Előterjesztés a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács részére. az új munka törvénykönyve értékeléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács részére. az új munka törvénykönyve értékeléséről"

Átírás

1 Előterjesztés a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács részére az új munka törvénykönyve értékeléséről Budapest, november 15. Készítette: NGTT munkavállalói oldal

2 Az NGTT munkavállalói szervezeteinek közös felvetései a munka törvénykönyve egyes rendelkezéseinek átgondolására, módosítására A munkavállalói oldal az új Munka törvénykönyve előkészítési folyamata során többször kifejtette észrevételeit, megjegyzéseit. Egy esetleges kormányzati módosítási elképzelés esetén az Mt. tervezetéhez fűzött, s a jogalkotókhoz eljuttatott szakszervezeti észrevételek, módosítási indítványok egy része változatlanul aktuális és a leírt tartalommal fennáll. Emellett az új Mt. hatályba lépése óta eltelt rövid időszakban bár a törvény végrehajtásáról érdemi tapasztalatok még csak korlátozottan állnak rendelkezésre a tagszervezetek és alapszervezetek visszajelzése alapján körvonalazódtak azon kérdéskörök, melyek a gyakorlatban nehézségeket okoznak és a szakszervezeti álláspont szerint az Mt.-vel kapcsolatban javasolt monitoring során nem megkerülhetőek. Ezek a teljesség igénye nélkül a következők: I. Keresetcsökkenéssel járó szabályok A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az új Mt. több rendelkezése ellentmond a Kormány azon célkitűzéseinek, mely szerint a munkavállalókat az új munkajogi szabályok miatt nem érheti keresetveszteség. A munkavállalók tényleges keresetveszteségét többek között a következők okozzák: A bérpótlékokra vonatkozó szabályozás felülvizsgálata mindenképpen szükséges az eddigi tapasztalatok alapján. A 141. szerinti bérpótlék-szabályozás különösen hátrányos a megszakítás nélkül működő munkáltatók esetében. Az éjszakai pótlék csak akkor illeti meg a munkavállalót, ha annak időtartama meghaladja az egy órát, ez a korábbi szabályokkal összevetve keresetveszteséget okoz. Belföldi kiküldetés esetén a munkavállaló munkaidejét meghaladó utazási idő díjazásnak elmaradása január 1-től szintén keresetveszteséget jelent a munkavállalóknak. Az új Mt január 1-től megszünteti az átlagkereset fogalmát, helyette minden esetben távolléti díjjal számol, amely a gyakorlatban kevesebb, mint az átlagkereset. Az új Mt. lehetőséget ad a munkáltatónak, hogy a munkavállaló munkaidő beosztását a főszabály szerinti 7 nap helyett 4 nappal korábban módosítsa, amely a rendkívüli munka díjazásának elmaradásával jár. A kötetlen munkaidő beosztás alkalmazásának a feltételei munkáltatói visszaélésre adnak okot, a munkavállalót nem illeti meg külön díjazás a rendkívüli időben történő munkavégzésért. II. Családellenes, személyiségi jogokat sértő szabályok Az Mt. általános jelleggel engedi a munkavállaló személyhez fűződő jogainak a munkáltató általi korlátozását, a munkavállalót azonban csak tájékoztatni kell, egyetértésére, előzetes meghallgatására, véleményének beszerzésére nincs szükség. A munkavállaló munkáltató birtokába került adatainak átadása is hiányosan szabályozott az Mt.-ben. A munkavállaló munkáltató általi, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartását érintő ellenőrizhetősége visszaélésekre ad lehetőséget, a szabályozás emellett törvénysértő is, hiszen a tájékoztatással megelégedve lényegesen kevesebbről rendelkezik, mint a személyiségi adatok védelméről szóló törvényi előírások vagy azok alapján kimunkált ombudsmani állásfoglalások. 2

3 Önmagában is sérti a munkavállaló jogait a munkaviszonyával kapcsolatos bizalom feltételének a törvényi rögzítése, szabad utat engedve a munkahelyi diszkriminációnak is (pl. a munkaviszony e bizalom hiányára alapozható bármikori megszüntethetőségével). Az Mt. család- és gyermekellenes intézkedésének minősül a gyermek három éves kora előtt lehetővé vált munkáltatói felmondás, vagy a gyermekgondozás céljára kapott fizetés nélküli szabadság első éve helyett csak első hat hónapjára csökkentett szabadságra való jogosító idő. Teljességgel indokolatlan, az EU jogi elveivel és szabályaival is szembehaladó a kisgyermeket nevelő szülők közötti nemi diszkrimináció. E körben sem a munkaidő egyenlőtlen beoszthatóságát, sem a rendkívüli munkavégzés elrendelhetőségét biztosító Mt.- szabályok nem kielégítőek, érdemben nem biztosítják a gyermek családon belüli, munkavégzés melletti nevelhetőségét. III. A foglalkoztatást gyengítő szabályok Már a törvény hatálybalépését követő rövid időszakban megfigyelhető, hogy az Mt. egyes szabályainak a gyakorlatban foglalkoztatást gyengítő hatásuk van. Ezek között elsőként említhetők a szürke vagy egyenesen fekete foglalkoztatást lehetővé tevő rendelkezések. Egyértelműen idetartoznak az egyszerűsített, illetve az alkalmi foglalkoztatásra vonatkozó szabályok, amelyek nem követelik meg a munkaszerződés írásba foglalását vagy a munkaidő nyilvántartását sem. Nem segíti elő a foglalkoztatás növekedését, hogy a részmunkaidős munkahelyek tekintetében a munkáltatónak csak tájékoztatási kötelezettsége van. A foglalkoztatás bővülése ellen azonban a legnagyobb mértékben a munkaidő és rendkívüli munkaidők munkáltató általi szinte teljesen szabaddá vált beoszthatósága, s a pihenőidők kiadásának e célhoz való rendelése okozza. A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok körében a foglalkoztatottság erősödése ellen hat a keresőképtelen munkavállaló felmondás elleni védelmének a törvényből való kikerülése, vagy hogy nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a munkáltatói felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy nem egészségi okkal összefüggő képessége. A munkaviszony jogellenes munkáltatói megszüntetése esetén lényegesen csökkent a jogsértő munkáltatót terhelő szankciók köre, melynek szintén foglalkoztatást gyengítő hatása lehet. IV. Kollektív jogok Az üzemi tanács tagjai és elnöke részére biztosított eltérő szintű védelem diszkriminatív, mivel a védelem szempontjából eltérően kezeli az üzemi tanács elnökét és tagjait, akiknek jogai és kötelességei, azaz a felelősségük teljesen egyforma a munkavállalók érdekeinek védelmében, illetve a munkáltatóval való kapcsolattartásban is. Ez a megoldás nincs összhangban a munkavállalók üzemi képviselőinek védelméről és kedvezményeiről szóló ILO 135. sz. egyezménnyel sem. A tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogok szabályozása körében a törvény a szakszervezetek esetében nem ír elő a munkáltató számára kifejezett tájékoztatási kötelezettséget, amely nincs teljesen összhangban az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános kereteinek létrehozásáról szóló 2002/14/EK irányelvvel, amely a tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogot a munkavállalók képviselői számára, így a szakszervezetek számára is kívánja biztosítani. A törvény a csoportos létszámcsökkentés és a munkáltató személyében bekövetkező változás eseteiben egy egységes, rendkívül rövid minimum időtartamot ír elő a konzultációra, nem biztosítja a vonatkozó EU irányelvekben előírt megfelelő időt. 3

4 A kollektív szerződés kötéséhez való jog tekintetében nem szabályozza a törvény, hogy a szakszervezeti taglétszám megállapításához mely időszak adatait kell figyelembe venni. E hiányosság jogszabály értelmezéssel sem pótolható. A szakszervezetek kollektív tárgyaláshoz és kollektív szerződés kötéséhez való jogát sérti az a rendelkezés, amely egy kollektív szerződés hatályban léte alatt újonnan kollektív szerződéskötési jogosultságot szerző szakszervezet esetén nem teszi lehetővé, hogy az érdemi tárgyaló és megállapodást kötő félként vehessen részt a kollektív szerződés módosításában vagy hogy felmondja azt. Ez sértheti az ILO 98. és 154. sz. egyezményét. Sértheti az ILO 87. sz., 98. sz. és 154. sz. egyezményeit az a rendelkezés is, amely nem teszi lehetővé, hogy a 10 %-ot önállóan el nem érő szakszervezetek, ha együttesen elérik ezt a szervezettségi szintet, vagy akár együttesen a munkavállalók többségét is eléri vagy meghaladja a taglétszámuk, együttesen, koalícióban folytathassanak kollektív tárgyalást és köthessenek kollektív szerződést. A törvény rendelkezése ebben az esetben lényegében arra kényszeríti a szakszervezeteket, hogy jogilag is egyesüljenek. Ez a jogi megoldás ellentétes a munkavállalók szervezkedési szabadságának jogával, amelyet az ILO 87. sz. egyezménye alapjogként határoz meg. V. A köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó speciális szabályok A köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó speciális szabályok (Mt ) diszkriminatívak amiatt, hogy a munkáltató tulajdonformája miatt tesznek különbséget az egyes munkavállalók, valamint szakszervezetek közt. Így indokolatlanul hátrányos helyzetbe hozzák ezen munkavállalókat a szervezkedési jog, valamint a kollektív tárgyaláshoz való jog gyakorlása szempontjából is. A törvény indokolatlanul korlátozza az ezen munkáltatóknál hatályban levő, illetve megkötendő kollektív szerződések hatókörét; továbbá korlátozza a tulajdonosi jogokat gyakorló állam, valamint az önkormányzatok mozgásterét. A munkáltatók a szakszervezeti jogok tekintetében megszorító értelmezést alkalmaznak (elzárkóznak attól, hogy a törvényben nem szabályozott kérdésekben megállapodjanak, az Mt. XIX-XXI. fejezeteiben foglalt jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének feltételeit kollektív szerződésben részletezzék), amely pedig az Mt (1) bekezdésének kiüresítéséhez vezet. A törvény hatályba lépésétől eltelt időszakban különösen a munkaidőre vonatkozó eltérő szabályozás (a munkaközi szünet nem lehet a munkaidő része, továbbá az általános teljes munkaidőnél rövidebb teljes napi munkaidő, az egészségi ártalom vagy veszély kizárása érdekében történő megállapítást kivéve, nem írható elő) vált jelentős konfliktusok forrásává az érintett munkáltatóknál és munkavállalóiknál. E rendelkezések alkalmazása növeli a munkavállalók terhelését, jelentős többletmunkával jár, hátrányosan hat családi és magánéletükre, és nagyarányú elbocsátásokat vetít előre. A veszélynek és egészségi ártalomnak kitett munkakörök megítélése pedig az egyes, azonos munkahelyen dolgozó munkavállalók közt is indokolatlan, hátrányos megkülönböztetést eredményez. VI. Az Alaptörvény, a nemzetközi egyezmények és az Európai Unió jogának sérelmét okozó szabályok A munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményeinek szabályozása az emberi méltósághoz való jog részét képező önrendelkezési jog sérelmét okozza, így ellentétes az Alaptörvény II. cikkében foglaltakkal. Ugyancsak ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében meghatározott jogállamiság tételével [4/1998. (III. 1.) AB határozat]. A felmondási tilalmak és a gyermekvállalással összefüggő fizetés nélküli szabadság szabályozása ellentétes lehet a szülői szabadságról szóló, felülvizsgált 2010/18/EU irányelvvel. 4

5 A szabadság kiadására és elszámolására vonatkozó rendelkezések nem biztosítják a négy hét éves szabadságot, így sértik a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló irányelvet (2003/88/EK). Úgyszintén sértheti a fenti irányelvet az elszámolási időszak bevezetése, a többműszakos, a megszakítás nélküli munkarend szabályozása, valamint a munkaidőkeretre, a napi, illetve heti pihenőidőre vonatkozó rendelkezések is. A munkáltató kártérítési felelősségének szabályozása nincs összhangban az ILO 17. és 42. sz. egyezményével. A határozott idejű munkaviszony korábbi szabályainak elhagyása ellentétes lehet az 1999/70/EK irányelvvel. A 2001/23/EK irányelvbe ütközhet a munkáltató személyében bekövetkező változás szabályozása, többek közt a jogok és kötelezettségek átszállása, az üzemi tanács konzultációs joga, a tájékoztatásra előírt időtartam mértékének meghatározása, valamint a szakszervezet részvételi jogának (lehetőségének) hiánya vonatkozásában. A munkaszerződés megkötését követően a munkavállalónak adott tájékoztatás szabályozásánál az Mt. nem tesz maradéktalanul eleget a 91/533/EGK irányelvben foglaltaknak. A csoportos létszámcsökkentés során a szakszervezetet nem illeti meg konzultációs jog, ami sérti az erre vonatkozó 98/59/EK irányelv rendelkezését. (A kollektív munkaügyi kapcsolatok szabályozásának anomáliáit egyebekben az előterjesztés IV. pontja tartalmazza.) Összegzés: Az előzőekben felsorolt, az Mt. végrehajtása során felmerült gyakorlati problémák nem teljeskörűek, azt azonban jól mutatják, hogy az Mt. hatályba lépése óta eltelt időszak tapasztalatai alapján az Mt. egyes rendelkezéseinek átgondolása, módosítása szükséges. Budapest, november 15. 5

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására 1 A. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről I. Egyéni jogok 1. A munkaviszony

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Új Munkatörvény Könyve hatása az Ágazati Kollektív Szerződésre Összeállította: Dr. Berán Katalin 1 Hasznos tudni valók a kiterjesztett ágazati kollektív

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN

GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munka világában speciális és kiszolgáltatott helyzetben vannak a várandós és a kisgyermeket nevelő nők. Ők fokozott

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án.

A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án. A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án. A Közúti Közlekedési Alágazatban megkötött Kollektív Szerződés Budapest, 1992. június (Az 1993. évi egységes szerkezetbe

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 30., péntek Tartalomjegyzék 17/2014. (V. 30.) AB határozat A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. (5) bekezdése a felmondás

Részletesebben

A Munka törvénykönyve

A Munka törvénykönyve Dr. Schnider Marianna A Munka törvénykönyve 2013. január 1-től A Munka törvénykönyve - 2013. január 1-től Készült a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE 2014 4MUNKAJOGI TUDÁSTÁR A Munka Törvénykönyve legfontosabb alapelvei: Általános magatartási követelmények 6. (1) A munkaszerződés teljesítése során kivéve,

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés BEVEZETÉS 1. Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban: MBÁKSZ), a szerződést kötő felek között a munkaviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket,

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak ÁLTALÁNOSSÁGBAN: 1. STABIL KAPCSOLATRENDSZER A kollektív szerződés mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekeket szolgálja, mert segíti

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik.

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. Az eredeti tervezethez képest az elfogadott törvény jelentősen kedvezőbb, de mint láthatjuk,

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

A Munka törvénykönyve 2013-tól életbe lépő változásai. Segédlet

A Munka törvénykönyve 2013-tól életbe lépő változásai. Segédlet A Munka törvénykönyve 2013-tól életbe lépő változásai Segédlet I. Bevezetés A Munka törvénykönyve (a továbbiakban: Mt., ami egyben a hivatalos, jogszabályban előírt rövidített hivatkozási forma), pontos

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím: jaraij@lab.hu Telefonszám: +36 1 433

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL MUNKAVÁLLALÓ KÉZIKÖNYVE AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL Támogatóink: SZAKSZERVEZETED NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I.MUNKASZERZŐDÉS... 4 I.1. Munkaviszony létesítése...

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia Vámos István EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE TANULMÁNY ÉTOSZ Budapest, 2008. Tartalom

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL EUROPEAN UNION European Regional Development Fund TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ ELÔSZÓ....................................................... 3. Tisztelt

Részletesebben