AUGUSZTUS 20. AZ ÚJ NYELV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AUGUSZTUS 20. AZ ÚJ NYELV"

Átírás

1

2 2 EGYHÁZI HÍREK Szeptember AUGUSZTUS 20. AZ ÚJ NYELV Együtt falu és egyház. Ez juthatott eszébe azoknak, akik államalapítási ünnepét (és a meghívót) komolyan vették és eljöttek templomunkba. Reformátusok, katolikusok, gondolkodók. Szólt az orgona, szólt az Ige és szólt a polgármesteri köszöntő. A páratlan templomi hangszer tetején látható évszám alázatra int: vajon 100 év múlva fogják-e vasárnaponként hallgatni a lelket gyógyító zeneszót és igehirdetést? Lesznek-e, kik heti 1 órára (készüléssel 2) felkeresik Isten paszabi hajlékát, hogy lelki kenyeret is magukhoz vegyenek? Ez tőlünk nagyban függ. A Bibliánkból az első Gyülekezetről hallottunk (Apostolok Cselekedetei 6. rész 1-7 versek). Jeruzsálemben egyik napról a másikra embertömegek vállalták fel Krisztus nevét. És meg akartak változni. És szívesen jártak a gyülekezetbe. Megkeresztelkedtek, konfirmáltak és utána is hetente együtt voltak, úrvacsoráztak. Felmerült az egyre nagyobb gyülekezetben, mi legyen azokkal a tagokkal, akik a zsidó nyelvnél jobban értettek görögül. Kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timónt, Parmenászt és Nikoláoszt, az antiókhiai prozelitát; az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten Igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma. Tehát megválasztották a görög nyelvű diakónusokat. Hetet, kik közül egyik István volt. Ő lett később az első, név szerint ismert keresztyén vértanú. Aki életét áldozta hitéért, Krisztusáért éve nekünk is volt egy Istvánunk. A vándorló, babonás népünknek a haza földje mellett megmaradási lehetőséget és együttélési szabályokat adott. A Bibliához, (katolikus) lelkipásztorokhoz folyamodott, hogy ez a nép se legyen gazdátlan. Szigorúan, de világosan Istenhez kötötte a magyar nép sorsát. Újra írom: megmaradását. Mert másként nem lehet. Ma sem. Az istentiszteletet követően a tavasszal átadott filagória lépett elő helyszínné. A díszőrséget álló két fiatallal az élen elhelyezkedtünk a mesteri paszabi kezek alkotta létesítmény körül. Az együtt maradó közösség a polgármesteri köszöntő nehéz szavait hallotta: Az emberi gyengeség a múltat s a régit mindig nagyobb fénybe szokta állítani, mint a jelent s a jövendőt. A legnagyobb magyartól (milyen érdekes, ő is István) vett idézet és az utána következő, mély értelmű beszéd ismét ünnepi magasságokba emelte lelkünket. Ki lett mondva kis országunk nehéz gazdasági, szellemi helyzete, de ki lett mondva a megoldás első lépése is. A magam részéről bizonyos vagyok benne, hogy ha figyelünk múltunkra, s számot vetünk lehetőségeinkkel egy kissé továbbgondolva Széchenyi szavait a jelent és a jövőt is legalább olyan fénybe állíthatjuk, mint amilyennek múltunk tetszik Ha végignézzük az előttünk járók életét, láthatjuk, hogy az élet soha nem volt könnyű, mindig is kifejezetten nehéz volt. Szent István életének jelentős részét a fegyveres harc töltötte ki Győzött, mert ő mérte fel helyesen az erőviszonyokat, s mert ő tudta végül összefogni a nemzetet Az, hogy a dolgok jól vagy rosszul mennek, bizony rajtunk is múlik. Ha másért nem, azért mert mi választjuk vezetőinket. Kívánom, mindannyiunknak, hogy lelkesítsen minket az elődök példája, kivált Szent Istváné. Lelkesítsen azért, hogy megláthassuk ha nem is a fényeset, de legalábbis a jót jelenünkben, s azt követhessük! (Előző oldal folytatása.) E gyönyörű szavak után következett az úrvacsora. Az úrvacsora, melyben bűneinket letehetjük Isten elé és Krisztus (szimbolikus) testével és vérével gazdagodva új életet kezdhetünk. Együtt (egyházi és testületi) tagok és vezetőik. Ennél szebb és tartalmasabb ünnepünk - máskor is legyen! Szépen előkészítve ahogyan most is. Filagória körül, templomban orgonaszóval, küldetéses világi és egyházi szavakkal. Együtt falu és egyház. Szilágyi Sándor, ref. lelkész r, ref. lelkész

3 2008. Szeptember EGYHÁZI HÍREK 3 Szeretettel hívjuk és várjuk, hogy október 11-én, szombaton este 6 órától Istennek paszabi hajlékában ünnepeljük a helyiek hitét, amellyel orgonát építettek, éppen 100 éve. Igét hirdet: Sipos Kund Kötöny, esperes. Orgonát megszólaltatja: Szabó Péter, lelkész. Igei köszöntést mondanak: a vendég lelkipásztorok. Felelõs kiadó: Paszab Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Tóth Mihály A szerkesztõbizottság: Czomba Zoltán, Szemõk Valéria, Tóth Imre Szerkesztõség: 4475 Paszab, Polgármesteri Hivatal Keresztyén Bál 2008 Az istentisztelet után a feldíszített tornateremben kerül sor a bálra, amin a VOX együttes zenél és tombolasorsolás is lesz. Az est folyamán sor kerül a jótékonysági jegyek húzására, melynek fődíja: házi mozi rendszer dvd lejátszóval. Jótékonysági jegyek Ft-os áron, belépőjegyek Ft-os áron kaphatóak Szabó András gondnoknál az élelmiszerüzletben és Szilágyi Sándor lelkésznél a Lelkészi Hivatalban Tiszabercelen. A Presbitérium és Gyülekezet mindenkit nagy szeretettel vár!

4 Tanévnyitó az iskolában ISKOLAI HÍREK Szeptember Szeptember 1-jén a nyárt idéző reggeli napsütésben vidám diákok töltötték meg az iskolaudvart. Minden embernek természete, hogy törekszik a tudásra. Arisztotelész gondolatával nyitotta meg ünnepi köszöntőjét Tajthy Istvánné intézményvezető. A tanulók szép rendben felsorakozva, figyelmesen hallgatták a tanévre szóló feladatokat, jó tanácsokat. Izgalommal várták a találkozást a megújult tantermekkel, a régi és új pedagógusokkal. A tanévnyitót megelőző héten több gyerek tért be az iskolába, s nagy örömüknek adtak hangot az új tantermi berendezések, a tiszta osztálytermek láttán. Tajthy Istvánné elmondta: Pályázati pénzből és az önkormányzat segítségével az iskola a teljeskörű festéssel, linóleumcserével, alsó tagozaton padok, szekrények, székek vásárlásával új köntösbe öltözött. Iskolánk valamennyi tanulóját tornafelszereléssel tornacipő, tornanadrág, póló ajándékoztuk meg, így tornaórán minden diák hiánytalan felszerelésben vehet részt. Az oktató-nevelő munka megkönnyítésére az évfolyamokat a szükséges szakirodalommal láttuk el, melyben a kötelező olvasmányok is helyet kaptak. További terhet vett le az iskola, az önkormányzat a szülők válláról azzal, hogy minden tanuló ingyen vehette át a tankönyvét. Tajthy Istvánné kérte a tanulókat, hogy e több millió forintos értéket becsüljék meg, használatuk során gondosan bánjanak vele. Szép pillanata volt a tanévnyitónak az elsősök köszöntése. Felsős diákjaink apró ajándékkal és verssel kedveskedtek az új növendékeknek. Az intézményvezető hangsúlyozta, hogy nagy szorgalommal, kitartással, gondos szülői magatartással szép eredmények elérésére lehetnek képesek. A tantestületben két új nevelőt köszönthettünk: Bíró Mónika tanító-magyar szakos fejlesztő pedagógust, valamint Tóth Zsanett történelem-művelődésszervező szakos tanárnőt. A zökkenőmentes tanévkezdésért, a felújítási munkálatokért köszönetet mondunk az önkormányzatnak. Ebben az évben is törekszünk a színvonalas oktató-nevelő munkára, a szülőkkel való hatékony együttműködésre. Szemők Valéria GRATULÁLUNK Kovácsné Tar Ilonát Turi Sándornénak, aki a Nyíregyházi Főiskola által kiállított Gyémántoklevelet vehetett át. az Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzeti intézménye hímző foglalkozási ágban Népi iparművésznek ismerte el. KÖSZÖNET A nyár folyamán Drajkó László, a Microsoft Magyarország Ügyvezető igazgatója kereste meg iskolánkat. Elmondta, hogy a Microsoft számára stratégiai kérdés az oktatásügy támogatása. Ennek szellemében indították el a Társ a tanulásban programjukat, melynek célja a digitális írástudók számának növelése, a korszerű informatikusképzés támogatása és az informatikával segített oktatás népszerűsítése. Gégény Nikoletta iskolánk volt pedagógusa - lett ennek a programnak a háziasszonya, a program arca. Az Ő közreműködésével, ajánlásával jutott el hozzánk a Microsoft képviselője s ajándékozta meg iskolánkat egy projektorral, valamint a tanév során további segítséget ajánlott fel. Ezúton szeretnénk megköszönni Gégény Nikolettának iskolánknak nyújtott önzetlen segítését! Szemők Valéria

5 2008. Szeptember HÁZUNK TÁJÁN 5 A KÉPVISELŐTESTÜLET HÁZATÁJÁRÓL Rovatvezető: Vattamány Gábor jegyző A legutóbbi lapzártánk óta a paszabi képviselő-testület először július 30-án ülésezett. Első napirendként a Képviselő-testület arról döntött, hogy pályázatot ír ki a Paszabi Szőttes Népművészeti Ház, Helytörténeti Gyűjtemény, Közösségi és Művelődési ház intézményvezetői posztjára. Ezután jóváhagyta a testület Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását, így lehetőség nyílt arra, hogy az Ibrány székhelyű alapfokú oktatási intézmény tagintézményként működjön Gégény oktatási intézménye is, a paszabi és a besztereci közoktatási intézmények mellett. Következő napirendként a testület módosította a április 12-én megalkotott a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az azóta eltelt időszakban jogszabályváltozás folytán módosítani kell az SzMSz-t, mivel az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvény kibővítette azok körét, akik vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek. A január 1-én hatályba lépett törvény önállóan szabályozza a közszolgálatban álló személyek (köztisztviselők, közalkalmazottak) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. A következő rendkívüli - testületi ülésre augusztus 27-én került sor. Ezen az ülésen a testület módosította az Ibrány - Nagyhalászi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakításához kapcso- lódó - korábbi határozattal már elfogadott - fejlesztési megállapodást. Majd a járóbeteg szakellátó központ létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó Fejlesztési Megállapodásban rögzített MEDI- AMB Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződését is elfogadta.döntött a testület arról, hogy a közoktatási feladatellátással kapcsolatban született megállapodás alapján a Közép Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtson be a 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendeletben megfogalmazott a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb kistérségekben támogatás igénybevételére a Paszab Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Paszab, Fő út 6. szám alatti, óvodaépület felújításának megvalósítása érdekében. A ,- Ft bruttó összegű beruházáshoz 95 %-os támogatás mellett ,- Ft összegű (5%) saját erő szükséges, továbbá a beruházás során felmerült összes költséget (pl. közbeszerzési eljárás díja, műszaki ellenőr díja, engedélyeztetési eljárás díja stb.) is az önkormányzat biztosítja. Az ezt követő szeptember 10-ei testületi ülésen a képviselők elfogadták a évi költségvetés I. félévi végrehajtásának tájékoztatóját és Paszab Község Önkormányzatának évi gazdasági programját. Ezután csatlakozási szándékát fejezte ki a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Végül módosította a képviselő-testület a polgármesteri hivatal alapító okiratát. Akövetkező tervezett ülés november 24-én lesz. A TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Paszab Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév első félévére vonatkozóan. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2008/2009. tanév második, illetve a 2009/2010. tanév első féléve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete: március. Apályázat benyújtási határideje: október 31. A részletes pályázati kiírás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján. A pályázattal kapcsolatban bővebb információt kérni valamint a pályázati formanyomtatványt átvenni a Polgármesteri Hivatalban, Czene Mariannál lehet. B TIPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Paszab Község Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: - a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy - felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; akik 2009/2010. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2009/2010. tanév első féléve. Apályázat benyújtási határideje: október 31. A részletes pályázati kiírás megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján. A pályázattal kapcsolatban bővebb információt kérni valamint a pályázati formanyomtatványt átvenni a Polgármesteri Hivatalban, Czene Mariannál lehet.

6 6 HÁZUNK TÁJÁN Október 1-jén nyit a Teleház Örömmel tájékoztatjuk községünk lakosságát, hogy október 1-jével a tájház tanácstermében kialakításra került új közösségi színterünk. Pályázati támogatás útján lehetőségünk nyílt olyan eszközök beszerzésére, amelyek által már itt, helyben is biztosítani tudunk lakosaink számára internetelérési-, fénymásolási, nyomtatási lehetőséget. Célunk, hogy egy olyan színtér kerüljön kialakításra, ahol hasznosan eltölthetik a délutánokat fiatalok és idősek egyaránt. A Tájházunk Gégény Norbert megbízott vezető irányításával várja a látogatókat. A Tájház előtti parkban kihelyezésre kerülő hirdetőtáblán rendszeresen közzétesszük a teleházban megszervezésre kerülő programokat Nyitva tartás: keddtől szombatig ig. Tisztelt Paszabiak! Az elmúlt falugyűléseken többször felvetésre került a Gilányi úti állomás épületének leromlott állapota. Ezért fontosnak éreztük, hogy településünk bejáratánál ne egy rossz állapotú, hanem egy impozáns épület fogadja a hozzánk érkezőket. Biztosan látják a fotón, hogy sikerült elérni célunkat, hiszen új tetőszerkezetet, vakolást és festést kapott a község ezen épülete. Ugyanakkor szomorúan tapasztaltuk, hogy még három nap sem telt el a felújítás után, máris megrongálták a falait. Tisztelt Falubeliek! Jogos igény volt az, hogy ezt a megállóhelyet rendbe tegyük, de ugyanígy jogos igényünk az is, hogy ha már költséget és fáradtságot nem kímélve helyreállítottuk az épületet, akkor maradjon is ez úgy meg, ahogy elkészült. Méltán voltunk büszkék arra, hogy buszváróink, intézményeink állagát megbecsültük, és aki ide látogatott, az jó véle- ménnyel távozott községünkből. Szégyenre méltó, a három éve rendbetett Hunyadi és Táncsics út közötti megállóhely állapota. Ezért kérem a lakosságot arra, ha olyat tapasztal, hogy bárki rongálja közintézményeinket, jelezze a Polgármesteri Hivatalba, hiszen az Önök segítsége nélkül nem tudjuk elejét venni az ilyenfajta cselekményeknek. Tajthy Péter polgármester ÉRTESÍTÉS Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Nyír-Flop Kft. által október 23-án (ünnepnapon) a megszokott menetrend szerint történik a hulladékszállítás Szeptember ANYAKÖNYV Részvétünket nyilvánítjuk az elhunyt hozzátartozóinak. Novák Miklósné (71 éves) Mazurák József (73 éves) Bíró Gusztávné (82 éves) Gratulálunk az újszülötteknek! Görömbei Hanna An: Pompár Erzsébet Bónis Bianka An: Bónis Mónika Janóczki Dominika An: Korsoveczki Andrea Laczkó Vanda Julianna An: Laczkó Julianna Haga Natália An: Lévai Bettina Gratulálunk az ifjú pároknak! Horváth Mária és Korsoveczki Zoltán FabuAndrea és ImreAttila Némedi Mária és Béres János Tisztelt Paszabi Lakosok! július 3-tól lépett hatályba a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása, mely kiegészült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére adható további juttatással, mégpedig az óvodáztatási támogatással. Ezek alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll óvodáztatási támogatást folyósít. A támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A támogatás folyósítása: A jegyző: a) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása aa) az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában, ab) az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének december hónapjában, ac) az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában, ad) az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három hónap, a következő év június hónapjában [a továbbiakban az aa)-ad) pont alattiak együtt: első alkalom], b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal ba) a tárgyév június hónapjában, bb) a tárgyév december hónapjában, pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás összege a évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint. A helyi önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő hét munkanapon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani. Vattamány Gábor jegyző

7 2008. Szeptember Ahogy múlnak az évek, egyre-másra változik falunk arculata. Beépülnek üres telkek, régi parasztházak helyére új lakásokat emelnek, ha marad is belőlük hírmondó mindmind átalakul mai életünkhöz igazodva. Lapunk mostani számában egy kis időutazásra hívom olvasóinkat: képzeletben keressünk fel néhány eltűnt épületet! mai Fő út 20. sz. alatt vásárolt lakást (Horváth Pál és Egri Borbála lakóházát), majd újat építettek helyébe. Amásodik fénykép az alvég egyik, a Bercsényi út 1.sz. alatt állt épületet ábrázolja. Tulajdonosa Biró Barna volt, aki 1942-ben halt hősi halált a II. világháborúban. Özvegy felesége Tarjányi Eszter 1985-ben bekövetkezett haláláig élt itt. Az épületre az akkori Megyei Tanács egyik tanulmánya hívta fel a figyelmet: mint karakteres településrészt említi, javasolva, hogy a község rendezési tervében tartsák meg az utókornak. Nem tartották! 1987-ben lebontották, helyébe Jánóczki Miklós épített családi házat. Most lépjünk térben és időben is egy nagyot! Újra a felvégen vagyunk, az Érparton. A Táncsics út itt csatlakozik be a csatorna híjához. AHunyadi út szélső ( 26.sz.) háza mögött állt községünk legnevezetesebb háza, a paszabi földház. A Táncsics út 19. sz. alatt 300 négyszögöl területű telken épült lakóház néprajzi jelentőségével tűnt ki! A keleti lakástípusok jellegzetes példája. Átmenetet képez a középkori földkunyhók és a normális falazatú házak között. Belső padlózata még a föld szintje alatt van (itt cm-re), de a tető alá már szilárd falat emeltek. Kétosztatú szoba-konyha és a korábbi századokban általános mintára épült, 1871-ben. A falazat vályogból készült, nádfedéllel fedett. Eredetileg deszkakémény vezette ki a konyha és a szovában álló búboskemence füstjét. Belsője földpadozatos, 7 Töredékek...: Régmúlt idők nyomában... Felvégi részlet Az első felvétel a felvég egy részletét mutatja a templomtoronyból készítve. Valamikor az ötvenes években készülhetett. Meghatározó épülete a Tanácsháza bádogtetős látképe. Ez idő tájt a felénk néző ablakok mögött orvosi rendelő működött, még röntgenkészüléke is volt! Dr Gajdics György volt a körorvosunk. Majd az épület az idők folyamán több funkciónak is szinteret adott: a helyi közigazgatásnak, szolgálati lakásnak, napközinek, sőt volt idősek klubja is. Volt! Helyén ma az új iskola látványos épülete áll. Előtte igaz, csupán a házvég látható id. Milló Ferenc ( felesége: Sánta Ottilia ) portája terül el. Ama is élő fehér nyár ekkor még nem múlta felül a kert gyümölcsfáit. Napjainkban Ónodi Gábor és családja él itt. A tanácsház mögött induló Hunyadi út tengelyében álló magas tömbház volt a szövetkezeti bolt. ( vezetője Czeglédi József volt, őt követte Hadobás István ) Az épület ma is áll, átalakítva Hudák Andrásék otthona. Cipésznűhely is működött itt: A kép középpontjában a Mészáros család lakóháza és udvara áll. id. Mészáros András a Nyírvidéki Kisvasút pályaépítési munkálatai során, a paszabi területen egy baleset során egyik lábát elvesztette, ezután választotta ezt az ipart. (1961. február 20-án halt meg) Fia a HÁZUNK TÁJÁN Bíró Barna lakóháza mennyezete kazettás. A tetőszerkezetet tartó faragott mestergerenda átfogja az egész épületet.a búboskemencét a konyhából fűtötték. Érdekesség (de korára jellemző), hogy a konyha padlózatába vermet ástak. Eredetileg gabonát tartottak benne. az utolsó években burgonyatárolásra használták. A XIX.sz. végén egy istállóval bővítették melynek teteje zsúpszalma egy tehén és néhány gazdasági eszköz fért el benne. Utolsó lakója Sánta Zsuzsanna volt. Minden valószinűség szerint nagyapja építette, aki kerülő (mezőőr ) volt. A tulajdonos halála után nyíregyházi néprajzosok felmérése után elbontották, majd újra felépítették az szeptemberében megnyitott Sóstói Műzeumfaluban. A paszabi földház - (helyszíni, eredeti felvétel) A paszabi földház Sóstón Czomba Zoltán Jubileumi állománygyűlés július 11-én a paszabi Polgárőr Egyesület ünnepi állománygyűlést tartott. 15 éve alakult az egyesület, ennek okán 15 éves polgárőr munkáért elismerő oklevelet kaptak az alapító tagok: Biró Pál, Bódi Mihály, Czomba Zoltán, Fehér József, Hadobás István (tiszteletbeli elnökünk egészségi állapota miatt lakásán vette át az elismerést) Hajós László, Katona Miklós, Lakatos Géza, Nagy László, Németh Zoltán, Szuhi Sándor. Az előző év munkájának értékelése után Jászovics László, a megyei szövetség alelnöke tárgyjutalmat adott Bodnár József és Hajós László polgárőröknek. Vattai Tünde rfhdgy, az Ibrányi Rendőrőrs vezetője Bodó Tibor, Fehér József és Ónodi Gábor részére adott át jutalmat.. Az ünnepi ülés közös vacsorával ért véget. Czomba Zoltán P.E. elnök

8 INFORMÁCIÓK GAZDÁLKODÓKNAK Röviden a történelmi bázisjogosultságról Magyar Agrárkamara A magyar agrárkormányzat szándékai szerint január elsejével Magyarországon is bevezetésre kerül az un. összevont gazdaságtámogatási rendszer, az SPS. Az új rendszer mellett azért döntött a magyar agrárkormányzat, mert ez a rendszer biztosítja, hogy az elkövetkező években ne csökkenjenek bizonyos ágazataink támogatási szintjei, ez képes rugalmasan alkalmazkodni a termelési igényekhez és legkésőbb 2013 végéig (félidős felülvizsgálat alapján) úgyis erre a rendszerre kell az unióban átállniuk az agrárgazdálkodóknak. A rendszer lényege, hogy a korábban az ágazathoz kötött támogatások nagyrészt a termeléstől független jövedelemtámogatássá alakulnak. A támogatási jogosultság történelmi alapon megszerzett alanyi joggá változik, ami megilleti a termelőt függetlenül attól, hogy mit termel a földjén. Az SPS-rendszer előnye a jelenleg alkalmazott rendszerrel szemben, hogy jobban igazodik az agrárpolitika prioritásaihoz, stabilizálja az üzemi struktúrát és egyszerűsíti az adminisztrációt. A jövedelemtámogatássá alakuló támogatás az SPS-rendszer bevezetését követően, mint vagyonértékű jog, adható és vehető lesz. A történelmi bázisjogosultság olyan mezőgazdasági vagyoni értékű jog, amely alapján bizonyos ágazatokban 2007-től a szántóföldi növények esetében 2008-tól nemzeti kiegészítő támogatás jár a kedvezményezettek számára. A történelmi bázisjogosultsággal rendelkező termelő a történelmi bázisjogosultságnak megfelelő termeléstől elválasztott támogatást igénybe veheti. A termelő történelmi bázisát 29/2007. (IV.20.) FVM rendelet szerint kiadott hatósági bizonyítvány, illetve határozat tartalmazza. A történelmi bázisjogosultság éve, vagyis a referencia időszak: a 2006-os év. Ebből következik, hogy a évre igényelt és helyt- TÁJÉKOZTATÓ A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásáról Az Európai Bizottság álláspontjához igazodva, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) január 1-től úgy módosult, hogy a mezőgazdasági ágazatban jövedékiadó-visszatérítés szempontjából figyelembe vehető gázolaj mennyiség felső határa valamennyi művelési ágban azonos lett. Ennek megfelelően a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól is új rendelet készült, ez a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). Az új szabályozás szerint a szőlő- és gyümölcs művelési ágban a felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés mértéke 200 liter/hektárról 97 liter/hektárra csökkent. Az érintett termelői kör kompenzálására született meg a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Támogatási Rendelet). Atámogatást az a mezőgazdasági termelő igényelheti, aki - legalább 0,5 ha területű ültetvényben szőlő -vagy gyümölcstermesztést folytat; Szeptember adó MVH támogatási határozattal bíró, a nemzeti kiegészítő (topup) támogatásokhoz tartozó növényi kultúrák és állatok történelmi bázisjogosultságot szereztek. Ez a megszerzett történelmi bázisjogosultság május 15. (a támogatás igénylése) óta változhatott, hiszen földterületek cserélhettek gazdát, az állatok létszáma változhatott, stb. Ezeket a változásokat kell bejelenteni az MVH felé. A bejelentést a változással érintett mindkét félnek együttesen kell megtennie. Mivel a történelmi bázisjogosultság vagyoni értékű jognak számít, ezért az átadó (eladó vagy bérlő) nem köteles a megszerzett jogot ingyen átadni től a vagyoni értékű jog eladását, vételét külön fogják szabályozni, jelenleg a felek egyezségén múlik. Az MVH által a évi területalapú támogatási kérelmére vonatkozóan megállapított terület képezi a évi szántóföldi növények kiegészítő nemzeti támogatáshoz kapcsolódó történelmi bázisjogosultság alapját. Az MVH 75/2007. Közleménye szerint a K9004 lapot azoknak kell beadnia akiknél május 15. és december 31. között mozgott olyan földterület, amelyre a évi területalapú támogatásoknál top-up támogatást kaptak, tehát abban GOFR növény, rizs, vagy dohány volt vetve. Vagyis: az érintett termőföld használójának személyében bekövetkezett változásokat kell az űrlappal bejelenteni. A formanyomtatványhoz minden esetben csatolni kell a változást igazoló dokumentum egy eredeti példányát, vagy hitelesített másolatát. Igazoló dokumentum lehet: bérleti szerződés, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, a földhasználat átengedését igazoló okirat. A K9004 bejelentő lapot mindkét, a változásban érintett félnek alá kell írnia, mert aláírás nélkül a bejelentés érvénytelen. A bejelentést az MVH által rendszeresített nyomtatványon az MVH levelezésicímére kell beküldeni. A borítékra rá kell írni: Szántóföldi bázisjogosultság módosítás! A2007. január 1. után történt változásokat a mozgott történelmi bázisjogosultságra vonatkozóan az MVH 74/2007. Közleménye szerint a K9000 űrlapon kell beadni. A kérelmeket az MVH által rendszeresített nyomtatványokon az MVH fent jelzett címére kell Beküldeni. Aborítékra írja rá Bázisjogosultság! Fontos hangsúlyozni, hogy a földterületekkel kapcsolatos adásvételi és bérleti szerződésekben rögzíteni kell az érintett terület blokk azonosító számát és azt, hogy történelmi bázisjogosult-e a terület, vagy sem. Hornyák János - Nagy József kamarai tanácsadók - a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját névre szóló számlával rendelkezik, és akinek a Korm. rendelet szerint keletkezett, a tárgyév egészére vonatkozó teljes adóvisszatérítési igényét a Vám-és Pénzügyőrség teljesítette (kimutatta); - nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a mezőgazdasági de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről; - nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással vagy adók módjára behajtható köztartozással, nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása, nem áll csőd-, vagy felszámolási-végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, és nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. A támogatás mértéke a szőlő- és gyümölcsös ültetvényterületen ténylegesen felhasznált, a Jötben meghatározott 97 liter/hektár/év mennyiségen felüli, számlával igazolt gázolaj mennyisége, de legfeljebb 100 liter/hektár/év mennyisége után literenként 70 Ft. A Támogatási Rendelet január 1-jén lép hatályba, azonban már a év során vásárolt és felhasznált gázolaj mennyiség után a támogatást igénybe lehet venni. Atámogatási kérelem évente egyszer, a tárgyévet követő évben, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig, a mezőgazdasági termelő lakhelye vagy székhelye szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez nyújtható be. A támogatással kapcsolatos további felvilágosítás a települési falugazdásztól kérhető.

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

Városnapot ünnepeltünk

Városnapot ünnepeltünk XII. évfolyam 5. szám 2008. szeptember Balkány város önkormányzatának és lakosságának közéleti lapja Városnapot ünnepeltünk Balkány díszpolgára lett dr. Szilágyi Zsolt és Ungvári Sándor Reggel nyolc órától

Részletesebben

ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY. Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: mennyi finom csemege! Kicsi szíved remeg-e?

ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY. Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: mennyi finom csemege! Kicsi szíved remeg-e? Paszab Község Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 2. szám 2014. december ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY Itt van a szép, víg karácsony, Élünk dión, friss kalácson: mennyi finom csemege! Kicsi szíved remeg-e?

Részletesebben

Tisztelt Alsónémediek!!

Tisztelt Alsónémediek!! Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. október Tisztelt Alsónémediek!! A Képviselõ-testület szeptember 12-én tartotta idei elsõ õszi ülését, melyen a napirendi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafi kája XXVI. évfolyam 6. szám 2015. június 1. 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden Több mint 1000 zsák és 9 konténer telt meg Cegléden szeméttel.

Részletesebben

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám.

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 3. szám Ára: 100, Ft I. Családi Nap Megjelent: 2008. október A Községi Önkormányzat 2008. szeptember 27-én megrendezte az I.

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat.

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. Azon a reggelen márciusi ifjak, szabadság mámoros poharából ittak. Önkormányzati hírek

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ. - mondta Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK LAPJA KUNSZIGETI HÍRMONDÓ XXVI. évfolyam 3. szám 2014. október 4. Átadták az új óvodát - BÁBICS NORBERT - Kunsziget óvodát álmodott, az álom pedig most valóra vált: augusztus

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc XX. évfolyam 10. szám Jánoshalma 2005. október Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Szakmai konferencia Kistérségek mint kommunikációs mezõ címmel szakmai konferencia,

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Felújítják a villamos vonalát

Felújítják a villamos vonalát 11. MOST 24. MONDJA EL A kőbányai önkormányzat képviselő-testülete 2011. évi közmeghallgatását november 24-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ I.

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com 2013. március XIII. évfolyam 1. szám CIGÁNDI Húsvéti gondolatok A keresztyén gyülekezet első ünnepe a húsvét volt. Minden héten ünnepelték, amikor csak a pihenő napon egybegyűlt a közösség: Jézust, aki

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Hulladékszállításról ismét Lakossági kérésre a hulladékgyűjtés új rendjéről szóló tájékoztatójához

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

Nyírbogáti Tükör 2. oldal 2012. december

Nyírbogáti Tükör 2. oldal 2012. december A GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI: Advent utolsó vasárnapján, a karácsonyi ünnep kapuján, Nyírbogáti Tükör 2. oldal 2012. december EGYHÁZI ROVAT Lépjünk be hittel a betlehemi barlangba és lássunk! Hallgassunk

Részletesebben