Vállalkozói magatartás az erdőgazdálkodásban és a fafeldolgozásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozói magatartás az erdőgazdálkodásban és a fafeldolgozásban"

Átírás

1 Vállalkozói magatartás az erdőgazdálkodásban és a fafeldolgozásban

2

3 Vállalkozói magatartás az erdőgazdálkodásban és a fafeldolgozásban Üzemgazdasági alapok és menedzsment folyamatok Franz Schmithüsen Bastian Kaiser Albin Schmidhauser Stephan Mellinghoff Alfred W. Kammerhofer Sopron, 2007

4 Az eredeti mű: Schmithüsen, F.; Kaiser, B.; Schmidhauser, A.; Mellinghoff, St.; Kammerhofer, A.W., 2003: Unternehmerisches Handeln in der Wald- und Holzwirtschaft Betriebswirtschaftliche Grundlagen und Managementprozesse. Deutscher Betriebswirte-Verlag (dbv) / Casimir Katz Verlag, Gernsbach / Germany. 560 Seiten. ISBN Fordította: Dékány Zsigmond A fordítást az eredetivel egybevetette: Dr. Stark Magdolna Projektvezető: Prof. Dr. Mészáros Károly ISBN: Kiadja: NYME Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (ERFARET), Sopron Felelős kiadó: Prof. Dr. Horváth Béla igazgató 2007 by Franz Schmithüsen and Co-Authors, Switzerland 2007 NYME Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék Nyomda: Lővér-Print Nyomdaipari Kft, Sopron Felelős vezető: Priszinger Imre A kiadvány a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával készült

5 Előszó Jelen szak- és tankönyv mindazok ismereteit felfrissíti, akik az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás területén vállalkozói tevékenységet folytatnak. Ez a mű nem csak a gazdálkodás alapvető ismereteit, valamint az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás gyakorlatorientált bemutatását tartalmazza, hanem megvilágítja a szakma ökonómiai döntéseinek komplex folyamatát. A könyv gyakorlati példák alapján mutatja be a modern menedzsment ismeretek jelentőségét az erdészet és faipar vállalatai számára. A szöveg szerkezete és felépítése, továbbá a részletes tárgymutató lehetővé teszi a konkrét témák célzott olvasását. Prof. Dr. Mészáros Károly régi álma válik valóra azzal, hogy ilyen speciális erdészeti és faipari gazdaságtannal foglalkozó művet tarthat a kezében az Olvasó magyar nyelven. Fontosnak tartotta, hogy az ismeretek megszerzése ne érjen véget az egyetemi padokban, és a gyakorlati szakemberekhez is eljussanak a legfrissebb ismeretek, megvalósuljon az élethosszig-tartó tanulás. Elkötelezettnek érezte magát abban, hogy ezt az új tudásanyagot kiszűrje a nemzetközi tudományos életből és a hazai erdészeti és faipari szakma felé tolmácsolja. Fájó szívvel vesszük tudomásul, hogy áldozatos munkájának végeredményét már nem érhette meg. Az Erdővagyon-gazdálkodási Intézet (Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék) munkatársai már több mint egy évtizede rendszeresen részt vesznek a német nyelvterületen működő egyetemek és kutató intézetek erdészeti ökonómiával, erdészeti politikával foglalkozó intézeteinek szakmai összejövetelein, ahol sok intenzív szakmai és személyes kapcsolat alakult ki. Nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy Prof. Dr. Franz Schmithüsen és Prof. Dr. Mészáros Károly együttműködése eredményeként a magyar erdész és faiparos szakközönséggel megismertethetjük a nemzetközi fórumon is jól jegyzett könyvet és értékes tartalmát. Az Erdészeti Politikai és Ökonómiai tanszék kollektívája reméli, hogy a befektetett munka megtérül az olvasók tájékozottságának és ökonómiai szemléletének javulásával. Az Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (ERFARET) fontosnak tartja a korszerű ismeretek terjesztését, és ezért felkarolta a Tanszék kezdeményezését. Köszönetet mondunk a szerzőknek, hogy lehetővé tették számunkra ennek az alap és továbbképzés számára fontos műnek a megjelentetését magyar nyelven. Külön köszönet illeti azokat a kolleganőket és kollegákat, akik közreműködtek abban, hogy a fordítás ebben a formában megvalósulhatott. Kiváltképpen Dr. Stark Magdolnának köszönjük, aki a projekt sikeres megvalósításáért és a szakmai lektorálásért volt felelős, továbbá a nagy terjedelmű és komplex szöveg fordítójának, Dékány Zsigmondnak, aki kiemelkedő munkát végzett. Magyarországon, akárcsak más európai országokban, a fokozódó regionális és globális verseny következtében rendkívüli mértékben megnőttek a követelmények, az igények az erdőgazdálkodásban és fafeldolgozásban dolgozó vezetők ökonómiai és üzemgazdasági szakismereteivel szemben. Kívánjuk, hogy ez a különböző, szakavatott szerzők által külföldön írt tan- és szakkönyv a mi hallgatóink, oktatóink, és a gyakorlatban dolgozó kollegáink számára segítsen szert tenni a szükséges tudásra, illetve azt újból megerősíteni szeptember Prof. Dr. Horváth Béla ERFARET igazgató Prof. Dr. Lett Béla mb. intézetigazgató 5

6

7 Bevezető Az erdő megújuló természeti erőforrás, amelynek sokoldalú hasznosítási lehetőségeit a mindenkori termőhelyi viszonyok és az erdei vegetáció fejlődési dinamikája határozza meg. A hasznosítási lehetőségek, valamint az erdő által a klímára, talajra és a vízháztartásra gyakorolt pozitív hatások azonban végesek. Az európai erdőgazdálkodás arról tanúskodik, hogy a tartamos forráshasznosítás konkrét gazdasági és technológiai fejlesztésekhez kötődik. Ezen fejlesztések alapjául a hosszú távú tervezés mellett a kíméletes hasznosítási módszerek, valamint a felújítási és állományápolási célú ráfordítások szolgálnak. A fa mint sokoldalúan hasznosítható nyersanyag feldolgozása modern faipari üzemekben különféle tömörfából, fa alapú kompozitokból, valamint cellulózból és papírból készült termékeket biztosít. Az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás a nemzetgazdasági értékteremtés fontos területe. Az értékesítési piacokért és a forrásokért napjainkban versenyző vállalkozásokhoz hasonlóan az erdészeti és faipari vállalkozások is dinamikus, és sok szempontból nehezen kiszámítható gazdasági környezetben tevékenykednek. A technológiai innováció, a modern társadalmak értékváltása, valamint a termékek és szolgáltatások iránti állandóan változó kereslet fontos befolyásoló tényezőnek számít. Ugyanez érvényes a társadalomnak a természetes életfeltételekkel szemben megnyilvánuló fokozott érdeklődésére, az adó- és járulékpolitika, valamint a támogatási politika változásaira, vagy az Európai Unió bővítésére, a nemzetközi válságokra, továbbá a klíma rövid és hosszú távon várható változásaira is. A fenti szempontok és hatások kihatnak a vállalkozások üzleti tevékenységére, és jövőjükre vonatkozóan esélyeket és kockázatokat jelentenek. Az erdőgazdálkodás és fafeldolgozás vezető szakembereivel szemben támasztott, közgazdasági és vállalatgazdasági ismereteket is magukban foglaló követelmények rendkívüli módon megnőttek. A vállalatvezetés és a vállalkozások munkatársai által napjainkban megoldandó komplex menedzsment folyamatok közé tartozik a versenyközpontú marketing, a gazdasági és a szociális környezethez fűződő kapcsolatok tudatos fejlesztése, a célnak megfelelő szervezet kialakítása, az értékteremtő folyamatok irányítása, és a gazdasági eredmények értékelése. Szintén központi jelentőségű az egyes munkatársak és dolgozói teamek célirányos és humánus vezetése, valamint a sokoldalú humánerőforrás-fejlesztés. A vállalkozások az értékteremtés bonyolultan összefüggő folyamataiban kapcsolatban állnak egymással. Függenek egymástól, de az értékesítési piacoktól is. Az értékesítési piacok alatt egyrészt a fatermékek és faipari termékek rendkívül heterogén piacai értendők, másrészt társadalmilag fontos olyan szolgáltatások, amelyeknek részben már van piaca, vagy azokat újonnan kell megteremteni. Az erdészet és a faipar vállalkozásaival szembeni igények ezért igen eltérőek. A fatermékek és faipari termékek vásárlóinak, a pihenést, felüdülést keresőknek, a vadászoknak és a természetvédőknek legitim érdekeik és célkitűzéseik vannak, amelyek együttesen nem mindig kapcsolódnak egymáshoz szinergikusan. A közbülső és végső értékesítési piacok megalapozott ismerete nélkül az erdészeti és faipari vállalkozásokat manapság nem lehet irányítani. Ez a tudás az alapja minden vállalkozói sikernek, amely végül is egyedül a fogyasztóktól függ. A vállalkozói cselekvés központi aspektusa, hogy a piaci változásokat a vállalkozás fejlődése szempontjából kihívásnak, és ne az aktuális állapot fenyegetésének tekintsük. A vállalkozások és üzemek sikere szempontjából 7

8 döntő jelentőségű, hogy ismerjék a gazdasági javak előállításához és értékesítéséhez szükséges folyamatokat, a vállalkozási szinten túlmutató értékteremtő láncok meglévő közös pontjait, valamint az ilyen láncok alternatív kialakításának lehetőségeit is. Az erdőgazdálkodást erősen befolyásolják a jogi és politikai körülmények. Ez érvényes a magánerdő-tulajdonosokra, akiknek a gazdálkodás során egy sor erdészeti jogi szabályozást kell figyelembe venniük. Fentiek vonatkoznak azonban az állami erdőkezelőkre is, akik az erdőterület jelentős hányadán gazdálkodnak. A hatósági és a társadalmi feladatok szorosan összefüggenek a gazdasági célkitűzésekkel. A vállalatvezető szakembereket gyakran kezelőnek, az erdészeti üzemeket hatóságnak, nem gazdasági vállalkozásnak tekintik. Pedig mindannyian egy komplex és rendkívül modern gazdasági ágazat részei, amelyek a beszerzési és értékesítési piacokon más vállalkozásokkal állnak versenyben. A vállalkozói magatartásnak az átfogó értékteremtő folyamatok, és eltérő vásárlói érdekek keretében történő bemutatása megváltoztatja az erdőgazdálkodás és fafeldolgozás eddigi értelmezési szemléletét. Megszünteti az ágazatok közötti önkényes határokat, és segít a különböző szereplők között meglévő információhiány megszüntetésében. Ezen kívül a faanyag-termelők, a fafeldolgozók, és a fogyasztók érdekét szolgáló sikeres gazdálkodás alapjául szolgál. A vállalkozói magatartás hatékonyságnöveléshez és költségmegtakarításhoz vezet, növekvő vásárlói hasznot generál, és plusz versenyelőnyöket teremt, amelyek növelik a fatermékek és faipari termékek értékesítésének piaci esélyeit. A felsőoktatásnak, valamint a gyakorlati fagazdaságnak szánt tankönyvünk, illetve szakkönyvünk ezeket a szempontokat állítja középpontba, és átfogóan bemutatja a vállalatgazdálkodási tevékenység alapjait és módszertani segédeszközeit. Középpontban a folyamat- és szereplőközpontú szemlélet áll, amely átöleli a fagazdaság teljes értékteremtő láncát. A részleteiben tagolt egyes fejezetek egymással logikusan összefüggenek. A szöveg felépítése és struktúrája, valamint a részletes címszójegyzék azt is lehetővé teszi, hogy célirányos kereséssel egyes témaköröket külön tanulmányozzunk. Az egyes szakterületek még részletesebb megismerésére a könyvben folyamatosan utalunk vállalatgazdasági alap- és szakirodalmi művekre is. Könyvünk címéül tudatosan választottuk a vállalkozói magatartás fogalmat. Ezzel kívánjuk felhívni a figyelmet az erdőgazdálkodásban és fafeldolgozásban dolgozók kezdeményezőkészségének, innovációs erejének, valamint kockázatvállalásának, és a változásokra való nyitottságának a fontosságára. Hiszen végül is a sok vállalkozó, azaz az erdészeti és faipari vállalkozásokban és üzemekben dolgozó egyes személyek azok, akik előrelendítik a fejlődést, és akiknek a tevékenysége és elkötelezettsége meghatározza a sikert, és a versenyben való folyamatos helytállást. A könyv szakmai tartalma az öt szerző eltérő ismereteire és tapasztalataira épül. A szerzők tudományos ismereteiket és tapasztalataikat az egyetemi és szakfőiskolai kutatásban és oktatásban szerezték, kiválóan ismerik a német, az osztrák és a svájci erdőgazdálkodást, és a könyvben felhasználták az erdőgazdálkodás és fafeldolgozás terén, illetve más területeken szerzett nemzetközi tanácsadói és gyakorlati ipari tapasztalataikat is. Esetenként heves, de mindig termékeny vitákban születtek meg a projekt fő célkitűzései és az egyes fejezetek tartalma. Közös munkával csak így lehetett logikusan felépített, átfogó szak- és tankönyvet készíteni az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás számára. Könyvünk létrejöttében számos szakember nyújtott segítséget, és járult hozzá az ambiciózus projekt sikeréhez. Külön köszönetünket fejezzük ki a Deutscher Betriebswirte-Verlag (dbv) 8

9 Kiadónak (Gernsbach), dr. Kasimir Katz úrnak és Regina Meier asszonynak. Ők voltak azok, akik kezdetektől fogva bátorítottak bennünket a könyv megírására, és arra, hogy kezeljük rugalmasan az egyes szakterületek határait. A projekt korai szakaszában ezen kívül számíthattunk számos kolléga segítségére is, akik a tervezet áttanulmányozása után konstruktív kritikai megjegyzéseikkel a könyv további sorsát jelentős mértékben befolyásolták. Az erdészetben és a faiparban, a szakképző iskolákban, a felsőoktatási intézményekben, a magánerdő-gazdálkodásban és az önálló vállalkozásokban tevékenykedő kritikusainkról van szó, akiknek e helyen szeretnénk köszönetet mondani észrevételeikért. Hálásak vagyunk továbbá munkatársainknak és barátainknak, akik a munkában segítségünkre voltak. A gyors változások, az egyre nagyobb szakmai leterheltség és a nehezebbé váló gazdasági keretfeltételek idején mindannyiunk számára kihívást jelentett egy ekkora projekt megvalósítása. Ez sok plusz munkával járt, gyakran barátaink és családjaink rovására. Megértésükért, türelmükért és bátorításukért hálásak vagyunk. Időközben jól bemutatkozott ez a szak- és tankönyv a német nyelvterületen, és jól bevált mind az oktatásban, mind az erdészeti gyakorlatban. Ezért nagy öröm számunkra, hogy ez a mű most már rendelkezésre áll magyar nyelven is, és Magyarországon is használható a felsőoktatásban és a gyakorlatban. Annak érdekében, hogy a nemzetközi és európai erdőgazdálkodásra és fafeldolgozásra vonatkozó empirikus adatok az aktuális állapotot tükrözzék, a jelenleg rendelkezésre álló nemzetközi statisztikák alapján szükség szerint aktualizáltuk a magyar nyelvű kiadáshoz az 1. fejezet táblázatait, ábráit és a magyarázatokat. Ezzel szemben ennek a fejezetnek, akárcsak a könyv többi fejezetének az általános fejtegetései véleményünk szerint továbbra is megfelelnek a mai helyzetnek, ezért változatlanul hagytuk. Köszönjük a fordítást végző Dékány Zsigmondnak a kompetens munkáját, amely nélkül nem vált volna lehetővé ennek a sokrétű és nagy terjedelmű szövegnek az áttétele magyar nyelvre. Megkülönböztetett köszönetünket fejezzük ki elhunyt kollégánknak, Prof. Dr. Mészáros Károlynak, az ő széles látókörének és szakmai érdeklődésének köszönhetően valósulhatott meg a könyv magyar fordítása. Nagy sajnálatunkra ő már nem élhette meg a könyv elkészültét. Hálás köszönettel tartozunk Dr. Stark Magdolnának, aki intenzíven gondját viselte ennek a közös projektnek, és a szakmai minőségellenőrzést garantálta. Az ő nagy tudása és intenzív elkötelezettsége nélkül ez a kiadvány nem jelenhetett volna meg. Zürich, Rottenburg am Neckar, Zug, Wiesbaden, szeptem ber Prof. Dr. Franz Schmithüsen Prof. Dr. Bastian Kaiser Dr. Albin Schmidhauser Dipl.-Forstw., Dipl.-Bwi. NDS ETH Stephan Mellinghoff Dipl.-Ing. BOKU, Dipl.-Betriebswirt ETH Zürich Alfred W. Kammerhofer 9

10

11 Tartalomjegyzék Előszó 5 Bevezető 7 Ábrajegyzék 19 Táblázatjegyzék 23 Rövidítések jegyzéke Erdőgazdálkodás és fafeldolgozás Az erdők területi megoszlása és szerkezetük változása A Föld erdőterülete és az erdőterületek földrajzi megoszlása Európa erdőterülete Növedék és használat Erdei vegetáció és fafajok Az erdei vegetáció fejlődése A településfejlődés hatása Erdőgazdálkodás Megújuló erőforrások hasznosítása Lokális erdőhasználat Fahasználat a fafeldolgozás és az iparosodás kezdeti időszakában A tartamos erdőgazdálkodás kialakulása Az erdőtulajdon és az erdőhasználati jog Tartamos erdőgazdálkodás Multifunkcionális erdőgazdálkodás Fafeldolgozás Az ágazat szerkezeti tagozódása és a fafelhasználás alakulása Európa faipara Fűrészipar Szerkezetváltás a fűrésziparban Fa alapú kompozit-gyártó ipar Továbbfeldolgozó, késztermékgyártó faipar Cellulóz- és papíripar Nemzetközi összefonódás a fagazdaságban Szakirodalom Értékteremtés a vállalatokban és az üzemekben Értékteremtési folyamatok Árutermelés Értékteremtés a vállalatokban 79 11

12 Tartalomjegyzék A fa értékteremtési lánca Az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás kapcsolatrendszere Értékteremtés a multifunkcionális erdőgazdálkodásban Folyamatok optimalizálása Vállalatok és üzemek Gazdálkodási egységek Transzformációs folyamatok és rendszerstruktúrák Erdészeti üzemek szerkezeti jellemzői Faipari üzemek szerkezeti jellemzői Erdészeti szolgáltató vállalatok Jogi formák Vállalat- és üzemnagyság A telephely Horizontális és vertikális együttműködés Vállalkozói magatartás A keretfeltételek változása A keretfeltételek hatása az erdőgazdálkodásra és a fafeldolgozásra Cselekvési lehetőségek Innováció Vállalkozói kihívások Szakirodalom Piacok és marketing Piacok Kereslet és kínálat Termékek piacképessége A piac formái Keresleti és kínálati piacok Beruházási és fogyasztási javak piaca A piacok életciklusa A fatermékek piacai Az erdőgazdálkodás és a faipar vásárlói Szolgáltatási piacok Marketing A marketing feladata és jelentősége Marketingkoncepciók Termékek és vásárlói haszon Piackutatás Termékpolitika Árpolitika Disztribúciós politika Kommunikációs politika Termékdifferenciálás az erdőgazdálkodásban és a fafeldolgozásban

13 Tartalomjegyzék 3.3. Marketingstratégiák kialakítása A marketingstratégia feladata és jelentősége A fontos piacok behatárolása Piaci szegmensek és részpiacok Környezeti tényezők A marketing stratégiai kialakítása A kínálat pozicionálása Marketingeszközök Piacmegdolgozás és a stratégia megvalósítása Szakirodalom Menedzsment, személyügyi vezetés és szervezet Menedzsment mint vállalkozói kihívás A menedzsment feladata és jelentősége Szituatív menedzsment Menedzsmentkoncepciók Menedzsment az erdőgazdálkodásban Eltérő időhorizontok egymásra épülése Menedzser és menedzsment-teamek A menedzsment mint rendszerirányítás Alapfunkciók Cselekvési szintek A menedzsment területei Döntési és problémamegoldási folyamatok Tervezés és ellenőrzés Információmenedzsment Innovációmenedzsment Vállalatpolitika és vállalati célok Érdekcsoportok, érdekeltek (Stakeholder) Vállalati jövőkép Vállalati eszménykép Vállalati célok Célmegfogalmazás Formális- vagy sikercélok Konkrét célok Célkapcsolatok Célrendszerek Humán erőforrás menedzsment A humán erőforrás menedzsment feladata és jelentősége Teljesítőkészség Teljesítőképesség Munkakörülmények A személyzet javadalmazása Humánerőforrás-tervezés

14 Tartalomjegyzék 4.5. Személyügyi vezetés A személyügyi vezetés feladata és jelentősége Munkaelégedettség Humánerőforrás-fejlesztés A munkatársak értékelése Vezetői magatartás és vezetési irányelvek Vezetési stílus Vezetési technikák Szervezet A szervezet feladata és jelentősége Szervezeti felépítés és folyamatszervezet Szervezeti területek Funkcionális és divizionális szervezeti formák Szervezeti struktúratípusok Formális szervezeti elemek Szervezetfejlesztés New Public Management (új közigazgatás) Szakirodalom A számvitel mint központi információs rendszer A számvitel jelentősége és elemei Pénzügyi számvitel A pénzügyi számvitel feladatai Mérleg Eszközök Források A mérleg tagolása Mérlegoldalak közötti kapcsolat Eredménykimutatás A mérleg és eredménykimutatás közötti összefüggés Az eredménykimutatás tagolása A hiteles eredménykimutatás alapelvei A kettős könyvvitel Számlarendszer Számlavezetés Számlakeret és számlatükör Speciális mérlegtételek értékelése Általános értékelés Befektetett eszközök értékcsökkenési leírása Az értékcsökkenési leírás módszerei Az újrabeszerzés finanszírozásának biztosítása Az értékcsökkenési leírás könyvelése Speciális értékelési formák

15 Tartalomjegyzék 5.6. Mérleg és eredménykimutatás elemzése Az elemzés feladata és jelentősége A számvitel értékelési alapelvei Az éves beszámoló korrigálása Mérlegelemzés Az eredményszámítás elemzése A mérleg és az eredménykimutatás integrálása Üzemi költségkönyvelés Az üzemi költségkönyvelés feladatai Alapstruktúra A pénzügyi és az üzemi költségkönyvelés közötti különbségek Költségek és teljesítmények Költségnem elszámolás Költséghelyekre bontott költség elszámolás Költséghely-terv és belső teljesítmény-elszámolás Üzemi elszámolási ív Költségviselő-elszámolás A költségviselő-elszámolás feladata és jelentősége Darabköltség-számítás vagy kalkuláció a költségviselő elszámolásban Időtényező Osztó kalkuláció Pótlékoló költségkalkuláció Számítási példák Állami erdőtulajdonosok könyvvitele Államháztartási szervezetek könyvvitele Erdészeti üzemek számvitele Szakirodalom Finanszírozás és beruházás Finanszírozás A finanszírozás feladata és jelentősége Tőke- és eszközforgalmi számítások Finanszírozási módok Belső finanszírozás Külső finanszírozás Költségvetési vállalatok finanszírozása Az erdőgazdálkodás finanszírozása Beruházások A beruházások feladata és jelentősége A beruházási döntések jelentősége A beruházási projekt pontos leírása Nettó forgóeszköz, értékcsökkenési leírás és kockázatértékelés Stratégiai beruházás-értékelés, és beruházás-ellenőrzés Beruházás-számítás

16 Tartalomjegyzék 6.3. Beruházás-számítás statikus eljárással A statikus beruházás-számítás feladata és jelentősége Költségösszehasonlító számítás Pótló beruházás (erdészeti szállítójármű) Nyereség-összehasonlítás Jövedelmezőségi számítás Beruházások összehasonlítása a beruházott tőke megtérülési ideje alapján A dinamikus beruházás-számítás alapjai A dinamikus beruházás-számítás feladata és jelentősége Diszkontálás Prolongálás Értéknövelő gallyazás értékelése Annuitás Beruházási számítás dinamikus eljárással Beruházások értékelése nettó jelenérték alapján Alternatív erdőhasználati módok értékelése Kombinált fakitermelési eljárás értékelése Belső kamatláb módszer Annuitás módszer Szakirodalom Logisztika és termelési folyamatok A logisztika feladata és jelentősége Logisztikai rendszerek A logisztikamenedzsment jelentősége Just in Time-termelés Ellátásilánc-menedzsment (Supply Chain Management) A fa értékteremtési lánc integrációja Rönkbeszerzés Logisztikai rendszerek jellemzése Logisztikai problémafelvetések rendszerezése Rendszerjellemzés Vevőközpontú jellemzők Termékközpontú jellemzők A termelési folyamatok jellemzői Jellemzők közötti kapcsolatok Az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás logisztikai jellemzői Logisztikai rendszerek menedzsmentje Menedzsment referenciamodell Tervezés és irányítás Megrendelések feldolgozása Raktár- és anyagmenedzsment Idő- és kapacitásmenedzsment

17 Tartalomjegyzék 7.4. Üzemi kapacitások meghatározása A költségeket befolyásoló tényezők Költségdimenzió Egyszerű költségfüggvény lineáris költséggörbe esetén A-típusú termelési függvény A-típusú költségfüggvény Erdészeti üzemek kapacitása és rugalmassága B-típusú termelési függvény B-típusú költségfüggvény Ipari kapacitások és rugalmasság Termelési programok elemzése Részköltség-számítás Fedezetszámítás Egylépcsős fedezetszámítás Az egylépcsős fedezetszámítás alkalmazása az erdei fatermék 371 termelésben Az egylépcsős fedezetszámítás alkalmazása a fűrészáru gyártásban Többlépcsős fedezetszámítás Munkamódszerek a fatermék termelésben Erdőgazdálkodási termelési programok Termelési folyamatok a faiparban Szakirodalom Stratégiai tervezés és controlling Stratégiai tervezési folyamatok A stratégiai tervezés feladata és jelentősége A stratégiai tervezés kialakítása és szervezete Környezetelemzés A környezetelemzés feladata és jelentősége Globális vállalati környezet Piacelemzés Ágazatok szerkezetelemzése Vállalatelemzés A vállalatelemzés feladata és jelentősége Stratégiai üzletágak Az értékteremtési lánc elemzése Az értékteremtés elemzése GAP-analízis Stratégiai sikerpozíciók Magkompetenciák Stratégiai alternatívák értékelése A stratégiai alternatívák feladata és jelentősége Tapasztalatgörbe PIMS-Program Életciklus-koncepciók

18 Tartalomjegyzék Portfolióelemzés SWOT-analízis Kockázatértékelés Stratégia választás A stratégia választás feladata és jelentősége Növekedési stratégiák Versenystratégiák Másodlagos stratégiák Stratégia-megvalósítás üzleti terv Controlling A controlling feladata és jelentősége Controlling-feladatok végrehajtása A controlling fejlődése A controlling szervezete Controlling eszközök A controlling eszközök feladata és jelentősége Eltéréselemzés Üzemelemzés Idősorok és üzem-összehasonlítások Benchmarking Balanced Scorecard Szakirodalom 423 Függelék A gazdálkodást jellemző adatok Magyarországon 427 Irodalomjegyzék 449 Tárgymutató 465 Szerzői oldal

19 Ábrajegyzék 1-1. ábra. Az erdőterület és a népesség megoszlása kontinensek szerint ábra. A hengeresfa termelés alakulása ábra. Az erdőfenntartáshoz és az erdőhasználathoz fűződő érdekek ábra. A fagazdaság szerkezete és összefüggései ábra. A fatermékek felhasználásának alakulása a világon 1964 és 2005 között ábra. A fatermékek felhasználásának alakulása Európában 1964 és 2005 között ábra. A fafeldolgozó és bútoripari szektor árbevétele ágazatok szerint (1997) ábra. A forgácsoló- és profilmaró technika sematikus ábrázolása ábra. Import- és exportértékek (2005) kontinensek szerint ábra. A nemzetgazdaság jövedelem-körforgása ábra. Ágazatok besorolása a három gazdasági szektorba ábra. A nemzetgazdaság fejlődési pályája ábra. Az értékteremtés szakaszai ábra. Az értékteremtési lánc modellje ábra. A fa értékteremtési lánc ábra. Az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás kapcsolatai ábra. Az erdőgazdálkodás és fafeldolgozás kapcsolatrendszere ábra. Értékteremtés a multifunkcionális erdőgazdálkodásban ábra. A vállalat és az üzem elhatárolása ábra. Menedzsment-, forgalmi- és pénzgazdálkodási folyamatok ábra. Vállalatok és üzemek strukturális jellemzői ábra. Erdészeti üzemek strukturális jellemzői ábra. Faipari vállalatok szerkezeti jellemzői ábra. Magánjogi vállalatok jogi formái ábra. Közjogi intézmények és testületek jogi formái ábra. Az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás környezeti feltételei ábra. Az erdőgazdálkodás környezeti feltételei ábra. Az EU faiparának versenyképessége ábra. Az EU faiparának SWOT-elemzése ábra. Innováció a vállalatokban és az üzemekben ábra. Keresleti görbe (D), kínálati görbe (S), és piaci egyensúly (P 1 /X 1 ) ábra. A keresleti (D) és a kínálati (S) görbe változása ábra. Ár- és mennyiségkiigazítások a "cobweb-modellben" ábra. Javak csoportosítása ábra. Piaci formák ábra. A kínálati- és keresleti piacok jellemzői ábra. A piaci életciklus modell ábra. Fatermékek és felhasználási területeik ábra. Erdőgazdasági szolgáltatások elhatárolása ábra. Egy termék koncepciószintjei

20 Ábrajegyzék ábra. A termék-szolgáltatás négyszög ábra. Árpolitikai döntéseket befolyásoló tényezők ábra. Marketingstratégiák kidolgozása ábra. A piaci rendszer fontos elemei ábra. Erdei fatermékek részpiacai és piaci szegmensei ábra. A szolgáltatási és a kommunikációs arculat megválasztásának változatai ábra. McCarthy merketingmodellje ábra. Domináns és standard eszközök modellmezője ábra. A menedzsment cselekvési szintjei és területei ábra. Menedzsment területek összehangolásának eltérő időhorizontjai 177 dinamikus környezetben 4-3. ábra. A döntési folyamat mint analitikus információfeldolgozási folyamat ábra. Vállalati célok és érdekcsoportok ábra. Kultúra, politika, vízió és eszménykép a vállalatokban ábra. Formális célok áttekintése ábra. Célkategóriák áttekintése ábra. Egy erdészeti üzem lehetséges célkapcsolatai ábra. Céldimenziók a humán erőforrás menedzsmentben ábra. Teljesítménydeterminánsok kapcsolata ábra. Humánerőforrás-igényt befolyásoló fő tényezők ábra. A munkaelégedettség formái mint a mérlegelési és élményfeldologozási 205 folyamatok eredményei ábra. Humánerőforrás-fejlesztési intézkedések ábra. Vezetési stílusok és befolyási bázisaik összefüggése ábra. Különféle részvételen alapuló vezetési stílusok célhatásainak 211 legfontosabb determinánsai ábra. Vállalatok és üzemek szervezeti területei ábra. Funkcionális (a) és divizionális (b) szervezet ábra. Szervezeti struktúratípusok ábra. Az üzemi számvitel területei ábra. Mérlegséma az Európai Unióban ábra. Mérlegséma Svájcban ábra. Példák az aktív időbeli elhatárolásokra ábra. Példák a passzív időbeli elhatárolásokra ábra. Egy vállalkozás mérlege számlaformában ábra. Lépcsős tagolású mérleg ábra. A kettős számvitel eredménye a mérleg és eredménykimutatás 241 segítségével 5-9. ábra. A mérleg és az eredménykimutatás közötti összefüggés ábra. Az eredménykimutatás tagolása ábra. Lépcsőzetes eredménykimutatás ábra. Egy fűrészüzem eredménykimutatása lépcsőzetes formában ábra. A mérleg- és eredményszámlák könyvelési szabályai ábra. Összefüggések és a könyvelés folyamata a kettős könyvviteli rendszerben ábra. Mérleg számlakeret ábra. Eredményszámítás számlakerete

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA ERDŐ- ÉS FAGAZDÁLKODÁS Szerzők: Dr. Gerencsér Kinga Dr. Jáger

Részletesebben

A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai

A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai Írta:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján

A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján A NEMZETI ERDŐPROGRAM 2006 2015. évi megvalósításának terve A Kormány 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján Bevezetés. A Nemzeti Erdőprogram jelentősége Az utóbbi évtizedekben az erdők

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az erdő privatizációja: Magyarország Románia. Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében. Írta: Mózes Csaba

Az erdő privatizációja: Magyarország Románia. Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében. Írta: Mózes Csaba Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás (E3) program AZ ERDŐ PRIIVATIIZÁCIIÓJJA MAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGG ROOMMÁÁNNI IAA

Részletesebben

A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon

A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon Vállalkozók Európában 1 A turizmus az Európai Unióban és Magyarországon Szerző: Dr.Tasnádi József 2 A turizmus az EU-ban és Magyarországon Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...6 1. A turizmus

Részletesebben

Amit a számok mutatnak az erdészeti részvénytársaságokról

Amit a számok mutatnak az erdészeti részvénytársaságokról Erdővagyon-gazdálkodási közlemények 2 Amit a számok mutatnak az erdészeti részvénytársaságokról Lett Béla Stark Magdolna Horváth Sándor Juhász István Szabó Zsófia Vágyi Ferenc Sopron, 2013 Amit a számok

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV Magyar Innovációs Szövetség INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV Szerkesztették: Dr. Pakucs János Dr. Papanek Gábor Szerzők: Annus István Bándi Gábor Borsi Balázs Hollóné Kacsó Erzsébet Katona József Lengyel

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS (2006-2010) -

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS (2006-2010) - GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS (2006-2010) - Szerkesztette: Svéhlik Csaba GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS (2006-2010) - TANULMÁNYKÖTET

Részletesebben

E R D É S Z E T I S Z Á M V I T E L É S P É N Z G A Z D Á L K O D Á S

E R D É S Z E T I S Z Á M V I T E L É S P É N Z G A Z D Á L K O D Á S NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR MATEMATIKAI ÉS ÖKONÓMIAI INTÉZET E R D É S Z E T I S Z Á M V I T E L É S P É N Z G A Z D Á L K O D Á S K é z í r a t Összeállította: P r o f. D r. L e t t B

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN PH. D. ÉRTEKEZÉS RÁCZ ANDRÁS BUDAPEST, 2004 RÁCZ ANDRÁS A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS

Részletesebben

Erdők. a Világban, Európában és Magyarországon

Erdők. a Világban, Európában és Magyarországon Erdők a Világban, Európában és Magyarországon Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Lapok különszám 2012 Beköszöntő Kedves Olvasó! Az elmúlt időszak világméretű kihívásai kiemelt figyelmet irányítanak

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései

A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás főbb összefüggései Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A hazai kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét befolyásoló makrogazdasági szabályozórendszer, kiemelten az adóztatás

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A FÖLDJELZÁLOG-HITELEZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN Készítette:

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A MAGYARORSZÁGI ZÖLDSÉGÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE Készítette: Bene Csaba

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Pataki Noémi Környezetmérnök szak Környezetmenedzsment szakirány ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Diplomamunka Belső konzulens:

Részletesebben

VOFKORI LÁSZLÓ GAZDASÁGI FÖLDRAJZ SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM CSÍKSZEREDAI KAR GAZDASÁGTAN TANSZÉK A kiadvány megjelenését a Sapientia Alapítvány támogatta. VOFKORI LÁSZLÓ GAZDASÁGI FÖLDRAJZ

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS POLERECZKI ZSOLT

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS POLERECZKI ZSOLT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS POLERECZKI ZSOLT KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ GÁBOR

Részletesebben

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29.

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29. NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM Budapest, 2005. július 29. Magyar Innovációs Szövetség INNOSTART Nemzeti Üzleti Innovációs Központ Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége ÚTBAN A VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. A BESZÁLLÍTÁS ALAPFOGALMAI...5 I.1. I.2. A beszállítói tevékenység...5 A beszállítás szereplői...6 I.3. A kormány beszállítói politikája...7 I.3.1. Célok...7

Részletesebben