ENGEDÉLYOKIRAT 4. számú módosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENGEDÉLYOKIRAT 4. számú módosítás"

Átírás

1 Azonosító: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok Tervezet ENGEDÉLYOKIRAT 4. számú módosítás A feladat megnevezése: Görgey utca és a kapcsolódó villamospálya teljes 1 fejújítása adatokat mft-ban kell megadni körű A feladat jellege: címe: 14-es villamos Görgey utcai szakasza és a kapcsolódó Felújítás útburkolat felújítása - kivitelezése A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító a BKK Zrt. címe: 1052 Budapest, Városház u A feladat teljes költsége: 2.206,928 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az előkészítés kezdési időpontja: Az előkészítés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nincs Nincs Teljes felújítás 2013.év 04.hónap 2013.év 12.hónap 2014.év 06.hónap 2017.év 10.hónap Árazott költségvetés 2.206,928 Budapest IV. kerület Önkormányzata - útpálya, BKV Zrt. - villamos vágányzóna BKV Zrt. - villamos vágányzóna, BKK Közút Zrt. - útpálya 0,000 Kivitelezéssel érintett szakasz hossza: - 1,48 km Igen

2 Azonosító: oldal A beruházás/felújítás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója/üzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 1. IV. kerület, Görgey Artúr Budapest Közút Zrt Bp. IV. kerület utca (István út - Szilágyi BKV Zrt. Önkormányzat - útpálya, út) Hrsz.: BKV Zrt. - villamos vágányzóna A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése További Összesen tény terv terv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) épík's, bontás 1.949, ,141 e) gép, jármű d) ingatlan kármentesítésének költsége e) műszaki-gazdasági tervc-zés f) lebonyolítás 9,395 10,000 19,395 g) egyéb* 25.45' 7.87~ hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmegszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék L feladat ráfordításai összesen (áfa 1.983,99( 17.87' 2.001,864 nélkül) 11. általános forgalmi adó ' 2,12é Ill. végleges pénzeszköz-átadás IV. feladat teljes költsége összesen C * ev1 dologi ktadas netto 7,874 tmlhó Ft (brutto 10,000 m1lhó Ft) Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források További Összesen tény terv terv terv terv terv (t,,'j'v terv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat 2.186,928 20,00C b) beruház.ási hitel e) központi ktv. források összes1,,"!1 - cél- vagy címzett támogatás - egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmoz.ási célú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen ,00C Ebböl: visszaigényelhetö áfa

3 Azonosító: oldal A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbízott kiválasztás A megvalósítás ának főbb feladatai a) előkészítés tényleges időtartama módja A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése Kbt vonatkozó *-a 2016.év év év év 2020.év év 2022.év 2023.év év 2025.év beírásával b) építés, bontás x x x x x x x x e) gép,jánnű d) ingatlan kánncnt. e) műszaki-gazdasági tervezés t) lebonyolítás x x x x x x x x g) egyéb - telepítési hely, ingatlan megszerzés - immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés - beüzemelés (próbaüzem) l l l l l A feladat szöveges indoklása 1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Görgey Artúr utca felújítását a rendkívül elhasználódott, hiányos nagykockakő útburkolat és a szintén rossz állapotú villamos vágányzóna balesetveszélyes állapota indokolta. Mivel a közúti közlekedés zömében az útpálya közepén futó villamosvágányokon bonyolódik az útfelújítást csak a villamosvágányok átépítésével együtt lehetett elvégezni. A vállalkozó előleget igényelt a szerződésben meghatározott 5 %-ot, azaz Ft-ot, amely kifizetésre került. Az előleg az utolsó számla összegéből került levonásra 2016-ban, ezért ez az összeg a 2016-os költségvetésben került feltüntetésre. A kivitelezés három ütemben történt. Az elsőben az István út és a Rózsa utca közötti szakasz készült el az utca teljes szélességű lezárásával. A másodikban (az első ütemmel egy időben) a Rózsa utca és a Szilágyi utca közötti szakasz déli oldala, a harmadikban pedig a Rózsa utca és a Szilágyi utca közötti szakasz északi oldala újulhatott meg. A Rózsa és a Szilágyi utca közötti szakasz két részben történő rekonstrukciójára azért volt szükség, hogy az itt található ingatlanokat a lakók az építkezés teljes ideje alatt megközelíthessék. Az üzempróbára én került sor február l-én, az első járat indulásától a Görgey Artúr utca teljesen felújított szakaszán megkezdődött a villamos próbaüzeme. A műszaki átadás-átvétel megkezdődött én és án zárult ben közmű kártalanítások és a feladathoz kapcsolódó egyéves utó felülvizsgálat és annak kifizetése valósul meg. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A feladatok megvalósítása hatósági engedélyhez kötött. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A megvalósítást követően a várható élettartam 15 év az útpálya, 20 év a villamospálya vonatkozásában. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

4 Azonosító: oldal A beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. Ez bizonyos esetekben ez a közművek helyzetét is befolyásolhatja, figyelmet kell fordítani a meglévő aknafedlapokra, azok süllyesztését, szintbehelyezését biztosítani kell. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. Megvalósítás esetén az út és villamospálya fenntartási költségei a garanciális időn belül megszűnnek a garanciális hibák esetén. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út és a villamospálya állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járulnak. A burkolati jelek 5 évenkénti megújításának figyelembe vételével évi átlagosan 550 ezer Ft a működtetés éves többletköltsége. 6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. Nincs ilyen. 7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Nem releváns. 8. A megvalósításnak az évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Az évi XXVI. törvény - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. Az újonnan épülő gyalogátkelők, buszmegállók és járdák megközelítésére süllyesztett szegélyek, taktilis sávok építendők. Egyéb rendelkezések: A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK Zrt, mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával megbízott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így jelen engedélyokirat tárgyát képező Feladat megvalósítására is. Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján történik. Jelen 4. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a korábban elfogadott 3. sz. módosított engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés az 1121/2016.(VIIl.31.) sz. határozatával hagyott jóvá. Dátum: Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: főjegyző megbízásából Nágel Ilona aljegyző Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

5 BERUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS a Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújításának megvalósításáról 6. számú módosítása (a továbbiakban: 6. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11 KSH statisztikai számjel: , adószám: ; törzskönyvi azonosító szám: ; AHTI azonosító: ; bankszámla száma: ) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhyly: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca cégjegyzékszám: , adószám: , bankszámla szám: , CSASZ: ) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK Zrt.", (a továbbiakban együttesen, mint Felek", külön-külön mint Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek rögzítik, hogy június 19. napján a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között, a Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújításának megvalósításáról" címen Beruházási Megállapodás jött létre (továbbiakban: Megállapodás), amelyet a Felek május 21. (1. sz. Módosítás) valamint január 22. napján (2. sz. Módosítás) módosítottak. A 443/c/2015. (IV.29.) számú Főv. Kgy. határozat alapján került jóváhagyásra a Megállapodás 3. számú (3. sz. Módosítás), a 875/b/2015. (Vl.23.) számú Főv. Kgy. határozat alapján került jóváhagyásra a Megállapodás 4. számú ( 4. sz. Módosítás), és a 1134 /2016. (Vll 1.31.) számú Főv. Kgy. határozat alapján került jóváhagyásra a Megállapodás 5. számú (5. sz. Módosítás) módosítása. 2. A Megállapodás 6. sz. módosításának indokai 2.1. A Megállapodás jelen módosítását a Feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, a 2017-ben megvalósuló közmű kártalanítások, valamint az egyéves utó felülvizsgálat és annak kifizetése indokolja Továbbá a BKK részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, amelyet a Megállapodásban is szükséges átvezetni. Fentiekre tekintettel Felek jelen 6. sz. Módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 6. sz. módosítása 3.1. A Megállapodás 1. pontjának Általános rendelkezések" negyedik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújítása megvalósításának érdekében (a továbbiakban: Feladat) - a jelen Megállapodásban rögzített valamennyi költség fedezetére - tervezett OOO Ft fedezetet Budapest Főváros Önkormányzata évi összevont költségvetéséről szóló rendeletében a út- hídfelújítások címen a Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújítása" megnevezésű előirányzat tartalmazza." 3.2. Megállapodás pontjának A Feladat megvalósításának költségigénye" első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Felek kijelentik, hogy a Feladat tervezett költségigénye OOO Ft, azaz kettőmilliárdkettőszázhatmillió-kilencszázhuszonnyolcezer forint, amely magában foglalja a Feladat tényleges megvalósításával, befejezésével kapcsolatban felmerült valamennyi költségét. A Feladat tervezett, részletes költségeit és ütemezését, valamint az ehhez szükséges forrásokat és azok ütemezését a jelen Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat tartalmazza."

6 3.3. A Megállapodás 12. pont Kapcsolattartás" alpontjában a BKK Zrt. részéről megjelölt kapcsolattartóra vonatkozó bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: BKK Zrt. részéről: Név: Cselőtei László Gábor, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Stratégia és Innováció Igazgatóság tel.: fax.: Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képezö Engedélyokirat helyébe a jelen 6. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat lép. 4. A jelen 6. sz. módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 6. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen 6. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 6. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárosi Önkormányzatot 5 (öt), a BKK Zrt.-t pedig 4 (négy) darab eredeti példány illeti meg. Melléklet: 1. számú melléklet: Engedélyokirat 4. számú módosítása (Azonosító: ) Budapest, " Budapest, " Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam főjegyző megbízásából: Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: JO(]I 1017 ti.pr.1 G. ' l '-- ~ T--- ~ ~. dr íarnási Julta Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetöje Dátum: 2

7 Azonosftó: oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: )~:J.1 /2016(VIII.3 l.) Főv. Kgy. h. Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 3. számú módosítás adatokat mft-ban A feladat megnevezése: Görgey utca és a kapcsolódó villamospálya teljes körü A feladat jellege: fej újítása cfme: 14-es villamos Görgey utcai szakasza és a kapcsolódó Felújltás útburkolat felújítása kivitelezése A feladat megvalósftása hatósági engedélyhez: Kötött A beruházó/felújitó megnevezése: Budapest Főváros önkonnányzata, megvalósító a BKK Zrt. cime: 1052 Budapest, Városház u. 9- l J. A feladat teljes költsége: 2.339,473 1 A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A feladat adatai A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az elökészftés kezdési időpontja: Az elökészltés befejezési időpontja: A kivitelezés kezdési időpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: Uzemeltetöje: Tervezett éves fenntartási költség: Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: Nincs Nincs Teljes felújítás év4. hónap év 12. hónap 2014.év 06.hónap 2017.év 10.hónap Ajánlati ár 2.339,473 Budapest IV. kerület Önkormányzata útpálya, BKV Zrt. - villamos vágányzóna BKV Zrt. villamos vágányzóna, BKK Közút Zrt. útpálya 0,000 Kivitelezéssel érintett szakasz hossza: - 1,48 km Igen

8 Azonos!tó: oldal A beruházás/felújitás telepítési helye ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlanhasználója!uzemeltetöje tulajdonosa megszerzés módja l. IV. kerület, Görgey Artúr Budapest Közút Zrt., Bp. IV. kerület utca (István út Szilágyi BKV Zrt. Önkormányzat - útpálya, út) Hrsz.: BKV Zrt. - villamos vágányzóna A feladat tervezett költségei és éves iltemezésük Költségek megnevezése További Összesen ténv terv terv terv terv terv évek Feladat ráfordftásai (áfa nélknl) a) elökészftésí költségek (áfa néllctll) b) épltés, bontás 1 328,60( : 2 058,56, e) gép, jánní\ d} ingatl8i1 kármentesitésének költsége e) müs:zaki-gazdasági tervezés f) h:bonyolitás 6,263 3,13: l,044 10,43! g) egyéb 0,20, 39,37( 39,57, - hitelkamat telepitési hely, ingatlanmegszerzés immateriális javak vásárlása elsö készletbeszerzés h) tartalék 1. feladat ráforditásaí összesen (áfa nélkut) l 335,06' 772,46 t, ,57' II. általános forgalmi adó 136,754 93,U. 0,28 230,90< lll. végleges pénzeszköz átadás.. IV. feladat teljes költsége osszesen 1 471,81\ 866,32! 1,32( 2 339,47: Ezen sorból évi dologi kiadás összesen nettó 39,3 7 mft. Teljes költség forrásai és éves ütemezésük Pénzügyi források 201S További Összesen ténv terv terv terv terv terv évek a) önkonnányzati ktv. előirányzat 1 471, ,32! 1, ,473 b) beruházási hitel e} központi ktv. források összesen - cél- vagy clmzett támogatás egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz f) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb külső forrás, mégpedig: Források összesen 1471,81\ 866,328 L.32e Ebből: visszaigényelhető áfa <(!

9 Azonosító: oldal A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: a megbl:zott kidlasztts A megvalósltás ának föbb feladatai a) elökészftés tényleges időtartama m6dia Kbt vonatkozó a év év év 2018.~! beírásával b) éoltés, bontás x x x x x x x x x x x x e) l!éo, iármü d) ingatlan kérmcnt e) müszalci-gazdasági tervezés t) lebonyolita.~ g) e11véb - telepltési hely, ingatlan mel!szerzés immateriális javak vl!drlása - első készletbeszerzés - bellzemelés (próbaüzem) A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése '119.é> év év év 2023.év év l " x x x x x x " x x x x 3 4 A feladat szöveges indoklása!. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. A Görgey Artúr utca felújítását a rendkívül elhasználódott, hiányos nagykockakö útburkolat és a szintén rossz állapotú villamos vágányzóna balesetveszélyes állapota indokolta. Mivel a közúti közlekedés zömében az útpálya közepén futó víllamosvágányokon bonyolódik az útfelújítást csak a villamosvágányok átépítésével együtt lehetett elvégemi. A vállalkozó előleget igényelt a szerződésben meghatározott 5 %-ot, azaz Ft-ot, amely kifizetésre került. Az előleg az utolsó számla összegéből került levonásra 2016-ban, ezért ez az összeg a 2016-os költségvetésben került feltüntetésre. A kivitelezés három ütemben történt Az elsőben az István út és a Rózsa utca közötti szakasz készült el az utca teljes szélességű lezárásával. A másodikban (az első Utemmel egy időben) a Rózsa utca és a Szilágyi utca közötti szakasz déli oldala, a harmadikban pedig a Rózsa utca és a Szilágyi utca közötti szakasz északi oldala újulhatott meg. A Rózsa és a Szilágyi utca közötti szakasz két részben történő rekonstrukciójára azért volt szukség, hogy az itt található ingatlanokat a lakók az építkezés teljes ideje alatt megközelithessék. Az Uzempróbára én került sor február l-én. az első járat indulásától a Görgey Artúr utca teljesen felújított szakaszán megkezdődött a villamos próbaüzeme. A műszaki átadás-átvétel megkezdődött én és án zárult. Jövö évi kifizetések várhatóak a műszaki ellenőr részére illetve a közmű kiváltások miatt, ez indokolja az engedélyokirat 3. számú módosítást. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erröl szóló nyilatkozat. A feladatok megvalósltása hatósági engedélyhez kötött. 3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A megvalósltást követően a várható élettartam 15 év az útpálya, 20 év a villamospálya vonatkozásában. 4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függ6en az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. A beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentes(tést. Ez bizonyos esetekben a közművek helyzetét is befolyásolhatja, figyelmet kell fordítani a meglévő akna-fedelekre azok sullyesztését, szintbehelyezését biztosítani kell.

10 Azonosító: oldal 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve kőltségmegtakarítása. Megvalós!tás esetén az út és villamospálya fenntartási költségei a garanciális időn beloi megszűnnek a garanciális hibák esetén. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a möködtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út és a villamospálya állapota tovább romlik,!gy a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járulnak. A burkolati jelek 5 évenkénti megújításának figyelembe vételével évi átlagosan 550 ezer Ft a működtetés éves többlet költsége. 6. A megvalósftásra javasolt feladat forrásainál figyelembe ven pályázati lehetőségeket, külső é.s egyéb források megszerzésének lehetőségeit. Nincs ilyen. 7. Minda20n egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.. Nem releváns. 8. A megvalósításnak az évi XXVl törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. Az évi XXVI. törvény - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesltést. Az újonnan épülő gyalogátkelők, buszmegállók és járdák megközelítésére süllyesztett szegélyek, taktilis sávok épltendök. Egyéb rendelkezések: A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Föv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Közútkezelési rendelet) 3. (3) bekezdés d) pontja értelmében a BKK Zrt, mint az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával megblzott közútkezelő jogosult a közútfejlesztési feladatok ellátására, így jelen engedélyokirat tárgyát képező Feladat megvalósítására is. A munkák vállalkozásba adása a közbeszerzésekről szóló 201 l. évi CVIII. törvény (régi Kbt.) előírásainak betartásával történt. Jelen 3. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a korábban elfogadott 2. sz. módosított engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés az 443/c/2015.(IV.29.) sz. határozatával hagyott jóvá. Dátum: ~ö. 1 ~. Megegyezik ;i KifzgyU/(!s iiflal elfogadott tervezetlf.

11 Jlct, { 0 G L /,( l 1 - li J 2 -' {r / Í 0 t L BERUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 /S8f.J- 2A/2CI( a Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújitásának megvalósításáról 5. számú módosítása (a továbbiakban: 5. sz. Módositás), amely létrejött egyrészről Budapest F6város Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., bankszámla száma: , adószám: , törzskönyvi azonosító szám: , ÁHTI azonosító: , KSH statisztikai számjel: , képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban:.f6városi Önkonnányzaf', másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörüen Működ6 Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca , cégjegyzékszám: , adószám: , bankszámla szám: , CSASZ: ) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban:.bkk Zrt.", (a továbbiakban együttesen, mint.felek", külön-külön mint.fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. E16zmények Felek rögzítik, hogy június 19. napján a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zr:t. között, a.görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújitásának megvalósításáról" tárgyú Beruházási Megállapodás jött létre (a továbbiakban: Megállapodás), amelyet a Felek május 21. napján módosítottak{továbbiakban: 1. sz. Módositás). A 1403/2014. (Xl. 26.) számú Föv. Kgy. határozat alapján január 22-én, a Felek aláfrták a Megállapodás 2. sz. módosítását (továbbiakban: 2. sz. Módosítás). A 443/c/2015. (IV.29.) számú Föv. Kgy. határozat alapján került jóváhagyásra a Megállapodás 3. sz. módosítása (továbbiakban: 3. sz. Módositás). A 875/b/2015. (Vl.23.) számú Föv. Kgy. határozat alapján került jóváhagyásra a Megállapodás 4. sz. módosítása (továbbiakban: 4. sz. Módosftás). A Fővárosi Közgyűlés a 33/2016. (1. 27.) Főv. Kgy. határozatában úgy döntött, hogy április 1-jével a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatokat a BKK, a Budapest Közút Zrt. és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság bevonásával, a feladatok racionalizálásával átcsoportosítja akként, hogy a stratégiai jellegű közútkezelői feladatokat, a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatokból a taxiállomás, taxi szolgáltatás és közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatokat a BKK az operativ jellegű közútkezelői feladatokat, és a közútkezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatok jelentős részét a Budapest Közút Zrt. láija el. A Közgyűlés a 34-35/2016. (1. 27.) Föv. Kgy. határozataiban elfogadta a Keretmegállapodást, amely Keretmegállapodást a /2016. (ll l. 30.) sz. Föv. Kgy. határozatában módositott tartalommal ismételten elfogadott. A Keretmegállapodás április 1-jével hatályba lépett. E határnaptól kezdve a Stratégiai Közútkezelői Feladatok keretében a BKK feladata a stratégia jellegű útfelújítások, fejlesztések lebonyolítása, azon útfelújítások elvégzése, amelyek az útpálya teljes átépítését vagy forgalmi rendjének lényeges megváltozását célozzák az Önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján a Keretmegállapodás pontjában foglaltaknak megfelelően ~/ Karsainé öö;:;;;1;~;; r. :i ~:r

12 A Megállapodáson keresztül finanszírozott Fejlesztési Feladat a stratégiai közútkezelői feladatellátás része, az adott feladat megval6sitása kapcsán a BKK-nál felmerült igazolt költségek a Stratégiai Közútkezelői Forrás terhére kerülnek elszámolásra. 2. A Megállapodás 5. sz. módosításának indokai Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása, amellyel egyidejűleg a Megállapodás a évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (111.3.) Föv. Kgy. költségvetési rendeletben elfogadott módosított éves előirányzatokkal is összhangba kerülnek. Fentiekre tekintettel Felek jelen 5. sz. Módosftás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 4.3. és 4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Fejlesztési feladatok megvalósításáért biztosított ellentételezés A Stratégiai Közútkezelői Megvalósítási Megállapodáson keresztül finanszírozott Fejlesztési Feladat a stratégiai közútkezelői, szolgáltatásként nyújtott feladatellátás része, az adott feladat megvalósítása kapcsán a BKK-nál felmerült igazolt költségek a Stratégiai Közútkezelői Forrás terhére kerülnek elszámolásra. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósításával kapcsolatban végzett feladatait, tevékenységét haszonszerzési cél nélkül, kizárólag a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó saját működés költségének (önköltség) megtérítése mellett látja el, amely nem haladhatja meg a BKK Zrt. mindenkori Önköltség Számítási Szabályzata és a Projekt Önköltség Számítási Szabályzata szerint számított, a Feladat ellátásához ténylegesen szükséges összeget. A BKK Zrt. köteles a Feladat elvégzéséhez szükséges konkrét feladatokat nevesíteni és azok tervezett költségét kiadásokra bontva bemutatni, figyelemmel arra a követelményre, hogy az önköltség elszámolásának és nyilvántartásának a BKK Zrt. a Keretmegállapodásban foglalt más közfeladat-ellátási és közszolgáltatási feladataitól el kell különülnie, elkerülve ugyanazon tevékenység kettős- és keresztfinanszírozását. 4. A Magállapodás 5. sz. módosítása 3.1. A Feladat tervezett, részletes költségeit és ütemezését, valamint az ehhez szükséges forrásokat és azok ütemezését a jelen 5.sz. Módosltás 1. számú mellékletét képező engedélyokirat tartalmazza, ezért Felek megállapodnak, hogy a Megállapodás 1. számú melléklete helyébe a jelen 5. sz. Módosítás 1. számú melléklete lép. 5. A jelen 5. sz. Módosítás a Felek liltali kölcsönös alliírlis napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 5. sz. Módositással nem érintett pontjai v61tozatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen 5. sz. Módosltás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készolt. A 5. sz. Módositást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárosi Önkormányzatot 5 (öt), a BKK Zrt.-t pedig 4 (négy) darab eredeti példány illeti meg. 2

13 Melléklet: 1. számú melléklet: Engedélyokirat 3. sz. módosítása ) Dr. Da óczl Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Láttam 2016 SZ T i<i;á1y Pét~~. főosztályvezető k?..j;:>o h /~::: ~ UH uu.. Horváth János ltr.1.9 Megegyezik a lfiizgyútés által e/fagadotl lervezsl111i a....!.1.~~r21f.(9.u. 1.. ~D... ulmú halároul alapján:... f;.j.... Gaál Farkas... ills2~ 3 Megegyezik a Közgyúlés által elfogadott ö sz vegge1

ENGEDÉLYOKIRAT. Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme. Kötött

ENGEDÉLYOKIRAT. Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme. Kötött 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok ENGEDÉLYOKIRAT A feladat megnevezése: Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme adatokat mft-ban

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT 1.sz. módosítás

ENGEDÉLYOKIRAT 1.sz. módosítás 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 1.sz. módosítás A feladat megnevezése: Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton

Részletesebben

ZU11 Júf~ / Tisztelt Közgyűlési

ZU11 Júf~ / Tisztelt Közgyűlési Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes ikt. szám: 39/424-212011 ZU11 Júf~ 2 2. 1...------..J ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS tárgy: Fővárosi Önkormányzat költségvetési tervezö szaftverének

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT 14. számú módosítás

ENGEDÉLYOKIRAT 14. számú módosítás Azonosító: 006148 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Egyéb vízgazdálkodási feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 14. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése:

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT 6. számú módosítás

ENGEDÉLYOKIRAT 6. számú módosítás Azonosító: 006559 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok Tervezet ENGEDÉLYOKIRAT 6. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Önkormányzati

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT. A feladat tervezett kezdési és. Nincs. Nincs Új építés 2017.év 05.hónap év 12.hónap. év. hónap

ENGEDÉLYOKIRAT. A feladat tervezett kezdési és. Nincs. Nincs Új építés 2017.év 05.hónap év 12.hónap. év. hónap e, Azonosító: 007504 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok, híd felújítások Tervezet ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: M3 metró

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Margitsziget északi fizető parkoló kapacitás bővítésének megvalósítására. 3. sz. módosítása

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Margitsziget északi fizető parkoló kapacitás bővítésének megvalósítására. 3. sz. módosítása MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS A Margitsziget északi fizető parkoló kapacitás bővítésének megvalósítására 3. sz. módosítása (továbbiakban: 3. sz. Módosítás}, amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

FEJLESZTÉSIMEGÁLLAPODÁS Jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, üzemeletetése érdekében. 1. sz. Módosítása

FEJLESZTÉSIMEGÁLLAPODÁS Jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, üzemeletetése érdekében. 1. sz. Módosítása FEJLESZTÉSIMEGÁLLAPODÁS Jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, üzemeletetése érdekében 1. sz. Módosítása (a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás Azonosító: 007235. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Városgazdálkodási feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: 206. évi

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás Azonosító: 007 O. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Külső Bécsi úti

Részletesebben

FEJLESZTESI MEGÁLLAPODÁS. az Újpalotai villamosvonal megtervezése. 2. sz. Módosítása. (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészröl

FEJLESZTESI MEGÁLLAPODÁS. az Újpalotai villamosvonal megtervezése. 2. sz. Módosítása. (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészröl FEJLESZTESI MEGÁLLAPODÁS az Újpalotai villamosvonal megtervezése 2. sz. Módosítása (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészröl Budapest Fövár.os Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest,

Részletesebben

B u oa~pe ST Budapest Főváros Önkormányzata

B u oa~pe ST Budapest Főváros Önkormányzata B u oa~pe ST Budapest Főváros Önkormányzata [V1J11alkód] [Vonalkód) Riz Levente képviselő Kovács Péter képviselő ikt. szám: [Iktatószám] F. Kgy. 2015 JúN 2 3. tárgy: Javaslat "A 2-es metróvonal és a gödöllői

Részletesebben

2. A Megállapodás módosításának indokai FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

2. A Megállapodás módosításának indokai FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS a 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása" projekt előkészítésére 2. sz. Módosítása (a továbbiakban: 2. sz. Módosítás), amely

Részletesebben

FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS

FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros XIX. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására,

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás, amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban: Támogató) (cím: 1052 Budapest,

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT 4. számú módosítás

ENGEDÉLYOKIRAT 4. számú módosítás Azonosító: 006823. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 4. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: XVIII. kerületi

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. valamint

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. valamint ../..- /2013/.. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG valamint FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

Elszámolási megállapodás

Elszámolási megállapodás [Vonalkód] [Vonalkód } ikt. szám: [Iktatószám] Elszámolási megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; törzskönyvi azonosító szám:

Részletesebben

CÉLOKMÁNY 6. számú módosítás

CÉLOKMÁNY 6. számú módosítás Azonosító: 006655 1. oldal Jóváhagyó határozat száma és kelte: Tervezet Ágazat: Egyéb vízgazdálkodási feladatok CÉLOKMÁNY 6. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Római parti

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1).

I. fejezet. Általános rendelkezések 1). SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2001. /III.30./ sz. r e n d e l e t e a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és intézményei BERUHÁZÁSI és FELÚJITÁSI tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának,

Részletesebben

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását!

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.1/B

Részletesebben

Budapest IV. kerület Nádor u. - Türr u. csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása - Tájékoztató a szerződés módosításáról

Budapest IV. kerület Nádor u. - Türr u. csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása - Tájékoztató a szerződés módosításáról Budapest IV. kerület Nádor u. - Türr u. csomópontban jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása - Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/66 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ' 1.3. számú melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesltményei projekt COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei - beruházás Budapest

Részletesebben

Budapest Főváros 1 Önkormányzata. Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes, valamint Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros 1 Önkormányzata. Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes, valamint Pénzügyi Főpolgármester-helyettes ~ ~BUDAPEST 1111111111 llli l~i ~11 11~ I~ lji m llll llll llli 11111 ~1 1 ~11 Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes, valamint Pénzügyi Főpolgármester-helyettes ikt.

Részletesebben

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS. 9. számú Módosítása

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS. 9. számú Módosítása FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése érdekében 9. számú Módosítása (a továbbiakban: 9. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT 7. számú módosítás

ENGEDÉLYOKIRAT 7. számú módosítás / Azonosító: 006022. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok, híd felújítások ENGEDÉLYOKIRAT 7. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: 2009.

Részletesebben

Budapest Főváros 1 Közgyülése. ikt. szám: Fph 123 I / 2018 MEGHÍVÓ. Tisztelt Hölgyem I Uram!

Budapest Főváros 1 Közgyülése. ikt. szám: Fph 123 I / 2018 MEGHÍVÓ. Tisztelt Hölgyem I Uram! ~ ~BUDAPEST Budapest Főváros 1 Közgyülése Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság ikt. szám: Fph 123 I / 2018 MEGHÍVÓ Tisztelt Hölgyem I Uram! Ezúton tisztelettel meghívom 2018. április

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás Azonosító: 00709. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: Fogaskerekű vasút

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT 4. számú módosítás

ENGEDÉLYOKIRAT 4. számú módosítás Azonosltó: 00707 4 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: /2017.(02.. ) Föv.Kgy.h. Ágazat: Egyéb vízgazdálkodási feladatok ENGEDÉLYOKIRAT 4. számú módosítás adatokat mft ban kell megadni A feladat

Részletesebben

Budapest Főváros 1 Közgyűlése. Borbély Lénárd önkormányzati képviselő. ikt. szám: [Iktatószám. tárgy: kiegészítő határozati javaslatok a Javaslat a

Budapest Főváros 1 Közgyűlése. Borbély Lénárd önkormányzati képviselő. ikt. szám: [Iktatószám. tárgy: kiegészítő határozati javaslatok a Javaslat a í&í ~~BUDAPEST Budapest Főváros 1 Közgyűlése Borbély Lénárd önkormányzati képviselő [Vonalkód] 024 ikt. szám: [Iktatószám F. Kgy. 2017 JúN 1 4. tárgy: kiegészítő határozati javaslatok a Javaslat a elökészitö:

Részletesebben

*1000055531154* *1000055531154* ikt. szám: FPH037 /969-2 /2013

*1000055531154* *1000055531154* ikt. szám: FPH037 /969-2 /2013 Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *1000055531154* *1000055531154* ikt. szám: FPH037 /969-2 /2013 tárgy: Javaslat a margitszigeti futókör rekonstrukciójára

Részletesebben

1. t" 1.-..t,..l t. TERVEZET dátum: május 12.

1. t 1.-..t,..l t. TERVEZET dátum: május 12. 1. t" 1.-..t,..l t TERVEZET dátum: 2015. május 12. FELADAT-ELLÁTÁSRÓL ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ KERETMEGÁLLAPODÁS 12. SZ. MÓDOSÍT ÁSA Jelen szerződésmódosítá s (a továbbiakban: a "Módosítás") alulírott

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás Azonosító: 007093 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok, híd felújítások Tervezet ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Ingatlan használatba adására és üzemeltetésére közfeladat ellátását biztosító. Előzmények

MEGÁLLAPODÁS Ingatlan használatba adására és üzemeltetésére közfeladat ellátását biztosító. Előzmények MEGÁLLAPODÁS Ingatlan használatba adására és üzemeltetésére közfeladat ellátását biztosító hulladékgyűjtő udvar működtetése érdekében amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS térítésmentes átadásról

MEGÁLLAPODÁS térítésmentes átadásról MEGÁLLAPODÁS térítésmentes átadásról (a továbbiakban: Megállapodás) amely létrejött egyrészről az Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. mely létrejött egyrészről MF-7.2-05. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vált. sz. 0 Oldal sz.: 1/3 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MSZ: 0019/2017 mely létrejött egyrészről Tolmács Község Önkormányzata 2657 Tolmács Sport utca 1. adószám: 15452654-2-12 Bankszámlaszám:

Részletesebben

~BUDAPEST. lllill lili llli llli lll! llill llill lll l~l l~l llll lll lll llll lll. a Közgyűlés részére

~BUDAPEST. lllill lili llli llli lll! llill llill lll l~l l~l llll lll lll llll lll. a Közgyűlés részére ~BUDAPEST Budapest Főváros 1 Önkormányzata Városfejlesztési Főpolgármester helyettes, valamint Pénzügyi Főpolgármester-helyettes l lllill lili llli llli lll! llill llill lll l~l l~l llll lll lll llll lll

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám:1131-26/2016. Javaslat a Salgótarján észak déli irányú kerékpárút II./A ütemmel érintett ingatlanok terület és tulajdonjog rendezéséhez kapcsolódó előzetes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása 2. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása 2. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Szám: 196/2/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 7-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beruházási engedélyokirat jóváhagyása,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

.BUDAPEST. Az ülés helye: Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház u II. em sz. tárgyaló

.BUDAPEST. Az ülés helye: Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház u II. em sz. tárgyaló Nyílt ülésen tárgyalandó Közgyűlési előterjesztések: Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság.BUDAPEST Budapest Főváros 1 Közgyűlése ikt. szám :~\+ \1) /Á (o - ;{ /~ J'"f.-, MEGHÍVÓ Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 3-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 188/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Beruházási engedélyokirat jóváhagyása, a Gát u. 20. szám

Részletesebben

Megállapodás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Előzmények

Megállapodás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Előzmények Megállapodás amely létrejött egyrészről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. statisztikai számjele: 15735612-8411-02, PIR Törzsszáma:735616 adószáma: 15735612-2-02,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása 1. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Dr. Papp László polgármester -/2016. Simon Kitti Szilágyi Béla. Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Közgyűlés

E L Ő T E R J E S Z T É S. Dr. Papp László polgármester -/2016. Simon Kitti Szilágyi Béla. Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Közgyűlés E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Feladatot jelent: Véleményező bizottságok: Dr. Papp László polgármester A Debrecenben működő települési nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 23-án tartandó ülésére

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 23-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. február 23-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés ellátására szóló / egy éves közszolgáltatási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló lj)_ C] számú előterjesztés Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata"

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. adószáma: 15735722-2-43;

Részletesebben

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház céltámogatása a megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának indítása 1. A Baranya

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2013 Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás, amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés november 15. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés november 15. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. november 15. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 61/2012. (XI. 15.) határozata

Részletesebben

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról "Építési Beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása 1-4. részek - 2. rész: Lánchíd budai

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Témafelelős: Czirokné Tárgy: Helyi közösségi közlekedés támogatása Melléklet: 1. sz.: TISZA VOLÁN Zrt. előterjesztése

Részletesebben

Javaslat. Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. közötti Megállapodás jóváhagyására

Javaslat. Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. közötti Megállapodás jóváhagyására Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. közötti Megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője Előkészítő: Településfejlesztési

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS-TERVEZET amely létrejött egyrészről a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 17-09- 002090, adószám: 11285610-2-17, székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 12-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 216/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Ellátási szerződés módosítása Szigetszentmiklós Önkormányzatával

Részletesebben

Szerződésmódosításról szóló tájékoztató hirdetmény

Szerződésmódosításról szóló tájékoztató hirdetmény Szerződésmódosításról szóló tájékoztató hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet

Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet Kód-szám Azonosító Fokszám Pécs-Vasas, Pécs-Hird, Pécs-Somogy, Flórián telep Megnevezés Bruttó Nettó érték érték (Ft) (Ft) Számított nettó ÉCS (Ft) leírási kulcs

Részletesebben

"Lánchíd budai hídfő villamos alagút átépítése" tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása

Lánchíd budai hídfő villamos alagút átépítése tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása "Lánchíd budai hídfő villamos alagút átépítése" tárgyú eljárás ajánlati felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Beszerzés tárgya:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ DÉS A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KI ELLÁTÁSÁRA amely létrejött SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely:

Részletesebben

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás

ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás Azonosító: 00732. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok Tervezet ENGEDÉLYOKIRAT 2. számú módosítás adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: M3 metróvonal

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. október 5-i ülésére! Készítette: Balya András önkormányzati referens JELENTÉS az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BU oa PeST Budapest Fövaros Önkormanyzata

BU oa PeST Budapest Fövaros Önkormanyzata BU oa PeST Budapest Fövaros Önkormanyzata AKTAPÉLDÁNY Városfejlesztési Főpolgármes ter-helyette s 11111~m111n111011u1111111111~ u111m u1111~111i u1 *1000077964967* ikt. szám: FPH028 125-26 12016 tárgy:

Részletesebben

SQG. számú előterjesztés

SQG. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere SQG. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft-vel kötött kölcsönszerződés módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft-vel kötött kölcsönszerződés módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 306. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft-vel kötött kölcsönszerződés módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

!)!) ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATOK VÁROSFEJLESZTÉSI - ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLET

!)!) ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATOK VÁROSFEJLESZTÉSI - ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLET !)!) If)KOTET 2016. ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATOK VÁROSFEJLESZTÉSI - ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLET BKKZRT ÁLTAL MEGÁLLAPODÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT KÖZLEKEDÉSI BERUHÁZÁSI FELADATOK 2016. ÁPRILIS /.sz. melléklet Budapat

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról-ké5461/2016

Tájékoztató a szerződés módosításáról-ké5461/2016 Tájékoztató a szerződés módosításáról-ké5461/2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/101 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA

PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA CÍMZETT: ABC Group Kft. ajánlattevő 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. és Fazakas Építésziroda Kft. 1051 Budapest, Sas utca

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kamattámogatott viziközmű hitel 1. számú módosítás amely létrejött egyrészről Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Adószám: 15478706-2-02

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK március 26-i ÜLÉSÉRE. Ács Rezső polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK március 26-i ÜLÉSÉRE. Ács Rezső polgármester AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:76. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás A 24/2017. (I.26.) határozat melléklete mely létrejött egyrészről másrészről Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatás szerződés módosítására

TÁRGY: Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatás szerződés módosítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 328. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatás szerződés módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 599/2006. (11.30.) sz. határozata a Tiborc utca feletti közút kialakításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Tiborc utca feletti, elsőrendű közlekedési

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. június 09. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

MEGÁLLAPODÁS. (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: MEGÁLLAPODÁS köznevelési intézmény gyermekétkeztetéssel és óvodai feladatellátással összefüggő helyiségei költségeinek továbbszámlázására, műfüves pálya használatára Kunszentmárton Város a székhelye: 5440

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Előterjesztés. A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről

Előterjesztés. A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről Előterjesztés A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről 1. előterjesztés száma: 306 /2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben