206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat"

Átírás

1 1 206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete: a/ Csatlakozni kíván a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatói, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához, valamint a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (továbbiakban: ösztöndíjpályázat). b/ Elfogadja az ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételei -t, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételei -ben foglaltaknak megfelelően jár el. Az Általános Szerződési Feltételek a értelmében az elbírálás során az ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott önkormányzati szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) alapján jár el. c) A Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja: A szabályzat hatálya című részt a következőképpen módosítja: Sárvár Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókra, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. -Az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolásokra, valamint felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, érettségizett fiatalokra, akik felsőoktatási intézmény keretében, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.. Az ösztöndíjpályázat elbírálásáról című résznek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján súlyos mozgáskorlátozottnak minősül. szövegezést a következőképpen módosítja: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján súlyos mozgáskorlátozott személynek minősül. A finanszírozási szabályokról szóló rész első mondatát a következőképpen módosítja: Az önkormányzati ösztöndíj egy főre jutó összege nem lehet magasabb az Emberi Erőforrás Minisztériuma által évente meghatározott ösztöndíj legnagyobb összegénél..

2 2 d/ Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására, valamint a pályázatok melléklettel azonos tartalmú ezen pontban megjelölt szociális rászorultság igazolására szolgáló jellemző adatokkal és a kötelező mellékletekkel kiegészített kiírására: A/ A pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelméről: A pályázóval egy háztartásban élők (a pályázó állandó lakhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre eső egy havi nettó jövedelmét igazoló dokumentumok, amelyek az alábbiak lehetnek: a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről a. kereset- vagy jövedelemigazolás, b. családi pótlék havi összegét igazoló dokumentum (szelvény, átutalás esetén számlakivonat), c. árvasági ellátás havi összegét igazoló szelvény, d. nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, özvegyi nyugdíj összegének igazolására nyugdíjszelvény, e. a munkaképesség csökkenése esetén juttatott rendszeres vagy átmeneti járadék havi összegéről szóló szelvény, f. álláskeresési támogatás összegéről szóló igazolás, g. ha a szülő gyermeke után tartásdíjat kap volt házastársától, akkor a bírósági végzést és a gyermektartásdíj havi összegéről szóló fizetési szelvényt, ez utóbbi hiányában szülői nyilatkozatot, h. ápolási díj, GYED, GYES havi összegéről szóló igazolás, i. a tanulmányi és/vagy szociális ösztöndíj összegéről szóló igazolás(május vagy június vagy szeptember hónap), j) gyámolt személy esetében szülőtől kapott tartásdíj, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt, a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét. B/ Ha a pályázóval egy háztartásban élő valamely családtagja gyermektartásdíjat fizet a volt házastársának, akkor e körülmény jövedelemcsökkentő tényezőnek minősül. Ennek

3 3 érvényesítésére és bizonyítására a válásról szóló végzés csatolása, valamint a fizetett díj havi összegről szóló igazolás benyújtása szükséges. C/ A középiskolások esetén tanulói jogviszonyról, felsőoktatásban tanulmányokat folytatók esetén hallgatói jogviszonyról szóló eredeti igazolás. D/ A szülők válásáról bírósági végzés, különválásukról szülői nyilatkozat. E/ A pályázó fogyatékosságának, illetve a pályázó családjában lévő tartós betegség vagy rokkantság igazolására: a) a saját jogon kapott magasabb összegű családi pótlék igazolására a Magyar Államkincstár igazolását a magasabb összegű családi pótlékról vagy a Magyar Államkincstár határozatát a magasabb összegű családi pótlékról vagy a Magyar Államkincstár igazolását a tartós betegségről, illetőleg fogyatékosságról, valamint a saját jogán kapott magasabb összegű családi pótlék havi összegének igazolásáról szóló dokumentumot; b) A pályázó fogyatékossága vagy a pályázó családjában a fogyatékosság és tartós betegség igazolására vonatkozó dokumentumokat (Országos Orvosszakértői Intézet (OOSZI) szakvéleménye, egyéb orvosi dokumentumok); c) A pályázó esetében vagy annak családjában a súlyos mozgáskorlátozottság igazolására Országos Orvosszakértői Intézet (OOSZI) szakvéleményét, vagy házi orvos erről szóló igazolását.. F/ A kollégiumi jogosultság esetében a helyhiány miatt történt elutasításról szóló határozat. G/ A pályázó gyámolt helyzetről, gyermekvédelmi szakellátásban való részesüléséről (ideiglenes elhelyezés, átmeneti vagy tartós nevelés, utógondozói ellátás) szóló határozat. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának pályázati kiírásában a pályázók tájékoztatására feltünteti a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 4. - a f) pontjának idézetével a tartós betegség és súlyos fogyatékosság fogalmát, valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. - ának a) pontjában idézete alapján súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát. e/ Az ösztöndíjpályázathoz szükséges saját részt.,- Ft összegben határozza meg, és kötelezettséget vállal ezen összeg évi költségvetésben történő tervezésére. vagy Az ösztöndíjpályázathoz szükséges saját rész meghatározásáról, a támogatások összegéről a benyújtott pályázatok ismeretében dönt, s kötelezettséget vállal ezen összeg évi költségvetésben történő tervezésére. f/ A pályázatokat a Humán Erőforrás Bizottság javaslatára bírálja el.

4 4 Határidő: a/ pont tekintetében: azonnal, b/ pont tekintetében: azonnal, illetve folyamatos, c) pont tekintetében azonnal d/ pont tekintetében: legkésőbb október 26., e/ pont tekintetében: - azonnal, illetve a évi költségvetésről szóló rendelet megalkotásának időpontja, legkésőbb december 13., illetve - a évi költségvetésről szóló rendelet megalkotásának időpontja, f/ pont tekintetében: legkésőbb december 13. Felelős: Kondora István polgármester /:dr.szijártó Valéria:/

5 5 207/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Nonprofit Kft. új székhelyének kialakítása érdekében a Sárvár, Móricz Zs. u. 4. szám alatti (volt MHSZ) épület átalakítására bruttó Ft pótelőirányzatot biztosít. A képviselő-testület a pótelőirányzat fedezetéül az önkormányzat előző években képződött pénzmaradványának előirányzatát jelöli meg. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének ezen pótelőirányzattal történő módosításáról gondoskodjon. Határidő: a következő költségvetési rendelet-módosítás időpontja Felelős : Kondora István polgármester Dr. Szijártó Valéria jegyző dr.szijártó Valéria s.k.

6 6 208/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal január 1-jét követő működési feltételeinek biztosítása érdekében az okmányiroda és kormányablak, továbbá az informatikai rendszer kialakítása érdekében bruttó 25 millió Ft összeget különít el. A képviselő-testület a pótelőirányzat fedezetéül az önkormányzat előző években képződő pénzmaradványának előirányzatát jelöli meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az összeg felhasználására és felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének pótelőirányzattal történő módosításáról gondoskodjon. Határidő: a következő költségvetési rendelet-módosítás időpontja Felelős : Kondora István polgármester Dr. Szijártó Valéria jegyző /:dr.szijártó Valéria:/

7 7 209/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Sárvár város Önkormányzat tulajdonában lévő Sárvár 189/1/A/10, 1182/6, 1231, 1243/6, 1243/14, 1246, 1247/1, 1295/11, 1301/7, 1327/2 hrsz-ú ingatlanokat a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. hasznosítsa:tourinform Irodát működtessen, bokorlabirintust, felnőtt játszóteret illetve kikötőt létesítsen. A képviselő-testület biztosítja, pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések esetén, az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított minimum 5 évig a Tourinform Iroda fent említett helyszínen történő működését, valamint a fejlesztések eredményeinek fenntartását. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester /:dr.szijártó Valéria:/

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2012. (III. 30.) 1 önkormányzati rendelete a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mány Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 7. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villánykövesd Község Önkormányzata 1/2014. (I.02.) rendelete 26. -a alapján temetési költségekhez- történő igényléshez) 1. KÉRELMEZŐ ADATAI:

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel: 579-200, 30/730-0853 vaszar@globonet.hu www.vaszar.hu 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. 1.1.1. Neve:...

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Személyes adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására (hatályos: 2011. január 2-) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

P olgármeste ri Hi vatal 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. babot@babot.hu 96/251-116, 539-002

P olgármeste ri Hi vatal 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. babot@babot.hu 96/251-116, 539-002 P olgármeste ri Hi vatal 9351 BABÓT, Ady Endre u. 3. babot@babot.hu 96/251-116, 539-002 Ügyszám:./2011. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési (leánykori) neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben