NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY GRUNDSCHULE WAKAN NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM VOKÁNY 009.

2 Német hon-és népismeret Célok és feladatok A múlt megismerésével a tanulók azonosságtudatának kialakítása és jövőképük formálása. A tanulók ismerjék meg a kisebbségi jogokat, ezáltal készüljenek fel érdekeik képviseletére. A tanulók először ismerkedjenek meg a magyarországi németek legfontosabb hagyományaival, életmódjával és kultúrájával. Legyenek büszkék arra, hogy ehhez a népcsoporthoz tartoznak, de tartsák tiszteletbe az országban élő más kisebbségek kultúráját is. A németajkú lakosság történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól a mostani ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz a tényhez, hogy a kisebbség sokszínűségével és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában. A fiatalok igazodjanak el a mai kisebbségi lét megjelenési formáiban, ismerjék meg a szervezeteket, továbbá ösztönözzük őket arra, hogy a tanulmányok befejezése után is önálló kutatással foglalkozzanak a magyarországi németek kultúrájával és képviseljék a népcsoport érdekeit. A történelmi témakörök a történelmi tantárgy óráin kerüljenek feldolgozásra. Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. Az általános iskola alsó tagozatában a nemzetiségismereti tartalmak közvetítése kizárólag cselekvés központú legyen. Ne tanítsunk adatokat, meghatározott ismereteket. A tartalmak egyrészt integrálhatók a német és a többi tantárgyba (pl. ének-zene, technika, történelem), másrészt önálló tárgyként is oktatható. Ebben a korban célszerűbb az integráció, több motivációs lehetőséget biztosít. Alsó tagozaton: Nyerjenek betekintést a magyarországi németek jelenébe és múltjába élmények alapján, szerezzenek alapvető ismereteket elődeik életéről és mindennapi munkájáról. Ismerkedjenek meg legalább két különböző szokással és tudjanak a nyelvjárás és az irodalmi nyelv létezéséről. Gyűjtsenek nyelvjárási szavakat.

3 Kapjanak indíttatást mondókák, dalok, játékok gyűjtésére és megtanulására, ismerjék meg a népköltészet értékeit és szépségét. Tudjanak három-három mondókát, dalt a népköltészetből és három verset a műköltészetből. Mutassanak érdeklődést őseik kultúrájának megismerésére, a hagyományok játékos felelevenítésén keresztül barkácsoljanak három tárgyat. Felső tagozaton: A tanulók nyerjenek betekintést egy németek lakta település életébe, ismerjenek meg magyarországi németek által lakott területeket földrajzi adottságokkal együtt. Tudják, hogyan és miként kerültek a németek Magyarországra. Ismerjék a betelepítés okait, tudjanak néhány fontos eseményt elmesélni. Ismerjék a naptári évhez és a valláshoz kötődő legfontosabb ünnepeket, maguk is gyűjtsenek szokásokat, ismerjék meg a magyar nép és a német nyelvű országok legfontosabb tradícióit. Kapjanak ösztönzést a német dal- és néptánc kincs ápolására. Tudjanak három-három dalt kívülről, valamint történeteket, mondákat elmesélni. Nyerjenek betekintést a magyarországi német paraszti és iparos világmindennapi életébe, ismerjék meg a település, az udvar és a ház berendezését. Sorolják fel a legfontosabb paraszti munkákat, kézműves mesterségeket, ételeket és ruhadarabokat. Ismerjék a Magyarországon élő kisebbségeket és jogaikat. Ismerjenek műveket a magyarországi német irodalomból.

4 Német nemzetiségi hon- és népismeret óraterve Tevékenységi keretek, formák (tantárgyi integráció): Osztályok évi óraszámok Össze s Német hon és népismeret -/8 8/- 8/- -/8 7 irodalom Magyar irodalom 3 Történelem 3 7 Természetismeret Földrajz Hon-és népismeret Rajz 6 Technika Ének-zene 6 Osztályfőnöki Médiaismeret modul Tánc-dráma modul Projekt I. 3 Német nemzetiségi nap Projekt II. 3 Hagyományok napja Tanulmányi kirándulás /- /- /- /- -/ -/ -/ -/ / (félévente egy-egy) Összesen: Összesen: - évfolyamon Összesen: 5-8. évfolyamon 7 óra évfolyamonként 8 óra 7 8 óra évfolyamonként 37 óra 8 ÖSSZESEN: Megjegyzés: Alsó tagozaton a német nemzetiségi hon-és népismeret önállóan jelenik meg, míg a felső tagozaton a magas óraszámok az önálló tantárgy kialakítását nem teszik lehetővé, ezért a fent jelölt tantárgyakba integrálva jelennek meg a nemzetiségi hon- és népismereti tartalmak, melyet a naplóban zöld NNH rövidítéssel kell jelezni. A projektnapok száma, valamint óraszáma a minimumot jelöli, ettől felfelé el lehet térni.

5 I. évfolyam Évi óraszám: 8 Belépő tevékenységformák: Tárgyak, személyek leírása és néhány kézműves termék előállítása A lakóhely fontosabb épületeinek megnevezése, növények, virágok, háziállatok megnevezése Népköltészeti alkotások megtanulása Témakörök Tartalmak Integráció lehetősége Rokoni kapcsolatokat kifejező szavak megismerése Régi és mai családi fotók összehasonlítása Tárgyak, személyek leírása külső jellemzőik alapján Tárgyak, személyek leírása külső jellemzőik alapján Család és a családtagok Élet a családban Otthon, környezet Élet a lakóhelyeden Munka a családban, szerepek a családban Játékok régen és ma: babakészítés kukoricacsuhéból Kedvenc játékom Lakóház, otthon egységeinek megnevezése, virágok, konyhakert növényei, háziállatok megnevezése, néhánynak nyelvjárási megfelelője A lakóhely fontosabb épületeinek meglátogatása: templom, szentháromságszobor, kápolna, tájszoba Plakátkészítés Technika órán Projekt-napon Óraszám Gyerekjátékok, egyszerű táncok Népköltészet megtanítása Projekt-napon Népdal, versek megtanulása Ének órán Összes óraszám Továbbhaladás feltételei: A tanév végére a tanulók legalább egy népdalt tanuljanak meg. A tanév végére a tanulók legalább egy rigmust, játékot tanuljanak meg. A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel

6 II. évfolyam Évi óraszám: 8 Belépő tevékenységformák: Képleírás Lakberendezési tárgyak megnevezése Legfontosabb paraszti kézművek, munkák megismerése, néhány munka nyelvjárási megnevezésének ismerete Játékok, háziállatok készítése természetes anyagból Magyarországi német nép- és műköltészetből művek megismerése Témakörök Tartalmak Integráció lehetősége Iskola Az én iskolám, berendezési, használati tárgyak megnevezése Cselekvések az iskolában Képek gyűjtése régi és mai iskolákróltablókészítés Lakóház, lakás Foglalkozások Háziállatok, erdők, mezők állatai A naptári év szokásai Berendezési, használati tárgyak megnevezése, néhánynak nyelvjárási ismerete Házak régen és ma-összehasonlítás Paraszti munka, napirend, eszközök, szerszámok, néhánynak nyelvjárási ismerete Néhány régi foglalkozás megnevezése Állatok megnevezése, néhány nyelvjárásban is. Játékállatok készítése természetes anyagokból. Beszélgetés a régi életről, népszokásokról. Mikulásnapi verstanulás és mikulás készítése Újévi versek, mondókák tanulása Technika órán Óraszám Projekt-napokon Népdal megtanulása Ének órákon Összes óraszám 8 Továbbhaladás feltételei: A tanév végére a tanulók legalább egy népdalt, mondókát, játékot tanuljanak meg. A tanév végére a tanulók legalább egy szokást be tudjanak mutatni. A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel 3 3

7 III. évfolyam Évi óraszám: 8 Belépő tevékenységformák: Rokoni kapcsolatok megismerése, lehetőleg nyelvjárási megnevezéseikkel együtt. Családban, lakóhelyen előforduló foglalkozások megnevezése. Néhánynak nyelvjárási ismerete is. Konyhai receptek gyűjtése, megismerése. Konyhai ételek, eszközök ismerete, Néhánynak nyelvjárási ismerete is. Gyermekviselet ruhadarabjainak megismerése Bútor és hímzésminták gyűjtése, lerajzolása Ajándékok, dísztárgyak készítése. Magyarországi német nép- és műköltészetből művek megismerése Témakörök Tartalmak Integráció lehetősége Rokoni kapcsolatok megismerése, lehetőleg nyelvjárási megnevezéseikkel együtt Családban, lakóhelyen előforduló foglalkozások megnevezése. Néhánynak nyelvjárási ismerete is. Otthon, szülők, nagyszülők Hétköznapok Lakóhely és környéke Kisebbségek és a lakóhely élete Konyhai receptek gyűjtése, megismerése. Konyhai ételek, eszközök ismerete, Néhánynak nyelvjárási ismerete is. Szakácskönyv készítése A lakóhely fontosabb épületeinek megnevezése, ismerete, meglátogatása: templom, szentháromság-szobor, kápolna, tájszoba, temető Kézművesség régen és ma Régi utcanevek gyűjtése Ruházkodás régen és ma, a népviselet, gyermekviselet ruhadarabjainak megismerése Bútor és hímzésminták gyűjtése, lerajzolása Projekt-napokon Projekt-napokon Rajz és technika órákon Óraszám Gyerekjátékok, népszokások Projekt-napokon

8 Kiszámolók, közmondások, versek, Népköltészet, irodalom megismerése, megtanulása. Népdal megtanulása Ének órán Összes óraszám 8 Továbbhaladás feltételei: A tanév végére a tanulók legalább egy népdalt, mondókát, játékot tanuljanak meg. A tanulók ismerjenek meg néhány, a lakóhelyükre jellemző foglalkozást. Ismerjenek néhány régi ételreceptet, régi bútordarabot. Ismerkedjenek meg a jellemző hímzésmintákkal. A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel

9 IV. évfolyam Évi óraszám: 8 Belépő tevékenységformák: Rokoni kapcsolatok megismerése, lehetőleg nyelvjárási megnevezéseikkel együtt. Családi együttélés, a gyermekek kötelességei régen és ma Település lakóinak megoszlása, etnikai hovatartozás, nyelvhasználat, kisebbségek a településen. Családi és egyházi ünnepek. Ezekhez kapcsolódó népszokások, dalok, mondókák stb megismerése. Néhánynak nyelvjárási ismerete is. Bútor és hímzésminták gyűjtése, lerajzolása Húsvéti és karácsonyi ajándékok készítése. Ismert helyi mesék, mondák, történetek. Magyarországi német nép- és műköltészetből művek megismerése Témakörök Tartalmak Integráció lehetősége Rokoni kapcsolatok megismerése, lehetőleg nyelvjárási megnevezéseikkel együtt Családi fotóalbum Nyelvhasználat a családban Beszélgetés a hozott képekről Családi együttélés, a gyermekek kötelességei régen és ma Élet a családban Kisebbségek élete Település lakóinak megoszlása, etnikai hovatartozás, nyelvhasználat, kisebbségek a településen. Nyelvhasználat a családban Bútorok, régi konyha és szobaberendezés tárgyainak megismerése, gyűjtése Projekt-napokon Óraszám 3 Ünnepek Beszélgetés a régi életről, ünnepekről, népszokásokról. Régi fotók gyűjtése Ajándékok, dísztárgyak készítése: Húsvéti díszek, ajándékok régen és ma. Anyák napja. Projekt-napokon

10 Gyerekjátékok, népszokások Népköltészet, irodalom Magyarországi német nép- és műköltészetből művek megismerése, versek, mesék megismerése. Ünnepekhez kapcsolódó dal megtanulása Ének órán Összes óraszám 8 Továbbhaladás feltételei: A tanév végére a tanulók legalább egy, valamelyik ünnephez kapcsolódó éneket, s legalább egy műköltészeti alkotást, verset tanuljanak meg. Ismerjenek néhány régi konyha és szobaberendezéseket. Ismerkedjenek meg régi ünnepi szokással. A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel

11 V. évfolyam Évi óraszám: 37 Belépő tevékenységformák: Rokoni kapcsolatok megismerése, lehetőleg nyelvjárási megnevezéseikkel együtt. Az iskola rövid történetének ismerete, adatok a régi iskolarendszerről. Gyűjtőmunka Családfa, történetek a saját családról, családtörténet. Házak, lakások berendezése régen és ma. Lakóhely ismerete: régi utcanevek, településrészek, dűlőnevek Magyarországi német népzene, néptánc megismerése. Népdalok, táncmotívumok, népi hangszerek, híres együttesek. Lakóhelyen megtalálható zenekarral, tánccsoporttal való megismerkedés. Ajándékok, dísztárgyak készítése Magyarországi német nép- és műköltészetből művek megismerése Témakörök Tartalmak Integráció Óraszám Otthon és család Rokoni kapcsolatok megismerése, lehetőleg nyelvjárási megnevezéseikkel együtt Régi és mai családi fotók összehasonlítása Régi családnevek kutatása Vokányban Német Hon és népismeret 3 Iskola Lakás és lakberendezés Családi és egyházi ünnepek Munkák a ház körül Természet Az iskola rövid történetének ismerete, adatok a régi iskolarendszerről. Gyűjtőmunka: régi tankönyvek, bizonyítványok Iskola régen és ma Házak régen és ma Gyűjtőmunka, összehasonlításhoz fotók gyűjtése, kis kiállítás szervezése Egy régi sváb parasztház bemutatása Alaprajz készítése Nagyszülők, idősek, egyházi emberek, lelkészek, papok meghívása, beszélgetés a régi életről, ünnepekről, népszokásokról. Régi fotók gyűjtése Farsangi népszokások felelevenítése, farsangi maszkok készítése, jelmezek. Pünkösdi szokások. Mezőgazdasági munkák a ház körül, konyhakert: gyümölcs és zöldség Szüret Munkák télen Lakóhely ismerete: régi utcanevek, településrészek, dűlőnevek gyűjtőmunka, térképkészítés Német Német Hon és népismeret Technika Német Rajz Német Német Természetismeret

12 Népköltészet, Versek, mesék megismerése, megtanulása. Német 3 irodalom Húsvét és Anyák napja Német népzene és néptánc nemzetiségi zenehallgatás sváb táncok tanulása Népdal tanulása Tánc és dráma modul Ének 5 Projektnapok Őszi-téli ünnepkör Tavaszi nyári ünnepkör Projektnapon Projektnapon Összes óraszám 37 Továbbhaladás feltételei: A tanév végére a tanulók tudjanak beszélni az együttélés régi és mai formáiról. A tanulók ismerjék meg lakóhelyük etnikai hovatartozását. Ismerjék meg az egyházi és családi ünnepeket Ismerkedjenek meg legalább egy magyarországi német nemzetiségi tánccal A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel

13 VI. évfolyam Évi óraszám: 37 Belépő tevékenységformák: Magyarországi németek falusi és városi életmódja közötti különbség. A régió német települései, tájházak, gyűjtőmunka Középkori és kora-újkori államközi kapcsolatok értékelése. Magyar-német kapcsolatok a történelem során a török kiűzéséig. Régi foglalkozások. Gyógyászat, gyógynövények, gyógyítási szokások, hagyományok. Tavaszi, nyári ünnepkör szokásai, hagyományai. Népviselet. Művek hazai német íróktól, költőktől, betekintés a népzenei hagyományokba. Témakörök Tartalmak Modul, integráció Élet a falvakban és a városokban. Német Hon és népismeret Középkori és kora-újkori államközi Történelem kapcsolatok értékelése. Magyar-német kapcsolatok a történelem Német során a török kiűzéséig Magyarországi német települések Történelmi ismeretek Gyerekek az egész világon Iskola Egészséges életmód, betegségek megelőzése Munka, szabadidő, művelődés Német népzene és néptánc Projektnapok Gyerekek élete régen és ma. Grimm mesék feldolgozása Szabadidő-eltöltés. Óraszám 3 Német 3 Gyűjtőmunka: régi tankönyvek, bizonyítványok Iskola régen és ma Német 3 Gyógyítás régen és ma Német Népi gyógymódok. Babonák. Gyógymódok és az egyházi szertartások kapcsolata. Régi mesterségek, foglalkozások Hon és népismeret Mai műhelyek, múzeumok felkeresése, Technika tanulmányozása tanulmányi kiránduláson. Német Ajándékok, dísztárgyak készítése. Rajz nemzetiségi zenehallgatás Tánc és dráma 5 sváb táncok tanulása modul Népdal tanulása Ének Őszi-téli ünnepkör Projektnapon Tavaszi nyári ünnepkör Projektnapon Összes óraszám 37 Továbbhaladás feltételei:

14 A tanév végére tudjanak újabb népdalokat és verseket. A tanév végére a tanulók ismerjék a falusi és városi életmód jellemzőit. A tanulók ismerjék meg a legfontosabb történelmi vonatkozásokat. A tanév végére ismerkedjenek meg a legfontosabb egyházi ünnepekkel. A tanév végére ismerkedjenek meg a régi gyógyítási módokkal, gyógynövényekkel. Ismerkedjenek meg legalább egy magyarországi német nemzetiségi tánccal A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel.

15 VII. évfolyam Évi óraszám: 37 Belépő tevékenységformák: Németek letelepedése Magyarországon Magyarországi német nemzetiségi települések Telepesek sorsa. Németajkú lakosság szerepe Magyarország mezőgazdaságában és iparában a XVIII-XIX. században. Életmód, lakberendezés, népviselet Neves magyarországi nemzetiségi művészek, írók, költők megismerése Témakörök Tartalmak Modul, integráció Németek letelepedése Magyarországon Magyarországi német nemzetiségi Német települések, Vokány településtörténete Telepesek sorsa. Földrajz Németajkú lakosság szerepe Történelmi vonatkozások, a németség megjelenése és szerepe Magyarországon Magyarország mezőgazdaságában és iparában a XVIII-XIX. században. Óraszám 6 Népköltészet, irodalom Életmód, népviselet Munka, szabadidő, művelődés, művészet Reformkor 88-9-es szabadságharc Németek az aradi vértanúk között. OMM, földrajzi-etnikai térképe Neves magyarországi nemzetiségi művészek, írók, költők Legenda, monda feldolgozása, illusztrációja Elbeszélések, versek a magyarországi német irodalomból Férfiak és nők hétköznapi és ünnepi viselete Régi mesterségek, foglalkozások Mai műhelyek, múzeumok felkeresése, tanulmányozása tanulmányi kiránduláson. Egyszerű sváb ételek receptjeinek gyűjtése Ajándékok, dísztárgyak készítése. lakberendezés: díszek, ajándékok készítése. Történelem Német 3 Magyar irodalom Rajz Német Német 3 Német 3 Technika Rajz

16 Egy régi sváb parasztház bemutatása, alapanyagok és építőanyagok Technika Német Német népzene és Nemzetiségi zenehallgatás Ének néptánc Népdal tanulása Projektnapok Őszi-téli ünnepkör Tavaszi nyári ünnepkör Projektnapon Projektnapon Összes óraszám 37 Továbbhaladás feltételei: A tanév végére a tanulók tudjanak bemutatni egy népviseletet. Ismerjék a németek letelepedését. Legyenek ismereteik a németség szerepéről Magyarország történelmében. Ismerkedjenek meg legalább egy magyarországi német nemzetiségi művésszel A tanév végére ismerjenek néhány régi ételreceptet, régi foglalkozásokat. A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel

17 VIII. évfolyam Évi óraszám: 37 Belépő tevékenységformák: Németajkú lakosság aktív szerepe Magyarország mezőgazdaságában és iparában a XIX- XX. században. Egy német ajkú gyermek tanítási napjának leírása. Bleyer Jakab a németség szolgálatában. A Volksbund : bemutatásánál még élő tanúkkal kapcsolatfelvétel, egy életút bemutatásán keresztül megértetni a történelmi folyamatok lényegét. Deportálás, vagyonelkobzás: kollektív bűnösnek kikiáltott magyarországi németség, tragikus sorsok bemutatása, hűségmozgalom. Málenkij robot. Helyi emlékmű felkeresése. Életmód, lakberendezés, népviselet, mai divat. Szórakozási lehetőségek régen és ma. Nyelvjárások és az irodalmi német. Témakörök Tartalmak Modul, integráció Történelmi Németajkú lakosság szerepe, aktív szerepe földrajz vonatkozások Magyarország mezőgazdaságában és német iparában a XIX-XX. században. történelem Bleyer Jakab a németség szolgálatában német A Volksbund és programja Franz német Brandsch A németség szerepe a magyar történelemben Kisebbségek helyzete Magyarországon Médiaismeret Iskolarendszer a két világháború között Deportálás, vagyonelkobzás: kollektív bűnösnek kikiáltott magyarországi németség, tragikus sorsok bemutatása, Málenkij robot. Helyi emlékmű felkeresése. Németország sorsa a II. vh. után Magyarországi németek egyenjogúságának helyreállítása 993. évi nemzetiségi törvény 99-től helyi kisebbségi önkormányzatok. Kisebbségi önkormányzatok településünkön. Kisebbségi szimbólumok: címer, zászló, himnusz. Magyarországi németek jogai, képviseletük. Magyarországi kisebbségi médiumok: újságok, rádió,-tv-műsorok, folyóiratok német német történelem történelem német osztályfőnöki német ének-zene Óraszám 3 Német 3 Médiaismeret modulban

18 Munka, szabadidő, művelődés, művészet Szórakozás régen és ma. Ruházat, ruházkodás, divat. Régi népviselet és a mai divatok. Német Rajz Ismerkedés német nemzetiségi falvakkal, népi mesterségekkel, tájházakkal. Ajándékok, dísztárgyak készítése. Rajz lakberendezés: díszek, ajándékok készítése. Ismerkedés a nyelvjárásokkal Német Rittinger Engerlbert élete és művei Magyar irodalom Népzenei hagyományok, népdalok és a Ének szórakoztató (német) zene, himnusz Projektnapok Őszi-téli ünnepkör Projektnapon Tavaszi nyári ünnepkör Projektnapon Összes óraszám 37 Továbbhaladás feltételei: A tanév végére a tanulók ismerjék meg Rittinger Engelbert életútját s legalább egy versét, ill. prózai művét. Legyenek ismereteik a németség szerepéről Magyarország történelmében. Ismerjék a németek sorsát a II. világháborúban és utána. Legyenek tisztába a kisebbségi jogokkal, képviseleti szervekkel, jelképekkel Legyenek ismereteik a magyarországi kisebbségi médiumokról. A tanév végére a tanulók a tanult témakörökben rendelkezzenek alapvető (minimum) ismeretekkel

NÉMET NEMZETISÉGI. Hon-és népismeret

NÉMET NEMZETISÉGI. Hon-és népismeret NÉMET NEMZETISÉGI Hon-és népismeret NÉMET NÉPISMERET A magyarországi német nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének alapvető feltétele. A már évtizedek óta

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar

Részletesebben

HON - ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam (heti 1 óra) 36 óra Az én világo Tematikai egység/ m I.

HON - ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam (heti 1 óra) 36 óra Az én világo Tematikai egység/ m I. HON - ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37

OSZTÁLYFŐNÖKI. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37 OSZTÁLYFŐNÖKI Tantervi célkitűzés: Az átlagos képességekkel rendelkező tanulókat önismerethez segítse, megalapozza a személyiség önfejlesztését, kiépítse a szükséges jártasságokat és készségeket. Az emberi

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 6. évfolyam. Az én világom I. A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód

HON- ÉS NÉPISMERET. 6. évfolyam. Az én világom I. A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

SZERETET ÉRTELEM ERKÖLCS EGÉSZSÉG

SZERETET ÉRTELEM ERKÖLCS EGÉSZSÉG SZERETET ÉRTELEM ERKÖLCS EGÉSZSÉG NEMZETISÉGI PROGRAM Helyzetelemzés Iskolánk Alapító okirata tartalmazza a KT 37. (5) alapján, a német nemzetiségi kisebbségi tagozat megnevezést. Ez a nemzetiségi program

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM

HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM Sportiskolai Általános Iskola 1 Hon-és népismeret 5. évf. H E L Y I T A N T E R V HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZABÓ MARGIT AZ ÉRDI BATTHYÁNY SPORTISKOLAI

Részletesebben

4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban

4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban 4.1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a kétnyelvű és nyelvoktató kisebbségi oktatásban Célok 1-4. évfolyam A tanulók kétnyelvűségre nevelése A tanulók német nemzetiségi identitástudatának kialakítása és fejlesztése

Részletesebben

GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program. 2013. november 5.

GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program. 2013. november 5. GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2013. november 5. A 2008/2009 2015/2016-os tanévekre kidolgozott Pedagógiai Programunk felülvizsgálatát készítettük el, figyelembe véve a törvényi

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Német Nemzetiségi Nyelvoktató Pedagógiai program 2013. március TARTALOMJEGYZÉK Német nemzetiségi program...2 Bevezető...2 A nemzetiségi

Részletesebben

Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv

Német nyelv. 1-4. évfolyam. Helyi tanterv 4 Német nyelv 1-4. évfolyam Helyi tanterv Bevezető Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint

Részletesebben

Helyi tanterv. Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani.

Helyi tanterv. Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani. Helyi tanterv Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani. (W.D.Hitt: A mestervezető) Tartalomjegyzék 1. Választott kerettanterv... 5

Részletesebben

Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában

Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP 3.1.4./08/2-2008-0156 Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában Jeles napok és szokások a német nemzetiség életében Általános Iskola Vokány,

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu Társadalmi, állampolgári

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok

OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Célok és feladatok Az iskola a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveli. Érdeklődésüknek,

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2.

Pedagógiai program. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2. 2013 Pedagógiai program 1 Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek Napközis projektek Készítették: Dobó Gyöngyi Leléné Gonda Irén Magosi Krisztina Pallagi Anna Újra együtt (Szeptember: Szűz, avagy Szent Mihály hava) Újra együtt (projekt tervezet) Szeptember Szűz, avagy

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 3. oldal 1. A német nemzetiségi nevelés és oktatás irányelvei 4. oldal 2. A német nemzetiségi bővített

Részletesebben

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 I.1. Az intézmény működésének törvényi alapja... 4 I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Tárgyi feltételek 1.2. Személyi feltételek 2. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 Tartalomjegyzék I. ELŐSZÓ... 4 II. BEVEZETŐ... 4 1. A BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE...

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Környezeti Nevelési Programja 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben