ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

2 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉSE 1. Adatok a szakról 1.1 Intézmény: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 1.2 A szak megnevezése: biztonság- és védelempolitikai szak Szakirányok megnevezése: nincs szakirány 1.3 Képzési szint: alapképzés (BSc) Egyenes ági MSc képzés megnevezése: biztonság- és védelempolitika 1.4 Képzési forma és idő: nappali 6 félév 1.5 Szakfelelős adatai Név: Dr. Gazdag Ferenc Beosztás: tanár Tudományos fokozat: DSc politikatudomány Jogviszony típusa: teljes munkaidőben foglalkoztatott (T) 1.6 A szakfelelősi funkció betöltésének szempontjai: A szakfelelős Dr. Gazdag Ferenc tanszékvezető teljes munkaidőben foglalkoztatott tanár, aki a szak által lefedett tudományszaknak a tudományos-szakmai közélet által elismert művelője, kutatója és oktatója. A szakfelelőst a KLHTK Kari Tanácsának jelölése alapján a dékán kezdeményezésére az Professzori Tanácsa állásfoglalásának figyelembe vételével, a ZMNE Szenátusa egyetértésével (44/2008. számú határozat) a rektor bízta meg. A szakfelelős a KLHTK kijelölésénél a felsőoktatási törvény és a MAB által elvárt általános követelmények teljesítésén túl alapvető szempont volt a biztonság- és védelempoliti- 2

3 kai képzés végrehajtásában szerzett gyakorlati és vezetői tapasztalatok megléte. A szakfelelős kompetenciáit a ZMNE SZMSZ mellékletét képező, A szak-, szakirány-felelősök feladat- és hatásköreinek szabályzata dokumentum tartalmazza. A vizsgált időszakban Dr. Gazdag Ferenc tanár rendszeresen folytatott konzultációkat a biztonság- és védelempolitikai szakon oktatott tantárgyak felelőseivel, a képzésben érintett vezető oktatókkal januárjában kibővített tanszéki értekezlet keretein belül megtárgyaltuk és a Szenátus elé terjesztettük módosítási javaslatainkat. A szak tantervi fejlesztésének és minőségbiztosításának másik fontos területe a tanszéki tárgyak összehangolásának, pontosításának kialakított rendszere. A biztonság- és védelempolitikai szak BSc szintű képzésében résztvevő tanulócsoportok félévi óratervezése egyszerre teremt lehetőséget a tantárgyak pontosítására, az oktatók felkészítésére. A szak minőségi fejlesztésével kapcsolatos tevékenység koordinálása, vezetése, a megrendelői igények változásainak figyelemmel kísérése, ennek érvényesítése, illetve a képzés gyakorlatiasságának biztosítása. A biztonság- és védelempolitikai szak minőségi fejlesztése érdekében a szakfelelős szakfejlesztési fórumot vezet, a fórum a ZMNE vezető oktatói mellett a hazai tudományos közélet és a megrendelő védelmi szervezetek kiemelt szaktekintélyei, vezetői. A szakfelelős a tantárgyfelelősökkel is rendszeresen konzultál és kialakítja az oktatás belső tartalmi fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket. A szükséges változtatásokat, az esetleges tematikai módosításokat az egyetem SZMSZ-e értelmében a Szenátusa elé terjeszti. A BSc szintű szak mintatantervének pontosítása az MSc szintű képzés tantervével együtt a 2007/2008-as tanévben tanszéki értekezleten (2008. május 5.) és tantárgyfelelősi fórumon is megtörtént. A tanszék oktatói és a tantárgyfelelősök által javasolt módosítások együttes hatására néhány pontban- tantárgyak sorrendisége, előtanulmányi rend vonatkozásában módosítottuk szeptember 1-jétől induló képzés mintatanterveit. Mindezen módosításokat a 32/2008. számú ZMNE Szenátusi határozatában hagyta jóvá. Az önértékelést érintő időszakban a szakért felelős oktató vezetésével a tanszékünk oktatói rendszeresen értékelik a hallgatók tanulmányi munkáját. Ennek az értékelésnek szervezetszerű fórumai azok a tanszéki értekezletek, amelyek a vizsgatapasztalatokat dolgozzák fel. A vizsgatapasztalatokról, kiemelten pedig a záróvizsgákról külön jelentések készülnek (mellékletben csatolva). A hallgatók tanulmányi eredményeinek, előmenetelének rendszeres értékelését a tanulócsoport vezetők hajtják végre. 1.7 Szakirány: nincs 3

4 1.9 Szakirány felelős: nincs 1.8 A szak helye a kar szervezetében (szervezeti ábra) NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET VÉDELMI KÉPZÉSI ÁG KATONAI KÉPZÉSI ÁG BIZTONSÁG ÉS VÉDE- LEMPOLITIKAI KATONAI VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI NEVELŐ KATONAI GAZDÁLKODÁSI NEMZETBIZTONSÁGI HATÁRRENDÉSZETI ÉS- VÉDELMI VEZETŐI VÉDELMI IGAZGATÁSI A ZMNE képzési területei és ágai: a biztonság- és védelempolitikai szakos képzés helye az egyetem képzési portfoliójában 1.10 Az alapképzési szak szervezete, feladatok és hatáskörök feltüntetésével (szervezeti egységek, felelősök) A biztonság- és védelempolitikai szakon folyó BSc szintű képzés minőségéért és tartalmáért, a megrendelőkkel való kapcsolattartásért, a hallgatók tanulmányi munkájának segítéséért a szakfelelős személyében felel. A szakfelelős, Dr. Gazdag Ferenc tanár a képzést illetően a dékánnak van alárendelve, a képzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatainak ellátása, valamint a képzés megszervezése során közvetlen szakmai vezetője az oktatási dékánhelyettes. A tudományos munka szervezése, valamint a tudományos munkával kapcsolatos adminisztratív tevékenysége során közvetlen vezetője a KLHTK tudományos dékán-helyettese. A szakfelelős tudományos munka, valamint a képzés tartalmi meghatározásában független, a szak- 4

5 hoz kapcsolódó tudományos tevékenység és képzés közvetlen irányítója és vezetője. A biztonságés védelempolitikai szak képzésében részt vevő tanszékek vonatkozásában ellenőrzési joga van. A biztonság- és védelempolitikai alapszak az azonos nevű tanszékhez (2007. november 1- jétől) van rendelve. A tanszék vezetője Dr. Gazdag Ferenc tanár egyúttal a szak vezető oktatója. A szakmai tantárgyak teljes egészében a tanszék oktatói által oktatott és kutatott tudományterületekhez kapcsolódnak. A szak oktatási és kutatási feladatainak, valamint a hallgatókkal való foglalkozás tanári feladatainak koordinálása a tanszék vezetésének egyik legfontosabb feladata. Ennek megfelelően a biztonság- és védelempolitikai szak tanulócsoportjainak vezetői a tanszék oktatói állományából kerülnek kijelölésre. A biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak szakmai tárgyait a biztonság- és védelempolitikai szakcsoport oktatói kiegészítve a nemzetbiztonsági szakcsoport oktatóival végzik. A tantárgyak vezető oktatói rendszeresen ellenőrzik a beosztott oktatók munkáját és figyelemmel kísérik a hallgatók szakmai fejlődését A szak oktatóinak adatai beosztás és életkor Oktatók száma születési év szerint Összes oktatóból Beosztás Oktatók száma 1948 és előtte és utána T:teljes m.időben foglalkoztatott (fő) AT:akkre ditációs nyilatkozatot adott (fő) tanár főiskolai tanár docens főiskolai docens adjunktus tanársegéd kutató doktorandusz egyéb Összesen Szöveges kiegészítés a táblázathoz: A biztonság- és védelempolitikai szakon a tantárgyfelelősök beosztási és életkori adatai kedvező korösszetételt és megfelelő arányokat mutatnak az oktatói fokozatok között. A tantárgyfelelősök tanárok, docensek, főiskolai tanárok és tudományos fokozattal rendelkező kutatók rendszeres munkakapcsolatot tartanak fenn a szak vezetőjével. A szak jellege és a szakterületen a tudományos fokozattal rendelkezők száma, szintje miatt az tanárok az ún. általános műveltségi, alapozó ismeretek oktatásáért felelősek, a szakisme- 5

6 reti tárgyakhoz döntően az egyetemen teljes munkaidőben foglalkoztatott tanárok, docensek kapcsolódnak. Mind a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, mind a külsős, eseti megbízásos vagy együttműködési megállapodás szerint beoktató szakemberek évtizedes felsőoktatási gyakorlattal bírnak, szakterületük elismert vezetői, tudományos művelői A szak oktatóinak adatai beosztás és minősítettség Beosztás Személyek száma Legmagasabb fokozata/címe (személyek száma) dr. univ /DLA CSc. DSc. MTA tag tanár főiskolai tanár 2 2 docens főiskolai docens adjunktus 9 3 tanársegéd 6 kutató 2 2 doktorandusz Egyéb Összesen A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karán ben a megrendelői igényekre alapozva alapította és indította el a biztonság- és védelempolitikai szakot. A szakra jelenleg érvényes Képzési és kimeneti követelmények az OM 15/2006. (IV. 3.) rendeletében megjelentek. Az egyetem új képzési struktúrájába illeszkedő biztonság- és védelempolitikai szak valós megrendelői igényekre épült. Az alapszakon a kiterjesztően értelmezett védelmi szféra szervezetei, szolgálatai számára megnyílt a lehetőség, hogy a biztonság- és védelempolitikai szakértelemhez kötött munkakörökben foglalkoztatott állomány felsőfokú alapképzését megoldják. Az alapképzési szakon a képzés általános célja: biztonság- és védelempolitikai szakértők képzése a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a polgári és katonai titkosszolgálatok, valamint a védelmi szféra közigazgatási szervezetei számára. Magas szintű nyelvtudásra építve a nemzetközi szervezetek működésének ismeretében a civil-katonai kapcsolatok irányításának, szervezésének elsajátításával biztosítani a Magyar Honvédség és más társszervek nemzetközi missziók elsajátításához szükséges humán kapacitást. A biztonság- és védelempolitikai alapszak (BSc) tanterve a Képzési és kimeneti Követelményekben meghatározott képzési céllal összhangban áll. A tanulmányi területek és azok 6

7 arányai, a tantárgyak egymásra épülése, az elméleti és gyakorlati képzés aránya, az ismeretellenőrzési rendszer a képesítési követelményekben előírtaknak megfelel, a biztonság- és védelempolitikai szak szakmai követelményeknek tartalmilag eleget tesz. A mintatantervben a tantárgyak egymásra épülését a tanmenetterv és az előtanulmányi követelmények biztosítják. Az általános és speciális kompetenciák megszerzését a szak tantárgyainak szakmai megalapozottsága, logikai kapcsolódása teszi lehetővé. A szakmai tantárgyak lefedik a biztonság- és védelempolitikai terület alapismereteit, illetve biztosítják az alapvető szakmai gyakorlati kompetenciák megszerzését, fejlesztését. Mindehhez hozzájárul az elméleti képzés és a félévenkénti szakmai gyakorlat tartalmi összehangoltsága. Az oktatásszervezési kérdések és az oktatásmódszertan megfelel a felnőttképzés és a speciális tartalom együttes követelményeinek. A vonatkozó tudományági sajátosságokkal kiegészített szakakkreditációs minimumkövetelmények teljesülnek. 3. A MAB szakakkreditációs minimum-követelményeinek való megfelelés 3.1 A személyi követelményeknek való megfelelés bemutatása A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei Felelősök neve és a felelősségi típus ( szf: szakfelelős, szif: szakirányfelelős, zvf: záróvizsgatárgy felelős) Tudományos fokozat /cím Munkakör Munkaviszony típusa Hány alapszak felelőse Hány tantárgy felelőse a szakon / az intézményben Dr. Gazdag Ferenc (SZF) DSc tanár T 1 3/6 Dr. Szenes Zoltán (zv.f.) CSc docens T 0 2/6 Dr. Szendy István (zv. F.) tanár T 1 1/5 7

8 alapozó tárgyak Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói A TÖRZSANYAG TAN- TÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE (ALAPOZÓ ÉS SZAK- MAI TÖRZSTÁRGYAK) Filozófia és kultúrtörténet Filozófia és kultúrtörténet Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Dr. Vincze Lajos Dr. Himmer Péter Tud. fok. /cím CSc Politikaelmélet Dr. Beréti László Politikatörténet Dr. Szabó A. Ferenc CSc Jogi ismeretek Közgazdaságtan I. Dr. Busch Béla dr. Bódi Stefánia Dr. Jászay Béla CSc CSc Pszichológia I. Dr. Bolgár Judit Vezetés és szervezés-elmélet B Informatika I II. Dr. Czuprák Ottó Dr. Négyesi Imre Dr. Ujj András Ruppert József CSc Pedagógia I. Dr. Szelei Ildikó Szociológia Biztonságpolitika Szociálpszichológia Környezetvédelem B Hadtudomány Rendvédelmi ismeretek Hadtörténelem Nemzetközi jogi ismeretek Haditechnikai alapismeretek Dr. Szabó János Dr. Szilágyi László CSc Dr. Malomsoki József Dr. Földi László Dr. Szternák György Mihály Dr. Izsa Jenő Dr. Csikány Tamás Dr. Horváth Csaba Dr. Lattmann Tamás Dr. Sipos Jenő CSc CSc A tantárgy oktatói Munkakör tanár főiskolai tanár docens tanár docens adjunktus docens tanár docens docens docens adjunktus docens tanár adjunktus tanár docens tanár docens docens docens adjunktus docens Munkaviszony típusa A tantárgy előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N Hány tantárgy felelőse a szakon T I N 1 T I I 0 T I N 2 T I N 3 T I N 3 T I I 0 T I N 1 T I I 2 T I I 1 T I I 2 T I N 3 T I I 0 T I I 1 T I N 2 T I I 0 T I N 2 T I N 1 T I N 1 T I I 2 T I N 4 T I I 0 T I N 2 T I N 1 8

9 szakmai törzstárgyak Közigazgatási jog Stratégia Nemzetközi kapcsolatok elmélete. Diplomácia történet Európa tanulmányok Védelmi szervezetek Környező országok katonai stratégiái Regionális biztonság Katonai műveletek alapjai Rendezvényszervezés Információs műveletek Dr. Busch Béla Dr. Kaiser Ferenc Forgács Balázs fhdgy. Dr. Matus János Dr. Remek Éva Forgács Balázs Dr. Gazdag Ferenc Dr. Szenes Zoltán Ruppert József Dr. Héjja István Dr. Matus János Dr. Szendy István Szekeres György Dr. Haig Zsolt CSc DSc DSc CSc CSc DSc docens adjunktus tanársegéd tanár c. docens tanársegéd tanár docens adjunktus docens tanár adjunktus adjunktus docens T I N 3 T I N 1 T I I 0 T I I 2 E I I 1 T I I 1 T I I 3 T I N 2 T I I 0 T I I 1 T I I 2 T I N 1 T I I 2 T I N 1 Titkosszolgálatok működése Dr. Izsa Jenő docens T I I 2 Nemzeti -és nemzetközi biztonság Fegyverkezés, fegyverzetcsökkentés Békeműveletek, válságreagáló műveletek A biztonság geográfiai alapjai Harcászat Közkapcsolatok Dr. Szenes Zoltán Ruppert József Dr. Nagy László DSc Dr. N. Rózsa Erzsébet Dr. Padányi József Dr. Kecskeméthy Klára Dr. Juhász József Téglási József Szekeres György Dr. Krajnc Zoltán Katonai stratégia Dr. Deák János DSc CSc docens adjunktus docens c. tanár tanár tanár Légierő harcászat docens adjunktus adjunktus docens tudományos főmunkatárs T I I 2 T I I 1 T I I 1 E I I 0 T I I 1 T I I 1 T I N 1 T I I 0 T I I 2 T I I 1 T I I 1 9

10 Katonai pszichológia Dr. Bolgár Judit Európai közjog Dr. Busch Béla CSc Földrajzi ismeretek Globális kihívások A magyar biztonságpolitika aktuális probléma Katonaszociológia Nemzetközi intézmények Nemzeti és nemzetközi biztonság Határrendészeti ismeretek Dr. Kiss Zoltán László Kommunikációkultúra Dr. Für Gáspár Dr. Ujj András Dr. Gazdag Ferenc Dr. Gazdag Ferenc dr. Molnár Dóra Dr. Ujj András Dr. Kovács Gábor Dr. Harai Dénes Szak Andrea CSc DSc DSc CSc CSc tanár tanár docens docens tanár docens tanár tanársegéd docens főiskolai tanár tanár tanársegéd T I I 2 T I I 3 T I I 1 T I I 3 T I I 3 T I I 2 T I N 3 T I I 0 T I I 3 E I I 1 T I N 1 T I I 0 A biztonság- és védelempolitikai szak alapképzésében (BSc) a tantárgyak oktatása során a gyakorlati jelleget esettanulmányok, konkrét példák a nemzetközi szervezetek működéséből és döntéshozatali eljárásaiból úgy is erősítjük, hogy a tantárgyfelelős vezető oktatók felügyelet mellett az oktatást jelentős mértékben a beosztott oktatók végzik. 10

11 3.2 A mesterszak beindítása után a teljes képzésre kiterjedő személyi (kreditszempontú) megfeleltetés tervezete Tanár neve Beosztás Fokozat Intézményi kredit összesen BA kredit (szakhoz tartozó) MA kredit (szakhoz tartozó) Dr. Beréti László e. docens Dr. Bolgár Judit e. tanár CSc Dr. Busch Béla e. docens Dr. Czuprák Ottó e. docens Dr. Csikány Tamás tanszékvezető e. docens Dr. Deák János főmunkatárs Forgács Balázs e. tanársegéd Dr. Für Gáspár e. docens Dr. Földi László e. docens Dr. Gazdag Ferenc e. tanár DSc Dr. Haig Zsolt e. docens Dr. Héjja István e. docens CSc Dr. Izsa Jenő e. docens Dr. Jászay Béla e. docens CSc Dr. Juhász József e. docens Dr. Kaiser Ferenc e. adjunktus Dr. Kecskeméthy Klára e. tanár Dr. Kiss Zoltán László e. docens Dr. Krajnc Zoltán e. docens Dr. Lattmann Tamás e. adjunktus Dr. Malomsoki József e. tanár Dr. Matus János e. tanár DSc Dr. Nagy László e. docens MTA doktora Dr. Négyesi Imre e. docens Dr. Padányi József e. tanár DSc Dr. Remek Éva c docens Dr. Rózsa Erzsébet e. tanár Dr. Sallai Imre Dr. Sipos Jenő e. docens Dr. Szabó A. Ferenc e. tanár CSc Dr. Szabó János e. tanár CSc Dr. Szabó Miklós e. tanár akadémikus Dr. Szelei Ildikó e. docens Dr. Szenes Zoltán e. docens CSc Dr. Tálas Péter e. tanár Dr. Ujj András e. docens Dr. Vincze Lajos e. tanár CSc

12 3.3. A KLHTK a biztonság- és védelempolitikai szak tudományágában működő tudományos műhelyek, illetve kutatási területek: A karon a szak tudományágának alapvető tudományos műhelye a Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék. A szakcsoport oktatói, és a szak képzésében is részt vállaló külső szakértők, a Hadtudományi Doktori Iskola a biztonságelméletek tudományszak művelésében is meghatározó szerepet játszanak. A szakhoz kapcsolódó tudományos kutatások legfontosabb területeit a vizsgált időszakban az alábbiak szerint jelöltük ki: A biztonságpolitika elméleti és gyakorlati kérdései. A biztonság értelmezésének különböző iskolái. A kutatási program vezetője Dr. Gazdag Ferenc tanár; együttműködő szervezet a Stratégiai Védelmi Kutató Intézet. A kutatások eredményeit tanulmányokban, illetve az új biztonságpolitikai tankönyvben jelenítjük meg. A Védelempolitika című kutatói program vezetője Dr. Szenes Zoltán docens. A Biztonság- és védelempolitikai tanszék a Stratégiai Védelmi Kutató Intézettel és a Magyar Külügyi Intézet tudományos munkatársaival az atomfegyverek elterjedésével kapcsolatban Nonproliferáció címmel önálló tantárgyat állított össze A tantárgy vezetője Dr. Rózsa Erzsébet. A Nemzeti és nemzetközi biztonság című tantárgy fejlesztésére a nemzetközi szakirodalomból válogatott tanulmánykötetet állítanak össze tanszékünk oktatói. A projekt vezetője Dr. Kaiser Ferenc. A Tanszék, benne a biztonság és védelempolitikai szakcsoport kiterjedt országos kapcsolatrendszerrel, és így ismertséggel rendelkezik (lásd 8. pont). 12

13 3.4 A vezető oktatók (/főiskolai tanár, docens) publikációs jegyzékéből oktatónként az elmúlt 5 év maximum öt legfontosabb publikációja: Név Dr. Gazdag Ferenc Születési év 1946 Oklevél szerinti végzettség és tanár, történelem-filozófia szakképzettség Jelenlegi munkahely ZMNE Munkakör tanár, tanszékvezető Tudományos fokozat MTA doktora Tudományos/művészeti akadémiai tagság MTA köztestületi tag Széchenyi professzori ösztöndíj Széchenyi professzori ösztöndíj Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő Magyar kül- és biztonságpolitika 2008 ZMNE Az EU közös kül-, biztonság és védelempolitikája Az EU integráció története és elmélete 2003 Kodolányi J. Főiskola Az EU intézmény és jogrendszere Az EU közös kül és biztonságpolitikája Aktuális nemzetközi kérdések Kül- és biztonságpolitikai elemzések 1998 ELTE Bevezetés az európai integráció történetébe Nemzetközi kapcsolatok 1945-től napjainkig Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció Franciaország története 1945-től ZMNE tanszékvezető Kodolányi J. Főiskola tanár Magyar Külügyi Intézet tud. főmktrs Külügyminisztérium. Főosztályvezető Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet 2003: Széchenyi professzori ösztöndíj zárótanulmányának elkészítése 2005: MTA doktori disszertáció védése tanári kinevezés Az Oroszország és Közép-Európa című, a MOL által támogatott kutatási projekt befejezése. A nemzetközi tanulmányok alapszak, majd mesterszak konzorciális alapításában való részvétel. Azóta folyamatosan bírálói tevékenység. Európai integráció és külpolitika. Bp. Osiris p. Európai integrációs intézmények, Bp. Osiris p. Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, Bp Osiris. 225.p. Franciaország története , Bp. Zrinyi p. 13

14 Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Biztonságpolitika /szerző, szerkesztő/, Bp. SVKI p. Oroszország és Európa. (szerk) Geopolitikai szöveggyűjtemény, Zrinyi, p. Magyar külpolitika a XX. században. Tanulmányok. (szerző és szerkesztő), Bp. Zrinyi Magyar Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Szakbizottság tag től MTA IX. O. Nemzetközi Tanulmányok Bizottság tag Magyar Politikatudományi Társaság Nemzetközi Politika Szakosztály elnök között. Eurodéfense-Hungary. Magyar tagozat elnöke 2006-tól Szerkesztőbizottsági tag: Külügyi Szemle, Nemzet és Biztonság, Társadalom és Honvédelem. Budapest TIT-Kossuth Klub elnök től Név Dr. Beréti László Születési év 1954 Oklevél szerinti végzettség és ELTE ÁJK politológia szak, okleveles politológus szakképzettség Jelenlegi munkahely ZMNE KLHTK Jogtudományi és Politikaelmélet tanszék Munkakör docens Tudományos fokozat Tudományos/művészeti akadémiai tagság MTA köztestületi tag Széchenyi professzori ösztöndíj Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő gyar külpolitika történet, Biztonságpolitika, Oktató 1988 óta. Politikaelmélet, Politikatörténet, Ma- Nemzeti- Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció etnikai kisebbségek politikaelméleti kérdései 20 éves oktatói gyakorlat, tanszékvezetőhelyettes Tanszékvezető, tanszékvezető-helyettes, Tanszékvezető Széchenyi István Ösztöndíj ZMNE Kiváló oktató Magyar autonómia-törekvések a Vajdaságban és Romániában, ZMNE Jogtud. és Polelm. Tanszék, Bp Az Európai Parlament, Kutatási füzetek 3. Nemzeti sokszínűség-multietnicitás-multikulturalitás. Egy biztonságosabb Európa felé (szerk. Mészáros Margit) ZMNE, Bp Választások Romániában, Társadalom és Honvédelem IX. évfolyam 2-3. szám ZMNE Bp A kisebbségek szerepe az európai egység megteremtésében (könyvrészlet) Biztonságpolitikai és honvédelmi ismeretek középiskolás diákok számára TIT HABE Bp

15 Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Társadalom és Honvédelem X.évf. 4.szám Joó Rudolf különszám (szerk. Beréti László, harai Dénes, Szabó.A. Ferenc) ZMNE Bp TIT HABE Elnökségi tag, titkár Hadtudományi Szemle on-line folyóirat szerkesztőbizottság tagja, társadalomtudományi rovatvezető Név Dr. Bolgár Judit Születési év 1945 Oklevél szerinti végzettség és szakképzettség Vegyipari gépészmérnök Pszichológus Klinikai szakpszichológus Jelenlegi munkahely ZMNE Munkakör tanár Tudományos fokozat Tudományos/művészeti akadémiai tagság Széchenyi professzori ösztöndíj Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok CSc (hadtudományok) BME; KMF ZMKA, ZMNE műszaki tárgyak ( között); Pszichológia, vezetéspszichológia, katasztrófa pszichológia, személyiséglélektan, szociálpszichológia stb.; különböző tréningek (zmne-n) Oktatói szakmai gyakorlatkb. 30 év Különböző műszaki és pszichológiai tantárgyak oktatása, több tantárgy tantárgyfelelőse, szakért felelős oktató, a hadtudományi doktori iskola törzstagja, témavezető. Kutatás a katonai alkalmasság és kompetencia alapú kiválasztás a haderőben, valamint társadalmi nemek, pályaszocializáció témában. Vezetés- és Döntéspszichológia (ZMNE jegyzet 1999.) Bolgár Judit: Stressz békeidőben. (Humán Szemle 2003/1.); Bolgár Judit: Az önkéntes haderőre történő áttérés szervezet és személyiség-lélektani aspektusa a honvédségi humánstratégia tükrében (tanulmány SVK 2004.); Bolgár Judit: A lélektani műveletek pszichológiai alapjai. (Humán Szemle XXI. évf. 2005/ p.) Bolgár Judit-Mihály Ildikó: Általános és alkalmazott pszichológiai ismeretek főiskolai jegyzet ISBN Magyar Pszichológiai Társaság tagja Magyar Hadtudományi Társaság tagja MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottság 15

16 Név Dr. Csikány Tamás Születési év 1958 Oklevél szerinti végzettség és szakképzettség Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Okleveles levéltáros 1995 Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Harcászatihadműveleti képesítésű rakéta- és tüzértiszt tiszt 1990 Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Rakéta és tüzértiszt 1980 Jelenlegi munkahely ZMNE Hadtörténelem tanszék Munkakör tanszékvezető docens Tudományos fokozat MTA doktori eljárás alatt Tudományos/művészeti akadémiai MTA köztestületi tag tagság Széchenyi ösztöndíj Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok hadtörténelem, a XIX. század hadművészete, oktatói tevékenység kezdete: 1994 Csata Komáromnál július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. Bp., A cibakházi híd. Bp., A harmincéves háború. Bp., Tanulmány: The Art of Warfare in In. A Milleneum of Hungarian Military History. Veszprémy Király. New York, Vetter Antal tábornok a táborkar élén In. Az értelem bátorsága Szerk.: Hausner Gábor. Bp., Komárom, erődváros. Komárom, Honvédtüzérség az es szabadságharcban. Bp., Csata Komáromnál július 2-án, avagy a szabadságharc harcászata. Bp., A cibakházi híd. Bp., A harmincéves háború. Bp., Magyar Történelmi Társaság; Magyar Levéltárosok Országos Egyesülete; Magyar Hadtudományi Társaság; Hadtörténelmi Szakosztály elnöke Magyar Földrajzi Társaság Biztonságföldrajzi és Geopolitikai Szakosztály (alapító tag); Név Dr. Himmer Péter Születési év 1952 Oklevél szerinti végzettség és szakképzettség ELTE BTK, filozófia szak, Filozófia szakos előadó Jelenlegi munkahely ZMNE KLHTK, Filozófia- és kultúrtörténet tanszék Munkakör főiskolai tanár 16

17 Tudományos fokozat (ELTE, 2004) Tudományos/művészeti akadémiai tagság Széchenyi professzori ösztöndíj Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Oktatói tevékenység: ZMNE 1985-től. Filozófiatörténet, etikatörténet: 1985-től, jelenleg is. Szaketikák (katonai etika, üzleti etika, közszolgálati etika: 1991-től, jelenleg is, igény szerint. Szimbolikus logika: A megtartott kontakt órák száma: 3000 felett Szakmai gyakorlat: 1985-től, jelenleg is. Középfokú német nyelvvizsga: Egyetemi doktori fokozat: ELTE BTK. Középfokú angol nyelvvizsga: fokozat: ELTE BTK. Összesen 55 különféle publikáció, jegyzetek, tankönyvrészletek, konferencia-előadások, tanulmányok és egyéb kutatási produktumok. A megtartott kontaktórák száma: 3000 felett. 2004: fokozatszerzés, ELTE BTK. 2004: Előadás az ELTE és az MTA Kant-konferenciáján. 2005: Referátum a ZMNE és az SVKI konferenciáján. 2007: Előadás az ELTE és az MTA Hegel-konf.-ján. 10 publikált tanulmány, jegyzetfejezetek, szöveggyűjtemények, tanulmányok az etika tárgyköréből. A késői Lukács szemléletének kialakulásához. Magyar Filozófiai Szemle 1996/ szám. Filozófia- és kultúrtörténeti szöveggyűjtemény I II. ZMNE Széljegyzetek egy sohasemvolt etika címszavaihoz I II III IV. Humán Szemle A kanti erkölcsbölcselet megalapozásának problémái. Konferencia előadás, megjelent: Hegel Fenomenológiája Lukács György gondolkodásában. Konferencia előadás, megjelent: Világosság 2008/6. A Magyar Filozófiai Társaság tagja 1988-tól. A BJKMF Tudományos Tanács tagja között. Név Dr. Izsa Jenő Születési év 1949 Oklevél szerinti végzettség és egyetem-pedagógia szakos előadó szakképzettség Jelenlegi munkahely ZMNE Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék Munkakör docens Tudományos fokozat Tudományos/művészeti akadémi- 17

18 ai tagság Széchenyi professzori ösztöndíj Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok 1991-től 2005-ig Katonai Biztonsági Hivatal: a szakirányú képzés tervezése, szervezése és irányítása mellett rendszeresen oktatott. Az általa oktatott tárgykörök a következők voltak: titkosszolgálatok története, a nemzetbiztonsági tevékenység etikai kérdései, viselkedéskultúra, nemzetbiztonsági szolgálatok és rendvédelmi szervek együttműködése től ZMNE: Nemzetbiztonsági BSc szakon, a biztonság- és védelempolitikai alap- és mesterszakon, a védelmi igazgatási alapszakon oktat: Rendvédelem, Titkosszolgálatok működése, Nemzetbiztonsági alap- és szakismeretek, Viselkedéskultúra, protokoll, A titkosszolgálatok története tantárgyakat tól oktatói tevékenység ZMKA, ZMNE és KBH Alap- és meseterszak felelős ZMNE Nemzetbiztonsági BSc és MSc szakok alapítási és indítási dokumentációjának kidolgozása. A nemzetbiztonsági alapképzési szak indítása, szakfelelősi és tancsoportvezetői feladatok ellátása. Doktori képzésben 2 hallgató témavezetése. A Katonai Biztonsági Hivatal feladatai és működésének sajátosságai. Társadalom és Honvédelem, ZMNE, szám oldal A speciális kompetencia kialakításának néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Humán Szemle, 2003/4. szám oldal Az ország biztonságát és a védelmi szféra helyzetét befolyásoló körülmények, tényezők. In.: Szakmai Tudományos Közlemények, KBH Tudományos Kutatóhely, MH Térképész Szolgálat, május 7. konferencia Javaslatok a nemzetbiztonsági/titkosszolgálati stratégia kidolgozásához. Hadtudomány, szám oldal A katonai felsőoktatás jövője a bolognai folyamat tükrében. Új Honvédségi Szemle, szám oldal MK KBH Tudományos Kutatóhely tagja 1999-től KBH Szakmai Szemle Szerkesztőbizottság tagja tantárgyi oktatás, tanügyigazgatás szakértő (HM) ZMNE KLHTK Hadtudományi szemle rovatvezető Név Dr. Kaiser Ferenc Születési év 1971 Oklevél szerinti végzettség és történelem szakos középiskolai tanár szakképzettség 18

19 Jelenlegi munkahely Munkakör Tudományos fokozat Tudományos/művészeti akadémiai tagság Széchenyi professzori ösztöndíj Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága ZMNE Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék adjunktus történelemtudomány MTA köztestületi tag, IX. Gazdaság és Jogtudományok Osztálya, Hadtudományi Bizottság Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj Bolyai János Kutatási Ösztöndíj októbere óta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Biztonságés Védelempolitikai Tanszékén, illetve jogelőd tanszékein. Oktatott tárgyak: Stratégia I.1. és II.1.; Stratégia I.2, és II.2. Stratégai I.3. és II.3. Koalíciós és nemzeti biztonsági stratégiák NATO tanulmányok Stratégiai gondolkodás Szituációs gyakorlat Biztonságpolitika Békeműveletek válságreagáló műveletek Konfliktus és válságkezelés A tengeri hadviselés alapjai A biztonságfelfogás dinamikája a hidegháborúban Helyi háborúk tapasztalatai Helyi háborúk tapasztalatai II. Válságkörzetek kutatása Válságkörzetek kutatása terrorizmus Védelmi szervezetek polgári védelem I. Védelmi szervezetek polgári védelem II. Terrorizmus és biztonság Hadtudományi ismeretek Hadtudományi alapismeretek Hadtudomány II. Cold War History Hadászati és hadműveleti elmélet és gyakorlat Gyakorlati hadászat és hadművelet alapjai Biztonságpolitika elmélete A tengeri hadászat elméleti alapjai 1993-tól folyamatosan felsőoktatásban dolgozom. Alapképzésen, mesterképzésen és doktori képzésben egyaránt részt veszek. Az előadások mellett irányítom szakdolgozók és TDK dolgozatot készítő hallgatók munkáját. fokozat megszerzése Indirekt elemek a tengeri hadviselésben; ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, kari tudományos konferencia, Budapest, április 17. Erőkivetítés napjaink konfliktusaiban; A Századvég Politikai Iskola Egri Tagozata és az Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke által közösen rendezett 19

20 Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Fegyverkezés és fegyverzetellenőrzés konferencia, Eger, február 14. Haditengerészeti fegyverkezési verseny a Távol- Keleten; A PTE TTK Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja által rendezett V. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Pécs, november 10. A NATO haditengerészeti erőinek helye és szerepe a terrorizmus elleni küzdelemben; A Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány által szervezett NATO konferencia, Budapest, január 31. The Future Ships of the Royal Navy; New Challenges in the Field of Military Sciences 2005 konferencia, Budapest, október 19. A blokád elmélete és gyakorlata a tengeri hadviselésben; in.: Aetas (ISSN ) szerkesztette Pelyach István, Szeged, 22. évfolyam, szám o. A NATO haditengerészeti erőinek helye és szerepe a terrorizmus elleni küzdelemben; (ISSN ) Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, Budapest A páncélos flották első összecsapása: A lissai csata; in.: Társadalom és Honvédelem (ISSN ) főszerkesztő: Harai Dénes, IX. évfolyam, szám o. Mahan és Gorskov a tengeri hatalomról; in.: Kard és Toll Válogatás a hadtudomány doktoranduszainak tanulmányaiból (ISSN X) szerkesztette: Horváth István, 2004/ o. Haditengerészeti fegyverkezési verseny a Távol- Keleten; in.: V. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia A nagy terek politikai földrajza; (ISBN ) szerkesztette Reményi Péter és Szebényi Anita, PTE TTK Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, Pécs, o szeptembere óta vagyok tagja a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnak június 12-én a Csendőrségi Szakosztály titkárává választottak, amely tisztségemet 2005-ig töltöttem be óta vagyok tagja a Magyar Hadtudományi Társaság Biztonságpolitikai Szakosztályának. Név Dr. Kecskeméthy Klára Születési év 1958 Oklevél szerinti végzettség és történelem-földrajz szakos középiskolai tanár szakképzettség Anyagi-technikai (összhaderőnemi) szak, okleveles hadműveleti-harcászati képesítésű tiszt 20

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Név: Padányi József Született: 1959. március 20. Salgótarján Lakcím: 3000 Hatvan, Hatvanas út 5. Kandidátusi értekezés címe (1995): A Magyar Honvédség műszaki csapatainak lehetőségei

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMYÁNYI ÉS HONVÉDTISZT KÉPZŐ KAR Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Katonai Logisztikai Tanszék KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE nappali és levelező

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL IX. évfolyam 3-4. szám 2010. szeptember december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata Felelős

Részletesebben

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I.

Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. XXII. évfolyam, 2012. 2. szám Dr. habil. Kovács Tibor ny. ezredes (PhD) A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE ÉS SZEREPE A KATONAI SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN I. A szakképzéssel és a felnőttképzéssel kapcsolatos

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói tevékenység kezdete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián.

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM oldal KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére... 281 Pályázati felhívás nevelési-oktatási

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

A LOGISZTIKAI SZAKKÉPZÉS HELYZETE A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN

A LOGISZTIKAI SZAKKÉPZÉS HELYZETE A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN A LOGISZTIKAI SZAKKÉPZÉS HELYZETE A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN Báthy Sándor 1 A katonai felsőoktatás már a rendszerváltás előtt is a magyar felsőoktatás szerves része volt. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre FGSZE 2013 Szerkesztette: Hrubos Ildikó, Luda Szilvia és Török Imre A szerkesztésben közreműködött: Mészöly

Részletesebben

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

E-mail: menszt@menszt.hu Web site: www.menszt.hu ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ A MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 2010 ÉS 2014 KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG Az ENSZ Társaságok Világszövetségének tagja UNITED NATIONS ASSOCIATION OF HUNGARY Member of the World Federation of UN Associations (WFUNA) Street address: H-1062 Budapest, Andrássy

Részletesebben