4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3"

Átírás

1 Anionok kimutatása Az anionokat közös reagensekkel történı vizsgálatok megfigyelései alapján, a kationokhoz hasonlóan, analitikai osztályokba sorolhatjuk. A fontosabb anionok négy osztályba kerültek. 4. táblázat A leggyakrabban elıforduló anionok osztályozása 1. osztály 2. osztály. osztály 4. osztály CO SO 4 Cl NO HCO PO 4 Br NO 2 SO BO I CH COO S F CN ClO S x IO SCN OH SiO BrO [Fe(CN) 6 ] 4- S 2 O 8 ClO [Fe(CN) 6 ] - S 2 O Anionok l. osztálya: vizes oldatukban az erıs savak gázfejlıdést vagy csapadékképzıdést okoznak. Osztályreagens a HCl, vagy az l.a. osztály kationjainak jelenlétében a HNO. Anionok 2. osztálya: vizes oldatukban az erıs savak nem idéznek elı változást. Semleges oldatukból BaCl 2 (vagy Ba(NO ) 2 ) csapadékot okoz. A 2. anionosztály anionjainak bárium- és ezüstsói vízben nem oldódnak. Anionok. osztálya: vizes oldatukban erıs savak vagy Ba 2+ -ionok hatására nem történik változás, de AgNO hatására csapadék képzıdik salétromsavval megsavanyított közegben. Az osztály anionjainak báriumsói vízben oldódnak, ezüstsói pedig vízben és salétromsavban oldhatatlanok.

2 60 Anionok 4. osztálya: anionjai erıs savaktól nem változnak, semleges oldatukban Ba 2+ -ionok csapadékot nem eredményeznek, salétromsavval megsavanyított oldatukból AgNO hatására nem válik le csapadék. Az osztály anionjainak bárium- és ezüstsói vízben oldhatók Az anionok I. osztálya,hco, SO, S O, S, Sx, SiO, ClO CO 2 Osztályreakció: erıs savak (HCl vagy HNO ) hatására gázfejlıdést vagy csapadékképzıdést tapasztalunk. CO 2 -ionok reakciói: HCl hatására a karbonátok CO 2 gáz fejlıdése közben bomlanak: Na 2 CO + 2 HCl = 2 NaCl + H 2 O + CO 2 A keletkezett gáz a meszes vizet megzavarosítja, vízben oldhatatlan CaCO képzıdése közben: Ca(OH) 2 + CO 2 = CaCO + H 2 O A feleslegben bevezetetett CO 2 a már kivált CaCO oldódását idézheti elı (cseppkı képzıdés): CaCO + H 2 O + CO 2 Ca(HCO ) 2 SO 2 - ionok reakciói: HCl vagy más erıs savak hatására, különösen melegítésre, fojtó, szúrós szagú SO 2 gáz keletkezik: Na 2 SO + 2 HCl = 2 NaCl + 2 H 2 O + SO 2

3 61 A keletkezett gáz azonosítására KIO -tal átitatott nedves szőrıpapír csíkot használunk: 2 KIO + H 2 O + SO 2 = 2 HIO + K 2 SO HIO + H 2 O + SO 2 = H 2 SO 4 + HI HIO + 5 HI = H 2 O + I 2 A reakciót érzékenyebbé tehetjük, ha KIO -os papírcsíkot keményítıoldattal is megcseppentjük, így feltőnıbb lesz a kiváló jód színe. Tioszulfát S 2 O - ionok reakciói: HCl-val történı savanyítás hatására az oldatban kén válik ki és SO 2 képzıdik, amely melegítés hatására eltávozik és jellegzetes szagáról könnyen felismerhetı: Na 2 S 2 O + 2 HCl = 2 NaCl + H 2 O + SO 2 + S A keletkezett SO 2 a SO - ionnál ismertetett módon kimutatható. Szulfid (S 2- )-ionok reakciói: HCl az oldható szulfidok oldatából, illetve a legtöbb vízben oldhatatlan szulfidból is, H 2 S-t tesz szabaddá, mely különösen melegítéskor, az oldatból eltávozik és szagáról könnyen felismerhetı: (NH 4 ) 2 S + 2 HCl = 2 NH 4 Cl + H 2 S A keletkezı gáz az ólom-acetát oldattal megnedvesített szőrıpapírt megfeketíti: H 2 S + (CH COO) 2 Pb = PbS + 2 CH COOH

4 62 Metaszilikát (SiO ) ionok reakciói: HCl hatására fehér, áttetszı, kocsonyás csapadék alakjában kovasav válik ki: Na 2 SiO + 2 HCl = 2 NaCl + H 2 SiO A csapadék leválását befolyásolja a sav és szilikát viszonylagos mennyisége, illetve az elegyítés mikéntje. A leválást óvatos melegítéssel segíthetjük Az anionok 2. osztálya SO,PO, BO, F,IO, BrO ) ( 4 4 Osztályreakció: az ide tartozó anionok semleges, vagy gyengén lúgos közegben BaCl 2 -dal fehér csapadékot adnak. Szulfát (SO 4 )-ionok reakciói: BaCl 2 hatására fehér, porszerő BaSO 4 csapadék válik le: Na 2 SO 4 + BaCl 2 = BaSO NaCl (NH 4 ) 2 MoO 4 hatására nem észlelünk változást. Ortofoszfát (PO 4 )-ionok reakciói: BaCl 2 hatására lúgos vagy semleges oldatból fehér, amorf csapadék válik le: 2 Na 2 HPO NaOH + BaCl 2 = Ba (PO 4 ) NaCl + 2 H 2 O Na 2 HPO 4 + BaCl 2 = BaHPO NaCl (NH 4 ) 2 MoO 4 hatására foszfátok HNO -val megsavanyított oldatából sárga színő, porszerő ammónium-foszformolibdátot választ le. Melegítés

5 6 hatására a csapadék gyorsabban választható le. A molibdénsav (H 2 MoO 4 ) erısen savanyú közegben H 2 Mo O 10 összetételő izopoli-molibdénsavvá polimerizálódik: (NH 4 ) 2 MoO HNO H 2 Mo O + 6 NH 10 4NO + 2 H 2 O Na 2 HPO H 2 Mo O10 + NH 4 NO = (NH 4 ) P( Mo O10 ) NaNO + HNO + 4 H 2 O Az anionok. osztálya Cl, Br, I, CN, SCN, 4 [ Fe ], [ Fe ] (CN) 6 (CN) 6 Osztályreakció: salétromsavval gyengén megsavanyított oldatban AgNO csapadékot idéz elı. Klorid (Cl ) -ionok reakciói: AgNO hatására fehér, túrós csapadék válik le: NaCl + AgNO = AgCl + NaNO Klórosvíz hatására nem történik változás Bromid (Br )-ionok reakciói: AgNO hatására salétromsavas közegbıl sárgás fehér túrós AgBr válik le: KBr + AgNO = AgBr + KNO Klórosvíz hatására bromidok semleges vagy savanyú oldatából Br 2 válik ki, mely széntetrakloridban (CCl 4 ) vagy kloroformban (CHCl ) barna színnel oldódik: Cl Br = 2 Cl + Br 2 Különbség a Cl - ionoktól. A barnás színő oldathoz keményítı vizes oldatát adva nem tapasztalunk változást. Különbség az I -ionoktól.

6 64 Jodid (I )-ionok reakciói: AgNO jodidok oldatából sárga színő, túrós csapadék alakjában AgI-t választ le: KI + AgNO = AgI + KNO Klórosvíz hatására jód keletkezik, mely CCl 4 -ben vagy CHCl -ban ibolyaszínnel oldódik. 2 I + Cl 2 = 2 Cl + I 2 A vizes jódoldat keményítı hatására mélykékre színezıdik Az anionok 4. osztálya (NO,, NO 2, CH COO,ClO, OH, S 2 O 8 ) Osztályreakció: az ide tartozó anionokkal közös osztályreagens nincs. Az egyes anionokat csak külön kémszerekkel jellemezhetjük. Nitrát-ionok (NO ) reakciói: FeSO 4 és cc. H 2 SO 4 hatására a nitrát redukálódik: 6 FeSO 4 + H 2 SO HNO = Fe 2 (SO 4 ) + 4 H 2 O + 2 NO A keletkezett nitrogén-monoxid pedig a feleslegben lévı vas(ii)-ionokkal barna [nitrozil-vas(ii)-szulfát komplex képzıdése közben reagál: FeSO 4 + NO = [ ( NO) ] Fe SO 4 1 cm nitrát oldatához óvatosan cm cc. H 2 SO 4 -t adunk és a reakcióelegyet vízcsap alatt lehőtjük, majd a megdöntött kémcsı falán végigfolytatva frissen készült FeSO 4 -oldatot rétegzünk fölé, a két folyadék határ felületén barna győrő keletkezik. A barna győrő a nitrozóferro-szulfát: [ ( NO) ] SO4 Fe.

7 65 Zn + ecetsav (CH COOH): a cink ecetsavas közegben a nitrátokat nitritekké redukálja. A keletkezı salétromossav Griess-Ilosvay-féle reagenssel kimutatható. (ld. NO 2 ) KNO + CH COOH + Zn = HNO 2 + CH (COO) 2Zn + CH COOK +H 2 O Nitrit-ionok (NO 2 ) reakciói: FeSO 4 már CH COOH-val megsavanyított oldatban (a salétromossav bomlásából származó nitrogén-monoxid hatására) is sötétbarna színezıdést okoz (különbség a NO -ionoktól, melyek csak cc. H 2 SO 4 -val adják a reakcióit): KNO 2 + CH COOH = HNO 2 +CH COOK 2 HNO 2 NO+NO 2 + H 2 O FeSO 4 + NO = [ ( NO) ] Fe SO 4 A Griess-Ilosvay-féle reagens nitrit-ionok jelenlétében élénkvörös elszinezıdést okoz. Gyengén ecetsavas közegben a salétromossav a szulfanilsavat redoxi reakcióban diazónium-vegyületté alakítja, amely az α-naftilaminnal élénk színő diazofestéket képez:

8 66 A keletkezı diazo vegyület az α-naftilaminnal vörös színő azofestékké kapcsolódik: A Griess-Ilosvay reagens készítése és használata: 1. 1 g szulfanilsav 100 cm 0 %-os CH COOH-ban oldunk 2. 0, g α-naftilamint 70 cm vízzel felfızünk, majd a megszőrt oldathoz 0 cm cc.ch COOH-t adunk. Az l. és 2. komponens 1:1 arányú elegyét használjuk a kimutatásokhoz. 1 cm mintához 1 cm Griess-Ilosvay reagenst adunk. Hidroxid-ionok (OH ) reakciói: Sav-bázis indikátorok segítségével következtetünk a hidroxid-ionok jelenlétére.

1. táblázat. I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály V. osztály

1. táblázat. I. osztály II. osztály III. osztály IV. osztály V. osztály 40. Minıségi kémiai analízis.1. Kationok és anionok kimutatása kémcsıreakciókkal.1.1. Kationok kimutatása Vizsgálatainkat vizes oldatokban, kémcsıreakciókkal végezzük. A minıségi analízist elıször a kationokra

Részletesebben

Szervetlen kémia. Az elemek és vegyületek jellemzésének szempontjai. Elemek és vegyületek. Elemek: azonos rendszámú (protonszámú) anyagok

Szervetlen kémia. Az elemek és vegyületek jellemzésének szempontjai. Elemek és vegyületek. Elemek: azonos rendszámú (protonszámú) anyagok Elemek és vegyületek Szervetlen kémia Elemek: azonos rendszámú (protonszámú) anyagok He Na Fe H 2 O 2 S 8 Vegyületek: különböző rendszámú atomok kapcsolódásával létrejött anyagi rendszerek NaCl H 2 O HCl

Részletesebben

A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI

A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI A VÍZ KÉMIAI JELLEMZŐI A természetes vizek összetételében szerepet játszik az oldott szervetlen és szerves anyagok minősége és mennyisége, vagyis a só-koncentráció. Ezt a víz a talajból, a mederanyagból,

Részletesebben

ANALITIKAI KÉMIA I. gyakorlat

ANALITIKAI KÉMIA I. gyakorlat ANALITIKAI KÉMIA I. gyakorlat ktatási segédanyag Titrimetriás és gravimetriás feladatokon alapuló kvantitatív analitikai laboratóriumi gyakorlatokhoz Szerkesztő: Farkas Etelka egyetemi tanár Szervetlen

Részletesebben

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS 1. FELADATSOR I. feladat 1. CH 4 + H 2 O = CO + H 2 CO + 2 H 2 = CH OH 2. A szintézisgáz előállítása endoterm folyamat. A reakcióhő számítása

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. Környezeti elemek A víz Készítette: Rausch Péter, 2014 A vízről A Föld felszínének 71%-át borítja víz. Amikor a csillagászok olyan bolygók után kutatnak, amelyeken élet

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 4. oktatócsomag. A halogének

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 4. oktatócsomag. A halogének 4. oktatócsomag A halogének Kísérletek: Kémiai album: 28, 29, 30 oldal Klór: 28, 29, 30, 74 oldal Bróm 30, 77, 79, 84 oldal Jód: 15, 21, 22, 23, 30, 50, 66, 70, 74, 75, 84, 89 oldal Ebbe a csoportba tartozik

Részletesebben

KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT. Tanulói munkafüzet

KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT. Tanulói munkafüzet Projektazonosító: TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0013 KÉMIA 11. ÉVFOLYAM EMELT SZINT Tanulói munkafüzet Műveltségterület: Ember és természet Összeállította: Pintér Bertalan Lektorálta: Kónya Noémi 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik.

I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik. I. ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS 1. Anyagok 1. Sorold fel a konyhasó fizikai tulajdonságait! Fehér, szilárd, kristályos anyag, vízben jól oldódik. 2. Az anyagok melyik csoportjába tartoznak a felsoroltak: klór,

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam TANulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

6. Ionok és ionvegyületek

6. Ionok és ionvegyületek 34 atomok, ionok, molekulák 6. Ionok és ionvegyületek 1. ábra A nátrium és a klórgáz reakciója. A periódusos rendszer melyik csoportjának eleme a nátrium, il letve a klór? Kísérlet Ha fel me le gí tett

Részletesebben

Ag + +Cl - AgCl (1) HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2)

Ag + +Cl - AgCl (1) HCl + NaOH NaCl + H 2 O (2) 3. gyak. Titrimetria I: Sósav mérőoldat készítése, pontos koncentrációjának meghatározása (faktorozása). Vízminta karbonát ill. hidrogén-karbonát tartalmának meghatározása. (Levegő CO 2 tartalmának meghatározása

Részletesebben

A víz kémiája. A víz (H 2 O) 1

A víz kémiája. A víz (H 2 O) 1 A víz kémiája A víz (H 2 O) 1 Színtelen, vastagabb rétegben kékes színű, íztelen, szagtalan folyadék. Az 1 atm nyomáson mért olvadáspontja, valamint forráspontja a Celsius hőmérsékleti skála két alappontja:

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (I. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben

2. MENNYISÉGI ANALÍZIS. 2.1. Bevezetés a mennyiségi kémiai analízisbe

2. MENNYISÉGI ANALÍZIS. 2.1. Bevezetés a mennyiségi kémiai analízisbe 2. MENNYISÉGI ANALÍZIS 2.1. Bevezetés a mennyiségi kémiai analízisbe A mennyiségi analízis megmondja, hogy az anyag adott alkotórészekből mennyit, általában hány százalékot tartalmaz. A keresett alkotórész

Részletesebben

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás 1. Mekkora tömegű NaOH-ot kell bemérni 50 cm 3 1,00 mol/dm 3 koncentrációjú NaOH-oldat elkészítéséhez? M r (NaCl) = 40,0. 2. Mekkora tömegű KHCO 3 -ot kell

Részletesebben

Általános kémiai munkafüzet Környezettan BSc hallgatók számára

Általános kémiai munkafüzet Környezettan BSc hallgatók számára DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Várnagy Katalin Általános kémiai munkafüzet Környezettan BSc hallgatók számára Oktatási segédanyag A munkafüzet Kiss Tamás,

Részletesebben

Látványos kémiai kísérletek

Látványos kémiai kísérletek Látványos kémiai kísérletek Mottó: Chuwie, add rá a tartalékot! Bemutatja: Kémia BSc, I. évfolyam 2009. 611. Labor Laborvezető: Tarczay György Laboráns: Éva néni Sarka János Italok borból KMnO 4 -oldat

Részletesebben

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a

4.1.1. A v i z e s o l d a t o k k o n c e n t r á c i ó j á n a k m e g a d á s a 4. A VÍZ ÉS VIZES RENDSZEREK KÉMIÁJA A víz igen állandó vegyület, csak 2000 o C fölötti hőmérsékleten kezd jelentékenyebb mértékben hidrogénre és oxigénre bomlani. Ez a folyamat a spektroszkópiai mérések

Részletesebben

FODRÁSZ ANYAGISMERET

FODRÁSZ ANYAGISMERET FODRÁSZ ANYAGISMERET A jegyzet tartalmazza a modulzáró vizsgákhoz és a szakképesítő vizsgához szükséges elméleti tananyagot, valamint a gyakorláshoz szükséges feladatokat is. Összeállította: Szeverényi

Részletesebben

NEMHIVATALOS GYÓGYSZEREK ÉS VEGYISZEREK VIZSGALATA ÉS HASZNALATA

NEMHIVATALOS GYÓGYSZEREK ÉS VEGYISZEREK VIZSGALATA ÉS HASZNALATA NEMHIVATALOS GYÓGYSZEREK ÉS VEGYISZEREK VIZSGALATA ÉS HASZNALATA ÍRTA: DR. CSIPKE ZOLTÁN ORVOS, GYÓGYSZERÉSZ, EGYETEMI MAGÁNTANÁR A BUDAPESTI TUD.~EGYETEMI GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET FŐVEGYÉSZE ELŐSZÓVAL

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév. Kémia I. kategória - Döntő

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév. Kémia I. kategória - Döntő Oktatási ivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév 1. feladat Kémia I. kategória - Döntő A feladathoz egy külön lapon kérdések társulnak, a válaszokat arra a lapra kérjük megadni.

Részletesebben

Tűzijáték. 9. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Tűzijáték. 9. évfolyam 1. ESETTANULMÁNY. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Beadás határideje 2012. április 30. A megoldásokat a kémia tanárodnak add oda! 1. ESETTANULMÁNY 9. évfolyam Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Tűzijáték A tűzijáték

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 5. Oktatócsomag

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány KÉMIA LEVELEZŐ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ. 5. Oktatócsomag 5. Oktatócsomag 1. Széncsoport elemei és vegyületei A széncsoport elemei a periódusos rendszer IV. oszlopának 1 csoportját alkotják. A csoporthoz tartozó elemek a szén (carbon, C), a szilícium (Si), a

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok Villamosmérnöki szak Elektronikus eszközök szakirány Szerző: Gröller György docens Oktatási segédlet Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Kémia

Részletesebben

A SÜMEGI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FRESKÓINAK TÖNKREMENETELÉT EREDMÉNYEZŐ DENEVÉR ÜRÜLÉK KŐZETEKRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA

A SÜMEGI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FRESKÓINAK TÖNKREMENETELÉT EREDMÉNYEZŐ DENEVÉR ÜRÜLÉK KŐZETEKRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A SÜMEGI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FRESKÓINAK TÖNKREMENETELÉT EREDMÉNYEZŐ DENEVÉR ÜRÜLÉK KŐZETEKRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: POLGÁR ZSUZSANNA Konzulens: DR. TÖRÖK ÁKOS BME TDK 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben