HU-Csenger: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Csenger: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 2010/S 180-274877 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás"

Átírás

1 16/09/2010 S180 Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Csenger: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Csenger Város Önkormányzata Ady E. u. 14. Figyelmébe: Apáti György polgármester 4765 Csenger Tel Fax További információk a következő címen szerezhetők be: Prekub Ügyvédi Iroda Luther tér 11. fszt. 1. Figyelmébe: Dr. Prekub János ügyvéd 4400 Nyíregyháza Tel Fax A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Prekub Ügyvédi Iroda Luther tér 11. fszt. 1. Figyelmébe: Dr. Prekub János ügyvéd 4400 Nyíregyháza Tel Fax Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal I.2)AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Regionális vagy helyi hatóság Általános közszolgáltatások Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1)MEGHATÁROZÁS

2 II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Megbízási szerződés "Csenger Városban szennyvízközmű építése" projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására. II.1.2)A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Szolgáltatás Szolgáltatási kategória száma 12 A teljesítés helye Csenger Város közigazgatási területe. NUTS-kód HU323 II.1.3)A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása II.1.5)A szerződés meghatározása/tárgya Megbízási szerződés a "Csenger Városban szennyvízközmű építése projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására. II.1.6)Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) , , , , II.1.7)A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? II.1.8)Részekre történő ajánlattétel II.1.9)Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? II.2)SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1)Teljes mennyiség A projekt kivitelezése két kivitelezési szerződés alapján történik, azonban a projekt egésze műszaki, pénzügyi és adminisztrációs egységet képez, a két kivitelezési tevékenység koordinációja szükséges, ezért a mérnök tevékenységének szükségszerűen ki kell terjednie mindkét kivitelezésre. Erre tekintettel a mérnök szolgáltatás részekre bontása nem lehetséges, részajánlat tételére nincs lehetőség. A Megbízottnak a megbízási szerződésében, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízott felelőssége a - PR tevékenységre kötött szerződést kivéve - a Projekt megvalósításához szükséges összes szerződés felügyeletére kiterjed az alábbi részletezésben leírtak szerint. A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független mérnök szervezet, objektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon végezni. Az alábbi szolgáltatási feladatok teljeskörű ellátása: A Mérnök alapvető feladata a projekt megvalósításának műszaki és költség ellenőrzése a Támogatási Szerződésben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján, A projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése, A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése, Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt, A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése, Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása, Rendszeres építéshelyszíni értekezletek (kooperációs megbeszélés) összehívása, tartása, Elszámolások, jelentések összeállítása, Átadás-átvételi eljárások szabályszerű lefolytatása, Koordináció biztosítása a közös műszaki felügyelet tárgyát képező, egyidejűleg megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építése illetve rekonstrukciója, valamint szennyvíztisztító telep és komposztáló telep létesítése iránti kivitelezési munkák között. A Mérnök feladatait részletesen a dokumentáció műszaki leírása tartalmazza. A felügyelendő építési munkák mennyisége, főbb műszaki tartalma az alábbiak szerint alakul: FIDIC Piros könyv szerinti kivitelezés ajánlatkérő által szolgáltatott terv és érvényes vízjogi létesítési engedély alapján, az alábbi létesítményjegyzék szerint: D200 műanyag gravitációs gerincvezeték: fm. D300 műanyag gravitációs gerincvezeték: 760 fm. Vákuumkutas víztelenítés (gerincvezetéken): 7167 fm. 3,5 m-ig terjedő korrekciós tényező (gerincvezetéken): fm D200 KPE műanyag nyomóvezeték: fm.

