FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 ikt.szám: «Tanúsítvány_sorszáma» amely létrejött FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS egyrészről: az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest, Maros utca ; cégjegyzékszám: ; adószám: ; képviselő: Kiss József, ügyvezető), a továbbiakban, mint képzést szervező, másrészről: Név: «név» Születési név: «születési_név» Születési hely, év, hó nap:«születési_hely», «születési_idő» Anyja neve: «anyja_neve» Lakcíme: «lakcím_irsz» «lakcím_település», «lakcím_utca_házszám» a továbbiakban, mint képzésben résztvevő együttesen, mint Szerződő Felek között alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: 1. A képzés pontos megnevezése: lásd jelentkezési lap 1. pont 2. Alapítási engedély száma: lásd jelentkezési lap 2. pont 3. A képzés formája: továbbképzés; képzési csoport azonosító: 4. A képzés célja: lásd Hallgatói tájékoztató 5. A képzés besorolása: pedagógus továbbképzés 6. Megszerezhető kompetencia: lásd jelentkezési lap 1/A pont 7. A képzés össz. óraszáma: lásd jelentkezési lap 4. pont 8. Előzetesen megszerzett tudás beszámításának módja: jelentkező kérheti előzetes képzettségének beszámítását, de a képzést szervező fenntartja magának a jogot, hogy a beszámítást szakmai szempontok szerint bírálja el, továbbá lásd Hallgatói tájékoztató. 9. Képzés ütemezése: lásd Hallgatói tájékoztató. A képzést szervező továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a képzést a képzés megkezdését megelőző ésszerű időben lemondja, vagy más időpontban hirdesse meg, különös tekintettel a képzés megtartásához szükséges közbeszerzési eljárás sikertelensége esetén. 10. Vizsgára történő bocsátás feltételei, vizsga szervezése, formája: a képzéshez nem kapcsolódik vizsga 11. A képzés helyszíne, pontos címe: lásd jelentkezési lap 6. pont 12. A képzés időpontja: lásd jelentkezési lap 3. pont 13. Kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás: előzetes tudásszint felmérés 14. Formája: lásd Hallgatói tájékoztató és Előzetes tudásszint felmérő 1

2 15. A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja: képzés során folyamatosan szóban vagy írásban történik 16. A képzés ütemezése és lebonyolítása a 2. sz. melléklet és a Hallgatói tájékoztató szerint történik. A Hallgatói tájékoztató a képzés megkezdése előtt a képzésben résztvevő számára a képzést szervező honlapján elérhető. 17. A képzést szervező vállalja, hogy jelen felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és lebonyolítja a szerződés 1. pontjában, valamint a jelentkezési lapon rögzített képzést. A képzés helyén a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. A tanfolyam ideje alatt jelenléti ívet vezet. 18. A képzést szervező kötelezettséget vállal, hogy a képzés és (vizsga esetén) a vizsgáztatás teljes időtartama alatt biztosítja az intézményi akkreditáció fenntartását és a külön jogszabályban előírt statisztikai kötelezettségének eleget tesz. 19. A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kárt a képzést szervező a képzési díj összege alapján a kár keletkezésétől számítottan időarányosan téríti meg. 20. A képzésben résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésben részt vesz, a képzési követelményeket legjobb tudása szerint teljesíti. Tudomásul veszi továbbá, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási napon aláírásával hitelesíteni kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni. 21. A képzésben résztvevő kötelezettséget vállal, a képzést szervező kötelező statisztikai jelentésének elvégzéséhez szükséges nyomtatványok valós adatokkal történő kitöltésére. Hozzájárul adatainak a képzéseket ellenőrző, nyilvántartó illetve egyéb szervek részére történő továbbításához. 22. A képzést szervező a című, TÁMOP / jelű pályázata alapján finanszírozza a képzés teljes költségét, amely magában foglalja a. a képzésen résztvevő képzési díját; b. a képzésen használatos tanulási segédanyagot, eszközöket; c. a bentlakásos képzés esetén a szállás és étkezések költségeit. a támogatott képzés teljes költsége: ,- Ft/fő 23. A képzésben részt vevő tudomásul veszi, hogy a képzést szervező a képzés megvalósításának dokumentálása, valamint a teljesítés igazolhatósága, szakmai anyagokban történő feltüntetése céljából a képzésről, és szükségszerűen a képzésben résztvevőkről fényképeket, valamint egyéb dokumentációt készíthet. A képzésben résztvevő az elkészített dokumentációval kapcsolatban semmilyen igényt vagy kifogást nem támaszt. 24. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzésről igazolatlanul mulaszt (a képzéstől távol marad), akkor a képzést szervező a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 25. Amennyiben a képzést szervező a képzés időtartamának 20%- át meghaladó mértékben bármilyen okból nem nyújtja a szerződésben meghatározott ütemezés szerint a képzést, 2

3 akkor a képzésben résztvevő vagy a költségviselő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben a képzésben résztvevőt a már befizetett tanfolyami díj kétszeres összege illeti meg (átalány-kártérítés címén). Ha az átalány-kártérítésből nem térül meg a résztvevőnek a tandíjat meghaladóan a hallgatói segédletek és esetleges vizsgadíjak teljes ellenértéke, akkor a résztvevő jogosult az átalány-kártérítésen felül felmerült, igazolt költségeinek megtérítésére. 26. Amennyiben a képzést szervező a jelen szerződést a másik fél szerződésszegése miatt felmondja, úgy ezt írásban tértivevényes levélben vagy személyesen átadva köteles a résztvevőnek bejelenteni. 27. Jelen felnőttképzési szerződés aláírásával képzésben részt vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben jelentkezése ellenére a képzésen nem vesz részt, és erről nem tájékoztatja a képzést szervezőt írásban a képzés első napját megelőző 10 munkanapig, úgy a képzést szervező a képzéssel összefüggésben felmerült teljes költségének, valamint járulékainak megfizetésére kötelezheti. 28. A képzésben résztvevő továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzésre elektronikus úton jelentkezik (az elektronikus jelentkezésre irányadó szabályok figyelembevételével), úgy legkésőbb a képzés megkezdését megelőző 10. munkanapig a képzést szervező részére az aláírt és megfelelően kitöltött jelentkezési lap, valamint felnőttképzési szerződés eredeti példányát a képzést szervező részére eljuttatja. 29. A képzésben résztvevő a képzés teljes ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat köteles a képzést szervezőnek 1 munkanapon belül írásban bejelenteni. 30. Amennyiben a képzésben résztvevő nem elégedett a képzést szervező munkájával vagy szolgáltatásaival, esetleg a képzést szervező munkatársainak munkájával, úgy panasszal élhet: írásban a címen, illetőleg szóban vagy írásban a Társaság székhelyén található ügyfélszolgálaton. A képzést szervező a panasz kivizsgálásáról 10 napon belül írásban értesíti a képzésben résztvevőt. Egyebekben felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezését békés úton rendezik, ha ez nem vezet eredményre, akkor fordulnak más hatósághoz, illetve bírósághoz. 31. A jelen szerződés az aláírással egyidejűleg lép hatályba, és az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk. valamint a felnőttképzésre, pedagógus továbbképzésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. 32. Jelen felnőttképzési szerződés a évi LXXVII. törvény által meghatározott tartalommal készült, továbbá a szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelentkezési lap (1. számú melléklet), valamint a képzés ütemezése (2. számú melléklet). 3

4 A felek a jelen, 4 (négy) oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 3 (három) db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 2 (kettő) db a képzést szervezőnél, 1 (egy) db a képzésben résztvevőnél marad. Kelt: Budapest, Kiss József ügyvezető h. Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft. képzést szervező. «név» képzésben résztvevő 4

5 JELENTKEZÉSI LAP (NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL KITÖLTENDŐ 3 PÉLDÁNYBAN!) 1. sz. melléklet 1. A képzés pontos megnevezése: Az óvoda hátránycsökkentő szerepének korszerű elmélete és gyakorlata az ÓNAP alapján 1/A. A képzéssel megszerezhető kompetencia: A tréning jellegű továbbképzés elsődleges célja, hogy megismertesse a résztvevő óvodapedagógusokkal az óvodai hátránycsökkentés legújabb kutatási eredményeit, a gyakorlatorientált feldolgozás során bővüljenek ismereteik. Ismerjék meg a választott tématerület intézményi fejlesztési lehetőségeit. A jó gyakorlatok elemzése révén pedagógiai gyakorlatuk gazdagodjon, tájékozottságuk nőjön; érdeklődési körük szélesedjen; szakmai kompetenciáik, kreativitásuk, innovatív szemléletük fejlődjön. 2. Az alapítási engedély száma: 47793/65/ A képzés időpontja (év, hó, nap/ok): június vagy június A képzés össz. óraszáma (elmélet + gyakorlat): 9 óra + 21 óra 5. Az igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételei: a képzés összóraszámának legalább 90%-án való részvétel megfelelt minősítésű dolgozat 6. A képzés helyszíne és pontos címe: Miskolc vagy Debrecen 7.A részvétel teljes, várható költsége: ,- Ft/fő, amelyet az Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft. a TÁMOP / II. szakasz Projekt megvalósítójaként finanszíroz. Név: «név» Születési hely: «születési_hely» TAJ szám: «TAJ_szám» Lakcíme: irsz: «lakcím_irsz» Születési név: «születési_név» Születési év, hó, nap: «születési_idő» Anyja neve: «anyja_neve» település: «lakcím_település» utca, házszám: «lakcím_utca_házszám» *Tartózkodási helye: irsz: település: utca, házszám: **Levelezési címe: irsz település: utca, házszám: Telefonszám: «mobil_telefonszám» cím: « _cím» Étkezés (a megfelelő aláhúzandó): normál / vegetáriánus / egyéb:.. Szállást kérek (a megfelelő aláhúzandó): igen / nem * : Csak abban az esetben kell kitölteni, ha eltér a lakcímtől. **: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha eltér a tartózkodási helytől. Jelen jelentkezési lap aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben a képzésen nem veszek részt, és erről nem tájékoztatom a szervezőt írásban a képzés első napját megelőző 10. munkanapig, úgy a szervező a képzés teljes költségének megfizetésére kötelezhet. A felnőttképzési szerződés megkötésére irányuló ajánlatot elfogadom a felnőttképzési szerződésben szereplő feltételek szerint. Az aláírásra kerülő felnőttképzési szerződés a képzés pontos költségét tartalmazza. Dátum: Aláírás 5

6 KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE 2. sz. melléklet A képzés pontos megnevezése: Az óvoda hátránycsökkentő szerepének korszerű elmélete és gyakorlata az ÓNAP alapján Dátum Az óra anyaga Munkaforma Időtartam 1. Az esélyteremtés és a hátránykompenzáció jogszabályi háttere 1.1. Bemutatkozás: - nyitókör alakítása; - a tréner és a képzésben résztvevők bemutatkozása. - Tematika ismertetése. irányított beszélgetés egyéni megnyilvánulás Tájékoztatás, hallgatói segédanyag kiosztása 1.2. Elvárások megfogalmazása. írásban, önálló egyéni munka Véletlenszerű csoportalakítás munka 1.3. Csoportalakítás (5x4 fős és 1x5 fős csoport), kooperatív technika, szabályok felállítása. csoportalakítási módszer; csoport 1.4. Az esélyteremtés és a hátránykompenzáció jogszabályi háttere. Törvényesség, helyzetelemzés: Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia ( ) helyzetelemzés, A évi CXC. évi Törvény a nemzeti köznevelésről - társadalmi leszakadás megakadályozására vonatkozó bekezdéseinek értelmezése. A 363/2012 (XII.17.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (hatályos) évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 2. Esélyteremtés, hátránycsökkentés az óvodában 2.1. Esélyegyenlőség, hátránycsökkentés szereplői az óvodában HH, HHH, SNI, BTM, TEHETSÉG jelentése, fogalom magyarázat A hátránykompenzálás, esélyteremtés során felmerülő igények, elvárások, feladatok megfogalmazása a szülő, gyermek, pedagógus, intézményvezető, fenntartó, szakszolgálat(ok) szemszögéből 2.2. Az óvoda, mint intézmény alapvető feladatai a hátránycsökkentés, esélyteremtés terén, kiemelten a különleges bánásmódot igénylő gyermekekre: az óvodában szükséges tevékenységek és beavatkozási pontok összegyűjtése a 2014/2015-ös nevelési év feladatainak időterve előadás PPT-vel támogatva; irányított beszélgetés, konzultáció a jogszabályi tartalmakról Csoport megbeszélés: Ötletroham -plakátvázlattal prezentáció csoportforgóval, konzultáció a csoportbemutatókat követően Dokumentáció-szerkesztés: egyéni és csoportmunka; a) Gyermekvédelmi feladatok b) Szülőkkel kapcsolattartás témákban, sablon alapján. Gantt- diagram készítése Tárlatlátogatás 1 óra 3 óra 2,5 óra 2 óra 6

7 2.3. Képzési nap zárása: Tréneri összegzés, reflexiók - személyes érzetek megfogalmazása. 3. Meghatározó hazai szakirodalmak és kutatások 3.0. Képzési nap indítása Bevezetés: nyitókör alakítása; a tréner irányításával a képzésben résztvevők röviden felelevenítik az előző nap eseményeit (1 percben). 3.1 Meghatározó hazai szakirodalmak és kutatások rövid, lényegre törő ismertetése, szintetizálása Ranschburg Jenő: A család anyagi helyzetének szerepe a gyermekkori magatartási zavarok kialakulásában reflexiók megfogalmazása 3.2. Kutatások az esélyteremtés és a hátránycsökkentés támogatására 3.3. Az esélyteremtés és a hátránycsökkentés támogatásáról szóló hazai kutatások megismerése 3.4. A kutatások és a saját intézmény aktuális helyzetének összehasonlító elemzése 4. Az óvodapedagógusok szerepe az esélyteremtés és a hátránycsökkentés támogatásában 4.1 Az esélyteremtés, hátránycsökkentés feltételei az óvodapedagógus szükséges személyiségjegyei, az óvodapedagógus tevékenységei, feladatai az ÓNAP Óvodaképe alapján Tréneri reflexió: a pedagógus kompetenciák milyen mértékben jelentek meg a feldolgozás során? 4.2. A sikerességhez szükséges lépések meghatározása stratégia, cselekvési terv készítése 4.3. Képzési nap zárása: Tréneri összegzés, reflexiók - személyes érzetek megfogalmazása. 4. Az annotáció használata és hasznossága 5.0. Képzési nap indítása Bevezetés: nyitókör alakítása; a tréner irányításával a képzésben résztvevők röviden felelevenítik az előző nap eseményeit (1 percben). 5.1 Az annotációs gyűjtemény bemutatása, használata, használhatósága 5. Kutatási program az eredményes óvodaiskola átmenet és az esélyteremtés, hátránykompenzáció támogatására vonatkozó hazai és nemzetközi jó gyakorlatok területén 6.1 Jó gyakorlatok a hátránycsökkentés elősegítéséhez: *Biztos Kezdet Óvodai Program, *Ópályi Biztos Kezdet Gyerekház. Fogalmak tisztázása (jó gyakorlat, implementáció, adaptáció, innováció) irányított beszélgetés, egyéni megnyilvánulás irányított beszélgetés, egyéni megnyilvánulás Dokumentum-feldolgozás egyéni munkában Előadás - PPT; konzultáció Dokumentumelemzés csoportmunkában: belső szakértői mozaikkal, plakátvázlattal csoportbeszámoló - csoportforgóval Kooperatív csoportmunka plakátolással: az esélyteremtés és a hátránycsökkentés támogatását szolgáló intézkedések és a további szükségesnek vélt feladatok megfogalmazása, ábrázolása a kutatások fényében Tárlatlátogatás, véleményezéssel konzultáció Egyéni majd csoportmunka: Ötletbörze - a feladat szerinti feltételek összegyűjtése, súlyozása (6 legfontosabb elem kiválasztása) listázással Információ-megosztás csoportforgóval Csoportmunka Információ-megosztás csoportforgóval irányított beszélgetés, egyéni megnyilvánulás irányított beszélgetés, egyéni megnyilvánulás bevezető előadás PPT-vel támogatva; irányított beszélgetés előadás - PPT; kiscsoportos konzultáció az előadást követően 1,5 óra 1 óra 1,5 óra 1,5 óra 2 óra 2 óra 1 óra 1,5 óra 7

8 Jó gyakorlatok csoportosítása Jó gyakorlatok bemutatása Adaptációs algoritmus Adaptációs folyamat 6.2 A témához fűződő 2 kiemelt jó gyakorlat megismerése, feldolgozása, abban a kontextusban, hogy intézménye adaptálná-e, miért, milyen módon; Jógyakorlat-logó készítése. Ópályi Biztos Kezdet Gyerekház Sokorópátkai Egységes Óvoda Bölcsőde ÁMK jó gyakorlata 6.3. A Jó gyakorlatok adaptálási folyamata az előző feladatban feldolgozott Jó gyakorlatok adaptálási folyamatának elkészítése, táblázatban való megjelenítése 6. A képzés zárása 7.1. A beadandó záró dolgozat feltételeinek ismertetése (határidő, formai-tartalmi követelmények), záró dolgozat címe, témája: Gyermekközpontúság és hatékonyság a hátránycsökkentés óvodai gyakorlatában címmel, mely a képzésen elhangzott ismeretek intézményi hasznosításáról, gyakorlati alkalmazási lehetőségeiről szól A képzés értékelése, önreflexiók: elvárások megvalósulása, Mit viszek haza? : a tréningen elsajátított ismeretek felhasználási lehetőségei a napi gyakorlatban (lásd: portfólió!) egyéb közlendők. 7.3.Elégedettségi kérdőívek kitöltése. a jó gyakorlatok megismerése, elemzése, rövid ismertetése, bemutatás után konzultáció; teljes csoport-egyéni felkészülés konzultáció, csoportmunka: dokumentáció-szerkesztés tréneri beszámoló, frontális munkaforma; Tanulói napló kitöltésének befejezése, egyéni munka irányított beszélgetés, reflektív közlések elégedettségmérés, kérdőív kitöltés, egyéni munka 2,5 óra 2 óra 1 óra 8

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ikt.szám: /2015 amely létrejött FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS egyrészről: az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest, Maros utca 19-21.; cégjegyzékszám: 01-09-921734; adószám:

Részletesebben

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött Képzőhely: Terápia az Állatokért Alapítvány Képzés megnevezése: kutya-fizioterapeuta képzés Képzés nyilvántartásba vételi száma: **** Képzés helyszíne: SzIE ÁOTK, 1078 Budapest, István u.2. Képzés ideje:

Részletesebben

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSÁHOZ Lejáró/lejárt engedélyű program ismételt akkreditálása 1. A PROGRAM ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI 1.1. A továbbképzési program

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadásának intézményi szabályai

A Jó gyakorlat átadásának intézményi szabályai TAMOP 3.1.7 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2.-2011-0141 Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja

ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS. A szerződés tárgya és célja szerződés egyedi azonosítója: pályázati azonosító: amely létrejött.. ÖSZTÖNDÍJ SZERZŐDÉS egyrészről a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal székhely: 1088 Budapest, Múzeum u. 17., adóigazgatási azonosító

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása KT határozat száma: KT elfogadásának ideje: Hatályba lépett: 2010. január 25. Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk. Mellékletek: felnőttképzési szerződés; a továbbképzés tematikája; jelentkezési lap.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk. Mellékletek: felnőttképzési szerződés; a továbbképzés tematikája; jelentkezési lap. Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Tanárok! A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola akkreditált továbbképzési programot hirdet. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a hit- és erkölcstant

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke 1 Melléklet vagy Függelék A szabályzat célja Az intézményi Jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos

Részletesebben

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSÁHOZ Lejáró/lejárt engedélyű program ismételt akkreditálása 1. A PROGRAM ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI 1.1. A továbbképzési program

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A preambulum 2013. évi LXXVII.tv a felnőttképzésről Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Pedagógiai Program ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZABÁLYZATA 2013. 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán Pályázati felhívás 1. számú melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán amely létrejött egyrészről az Országos

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán Pályázati felhívás 1. számú melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán amely létrejött egyrészről az Országos

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben