KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARACSKA Hirják András Péter április 30. ügyvezető igazgató

2 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. A vállalkozás rövid bemutatása a./ Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság b./ Átalakulás időpontja: január 01-én az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. az Annamajori Célgazdaság jogutódjaként jött létre az évi LIII. törvény alapján. A Társaság rövidített cégneve: Annamajori Kft. A Társaság határozatlan időtartamra alakult. A Társaság törzstőkéje eft. A Társaság 100 %-os állami tulajdonú, tulajdonosa az MNV Zrt. A tulajdonosi jogokat a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoka gyakorolja az általa kijelölt személyen keresztül. Cégbírósági bejegyzés száma: , cégbírósági végzés kelte január 13., mely végzés február 13-án emelkedett jogerőre. A társaság ügyvezető igazgatója: Hirják András Péter, 2476 Pázmánd, Fő utca 118/a szám alatti lakos. A Társaság Felügyelő Bizottságának évi tiszteletdíja összesen eft. A könyvvizsgálói feladatokat az Ex Asse Zrt. látja el, évi díjazása eft. A Társaság internetes elérhetősége: c./ - Honlap: - A Társaság tevékenységi köre: - növénytermesztés, - állattenyésztés, - élelmiszeripari tevékenység, - alaptevékenységen kívüli tevékenység. A Társaság alapító okiratában célként meghatározott az elítélt-foglalkoztatás, mint állami feladat végrehajtása.

3 3 A 2009-es évben a Társaság 1057 ha saját és 26 ha bérelt területen folytatta a gazdálkodást. d./ Piaci helyzet Az Annamajori Kft. legfontosabb és legnagyobb árbevételt hozó termékei az alaptevékenységből származnak, nevezetesen búza, napraforgó, kukorica, repce, tej. Sütőipari termékeinket továbbra a helyi intézetben helyezzük el, illetve szeptemberétől saját boltunkban értékesítjük. I.2. a./ A számviteli politika rövid ismertetése Célok ismertetése A számviteli törvény a beszámoló elkészítésénél és a könyvvezetésnél kötelezővé teszi a számviteli alapelvek betartását. Ennek keretében biztosítottuk a számviteli tv. előírásainak és szabályainak érvényesülését, a vezetői információs rendszer kidolgozását és működését, a Társaság teljes körű adatfeldolgozási rendszerét a vállalat megbízható és valós összképe megteremtésének lehetőségét. b./ Értékelési eljárások A mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat körültekintően értékeltük, figyelembe vettük a mérlegkészítés napjáig ténylegesen bekövetkezett és ismertté vált eseményeket. Befektetett eszközök értékelése Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket valamint a tenyészállatokat a mérleg fordulónapja szerinti nettó értéken értékeltük. A tárgyi eszközök felújítási költségével az eszközök bruttó értékét növeltük. Befektetett pénzügyi eszközeinket a könyv szerinti értéken vettük figyelembe. Forgóeszközök értékelése A mérleg fordulónapján meglévő készleteinket az elszámolt értékvesztést figyelembe véve, a vásárolt készleteket beszerzési áron, a saját termelésű készleteinket tényleges szűkített önköltségi áron értékeltük. A követeléseket a mérlegben bekerülési értéken szerepeltettük. A pénztárban levő készpénzt rovancsolással egyeztettük, a bankbetéteket a banki kivonatoknak megfelelően állítottuk be a mérlegbe. Saját tőke

4 4 A jegyzett tőke a mérlegben könyv szerinti értéken lett beállítva, a Cégbírósági végzésnek megfelelően. Kötelezettségek értékelése Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó kötelezettségeket az elismert összegben mutattuk ki a mérleg fordulónapjára vonatkozóan. Időbeli elhatárolások Azokat a tételeket, amelyek nem a beszámoló tárgyi időszakára vonatkoznak, jellegüktől függően aktív vagy passzív időbeli elhatárolásként mutattuk ki. c./ Alkalmazott értékcsökkenési eljárások Az értékcsökkenést a bruttó érték után havonta, lineáris módon számoltuk. Értékcsökkenési leírásként a következő amortizációs kulcsokat alkalmaztuk: - Épületek: - hosszú élettartamú szerkezetből 1 % - közepes élettartamú szerkezetből 3 % - rövid élettartamú szerkezetből 6 % - Építmények: - mezőgazdasági építmények 3 % - vízi építmények 2 % - gőz-, forróvíz és termálvízvezeték, földgáz távvezeték 4 % - egyéb, minden más vezeték 3 % - Gépek, berendezések, járművek: - számítástechnikai gépek, berendezések 33 % - járművek 20 % - egyéb gépek, berendezések 14,5 % A kis értékű, ,- Ft egyedi beszerzési - vagy előállítási érték alatti tárgyi eszközt felhasználáskor egyösszegben elszámoltuk értékcsökkenésként. Maradványérték a vagyoni értékű jogok és az egyéb gépek, berendezések esetében 10%, a műszaki gépek, berendezések esetében pedig 15%. d./ Éves beszámoló

5 5 Az Annamajori Kft. kettős könyvvitelt vezet. A Társaság költségeit elsődlegesen költséghely, költségviselő, másodlagosan költségnem szerint számolja el. A számviteli törvény szerint köteles éves beszámolót készíteni a naptári év lezárását követően, december 31.-i fordulónappal. A Társaság az Alapító Képviselője által jóváhagyott Számviteli Politikájában meghatározottak szerint az A típusú eredmény-kimutatását összköltség eljárással és forgalmi költség eljárással is elkészíti. A tulajdonos képviselője a beszámoló elkészítésének határidejét április 30-ban állapította meg. A vállalkozástól független könyvvizsgáló feladata az éves beszámoló valódiságának és szabályszerűségének felülvizsgálata, a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény kialakítása, a beszámoló záradékkal való ellátása. I.3. A számviteli alapelvektől való eltérések A számviteli törvény előírásainak betartása, illetve a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben és eredmény kimutatásban történő bemutatásához. A társaság nem alkalmaz eltérést a számviteli törvény előírásaitól, de a társasági adóra vonatkozó előírásokat nem veszi figyelembe, tekintettel arra, hogy nem alanya ezen adónemet szabályozó törvénynek. B. SPECIFIKUS RÉSZ I. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök értékének alakulása a./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változását, valamint az amortizáció alakulását az 1. számú táblázat mutatja be. Az értékcsökkenés elszámolása bruttó érték alapján lineáris módszerrel történik. Befektetett eszközeink nettó értékének csökkenését az okozza, hogy beruházásaink volumene nem haladta meg az elszámolt értékcsökkenést.

6 6 B. Forgóeszközök a./ Készletek A készleteink záró állománya eft-ról eft-ra nőtt az állatok illetve a késztermékek zárókészletének növekedése miatt. A mezei leltár értéke a földterület csökkenésével arányosan csökkent. A Számviteli Törvény 94 -a szerinti veszélyes anyagok a készletek között nem szerepelnek, azokat keletkezésük időpontjában szerződés alapján a szakosított vállalkozások megsemmisítésre elszállítják. b./ Követelések Vevőállományunk eft-ról eft-ra nőtt. A vevőállományt egyedileg értékeltük, ennek megfelelően állítottuk be követeléseink összegét. C. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolásként könyveltünk: bevétel elhatárolásként eft-ot, és költség elhatárolásként 323 eft 2010 évi költséget ( újság, telefon, biztosítás ). FORRÁSOK D. Saját tőke Az Annamajori Kft. Alapító Okirata és a Cégbejegyzési Határozat alapján a Társaság törzstőkéje eft, a tőketartalék pedig eft. Lekötött tartalékban a gépberuházáshoz kapcsolódó állami támogatás összege szerepel. Eredménytartalék terhére könyveltük az előző évi mérleg szerinti eredmény teljes összegét az Alapító Határozata szerint. E. Céltartalék A tárgyévben céltartalékot nem képeztünk. F. Kötelezettségek A kötelezettségek összege eft-ról eft-ra nőtt, melynek oka elsősorban a hitelek állományának növekedése, valamint a szállítói kötelezettségek növekedése.

7 7 G. Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként mérlegünkben a következő tételeket tüntettük fel: Költségek passzív elhatárolása: eft Fejlesztési célra kapott támogatások écs. arányában történő elszámolása: eft Bevételek passzív elhatárolása: eft III. EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Az eredmény-kimutatásban szereplő tételek az előző és a tárgyévi adatok összehasonlítása során a következőképpen alakultak: - Az értékesítés nettó árbevétele eft-ról eft-ra csökkent, amit elsősorban a növénytermesztés aszály miatti alacsony hozamai és a felvásárlási árak drasztikus csökkenése okoztak. Az egyéb bevételek csökkentek az előző évihez viszonyítva eft-ról eft-ra. Ezek tételesen: - Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele eft - Költségek megtérítésére kapott juttatások ( normatív ) eft - Agrártámogatások eft - Kapott kamat, kártérítés eft - Egyéb bevételek eft - Összesen: eft Az elítéltek foglalkoztatásából eredő többletköltségek ellentételezésére kapott támogatások elszámolását a 2.számú melléklet tartalmazza. Az egyéb ráfordításaink összege csökkent eft-ról eft-ra csökkent. Az egyéb ráfordítások tételesen a következők: - Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése eft - Bírságok, késedelmi kamatok eft - Egyéb ráfordítások 553 eft - Készletek selejtezése eft - Adók, illetékek hozzájárulások eft - Behajthatatlan követelések eft - Tenyészállat különbözet e Ft - Elszámolt értékvesztés e Ft

8 8 - Tenyészállatok terven felüli écs.: e Ft - Összesen: eft A fentiek alapján üzemi tevékenységünk eredménye a évi eft-ról eft-ra csökkent. A pénzügyi műveletek eredményét elemezve megállapíthatjuk, hogy a pénzügyi ráfordítások összege jelentősen csökkent, de ennek ellenére a pénzügyi eredmény eft-al rontotta a szokásos vállalkozási eredményt. Rendkívüli ráfordítás évben nem volt. Mivel a Társaság a társasági adóról szóló törvény alapján nem alanya ennek a törvénynek, így az adózás előtti és utáni eredmény összegszerűen megegyezik. A rendkívüli bevételként a beruházások állami támogatásának értékcsökkenés arányában elszámolt összegét könyveltük. IV. MUTATÓSZÁMOK AZ ÉVES BESZÁMOLÓBÓL - A vállalkozás anyagi, vagyoni helyzetének jellemzéséhez. - A vállalkozás pénzügyi - likviditási helyzetének jellemzéséhez - A vállalkozás eladósodottságának jellemzéséhez - A vállalkozás jövedelmi helyzetének jellemzéséhez a 3. sz. mellékletben - A társaság Cash flow-kimutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza. V. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A mérlegforduló napja után bekövetkezett változások: A piaci folyamatok az őszi búza keresletére és árára rendkívül rosszul hatottak, ezért februárban kiváltottuk a közraktárjegyeket és értékesítettük a terményt. 2. Várható fejlődés: Jelen körülmények között a kalászosok (értékesítése, ára) kilátásai rendkívül rosszak, ezért előre kötöttünk mennyiségeket kiküszöbölve, tompítva a kialakuló helyzetet. A belső GPS rendszerünknek köszönhetően pontos, precíz tábla törzskönyv vezetésre van lehetőségünk és a költség hatékonyságot, valamint a munkaszervezést is jelentős mértékben megkönnyíti. 3. A Társaság az elmúlt év folyamán nem számolt el sem kutatásra, sem kísérleti fejlesztésre költségeket. 4. A telephelyek kihasználtsági mutatója javult, hiszen a megszűntetett sertéstelep es évben újra indult, valamint a zöldségfeldolgozó üzemünk a 2009-es mélypont után szerződés alapján ismét üzemelni fog. 5. A Kft. jelenleg 130 fő elítéltet, 43 fő polgári állományú, valamint 37 fő hivatásos állományú kollégát foglalkoztat. A növénytermesztési szezon beindulásával az elítélt létszám fokozatosan növekszik és a nyár folyamán fogja elérni a legnagyobb mértéket. Feladatunknak tekintjük a polgári munkavállalók teljes létszámának teljesítmény centrikus fizetés kialakítását a minél hatékonyabb munkavégzés miatt. A polgári dolgozók létszámát a közel jövőben is

9 9 szinten szeretnénk tartani, vagy akár növelni, de kiemelt feladatként kezeljük fiatalabb munkavállalók felvételét. A munkaügyi adatokat az 5. számú táblázat tartalmazza. 6. A Társaságnak hosszú lejáratú forgóeszközhitel tartozása nincs. Rövidlejáratú hitelünk állománya eft. 7. A Társaság anyagi lehetőségeihez mérten igyekszik tevékenységét környezeti károk okozása nélkül végezni, a képződött veszélyes hulladékok tárolását, elszállítását és megsemmisítését pedig a környezetvédelmi előírások szerint végzi. A Társaság nem állít elő termékdíjas termékeket. Baracska, április 30. Hirják András Péter ügyvezető igazgató

10 1. sz. melléklet Me.: 1000 Ft-ban TÁRGYI ÉS IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA évben Megnevezés Ingatlanok Műszaki Egyéb Tenyész- Befej.-len Összesen Immat. berend. berend. állatok beruházás tárgyi eszk. eszközök Bruttó nyitó Bruttó áll. növekedés Bruttó áll. csökkenés Átsorolás Bruttó záró Értékcsökkenés nyitó Tárgy évi terv sz.écs Csökkenés Terven felüli écs Értékcsökkenés záró =============================================================================================================== NETTÓ NYITÓ NETTÓ ZÁRÓ ===============================================================================================================

11 11

12 2. sz. melléklet Költségvetési támogatás felhasználása, többletköltségek alakulása Záró ezer Ft Felhasználás jogcíme normatív támogatás pályázati támogatás * tényleges többletkiadás különbözet A munkahelyekre telepített biztonsági berendezések üzemeltetése, javítása, felújítása A fogvatartottak betanítása, gyakori cserélődése, munkájuk szakmai felügyelete A munka termelékenységének és minőségének alacsonyabb szintjéből eredő selejt, hulladék keletkezése és a többletanyag felhasználása A nem megfelelő képzettség, ill. a termelési eszközök gyakorlatlan kezelése miatti javítások, karbantartások, pótalkatrészek készletezése A fogvatartottak jogszabályban előírt előállításából és a szállításból eredő termeléskiesés Sajátos többletkiadások összesítése *A pályázati támogatás odaítéléséről szóló határozatban megjelölt jogcím(ek) szerint bontva.

13 13 3. sz. melléklet Mutató számok évi évi Saját tőke aránya: Saját tőke % 792 % Idegen tőke Saját tőke növekedési mutató: Saját tőke % 266 % Jegyzett tőke Eladósodottsági mutató: Kötelezettségek % 12,7 % Saját tőke Tőkeerősség: Saját tőke ,25 % 86,4 % Mérleg főösszeg Tőkefeszültségi mutató: Idegen tőke ,86 % 15,8 % Saját tőke Likviditási mutató: Forgóeszközök ,2 % 353 % Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási gyorsráta Forgóeszközök-készletek ,51 0,76 Rövid lejáratú kötelezettségek

14 évi évi Adósságszolgálati fedezet mutatója: Tőkearányos jövedelmezőség: Adózott eredmény ,8 % 12,1 % Saját tőke Árbevétel arányos jövedelmezőség: Adózott eredmény ,63 % 14 % nettó árbevétel Eszközarányos jövedelmezőség: Adózott eredmény ,5 % 10,5 % Eszközök összesen

15 15 4. számú táblázat CASH FLOW - KIMUTATÁS adatok ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés év év I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök ( vevő és pénzeszköz nékül) változása 11. Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett nyereségadó 13. Fizetett osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás Részvénykibocsátás bevétele 18. Kötvénykibocsátás bevétele 19. Hitelfelvétel Véglegesen kapott pénzeszköz 21. Részvénybevonás 22. Kötvényvisszafizetés 23. Hiteltörlesztés Véglegesen átadott pénzeszköz 25. Egyéb hosszú lejáratú köt. változása IV. Pénzeszközök változása

16 16 5. számú táblázat MUNKAÜGYI ADATOK év ================================================================== Átlagos stat. Bértömeg Személyi jellegű M e g n e v e z é s létszám szabad mv. egyéb kifizetések szabad mv. (fő) (e Ft) (e Ft) ================================================================== Teljes munkaidőben foglalkoztatott Fizikai 28, Szellemi 14, Összesen 43, ================================================================== Személyi jellegű egyéb kifizetések: Fizikai Szellemi Összesen: Hűségjutalom, 50 éves jutalom , , ,- Étkezési hozzájárulás: , , ,- Munkába járás: , ,- Összesen: , , ,- FEB tagok éves tiszteletdíja: eft

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2.

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...2 II. SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI...5 III. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ TARTALMI ELEMEI...6 A. Befektet ett eszközök...6 A. I. Im m a t e ri ál is javak...6 A. II. T á r g yi e s z k

Részletesebben

2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Zrt. 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához 21102286-2349 - 572-03 Statisztikai számjel 03-09 - 118363 Cégjegyzékszám I.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben