Felnőttképzési Szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felnőttképzési Szerződés"

Átírás

1 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény 13. -a alapján egyrészről a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium (cím: 9027 Győr, Mártírok útja ), mint KLIK jogi személyiségű KLIK szervezeti egysége, 1055 Budapest, Szalay u Levelezési címe: KIK Győri Tankerülete 9024 Győr, Nádor tér 4. Szervezeti egység kód: , Statisztikai számjele: képviseli Blazovicsné Varga Marianna megyeközponti tankerületi igazgató és Rákóczi Tibor igazgató, mint felnőttképzési intézmény a továbbiakban képző intézmény, másrészről között. MK kód: A felnőttképzési szerződés száma: A képzésben résztvevő adatai A képzésben résztvevő neve: Születési neve: Születési helye és ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelyének címe: Tartózkodási helyének címe: A képzés adatai A szakképesítés/képzés megnevezése: A szakképesítés/képzés azonosító száma: A szakképesítés köre: A szakképesítés szintje: A képzéssel megszerezhető szakképesítés(ek): A képzés időtartama Összesen óraszám: Elméleti óraszám: Gyakorlati óraszám: Nyelvi óraszám: Egyéb óraszám: 6 óra Környezeti, fenntarthatósági ismeretek Felmentett összórák (az előzetesen megszerzett tudás beszámítása): A képzés kezdési időpontja: A képzés tervezett utolsó tanítási napja: A képzés ütemezése/intenzitása (nap/hét; óra/nap): (Egy tanítási óra időtartama: 45 perc) A képzés tervezett időtartama hónapban megadva (az utolsó tanítási napig): Tanítás nélküli munkanapok száma: (Ezen napok a szerződő felek által egyeztetett időpont(ok)ban kerül(nek) kiadásra.) 1/5

2 Az elméleti oktatás helyszíne: A gyakorlati foglalkozás helyszíne (helyszínei): A képzésben résztvevő számára a gyakorlati foglalkozással összefüggésben esetlegesen biztosított juttatások: A képzés célja: Az elsajátítható ismeretek, kompetenciák (követelménymodulok): Egyéb modul(ok): Felnőttképzési szolgáltatás(ok): A képzés során alkalmazott számonkérés(ek) formája: A képzésben résztvevő az előzetes tudásfelmérés alapján a következő modulokhoz tartozó órák látogatása alól felmentést kap: A képzésben résztvevő az előzetes tudásfelmérés alapján a következő modulokból való vizsgázás alól felmentést kap: A képzés zárásának módja: A tanfolyami és vizsgakövetelményeknek megfelelt képzésben résztvevő a következő bizonyítványtípus(oka)t kapja: A vizsga szervezésének módja: A vizsga szervezésének formája: A javasolt vizsgaszervező intézmény megnevezése: A záróvizsga tervezett időpontja: A vizsgára történő bocsátás feltétele(i): A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja: A képzésben résztvevő tudásszintjének ellenőrzésének lehetséges módszerei: önellenőrzés (folyamatosan), oktatói értékelés (modulzáró vizsgák formájában). A számonkérések rendszeressége: a modulok lezárásakor. A képzési díj: Vizsgadíj: Összesen (a képzés díja + vizsgadíj): A finanszírozó intézmény 2/5

3 megnevezése: A forrás (támogatás) megnevezése: A támogatás összege: A pótlóvizsga díja: A díjak fizetésének módja: készpénzfizetés, átutalás A díjak fizetésének ütemezése: A képzésben résztvevő kötelezettségei: A képzésben résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képző intézmény által lebonyolított, a fent meghatározott tanfolyamon a jóváhagyott képzési programnak megfelelően részt vesz. Kötelezettséget vállal arra, hogy az oktatáson, a vizsgá(ko)n pontosan megjelenik, tanulmányi kötelezettségének, a vizsgá(k)nak legjobb tudása szerint eleget tesz. Köteles hiányzásait orvosi igazolással vagy hatóság által kiadott igazolással alátámasztani. Ezzel együtt vállalja, hogy a képzéssel összefüggésben előzetesen meghatározott maximálisan megengedett hiányzási óraszámot,. órát nem lépi túl ( elméleti óra, gyakorlati óra). Az esetleges hiányzásairól haladéktalanul tájékoztatja a tanfolyamfelelőst, valamint hiányzásait, annak megszűnését követően megfelelő igazolással igazolja. Tudomásul veszi, hogy a 10%-ot meghaladó igazolt hiányzás esetén a képző intézményt érintő visszafizetési kötelezettség nélkül a képzési jogviszonya megszüntetésére - a távollét alatt kimaradt kompetenciák lehetséges pótlását mérlegelve a tanfolyamfelelős, illetve a képzésért felelős vezető javaslata alapján - kerülhet sor. Az igazolatlan hiányzások a képzési jogviszony megszüntetését eredményezik. (Ebben az esetben t visszafizetési kötelezettség terhelheti a Finanszírozó irányába.) Köteles a képzés helyszínén érvényes házirendet, valamint a vonatkozó munkavédelmi és egészségügyi előírásokat betartani. Köteles továbbá a személyes őrzésre átadott munkaeszközökről, szerszámokról menet közben, vagy a képzés megszakadása, illetve befejezése esetén a vizsgát követően tételesen elszámolni. A személyes őrzésre átadott eszközök hiányát utánpótlási áron tartozik megfizetni. Vállalja, hogy a személyi adataiban bekövetkezett változásokat azonnal, de legkésőbb 10 munkanapon belül a tanfolyamfelelősnek jelzi. Tudomásul veszi, hogy a meghatározott vizsgadíj az első vizsga költségeit fedezi. Amennyiben a vizsgakövetelményeknek első alkalommal nem sikerül megfelelni, javító, illetve pótlóvizsgát köteles tenni, amelynek költségei t terheli. Tudomásul veszi továbbá, hogy a képző intézmény jelen megállapodást felbontja, amennyiben a képzésben résztvevő az előírt modulzáró vizsga követelményeinek ismételten nem felel meg. A képzésben résztvevő köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amellyel a (képzést bonyolító neve) (és más cég) vagyontárgyaiban szándékosan vagy gondatlanságból kárt okozhat, ellenkező esetben köteles a kárt megtéríteni. Az ismétlődő vagy súlyos fegyelemsértés a tanfolyamról való kizárását jelenti. A képzésben résztvevő szerződésszegésének következménye: A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy igazolatlan hiányzás esetén képzési jogviszonya a képzési költségek visszakövetelhetősége mellett megszüntetésre kerül. A képzésből való kimaradás esetén megfizetendő díj mértéke: A teljes képzési költségnek a képzésben töltött időre eső időarányos része. A díjfizetés elmaradása a képzési jogviszony megszüntetését eredményezi. 3/5

4 A képző intézmény kötelezettségei: A képző intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a képzés teljes időtartama alatt biztosítja, hogy a FAT által kiállított hatályos intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik. Kötelezettséget vállal továbbá a szerződésben meghatározott tanfolyami oktatás lebonyolításáért, felelősséget vállal a képzés minőségéért, a közreműködők tevékenységéért, valamint külön jogszabályban előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti. A szakmai és vizsgakövetelmények/megrendelői igények szerint összeállított képzési program és órarend alapján biztosítja a képzés személyi és tárgyi feltételeit (a megrendelővel kötött megállapodás alapján). Biztosítja a szakmai vizsga tartalmi és adminisztratív előkészítését, megszervezését: a képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok kiállítását és kezelését a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó következő felnőttképzési szolgáltatásokat nyújtja a képzésben résztvevő számára: Előzetes tudásszint felmérés, Egyéb szolgáltatás: Tanulástámogató Rendszer (TTáR), Könyvtárhasználat, Internet használat Pótlóvizsga vagy sikertelen záróvizsga esetén tájékoztatást ad az érintett vizsgázónak az első javító- és pótlóvizsga helyéről, idejéről, a részvételi feltételekről. Amennyiben a munkaügyi központ támogatását veszi igénybe, a képző intézmény az aláírást követően a megkötött felnőttképzési szerződést megküldi számára, illetve a képzésben résztvevő bármilyen adatváltozását jelenti az illetékes munkaügyi kirendeltségnek. A képző intézmény olyan vevőszolgálatot működtet, amely az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását k számára hozzáférhetővé teszi. A felnőttképzést folytató intézmény szerződésszegésének következményei: Amennyiben a képzés a képző intézménynek felróható okból nem teljesül maradéktalanul - nyilvántartásba vétel elmaradása, tevékenysége folytatásának megtiltása -, a képzést nem az ajánlat szerint valósítja meg, illetve veszélyezteti k vizsgára történő sikeres felkészítését, vagy a képzés meghiúsul, megtéríti a költségviselőnek a képző intézmény kötelezettségszegéséből eredő igazolt kárát, költségét. A képzésben résztvevő a felnőttképzési intézménnyel szembeni panasztétellel, jogorvoslati kérelemmel a finanszírozó intézménynél (önköltséges részvevő a....-nál/nél) élhet. Egyéb rendelkezések Jelen szerződés az abban foglalt tanulmányok idejére szól, hatálya az utolsó vizsga napján megszűnik. A felnőttképzési szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári törvénykönyv, a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény, valamint a 6/1996. MüM rendeletben foglaltak az irányadók. A képzésben résztvevőnek a képzés során rögzített adatai a évi CXII. törvény. szerint személyes adatnak minősülnek. A képzésben résztvevő hozzájárul a Felnőttképzési törvény 28. -a alapján kezelt személyes adatainak, valamint a képzési dokumentáció (jelenléti ív, napló, vizsgadokumentumok stb.) nyilvántartásához, kezeléséhez. Hozzájárul továbbá, hogy a támogatást nyújtó intézmény által felhatalmazott ellenőrzést végző személy részére a képzési dokumentációt ellenőrzés céljából átadja, az adatokba betekintsen. A képző intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a képzés ideje alatt intézményi akkreditációja érvényben marad. 4/5

5 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük ezen szerződés, illetőleg annak teljesítése tekintetében vitás kérdések merülnek fel, úgy azt egymás közötti, valamint a finanszírozó intézménnyel egyeztetett tárgyalások útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a Győri Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták..., a képző intézmény vezetője A felnőttképzési szerződés egy példányát átvettem.., /5

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött

Felnőttképzési Szerződés. amely létrejött Képzőhely: Terápia az Állatokért Alapítvány Képzés megnevezése: kutya-fizioterapeuta képzés Képzés nyilvántartásba vételi száma: **** Képzés helyszíne: SzIE ÁOTK, 1078 Budapest, István u.2. Képzés ideje:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán Pályázati felhívás 1. számú melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán amely létrejött egyrészről az Országos

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ikt.szám: /2015 amely létrejött FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS egyrészről: az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest, Maros utca 19-21.; cégjegyzékszám: 01-09-921734; adószám:

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán Pályázati felhívás 1. számú melléklet TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A Diplomamentő program keretében megvalósuló nyelvvizsgára felkészítő képzésben történő részvétel kapcsán amely létrejött egyrészről az Országos

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ikt.szám: «Tanúsítvány_sorszáma» amely létrejött FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS egyrészről: az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest, Maros utca 19-21.; cégjegyzékszám: 01-09-921734;

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Hallgatói Tájékoztató

Hallgatói Tájékoztató KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM 27-500, Fax:436-1505 Nyilvántartásba vételi szám: E-000199/2014 Hallgatói Tájékoztató 2014. A TANINTÉZET MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A preambulum 2013. évi LXXVII.tv a felnőttképzésről Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek

Részletesebben

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-573-16/2013/H. Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T A [ ] (a továbbiakban: Kötelezett), [ ] jogellenes adatkezelés miatt az információs önrendelkezési

Részletesebben

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

Szakképesített bankreferens szakképesítés-ráépülést (OKJ 55 343 02) nyújtó FELSŐFOKÚ BANKSZAKMAI PROGRAM

Szakképesített bankreferens szakképesítés-ráépülést (OKJ 55 343 02) nyújtó FELSŐFOKÚ BANKSZAKMAI PROGRAM A FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Szakképesített bankreferens szakképesítés-ráépülést (OKJ 55 343 02) nyújtó FELSŐFOKÚ BANKSZAKMAI PROGRAM Tanulmányi- és vizsgaszabályzata

Részletesebben

TÁMOGATÁSI (ÖSZTÖNDÍJ) SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI (ÖSZTÖNDÍJ) SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI (ÖSZTÖNDÍJ) SZERZŐDÉS amely az alulírott helyen és napon jött létre egyrészről 1. a BOM a Magyar Sportért Közhasznú Alapítvány (1125 Budapest, Béla király út 29/A, képviseli: Bóta Kinga, főtitkár)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag Szerzők: Modláné Görgényi Ildikó, Nádráné Tóth Borbála Szakmai lektor: Dr. Zsuffa Ákos Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások alkalmazására való felkészítése 2014 Felnőttképzési támogatások

Részletesebben

Ösztöndíjas szerződés

Ösztöndíjas szerződés Ösztöndíjas szerződés amely létrejött egyrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.32. Adószám: ÁHT azonosító: Statisztikai számjele: Képviselője: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2015 A szakmai anyagot készítette: Kajdy József Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN AMIT A TANULÓSZERZŐDÉSRŐL TUDNI KELL BUDAPEST 2013. Kamarai témavezető: Sikora Henriett A szakmai anyagot készítette: Pális Ferenc

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Budapest Főváros IX. Kerület (továbbiakban Kedvezményezett) a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben