 Fejlesztési feladatok 1. Információszerzés és feldolgozás Német népismeret (Valamennyi oktatási forma) A német és a magyar történelem kronologikus tanórai feldolgozása során a párhuzamok és eltérések, valamint a kölcsönhatások tudatosítása. A magyarországi németség történelmi szerepének áttekintése, a betelepítéstől a jelenkorig. Ok és okozati összefüggés feltárása emberi sorsok bemutatásán keresztül. A német kisebbség kultúrájának bemutatása, saját, ill. gyűjtött élmények és tapasztalatok beépítésével. A nyelv és az identitás összefüggésének felismerése, irodalmi, zenei és képzőművészeti alkotások, valamint a média és más elektronikus információhordozóinak segítségével. Kutatómunka a hazai és európai kisebbségpolitika aktuális kérdéseinek értelmezéséről és megjelenési formáiról. Kutatómunka az érettségi témakörei kapcsán bármely témában: egyéni és csoportos projektek kivitelezése. Szakirodalom feldolgozása, a jegyzetelés, lényegkiemelés elsajátítása. A szakirodalmi hivatkozások jelölésének alkalmazása. 2. Kritikai gondolkodás Állásfoglalás és érvelés a németség sorsfordulóinak értékeléséről folytatott vitában. Források, történelmi és publicisztikai írások elemzése során az ok-okozati viszonyok feltárása, A történelmi hitelesség vizsgálata szépirodalmi művek és filmek üzenetében. Önálló vélemény kialakítása a német kisebbség múltjáról és jelenéről, az életmód, a kultúra és a politika témaköreinek vitás kérdéseiben. Megalapozott, hiteles kisebbségkép kialakítása. A hazai és nemzetközi kisebbségpolitika kritikai bemutatása, az interkulturális tanulás lehetőségeinek kiaknázásával. Az 199-as kisebbségi törvény és módosításainak ismerete, az abban megfogalmazott jogok és kötelezettségek értelmezése, naprakész alkalmazása. A magyarországi németség és az anyanemzet kapcsolatrendszerének a fiatalokat érintő lehetőségeinek ismerete és a velük való élni tudásra késztetés kialakítása. A magyarországi németség szülőföldjén maradására, nyelvének és kultúrájának megtartására irányuló tudatos nevelés és felkészítés folyamatának lépései, a kritikai gondolkodás és felelősségérzés kialakítása a család, a közoktatás, valamint a német önkormányzatok, az egyesületek és a média alapvető, közösen megoldandó feladata. A hazai kisebbségi és emberi jogi rendszer értékelése a saját értékrendnek megfelelő szempontok alapján. Az adott kisebbség nemzetközi kapcsolatainak kritikai bemutatása múltban és jelenben. Naprakész tájékozottság aktuális kisebbségpolitikai és emberi jogi jelenségekről. Azok összehasonlítása strukturális és funkcionális szempontok alapján. A jövő trendjeinek felvázolása. Az adott kisebbség anyaországon kívüli jelenlétének ismerete, bemutatása. 2

3 . Kommunikáció Kisebbségi témákról folyó vitákban való aktív részvétel, érvelés a saját álláspont mellett. Tudósítás a németség kulturális és politikai eseményeiről. Interjúkészítés művészekkel és politikusokkal aktuális kérdésekről. Kisebbségtörténeti és néprajzi kutatómunka eredményének előadása szóban és írásban. Beszámoló a német rádió és tévéműsorok, valamint a német nyelvű sajtó témaválasztásairól és az objektív tájékoztatásáról. Vélemény formálása. Önálló gyűjtőmunka feldolgozása projektbemutatóra vagy tematikus kiállításra. Önálló gyűjtőmunka bemutatása, az eredmények megvédése. Szokások dramatizált előadása iskolai rendezvényeken.. Tájékozódás térben és időben Pontos tájékozódás térben és időben: történelmi események helye és ideje. A hazai németség területi elhelyezkedése a betelepítéstől napjainkig. A népcsoport helyzetének elemzése a történelem során és a mai helyzet kapcsán különböző adatok és ismerethordozók tükrében (népszámlálási adatok, sajtó, internet). A népcsoport intézményei honlapjairól információk gyűjtése.. A tartalom kulcselemei A történelmi sorsfordulók a németség történetében. A népcsoport helye és szerepe az anyaországgal és Európával való kapcsolatban. Művészeti alkotások (irodalmi, képzőművészeti). A népszokások és azok eredetének mélyebb szintű ismerete. Jártasság a nyelv és identitás témaköreiben. Kisebbségek Magyarországon: iskolarendszer, a népcsoportok helyzete, kisebbségpolitika. Azonosságtudat kifejezése. 6. A reflexiót irányító kérdések: énkép, önismeret, azonosságtudat Formája: a tanulók vállalják hovatartozásukat és tudják azt kifejezésre juttatni. Legyenek nyitottak más nyelvek és kultúrák iránt. Ismerjék saját gyökereiket és legyen pozitív jövőképük. Ismerjék a nyelvtudás és a népcsoporthoz való tartozás lehetőségeit, ezzel kapcsolatos kötelességeiket. Legyen jellemző a tolerancia, alakuljon ki a konfliktuskezelés, problémamegoldás képessége.

4 Célok és feladatok A múlt megismerésével a tanulók azonosságtudatának kialakítása és jövőképük formálása. A tanulók ismerjék meg a kisebbségi jogokat, ezáltal készüljenek fel érdekeik képviseletére. A tanulók először ismerkedjenek meg a magyarországi németek legfontosabb hagyományaival, életmódjával és kultúrájával. Legyenek büszkék arra, hogy ehhez a népcsoporthoz tartoznak, de tiszteljék a magyar nép és az országban élő más kisebbségek kultúráját, ismerjék fel a népek közötti kapcsolódási pontokat. A tanulók ismerkedjenek meg a magyarországi németek nyelvjárásaival, értékeikkel, és tudatosuljon bennük az irodalmi nyelvtől való eltérés oka. A németajkú lakosság történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól a mostani ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz a tényhez, hogy a kisebbség sokszínűségével és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában. A fiatalok igazodjanak el a mai kisebbségi lét megjelenési formáiban, ismerjék meg a szervezeteket, a testületeket és a sajtót, továbbá ösztönözzük őket arra, hogy a tanulmányok befejezése után is önálló kutatással foglalkozzanak a magyarországi németek kultúrájával és képviseljék a népcsoport érdekeit. A történelemi témakörök a történelem tantárgy óráin kerüljenek feldolgozásra. Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. A tanulók tudják a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni évfolyam A tanulók ismerjék a Duna menti svábok legfontosabb települési területeit a történelmi Magyarországon, azok földrajzi sajátosságait, és sorolják fel azokat. Ismerjék továbbá Magyarország német lakosságának kulturális szerepét, ismerjék a magyarországi németség történelmi szerepét a betelepítéstől a jelenkorig, tudjanak az eseményekről véleményt alkotni. Tudjanak ezekről az eseményekről emberi sorsokon keresztül beszélni, ismerjék a magyarországi német oktatási rendszert, hasonlítsák össze a némettel (pl. cserekapcsolatokon keresztül), Ismerjék fel, hogy mit jelentenek az önkormányzatok a kisebbségeknek, ismerjék szerepüket lakóterületükön, ill. ismerjenek magyarországi német egyesületeket és szervezeteket, ismerjék a magyarországi német médiát és szerepüket a nyelv és az identitás közvetítésében. Alkossanak véleményt tevékenységükről, lehetőség szerint vegyenek is részt benne. Ismerjék a magyarországi német irodalom kérdésköreit és azok okait. Ismerjék a magyarországi német nyelv változatait, ismerjék a naptári év és a család hagyományait, lényegüket és eredetüket. Ismerjék fel a paraszti családok korábbi és mostani értékrendszerét, értsék meg a tehetséges magyarországi német művészek és kézművesek szerepét a magyar kultúrában. Sorolják fel a legjelentősebb magyarországi német művészeket, ismerjék egy-egy művüket, ismerjék a tárgyak és épületek funkciója, formája és díszítése közti összefüggéseket, legyenek tisztában a legfontosabb díszítőelemekkel, tudjanak irodalmi műveket önállóan értelmezni és feldolgozni, de legalább egy rövid prózai és két verses alkotást, ismerjék az asszimilációs folyamatokat és következményeiket, legyenek képesek projektorientáltan dolgozni.

5 9. évfolyam Belépő tevékenységformák Betekintés a Kárpát-medence népeinek korai történetébe. A germán törzsek a népvándorlás idején. A népesség kontinuitásának és diszkontinuitásának alakulása. Ismeretek gyűjtése a német befolyás megjelenéséről a honfoglalás és keresztény Európába való beilleszkedés idején. A német püspökök missziós tevékenységének ismerete néhány példa segítségével. Magyarországi német családok gondolkodásmódjáról ill. annak változásairól beszélni. Szólások és közmondások értelmezése. A német nyelv életünkben betöltött szerepe, a kétnyelvűség jegyei, a nyelvjárás értéke, szerepe és lehetőségei a jövőben. A népviselet főbb jellemzői területenként, változásai századunk során. A magyarországi német konyha jellemzői, a mai és a régi étkezési szokások összehasonlítása, érvelés az egészséges étkezés és a hagyományőrzés mellett. Meghatározott témakör alapján a hazai német szépirodalomból válogatott művek értelmezése. Kortársművészek, műveikkel. Alapvető ismeretek a magyarországi német népdalkutatásról. Témakörök Tartalmak Órakeret Történelem A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Néprajz Család Iskola Öltözködés Étkezés Irodalom A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival (Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember). A salzburgi és a passaui hittérítők a Dunántúlon. Élet-és gondolkodásmód, ill. értékrend a magyarországi német családokban. Az értékrend megváltozása az elmúlt évtizedekben. Közmondások, szólások a magyarországi németek gondolkodásmódjáról. A magyarországi német iskolarendszer. A nyelv szerepe: anyanyelv másodnyelv nemzetiségi nyelv. A magyarországi németek kétnyelvűségének jellemzői. A nyelvjárás és jövőjének értékelése. A népviselet. A 20.század népviseletének területi és generációs sajátosságai. Az étkezési szokások jellemzői, hagyományos ételek a modern konyhában. Mi menthető át a hagyományos étkezésből az egészséges étkezés számára? Válogatás a magyarországi német irodalomból, meghatározott tematika szerint: nyelv, nyelvhasználat. Művészet Neves magyarországi német művészek 19 után.

6 Zene Témakörök Tartalmak Órakeret A magyarországi német népdalok jellemzői. A hazai német népdalkutatás. A hagyományápolás lehetőségei. A továbbhaladás feltételei A germán törzsek a népvándorlás idején. A német püspökök hittérítő tevékenysége a Kárpátmedencében. A magyarországi német családok élet- és gondolkodásmódja. Alapvető ismeretek a különböző területek népviseletéről. A magyarországi német konyha jellemzése. Egy kortárs művész művének bemutatása. 10. évfolyam Belépő tevékenységformák Hogyan változtak a magyar-német kapcsolatok a Lech - mezei csata után? Géza fejedelem és Szent István király történelmi érdemének felismerése. Az Árpádok házassági politikájának hatása a jószomszédi viszonyra. Géza fejedelem és Szent István király politikájának hatása a német-magyar kapcsolatok alakulására. A németek letelepítésének okai önálló gyűjtőmunka révén. A német származású parasztok és polgárok szerepe a középkorban. A német származású parasztok és polgárok hozzájárulása a gazdaság és kultúra felvirágoztatásához, konkrét példák bemutatásával. A Habsburg és a Német-Római Birodalmak bekapcsolódása a törökök Magyarországról történő kiűzésébe. A törökök magyarországi kiűzésének nemzetközi összefüggései. A legfontosabb szokások lényege és eredete, valamint a velük kapcsolatos hiedelmek ismerése. Szokások gyűjtése és lejegyzése. Lakóhelyünk földrajzi nevei, eredetük, valamint az útkeresztek és Bildstock -ok történetükkel együtt. Irodalomból, zenéből és művészetből továbbra is érvényesek a 9. évfolyamon megfogalmazott követelmények. Témakörök Tartalmak Órakeret Történelem A magyar állam alapítása Német telepesek letelepítése a 12. században A magyarok kalandozásai a német nyelvű országokba pl. Bajorországba, Svábföldre. A Lech - mezei csata következményei. Géza fejedelem történelmi érdeme. A szászok letelepítése a Felvidéken és Erdélyben. A német lovagrend letelepítése a Barcaságban. Az Andreanum (122)

7 Témakörök Tartalmak Órakeret Városok, polgárok, bányászok a 1. és a 1. században Magyarország három részre szakadása ( század) A török kiűzése Magyarországró l ( század) Néprajz Ünnepnapok A falu Irodalom A szepesi szászok. A bányavárosok. Pest és Buda. Nyugat-Magyarország: Sopron. A Habsburgok törökellenes politikája. A reformáció elterjedése a királyi Magyarországon és Erdélyben. A Német-Római Császárság segítsége Buda és az ország felszabadításában. A legfontosabb szokások jellege és eredete (farsang, húsvét, búcsú, karácsony stb.). A születéshez, házassághoz, halálhoz kapcsolódó hiedelmek. A lakóhely földrajzi nevei és eredetük. Útmenti keresztek, képoszlopok (Bildstöcke) és történetük. Válogatás a magyarországi német szépirodalomból. Központi téma: a haza kérdése. Művészet Neves magyarországi német származású művészek 19 után. Zene A magyarországi német népdalok jellemzői. A hazai német népdalkutatás. A hagyományápolás lehetőségei. A továbbhaladás feltételei A német-magyar viszony hatása Géza fejedelem és Szent István király politikájára. A német parasztok és polgárok hozzájárulása a magyar gazdaság és kultúra fejlődéséhez, alátámasztva példákkal. A törökök kiűzése Magyarországról és nemzetközi összefüggései. A legfontosabb szokások, földrajzi nevek és eredetük lakóhelyünkön. 11. évfolyam Belépő tevékenységformák A német települési közösségek fejlődését a Habsburg Birodalom lehetőségén belül felmutatni. A betelepítés körülményeinek leírása. A szülőfalu benépesítésének elhelyezése a betelepítési folyamatban. Ismeretek gyűjtése arról, honnan érkeztek a telepesek és hogyan tudtak letelepedni. Telepes sorsok elmesélése. A 19. század eleji magyarosítási folyamat okainak feltárása. Példákon keresztül felvázolni a Duna menti svábok és az erdélyi szászok gazdasági és kulturális teljesítményét a 19. századi Magyarországon

8 Az es forradalom és szabadságharc német népcsoporton belüli különböző megítélésének okfeltárása. A kisebbségi iskolapolitika ellentmondásainak megvilágítása az Eötvös- és az Apponyitörvények, illetve végrehajtásuk figyelemmel kísérése során. Példákkal bizonyítani a magyarországi németség bekapcsolódását a mezőgazdaság és az ipar kapitalista átalakításába. A reformkor és a századforduló idejének elmagyarosítási folyamatát elbeszélni. A Monarchia két népiskolai törvényének ismerete. Fogalmak meghatározása: haza, identitás. A magyarországi németek szimbólumairól beszélni, ezen szimbólumok eredetét és jelentőségét ismerni. A magyarországi németek érdekképviselete, országos szervezetei, egyesületei és kultúrcsoportjai. Az irodalom követelményei a fentiekkel (9-10. évfolyam) megegyeznek. Témakörök Tartalmak Órakeret Történelem A németek betelepítése a 18. Században A magyarországi németség a Habsburg Birodalomban A magyarországi németség viszonyulása az es forradalom és szabadságharchoz Az Osztrák- Magyar Monarchia iskolarendszere Az Osztrák- Magyar Monarchia ipara Néprajz Másság Közélet Irodalom Leopold Kollonich tevékenysége. A betelepítések III. Károly, Mária Terézia és II. József uralkodása idején. A földbirtokosok és az egyházak telepítési akciói. Új németek lakta területek Magyarországon. Bekapcsolódás az iparosításba. A németek elmagyarosodása a városokban a 19. század elején. A forradalmi események különböző megítélése az erdélyi szászoknál és a Magyarországon élő németek körében Német származású tisztek az aradi vértanúk között Az 1868-as nemzetiségi törvény. Eötvös József népiskolai törvénye. Lex Apponyi népiskolai törvény. Vita a parlamentben a Schulverein -ról. A magyarországi németek bekapcsolódása az un. gründolási lázba. Német iparágak a városokban. A mezőgazdaság kapitalista átszervezésének ösztönzése a temesvári mezőgazdasági egyletben. Az identitás fogalmának megértése. Beszélgetés a tanulók identitás felfogásáról. Szimbólumok: címerek, a német nyelvű országok himnuszai. A magyarországi németek címere és himnusza. Kisebbségi önkormányzatok, szervezetek, egyesületek. A helyi egyesületek és kultúrcsoportok tevékenysége. Válogatás a magyarországi német szépirodalomból. Központi téma: identitás. 8

9 A továbbhaladás feltételei A 18. századi telepesek származását és letelepedését elemezni. Telepes-sorsokat elmesélni. A Duna menti németek és az erdélyi szászok 19. sz. gazdasági és kulturális teljesítménye. A magyarosítási folyamat jellemvonásai a reformkortól a századfordulóig. A Monarchia két oktatási törvényének következményei. Fogalmak: haza, identitás. A magyarországi németek szimbólumait ismerni. Az érdekképviselet, országos szervezetek. 12. évfolyam Belépő tevékenységformák A németség érdekeinek képviselete az első világháború előtti politikai pártokban. A polgári-demokratikus köztársaság kisebbségpolitikájának elemei. Betekintés nyerése Bleyer Jakab törekvéseibe, amelyekkel a németség kulturális érdekeiért szállt síkra. A németség második világháború idején történt kettészakadásának okait felismerni. Megérteni, hogy milyen következményekkel járt a kollektív bűnösség elvének alkalmazása. Életutak felvázolása. Ismeretek gyűjtése a 0-as és 0-es évek tragikus eseményeiről, amelyek először a magyarországi németség kettészakadásához, majd az erőszakos kitelepítéshez vezettek. A kitelepítés és a vagyonelkobzás hátterének feltérképezése szemtanúkkal készített interjúk segítségével. A kisebbség kulturális újraéledésének jelei az 196-os forradalom utáni évtizedekben. Részletes ismeretek a mai kisebbségi törvényi szabályozókról és azok végrehajtásáról. Adalékok gyűjtése az európai országok német kisebbségének helyzetéről. Saját vélemény formálása a kisebbség mai helyzetéről, lehetőségeiről, identitásáról és jövőjéről a 21. századi Magyarországon. Alapvető ismeretek a kisebbségi törvényről, a kisebbségek jogairól és kötelességeiről. Magyarország nemzetiségpolitikája, e témakörben megfelelően vitatkozni, érvelni, kritikát gyakorolni. A hazai német média, szerepük az identitástudat kialakításában, tevékenységük értékelése. A magyarországi németek híd -szerepe az európai integrációban. A magyarországi német fiatalok helyzetéről, kötelességeiről beszélni. Irodalomból az előző évfolyamok követelményei érvényesek. Késztessük minden évfolyamon a tanulókat a tanórán kívüli tevékenységekre (tánccsoport, kórus, honismereti szakkör stb.) Témakörök Tartalmak Órakeret Történelem A magyaroszági németség az első világháború előtt A polgáridemokratikus köztársaság ( ) Társadalmi szerkezetváltás a németajkú lakosság körében. Jászi Oszkár kisebbségi politikája. A németek autónómia törvénye, 1919 január (Károlyi-, majd Berinkey- kormány). 9

10 Témakörök Tartalmak Órakeret Trianontól a második világháborúig A második világháború (199 - ) A magyarországi németek helyzete 19-9 között A magyarországi németek között Az es politikai fordulat következményei a német kisebbségi politikában Bleyer Jakab, a nemzeti kisebbségek minisztere ( ), parlamenti képviselő. A Magyarországi Németek Népművelő Egyletének alapítása, Gratz Gusztáv vezetésével. Bleyer Sonntagsblatt hetilapja. Fegyverbarátság a hitleri Németországgal. Az első és a második bécsi döntés következményei. Waffen-SS toborzások Magyarországon a németek körében. A hűségmozgalom kibontakozása (192-). A Volksbund -aktivisták evakuálása a Harmadik Birodalomba (19 ősze). A 17 és év közötti lakosság elhurcolása a Szovjetunióba. Jóvátételi munka (malenki robot) A potsdami határozatok XIII. cikkelye a magyarországi németek Németországba történő kitelepítéséről A kormánypártok elképzelései a svábkérdés megoldásáról Kitelepítés között Németország megszállási övezeteibe A magyarországi németek kollektív felelőssége, vagyonelkobzás 199-es alkotmány: a Magyarországon maradt németek de jure elismerése. 19: a magyarországi németek egyenjogúságának de facto visszaállítása A Magyarországi Németek Kulturális Szövetségének megalapítása (19) Az anyanyelvi oktatás, a német nyelvű rádióadások (197) és a Neue Zeitung hetilap (196) beindítása. Kultúrcsoportok szerveződése. Az automatizmus elvének érvényesülése Magyar Népköztársaság nemzetiségi politikájában 1968-ig. A nyelvi asszimiláció előrehaladása. A kulturális önállóság kiépítése a 70-es és 80-as években. Alapszerződés kötése Németország és Magyarország között (1992) Az 199-as nemzetiségi törvény. Az Európai Unió országaiban élő kisebbségek jogai, pl. Észak-Schleswig, Dél-Tirol 199-es választások: helyi kisebbségi önkormányzatok felállítása, az Országos Német Önkormányzat megválasztása. Új szimbólumok bevezetése: címer, zászló, himnusz. 10

11 Témakörök Tartalmak Órakeret A parlament kisebbségi népbiztosának megválasztása as választások: a helyi kisebbségi önkormányzatok számának gyarapodása. Politika A kisebbségi törvény. A kisebbségek jogai és kötelességei Magyarországon. Magyarország kisebbségi politikája. Média A német kisebbség megjelenése a médiában kritikus véleményalkotás. Közélet A német kisebbség politikai érdekképviselete országos és helyi viszonylatban. A fiatalság szerepe és helyzete, kötelességeik népcsoportjukkal szemben. Irodalom Válogatás a magyarországi német irodalomból, központi kérdés: a megélt múlt és a jövőkép. A továbbhaladás feltételei A 0-as és 0-es évek tragikus eseményeinek ismerete. Szemtanúkkal készített interjúk segítségével a kitelepítés és a vagyonelkobzás okainak feltárása. Önálló vélemény kialakítása a kisebbségek mai helyzetéről. Alapvető ismeretek birtoklása a kisebbségi törvényről. Magyarország kisebbségpolitikája. A magyarországi németek híd szerepe az európai integráció folyamatában. 2 11

OSZTÁLYFŐNÖKI. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37

OSZTÁLYFŐNÖKI. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37 OSZTÁLYFŐNÖKI Tantervi célkitűzés: Az átlagos képességekkel rendelkező tanulókat önismerethez segítse, megalapozza a személyiség önfejlesztését, kiépítse a szükséges jártasságokat és készségeket. Az emberi

Részletesebben

A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI. Hon-és népismeret

NÉMET NEMZETISÉGI. Hon-és népismeret NÉMET NEMZETISÉGI Hon-és népismeret NÉMET NÉPISMERET A magyarországi német nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének alapvető feltétele. A már évtizedek óta

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Megjelent a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként Javítva a 6/2014. (I.29.) EMMI

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) A MEGÚJULT NEMZETI ALAPTANTERV SZEREPE A KÖZOKTATÁSBAN A NAT Ember és társadalomra vonatkozó korábbi értelmezések kisebb-nagyobb

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 Célok és feladatok

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI). A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).DOCX Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-10. (SZAKISKOLA)...

Részletesebben

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) 5 6. évfolyam Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Történelem tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő

Részletesebben

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a

és a világtörténelem az egyetemes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a TÖRTÉNELEM A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, amelynek

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: Iskolánkban a Történelem, társadalmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 8 osztályos gimnázium 1 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK a hatosztályos gimnáziumok 7-12. évfolyama számára Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.05.

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TÖRTÉNELEM 5-8. ÉVFOLYAM ETIKA 7. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A történelem és állampolgári ismeretek, etika

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK helyi tanterv a CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA hat évfolyamos képzése (A. osztály) számára 1 A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti

Részletesebben

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben