ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

2 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉSE 1. Adatok a szakról 1.1 Intézmény: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 1.2 A szak megnevezése: biztonság- és védelempolitikai szak Szakirányok megnevezése: nincs szakirány 1.3 Képzési szint: alapképzés (BSc) Egyenes ági MSc képzés megnevezése: biztonság- és védelempolitika 1.4 Képzési forma és idő: nappali 6 félév 1.5 Szakfelelős adatai Név: Dr. Gazdag Ferenc Beosztás: tanár Tudományos fokozat: DSc politikatudomány Jogviszony típusa: teljes munkaidőben foglalkoztatott (T) 1.6 A szakfelelősi funkció betöltésének szempontjai: A szakfelelős Dr. Gazdag Ferenc tanszékvezető teljes munkaidőben foglalkoztatott tanár, aki a szak által lefedett tudományszaknak a tudományos-szakmai közélet által elismert művelője, kutatója és oktatója. A szakfelelőst a KLHTK Kari Tanácsának jelölése alapján a dékán kezdeményezésére az Professzori Tanácsa állásfoglalásának figyelembe vételével, a ZMNE Szenátusa egyetértésével (44/2008. számú határozat) a rektor bízta meg. A szakfelelős a KLHTK kijelölésénél a felsőoktatási törvény és a MAB által elvárt általános követelmények teljesítésén túl alapvető szempont volt a biztonság- és védelempoliti- 2

3 kai képzés végrehajtásában szerzett gyakorlati és vezetői tapasztalatok megléte. A szakfelelős kompetenciáit a ZMNE SZMSZ mellékletét képező, A szak-, szakirány-felelősök feladat- és hatásköreinek szabályzata dokumentum tartalmazza. A vizsgált időszakban Dr. Gazdag Ferenc tanár rendszeresen folytatott konzultációkat a biztonság- és védelempolitikai szakon oktatott tantárgyak felelőseivel, a képzésben érintett vezető oktatókkal januárjában kibővített tanszéki értekezlet keretein belül megtárgyaltuk és a Szenátus elé terjesztettük módosítási javaslatainkat. A szak tantervi fejlesztésének és minőségbiztosításának másik fontos területe a tanszéki tárgyak összehangolásának, pontosításának kialakított rendszere. A biztonság- és védelempolitikai szak BSc szintű képzésében résztvevő tanulócsoportok félévi óratervezése egyszerre teremt lehetőséget a tantárgyak pontosítására, az oktatók felkészítésére. A szak minőségi fejlesztésével kapcsolatos tevékenység koordinálása, vezetése, a megrendelői igények változásainak figyelemmel kísérése, ennek érvényesítése, illetve a képzés gyakorlatiasságának biztosítása. A biztonság- és védelempolitikai szak minőségi fejlesztése érdekében a szakfelelős szakfejlesztési fórumot vezet, a fórum a ZMNE vezető oktatói mellett a hazai tudományos közélet és a megrendelő védelmi szervezetek kiemelt szaktekintélyei, vezetői. A szakfelelős a tantárgyfelelősökkel is rendszeresen konzultál és kialakítja az oktatás belső tartalmi fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket. A szükséges változtatásokat, az esetleges tematikai módosításokat az egyetem SZMSZ-e értelmében a Szenátusa elé terjeszti. A BSc szintű szak mintatantervének pontosítása az MSc szintű képzés tantervével együtt a 2007/2008-as tanévben tanszéki értekezleten (2008. május 5.) és tantárgyfelelősi fórumon is megtörtént. A tanszék oktatói és a tantárgyfelelősök által javasolt módosítások együttes hatására néhány pontban- tantárgyak sorrendisége, előtanulmányi rend vonatkozásában módosítottuk szeptember 1-jétől induló képzés mintatanterveit. Mindezen módosításokat a 32/2008. számú ZMNE Szenátusi határozatában hagyta jóvá. Az önértékelést érintő időszakban a szakért felelős oktató vezetésével a tanszékünk oktatói rendszeresen értékelik a hallgatók tanulmányi munkáját. Ennek az értékelésnek szervezetszerű fórumai azok a tanszéki értekezletek, amelyek a vizsgatapasztalatokat dolgozzák fel. A vizsgatapasztalatokról, kiemelten pedig a záróvizsgákról külön jelentések készülnek (mellékletben csatolva). A hallgatók tanulmányi eredményeinek, előmenetelének rendszeres értékelését a tanulócsoport vezetők hajtják végre. 1.7 Szakirány: nincs 3

4 1.9 Szakirány felelős: nincs 1.8 A szak helye a kar szervezetében (szervezeti ábra) NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET VÉDELMI KÉPZÉSI ÁG KATONAI KÉPZÉSI ÁG BIZTONSÁG ÉS VÉDE- LEMPOLITIKAI KATONAI VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI NEVELŐ KATONAI GAZDÁLKODÁSI NEMZETBIZTONSÁGI HATÁRRENDÉSZETI ÉS- VÉDELMI VEZETŐI VÉDELMI IGAZGATÁSI A ZMNE képzési területei és ágai: a biztonság- és védelempolitikai szakos képzés helye az egyetem képzési portfoliójában 1.10 Az alapképzési szak szervezete, feladatok és hatáskörök feltüntetésével (szervezeti egységek, felelősök) A biztonság- és védelempolitikai szakon folyó BSc szintű képzés minőségéért és tartalmáért, a megrendelőkkel való kapcsolattartásért, a hallgatók tanulmányi munkájának segítéséért a szakfelelős személyében felel. A szakfelelős, Dr. Gazdag Ferenc tanár a képzést illetően a dékánnak van alárendelve, a képzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatainak ellátása, valamint a képzés megszervezése során közvetlen szakmai vezetője az oktatási dékánhelyettes. A tudományos munka szervezése, valamint a tudományos munkával kapcsolatos adminisztratív tevékenysége során közvetlen vezetője a KLHTK tudományos dékán-helyettese. A szakfelelős tudományos munka, valamint a képzés tartalmi meghatározásában független, a szak- 4

5 hoz kapcsolódó tudományos tevékenység és képzés közvetlen irányítója és vezetője. A biztonságés védelempolitikai szak képzésében részt vevő tanszékek vonatkozásában ellenőrzési joga van. A biztonság- és védelempolitikai alapszak az azonos nevű tanszékhez (2007. november 1- jétől) van rendelve. A tanszék vezetője Dr. Gazdag Ferenc tanár egyúttal a szak vezető oktatója. A szakmai tantárgyak teljes egészében a tanszék oktatói által oktatott és kutatott tudományterületekhez kapcsolódnak. A szak oktatási és kutatási feladatainak, valamint a hallgatókkal való foglalkozás tanári feladatainak koordinálása a tanszék vezetésének egyik legfontosabb feladata. Ennek megfelelően a biztonság- és védelempolitikai szak tanulócsoportjainak vezetői a tanszék oktatói állományából kerülnek kijelölésre. A biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak szakmai tárgyait a biztonság- és védelempolitikai szakcsoport oktatói kiegészítve a nemzetbiztonsági szakcsoport oktatóival végzik. A tantárgyak vezető oktatói rendszeresen ellenőrzik a beosztott oktatók munkáját és figyelemmel kísérik a hallgatók szakmai fejlődését A szak oktatóinak adatai beosztás és életkor Oktatók száma születési év szerint Összes oktatóból Beosztás Oktatók száma 1948 és előtte és utána T:teljes m.időben foglalkoztatott (fő) AT:akkre ditációs nyilatkozatot adott (fő) tanár főiskolai tanár docens főiskolai docens adjunktus tanársegéd kutató doktorandusz egyéb Összesen Szöveges kiegészítés a táblázathoz: A biztonság- és védelempolitikai szakon a tantárgyfelelősök beosztási és életkori adatai kedvező korösszetételt és megfelelő arányokat mutatnak az oktatói fokozatok között. A tantárgyfelelősök tanárok, docensek, főiskolai tanárok és tudományos fokozattal rendelkező kutatók rendszeres munkakapcsolatot tartanak fenn a szak vezetőjével. A szak jellege és a szakterületen a tudományos fokozattal rendelkezők száma, szintje miatt az tanárok az ún. általános műveltségi, alapozó ismeretek oktatásáért felelősek, a szakisme- 5

6 reti tárgyakhoz döntően az egyetemen teljes munkaidőben foglalkoztatott tanárok, docensek kapcsolódnak. Mind a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, mind a külsős, eseti megbízásos vagy együttműködési megállapodás szerint beoktató szakemberek évtizedes felsőoktatási gyakorlattal bírnak, szakterületük elismert vezetői, tudományos művelői A szak oktatóinak adatai beosztás és minősítettség Beosztás Személyek száma Legmagasabb fokozata/címe (személyek száma) dr. univ /DLA CSc. DSc. MTA tag tanár főiskolai tanár 2 2 docens főiskolai docens adjunktus 9 3 tanársegéd 6 kutató 2 2 doktorandusz Egyéb Összesen A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karán ben a megrendelői igényekre alapozva alapította és indította el a biztonság- és védelempolitikai szakot. A szakra jelenleg érvényes Képzési és kimeneti követelmények az OM 15/2006. (IV. 3.) rendeletében megjelentek. Az egyetem új képzési struktúrájába illeszkedő biztonság- és védelempolitikai szak valós megrendelői igényekre épült. Az alapszakon a kiterjesztően értelmezett védelmi szféra szervezetei, szolgálatai számára megnyílt a lehetőség, hogy a biztonság- és védelempolitikai szakértelemhez kötött munkakörökben foglalkoztatott állomány felsőfokú alapképzését megoldják. Az alapképzési szakon a képzés általános célja: biztonság- és védelempolitikai szakértők képzése a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a polgári és katonai titkosszolgálatok, valamint a védelmi szféra közigazgatási szervezetei számára. Magas szintű nyelvtudásra építve a nemzetközi szervezetek működésének ismeretében a civil-katonai kapcsolatok irányításának, szervezésének elsajátításával biztosítani a Magyar Honvédség és más társszervek nemzetközi missziók elsajátításához szükséges humán kapacitást. A biztonság- és védelempolitikai alapszak (BSc) tanterve a Képzési és kimeneti Követelményekben meghatározott képzési céllal összhangban áll. A tanulmányi területek és azok 6

7 arányai, a tantárgyak egymásra épülése, az elméleti és gyakorlati képzés aránya, az ismeretellenőrzési rendszer a képesítési követelményekben előírtaknak megfelel, a biztonság- és védelempolitikai szak szakmai követelményeknek tartalmilag eleget tesz. A mintatantervben a tantárgyak egymásra épülését a tanmenetterv és az előtanulmányi követelmények biztosítják. Az általános és speciális kompetenciák megszerzését a szak tantárgyainak szakmai megalapozottsága, logikai kapcsolódása teszi lehetővé. A szakmai tantárgyak lefedik a biztonság- és védelempolitikai terület alapismereteit, illetve biztosítják az alapvető szakmai gyakorlati kompetenciák megszerzését, fejlesztését. Mindehhez hozzájárul az elméleti képzés és a félévenkénti szakmai gyakorlat tartalmi összehangoltsága. Az oktatásszervezési kérdések és az oktatásmódszertan megfelel a felnőttképzés és a speciális tartalom együttes követelményeinek. A vonatkozó tudományági sajátosságokkal kiegészített szakakkreditációs minimumkövetelmények teljesülnek. 3. A MAB szakakkreditációs minimum-követelményeinek való megfelelés 3.1 A személyi követelményeknek való megfelelés bemutatása A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei Felelősök neve és a felelősségi típus ( szf: szakfelelős, szif: szakirányfelelős, zvf: záróvizsgatárgy felelős) Tudományos fokozat /cím Munkakör Munkaviszony típusa Hány alapszak felelőse Hány tantárgy felelőse a szakon / az intézményben Dr. Gazdag Ferenc (SZF) DSc tanár T 1 3/6 Dr. Szenes Zoltán (zv.f.) CSc docens T 0 2/6 Dr. Szendy István (zv. F.) tanár T 1 1/5 7

8 alapozó tárgyak Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói A TÖRZSANYAG TAN- TÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE (ALAPOZÓ ÉS SZAK- MAI TÖRZSTÁRGYAK) Filozófia és kultúrtörténet Filozófia és kultúrtörténet Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Dr. Vincze Lajos Dr. Himmer Péter Tud. fok. /cím CSc Politikaelmélet Dr. Beréti László Politikatörténet Dr. Szabó A. Ferenc CSc Jogi ismeretek Közgazdaságtan I. Dr. Busch Béla dr. Bódi Stefánia Dr. Jászay Béla CSc CSc Pszichológia I. Dr. Bolgár Judit Vezetés és szervezés-elmélet B Informatika I II. Dr. Czuprák Ottó Dr. Négyesi Imre Dr. Ujj András Ruppert József CSc Pedagógia I. Dr. Szelei Ildikó Szociológia Biztonságpolitika Szociálpszichológia Környezetvédelem B Hadtudomány Rendvédelmi ismeretek Hadtörténelem Nemzetközi jogi ismeretek Haditechnikai alapismeretek Dr. Szabó János Dr. Szilágyi László CSc Dr. Malomsoki József Dr. Földi László Dr. Szternák György Mihály Dr. Izsa Jenő Dr. Csikány Tamás Dr. Horváth Csaba Dr. Lattmann Tamás Dr. Sipos Jenő CSc CSc A tantárgy oktatói Munkakör tanár főiskolai tanár docens tanár docens adjunktus docens tanár docens docens docens adjunktus docens tanár adjunktus tanár docens tanár docens docens docens adjunktus docens Munkaviszony típusa A tantárgy előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N Hány tantárgy felelőse a szakon T I N 1 T I I 0 T I N 2 T I N 3 T I N 3 T I I 0 T I N 1 T I I 2 T I I 1 T I I 2 T I N 3 T I I 0 T I I 1 T I N 2 T I I 0 T I N 2 T I N 1 T I N 1 T I I 2 T I N 4 T I I 0 T I N 2 T I N 1 8

9 szakmai törzstárgyak Közigazgatási jog Stratégia Nemzetközi kapcsolatok elmélete. Diplomácia történet Európa tanulmányok Védelmi szervezetek Környező országok katonai stratégiái Regionális biztonság Katonai műveletek alapjai Rendezvényszervezés Információs műveletek Dr. Busch Béla Dr. Kaiser Ferenc Forgács Balázs fhdgy. Dr. Matus János Dr. Remek Éva Forgács Balázs Dr. Gazdag Ferenc Dr. Szenes Zoltán Ruppert József Dr. Héjja István Dr. Matus János Dr. Szendy István Szekeres György Dr. Haig Zsolt CSc DSc DSc CSc CSc DSc docens adjunktus tanársegéd tanár c. docens tanársegéd tanár docens adjunktus docens tanár adjunktus adjunktus docens T I N 3 T I N 1 T I I 0 T I I 2 E I I 1 T I I 1 T I I 3 T I N 2 T I I 0 T I I 1 T I I 2 T I N 1 T I I 2 T I N 1 Titkosszolgálatok működése Dr. Izsa Jenő docens T I I 2 Nemzeti -és nemzetközi biztonság Fegyverkezés, fegyverzetcsökkentés Békeműveletek, válságreagáló műveletek A biztonság geográfiai alapjai Harcászat Közkapcsolatok Dr. Szenes Zoltán Ruppert József Dr. Nagy László DSc Dr. N. Rózsa Erzsébet Dr. Padányi József Dr. Kecskeméthy Klára Dr. Juhász József Téglási József Szekeres György Dr. Krajnc Zoltán Katonai stratégia Dr. Deák János DSc CSc docens adjunktus docens c. tanár tanár tanár Légierő harcászat docens adjunktus adjunktus docens tudományos főmunkatárs T I I 2 T I I 1 T I I 1 E I I 0 T I I 1 T I I 1 T I N 1 T I I 0 T I I 2 T I I 1 T I I 1 9

10 Katonai pszichológia Dr. Bolgár Judit Európai közjog Dr. Busch Béla CSc Földrajzi ismeretek Globális kihívások A magyar biztonságpolitika aktuális probléma Katonaszociológia Nemzetközi intézmények Nemzeti és nemzetközi biztonság Határrendészeti ismeretek Dr. Kiss Zoltán László Kommunikációkultúra Dr. Für Gáspár Dr. Ujj András Dr. Gazdag Ferenc Dr. Gazdag Ferenc dr. Molnár Dóra Dr. Ujj András Dr. Kovács Gábor Dr. Harai Dénes Szak Andrea CSc DSc DSc CSc CSc tanár tanár docens docens tanár docens tanár tanársegéd docens főiskolai tanár tanár tanársegéd T I I 2 T I I 3 T I I 1 T I I 3 T I I 3 T I I 2 T I N 3 T I I 0 T I I 3 E I I 1 T I N 1 T I I 0 A biztonság- és védelempolitikai szak alapképzésében (BSc) a tantárgyak oktatása során a gyakorlati jelleget esettanulmányok, konkrét példák a nemzetközi szervezetek működéséből és döntéshozatali eljárásaiból úgy is erősítjük, hogy a tantárgyfelelős vezető oktatók felügyelet mellett az oktatást jelentős mértékben a beosztott oktatók végzik. 10

11 3.2 A mesterszak beindítása után a teljes képzésre kiterjedő személyi (kreditszempontú) megfeleltetés tervezete Tanár neve Beosztás Fokozat Intézményi kredit összesen BA kredit (szakhoz tartozó) MA kredit (szakhoz tartozó) Dr. Beréti László e. docens Dr. Bolgár Judit e. tanár CSc Dr. Busch Béla e. docens Dr. Czuprák Ottó e. docens Dr. Csikány Tamás tanszékvezető e. docens Dr. Deák János főmunkatárs Forgács Balázs e. tanársegéd Dr. Für Gáspár e. docens Dr. Földi László e. docens Dr. Gazdag Ferenc e. tanár DSc Dr. Haig Zsolt e. docens Dr. Héjja István e. docens CSc Dr. Izsa Jenő e. docens Dr. Jászay Béla e. docens CSc Dr. Juhász József e. docens Dr. Kaiser Ferenc e. adjunktus Dr. Kecskeméthy Klára e. tanár Dr. Kiss Zoltán László e. docens Dr. Krajnc Zoltán e. docens Dr. Lattmann Tamás e. adjunktus Dr. Malomsoki József e. tanár Dr. Matus János e. tanár DSc Dr. Nagy László e. docens MTA doktora Dr. Négyesi Imre e. docens Dr. Padányi József e. tanár DSc Dr. Remek Éva c docens Dr. Rózsa Erzsébet e. tanár Dr. Sallai Imre Dr. Sipos Jenő e. docens Dr. Szabó A. Ferenc e. tanár CSc Dr. Szabó János e. tanár CSc Dr. Szabó Miklós e. tanár akadémikus Dr. Szelei Ildikó e. docens Dr. Szenes Zoltán e. docens CSc Dr. Tálas Péter e. tanár Dr. Ujj András e. docens Dr. Vincze Lajos e. tanár CSc

12 3.3. A KLHTK a biztonság- és védelempolitikai szak tudományágában működő tudományos műhelyek, illetve kutatási területek: A karon a szak tudományágának alapvető tudományos műhelye a Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék. A szakcsoport oktatói, és a szak képzésében is részt vállaló külső szakértők, a Hadtudományi Doktori Iskola a biztonságelméletek tudományszak művelésében is meghatározó szerepet játszanak. A szakhoz kapcsolódó tudományos kutatások legfontosabb területeit a vizsgált időszakban az alábbiak szerint jelöltük ki: A biztonságpolitika elméleti és gyakorlati kérdései. A biztonság értelmezésének különböző iskolái. A kutatási program vezetője Dr. Gazdag Ferenc tanár; együttműködő szervezet a Stratégiai Védelmi Kutató Intézet. A kutatások eredményeit tanulmányokban, illetve az új biztonságpolitikai tankönyvben jelenítjük meg. A Védelempolitika című kutatói program vezetője Dr. Szenes Zoltán docens. A Biztonság- és védelempolitikai tanszék a Stratégiai Védelmi Kutató Intézettel és a Magyar Külügyi Intézet tudományos munkatársaival az atomfegyverek elterjedésével kapcsolatban Nonproliferáció címmel önálló tantárgyat állított össze A tantárgy vezetője Dr. Rózsa Erzsébet. A Nemzeti és nemzetközi biztonság című tantárgy fejlesztésére a nemzetközi szakirodalomból válogatott tanulmánykötetet állítanak össze tanszékünk oktatói. A projekt vezetője Dr. Kaiser Ferenc. A Tanszék, benne a biztonság és védelempolitikai szakcsoport kiterjedt országos kapcsolatrendszerrel, és így ismertséggel rendelkezik (lásd 8. pont). 12

13 3.4 A vezető oktatók (/főiskolai tanár, docens) publikációs jegyzékéből oktatónként az elmúlt 5 év maximum öt legfontosabb publikációja: Név Dr. Gazdag Ferenc Születési év 1946 Oklevél szerinti végzettség és tanár, történelem-filozófia szakképzettség Jelenlegi munkahely ZMNE Munkakör tanár, tanszékvezető Tudományos fokozat MTA doktora Tudományos/művészeti akadémiai tagság MTA köztestületi tag Széchenyi professzori ösztöndíj Széchenyi professzori ösztöndíj Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő Magyar kül- és biztonságpolitika 2008 ZMNE Az EU közös kül-, biztonság és védelempolitikája Az EU integráció története és elmélete 2003 Kodolányi J. Főiskola Az EU intézmény és jogrendszere Az EU közös kül és biztonságpolitikája Aktuális nemzetközi kérdések Kül- és biztonságpolitikai elemzések 1998 ELTE Bevezetés az európai integráció történetébe Nemzetközi kapcsolatok 1945-től napjainkig Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció Franciaország története 1945-től ZMNE tanszékvezető Kodolányi J. Főiskola tanár Magyar Külügyi Intézet tud. főmktrs Külügyminisztérium. Főosztályvezető Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet 2003: Széchenyi professzori ösztöndíj zárótanulmányának elkészítése 2005: MTA doktori disszertáció védése tanári kinevezés Az Oroszország és Közép-Európa című, a MOL által támogatott kutatási projekt befejezése. A nemzetközi tanulmányok alapszak, majd mesterszak konzorciális alapításában való részvétel. Azóta folyamatosan bírálói tevékenység. Európai integráció és külpolitika. Bp. Osiris p. Európai integrációs intézmények, Bp. Osiris p. Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, Bp Osiris. 225.p. Franciaország története , Bp. Zrinyi p. 13

14 Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Biztonságpolitika /szerző, szerkesztő/, Bp. SVKI p. Oroszország és Európa. (szerk) Geopolitikai szöveggyűjtemény, Zrinyi, p. Magyar külpolitika a XX. században. Tanulmányok. (szerző és szerkesztő), Bp. Zrinyi Magyar Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Szakbizottság tag től MTA IX. O. Nemzetközi Tanulmányok Bizottság tag Magyar Politikatudományi Társaság Nemzetközi Politika Szakosztály elnök között. Eurodéfense-Hungary. Magyar tagozat elnöke 2006-tól Szerkesztőbizottsági tag: Külügyi Szemle, Nemzet és Biztonság, Társadalom és Honvédelem. Budapest TIT-Kossuth Klub elnök től Név Dr. Beréti László Születési év 1954 Oklevél szerinti végzettség és ELTE ÁJK politológia szak, okleveles politológus szakképzettség Jelenlegi munkahely ZMNE KLHTK Jogtudományi és Politikaelmélet tanszék Munkakör docens Tudományos fokozat Tudományos/művészeti akadémiai tagság MTA köztestületi tag Széchenyi professzori ösztöndíj Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő gyar külpolitika történet, Biztonságpolitika, Oktató 1988 óta. Politikaelmélet, Politikatörténet, Ma- Nemzeti- Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció etnikai kisebbségek politikaelméleti kérdései 20 éves oktatói gyakorlat, tanszékvezetőhelyettes Tanszékvezető, tanszékvezető-helyettes, Tanszékvezető Széchenyi István Ösztöndíj ZMNE Kiváló oktató Magyar autonómia-törekvések a Vajdaságban és Romániában, ZMNE Jogtud. és Polelm. Tanszék, Bp Az Európai Parlament, Kutatási füzetek 3. Nemzeti sokszínűség-multietnicitás-multikulturalitás. Egy biztonságosabb Európa felé (szerk. Mészáros Margit) ZMNE, Bp Választások Romániában, Társadalom és Honvédelem IX. évfolyam 2-3. szám ZMNE Bp A kisebbségek szerepe az európai egység megteremtésében (könyvrészlet) Biztonságpolitikai és honvédelmi ismeretek középiskolás diákok számára TIT HABE Bp

15 Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Társadalom és Honvédelem X.évf. 4.szám Joó Rudolf különszám (szerk. Beréti László, harai Dénes, Szabó.A. Ferenc) ZMNE Bp TIT HABE Elnökségi tag, titkár Hadtudományi Szemle on-line folyóirat szerkesztőbizottság tagja, társadalomtudományi rovatvezető Név Dr. Bolgár Judit Születési év 1945 Oklevél szerinti végzettség és szakképzettség Vegyipari gépészmérnök Pszichológus Klinikai szakpszichológus Jelenlegi munkahely ZMNE Munkakör tanár Tudományos fokozat Tudományos/művészeti akadémiai tagság Széchenyi professzori ösztöndíj Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok CSc (hadtudományok) BME; KMF ZMKA, ZMNE műszaki tárgyak ( között); Pszichológia, vezetéspszichológia, katasztrófa pszichológia, személyiséglélektan, szociálpszichológia stb.; különböző tréningek (zmne-n) Oktatói szakmai gyakorlatkb. 30 év Különböző műszaki és pszichológiai tantárgyak oktatása, több tantárgy tantárgyfelelőse, szakért felelős oktató, a hadtudományi doktori iskola törzstagja, témavezető. Kutatás a katonai alkalmasság és kompetencia alapú kiválasztás a haderőben, valamint társadalmi nemek, pályaszocializáció témában. Vezetés- és Döntéspszichológia (ZMNE jegyzet 1999.) Bolgár Judit: Stressz békeidőben. (Humán Szemle 2003/1.); Bolgár Judit: Az önkéntes haderőre történő áttérés szervezet és személyiség-lélektani aspektusa a honvédségi humánstratégia tükrében (tanulmány SVK 2004.); Bolgár Judit: A lélektani műveletek pszichológiai alapjai. (Humán Szemle XXI. évf. 2005/ p.) Bolgár Judit-Mihály Ildikó: Általános és alkalmazott pszichológiai ismeretek főiskolai jegyzet ISBN Magyar Pszichológiai Társaság tagja Magyar Hadtudományi Társaság tagja MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottság 15

16 Név Dr. Csikány Tamás Születési év 1958 Oklevél szerinti végzettség és szakképzettség Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Okleveles levéltáros 1995 Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Harcászatihadműveleti képesítésű rakéta- és tüzértiszt tiszt 1990 Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Rakéta és tüzértiszt 1980 Jelenlegi munkahely ZMNE Hadtörténelem tanszék Munkakör tanszékvezető docens Tudományos fokozat MTA doktori eljárás alatt Tudományos/művészeti akadémiai MTA köztestületi tag tagság Széchenyi ösztöndíj Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok hadtörténelem, a XIX. század hadművészete, oktatói tevékenység kezdete: 1994 Csata Komáromnál július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. Bp., A cibakházi híd. Bp., A harmincéves háború. Bp., Tanulmány: The Art of Warfare in In. A Milleneum of Hungarian Military History. Veszprémy Király. New York, Vetter Antal tábornok a táborkar élén In. Az értelem bátorsága Szerk.: Hausner Gábor. Bp., Komárom, erődváros. Komárom, Honvédtüzérség az es szabadságharcban. Bp., Csata Komáromnál július 2-án, avagy a szabadságharc harcászata. Bp., A cibakházi híd. Bp., A harmincéves háború. Bp., Magyar Történelmi Társaság; Magyar Levéltárosok Országos Egyesülete; Magyar Hadtudományi Társaság; Hadtörténelmi Szakosztály elnöke Magyar Földrajzi Társaság Biztonságföldrajzi és Geopolitikai Szakosztály (alapító tag); Név Dr. Himmer Péter Születési év 1952 Oklevél szerinti végzettség és szakképzettség ELTE BTK, filozófia szak, Filozófia szakos előadó Jelenlegi munkahely ZMNE KLHTK, Filozófia- és kultúrtörténet tanszék Munkakör főiskolai tanár 16

17 Tudományos fokozat (ELTE, 2004) Tudományos/művészeti akadémiai tagság Széchenyi professzori ösztöndíj Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Oktatói tevékenység: ZMNE 1985-től. Filozófiatörténet, etikatörténet: 1985-től, jelenleg is. Szaketikák (katonai etika, üzleti etika, közszolgálati etika: 1991-től, jelenleg is, igény szerint. Szimbolikus logika: A megtartott kontakt órák száma: 3000 felett Szakmai gyakorlat: 1985-től, jelenleg is. Középfokú német nyelvvizsga: Egyetemi doktori fokozat: ELTE BTK. Középfokú angol nyelvvizsga: fokozat: ELTE BTK. Összesen 55 különféle publikáció, jegyzetek, tankönyvrészletek, konferencia-előadások, tanulmányok és egyéb kutatási produktumok. A megtartott kontaktórák száma: 3000 felett. 2004: fokozatszerzés, ELTE BTK. 2004: Előadás az ELTE és az MTA Kant-konferenciáján. 2005: Referátum a ZMNE és az SVKI konferenciáján. 2007: Előadás az ELTE és az MTA Hegel-konf.-ján. 10 publikált tanulmány, jegyzetfejezetek, szöveggyűjtemények, tanulmányok az etika tárgyköréből. A késői Lukács szemléletének kialakulásához. Magyar Filozófiai Szemle 1996/ szám. Filozófia- és kultúrtörténeti szöveggyűjtemény I II. ZMNE Széljegyzetek egy sohasemvolt etika címszavaihoz I II III IV. Humán Szemle A kanti erkölcsbölcselet megalapozásának problémái. Konferencia előadás, megjelent: Hegel Fenomenológiája Lukács György gondolkodásában. Konferencia előadás, megjelent: Világosság 2008/6. A Magyar Filozófiai Társaság tagja 1988-tól. A BJKMF Tudományos Tanács tagja között. Név Dr. Izsa Jenő Születési év 1949 Oklevél szerinti végzettség és egyetem-pedagógia szakos előadó szakképzettség Jelenlegi munkahely ZMNE Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék Munkakör docens Tudományos fokozat Tudományos/művészeti akadémi- 17

18 ai tagság Széchenyi professzori ösztöndíj Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok 1991-től 2005-ig Katonai Biztonsági Hivatal: a szakirányú képzés tervezése, szervezése és irányítása mellett rendszeresen oktatott. Az általa oktatott tárgykörök a következők voltak: titkosszolgálatok története, a nemzetbiztonsági tevékenység etikai kérdései, viselkedéskultúra, nemzetbiztonsági szolgálatok és rendvédelmi szervek együttműködése től ZMNE: Nemzetbiztonsági BSc szakon, a biztonság- és védelempolitikai alap- és mesterszakon, a védelmi igazgatási alapszakon oktat: Rendvédelem, Titkosszolgálatok működése, Nemzetbiztonsági alap- és szakismeretek, Viselkedéskultúra, protokoll, A titkosszolgálatok története tantárgyakat tól oktatói tevékenység ZMKA, ZMNE és KBH Alap- és meseterszak felelős ZMNE Nemzetbiztonsági BSc és MSc szakok alapítási és indítási dokumentációjának kidolgozása. A nemzetbiztonsági alapképzési szak indítása, szakfelelősi és tancsoportvezetői feladatok ellátása. Doktori képzésben 2 hallgató témavezetése. A Katonai Biztonsági Hivatal feladatai és működésének sajátosságai. Társadalom és Honvédelem, ZMNE, szám oldal A speciális kompetencia kialakításának néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Humán Szemle, 2003/4. szám oldal Az ország biztonságát és a védelmi szféra helyzetét befolyásoló körülmények, tényezők. In.: Szakmai Tudományos Közlemények, KBH Tudományos Kutatóhely, MH Térképész Szolgálat, május 7. konferencia Javaslatok a nemzetbiztonsági/titkosszolgálati stratégia kidolgozásához. Hadtudomány, szám oldal A katonai felsőoktatás jövője a bolognai folyamat tükrében. Új Honvédségi Szemle, szám oldal MK KBH Tudományos Kutatóhely tagja 1999-től KBH Szakmai Szemle Szerkesztőbizottság tagja tantárgyi oktatás, tanügyigazgatás szakértő (HM) ZMNE KLHTK Hadtudományi szemle rovatvezető Név Dr. Kaiser Ferenc Születési év 1971 Oklevél szerinti végzettség és történelem szakos középiskolai tanár szakképzettség 18

19 Jelenlegi munkahely Munkakör Tudományos fokozat Tudományos/művészeti akadémiai tagság Széchenyi professzori ösztöndíj Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Eddigi oktatói tevékenység, oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő Szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága ZMNE Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék adjunktus történelemtudomány MTA köztestületi tag, IX. Gazdaság és Jogtudományok Osztálya, Hadtudományi Bizottság Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj Bolyai János Kutatási Ösztöndíj októbere óta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Biztonságés Védelempolitikai Tanszékén, illetve jogelőd tanszékein. Oktatott tárgyak: Stratégia I.1. és II.1.; Stratégia I.2, és II.2. Stratégai I.3. és II.3. Koalíciós és nemzeti biztonsági stratégiák NATO tanulmányok Stratégiai gondolkodás Szituációs gyakorlat Biztonságpolitika Békeműveletek válságreagáló műveletek Konfliktus és válságkezelés A tengeri hadviselés alapjai A biztonságfelfogás dinamikája a hidegháborúban Helyi háborúk tapasztalatai Helyi háborúk tapasztalatai II. Válságkörzetek kutatása Válságkörzetek kutatása terrorizmus Védelmi szervezetek polgári védelem I. Védelmi szervezetek polgári védelem II. Terrorizmus és biztonság Hadtudományi ismeretek Hadtudományi alapismeretek Hadtudomány II. Cold War History Hadászati és hadműveleti elmélet és gyakorlat Gyakorlati hadászat és hadművelet alapjai Biztonságpolitika elmélete A tengeri hadászat elméleti alapjai 1993-tól folyamatosan felsőoktatásban dolgozom. Alapképzésen, mesterképzésen és doktori képzésben egyaránt részt veszek. Az előadások mellett irányítom szakdolgozók és TDK dolgozatot készítő hallgatók munkáját. fokozat megszerzése Indirekt elemek a tengeri hadviselésben; ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, kari tudományos konferencia, Budapest, április 17. Erőkivetítés napjaink konfliktusaiban; A Századvég Politikai Iskola Egri Tagozata és az Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke által közösen rendezett 19

20 Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Fegyverkezés és fegyverzetellenőrzés konferencia, Eger, február 14. Haditengerészeti fegyverkezési verseny a Távol- Keleten; A PTE TTK Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja által rendezett V. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Pécs, november 10. A NATO haditengerészeti erőinek helye és szerepe a terrorizmus elleni küzdelemben; A Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány által szervezett NATO konferencia, Budapest, január 31. The Future Ships of the Royal Navy; New Challenges in the Field of Military Sciences 2005 konferencia, Budapest, október 19. A blokád elmélete és gyakorlata a tengeri hadviselésben; in.: Aetas (ISSN ) szerkesztette Pelyach István, Szeged, 22. évfolyam, szám o. A NATO haditengerészeti erőinek helye és szerepe a terrorizmus elleni küzdelemben; (ISSN ) Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, Budapest A páncélos flották első összecsapása: A lissai csata; in.: Társadalom és Honvédelem (ISSN ) főszerkesztő: Harai Dénes, IX. évfolyam, szám o. Mahan és Gorskov a tengeri hatalomról; in.: Kard és Toll Válogatás a hadtudomány doktoranduszainak tanulmányaiból (ISSN X) szerkesztette: Horváth István, 2004/ o. Haditengerészeti fegyverkezési verseny a Távol- Keleten; in.: V. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia A nagy terek politikai földrajza; (ISBN ) szerkesztette Reményi Péter és Szebényi Anita, PTE TTK Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, Pécs, o szeptembere óta vagyok tagja a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaságnak június 12-én a Csendőrségi Szakosztály titkárává választottak, amely tisztségemet 2005-ig töltöttem be óta vagyok tagja a Magyar Hadtudományi Társaság Biztonságpolitikai Szakosztályának. Név Dr. Kecskeméthy Klára Születési év 1958 Oklevél szerinti végzettség és történelem-földrajz szakos középiskolai tanár szakképzettség Anyagi-technikai (összhaderőnemi) szak, okleveles hadműveleti-harcászati képesítésű tiszt 20

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1982-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként testnevelő

Részletesebben

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI

A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI A XXIX. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE, HE- LYEZETTJEI ÉS JUTALMAZOTTJAI 1. A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok

1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint:

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2012. FEBRUÁR 23.) 1. Személyi adatok Név: Berek Lajos Születési idő: 1949.09.29.

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2012. FEBRUÁR 23.) 1. Személyi adatok Név: Berek Lajos Születési idő: 1949.09.29. RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2012. FEBRUÁR 23.) 1. Személyi adatok Név: Berek Lajos Születési idő: 1949.09.29. 2. Végzettség, tudomanyos fokozat és címek, egyetemi tanári kinevezés, nyelvismeret Végzettség:

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók!

BEVEZETÉS. Tisztelt Pályázók! DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 4 3. Az NKE doktori iskolái és kutatási területei... 4 4.

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. JAKAB László. Fax(ok) E-mail(ek) jakab.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. JAKAB László jakab.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1950. 03. 21. Neme férfi Szakmai tapasztalat Időtartam

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: TSZKP/1-262/2010. sz. példány Jóváhagyom! Egyetértek! Budapest, 2010. július - n Budapest, 2010. július - n.............................. Dr. Lakatos László

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Név: Padányi József Született: 1959. március 20. Salgótarján Lakcím: 3000 Hatvan, Hatvanas út 5. Kandidátusi értekezés címe (1995): A Magyar Honvédség műszaki csapatainak lehetőségei

Részletesebben

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Németh András. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar NÉV: Németh András SZÜLETÉSI IDŐ: 1979 MUNKAHELY: BEOSZTÁS: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Dr. Lattmann Tamás. Telefonszám(ok) +36 1 432 9000 / 29 586 Mobil lattmann.tamas@uni-nke.hu Állampolgárság Születési dátum 1976. augusztus 12.

Dr. Lattmann Tamás. Telefonszám(ok) +36 1 432 9000 / 29 586 Mobil lattmann.tamas@uni-nke.hu Állampolgárság Születési dátum 1976. augusztus 12. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Cím(ek) Dr. Lattmann Tamás Telefonszám(ok) +36 1 432 9000 / 29 586 Mobil E-mail(ek) lattmann.tamas@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ NE FÉLJÜNK NAGYOT LÉPNI, HA EZ TŰNIK SZÜKSÉGESNEK. KÉT KIS UGRÁSSAL NEM JUTUNK ÁT A SZAKADÉKON.

Részletesebben

2005 A civil-katonai együttműködés lehetőségei a nemzetközi feladatokban részt vevő magyar katonák biztonságának növelésében. Stratégiai kutatások

2005 A civil-katonai együttműködés lehetőségei a nemzetközi feladatokban részt vevő magyar katonák biztonságának növelésében. Stratégiai kutatások SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (PADÁNYI JÓZSEF, egyetemi tanár, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1981-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként építőgépész

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Europass Önéletrajz. Személyi adatok DR. SZILÁGYI TIVADAR. Vezetéknév / Utónév(ek) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Jobb a helyes, bár pontatlanul jelölt, mint a pontosan kitűzött, de téves utat követni. (Samuelson) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) DR. SZILÁGYI TIVADAR

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI

MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI. MODERNKORI VESZÉLYEK RENDÉSZETI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2015 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22.

MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12. szakmai-tudományos konferencia. 2012. november 21-22. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG, MTA HADTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF MILITARY SCIENCE ÉS ROBOTHADVISELÉS 12 szakmai-tudományos konferencia 2012.

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán. Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Grósz Zoltán Fax(ok) 431 9106 E-mail(ek) grosz..zoltan@zmne.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1948. 10. 01. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

PANNON Egyetem. A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet által kínált szakok és képzések

PANNON Egyetem. A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet által kínált szakok és képzések A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet által kínált szakok és képzések Tudományos eredmények disszeminációja és tehetséggondozás a minőségi képzésért a Pannon Egyetemen TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0018

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

kiss.zoltan.laszlo@uni-nke.hu, zoltan.laszlo.kiss.dr@gmail.com Katonai Vezetéstudományi és Közismereti tanszék

kiss.zoltan.laszlo@uni-nke.hu, zoltan.laszlo.kiss.dr@gmail.com Katonai Vezetéstudományi és Közismereti tanszék oneletrejazoneletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Rendfokozat: Telefonszám(ok) E-mail(ek) Prof. Dr. KISS Zoltán László ezredes Cím Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Állampolgárság

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szűcs Endre alezredes A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve című doktori

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TUDOMÁNYSZAKONKÉNT MEGHÍRDETETT KUTATÁSI TÉMÁI A 2008/2009-ES TANÉVRE 01. BIZTONSÁGELMÉLETEK TUDOMÁNYSZAK Szakvezető: Dr. Szenes Zoltán egyetemi

Részletesebben

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 505 1943, Szolg.: +36 30 6867471 HM vezetékes: 02 29137 Vezetékes fax: HM fax: e-mail: szabo.tibor@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő:

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 3. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1. sz. példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOM JEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I.

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben