Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!"

Átírás

1 bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! 2009 júliusa két szempontból is rendkívül fontos dátumként fog bevonulni a hazai (és az európai) hulladékgazdálkodás történetébe. Egyrészrôl, mint az minden szakember számára ismert és várt, hazánkban július 16-án végre minden olyan, a környezetre egyébként valóban komoly szennyezést jelentô szigeteletlen lerakót be kell zárni, amely torzította a hazai piacot és akadályozta a hulladékgazdálkodás ökonómiai összefüggéseinek érvényesülését. Másrészrôl pedig a 2 év derogáció után elérkezett az idô, hogy Magyarország is (a többi EU országgal együtt) beszámoljon arról, hogy miként sikerült eltérítenie a hulladéklerakókról a biológiailag bontható hulladékok 50%-át (!) és ezáltal megfelelnie a hatályos törvényeknek. Bár az elmúlt években számtalan biohulladék-hasznosító telep épült, azt hiszem, nem túl bátor kijelentés az, hogy a biohulladékok felének eltérítése és anaerob vagy aerob kezelô telepre szállítása a gyakorlatban Közép-Kelet Európában még nem igazán sikerült. Azt, hogy a pontos statisztikai adatok mit fognak mutatni, még nem tudhatjuk pontosan, de az biztos, hogy a Brüsszelbôl várható komoly figyelmeztetések vagy büntetések a jelenlegi gyakorlat átgondolására fogják ösztönözni a hulladékpiac résztvevôit a hatóságokat is beleértve. Mint arról már a Biohulladék Magazin több számában is írtunk, véleményünk szerint elkerülhetetlen a már kiépült komposztáló és biogáz telepek kapacitásának kihasználása, és a biológiailag bontható hulladékot is tartalmazó települési szilárd hulladékok lerakhatósági paramétereit tartalmazó jogszabály megalkotása. A szakemberek állásfoglalása ezen a téren egyértelmû: ameddig nem lesz megfelelô motiváció (pozitív vagy negatív) a kiépült kapacitások kihasználására, addig csak maszatolás lesz, a biohulladék-hasznosítás pedig marad egy látszólagos, papíron létezô tevékenység. Ez a kép természetesen nem csak Magyarországra, hanem számtalan uniós mindenekelôtt új tagországra igaz. Ahhoz, hogy ez a paradigmaváltás minél hamarabb megtörténjen, a hulladékpiac résztvevôi évek óta, teljes joggal várják el az EU-s segítségét is. Ebben a lapszámunkban bemutatjuk az EU Zöld könyvét a biohulladék gazdálkodásról, amely arra mindenképpen alkalmas, hogy napirenden tartsa a kérdést, és az ECN komposzt minôségbiztosítás rendszerét, amely bizonyos értelemben a szakmai elit válasza a brüsszeli tétlenkedésre. Ezeken a témákon túlmenôen ajánlom szíves figyelmükbe a többi magas színvonalú hazai és nemzetközi cikket, kiemelve a szakterületünk komplex jellegét is igazoló, a biomassza hasznosításról szóló beszámolókat. Dr. Alexa László Tartalomjegyzék / Table of contents Bevezetô / Editorial... 1 Zöld Könyv az Európai Unió biohulladék gazdálkodásáról / Green Paper on Bio- Waste Management in the European Union... 2 Innovatív energetikai termékek kutatás-fejlesztési projekt / Innovative Energy Products a Research and Development Project... 9 Biomassza agglomerálási lehetôségei / Agglomeration opportunities of biomass Tudományos melléklet / Scientific section A biomassza hasznosítás térnyerésének lehetôsége / A possibility to widen the scope of biomass utilization Komposztálási kísérleteka voc kibocsátás kontrolljának értékelésére / Composting trials evaluate Voc emissions control Újabb BIZTOS lépés az európai komposztok egységes minôségbiztosítása felé / Another decisive step towards the unification of the European quality assurance scheme for composts Kiváló minôségû komposzt a Délkomp Kft. komposztáló telepérôl / Excellent quality compost from the composting plant of Délkomp Ltd Dear Readers, July 2009 is a date that will enter the history of waste management in Hungary (and Europe) as an exceptionally important date for two reasons. On the one hand, it is a known and long-awaited fact that, finally, all those unsealed landfill sites which, in addition to having significantly harmful environmental impacts, have also distorted the market and prevented economic efficiencies in waste management from being realized, will need to be closed down from 16 July 2009 in Hungary. On the other hand, following 2 years of derogation, the time has come for Hungary (as well as other EU countries) to report on how she managed to divert 50% (!) of biodegradable waste from landfill sites and thus comply with all effective legislation. Although in the last few years numerous bio-waste utilization plants have been built, I believe I am not taking things too far by saying that diverting half the amount of bio-waste and transporting it to anaerobic or aerobic treatment plants has not yet been achieved in practice in Central Eastern Europe. At the moment, we do not have exact statistical data but it seems certain that participants including authorities - of the waste management industry will receive some serious warnings or fines from Brussels in order to encourage reconsideration of their current practices. As we have already reported in several previous issues of Biowaste Magazine, we believe it is imperative that the capacity of pre-existing composting and biogas plants be used, along with further preparation of legislation on the disposability parameters of municipal solid waste with biodegradable content. The position of experts in this field is unequivocal: while there is no strong motivation (either positive or negative) to use the already available capacity, there will only be piecemeal efforts at bio-waste utilization and it will remain a virtual activity that only exists on paper. And this is not only true for the situation in Hungary, but also that of numerous mostly new member states. In order for this paradigm change to happen as soon as possible, the participants of the waste management market have been waiting (and they have been right to do so) for some assistance from the EU. In our current issue we introduce the EU s Green Paper on Bio-Waste Management, which is by all means suitable for keeping the issue on the agenda, as well as providing details of the compost quality management system operated by ECN, which, to a certain extent is the reaction of experts to inaction from Brussels. Beyond those topics previously mentioned, I would also like to call your kind attention to the other high-quality articles on Hungarian and international issues featuring reports on biomass utilization that bear testimony to the complex nature of our professional field. Biohulladék 1

2 Általános General > BA gi BE á TA profikomp kft. Zöld Könyv az Európai Unió biohulladék gazdálkodásáról Hosszas elôkészületek és még hosszabb várakozásokat követôen 2008 decemberében elkészült az Európai Unió biohulladék gazdálkodásról szóló Zöld könyve. Ez az Európai Bizottság által kiadott olyan vitaindító dokumentum, amelyben egyegy szakterület legfontosabb kérdéseit azonosítják, majd az érdekeltek, vagyis a közösségi és tagállami adminisztrációk, civil szervezetek, érdekérvényesítô csoportok bevonásával megvitatják a problémákat. A Bizottság a konzultációt követôen alakítja ki az álláspontját és teszi meg elôterjesztését egy egységes jogszabály megalkotására. Bár a Bizottság 1999 és 2001 között két munkadokumentumot is kiadott a biohulladék gazdálkodás témakörében, a 2004-es és 2007-es uniós bôvítés során a 12 új tagállam belépésével jelentôsen megváltozott a helyzet. A most megjelent Zöld könyv az új kutatási eredmények figyelembe vételével kívánja feltérképezni a biohulladék gazdálkodás fejlesztésének lehetséges irányait. Az Eurostat 2008-as adatai alapján az EU teljes évi biohulladék termelése millió tonna között mozog. Ebbôl mintegy 37 millió tonna az élelmiszer- és italgyártásból származó hulladék, míg a többi a települési szilárd hulladék (TSZH) részét képezô kerti- és konyhai biohulladék. A biohulladék-gazdálkodás jelenlegi módszereinek és azok környezeti hatásának ismertetése során három alapvetô eljárást fejt ki részletesen a dokumentum: a hulladéklerakást, a hulladékégetést, és a szelektív gyûjtést követô hasznosítást. A hulladéklerakásról megállapítható, hogy bár a hulladékhierarchia legalacsonyabb fokán áll, továbbra is a legelterjedtebb módja a TSZH kezelésnek. Átlagosan a TSZH 41%-a kerül lerakásra az Unióban, de egyes tagállamokban ez az arány meghaladja a 90%-ot is. Az 1999/31/EK irányelv, amely szabályozza 2 Biohulladék

3 Általános General a lerakók szigetelésének kialakítását a keletkezô csurgalékvizek és depóniagáz összegyûjtése és kezelése vonatkozásában, azért is jelentôs, mert egyes tanulmányok szerint (COM (96) 557.) a szabályozást megelôzôen az emberi eredetû metángáz kibocsátás 30%-a a szeméttelepekrôl szabadult fel és került a légkörbe. Abban az esetben viszont, ha minden ország eleget tesz a fenti irányelv követelményeinek, még a várható hulladékmennyiség növekedés mellett is 10 megatonnával lehetne alacsonyabb 2000-hez képest a széndioxiddal egyenértékû metánkibocsátás 2020-ban. Környezeti szempontok szerint semmi sem szól a lerakók mellett, és mivel létesítésük erôforrások és földterületek pótolhatatlan elvesztésével jár, nem tekinthetô támogatandó tevékenységnek. A hulladékégetés során a biohulladékot a TSZH részeként égetik el. Az energiahatékonyságtól függôen a folyamat tekinthetô ártalmatlanításnak vagy energetikai hasznosításnak is. A hatékonyság, vagyis az égetési sajátosságok jelentôsen növelhetôk bizonyos elôkezelési, az ún. mechanikai-biológiai hulladékkezelési technológiák alkalmazásával. A megújuló villamos energiáról szóló irányelv az elégetett biohulladékot szénsemleges, megújuló tüzelôanyagnak tekinti, és mint ilyen a jövôben minden- Biogáz / biogas képpen támogatandó és fejlôdô terület. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentése szerint a TSZH-ból mintegy 20 millió tonnányi kôolajnak megfelelô mennyiségû bioenergia volna kinyerhetô, ha az összes lerakóban elhelyezett hulladék energetikai hasznosításra kerülne, valamint az összes szelektíven gyûjtött biohulladékból a komposztálás elôtt biogázt nyernének ki. Az energetikai hasznosításnál a hulladékégetésrôl szóló irányelv figyelembe vételével minimálisra kell csökkenteni bizonyos kibocsátásokat és az egészségügyi kockázatot is. Az elkülönített hulladékgyûjtést követô biológiai kezelés (komposztálás és anaerob lebontás) a dokumentum szerint akkor tekinthetô újrahasznosításnak, ha a keletkezô komposzt, illetve fermentált anyag termôföldön, vagy táptalaj gyártáshoz kerül felhasználásra, egyéb esetben csupán lerakást vagy égetést megelôzô elôkezelésrôl lehet beszélni. Az anaerob erjesztés, mint biogázt eredményezô folyamat energetikai hasznosításnak számít. Az EU 27 tagállamában összesen 80 millió tonna a potenciálisan szelektíven gyûjthetô biohulladék mennyisége (lakossági konyhai és zöldhulladék, közterületek parkfenntartási hulladéka, élelmiszeripar hulladéka), melynek jelenleg 30%-a vagyis 24 millió tonna kerül biológiai kezelésre. Be á ta Ba gi, Profikomp kft. Green Paper on Bio- Waste Management in the European Union In December 2008, following a lengthy period of preparation, the much awaited Green Paper on Bio-Waste Management in the European Union was completed. The document, published by the European Commission, is designed to inspire debate on the main issues of the specific areas and to further discussion of problems with the involvement of stakeholders such as community and member state administrative bodies, civil organizations and other interest groups. After this consultation process the Commission will form its view and submit its recommendation for unified legislation. Although between 1999 and 2001 the Commission published two working documents on biowaste management, the accession of the 12 new member states in 2004 has led to significant changes in the situation. The recently published Green Paper explores possible avenues for the development of bio-waste management while considering the latest research results Eurostat data shows that the total amount of bio-waste produced annually in the EU is between 115 and 140 million tons. 37 million tons is composed of waste arising from the production of food and drink while the rest is garden and kitchen bio-waste which form part of the municipal solid waste fraction (MSW). The document describes the current methods of bio-waste management as well as detailing their environmental impacts. It deals with three basic techniques which follow the segregated collection of wastes; namely, landfilling, waste incineration and recycling. Landfilling is still the most commonly used method of municipal solid waste treatment even though it is at the lowest level of the waste treatment hierarchy. On average, 41 per cent of municipal solid waste goes to landfill in the Union, though, in certain member states this proportion exceeds 90 per cent. The 1999/31/ EC Directive (concerning regulation of the insulation of landfills with regard to collection and treatment of leachate and methane) is of great importance since certain studies (COM (96) 557.) show that, prior to the regulation, 30 per cent of methane gas of all anthropogenic origins was emitted from these landfills. However, as long as all countries meet the regulation, methane emissions (as carbon dioxide equivalent) in 2020 could be 10 megatones lower as > Biohulladék 3

4 Általános General compared to 2000, even given that the volume of waste increases as expected. From an environmental perspective, there is no argument to support these landfills, and, since building new ones leads to an irreversible loss of resources and land, they cannot be supported. During the process of waste incineration biowastes are burned as part of municipal solid waste. Depending on energy efficiency the process is either categorized as disposal or energy recovery. The level of efficiency (i.e. incineration parameters) can be significantly increased if certain mechanical-biological waste treatment technologies are utilized. The directive on renewable electric energy refers to incinerated bio-waste as carbon neutral renewable fuel and thus deserving of support and development. According to a report from the European Environmental Agency, from municipal solid waste, organic energy with the energy equivalent to 20 million tones of crude oil could be captured if the energy from waste from all landfills was recovered and the gas captured from separately collected bio-wastes prior to composting. During energy recovery the directive on waste incineration must be respected and certain emissions and health risks have to be reduced to a minimum level. Based on the document, biological processing (composting and anaerobic digestion) are not considered reutilization unless the produced compost or digestate substance is then used on cultivated lands or used as soil improver. The document classifies wastes not utilized this way simply as having undergone preprocessing for dumping or incineration. Anaerobic fermentation as a biogas producing process is classified as energy recovery. In the 27 member states évben a keletkezô komposzt mennyisége 13,2 millió tonna volt, melynek fele a mezôgazdaságban, a többi tájrendezés, táptalaj keverék elôállításhoz és magánfogyasztók által kerül felhasználásra. Elgondolkoztató az a tény is, hogy bár az EU talajvédelmi szakpolitikája kimondja a talajromlás elleni intézkedések foganatosítását, az összes biohulladék komposztálása és átlagos, 10 t/ha/év felhasználása esetén is csak a termôföldek 3,2%-át lehetne ilyen úton feljavítani. Környezeti hatások szempontjából a károsnak tekinthetô CO 2, CH 4 és NO 2 kibocsátás mellett kiemelkedô elônynek tekinthetô a szerves szén megkötése, a komposztok talajszerkezet-javító hatása, a szervesanyag-tartalom és víztartó kapacitás növelése, valamint tôzegkiváltó hatás. A biohulladék-gazdálkodás lehetséges módszereinek összevetésekor és azok értékelésekor tekintettel az életciklus elemzés tényezôire számos szempontot kell figyelembe venni, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak: a visszanyerhetô energia mennyisége egyes országokban ez az égetéssel, míg másokban az anaerob lebontás, és az azt követô komposztálás révén valósul meg, a visszanyert energia által helyettesített energia eredeti forrása nô a környezeti elôny, ha a biohulladék Hulladlklerakó / landfill hasznosítással a fosszilis energiafogyasztás csökkenthetô, az újrahasznosított komposzt menynyisége, minôsége és hasznosítása növeli a hatékonyságot, ha tôzeget vagy mûtrágyát vált ki a komposzt, és nem csak lerakók fedôrétegeként hasznosítják, biohulladék kezelést végzô létesítmények káros-anyag kibocsátása. Érintôlegesen foglalkozik a Zöld könyv a gazdasági hatásokkal is, de megemlíti, hogy nagyon nehéz egyértelmûen meg határozni a kezelési költségeket, hiszen a technológiák igen széles skálán mozognak, és a termékek piacképessége, valamint értékesítése is különbözô. Alapul egy 2002-ben készült tanulmány lett véve, amely az EU15 adatai alapján a következô becsléseket határozta meg: biohulladék szelektív gyûjtése és komposztálása: /t biohulladék szelektív gyûjtése és anaerob kezelése: /t vegyeshulladék lerakása: 55 /t vegyeshulladék égetése: 90 /t. Mindenképpen figyelembe kell venni emellett a komposzt értékesítésébôl, és az energetikai hasznosításból származó bevételeket is. A komposzt piaci ára erôsen függ a fogyasztói biza- 4 Biohulladék

5 Általános General lomtól és a termék megítélésétôl. Míg a mezôgazdaságban általában jelképes összegért értékesítik (pl. 1 /t), addig a megfelelô minôségû és kiszerelésû a komposztot 14 /t, a belôlük készült speciális keverékeket /t áron is lehet értékesíteni. A Zöld könyv nyolc olyan kérdést fogalmazott meg, amelyre várja a szakma válaszát a jövendôbeli egységes uniós állásfoglalás kialakításához. 1. A hulladékképzôdés hatékonyabb megelôzése A biohulladékok mennyiségének növekedése szorosan összefügg a fogyasztói társadalmi szokásokkal, ezért megelôzése nem oldható meg egyszerû adminisztratív lépésekkel. Kérdés: A hulladék keletkezésének meg elô zése az EU hulladékhierarchiájának legfelsô fokán áll. Tapasztalatai sze rint uniós szinten milyen konkrét in tézkedésekkel lehetne megelôzni a biohulladék képzôdését? 2. A hulladéklerakás korlátozása Bár a biohulladékok lerakóban történô ártalmatlanítása a legkevésbé kívánatos hulladékkezelési mód, számos tagállamban fokozott erôfeszítéseket kell tenni, hogy a lerakókról szóló 1999/31/EK irányelv korlátozásait betartsák. Kérdés: Elônyösnek, vagy hátrányosnak tartja-e a hulladéklerakókban el helyez hetô biológiailag bontható hulladék hulladékégetô / incinerator A hulladéklerakásról megállapítható, hogy bár a hulladékhierarchia legalacsonyabb fokán áll, továbbra is a legelterjedtebb módja a TSZH kezelésnek. Átlagosan a TSZH 41%-a kerül lerakásra az Unióban, de egyes tagállamokban ez az arány meghaladja a 90%-ot is. of the European Union there is a total of 80 million tons of bio-waste produced that could be separately collected (e.g. from communal kitchen and green wastes, wastes from public park maintenance or wastes from the food industry). 30 per cent of this amount (i.e. 24 million tons) is currently biologically processed. In 2005, 13.2 million tons of compost was produced; half of this was utilized in agriculture while the rest was used in landscape planning, the production of soil mixtures and by private customers. It is important to point out that although the EU soil protection policy calls for the implementation of measures designed to prevent soil degradation, only 3.2 percent of cultivated lands could be improved even if all the bio-waste produced was composted and used at the average level of 10 t/hectare/year. From an environmental point of view it is significant that the emissions of harmful CO 2, CH 4 and NO 2 could be reduced using this method as organic carbon can be bound up in composted materials. Adding compost can also improve the structure of soils, increase the organic matter content and water retention capacity, as well as replace turf. When the possible methods of bio-waste management are compared and assessed taking into consideration the aspects of life cycle analysis several factors need to be considered. The main ones are the following: the amount of energy recovered in some countries this is achieved through incineration, while in others it is done through anaerobic digestion followed by composting. the original energy source that is replaced by the recovered energy the environmental benefit increases if fossil fuel consumption can be reduced through bio-waste utilization. the amount, quality and utilization of the recycled compost the efficiency is improved if the compost is not only used to cover landfills but replaces turf or artificial fertilizer. the hazardous substance emission of bio-waste management plants. The Green Paper touches on the economic effects but highlights that it is rather difficult to determine the costs of management since there are a wide range of technologies available and the marketability and sales of the products also show wide variation. The basis of the calculations shown was a study from 2002, which contains the following estimates based on EU15 data: separate collection of bio-waste followed by composting: /ton separate collection of bio-waste and its anaerobic digestion: /ton landfill of mixed wastes: 55 /ton incineration of mixed wastes: 90 /ton In addition to this, income gained from com- > Biohulladék 5

6 Általános General > mennyiségének további korlátozását? Ha post sales and energy utilization must be included in the calculation. The market price of com- igen, ezt uniós szinten, vagy inkább a post depends greatly on customer confidence tény is, hogy bár az EU tagállamok szintjén kellene megtenni? and their assessment of the product. While, in agriculture, basic compost is usually sold at a talajvédelmi szakpolitikája kimondja a talajromlás token price (e.g. 1 /t), compost of appropriate quality with packaging may cost 14 /t and the special mixtures produced from compost can be sold for as much as 150 to 300 /ton. The Green Paper contains eight questions to which professionals are invited to provide answers so that in the future the Union can form a unified view on the issue. 1. More efficient prevention of waste production Increasing quantities of bio-waste is an issue closely related to consumer and social customs, hence the problem cannot be solved only using simple administrative measures. Question: Preventing waste production is at the top of the EU s waste hierarchy. From your experience, at a Union level, what specific measures could hinder the production of bio-waste? 2. Limiting landfilling Although bio-waste landfilling is the least desirable method of waste management, in a number of member states additional efforts are necessary to implement the restrictive measures of the 1999/31/EC Directive on Landfills. Question: Do you see it as beneficial or disadvantageous to further restrict the amount of biodegradable waste that is allowed to be dumped in landfills? If your answer is in support of legal restrictions, should they be applied at a Union or member state level? 3. Treatment methods for bio-wastes diverted from landfills As highlighted in the Green Paper, there are several techniques for bio-waste treatment practiced today. These methods, however, should be promoted since landfilling and incineration with a low level of low energy recovery is still quite common. The level of recovery could be improved if restrictions were introduced on the practice of incineration without energy recovery and landfilling. Question: Which methods of bio-waste treatment do you prefer and what do you see as the main advantages of the method preferred? Do you agree that the choice of treatment method for bio-waste diverted from landfills should be based on a more widespread and more consistently utilized life-cycle assessment? 4. Improvement of energy recovery Using anaerobic digestion, from one ton of biowaste, 100 to 200 m 3 of biogas can be produced, which could easily be refined to natural gas. The anaerobic digestion of mixed municipal waste results in a similar level of energy re- Elgondolkoztató az a elleni intézkedések foganatosítását, az összes biohulladék komposztálása és átlagos, 10 t/ha/év felhasználása esetén is csak a termôföldek 3,2%-át lehetne ilyen úton feljavítani. komposztálás / composting 3. A lerakókról eltérített biohulladékok kezelési módszerei Mint azt a Zöld könyv is megállapította, a biohulladékok kezelésének számos módja terjedt el a gyakorlatban, de még mindig nem eléggé, ugyanis továbbra is magas a lerakókban történô ártalamtlanítás, illetve a csekély energetikai hasznosítással járó elégetés. A hasznosítást hatékonyan ösztönözné, ha az energiakinyerés nélküli égetésre, illetve lerakással történô ártalmatlanításra vonatkozóan korlátozó intézkedéseket vezetnének be. Kérdés: Mely hasznosítási módok támogatását részesítené elônyben, és mit tekint ezek legfôbb elônyének? Egyetért-e azzal, hogy a lerakókról eltérített biohulladék kezelési módszerének kiválasztását egy szélesebb körû és következetesebben használt életciklus-értékelésre kellene alapozni? 4. Az energetikai hasznosítás javítása Anaerob lebontással a biohulladék minden tonnájából m 3 biogáz állítható elô, amelyet kis ráfordítással földgáz szintûre lehet dúsítani. A vegyes települési hulladék anaerob lebontása hasonló energianyereséget eredményez, az erjesztési maradék mezôgazdasági felhasználása azonban problémás. 6 Biohulladék

7 Általános General szelektív hulladékgyûjtés / separate collection covery but the agricultural use of residues is problematic. The energy recovered through the incineration of MSW mainly arises from the fraction with high calorific value (e.g. paper, plastic, tires, synthetic textiles) while the wet fraction of biodegradable waste reduces the efficiency of energy recovery. However, the biodegradable fraction of municipal solid waste (including paper) still accounts for about half of the energy produced in incineration plants, so the increased recycling of bio-waste would decrease the amount of bio-waste available for incineration. Question: Do you believe that energy recovery from bio-waste could make a significant contribution to the EU s sustainable resource and waste management and to meeting the EU s renewable energy targets in a sustainable way? If yes, under what kind of conditions? A TSZH elégetése útján nyert energia nagyrészt a magas fûtôértékû részeknek (pl. papír, mûanyag, gumiabroncsok, szintetikus textíliák) köszönhetô, míg a biológiailag lebomló nedves frakció inkább csökkenti az energiahatékonyságot. Ennek ellenére a települési hulladék biológiailag lebomló része (beleértve a papírt is) adja az égetômûben keletkezô energia körülbelül felét, így a biohulladék fokozott újrahasznosítása csökkentené az égetésre rendelkezésre álló biohulladék mennyiségét. Kérdés: Ön szerint a biohulladék energetikai hasznosítása lényegesen hozzájárulhat-e az EU fenntartható erôforrás- és hulladékgazdálkodásához és a megújuló energiára vonatkozó uniós célkitûzések fenntartható módon tör ténô teljesítéséhez, és ha igen, milyen feltételek mellett? 5. Az újrahasznosítás fokozása A biohulladékok újrahasznosítása vonatkozásában három megközelítést említ a Zöld könyv. Az elsô alapján az újrahasznosítás terén közösségi szintû célokat javasol megfogalmazni, de rugalmasan, vagyis az egyes tagállamok komposzt és energia iránti keresletéhez alkalmazkodva. A második megközelítés, vagyis a nemzeti szintû célkitûzések megfogalmazása témában ugyan a tagállamok figyelembe vehetnék a saját hulladékgazdálkodási prioritásaikat, félô azonban, hogy a saját magukkal szemben támasztott követelmények túlságosan alacsonyak lennének. Végül, bár a kötelezô szelektív gyûjtés bevezetése komolyan ösztönözné a komposztáló és biogáz elôállító létesítmények beruházásait, az evvel járó költségek és adminisztratív terhek miatt ezt alaposan át kell gondolni. Kérdés: Szükségesnek tartja-e a biohulladék újrahasznosításának ösztönzését, és ha igen, az ösztönzésnek milyen módját javasolja? Hogyan érhetô el a biohulladék újrahasznosítása és az energetikai hasznosítás közötti hasznos együtthatás? Kérjük, álláspontját támaszsza alá bizonyítékokkal. 6. Hozzájárulás a talajjavításhoz Mint az korábban említésre került, a biohulladék-gazdálkodás biztonságos komposzt elôállítása révén segíthet javítani az európai termôföldek minôségét. A fogyasztói bizalom erôsítése, és az esetleges talajszennyezés elkerülése érdekében indokolttá válhat közös szabványok bevezetése a biohulladék kezelése és a komposzt minôsége tekintetében. A jó minôségû komposztokra vonatkozó közös uniós szabványok bevezetése révén tisztázni lehetne azt a fontos kérdést, hogy a biohulladékból elôállított anyag mikor ér a hasznosítási folyamat végére, vagyis mikortól tekinthetô hulladék helyett terméknek így erôsödne a környezet és az egészség védelme, és a piac számára is elônyös volna a fogyasztói bizalom erôsödése. Közös EU szabályozást lehetne alkotni a gyenge minôségû kezelt biohulladékok, (pl. a gyenge minôségû komposztok) vonatkozásában is, amelyek továbbra is a hulladékokról szóló jogszabályok hatá- 5. Increasing the level of recycling The Green Paper discusses three approaches to bio-waste recycling. Based on the first, the Paper suggests that community level targets should be set for recycling. However, this should be done in a flexible manner; that is, taking the compost and energy demand of each member state into consideration. The second approach is that targets should be set on a national level, and as such member states could consider their own waste management priorities. In this case, however, the chances are that requirements would be too lax. Finally, compulsory segregated collection would strongly encourage investments at composting and biogas producing plants; however, the related cost and administrative burden arising would necessitate careful further examination. Question: Do you think that bio-waste recycling should be promoted? If yes, what method do you recommend? How can synergies be achieved between bio-waste recycling and energy recovery? Please provide some evidence to support your view. 6. Contribution to soil improvement As mentioned before, bio-waste management can help to improve the quality of cultivated land in Europe through the production of safe composts. To strengthen customer confidence and to prevent any possible soil pollution, the introduction of common standards may be necessary regarding bio-waste treatment and compost quality. The introduction of common European standards to achieve good quality composts would help to clarify when the material made from bio-waste has completed the recovery process and, can thus be regarded as product rather than waste. This would improve the protection of the environment and alleviate health and safety concerns. Additionally, higher customer confidence would also have a beneficial effect on the market. > Biohulladék 7

8 Általános General > Common EU regulations could be set regarding low quality treated bio-wastes (e.g. low quality composts) which could also be included in the directives on wastes. Such rules would determine quality criteria, total permitted amount of heavy metals and other pollutants in the produced compost, as well as the area of use. Once a common EU regulation has been developed, member states would be required to set their own detailed measures at a national level which would create space for regional and local needs but could also undermine the realization of targets previously set at an EU level. Question: In order to make the use of compost and digestate more common: Do you think that regulations should be set for quality composts only, or is it also necessary to regulate low quality composts (e.g. those not produced for use in the food industry) which are generally regulated by waste management rules? Do you think rules should be set for composts and digestate matter (e.g. creation of limits on pollutant levels in these materials and in the soils where they are used)? For which pollutants and at which levels should these standards be set and based? What evidence supports or detracts from the concept of use of compost (and digestate) from mixed waste? 7. Small plants The Green Paper also discusses operational standards for smaller plants. It points out that there are no BAT reference documents for composting plants for which there is no IPPC requirement (i.e. fewer than 50 tones per day treatment capacity). The Paper also raises the issue of hygiene regulations. Question: Do you think that there are gaps in the current regulations concerning the operational standards of plants that do not fall under the scope of IPPC directive? If yes, how should they be improved? lya alá tartoznának. Ezek a szabályok kiterjedhetnek a minôségi kritériumokra, illetve a komposztban és a talajban elôforduló nehézfémek és egyéb szennyezôanyagok legmagasabb megengedett szintjére, valamint a felhasználási lehetôségekre is. Az egységes uniós szabályozás mellett a részletes szabályozásokat célszerû lenne a tagállamokra bízni, mert ez lehetôséget biztosítana a regionális és helyi érdekek figyelembe vételére is, bár emellett akár veszélyeztethetné a már elfogadott célok megvalósítását is. Kérdés: A komposzt, illetve a fermentált anyagok felhasználásának elterjesztése érdekében: Ön szerint minôségi elôírásokat csak a termék minôségû komposzt tekintetében kell megállapítani, vagy indokolt ugyanezt megtenni a gyengébb minôségû, a hulladékgazdálkodási elôírások hatálya alá tartozó komposzt esetében is (pl. nem élelmiszeripari termelésre történô felhasználásnál)? Szükségesnek tarja-e a komposztra, illetve a fermentált anyagokra (így például az ezekben és felhasználásukkal kezelt talajban jelenlévô károsanyagokra) vonatkozó szabályozás megalkotását? Ezeket a szabványokat mely szennyezô anyagokra és koncentrációkra kellene alapozni? Milyen érvek szólnak a vegyes hulladékból elôállított komposzt (illetve fermentált anyag) felhasználása mellett, vagy ellen? Zöldhulladék / green waste 7. Kisebb létesítmények A Zöld könyv foglalkozik a kisebb létesítményekre vonatkozó üzemeltetési szabványokkal is. Megemlíti, hogy az IPPC kötelezettség alá nem tartozó komposztáló telepekre (napi 50 tonnánál kisebb kezelôkapacitás) nincsenek vonatkozó BAT referenciadokumentumok, valamint felveti bizonyos higiéniai szabályok szükségességét. Kérdés: Véleménye szerint vannak-e hiányosságok az IPPC-irányelv hatálya alá nem tartozó létesítmények üzemeltetési szabványainak meglévô szabályozásban, és ha igen, ezeket Ön szerint hogyan lehetne kijavítani? 8. A biohulladék egyéb felhasználási módjai Számos tervezett, illetve folyamatban lévô kutatás célja, hogy alternatívákat fejlesszen ki a maradék biomassza és biohulladék hasznosítására. Kérdés: Ön szerint milyen elônyökkel és hátrányokkal járnak a fent nevezett biohulladék-gazdálkodási technológiák? Egyetért-e azzal, hogy ezen technológiák kifejlesztése és bevezetése szabályozási akadályokba fog ütközni? A beérkezett szakmai hozzászólások és javaslatok kiértékelését 2009 végéig tervezi a Bizottság, majd ezekkel kiegészítve elkészíti a biohulladék kezelésre vonatkozó stratégiai javaslatát. Forrás: 8. Other uses of bio-waste A number of planned and ongoing research activities are aimed at the development of alternative technologies for the recycling of residual biomass and bio-waste. Question: What are the advantages and drawbacks of the above mentioned bio-waste treatment technologies? Do you believe that the development and introduction of these technologies will face certain obstacles? The Commission will analyze the responses and suggestions by the end of 2009 and then draft its recommendation for a future bio-waste treatment strategy. Source: 8 Biohulladék

9 Általános General > Dr. Alexa László profikomp kft. Innovatív energetikai termékek kutatás-fejlesztési projekt Mint arról Önöknek a Biohulladék Magazin egy korábbi számában is beszámoltunk, a Profikomp Kft. a Vertikál Zrt. a Terra Humana Kft. és a GAK Kht. (Szent István Egyetem), valamint alvállalkozóként a Miskolci Egyetem által alkotott konzorcium elnyert egy 3 éves kutatás-fejlesztési pályázatot Innovatív, fenntartható energetikai termékek és technológiák fejlesztése címmel. Az alábbiakban beszámolunk a projekt második szakaszának eredményeirôl, amelyben félüzemi vizsgálatokat végeztünk el a nemzetközi és hazai tapasztalatok, valamint az elsô évben elvégzett eljárás-technikai mérések alapján. > Biohulladék 9

10 Általános General > László, Dr. Alexa Profikomp Ltd. Innovative Energy Products a Research and Development Project As you were informed in an earlier issue of Biowaste Magazine, a consortium comprised of Profikomp Ltd., Vertikál Corp., Terra Humana Ltd. and GAK Kht. (a non-profit public benefit company based at Szent István University) as well as the University of Miskolc as subcontractor won a three-year research and development tender with the title Development of Innovative Sustainable Energy Products and Technologies. In the present paper the second stage of the project will be described in which semi-industrial (small-scale) experiments were conducted based on international and domestic experiences, as well as on process technology measures carried out in the first year. The experimental technology system is suitable for the complex treatment and refinement of municipal solid wastes (MSW) and for the production of innovative energy products (biogas, biomass and refuse-derived fuel RDF), which was the primary goal of the project. The idea is that firstly through mechanical pre-treatment (which follows fine shredding) the raw waste is divided into three distinct grain fractions: The finest grain fraction (< mm) contains a high proportion of biodegradable materials; The coarsest grain fraction (> mm) is a fraction of high calorific value; The mid-size grain fraction is present to a lower proportion in both (combustible and biodegradable) materials. The three fractions then are then put through almost completely different and separate technological processes (see below), all of which have the same final goal; that is, to produce fuel: 3A biogas-compost system (3A fermentation): following shredding and homogenization the finest fraction (with a high proportion of biodegradable material) is directly taken to dry fermentation in order to produce biogas. As a result, in addition to biogas, stabilized biowaste (or biostabilate a compost-like material) is also produced. Refuse-derived fuel refinement means that the calorific value and purity of the roughest fraction is mechanically (with magnetic and eddy current separation, selective shredding and/or air current device) improved. The output of this is refuse-derived fuel I, plus metal and inert material products. The mid-size grain fraction undergoes aerobic biostabilization (mechanical-biological waste treatment (MBT)). Following this, the fine part of the aerobic A megalkotott kísérleti technológiai rendszer alkalmas a szilárd települési hulladékok komplex kezelésére és nemesítésére, valamint a projekt keretében vállalt innovatív energetikai termékek (biogáz, biomassza és másodlagos tüzelôanyag) elôállítására. A koncepció szerint elsôként a mechanikai elôkezelés fázisában a nyershulladékot kíméletes aprítást követôen három jól elkülönülô anyagi összetételû szemcsefrakcióra bontjuk: a legfinomabb szemcsefrakció (< mm) nagy arányban tartalmaz biológiailag bontható anyagot; a legdurvább szemcsefrakció (> mm), a nagyfûtôértékû frakció; a köztes szemcseméret-frakció, amely mind a két (éghetô és biológiailag bontható) anyagban egyaránt szegényebb. A három frakció ezek után csaknem teljesen önálló technológiai mûvelet sorra került, ezek mindegyikének végcélja tüzelôanyag-elôállítás az aláb biak szerint: 3A biogáz-komposzt rendszer (3A fermentáció) mûveletsorával (aprítás, homogenizálás után) a legfinomabb, nagy biológiai lebontható hányaddal rendelkezô frakciót közvetlenül 3A szárazfermentálásra vezetjük, biogáz elôállítása céljából. Ennek eredményeképpen a biogáz mellett stabilizált biohulladék (biostabilát komposztszerû anyag) keletkezik. Másodtüzelôanyag nemesítés során a legdurvább frakció fûtôértékét, tisztaságát mechanikai úton (mágneses, örvényáramú szeparálás, szelektív aprítás és /vagy légáramkészülékkel) javítjuk. Ennek eredménye a másodtüzelôanyag I., a fémek és az inertanyag termékek. A középsô szemcseméret-frakció aerob biostabilizálásra (mechanikai-biológiai hulladékkezelésre (MBH) kerül. Az ennek eredményeképpen létrejött aerob biostabilát finomrésze összekapcsolódik a 3A folyamatból kikerülô biostabiláttal, míg a durva, nagy szemcseméretû frakciójából vagy a másodtüzelôanyag fémmentes frakciója (más néven másodtüzelôanyag II. mint késztermék) lesz, vagy pedig további mechanikai kezelést aprítást és/vagy pelletálást, brikettálást követôen pirolizálásra kerül, melynek terméke a pirolíziskoksz (=másodtüzelôanyag III.). A komplex hulladékkezelô rendszer biológiai kezelô egységei A komplex rendszer fontos eleme a biológiailag bontható hulladék frakció anaerob kezelése, amelyet az úgynevezett 3A (aerob-anaerob-aerob) biogáz kísérletekkel elemeztünk. A méréseket mechanikailag elôkészített települési szilárd hulladékkal (TSZH) végeztük, amely elôzetesen kalapácsos törôn való aprítást valamint rostálást jelent. Az anaerob kezeléshez az aprítást követôen leválasztásra került <50 mm-es, nagy biológiailag bontható hányaddal rendelkezô frakciót használtuk fel. A szubsztrátoknak meghatároztuk a biológiai kezelés szempontjából fontosabb fizikai, biológiai és kémia tulajdonságait. 3A rendszer a Profikomp Kft. telephelyén / 3A system on the premises of Profikomp Ltd. A nyersanyag beszállítása a mechanikai elôkezelés után / Raw material transport after mechanical pre-treatment 10 Biohulladék

11 Általános General A reaktorokba történô betárolás után 4 napig tartott az elsô aerob szakasz. Ez alatt az idô alatt az oxigéntartalom 11 14% között mozgott, a hômérséklet pedig rövid idô alatt elérte a 60 C-t. 1. ábra: A hômérséklet, az oxigén és a metán tartalom változása a 3A kezelés során / Diagram 1.: Changes in temperature, oxygen and methane content during 3A treatment Az ezt követô anaerob lépcsôben a hômérséklet valamelyest visszaesett (35 40 C-ra), és az oxigéntartalom megszûnése mellett folyamatosan termelôdött a biogáz. A perkoláció mértéke l/óra között változott, a gázhozam és a hômérséklet függvényében. A keletkezett biogáz metán tartalma a biogáz felfutását követôen v/v% között volt, amely megfelel a biogázzal szemben támasztott követelményeknek. A TSZH minták fajlagos biogáz termelése a különbözô kísérletek során ml/g szerves száraz anyag között mozgott, amely értékek jelentôsen alatta maradnak a biogáz termelésre használt mezôgazdasági alapanyagokénak ( ml/g szerves száraz anyag), de elérik az istállótrágyák biogáz szolgáltató képességét ( ml/g szerves száraz anyag). A félüzemi kísérletek eredményei egyébként megegyeztek a Miskolci Egyetem elôzetes laborkísérleteivel, ahol az átlagos biogáz kihozatal 412 ml/g szerves száraz anyag volt. A folyamat lezárásaként a 30. nap után leállításra került a perkoláció, és beindítottuk a levegôztetést. Az oxigén megjelenése utáni metántermelés néhány nap alatt leállt. A második aerob szakasz során a hômérséklet intenzív levegôztetés hatására ismét 50 C fölé emelkedett. A reaktorokból kikerülô anyag további 2 3 hetes prizmákban történô aerob utóérlelést igényelt. Összefoglalva megállapítható, hogy a települési szilárd hulladék kis szemcseméretû, magas biológiailag bontható hányaddal rendelkezô frakciójának anaerob biológiai kezelése figyelembe véve az elérhetô biogáz hozamot szakmai szempontból indokolt, és részét képezheti egy komplex hulladékgazdálkodási rendszernek. Nagyon érdekes, és a korábbiakban hazánkban még nem vizsgált kérdés volt az, hogy érdemes-e az 50 mm feletti frakciót is biológiai (aerob) kezelésnek alávetni, figyelembe véve, hogy a biológiailag bontható szerves anyag legjelentôsebb része éppen az 50 mm alatti frakcióban található. Az ennek a kérdésnek a megválaszolására beállított kísérletek alapján igazoltuk, hogy mindenképpen célszerû ennek a frakciónak is az aerob biológiai kezelése, hiszen a termofil fázis során a jelentôs nedvességtartalom-csökkenéssel optimalizálható a másodtüzelôanyag kihozatal. A hulladékból kinyert alternatív tüzelôanyagok (RDF) tüzeléstechnikai és emisszió jellemzôi A települési szilárd hulladékok hasznosítása során a másodlagos tüzelôanyag kihozatal optimalizálása egyrészt a kinyert magas fûtôértékû frakció (alternatív tüzelôanyag) további nemesítését, másrészt a köztes szemcseméretfrakció további kezelését és minél nagyobb mennyiségû magas fûtôértékû frakció kinyerését jelenti. biostabilate that is produced is added to the biostabilate that has gone through the 3A process, while the rough fraction with the larger grain size either becomes the metal-free fraction of the refuse-derived fuel (also called refuse-derived fuel II as a final product) or, after further mechanical treatment,(shredding and/or pelleting, briquetting) it goes through pyrolyzation, the product of which is pyrolysis coke (= refuse-derived fuel III). The biological treatment units of the complex waste treatment system An important element of this complex system is the anaerobic treatment of the biodegradable waste fraction, which was analyzed during the so-called 3A (aerobicanaerobic-aerobic) biogas experiments. The tests were carried out on mechanically pre-treated municipal solid wastes (MSW), which means the MSW was pre-shredded with hammers as well as screened. For anaerobic treatment we used the highly biodegradable fraction with a grain size of <50 mm, which was obtainable after shredding. We also determined those physical, biological and chemical properties of the substrates which were significant from the aspect of biological treatment. The first aerobic stage lasted for 4 days after the material was placed into the reactors. During this period, oxygen content ranged from 11% to 14%, and temperature soon reached 60 C. During the next anaerobic stage temperature decreased a little (to C) and, while the oxygen content fell to zero, biogas was continuously produced. The rate of percolation ranged between 150 and 200 l/h depending on gas yield and temperature. The methane content of the produced biogas after finishing was 50 to 60 v/v%, which fulfills the requirements of biogas regulations. During the different experiments the specific biogas production of MSW samples was ml/g of organic dry matter, which is well below the level of agricultural raw materials (500 to 600 ml/g organic dry matter) but equivalent to the biogas producing capacity level of stable manures (typically 200 to 400 ml/g organic dry matter). The results of these semi-industrial experiments were consistent with those of the pre-laboratory experiments carried out by the University of Miskolc which showed an average biogas production of 412 ml/g. To halt the process, percolation was stopped after the 30th day and aeration commenced. Methane production following the appearance of oxygen stopped after a few days. During the second aerobic stage, the temperature increased to over 50 C again due to intensive aeration. The matter that left the reactors needed to undergo a further 2 to 3-week-long curing process in windrows. All in all, the conclusion to be drawn is that the anaerobic biological treatment of the small grain size fraction of municipal solid waste with high biodegradable content considering potential biogas yield is professionally justified, and, as such, could form an integral part of a complex waste management system. Another very interesting question not previously examined in Hungary was whether it was worthwhile to biologically (aerobically) treat the over 50 mm fraction, since this portion contains the largest part of biodegradable organic matter. The experiments set up in order to answer these questions proved that the aerobic biological treatment of this fraction is definitely recommended since it is > Biohulladék 11

12 Általános General > possible to optimalize refuse-derived fuel production with a reduction in the thermophile phase combined with a significant reduction in moisture content. Technical combustion and emission properties of (alternative) refuse-derived fuels (RDF) The optimalization of refuse-derived fuel production during the process of municipal solid waste management means, on the one hand, the further refinement of the high calorific value fraction (alternative fuel) and, on the other, further treatment of the mid-size grain fraction and production of as much of the high calorific value fraction as possible. After first stage separation, the mid-size grain fraction underwent an 8-week mechanical biological stabilization process. The stabilized biowaste fraction (~ m/m %) was then separated at 20 mm with a screening drum. This way we regained the rough fraction (~ m/m %), which can be utilized as alternative fuel following further refinement. During the refinement process the material was further screened and then depending on the fraction, it was separated with an air blowing device or through magnetic and eddy current methods. Finally, it was manually sorted. In this way, metal-free heavy refusederived fuel products of various material density were produced. The figure below shows the complex technology process together with material flows. Table 1. summarizes the important material properties of products manufactured using the system discussed above from a combustion perspective. Az elsô lépcsôs szétválasztást követôen keletkezett középsô szemcseméretû frakció mintegy 8 hetes mechanikai biológiai stabilizálásra került. Ezt követôen a stabilizált biohulladék frakciót (~ m/m %) dobszitával 20 mm-nél elválasztottuk. Így visszanyertük a durva frakciót (~ m/m %), amelyet további nemesítéssel, mint alternatív tüzelôanyagot hasznosíthatunk. A nemesítés során újabb szitálással történô szétválasztás, majd frakciónként eltérôen légáramkészülékkel történô szeparálás, mágneses szeparálás, örvényáramú szeparálás, és kézi válogatás következett, ily módon különbözô anyagsûrûségû fém-mentes nehéz másodtüzelôanyag termékeket kaptunk. Az alábbi ábrán a komplex technológiai folyamatot az anyagáramokkal együtt tüntettük fel. Product RDF I/A RDF I/B RDF II Moisture content * [%] Chlorine [%] C [%] H [%] Combustion heat [kj/kg] Ash Calorific value content [kj/kg] [%] ábra: Kísérleti technológia, termékei és anyagmérlege, szept. okt. / Diagram 2: Experimental technology, its products and material balance, Sept-Oct < 20 mm (screened from stabilate) N.b.: sulphur content was not measurable Table 1.: Combustion-technical parameters of the final products We can state that the manufactured products, according to emission regulations, fulfill quality requirements completely. In order to use the produced alternative fuels in power plants in an economical way, their combustion-technical parameters have to be considered. For this reason we conducted detailed laboratory tests to determine the total moisture, ash, carbon and hydrogen content. Combustion equipment may be damaged by solid combustion residues produced when fuel is burnt. The extent of the damage is due not only to the chemical and mineral composition of the ash produced during the burning process, but also by the corrosive, softening and melting properties of the materials being burned. That is why we also examined the the softening potential of the ashes produced during the burning process. To summarize the laboratory examination results of the RDF samples, the following statements can be made: A vázolt rendszerrel kapott termékek tüzeléstechnikai szempontból fontos anyagjellemzôit összefoglalva az 1. táblázatban mutatjuk be. Termék Nedvesség tartalom * [%] Klór [%] C [%] H [%] Égéshô [kj/kg] Fûtôérték [kj/kg] Hamutartalom [%] RDF I/A 3,49 0,238 64,47 13, ,52 RDF I/B 7,43 0,652 47,84 7, ,456 RDF II 10,52 0,786 40,12 6, ,69 < 20 mm (stabilátból kiszitált) 10,02 0,202 17,23 2, *Megjegyzés: kéntartalom nem volt mérhetô 1. táblázat: Végtermékek tüzeléstechnikai jellemzôi Megállapítható, hogy az elôállított termékek kedvezô emissziós feltételek mellett messzemenôen kielégítik a minôségi követelményeket. Az elôállított alternatív tüzelôanyagok erômûvi gazdaságos felhasználása feltételezi azok tüzeléstechnikai paramétereinek ismeretét. Ennek okán részletes laboratóriumi méréseket végeztünk az összes nedvesség, a hamutartalom, valamint 12 Biohulladék

13 Általános General a karbon- és hidrogéntartalom meghatározására. A tüzelôberendezések szerkezetét tüzelôanyag elégetésekor keletkezô szilárd égési maradék károsítja. A károsodás mértékét az eltüzeléskor keletkezô hamu kémiai és ásványi összetétele mellett a szinterezôdési lágyulási, olvadási tulajdonságai befolyásolják. A továbbiakban ezért elvégeztük a vizsgált hulladék minták elégetésébôl származó hamuk lágyulási vizsgálatait is. Az RDF minták laboratóriumi vizsgálatainak eredményeit összegezve az alábbi megállapításokat tehetjük: valamennyi RDF-nek alacsony a nedvességtartalma, amely kedvezô az erômûvi tüzelés szempontjából. A minták éghetôanyag tartalma (C, H) meglehetôsen nagy, elsôsorban a kisebb hamu- és nedvességtartalmú mintában. A kéntartalom a detektálási határ alatt volt. A minták elégetésekor keletkezett hamu vizsgálata megmutatta, hogy a hamu lágyulása viszonylag nagy hômérsékleten (1150 C felett) kezdôdik, a kezdeti alakváltozás kezdete és az olvadás hômérséklet intervalluma C. Pelletálási kísérletek A magas fûtôértékû frakció (RDF) további konfekcionálása céljából egy viszonylag kisebb fajlagos energiát igénylô, és könnyen alkalmazható síkmatricás gépet alkalmaztunk. A technológia elsô lépéseként valamennyi alapanyagot vágómalommal leaprítottunk. A kísérletek alapján megállapítható volt: A hatásos brikettálás (a jó brikett- vagy pellet-minôség, nagy feldolgozó képesség) megköveteli, hogy az anyag nedvességtartalma 9 10 % legyen. A szemcseméretnek kisebbnek kell lenni, mint < mm, de általában a finomabb feladás jobb minôségû pelletet eredményezett. A feldolgozó képesség széles határok között változott ( kg/h). Másodtüzelôanyag pellet minta / Pelleting experiments Pirolízis kísérletek A projekt kertében pirolízis kísérleteket és kisléptékû anyagkezelési tanulmányokat is elvégeztünk alacsony halogén és magas széntartalmú másodlagos tüzelôanyagok elôállítása céljából. Ennek keretén belül kis anyagáramú halogén és nehézfém-tartalmú szilárd hulladékok kerültek reduktív hôbontásra, kémiai szeparáció céljából. A pirolízissel a viszonylag alacsony energiatar- All refuse-derived fuels have a low moisture content, which is advantageous from the aspect of power plant combustion. The combustible material content of the samples (C, H) is very significant, especially in the samples with a lower ash and moisture content. The amount of sulphur was too low to be detected. Examination of the ash produced when the samples were burned shows that softening of the ash starts at a relatively high temperature (over 1150 C), while the temperature range from the beginning of the initial change of form and melting is 200 to 250 C. Pelleting experiments In order to further process the high calorific value fraction (RDF), an easy-to-use flat die device with a low specific energy requirements was utilized. As the first stage of the process all raw materials were shredded using a shredding mill. Based on our tests, the conclusion could be drawn that: Efficient briquetting (i.e. a good briquette and pellet quality, high processing capacity) requires that the source material should have a moisture content of 9 to 10 %. The grain size should be under < mm, but a finer structure usually resulted in higher quality pellets. Processing quality was widely variable (between 130 and 1010 kg/h ). Pyrolysis experiments During the project, pyrolysis experiments and smallscale material treatment studies were also carried out in order to produce low halogen content and high carbon content refuse-derived fuels. During this process, solid wastes with low material flow halogen and heavy metal content went through reductive thermal decomposition to achieve chemical separation. Using pyrolysis the energetic properties of relatively low energy content wastes can be significantly improved and a considerable part of the pollutants can be cost-efficiently removed. With the synchronization of the different systems (mechanical, biological, combustion, energetic) it is possible to capture the highest amounts of energy while the amount of stabilized biowaste and dumped material is kept at a minimum. The pyrolysis experiments were carried out at 450 to 850 C using a cracking process for three main raw material types: 1. High calorific value, low moisture content (3.5%) and low ash content (11.5%) fraction (RDF refuse-derived fuel) gained from biostabilization. Advantages of this material are a higher quality raw material which resulted in more economical pyrolysis. 2. Low moisture content (7.5%) and low ash content (10.5%) material gained from high moisture content wastes with biostabilization. The advantage of this material was that the entire carbon content was utilized. 3. Medium moisture content (>10 %) high ash content (20%) material gained from high moisture content raw wastes through biostabilization. Based on the laboratory test results of the three types of wastes, the following conclusions can be drawn: The optimal pyrolysis temperature for the treatment of RDF materials is 550 o C for a period of 60 minutes with 30 > Biohulladék 13

14 Általános General Pascal exhaustion with negative pressure for low moisture content raw material of maximum 20 mm fraction size. This specifications can result in 95% efficiency of volatile oil/gas removal and a high calorie pure coke as final product. All wastes have a low level of moisture, which is advantageous for pyrolysis treatment. The fact that the halogen and heavy metal toxic components underwent reductive heat treatment for both the gas phase and solid phase flow prevented halogens and heavy metals from combining in new chemical formations that are much more toxic than the originals. As a result, post-burning and cleaning of the gas phase became safer and simpler. Although all the three different types of input wastes represent a chemically mixed and changing composition, the flexible pyrolysis technology resulted in continuous gas production to fit the changing nature and composition of the raw waste. The high (>30 MJ/kg) calorie purified coke (burned both in mixtures and separately) has excellent combustion-technical properties. Inclusion of thermoplastics was disturbing but at under <3 % volume input material flow did not cause carbonization residue problems during the pyrolysis process. Emissions measures were at well below limits levels, which points the way towards industrial levels of a nearzero emission program. Sulphur content was under the level of detection. The test results of the ash produced when the pyrolysis coke samples were burned show that the softening process of the ash takes place in a positive way for all three waste types. It starts at a relatively high temperature (over 1150 C) and the temperature range between the beginning of the initial change of form and melting is C. To conclude, all three coke samples are suitable for energy utilization through combustion at a suitable level of economic efficiency when the technological process is applied at an industrial scale. If low moisture and ash content input RDF materials go through the pyrolysis process an expected >10 % or greater cost reduction can be achieved in the total cost of operation. In the third year of the project, calculations on economic efficiency will be carried out in detail. talmú hulladékok energetikai tulajdonságai jelentôsen javíthatók, illetve a szennyezô anyagok jelentôs része költséghatékonyan mentesíthetô. A különbözô rendszerek (mechanikai, biológiai, pirolitikus, energetikai) összehangolásával megvalósítható, hogy a lehetô legnagyobb mennyiségû energia kerüljön visszanyerésre, a stabilizált biohulladék és a lerakásra kerülô anyag mennyisége a lehetô legalacsonyabb legyen. A pirolízis kísérleteket levegô kizárásával C o -on történô hôbontással három fô alapanyag típussal végeztük: 1. biostabilizálásból kinyert nagy fûtôértékû alacsony nedvességtartalmú (3,5%) és alacsony hamutartalmú (11,5%) frakció (RDF másodtüzelôanyag) bevitele a reaktorba: elônye a jobb minôségû alapanyagban van, ami gazdaságosabb pirolízist eredményezett. 2. nagy nedvességtartalmú nyers hulladékból a biostabilizálással kapott alacsony nedvességtartalmú (7,5%) és alacsony hamutartalmú (10,5%) anyag bevitele a reaktorba: elônye, hogy a teljes széntartalom hasznosult; 3. nagy nedvességtartalmú nyers hulladékból a biostabilizálással kapott közepes nedvességtartalmú (>10 %) és magas hamutartalmú (20%) anyag bevitele a reaktorba. A háromféle hulladék minta laboratóriumi vizsgálatainak eredményeit összegezve az alábbi megállapításokat tettük: Az optimális pirolízis hômérséklet az RDF anyagok kezelésére 550 o C 60 perc benntartózkodási idôvel, 30 Pascal elszívás negatív nyomáson, max. 20 mm frakcióméretû alacsony nedvességtartalmú alapanyag esetében, mellyel 95 % illóanyag eltávolítási / kigázosítási hatásfok elérhetô magas kalória értékû tiszta koksz maradékkal. Valamennyi hulladéknak alacsony a nedvességtartalma, amely kedvezô a pirolízis kezelés szempontjából. A halogén és nehézfém toxikus komponensek külön gázfázis és szilárd fázis áramban történô reduktív hôkezelése megakadályozta, hogy a halogének és nehézfémek a közegben új kémiai, az eredetinél sokkal toxikusabb formációba kerüljenek, mely a gázfázis biztonságosabb és egyszerûbb utóégetését és tisztítását lehetôvé tette. Mindhárom input hulladék típus esetében a kémiailag vegyes és változó összetétel továbbra is fennállt, viszont ennek ellenére a rugalmas pirolízis technológia továbbra is egyenletes gázképzôdést eredményezett a nyers hulladék változó jellegéhez és összetételhez. A magas (>30 MJ/kg) kalóriértékû és tisztított koksz, úgy keverékben mind önállóan égetve, elônyös tüzeléstechnikai jelleggel bír. A hôre lágyuló mûanyag zavaró jelenség, de <3% tf alatti input anyagáramban kokszosodási lerakódás problémát a pirolízis során nem okozott. Jelentôsen határérték alatti emissziókat értünk el, mely megnyitja az utat a közel zero emissziós program ipari léptéke felé is. A kéntartalom a detektálási határ alatt volt. A pirolízis koksz minták elégetésekor keletkezett hamu vizsgálata megmutatta, hogy mindhárom típusú hulladék esetén a hamu lágyulása elônyösen alakul és viszonylag nagy hômérsékleten (1150 C felett) kezdôdik, a kezdeti alakváltozás kezdete és az olvadás hômérséklet intervalluma C. Összességében megállapítható, hogy mindhárom koksz minta alkalmas égetéssel történô energetikai hasznosításra a léptéknövelés során alkalmazott ipari technológia sor gazdaságosságának a figyelembevételével. Összköltség és üzemeltetés szempontjából az alacsony nedvesség és hamu tartalmú input RDF anyagok pirolízise esetén várhatóan >10% vagy nagyobb költségcsökkentést lehet elérni. A projekt harmadik évében a gazdaságossági számításokat részletesen kidolgozzuk. 14 Biohulladék

15 Technika Technics > Nagy Sándor Miskolci Egyetem, Nyersanyagelôkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Biomassza agglomerálási lehetôségei Bevezetés A fosszilis energiahordozó-készletek csökkenése, a légkörszennyezés okozta károk enyhítése szükségessé teszik a megújuló energiaforrások minél nagyobb mértékû bevonását az energiatermelésbe. Alternatív energiaforrások keresése Magyarország számára azért is kiemelten fontos, mert hazánk köztudottan szegény ásványi eredetû energiahordozókban. A megújuló energiaforrások tekintetében különösen a geotermikus energia és a biomassza terén Magyarország jelentôs potenciállal rendelkezik, ugyanakkor ezeknek az energiahordozóknak a használata számos ok miatt csekély mértékben terjedt el. Mind a nap, a szél és mind a geotermikus energia és a biomassza hasznosítására a jelenleginél nagyobbak a lehetôségek, de Magyarországon a legjelentôsebb alternatív energiaforrásként a biomassza jöhet szóba. Az energetikai hasznosítás leg egy sze- > Biohulladék 15

16 Technika Technics > Sándor Nagy, University of Miskolc, Institute of Raw Material Preparation and Environmental Processes Agglomeration opportunities of biomass Introduction The diminution of fossil energy resource inventories and the mitigation of damages caused by atmospheric pollution require that renewable energy resources are involved in energy generation as much as possible. The search for alternative energy resources is of vital importance for Hungary, also because as it is generally known our country is poor in energy resources of mineral origin. Hungary has a significant potential of renewable energy resources with special regard to geothermal energy and biomass; at the same time the utilisation of these energy carriers is negligible for several reasons. There are more opportunities for solar, wind and geothermal energy as well as biomass than presently utilised; however the most significant alternative energy resource that can come into question in Hungary is biomass. The simplest, and from the point of energy efficiency most favourable alternative for power generation is its utilisation in the original, or close to original form. The main purpose of agglomeration is to increase density which is justified by the small density of the raw material and the design of fuelling equipment. Advantageous properties provided by the shape of the agglomerate (bale, pellet, briquette, etc.) [1, 4, 5]: reduced space requirement for storage, no self-separation (e.g. by grain size), loading conditions improve (e.g. through flow resistance, dusting out and loss decreases), positively influences the conditions of getting into the combustion chamber and combustion itself, increases specific energy density (GJ/m 3 ), has a favourable effect on moisture content. Basic Principles, Bonding Mechanisms Biobriquette can be produced from the dust and fine chips waste of dried wood processing plants, from ground straw, and from sawdust, wood and cortex waste requiring further preparation, from agricultural byproducts, and cultivated energy plants. For agglomeration the raw material should have an appropriate grain size distribution which in most cases requires crushing. The moisture content of biomass is crucial; its optimal value depends among others also on the type of the equipment. Based both on data of the technical literature [1, 3, 6, 8] and on our rûbb és energiahatékonyság szempontjából legkedvezôbb változata az eredeti, vagy ahhoz közeli formában lévô energetikai hasznosítás. Az agglomerálás fô célja a sûrûség növelése, amit a nyersanyag kis sûrûsége, valamint a tü zelôberendezések kialakítása indokol. Az agglomerátum forma (bála, pellet, brikett, stb.) által nyújtott elônyös tulajdonságok [1, 4, 5]: tárolási helyigény csökken, nincs szétosztályozódás (pl. szemcseméret szerint), rakodás feltételei javulnak (pl.: átáramlási ellenállás, kiporzás és veszteség csökken), tûztérbe jutás és az égés feltételeit elônyösen befolyásolja, fajlagos energiasûrûséget növeli (GJ/m 3 ), nedvességtartalomra kedvezô hatással bír. Alapelvek, kötésmechanizmusok Biobrikett elôállítása történhet szárított faanyagot feldolgozó üzemek por- és finomforgács hulladékaiból, szalmaôrleménybôl, továbbá elôkészítést igénylô fûrészpor, fa- és kéreghulladékból, mezôgazdasági melléktermékekbôl, termesztett energianövényekbôl. Az agglomerálás során megfelelô szemcseméret-eloszlással rendelkezô alapanyagból kell kiindulni, amit az esetek nagy részében aprítással kell biztosítani. Alapvetô fontosságú a biomaszsza nedvességtartalma, melynek optimális értéke a berendezés típusától is függ. Mind a szakirodalmi adatok [1, 3, 6, 8], mind pedig a saját vizsgálatok szerint [9] a kívánatos nedvességtartalom általában 10 15%, a szemcsefinomság x max <10 mm. A biomaszsza brikettálását legtöbbször kötôanyag hozzáadása nélkül végzik. A présgépekben megfelelô hatásidôn keresztül rendszerint bar nyomás lép fel, az alapanyag meghatározott alakú agglomerátummá alakul. Az agglomerátum sûrûsége jellemzôen kg/m 3. A fajlagos préselési munka brikettsûrûség összefüggés nem lineáris (nagyobb munka nagyobb sûrûséget eredményez, egy határon túl viszont a sûrûség már alig növekszik), azaz meg kell találni az optimális brikettsûrûséget a befektetett munka függvényében. A tömörítés során fellépô kötésmechanizmusok: alaki ill. súrlódásos kapcsolatok: az ébredô nyomások, keletkezô ill. bevitt hô (fûtôfej, túlnyomásos vízgôz) és a hatásidô következtében rugalmas és maradandó alakváltozást szenvednek a viszkoelasztikus tulajdonságokkal rendelkezô biomaszszákban jelenlevô lignocellulózok, hô hatására (100 C felett) pirolízises folyamat indul meg, amely bomlástermékei (pl.: glykozánok, terpentin, stb.) a kötést segítik, 200 C-t meghaladó hômérsékleten vízzel nem bontható vegyi kötések is kialakulhatnak. Agglomerálás eljárásai A biomasszák darabosítására különbözô módszerek, és berendezések léteznek. A berendezések végtermékei méret vonat- 1. ábra: Bálázás, energiafû bála / Fig. 1: Baling, energy grass bales 16 Biohulladék

17 Technika Technics kozásában a mm-es pelletektôl, a rúdbriketteken át a 4 m 3 -es hengerbálákig terjednek. A legfontosabb berendezések kerülnek ismertetésre ebben a fejezetben. Bálázás Ezzel a módszerrel eredetileg a logisztikai tulajdonságok megkönnyítése volt a cél, ma már léteznek olyan speciális tüzelôberendezések (P > 1 MW), amelyekben elégethetôk. Vékony szálú, kis hajlítószilárdságú anyagok (szalma, repceszár, len, energiafüvek, Miscantus, stb.) bálázhatók, ezeknél nem kell irreális energiaköltségekkel számolni (1. ábra). Alapvetôen két módszer létezik: sodrás (terméke a hengerbála (2,5-3,8 m 2 ; kg)), bálaprés (terméke szögletes bála) [1, 2]. Brikettálás dugattyús présekkel Egydugattyús változatában (2. ábra) az anyagot több ütemben tömörítjük, préscsatornába juttatjuk be, ahol a dugattyú hossztengelyével párhuzamos irányú- illetve arra merôleges irányú préserôk is felléphetnek. Az agglomerálás során fellépô alakváltozási és súrlódási munka egy része hôvé alakul, egyes berendezéseken fûtô fejeket is alkalmaznak. A brikettálás fajlagos energiaszükséglete kwh/t. A termék rúdbrikett, mely hajlító igénybevétel hatására a tömörítés irányára merôleges síkok (egy-egy löketkor préselt anyagmennyiségek határai) mentén könnyen törik. Két vagy háromirányú prések valódi brikettet állítanak elô (hasáb alakú). Egy vagy két irányból elôször elôtömörítik, majd préscsatornába nyomják, ahol a végleges méretviszonyok kialakulnak. [1, 6] feladás/feed 2. ábra: a) Egydugattyús prés és terméke / Fig. 2: a) Single-piston press and its product b) Többdugattyús prés és terméke / b) Multi-piston press and its product Csigás brikettálás Nyomócsigás berendezés esetén a csiga folyamatos elôtolással hozza létre a kompressziót és a kitolást. A csiga végén az elôtömörített anyag egy kúpos elôtömörítô csatornába, onnan a préscsatornába jut. A csiga préscsatorna felôli megtámasztása kúpos csapot alakít ki, amely magában a brikettben támaszkodik meg, így az elôállított brikett a csapátmérônek megfelelô lyukkal készül. A préserôk ennél a géptípusnál is csökkenthetôk hevítéssel. A brikettálás fajlagos energiaszükséglete kwh/t. Ôrlôcsigás berendezés esetén a párhuzamos tengelyû egymásba illeszkedô csigák az alapanyagot aprítják és elôre préselik. A présgép szektorokból épül fel, own investigations [9] the desired moisture content is generally 10 15%, and grain size x max <10 mm. Biomass briquetting is mostly done without adding binding material. Normally there is a pressure of bar in the presses (for an adequate impact period) and the base material is turned into an agglomerate of specified shape. The density of the agglomerate is typically kg/m 3. The specific pressing work briquette density correlation is non-linear (more work results in higher density, but density hardly increases further above a certain limit) i.e. the optimum briquette density in function of work performed has to be found. Binding mechanisms arising during compression: form and friction connections: due to pressures arising, heat intake or heat arising (heater, positive pressure water vapour) and the impact period lignocellulose present in biomasses having viscoelastic properties suffer flexible and irreversible deformation, upon the effect of heat (above 100 C) a pyrolysis process starts and its decomposition products (e.g. glycosane, turpentine, etc.) help bonding. Chemical bonds that cannot be decomposed with water may be formed on temperatures exceeding 200 C. Agglomeration Procedures There are different methods and equipment for cutting biomass. The end-products produced by the equipment range from 4 25 mm pellets through briquette rods to cylindrical bales of 4 m 3. The most important equipments are described in this chapter. Baling Originally the purpose of using this method was to facilitate logistic features; special combustion equipment (P > 1 MW) are available these days for burning bales. Materials with thin fibres and low bending strength (straw, rape stem, flax, energy grasses, Miscantus, etc.) can be baled without unrealistic energy cost consequences (Fig. 1). Basically there are two methods: rolling (the product is cylindrical bale ( m 2 ; kg)), bale press (the product is rectangular bale) [1, 2]. Briquetting with piston presses With the single-piston option (Fig. 2) the material is compressed in several phases, and put into a press channel where pressing forces parallel to the longitudinal axis of the piston as well as perpendicular to it can arise. Part of the deformation and friction work arising during agglomeration turns into heat; in some equipment heaters are also applied. The specific energy requirement of briquetting is kwh/t. The product is briquette rod that upon the effect of bending stress breaks > Biohulladék 17

18 Technika Technics > easily along the planes perpendicular to the direction of compression (the boundaries of material quantities pressed at one stroke). Presses with two or three directions produce real briquette (prismatic). The material is first pre-compressed from one or two directions, and then pressed into the press channel, where final dimensions are formed. [1, 6] Screw-press briquetting In case of a screw-press the screw produces compression and pushing by continuous feed. The pre-compressed material gets into a conical pre-compression channel at the end of the screw, and from there to the press channel. A conical pin is supporting the screw from the pressing channel, resting on the briquette itself, therefore the briquette is produced with a hole equalling the pin diameter. Pressing forces can be reduced at this type of machine by heating. The specific energy requirement of briquetting is kwh/t. In case of crushing screw-presses the parallel shaft engaging screws crush the raw material and pre-compress it. The press is built of sectors consisting of lower and lower pitch screws, therefore crushing is more and more fine and pressing force also increases along the longitudinal axis of the screw. Because of the big heat generated, water vapour is discharged from the material through the openings on the cover. A press channel or an incidental die is connected to the last sector. It can be stated that both the moisture content and the average grain size of the base material fed into the equipment can be reduced, therefore base materials with a much higher than average moisture content and grain size can be used. [1, 6] Pelleting From a process point biopellet producing is agglomeration and briquetting under pressure. Originally the process was used to produce fodder/nutriment (e.g. for rabbits). However, producing biopellet is very widespread these days and the process is also used to produce secondary fuels (from municipal solid waste) and to agglomerate filter powders, dehydrated sludge and paper. Pellet diameter is maximised by different standards in 10 or 25 mm. Its big advantage is that due to its favourable dimensions it can automatically be fed (screw-type or cell feeder) into equipment with low heat performance and its combustion is highly efficient. Basically there are two equipment designs (Fig 4): flat die and cylindrical die. The flat die is horizontal and the cylindrical or conefrustum type rollers move around the surface of the die, or incidentally the die performs a rotary movement underneath the rollers. In case of cylindrical die the rollers inside the cylinder rotate and press the material. A megújuló energiaforrások tekintetében különösen a geotermikus energia és a biomaszsza terén Magyarország jelentôs potenciállal rendelkezik, ugyanakkor ezeknek az energiahordozóknak a használata számos ok miatt csekély mértékben terjedt el. Mind a nap, a szél és mind a geotermikus energia és a biomassza hasznosítására a jelenleginél nagyobbak a lehetôségek, de Magyarországon a legjelentôsebb alternatív energiaforrásként a biomassza jöhet szóba. amelyek egyre kisebb menetemelkedésû csigákból állnak, ezért az ôrlés a finomabb tartományokba tolódik el, és a présnyomás is nô a csiga hossztengelyének mentén. A fellépô nagy hô hatására vízgôz távozik az anyagból, a burkolaton kialakított nyílásokon keresztül. Az utolsó szektorhoz préscsatorna, esetleg matrica csatlakozik. Megállapítható, hogy a berendezésben a betáplált alapanyag nedvessége és átlagos szemcsemérete is csökkenthetô, így az átlagosnál jóval magasabb nedvességtartalmú, és szemcseméretû alapanyag is feladható rá. [1, 6] feladás/feed fûtôfej/heater 3. ábra: Csigás brikettáló és terméke [7] / Fig. 3: Screw-type briquetting equipment and its product [7] Pelletálás A biopelletgyártás eljárástechnikai értelemben nyomással történô agglomerálás, brikettálás. Eredetileg takarmányok készítésére használták az eljárást (pl.: nyúltáp), manapság már a biopelletgyártás is igen elterjedt, de (szilárd települési hulladékokból származó) másodtüzelôanyagok elôállítására, filterporok, víztelenített iszapok, papír agglomerálására is használják. Különbözô szabványok 10 ill. 25 mmben maximálják a pelletek átmérôjét. Nagy elônye, hogy automatikusan adagolható (csigás vagy cellás adagoló) kis hô-teljesítményû berendezésekbe is kedvezô mérete miatt és jó hatásfokkal ég el. Alapvetôen két berendezés kialakítás létezik (4. ábra), a síkmatricás és a hengermatricás. A sík matrica vízszintesen 18 Biohulladék

19 helyezkedik el, a henger vagy csonka kúp alakú görgôk a matrica felületén haladnak körbe, esetleg a matrica végez forgó mozgást a görgôk alatt. Hengermatrica esetén a henger belsejében lévô görgôk forogva végzik az anyag préselését. préshenger/ roll fôtengely/ main axle síkmatrica/ die vágókés/ cutting blade NYERSANYAG/RAW MAT. motor 1 motor 2 présh./ press roll 4. ábra: a) Síkmatricás pelletáló [3], b) Hengermatricás pelletáló [3], c) a VERTIKÁL Zrt. polgárdi telephelyén gyártott biopellet [9] / Fig.4: a) Flat die pelleting [3], b) Cylindrical die pelleting [3], c) biopellet produced by VERTIKÁL Zrt. in its site in Polgárdi [9] A mûködés során az alapanyagot a matricára juttatjuk megfelelô rétegvastagságban. A rétegen áthaladó görgô (járókerék) az anyagot kis mértékben aprítja és matrica furatain átpréseli (nyomással történô agglomerálás). A furaton távozó folytonos pellethengert a szükséges távolságban forgókések vágják el. A darabosítást alapvetôen befolyásolják az anyagi tulajdonságok és a berendezésben kialakuló nyomás kapcsolata, a mat- A biomasszák darabosítására különbözô módszerek, és berendezések léteznek. A berendezések végtermékei méret vonatkozásában a mm-es pelletektôl, a rúdbriketteken át a 4 m 3 -es hengerbálákig terjednek. During operation the base material is put on the die in an appropriate layer thickness. The roller (impeller) moving through the layer crushes the material to some extent, and presses through the bores of the die (agglomeration by pressing). Rotary blades cut the continuous pellet cylinder discharged through the bore in the required distance. The relation between material properties and the pressure generated in the equipment, friction characteristics, bore length and diameter, thickness of the raw material bed on the die, the frequency of pressing, peripheral speed and the properties of the material the equipment is made of fundamentally influence crushing [3]. The finished product can be distributed in bulk, in big-bags or in small bags. Within the frame of the project of the Institute of the University of Miskolc and VERTIKÁL Zrt., aiming the recovery of solid communal waste, experimental investigations are carried out related to the agglomeration of solid communal and agricultural waste (Fig. 4/c) using an installed flat die briquetting machine. We will report on these experiments in a later issue of the journal. Classification of Briquettes For the classification of completed briquettes and pellets there are standards different from each other country by country (Table 1). Certain standards even set several quality categories (e.g. Swedish SS and 123). The standards examine [8] the geometric dimensions of the products (diameter, length), Biohulladék 19

20 Technika Technics > mechanical properties (density, crumbling) and combustion technology characteristics (calorific value/combustion heat, moisture content, ash content, sulphur, nitrogen and chlorine content). The investigation of mechanical properties can basically be split into two groups; according to one of them a given weight of material is rotated in a rotary drum or rotary cube with specified geometric dimensions (fixed revolution); according to the other pellets are collided in a closed truncated pyramid by air flow. The rate of crumbling is the weight ratio of products falling through a sieve with given meshes (normally 3.15 mm) after the test. Table 1: Standards for pellet classification [10] Sweden SS Austria Germany Class I Class II Ö-Norm DIN Class III M DIN Plus Diameter (D), mm Length, mm 4 D 5 D 6 D 5 D 50 5 D Density, kg/dm 3 0.6* 0.5* 0.5* Moisture content, % Crumbling, % Ash content, % Combustion heat, MJ/kg ,5-19,5 18 Sulphur content, % Nitrogen content, % Chlorine content, % * - agglomeration density References [1] Dr. Bai, Attila: Use of biomass; Szaktudás Kiadó Ház, 2002 [2] Kacz, K.-Neményi, M.: Renewable energy resources; Mezôgazdasági Szaktudás Kiadó, 1998 [3] Technical Research Centre of Finland: Wood pellets in Finland Technology, economy and market; OPET Report 5, 2002 [4] Stiess: Mechanische Verfahrenstechnik 2.; Springer Lehrbuch, 1993 [5] Dr. Csôke, Barnabás: Preparation technology, university lecture note, ME-NYKE [6] Dr. Barótfi, István: Power management manual 9.; Energia Központ Kht. and Ministry of Economy (1998) [7] Webpage of Therm-s Combustion Technology Ltd.: [8] M. Temmerman et. all.: Comparative study of durability test methods for pellets and briquettes, Biomass and Bioenergy 30 (2006) p.: [9] University of Miskolc, Institute of Raw Material Preparation and Environmental Procedures Technologies: Briquetting experiments, Final report, 2008 [10] Ivelics Ramon: The preparation, properties and international standardisation system of bio-agglomerations (briquette, pellet), Presentation, Gödöllô, 2006 rica lyukainak súrlódási karakterisztikája, lyukhossz és lyukátmérô, a nyersanyagágy vastagsága a matricán, préselés frekvenciája ill. görgôk kerületi sebessége, a berendezés anyagának tulajdonságai [3]. A késztermék forgalmazható ömlesztve, bigbagben, vagy kis zsákokban kiszerelve. A Miskolci Egyetem NYKE Intézete és a VERTIKÁL Zrt. szilárd települési hulladékok hasznosítására irányuló projektjének keretén belül a Polgárdiban (VERTIKÁL Zrt.) telepített síkmatricás brikettáló géppel szilárd települési, valamint mezôgazdasági hulladékok (4/c ábra) agglomerálásával kapcsolatos kísérleti vizsgálatok folynak, errôl e lap egy késôbbi számában számolunk be. 1. táblázat: Szabványok pelletek minôsítésére [10] Brikettek minôsítése A kész brikettek, pelletek minôsítésére országonként eltérô szabványok léteznek (1. táblázat), egyes szabványok (pl. svéd SS ill. 123) több minôségi kategóriát is felállítanak. A szabványok vizsgálják [8] a termékek geometriai méreteit (átmérô, hossz), mechanikai tulajdonságait (sûrûség, morzsolódás), és tüzeléstechnikai jellemzôit (fûtôérték/ égéshô, nedvességtartalom, hamutartalom, kén- nitrogén és klórtartalom). A mechanikai tulajdonságok vizsgálata alapvetôen két csoportra bontható, az egyik szerint meghatározott geometriai méretekkel rendelkezô forgó dobban, illetve forgó kockában forgatnak meg adott tömegû anyagot (fordulatszám rögzített), a másik szerint zárt csonka gúlában légáram segítségével ütköztetik a pelleteket. A morzsolódás értéke a teszt után adott lyukbôségû szitán (általában 3,15 mm) áthulló termék tömeghányada lesz. Svédország SS Ausztria Németország Osztály I. Osztály II. Osztály III. Ö-Norm M7135 DIN DIN Plus Átmérô (D), mm Hossz, mm 4 D 5 D 6 D 5 D 50 5 D Sûrûség, kg/dm 3 0,6* 0,5* 0,5* 1,12 1-1,4 1,12 Nedvességtart., % Morzsolódás, % 0,8 1,5 1,5 2-2,3 Hamutart., % 0,7 1,5 1,5 0,5 1,5 0,5 Égéshô, MJ/kg 16,9 16,9 15, ,5-19,5 18 Kéntartalom, % 0,08 0,08-0,04 0,08 0,04 Nitrogéntart., % ,3 0,3 0,3 Klórtartalom, % 0,02 0,02-0,02 0,03 0,02 * halmazsûrûség Felhasznált irodalom [1] Dr. Bai Attila: A biomassza felhasználása; Szaktudás Kiadó Ház, 2002 [2] Kacz K.-Neményi M.: Megújuló energiaforrások; Mezôgazdasági Szaktudás Kiadó, 1998 [3] Technical Research Centre of Finland: Wood pellets in Finland Technology, economy and market; OPET Report 5, 2002 [4] Stiess: Mechanische Verfahrenstechnik 2.; Springer Lehrbuch, 1993 [5] Dr. Csôke Barnabás: Elô ké szí téstechnika, Egyetemi jegyzet, ME- NYKE [6] Dr. Barótfi István: Ener gia gaz dál - kodási kézikönyv 9.; Energia Köz pont Kht. és a Gazdasági Minisztérium (1998) [7] Therm-s Tüzeléstechnikai Kft honlapja: [8] M. Temmerman et. all.: Comparative study of durability test methods for pellets and briquettes, Biomass and Bioenergy 30 (2006) p.: [9] Miskolci Egyetem Nyers anyag - elôkészítési és Környezeti El járás technikai Intézet: Brikettálási Kísérletek, Zárójelentés, 2008 [10] Ivelics Ramon: Biotömörítvények (brikett, pellet) elôállítása, tulajdonságai és nemzetközi szabványosítási rendszerük, Elôadás, Gödöllô, Biohulladék

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap?

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap? ENERGIAGAZDÁLKODÁS Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap? 1 Bolczek Veronika Pálvölgyi Tamás Magyar Cementipari Szövetség

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L.

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L. SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL Dr. IMRE L. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetika Tanszék, MNT 1111. Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: (06-1) 4633274, Fax: (06-1) 4633272 E-mail: imre@eta.enrg.bme.hu

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! A tavasszal együtt megérkezett remélhetôleg Önök is egyetértenek velem abban, hogy a megszokott színvonalon a Biohulladék Magazin legújabb

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA '. ' : '.,.. ;. > ' ~. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. A GÉPKOCSIRONCSOK SZÉTSZERELÉSI ÉS RECYCLING STRATÉGIÁJA ÉS FOLYAMATAI Varga András Ph.D. hallgató Konzulens:

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Összefoglalás. Summary

Összefoglalás. Summary Parlagoltatásos, zöld- és istállótrágyázásos vetésforgók összehasonlítása a talajtömörödöttség tükrében Szőllősi István Antal Tamás Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Jármű és

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3.

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Az elıadás témái 1 Napi hír bevezetı gondolatok 2 3 4 5 Piaci

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 1. Milyen arányban vett részt az előadáson? egy órán sem vettem részt kevesebb, mint az órák felén legalább az órák felén, de kevesebb

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Multidiszciplináris tudományok, 2. kötet. (2012) 1 sz. pp. 115-120. MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Szamosi Zoltán*, Dr. Siménfalvi Zoltán** *doktorandusz, Miskolci

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar AZ ÁGYAZATRAGASZTÁSI TECHNOLÓGIÁVAL STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ ÁGYAZATÚ VASÚTI FELÉPÍTMÉNY STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHEKRE

Részletesebben

A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein

A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein Tóth Tamás 1 Tóth József Barnabás 2 A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein Summary Village heating plants operating in the EU have directly

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING. By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA

DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING. By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA Keywords: organic farming, development, support systems, marketing. Directive 2092/91/EEC of the European

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Mezőgazdaság Energia f 2, 0*13. Közlekedés Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Agriculture Energy Transport KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGÁRIÁN CENTRAL STATISTICAL OFFICE TARTALOM

Részletesebben

A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete. Kivonat

A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete. Kivonat Nyárádi Imre-István, Balog Adalbert A Föld ökológiai lábnyomának és biokapacitásának összehasonlítása és jelenlegi helyzete Nyárádi Imre-István, Balog Adalbert Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Kommunális szilárd hulladék szerves frakciójának anaerob kezelése Dániában

Kommunális szilárd hulladék szerves frakciójának anaerob kezelése Dániában EGYÉB HULLADÉKOK 6.6 Kommunális szilárd hulladék szerves frakciójának anaerob kezelése Dániában Tárgyszavak: aeroban; aerob; hulladékkezelés; kommunális; rothasztás. A kommunális hulladékok kezelése biogázüzemekben

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Jelentés a textilipari energiahatékonyság

Jelentés a textilipari energiahatékonyság Jelentés a textilipari energiahatékonyság jogi vonatkozásairól Áttekintés a textilipart érintő energiahatékonysági jogszabályokról Magyarországon. Témaveztők: ATOK, CENTEXBEL, IVGT, TMTE, ENEA, CITEVE,

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 147 156. TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS HUTKAINÉ GÖNDÖR

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Az aridifikáció fogalmának értelmezése

Az aridifikáció fogalmának értelmezése Földrajzi Értesítő XLV. évf. 1996.1-2. füzei, pp. 5-9. Az aridifikáció fogalmának értelmezése KERTÉSZ ÁDÁM Bevezetés A globális változások (global changc) kutatása az utóbbi évtized egyik legfontosabb

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MÉZTERMELÉS ÉS MARKETING STRATÉGIÁJA. ÁRVÁNÉ VÁNYI GEORGINA - KÁRPÁTI LÁSZLÓ dr. - POPOVICS LÁSZLÓ - VLADIMIR JÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A MAGYARORSZÁGI MÉZTERMELÉS ÉS MARKETING STRATÉGIÁJA. ÁRVÁNÉ VÁNYI GEORGINA - KÁRPÁTI LÁSZLÓ dr. - POPOVICS LÁSZLÓ - VLADIMIR JÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A MAGYARORSZÁGI MÉZTERMELÉS ÉS MARKETING STRATÉGIÁJA ÁRVÁNÉ VÁNYI GEORGINA - KÁRPÁTI LÁSZLÓ dr. - POPOVICS LÁSZLÓ - VLADIMIR JÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A méztermelés és marketing stratégia összes ráfordításainak

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység-növelő anyagok minőségbiztosítási rendszere

Biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység-növelő anyagok minőségbiztosítási rendszere MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ Biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység-növelő anyagok minőségbiztosítási rendszere Dr. Aleksza László*, Dr. Dér Sándor**, Dr. Béres András*,

Részletesebben