3 D160 KM műanyag nyomóvezeték: 976 fm. D110 KM műanyag nyomóvezeték: 88 fm. D90 KM műanyag nyomóvezeték: fm. D 150 Gravitációs bekötővezeték: fm. Szennyvízátemelő központi üzemirányítás kiépítésével: 11 db. Átemelők járulékos létesítményei (külső energiaellátás, út- és térburkolat, kerítés): 11 db. D200 műanyag gravitációs gerincvezeték rekonstrukció: 906 fm. D300 műanyag gravitációs gerincvezeték rekonstrukció: 953 fm. D150 műanyag gravitációs bekötővezeték rekonstrukció: fm. Sávos úthelyreállítás: fm. A fentiekre vonatkozóan kiviteli terv készítése, ajánlatkérő által a kivitelezési ajánlati dokumentáció 5. kötetében átadott tendertervek alapján. FIDIC Sárga könyv szerinti kivitelezés, kiviteli terv készítése ajánlatkérő által a dokumentációban átadott tender tervdokumentáció (indikatív terv) és érvényes vízjogi létesítési engedély alapján, vagy a kivitelező választása szerint a kivitelező által az ajánlati dokumentációban meghatározott megrendelői követelmények szerint készíttetett tervdokumentáció és beszerzett vízjogi létesítési engedély, valamint üzemeltetői hozzájárulás alapján, az alábbi létesítményjegyzék szerint: Biológiai tisztítótelep: 700 m3/d. Ezen belül: Technológia: 630 m3/d, Folyékony hulladék fogadás: 70 m3/d, Foszfor és nitrát eltávolítás: 700 m3/d, Üzemirányítás: 700 m3/d, Tisztított szennyvíz elvezetésére D200 KPE nyomóvezeték: 561 fm. Iszapkomposztáló telep kapacitása amelyre tervezve lett: 700 m3/d, komposztáló telepre érkező iszap mennyisége: 2 m3/d. D200 műanyag nyomóvezeték tisztított szennyvízelvezetés: 561 fm. Járulékos létesítmények (ivóvíz-, energiaellátás, zöldfelület, burkolatok, kerítés stb.). Áfa nélkül HUF II.2.2)Vételi jog (opció) II.3)A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: 46 (a szerződés megkötésétől számítva) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1)A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi kötbér, a megbízottnak felróható késedelmes teljesítés esetére, a dokumentációban részletezett feltételek szerint. Mértéke HUF/nap, maximum a nettó megbízási díj 10 %-a. Meghiúsulási kötbér, a megbízottnak felróható meghiúsulás esetére a dokumentációban részletezett feltételek szerint. Mértéke a nettó megbízási díj 15 %-a. Teljesítési biztosíték:mértéke a szerződéses ár 5 %-a,, időtartama a szerződéskötéstől számítva a közbeszerzési ajánlat szerint vállalt jótállási idő eredményes elteltéig és a dokumentáció II./4. pontja szerinti zárójelentés elfogadásáig. A sikeres műszaki átadás-átvételtől biztosíték mértéke 50 %-kal csökkenthető. A biztosítékot a Kbt. 53. (6) a) szerinti formák bármelyikével teljesíthető. III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A Szerződéses Ár összegének finanszírozása a jóváhagyott, elszámolható költség mértékéig 85 %-ban KEOP Támogatásból valósul meg, ezen túlmenően a finanszírozás ajánlatkérő önkormányzat önerejéből valósul meg.ezért a Megbízó a Megbízott által nyújtott szolgáltatás díját, a szolgáltatás maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően benyújtott számla ellenében, a szállítói kifizetés szabályai szerint a következő módon téríti meg. A Megbízó a Megbízott számlájának kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a számla nettó összegéből az önkormányzati saját erőből finanszírozott részt, valamint a teljes számlaértékre eső ÁFA összegét átutalja a Megbízott szerződésben megadott számlájára. A fennmaradó összeg, melyet KEOP támogatás fedez a KEOP Közreműködő Szervezete útján kerül kiegyenlítésre. A Támogatás a Megbízó hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelme alapján a megfelelő dokumentáció benyújtását követő 30 napon belül a Megbízott szerződésben megadott számlájára a Közreműködő Szervezet átutalja. A megbízási díj kifizetése utólag, a Kbt (3) bekezdésével összhangban történik. Ajánlattevő részszámlázásra jogosult, a projekt kifizetési tervvel és a műszaki ütemtervvel összhangban álló számlázási ütemezés szerint, amely a dokumentációban kerül megadásra. III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy

4 követelmény. III.1.4)Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? A KEOP Pályázati felhívás és Pályázati útmutató előírásai. III.2)RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1)Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll: a) az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt bármely alvállalkozójával vagy az eljárásba bevont bármely erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban, 61. (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll; vagy b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) bármely alvállalkozójával szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban, vagy a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. (1) bekezdésének b) pontja esetében - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezete esetében az Ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy a Kbt. 62. (1) bekezdésének a) pontjában megfogalmazottak fennállnak, illetve aki jelen eljárás során a Kbt. 62. (1) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottakat elköveti. Az igazolás módja: 1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a teljesítésbe bevonni kívánt erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozni köteles arról, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bek. a)-d) pontjainak hatálya alá, illetőleg azok hiányát jogosult igazolni is az ajánlatban. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek - ha az ajánlatban nem igazolta - nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell majd igazolnia, hogy nem tartozik a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá. 2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzések Tanácsa által a kizáró okok igazolására ben a Közbeszerzési Értesítő 111. számában közzétett útmutatóra. III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőre és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóra vonatkozóan csatolni kell: P.1. A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évről, a számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit eredetiben vagy egyszerű másolatban. P.2. Az ajánlatban le kell vezetni a likviditási ráta számtani átlagára vonatkozó számítást a mérlegbeszámolók adatai alapján. P.3. A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó nyilatkozatát a közbeszerzés tárgya szerinti (szennyvízcsatorna hálózat, szennyvíztisztító telep beruházásra vonatkozó építési beruházás megvalósításához kapcsolódó FIDIC mérnöki tanácsadás vagy műszaki ellenőri tevékenység) nettó forgalma tekintetében, valamint ugyanezen évek tekintetében a főkönyvi kivonatainak egyszerű másolatait is. P.4. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a biztosító társaságtól származó kötvény egyszerű másolatát, vagy a biztosító ígérvényét a feltételeknek megfelelő biztosítási szerződés megkötésére ajánlattevő nyertessége esetére. Együttes ajánlattétel esetén elegendő az egyik tagnak rendelkezni a megfelelő összegű felelősségbiztosítással, mivel az együttes ajánlattevők a Kbt. 69. (5) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4. 3/E pontjával összhangban), csatolandó a Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolás(ok). Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója: P.1. Mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 mérlegbeszámolóval lezárt üzleti év bármelyikében nem pozitív vagy a könyvvizsgálói záradék nemleges vagy korlátozó tartalmú. P.2. Az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan számított likviditási ráta értékének számtani átlaga nem éri el a 120 %-ot. Számítási mód: (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) x 100. P.3. A közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó éves nettó forgalma az előző 3 lezárt üzleti év egyszerű számtani átlaga alapján nem éri el a HUF összeget.

5 Amennyiben nem állnak rendelkezésre 3 lezárt üzleti év forgalmi adatai, úgy a tevékenység megkezdése óta lezárt üzleti évek átlagának kell elérnie a megkívánt összeget. P.4. Ajánlattevő nem rendelkezik érvényes műszaki ellenőri vagy FIDIC mérnöki tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, amelynek értéke eléri évente a HUF és káreseményenként az HUF összeget. Ezt a feltételt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet nem teljesítheti. Közös ajánlattevők és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó tekintetében a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményeinek P.1. és P.2. pontok esetében külön-külön, a P.3. pont esetében együttesen kell megfelelniük. III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó mutassa be: M.1. Csatolni kell a felhívás napját megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő szolgáltatásokat tartalmazó, cégszerűen aláírt referencianyilatkozat a megbízó nevének, címének, a szolgáltatás tárgyának, befejezése dátumának, ellenértékének és az alkalmassági minimumkövetelményekben megadott mennyiségi mutatók megadásával. Csatolni kell továbbá a megbízó referenciaigazolását a Kbt. 68. (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott formában és tartalommal. M.2. Meg kell nevezni a Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján azon szakembereket, akik az alkalmassági minimumkövetelmények szerint a teljesítésre bevonásra kerülnek, jogosultságuk, képzettségük, gyakorlati idejük feltüntetésével. Csatolni kell a végzettségüket, jogosultságukat igazoló okirat egyszerű másolatát, a gyakorlati idő megállapításához szakmai önéletrajzukat, a rendelkezésre állásról és nyelvismeretről szóló nyilatkozatukat aláírásukkal ellátva. M.3. A Kbt. 67. (3) bekezdés f) pontja alapján Csatolja érvényes minőségbiztosítási tanúsítványának, vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási. Intézkedései egyéb bizonyítékainak egyszerű másolatát (a Kbt. 68. (4)bekezdésének megfelelően). M.4. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő vagy tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részére kiállított tanúsítványt vagy egyéb azt bizonyító okiratot, hogy rendelkezik ISO 14001:2005 szabvány szerint tanúsított, vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszerrel. Ennek hiányában az ajánlat a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges. Alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4. 3/E pontjával. Összhangban), csatolandó a Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) is. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója együttesen nem rendelkezik: M.1. Az ajánlat benyújtásának napját megelőző 3 éves időszakban teljesített, szennyvízközmű beruházás megvalósítása során szerzett referenciával, az alábbi tartalommal: M.1.1. Legalább egy, a beszerzés tárgya szerinti, szennyvíz-csatorna építéshez kapcsolódó mérnöki vagy műszaki ellenőri szolgáltatás, legalább fm gravitációs gerincvezeték építése vagy rekonstrukciója, és legalább 8 db szennyvízátemelő központi üzemirányítás létesítése során. M.1.2. Legalább egy, a beszerzés tárgya szerinti, szennyvíztisztító telep építéséhez kapcsolódó mérnöki vagy műszaki ellenőri szolgáltatás legalább 400 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep létesítése ill. átfogó korszerűsítése során. M.1.3. A beszerzés tárgya szerinti egy vagy legfeljebb két mérnöki vagy műszaki ellenőri szolgáltatás, összesen legalább nettó HUF összértékű szennyvízközmű (tisztítótelep és/vagy csatornahálózat) beruházás során. Az M.1.1. és M.1.2. szerinti referenciák közül legalább az egyiknek FIDIC rendszerű kivitelezéshez kapcsolódó mérnöki szolgáltatásnak kell lenni. Az M.1.1., az M.1.2. és az M.1.3. alatti követelmények teljesíthetők mindhárom követelménynek megfelelő egy referenciával, vagy a követelményeknek külön-külön megfelelő több, de maximum összesen három referenciával. A mérnök (műszaki ellenőri) szolgáltatás az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítése szempontjából akkor tekinthető teljesítettnek, ha legalább rész műszaki átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv elkészítésre került. A referencia konzorcium tagjaként teljesített szolgáltatásra is vonatkozhat. M.2. rendelkezik a szolgáltatáshoz, munkák elvégzéséhez, az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel, jogosultsággal rendelkező szakemberekkel: (Egy fő csak egy pozíciót tölthet be, kivéve a projektvezető mérnök és a vizes műszaki ellenőr pozícióját, amelyeket egy személy is betölthet. A meghatározott szakértői jogosultságok tekintetében az azokkal egyenértékű jogosultságok is elfogadhatóak): Műszaki ellenőrök (legalább 5 fő). Végzettség: Műszaki egyetemi vagy főiskolai mérnöki végzettség. Nyelvismeret: A magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. Gyakorlat/képzettség: A megajánlott szakértőknek rendelkezniük kell az alábbiakban felsorolt szakágra vonatkozó műszaki

6 ellenőri jogosultságokkal és 5 év gyakorlati tapasztalattal szakágának megfelelő építési munkák ellenőrzésében: VZ/I műszaki ellenőri jogosultság (legalább 2 fő, amennyiben a projektvezető mérnök feladatát külön személy látja el, akinek ugyanezzel a jogosultsággal kell rendelkeznie), M/I mélyépítő műszaki ellenőri jogosultság, KÉ/I útépítési műszaki ellenőri jogosultság, G/I gépész műszaki ellenőri jogosultság, V/I elektromos műszaki ellenőri jogosultság. M.3. Mérnöki vagy műszaki ellenőri feladatok ellátása területére érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. M.4. Mérnöki vagy műszaki ellenőri feladatok ellátása területére érvényes ISO 14001:2005 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű más környezetirányítási rendszerrel. Közös ajánlattevők és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó tekintetében az alkalmasság. Minimumkövetelményeinek együttesen is meg lehet felelni. III.2.4)Fenntartott szerződések III.3)SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1)A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet, 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet, 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet. III.3.2)A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1)AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1)Az eljárás fajtája Nyílt IV.2)BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1)Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Nettó ajánlati ár (forintban). Súlyszám Megajánlott mérnök munkanapok száma. Súlyszám 45 IV.2.2)Elektronikus árverést alkalmaznak-e? IV.3)ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? IV.3.3)A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti bruttó árát a lebonyolító Prekub Ügyvédi Iroda számú folyószámlájára történő átutalással kell megfizetni "Csenger mérnök tender dokumentáció ára" közleménnyel, a dokumentáció megküldésére vagy átvételére az erről szóló banki átutalási bizonylat másolatának benyújtását követően kerülhet sor. IV.3.4)Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő :00 IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely Csenger Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 4765 Csenger, Ady E. u. 14. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek.

7 VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1)A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2)A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: KEOP-1.2.0/2F/ azonosító jelű "Csenger Városban szennyvízközmű építése". VI.3)TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen meghatározott mértéke: HUF, azaz Ötszázezer forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú számlájára. Az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: "KEOP-1.2.0/2F/ projekt - FIDIC Mérnök- ajánlati biztosíték". Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A bankgarancia kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlati biztosíték átutalásának ténye nem áll fenn, vagy eredeti bankgarancia-levelet, vagy a készfizető kezességet vállaló eredeti kötvényt az ajánlat nem, vagy nem megfelelően tartalmazza. 2. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció a II. melléklet szerinti helyről elektronikus úton igényelhető. Az igénylés beérkezését és az ellenérték megfizetésének igazolását követő munkanapon - az igénylés szerint - a dokumentáció postai úton megküldésre kerül vagy a lebonyolító címén átvehető. Az átvételre munkanapokon 8:00 óra és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó napján 8:00 és 15:00 óra között van lehetőség. Közös ajánlattevők közül elegendő, ha a dokumentációt az egyik megvásárolja. 3. Az ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét a Kbt ban foglaltak szerint teljeskörűen biztosítja. 4. Ajánlattételi képesség a) Az ajánlattevő ajánlattételi képessége azonosítására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű cégkivonatot az ajánlattevő, a tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában. Amennyiben változásbejegyzés van folyamatban, a módosító okirat, valamint a változásbejegyzési kérelem benyújtásának digitális tértivevénye. (amennyiben a cég valamely adata módosítás alatt van. Csatolni kell továbbá az ajánlatokat, nyilatkozatokat, meghatalmazásokat aláíró képviseletre jogosult személyek aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját. b) Amennyiben az ajánlattevőnek nem a cégjegyzékbe foglalt képviselője jár el a közbeszerzési eljárásban, képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolásával kell igazolnia. 5. Az ajánlatban meg kell nevezni a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozót, az általa elvégzendő munkarészeket, a tíz százalékot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén a csak az általa elvégzendő munkarészeket. 6. Ajánlatkérő konzultációt nem kíván tartani. Kiegészítő információ a Kbt ában írtak szerint kérhető, az A. melléklet II. pontjában megjelölt elérhetőségen. 7. Új szolgáltatás megrendelése: Ajánlatkérő a Kbt (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1) és (3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 70. (2) bek.). 9. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 10. Lezárt üzleti év alatt az ajánlatkérő a felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti. 11. Az ajánlatkérő nevében eljáró: a felhívás A melléklet I. és II. pontjában meghatározott Prekub Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. fszt.1.).

8 12. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 91. (2) bekezdésével kapcsolatban az eljárás Nyertesének visszalépése vagy az eljárás nyertesének a Kbt. 60. (1) bekezdésének, valamint a 61.. (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel kötheti meg a szerződést eredményhirdetés tervezett időpontja: (11:00). Helye: Prekub Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza, Luther tér 11.fszt.1. Szerződéskötés tervezett időpontja: Ajánlattevő a II.2.1.) pontban meghatározott feladatokat a projekt kivitelezésének műszaki átadásátvételéig Köteles ellátni, amelynek határidejét a kivitelezési fővállalkozói szerződések fogják meghatározni. A kivitelezési szerződéshez kapcsolódó jótállási idő tartamára megbízottat rendelkezésre állási kötelezettség terheli, a jótállási időszakban felmerülő mérnök feladatokat is köteles ellátni. A nyertes ajánlattevő feladata a projekt zárójelentés elkészítésében való részvétel és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek, illetve az ezen időszakra a dokumentációban meghatározott feladatok elvégzése. Amennyiben a kivitelezés műszaki átadás-átvétele késik, a nyertes Ajánlattevő többletköltségre nem tarthat igényt, kivéve ha a késedelem ajánlattevőnek nem róható fel. 14. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer, amellyel az ajánlatkérő megállpítja a ponthatárok közötti pontszámot, az 1. részszempontnál a fordított arányosság, a 2. részszempontnál az egyenes arányosság módszere, amelyek részletesen az ajánlati dokumentációban kerülnek meghatározásra. 15. Minősített ajánlattevők A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint. 16.Tájékozódási kötelezettség Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, az adózásra és a környezetvédelemre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 17. Fordítás Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az ajánlati felhívás III.2.1., III.2.2. és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. -a, illetve a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. (3) bekezdése szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását kell benyújtani (a kizáró okok esetében ez a nyertes ajánlattevő által az eredményhirdetést követően benyújtandó dokumentumokra is vonatkozik). A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 18. Közös ajánlattétel: Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 88. (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: a) - tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; b) - tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; c) - tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tartson az ajánlatkérővel; d) - tartalmazza, hogy az ajánlattevők milyen arányban felelnek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, az alvállalkozók felé történő kifizetéseket is beleértve; e) - tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; f) - az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 19. Az ajánlattal kapcsolatos részletes formai előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

9 20. A zöld közbeszerzési szempontok érvényesítése érdekében ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a következők vállalásáról: A megbízóval és az együttműködő szervezetekkel, különösen a kivitelezőkkel történő kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során megbízottnak az elektronikus utat kell előnyben részesítenie. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra, A rendszeres helyszíni kooperációs megbeszélések állandó napirendjévé teszi a kivitelezési vállalkozók környezetvédelmi tervének megvalósulását. A hirdetményt ellenjegyezte a Prekub Ügyvédi Iroda (4400 Nyíregyháza, Luther tér 11. fszt.1.) hivatalos közbeszerzési tanácsadó képviseletében: Dr. Prekub János ügyvéd, ajánlatkérő megbízásából. VI.4)JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest Tel Internet: Fax VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 323. szerint. VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest Tel Internet: Fax VI.5)E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165226-2010:text:hu:html HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Parkolóórák 2012/S 64-104101. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Parkolóórák 2012/S 64-104101. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés HU-Budapest: Parkolóórák 2012/S 64-104101 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Budapest Főváros XIII. kerületi

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:87915-2010:text:hu:html HU-Budapest: Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások 2010/S 59-087915 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Kapcsolattartó személy neve: Faragó Csaba telefonszáma: 06-1/411-6568 telefaxszáma: 06-1/411-6268 e-mail

Részletesebben

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302340-2012:text:hu:html HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94505-2012:text:hu:html HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 HU-Kaposvár: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 2009/S 136-198746 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Szombathely: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2009/S 224-321714 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Szombathely: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2009/S 224-321714 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 HU-Szombathely: Mobiltávbeszélő-szolgáltatások 2009/S 224-321714 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96960-2011:text:hu:html HU-Vácszentlászló: Mérnöki és építési munkák 2011/S 60-096960 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80184-2010:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Szemeteskonténerek 2010/S 54-080184 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300052-2011:text:hu:html HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75632-2010:text:hu:html HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 2010/S 51-075632 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 238-341160 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111976-2010:text:hu:html HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1830-2012:text:hu:html HU-Budapest: Száloptikai kábelek adatátviteli célra 2012/S 1-001830 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások 2009/S 249-358988 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114859-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Benzin 2010/S 77-114859 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Tereprendezési munkák 2009/S 249-358141 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Tereprendezési munkák 2009/S 249-358141 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 HU-Budapest: Tereprendezési munkák 2009/S 249-358141 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros XVI. kerületi

Részletesebben

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/12 HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros Önkormányzata, Városház

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ - nyílt közbeszerzési eljárás keretében - a Tisza Volán Zrt. által képviselt társaságok 2014. évi új autóbuszainak adásvétel formájában történő beszerzésére Szeged, 2014. április

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112048-2013:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2013/S 067-112048 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

09/07/2009 S129 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

09/07/2009 S129 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 09/07/2009 S129 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2009/S 129-188522

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Vác: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 251-385949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 251-385949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385949-2010:text:hu:html HU-Vác: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 251-385949 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100590-2011:text:hu:html HU-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők 2011/S 62-100590 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408643-2011:text:hu:html HU-Budapest: Épülettakarítási szolgáltatások 2011/S 250-408643 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246249-2010:text:hu:html HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340094-2010:text:hu:html HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Miskolc: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 251-361826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Miskolc: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 251-361826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Miskolc: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 251-361826 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-magyarországi Környezetvédelmi

Részletesebben

HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 66-095111 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Országos Tisztifőorvosi

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171591-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2010/S 113-171591 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás 03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Barcs: Magasépítési munka 2009/S 42-060931 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153849-2011:text:hu:html HU-Debrecen: Tereprendezési munkák parkokban 2011/S 94-153849 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222238-2010:text:hu:html HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 144-222238 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102251-2011:text:hu:html HU-Budapest: Motorolaj 2011/S 63-102251 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184642-2008:text:hu:html HU-Budapest: Vérgyűjtő tasak 2008/S 138-184642 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Kaposvár: Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások 2009/S 127-185781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások 2009/S 127-185781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Kaposvár: Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások 2009/S 127-185781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Somogy Megyei

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt.

Csenger Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 121 Ajánlatkérő: Csenger Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. Teljesítés helye: Csenger Város közigazgatási területe Beszerzés

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 HU-Budapest: Közművek, közhasznú szolgáltatások 2009/S 141-206515 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Semmelweis Egyetem, Üllői

Részletesebben

Szolgáltatásra ir... 224177 2015

Szolgáltatásra ir... 224177 2015 Szolgáltatásra ir... 224177 2015 27/06/2015 S122 Tagállamok Szolgáltatásra irányuló szerződés Ajánlati felhívás Tárgyalásos eljárás I.II.III.IV.VI. Magyarország Budapest: Épületek villamos készülékeivel

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2010/S 254-391188 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2010/S 254-391188 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:391188-2010:text:hu:html HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2010/S 254-391188 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép S Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Ajánlatkérő: Szigeti Garázs

Részletesebben

HU-Budapest: Különféle élelmiszerek és szárazáruk 2011/S 160-264142 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Különféle élelmiszerek és szárazáruk 2011/S 160-264142 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264142-2011:text:hu:html HU-Budapest: Különféle élelmiszerek és szárazáruk 2011/S 160-264142 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2011/S 38-062558 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2011/S 38-062558 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62558-2011:text:hu:html HU-Budapest: Forgalomirányító jelzések karbantartása 2011/S 38-062558 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 12.03.2010 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 22.04.2010 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Nemzeti Információs

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának

Részletesebben

HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:167092-2010:text:hu:html HU-Vác: Villamos energia 2010/S 110-167092 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 162-249855 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 162-249855 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249855-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 162-249855 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 1/11 HU-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2009/S 231-331781 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2013/S 164-286144. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2013/S 164-286144. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:286144-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Lámpa és világítási szerelvények 2013/S 164-286144 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301899-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121668-2013:text:hu:html HU-Győr: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése 2013/S 073-121668 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Budapest: Értékjelzéssel ellátott papír 2010/S 45-066484 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Legfőbb Ügyészség, Budapest,

Részletesebben

HU-Sopron: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 65-097757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Sopron: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 65-097757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:97757-2010:text:hu:html HU-Sopron: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 65-097757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142664-2010:text:hu:html HU-Budapest: Járművezető-iskolai szolgáltatások 2010/S 94-142664 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Nádudvar Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-879. számú közbeszerzési eljárás Ellenjegyzem: Budapest, 2016. április 13. 1 A közbeszerzési eljárás

Részletesebben

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-Start Vasúti Személyszállító

Részletesebben

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 21.12.2009 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 01.02.2010 Dokumentáció beszerzésének 01.02.2010

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben