NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY GRUNDSCHULE WAKAN NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM VOKÁNY 009.

2 Német hon-és népismeret Célok és feladatok A múlt megismerésével a tanulók azonosságtudatának kialakítása és jövőképük formálása. A tanulók ismerjék meg a kisebbségi jogokat, ezáltal készüljenek fel érdekeik képviseletére. A tanulók először ismerkedjenek meg a magyarországi németek legfontosabb hagyományaival, életmódjával és kultúrájával. Legyenek büszkék arra, hogy ehhez a népcsoporthoz tartoznak, de tartsák tiszteletbe az országban élő más kisebbségek kultúráját is. A németajkú lakosság történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól a mostani ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz a tényhez, hogy a kisebbség sokszínűségével és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában. A fiatalok igazodjanak el a mai kisebbségi lét megjelenési formáiban, ismerjék meg a szervezeteket, továbbá ösztönözzük őket arra, hogy a tanulmányok befejezése után is önálló kutatással foglalkozzanak a magyarországi németek kultúrájával és képviseljék a népcsoport érdekeit. A történelmi témakörök a történelmi tantárgy óráin kerüljenek feldolgozásra. Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. Az általános iskola alsó tagozatában a nemzetiségismereti tartalmak közvetítése kizárólag cselekvés központú legyen. Ne tanítsunk adatokat, meghatározott ismereteket. A tartalmak egyrészt integrálhatók a német és a többi tantárgyba (pl. ének-zene, technika, történelem), másrészt önálló tárgyként is oktatható. Ebben a korban célszerűbb az integráció, több motivációs lehetőséget biztosít. Alsó tagozaton: Nyerjenek betekintést a magyarországi németek jelenébe és múltjába élmények alapján, szerezzenek alapvető ismereteket elődeik életéről és mindennapi munkájáról. Ismerkedjenek meg legalább két különböző szokással és tudjanak a nyelvjárás és az irodalmi nyelv létezéséről. Gyűjtsenek nyelvjárási szavakat.

3 Kapjanak indíttatást mondókák, dalok, játékok gyűjtésére és megtanulására, ismerjék meg a népköltészet értékeit és szépségét. Tudjanak három-három mondókát, dalt a népköltészetből és három verset a műköltészetből. Mutassanak érdeklődést őseik kultúrájának megismerésére, a hagyományok játékos felelevenítésén keresztül barkácsoljanak három tárgyat. Felső tagozaton: A tanulók nyerjenek betekintést egy németek lakta település életébe, ismerjenek meg magyarországi németek által lakott területeket földrajzi adottságokkal együtt. Tudják, hogyan és miként kerültek a németek Magyarországra. Ismerjék a betelepítés okait, tudjanak néhány fontos eseményt elmesélni. Ismerjék a naptári évhez és a valláshoz kötődő legfontosabb ünnepeket, maguk is gyűjtsenek szokásokat, ismerjék meg a magyar nép és a német nyelvű országok legfontosabb tradícióit. Kapjanak ösztönzést a német dal- és néptánc kincs ápolására. Tudjanak három-három dalt kívülről, valamint történeteket, mondákat elmesélni. Nyerjenek betekintést a magyarországi német paraszti és iparos világmindennapi életébe, ismerjék meg a település, az udvar és a ház berendezését. Sorolják fel a legfontosabb paraszti munkákat, kézműves mesterségeket, ételeket és ruhadarabokat. Ismerjék a Magyarországon élő kisebbségeket és jogaikat. Ismerjenek műveket a magyarországi német irodalomból.

4 Német nemzetiségi hon- és népismeret óraterve Tevékenységi keretek, formák (tantárgyi integráció): Osztályok évi óraszámok Össze s Német hon és népismeret -/8 8/- 8/- -/8 7 irodalom Magyar irodalom 3 Történelem 3 7 Természetismeret Földrajz Hon-és népismeret Rajz 6 Technika Ének-zene 6 Osztályfőnöki Médiaismeret modul Tánc-dráma modul Projekt I. 3 Német nemzetiségi nap Projekt II. 3 Hagyományok napja Tanulmányi kirándulás /- /- /- /- -/ -/ -/ -/ / (félévente egy-egy) Összesen: Összesen: - évfolyamon Összesen: 5-8. évfolyamon 7 óra évfolyamonként 8 óra 7 8 óra évfolyamonként 37 óra 8 ÖSSZESEN: Megjegyzés: Alsó tagozaton a német nemzetiségi hon-és népismeret önállóan jelenik meg, míg a felső tagozaton a magas óraszámok az önálló tantárgy kialakítását nem teszik lehetővé, ezért a fent jelölt tantárgyakba integrálva jelennek meg a nemzetiségi hon- és népismereti tartalmak, melyet a naplóban zöld NNH rövidítéssel kell jelezni. A projektnapok száma, valamint óraszáma a minimumot jelöli, ettől felfelé el lehet térni.

5 I. évfolyam Évi óraszám: 8 Belépő tevékenységformák: Tárgyak, személyek leírása és néhány kézműves termék előállítása A lakóhely fontosabb épületeinek megnevezése, növények, virágok, háziállatok megnevezése Népköltészeti alkotások megtanulása Témakörök Tartalmak Integráció lehetősége Rokoni kapcsolatokat kifejező szavak megismerése Régi és mai családi fotók összehasonlítása Tárgyak, személyek leírása külső jellemzőik alapján Tárgyak, személyek leírása külső jellemzőik alapján Család és a családtagok Élet a családban Otthon, környezet Élet a lakóhelyeden Munka a családban, szerepek a családban Játékok régen és ma: babakészítés kukoricacsuhéból Kedvenc játékom Lakóház, otthon egységeinek megnevezése, virágok, konyhakert növényei, háziállatok megnevezése, néhánynak nyelvjárási megfelelője A lakóhely fontosabb épületeinek meglátogatása: templom, szentháromságszobor, kápolna, tájszoba Plakátkészítés Technika órán Projekt-napon Óraszám Gyerekjátékok, egyszerű táncok Népköltészet megtanítása Projekt-napon Népdal, versek megtanulása Ének órán Összes óraszám Továbbhaladás feltételei: A tanév végére a tanulók legalább egy népdalt tanuljanak meg. A tanév végére a tanulók legalább egy rigmust, játékot tanuljanak meg. A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel

6 II. évfolyam Évi óraszám: 8 Belépő tevékenységformák: Képleírás Lakberendezési tárgyak megnevezése Legfontosabb paraszti kézművek, munkák megismerése, néhány munka nyelvjárási megnevezésének ismerete Játékok, háziállatok készítése természetes anyagból Magyarországi német nép- és műköltészetből művek megismerése Témakörök Tartalmak Integráció lehetősége Iskola Az én iskolám, berendezési, használati tárgyak megnevezése Cselekvések az iskolában Képek gyűjtése régi és mai iskolákróltablókészítés Lakóház, lakás Foglalkozások Háziállatok, erdők, mezők állatai A naptári év szokásai Berendezési, használati tárgyak megnevezése, néhánynak nyelvjárási ismerete Házak régen és ma-összehasonlítás Paraszti munka, napirend, eszközök, szerszámok, néhánynak nyelvjárási ismerete Néhány régi foglalkozás megnevezése Állatok megnevezése, néhány nyelvjárásban is. Játékállatok készítése természetes anyagokból. Beszélgetés a régi életről, népszokásokról. Mikulásnapi verstanulás és mikulás készítése Újévi versek, mondókák tanulása Technika órán Óraszám Projekt-napokon Népdal megtanulása Ének órákon Összes óraszám 8 Továbbhaladás feltételei: A tanév végére a tanulók legalább egy népdalt, mondókát, játékot tanuljanak meg. A tanév végére a tanulók legalább egy szokást be tudjanak mutatni. A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel 3 3

7 III. évfolyam Évi óraszám: 8 Belépő tevékenységformák: Rokoni kapcsolatok megismerése, lehetőleg nyelvjárási megnevezéseikkel együtt. Családban, lakóhelyen előforduló foglalkozások megnevezése. Néhánynak nyelvjárási ismerete is. Konyhai receptek gyűjtése, megismerése. Konyhai ételek, eszközök ismerete, Néhánynak nyelvjárási ismerete is. Gyermekviselet ruhadarabjainak megismerése Bútor és hímzésminták gyűjtése, lerajzolása Ajándékok, dísztárgyak készítése. Magyarországi német nép- és műköltészetből művek megismerése Témakörök Tartalmak Integráció lehetősége Rokoni kapcsolatok megismerése, lehetőleg nyelvjárási megnevezéseikkel együtt Családban, lakóhelyen előforduló foglalkozások megnevezése. Néhánynak nyelvjárási ismerete is. Otthon, szülők, nagyszülők Hétköznapok Lakóhely és környéke Kisebbségek és a lakóhely élete Konyhai receptek gyűjtése, megismerése. Konyhai ételek, eszközök ismerete, Néhánynak nyelvjárási ismerete is. Szakácskönyv készítése A lakóhely fontosabb épületeinek megnevezése, ismerete, meglátogatása: templom, szentháromság-szobor, kápolna, tájszoba, temető Kézművesség régen és ma Régi utcanevek gyűjtése Ruházkodás régen és ma, a népviselet, gyermekviselet ruhadarabjainak megismerése Bútor és hímzésminták gyűjtése, lerajzolása Projekt-napokon Projekt-napokon Rajz és technika órákon Óraszám Gyerekjátékok, népszokások Projekt-napokon

8 Kiszámolók, közmondások, versek, Népköltészet, irodalom megismerése, megtanulása. Népdal megtanulása Ének órán Összes óraszám 8 Továbbhaladás feltételei: A tanév végére a tanulók legalább egy népdalt, mondókát, játékot tanuljanak meg. A tanulók ismerjenek meg néhány, a lakóhelyükre jellemző foglalkozást. Ismerjenek néhány régi ételreceptet, régi bútordarabot. Ismerkedjenek meg a jellemző hímzésmintákkal. A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel

9 IV. évfolyam Évi óraszám: 8 Belépő tevékenységformák: Rokoni kapcsolatok megismerése, lehetőleg nyelvjárási megnevezéseikkel együtt. Családi együttélés, a gyermekek kötelességei régen és ma Település lakóinak megoszlása, etnikai hovatartozás, nyelvhasználat, kisebbségek a településen. Családi és egyházi ünnepek. Ezekhez kapcsolódó népszokások, dalok, mondókák stb megismerése. Néhánynak nyelvjárási ismerete is. Bútor és hímzésminták gyűjtése, lerajzolása Húsvéti és karácsonyi ajándékok készítése. Ismert helyi mesék, mondák, történetek. Magyarországi német nép- és műköltészetből művek megismerése Témakörök Tartalmak Integráció lehetősége Rokoni kapcsolatok megismerése, lehetőleg nyelvjárási megnevezéseikkel együtt Családi fotóalbum Nyelvhasználat a családban Beszélgetés a hozott képekről Családi együttélés, a gyermekek kötelességei régen és ma Élet a családban Kisebbségek élete Település lakóinak megoszlása, etnikai hovatartozás, nyelvhasználat, kisebbségek a településen. Nyelvhasználat a családban Bútorok, régi konyha és szobaberendezés tárgyainak megismerése, gyűjtése Projekt-napokon Óraszám 3 Ünnepek Beszélgetés a régi életről, ünnepekről, népszokásokról. Régi fotók gyűjtése Ajándékok, dísztárgyak készítése: Húsvéti díszek, ajándékok régen és ma. Anyák napja. Projekt-napokon

10 Gyerekjátékok, népszokások Népköltészet, irodalom Magyarországi német nép- és műköltészetből művek megismerése, versek, mesék megismerése. Ünnepekhez kapcsolódó dal megtanulása Ének órán Összes óraszám 8 Továbbhaladás feltételei: A tanév végére a tanulók legalább egy, valamelyik ünnephez kapcsolódó éneket, s legalább egy műköltészeti alkotást, verset tanuljanak meg. Ismerjenek néhány régi konyha és szobaberendezéseket. Ismerkedjenek meg régi ünnepi szokással. A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel

11 V. évfolyam Évi óraszám: 37 Belépő tevékenységformák: Rokoni kapcsolatok megismerése, lehetőleg nyelvjárási megnevezéseikkel együtt. Az iskola rövid történetének ismerete, adatok a régi iskolarendszerről. Gyűjtőmunka Családfa, történetek a saját családról, családtörténet. Házak, lakások berendezése régen és ma. Lakóhely ismerete: régi utcanevek, településrészek, dűlőnevek Magyarországi német népzene, néptánc megismerése. Népdalok, táncmotívumok, népi hangszerek, híres együttesek. Lakóhelyen megtalálható zenekarral, tánccsoporttal való megismerkedés. Ajándékok, dísztárgyak készítése Magyarországi német nép- és műköltészetből művek megismerése Témakörök Tartalmak Integráció Óraszám Otthon és család Rokoni kapcsolatok megismerése, lehetőleg nyelvjárási megnevezéseikkel együtt Régi és mai családi fotók összehasonlítása Régi családnevek kutatása Vokányban Német Hon és népismeret 3 Iskola Lakás és lakberendezés Családi és egyházi ünnepek Munkák a ház körül Természet Az iskola rövid történetének ismerete, adatok a régi iskolarendszerről. Gyűjtőmunka: régi tankönyvek, bizonyítványok Iskola régen és ma Házak régen és ma Gyűjtőmunka, összehasonlításhoz fotók gyűjtése, kis kiállítás szervezése Egy régi sváb parasztház bemutatása Alaprajz készítése Nagyszülők, idősek, egyházi emberek, lelkészek, papok meghívása, beszélgetés a régi életről, ünnepekről, népszokásokról. Régi fotók gyűjtése Farsangi népszokások felelevenítése, farsangi maszkok készítése, jelmezek. Pünkösdi szokások. Mezőgazdasági munkák a ház körül, konyhakert: gyümölcs és zöldség Szüret Munkák télen Lakóhely ismerete: régi utcanevek, településrészek, dűlőnevek gyűjtőmunka, térképkészítés Német Német Hon és népismeret Technika Német Rajz Német Német Természetismeret

12 Népköltészet, Versek, mesék megismerése, megtanulása. Német 3 irodalom Húsvét és Anyák napja Német népzene és néptánc nemzetiségi zenehallgatás sváb táncok tanulása Népdal tanulása Tánc és dráma modul Ének 5 Projektnapok Őszi-téli ünnepkör Tavaszi nyári ünnepkör Projektnapon Projektnapon Összes óraszám 37 Továbbhaladás feltételei: A tanév végére a tanulók tudjanak beszélni az együttélés régi és mai formáiról. A tanulók ismerjék meg lakóhelyük etnikai hovatartozását. Ismerjék meg az egyházi és családi ünnepeket Ismerkedjenek meg legalább egy magyarországi német nemzetiségi tánccal A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel

13 VI. évfolyam Évi óraszám: 37 Belépő tevékenységformák: Magyarországi németek falusi és városi életmódja közötti különbség. A régió német települései, tájházak, gyűjtőmunka Középkori és kora-újkori államközi kapcsolatok értékelése. Magyar-német kapcsolatok a történelem során a török kiűzéséig. Régi foglalkozások. Gyógyászat, gyógynövények, gyógyítási szokások, hagyományok. Tavaszi, nyári ünnepkör szokásai, hagyományai. Népviselet. Művek hazai német íróktól, költőktől, betekintés a népzenei hagyományokba. Témakörök Tartalmak Modul, integráció Élet a falvakban és a városokban. Német Hon és népismeret Középkori és kora-újkori államközi Történelem kapcsolatok értékelése. Magyar-német kapcsolatok a történelem Német során a török kiűzéséig Magyarországi német települések Történelmi ismeretek Gyerekek az egész világon Iskola Egészséges életmód, betegségek megelőzése Munka, szabadidő, művelődés Német népzene és néptánc Projektnapok Gyerekek élete régen és ma. Grimm mesék feldolgozása Szabadidő-eltöltés. Óraszám 3 Német 3 Gyűjtőmunka: régi tankönyvek, bizonyítványok Iskola régen és ma Német 3 Gyógyítás régen és ma Német Népi gyógymódok. Babonák. Gyógymódok és az egyházi szertartások kapcsolata. Régi mesterségek, foglalkozások Hon és népismeret Mai műhelyek, múzeumok felkeresése, Technika tanulmányozása tanulmányi kiránduláson. Német Ajándékok, dísztárgyak készítése. Rajz nemzetiségi zenehallgatás Tánc és dráma 5 sváb táncok tanulása modul Népdal tanulása Ének Őszi-téli ünnepkör Projektnapon Tavaszi nyári ünnepkör Projektnapon Összes óraszám 37 Továbbhaladás feltételei:

14 A tanév végére tudjanak újabb népdalokat és verseket. A tanév végére a tanulók ismerjék a falusi és városi életmód jellemzőit. A tanulók ismerjék meg a legfontosabb történelmi vonatkozásokat. A tanév végére ismerkedjenek meg a legfontosabb egyházi ünnepekkel. A tanév végére ismerkedjenek meg a régi gyógyítási módokkal, gyógynövényekkel. Ismerkedjenek meg legalább egy magyarországi német nemzetiségi tánccal A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel.

15 VII. évfolyam Évi óraszám: 37 Belépő tevékenységformák: Németek letelepedése Magyarországon Magyarországi német nemzetiségi települések Telepesek sorsa. Németajkú lakosság szerepe Magyarország mezőgazdaságában és iparában a XVIII-XIX. században. Életmód, lakberendezés, népviselet Neves magyarországi nemzetiségi művészek, írók, költők megismerése Témakörök Tartalmak Modul, integráció Németek letelepedése Magyarországon Magyarországi német nemzetiségi Német települések, Vokány településtörténete Telepesek sorsa. Földrajz Németajkú lakosság szerepe Történelmi vonatkozások, a németség megjelenése és szerepe Magyarországon Magyarország mezőgazdaságában és iparában a XVIII-XIX. században. Óraszám 6 Népköltészet, irodalom Életmód, népviselet Munka, szabadidő, művelődés, művészet Reformkor 88-9-es szabadságharc Németek az aradi vértanúk között. OMM, földrajzi-etnikai térképe Neves magyarországi nemzetiségi művészek, írók, költők Legenda, monda feldolgozása, illusztrációja Elbeszélések, versek a magyarországi német irodalomból Férfiak és nők hétköznapi és ünnepi viselete Régi mesterségek, foglalkozások Mai műhelyek, múzeumok felkeresése, tanulmányozása tanulmányi kiránduláson. Egyszerű sváb ételek receptjeinek gyűjtése Ajándékok, dísztárgyak készítése. lakberendezés: díszek, ajándékok készítése. Történelem Német 3 Magyar irodalom Rajz Német Német 3 Német 3 Technika Rajz

16 Egy régi sváb parasztház bemutatása, alapanyagok és építőanyagok Technika Német Német népzene és Nemzetiségi zenehallgatás Ének néptánc Népdal tanulása Projektnapok Őszi-téli ünnepkör Tavaszi nyári ünnepkör Projektnapon Projektnapon Összes óraszám 37 Továbbhaladás feltételei: A tanév végére a tanulók tudjanak bemutatni egy népviseletet. Ismerjék a németek letelepedését. Legyenek ismereteik a németség szerepéről Magyarország történelmében. Ismerkedjenek meg legalább egy magyarországi német nemzetiségi művésszel A tanév végére ismerjenek néhány régi ételreceptet, régi foglalkozásokat. A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel

17 VIII. évfolyam Évi óraszám: 37 Belépő tevékenységformák: Németajkú lakosság aktív szerepe Magyarország mezőgazdaságában és iparában a XIX- XX. században. Egy német ajkú gyermek tanítási napjának leírása. Bleyer Jakab a németség szolgálatában. A Volksbund : bemutatásánál még élő tanúkkal kapcsolatfelvétel, egy életút bemutatásán keresztül megértetni a történelmi folyamatok lényegét. Deportálás, vagyonelkobzás: kollektív bűnösnek kikiáltott magyarországi németség, tragikus sorsok bemutatása, hűségmozgalom. Málenkij robot. Helyi emlékmű felkeresése. Életmód, lakberendezés, népviselet, mai divat. Szórakozási lehetőségek régen és ma. Nyelvjárások és az irodalmi német. Témakörök Tartalmak Modul, integráció Történelmi Németajkú lakosság szerepe, aktív szerepe földrajz vonatkozások Magyarország mezőgazdaságában és német iparában a XIX-XX. században. történelem Bleyer Jakab a németség szolgálatában német A Volksbund és programja Franz német Brandsch A németség szerepe a magyar történelemben Kisebbségek helyzete Magyarországon Médiaismeret Iskolarendszer a két világháború között Deportálás, vagyonelkobzás: kollektív bűnösnek kikiáltott magyarországi németség, tragikus sorsok bemutatása, Málenkij robot. Helyi emlékmű felkeresése. Németország sorsa a II. vh. után Magyarországi németek egyenjogúságának helyreállítása 993. évi nemzetiségi törvény 99-től helyi kisebbségi önkormányzatok. Kisebbségi önkormányzatok településünkön. Kisebbségi szimbólumok: címer, zászló, himnusz. Magyarországi németek jogai, képviseletük. Magyarországi kisebbségi médiumok: újságok, rádió,-tv-műsorok, folyóiratok német német történelem történelem német osztályfőnöki német ének-zene Óraszám 3 Német 3 Médiaismeret modulban

18 Munka, szabadidő, művelődés, művészet Szórakozás régen és ma. Ruházat, ruházkodás, divat. Régi népviselet és a mai divatok. Német Rajz Ismerkedés német nemzetiségi falvakkal, népi mesterségekkel, tájházakkal. Ajándékok, dísztárgyak készítése. Rajz lakberendezés: díszek, ajándékok készítése. Ismerkedés a nyelvjárásokkal Német Rittinger Engerlbert élete és művei Magyar irodalom Népzenei hagyományok, népdalok és a Ének szórakoztató (német) zene, himnusz Projektnapok Őszi-téli ünnepkör Projektnapon Tavaszi nyári ünnepkör Projektnapon Összes óraszám 37 Továbbhaladás feltételei: A tanév végére a tanulók ismerjék meg Rittinger Engelbert életútját s legalább egy versét, ill. prózai művét. Legyenek ismereteik a németség szerepéről Magyarország történelmében. Ismerjék a németek sorsát a II. világháborúban és utána. Legyenek tisztába a kisebbségi jogokkal, képviseleti szervekkel, jelképekkel Legyenek ismereteik a magyarországi kisebbségi médiumokról. A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Német nép- és honismeret

Német nép- és honismeret Német nép- és honismeret 9. évfolyam A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Család A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

ELSŐ OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ELSŐ OSZTÁLY 1 Magyar Matematika Magyar Matematika Magyar 2 Szabad foglalkozás Önálló foglalkozás Kulturális foglalkozás Angol / Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás 3 Magyar Testnevelés Magyar Testnevelés

Részletesebben

Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek

Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek 8.00: az osztályok levonulása a tornaterembe (alsó tag. 1-3.: szőnyeg+padok; 4.a + 4.b + felső tag. székekkel). 8.15: Nemzetiségi műsor 1. Magyarországi Németek

Részletesebben

5. Kistérségi Iskola Óraterve

5. Kistérségi Iskola Óraterve 5. Kistérségi Iskola Óraterve Alsó tagozat 1.osztály 2. osztály3. osztály 4. osztály E K H-T E K H-T E K H-TE K H-T Magyar nyelv és irodalom8 8 8 8 8 8 7.58 8 7 7 7 Idegen nyelv 3 2 3 Matematika 5 5 4

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

5.a 5.b 5.c 1. Testnevelés Történelem Természetismeret 2. Magyar

5.a 5.b 5.c 1. Testnevelés Történelem Természetismeret 2. Magyar CSÜTÖRTÖK PÉNTEK "A" HÉT a b c 1. Testnevelés Történelem Természetismeret Inf.(F)/Tech.(L) Testnevelés Testnevelés Természetismeret Ének Tanulás mestersége 6. Német Hon- és népismeret 7. fakultáció 1.

Részletesebben

1. Az én világom. A családdal kapcsolatos ismeretek, élmények.

1. Az én világom. A családdal kapcsolatos ismeretek, élmények. HON-ÉS NÉPISMERET Az Ember és társadalom műveltségterület a felső tagozatban a bevezető periódusnak tekintett első négy évfolyamon meghatározott környzetismereti tudásra építve ismerteti meg a tanulókkal

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A nemzetiségi nyelv oktatását a következő oktatási formák szerint szervezzük meg: 1. NYELVOKTATÓ KISEBBSÉGI OKTATÁS

A nemzetiségi nyelv oktatását a következő oktatási formák szerint szervezzük meg: 1. NYELVOKTATÓ KISEBBSÉGI OKTATÁS Német nemzetiségi nyelvi nevelés és oktatás: A nemzetiségi oktatás megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás általános céljait. Ezen célok mellett biztosítja a kisebbségi nyelv tanulását, a kisebbség

Részletesebben

1-2. évfolyam. Órakeret 4 óra. Előzetes tudás

1-2. évfolyam. Órakeret 4 óra. Előzetes tudás HORVÁT NÉPISMERET A hazai horvát nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének alapvető feltétele. A már évtizedek óta érzékelhető előrehaladott asszimilációs folyamat

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág Lovagkor projekt 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs Készítette: Erdős Virág A projekt menete 3 nagyobb részből áll Minden tantárgyat felölel Külső helyszínek Iskolai helyszínek 1. rész:

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 1/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

SZERB NÉPISMERET. 1 Ey nyitott oktatási módszer, amely a tanulók önellenőrzésén alapul.

SZERB NÉPISMERET. 1 Ey nyitott oktatási módszer, amely a tanulók önellenőrzésén alapul. SZERB NÉPISMERET A hazai szerb nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének alapvető feltétele. A már évtizedek óta érzékelhető előrehaladott asszimilációs folyamat

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

ÓRAREND a 2012\2013-as tanév I. félévére

ÓRAREND a 2012\2013-as tanév I. félévére ÓRAREND a 2012\2013-as tanév I. félévére Osztály 1.a 1. 2. 5. rajz testnevelés magyar matematika ének matematika matematika magyar magyar matematika magyar magyar matematika magyar magyar testnevelés magyar

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Zalaszentgrót értéktára

Zalaszentgrót értéktára Zalaszentgrót értéktára Kedves Helyben Élő! Készül Zalaszentgrót értéktára, amelyben valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR ÖSKÜ TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR I. II. III. Kerektemplom Kerektemplom Római gát Római gát Szentháromság szobor Szentháromság szobor IV. V. VI. Szent Anna szobor Szent Anna szobor Római katolikus templom Római

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM

Életpálya-építési kompetenciaterület 1. ÉVFOLYAM PROGRAMTANTERV Életpálya-építési kompetenciaterület. ÉVFOLYAM. Témakör ÖN- ÉS TÁRSISMERET Modulok Kapcsolódó műveltségterület. Ismerkedünk egymással. Ember és társadalom Ismeretszerzés, tanulás Emberi

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu KÉPZÉSI SZAKASZ

Részletesebben

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása:

Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: Más típusú tevékenység leírása: Tantárgyhoz kapcsolódó/kulturális tevékenység leírása: 1. nap 14. Irodalom, történelem,biológia: a "Hajdúváros" megtekintése: az Arany János Emlékmúzeum a Csonka-toronyban, séta a szoborparkban, megemlékezés Arany János költőről és Lovassy Lászlóról az országgyűlési

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD

EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD 1.s Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1. Önálló tanulás Önálló tanulás Önálló tanulás Önálló tanulás Önálló tanulás 2. Matek Testnevelés Matek Testnevelés Matek 3. Testnevelés Magyar Rajz Magyar Technika

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam HON- ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít

Részletesebben

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök SZEPTEMBER 1. Adminisztrációs feladat: naplók megnyitása 1. 1. 2. Ismerkedés az új tanulókkal, szülőkkel a fejlesztő osztályokban Fejlesztő iskolai munkaközösségi foglalkozás a rehabilitációs ped. program

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A mérésről Munkaközösségünk mérést végzett a felsős tanulók (5.a,

Részletesebben

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük)

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük) Cigány népismeret (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén (A példákat dőlt betűvel szedtük) Tananyag Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény Ajánlott műveltségi

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET KERETTANTERV

HON- ÉS NÉPISMERET KERETTANTERV HON- ÉS NÉPISMERET KERETTANTERV A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Magyar iskola Erdingben

Magyar iskola Erdingben Ifland Andrea Magyar iskola Erdingben Az erdingi magyarok története 2002-től napjainkig ERDING Dél-Németországban, Bajorországban, München környékén, a müncheni repülőtér mellett található kb. 35 ezer

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Évi óraszám:36. HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. évfolyam

Évi óraszám:36. HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. évfolyam HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. évfolyam Évi óraszám:36 A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar

Részletesebben