CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT*"

Átírás

1 41 Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése az MVM Rt.-ben A Magyar Villamos Mûvek Rt. vezetése 1999-ben határozta el, hogy a MSZ EN ISO 9001 szerinti minôségügyi rendszer kifogástalan mûködése és sikeres tanúsításai (auditjai) megfelelô alapot, a környezetvédelmi feladatok jelentôségének növekedése alapos okot ad arra, hogy társaságunk hasonlóan az ország más nagy vállalataihoz bevezesse és tanúsíttassa a környezetközpontú irányítási rendszert az ISO szabvány szerint. A társaság környezeti politikáját korábban megfogalmaztuk és közzé is tettük 1. CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT* * ConsAct Minôségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Iroda 1 Civin V., Kaszáné T. É., Szabó J.: Az MVM Rt. a környezetért, MVM Közleményei, XXXVII. (1) p Angolul: sustainable development. Elôször a Közös jövônk c. dokumentum (1987, az ún. Bruntland jelentés) használta ezt a fogalmat. Számos, bonyolult meghatározása ismert; lényegében olyan fejlôdési pálya, amely lehetôvé teszi az emberiség igényeit követô növekedést, de kizárja az igények olyan módosulását, amelyhez szükséges növekedés akadályozná a jövendô generációk életminôségének javulását. A minôségügyi rendszerek kimunkálásának hajtóereje az az igény volt, hogy a társaságok fejlesszék és fenntartsák a termékek és szolgáltatások (legtágabb értelemben vett) minôségét mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon. A környezetközpontú irányítás megjelenését az elmúlt két és fél évtized világméretû jogszabályalkotási forradalma indította el. A társaságok azért váltak érdekeltté az ISO 9001 megvalósításában, mert meg akarták védeni és növelni akarták piaci részesedésüket. Az ISO iránti érdekeltség és érdeklôdés elsôsorban abból adódik, hogy a társaság megkönnyítse a jogszabályoknak való megfelelést, az arra való felkészülést és ezzel erôsítse meg piaci pozícióit. A jogszabályoknak való megfelelés olymértékben válik egyszerûbbé a szabvány alkalmazása által, hogy a fejlettebb környezetközpontú, környezettudatos irányítás eredményeképpen csökkennek a környezetre gyakorolt káros hatások, valamint azért is, mert a kormányok, a hatóságok az ISO szabványt egyre inkább a körültekintô, megfontolt mûködés bizonyítékának tekintik mindenütt a fejlett világban. Az MVM Rt. a minôségügyi és a környezetközpontú irányítási rendszereket eggyé olvasztja, integrálja, ily módon tovább segíti a vezetés döntéseinek elôkészítését. A két rendszer egységes mûködésével hatékony, korszerû, példaértékû vezetési eszköz áll majd a társaság rendelkezésére. Alapvetô célkitûzések A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésének alapvetô célja, hogy a társaságon belül induljon meg (folytatódjon) olyan szemléletváltozás, amelynek eredményeképpen a környezettudatos gondolkodás, a természeti erôforrásokkal való gazdálkodás igénye, együtt: a fenntartható fejlôdés 2 követelményei szervesen beépülnek a társaság mindennapi életébe. A célok tekintetében, azok elvonatkoztatási mértékét tekintve az ISO sorozat többféle fogalmat használ: a legmagasabb rendû, leginkább általános, leghoszszabb távú elképzeléseket a társaság környezetvédelmi politikája foglalja egységbe. A politika egyre konkrétabb, egyre rövidebb távú célokra bontandó. Jól követhetô, ellenôrizhetô célokat, elôirányzatokat, terveket kell végül megfogalmazni.bizonyos célok, elôirányzatok, elképzelések a környezeti hatások részletes elemzését megelôzôen is meghatározhatók. Az MVM központ tevékenységébôl adódó környezeti hatások (a fûtésbôl adódó légszennyezôanyag-kibocsátások, a ventillátorok általi zajterhelés, a felhasznált anyagokból és eszközökbôl képzôdô hulladékok kezelésével, elszállíttatásával, az irodaházakban mûködô konyhával, raktárakkal kapcsolatos hatások) közvetlen hatásoknak nevezhetôk. Ezeknél sokkalta jelentôsebbek azok a közvetett hatások, amelyek a társaság tulajdonában lévô berendezések, technológiák léte és mûködése következtében jelentkeznek (pl. erômûvi kibocsátások, transzformátorolaj által okozott talajvízszennyezés stb.). Ezért az MVM Rt. szempontjából kiemelt jelentôséget kapnak a közvetett hatások, alapvetôen azok, amelyek valamilyen módon (ebben az esetben is fôképp közvetett úton, pl. szerzôdéses kikötések által, vagy tulajdonosi felülvizsgálatok alapján hozott intézkedéseken keresztül) befolyásolhatók. A környezetvédelmi politika alapján, a rendszer megvalósításához szükséges

2 42 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE AZ MVM RT.-BEN célok a fentieknél kevésbé általánosan is megfogalmazhatók: u Környezeti hatások: Határozzuk meg, mérjük fel, tudatosítsuk azokat a tevékenységeket, amelyek a környezetre káros hatást gyakorolnak, vagy gyakorolhatnak. Minôsítsük a hatásokat fontosság és befolyásolhatóság szerint. u Rendezettség: A környezetvédelemmel összefüggô folyamatokat (is), ha erre lehetôség van (a minôségügyi és a környezetközpontú irányítási rendszer által), tereljük rendezett, tervezett mederbe. u Arculat: Környezetvédelmi eredményeinket rendszeresen ismertessük meg a közvéleménnyel és üzleti partnereinkkel. Bizonyítsuk, hogy a társaság(csoport) a környezet ügyéért elkötelezett. u Kapcsolatok: Legyenek jól kiépített, számunkra is hasznos, megfelelôen ápolt, személyes, intézményi és nemzetközi kapcsolataink (az ún. érdekelt felekkel). u Ráfordítások: Különítsük el, tartsuk nyilván, elemezzük a környezetvédelemmel kapcsolatba hozható ráfordításainkat. u Környezettudatosság: A környezetvédelem ügye, a fenntarthatóság fokozatosan épüljön bele a társaság minden tevékenységébe, munkatársaink gondolkodásába. u Mérés, ellenôrzés: Környezetvédelmi céljainkat amenynyire lehet számszerûen is fogalmazzuk meg, rendszeresen ellenôrizzük az elért eredményeket. u Felelôsség: Legyenek (mindenütt, ahol szükséges nemcsak jogszabály által elôírva) jól felkészült, hozzáértô, környezetvédelmi felelôsök. u Erôforrások: Legyenek a fenti célokat magukénak valló, a feladatokat értô, azokat magas színvonalon ellátni képes, felkészült munkatársaink, álljanak rendelkezésre a munkájukhoz szükséges eszközök. A vezetés elkötelezettsége A rendszer sikere attól függ, hogy milyen a szervezet különbözô szintjein és funkciójában dolgozók, különösen a felsô vezetés elkötelezettsége. A vezetésnek gondoskodnia kell u a környezeti politika és a célok meghatározásáról (amelyek stratégiai iránymutatást adnak a rendszer határainak kijelöléséhez, kialakításához és a környezeti teljesítmény folyamatos javításához); u vezetôségi megbízott kijelölésérôl (aki a vezetôség nevében irányítja a rendszer kialakítását és mûködtetését, és információval látja el a felsô vezetést az eredményekrôl); u a rendszer kialakításához és hatékony, sikeres mûködéséhez szükséges (emberi, fizikai és pénzügyi) erôforrások biztosításáról; u a rendszer és a környezeti teljesítmény fejlesztését szolgáló rendszeres vezetôségi átvizsgálások elvégzésérôl (ez a felsô vezetés számára biztosítja az ellenôrzés lehetôségét és döntéselôkészítô fórumként mûködik; a környezetvédelmi felülvizsgálat dokumentációja alapján segít a szükséges módosítások meghatározásában); u a munkatársak motiválásáról (amely a rendszer hatékony mûködésének és hosszú távú fennmaradásának elengedhetetlen feltétele). A környezetközpontú irányítási rendszer kiépítésének lépései A környezetközpontú irányítási rendszert elsô lépésben az MVM központra kívánjuk kiépíteni, bevezetni és tanúsíttatni a ConsAct Minôségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Iroda közremûködésével. Középtávú célunk, hogy a rendszert kiterjesszük a teljes társaságcsoportra 3, ily módon is felzárkózva a fejlett országok villamos társaságaihoz. A rendszernek olymértékben kell rugalmasnak lennie, hogy a késôbbiek során a jogszabályi keretek változásait, a villamosenergia-piac liberalizációjának hatásait követni tudja. Vezetôi felkészítés A vezetôi felkészítés célja, hogy a környezetközpontú irányítási rendszer általános elemeit, az abban rejlô lehetôségeket, a rendszer mûködtetésébôl adódó feladatokat a vezetés megismerje, azokkal testületileg azonosuljon, céljait magáénak ismerje el. A vezetôi felkészítést két lépésben hajtottuk végre: az elsô lépésben a társaság felsô vezetôi, a második ütemben a középvezetôk felkészítése történt meg. Ez utóbbi alkalommal a résztvevôk számba vették a külsô és belsô hatásokat és azok mértékét. Errôl az alábbiakban részletesen is írunk. A környezeti hatások felmérése A környezeti hatások felmérésének fázisában gyûjtöttük össze (kérdôíves módszerrel) a hatásokkal kapcsolatos, a rendszerépítés alapját képezô információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ISO szabvány követelményei a lehetô legnagyobb mértékben beépüljenek a meglévô irányítási rendszerbe, és a legjobban igazodjanak az MVM Rt. vezetési gyakorlatához. Ezzel párhuzamosan történt az MVM Rt. tevékenységébôl eredô közvetlen és közvetett környezeti hatások és felelôsségek számbavétele, különös tekintettel a társaság lehetôségeire az energiaszektor által okozott környezeti hatások befolyásolása terén. A környezeti tényezôk és hatások értékelése Az ISO szabvány megkülönbözteti a környezeti tényezô és hatás fogalmait: környezeti tényezô a vizsgált tevékenység, szolgáltatás vagy létesítmény azon része vagy tulajdonsága, amely révén az a környezettel kölcsönhatásba kerül, ill. a környezetre hat. 4 A környezeti hatás a környezeti tényezôk által a környezetben okozott változás (amely lehet káros vagy 3 Az ISO szerinti rendszer kiépítése és tanúsíttatása 1999-ben megtörtént az ERBE Kft.-nél. Kiépítése folyamatban van a Paksi Atomerômû Rt.-nél.

3 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE AZ MVM RT.-BEN 43 hasznos, lehet állandó, folyamatos, rendszeres vagy idôszakos, rendszertelen és eseti). 5 A környezeti tényezôk és hatások meghatározását követôen értékelni kell azokat jelentôségük szerint. A szabvány értelmében jelentôs az a környezeti tényezô, amelynek környezeti hatása jelentôs, vagy azzá válhat. A felmérést követôen az MVM munkatársaival és a tanácsadókkal együtt értékeltük, melyek a társaság létével és mûködésével összefüggésbe hozható jelentôs hatások. Az értékelés szempontjai a következôk voltak. A hatás mértéke, súlyossága, veszélyessége u Súlyos, esetleg visszafordíthatatlan környezeti kár: a környezô lakosság, ill. a környezô ökoszisztémák súlyos veszélyeztetése, regionálisan vagy globálisan számottevô környezetszennyezés. u A környezet állapotának hosszú távú romlása: jelentôs beavatkozás a környezô ökoszisztémákba, lokálisan számottevô környezetszennyezés, hoszszabb távon a környezô lakosság egészségét veszélyeztetô hatás. u A környezet állapotának számottevô, de csak átmeneti romlása: a környezô ökoszisztémákat zavaró vagy hátrányosan befolyásoló hatás, a környezô lakosság életminôségének romlása. 4 Az ISO szabvány definíciója: környezeti tényezô a szervezet tevékenységének, termékének vagy szolgáltatásának olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel. 5 Az ISO szabvány definíciója: környezeti hatás a környezetben végbemenô mindennemû változás akár káros, akár hasznos, amely egészben vagy részben a szervezet tevékenységeibôl, termékeibôl vagy szolgáltatásaiból származik. u Kis jelentôségû, rövid távú, nem számottevô hatás. Szabályozóknak való megfelelés (jogszabályok, hatósági határozatok, engedélyekben foglalt elôírások, szerzôdés szerinti kötelezettségek és hasonlók) u A vonatkozó jogszabályok, elôírások folyamatos, rendszeres megszegése (pl. határérték-túllépés) normális üzemállapot mellett; az esetleges jogszabályszegésnek súlyos következményei lehetnek (mûködési engedély megvonása, a gazdálkodást veszélyeztetô mértékû bírság, büntetôjogi következmények). u Nem normális üzemállapot (indulás, leállás, üzemzavar, baleset), vagy emberi mulasztás esetén a vonatkozó jogszabályok megszegése (pl. határérték-túllépés) várható; a szabályozás várható szigorodása esetén normális üzemállapot mellett is gondot okozhat az elôírások betartása. u A vonatkozó jogszabályok betartása jelenlegi ismereteink szerint mindenfajta üzemállapotban biztosítható; az elôírások várható szigorodása figyelmet érdemel. u Nincs az adott hatásra vonatkozó jogi szabályozás vagy elôírás, és nem is várható ilyen. A társaság filozófiája, arculata u A vállalat filozófiáját (pl. környezeti politikáját) súlyosan sértô állapot, a vállalat megítélését országosan vagy nemzetközi szinten károsan befolyásoló hatás. u A vállalati filozófiával összeegyeztethetetlen állapot, az arculatra helyi szinten jelentôs, vagy országosan számottevô káros hatás. u A hatás a vállalat filozófiájával nem ütközik, de hatással lehet az imázsára. u A vállalati filozófia (pl. környezeti politika) nem foglalkozik ezzel a témával, az arculat szempontjából káros hatás nem várható. Az érdekeltek véleménye, érzékenysége u A hatás valamely érdekelt fél állandó vagy rendszeres tiltakozását váltja ki. u Valamely érdekelt fél az adott hatással szemben fokozott érzékenységet mutat, ezért bizonyos esetekben (körülmények között, üzemállapotban) a hatás tiltakozást válthat ki, valamely érdekelt fél érzékenységének számottevô növekedésére lehet számítani, ami a jövôben tiltakozást válthat ki. u A hatással kapcsolatosan valamely érdekelt fél érdeklôdésére lehet számítani, de probléma nem várható. u A hatás iránt egyik érdekelt fél sem mutat érdeklôdést. A hatás bekövetkezésének valószínûsége (csak potenciális, azaz nem állandó vagy rendszeres hatások esetén) u Rendszeresen, vagy igen gyakran elôforduló hatás: komolyabb emberi mulasztás vagy mûszaki meghibásodás nélkül is elôfordulhat. u Esetenként elôforduló hatás: elemi kár, emberi mulasztás vagy mûszaki meghibásodás esetén várható. u Nagyon ritkán elôforduló hatás: több, elôre nem látható esemény együttes elôfordulása szükséges hozzá, súlyos balesetek vagy katasztrófahelyzet esetén kell számolni vele.

4 44 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE AZ MVM RT.-BEN A lehetséges ráhatás mértéke (fôképp indirekt hatások esetén) u A hatás mértékére az MVM Rt. jelentôs befolyást tud gyakorolni (a szállító/partner megválasztásával, a szerzôdéses feltételek meghatározásával stb.). u Bizonyos mértékû (korlátozott) befolyásolás lehetôsége fennáll. u A hatás mértékére az MVM közvetlen befolyást nem tud gyakorolni (pl. monopol szállító, nincs kevésbé környezetszennyezô mûszaki alternatíva, jogszabályi kényszer áll fenn stb.). A hatással kapcsolatos költségek 6 u A hatás a társaságnak folyamatosan vagy rendszeresen jelentôs költséget okoz (pl. kezelési költségek, bírságok stb.), vagy jelentôs pénzügyi kockázatot jelent (pl. kárelhárításra vonatkozó kötelezettségek). u A hatás hosszabb távon is elviselhetô mértékû költséggel jár, a költségek számottevô növekedése nem várható, jelentôs pénzügyi kockázattal nem kell számolni. u A hatás nem jár költségtöbblettel, nem jelent pénzügyi kockázatot. A hatásról rendelkezésre álló információ, mérhetôség u A hatásról folyamatosan elegendô információval rendelkezünk a kockázatok értékeléséhez és megfelelô kezeléséhez; a hatást jellemzô paraméterek objektíven (pl. mûszeresen) mérhetôk, és a mérôeszközök rendelkezésre állnak. 6 A hatással összefüggésben fellépô költségek szempontjából feltétlenül megfontolandó, hogy esetenként a hatás nem magának a társaságnak, hanem más társaságnak, személynek, az államnak okozhat financiális terhet. Ugyancsak fontos lehet annak elemzése, hogy valóban a legnagyobb költséget okozó hatás-e a legjelentôsebb. A társaság környezetvédelmi teljesítményének értékelésekor sem bizonyos, hogy az a nagyobb ráfordítások esetén lesz pozitívabban értékelhetô (azért volt szükség a nagy ráfordításra, mert nagy volt a környezetkárosítás). u A rendelkezésre álló információ nem biztosítja maximálisan a kockázatok megfelelô kezelését (nem naprakész, nem megbízható, nem intézményesített); a hatás jellemzôi elvben mérhetôk, de mérômûszer (egyelôre) nincs, mûszaki becsléssel, számítással állapítható meg a mértéke. u A rendelkezésre álló információ nagyon hiányos, eseti, elavult; a hatás rendkívül nehezen (költségesen, bonyolultan) mérhetô, számítással (esetleg becsléssel) jobb, pontosabb eredmény kapható. u A hatásról érdemi információval nem rendelkezünk; a hatás fizikai jellemzôkkel nem írható le, vagy jellemzô paraméterei nem mérhetôk; a hatás megítélése szubjektív. Az értékelés elôzetes eredményei Az alábbiakban a kérdôívek összeállítása során alkalmazott csoportosításnak megfelelôen mutatjuk be a hatásértékelés eredményeit. Az értékelés jellegébôl adódóan és a lehetôségeknek megfelelôen alapvetôen szubjektív. A hatásokat elsô közelítésben jelentôs és nem jelentôs hatásokra osztottuk fel. Itt csak a jelentôsnek bizonyultakat ismertetjük, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem mindegyikkel kapcsolatban készül a további munka során folyamatleírás, ezt további szelekció elôzi meg, részben a meglévô minôségügyi folyamatleírások és utasítások célszerû módosítása, részben néhány új utasítás készítése által kívánjuk megvalósítani az integrált szabályozást. Zárójelben a hatás fontosságának rövid indokai találhatók a munkatársak (szerkesztett) véleménye alapján. MVM tulajdonú létesítmények u Alaphálózati távvezetékrendszer elektromos és mágneses terek (az érdekelt felek részérôl jelentôs érdeklôdés mutatkozik), természetes élôhelyek, mezôgazdasági területek károsítása (erdôirtás, zöldkár stb. (az érdekelt felek részérôl jelentôs érdeklôdés mutatkozik), esztétikai hatás (az érdekelt felek részérôl jelentôs érdeklôdés mutatkozik), oszlopfestéskor alkalmazott veszélyes anyagok, keletkezô veszélyes hulladékok (a technológiai fegyelem betartásának hiányában jelentôs kár állhat elô). u Alállomások zaj (a területfejlesztés következtében a lakott területek közelednek az állomásokhoz, jogszabályi elôírások léteznek), olajelfolyásokból adódó talaj- és talajvízszennyezés (a kárelhárításokra vonatkozóan hatósági kötelezések, jelentôs költség), jövôbeni olajszennyezések veszélye (ld. fent), SF6 (üvegházhatású gáz, a hazai helyzettel kapcsolatban kevés az információ), akkumulátorok, veszélyes hulladékok, veszélyes anyagok (jogi következmények lehetségesek, az információk valószínûleg nem teljes körûek). u Szekunder tartalék erômûvek olajelfolyás, olajos szennyvíz (potenciális veszélyforrás), légszennyezés (nyomon követése nem tökéletes), zaj (lakossági panaszok is elôfordultak), hulladék, veszélyes hulladék (egyelôre nincs mindenütt a jogszabályoknak megfelelôen kialakított gyûjtôhely), felhasznált veszélyes anyagok (a technológiai fegyelem hiányossága esetén kár keletkezhet). u Olajtárolók olajelfolyás, kiömlés (jelentôs kár keletkezhet), tûzvédelmi rendszerek üzemképessége (potenciális veszély), hulladékok, veszélyes hulladékok (jelentôs jogi következmények lehetségesek).

5 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE AZ MVM RT.-BEN 45 u Az MVM központban folyó szakmai tevékenységek (fôképp közvetett) hatásai Stratégiák kidolgozása (a megfogalmazott célok megvalósulása esetén fellépô környezeti hatások és az azokkal összefüggô kockázatok) a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele (jelentôs pozitív hatások érhetôk el). Fejlesztések, beruházások, rekonstrukció, felújítás elôkészítés, technológia, telephely kiválasztása, engedélyeztetés (jelentôs pozitív hatások érhetôk el), ingatlanok bérbeadása (jogi következmények lehetségesek), társadalmi elfogadtatás (az érdekelt felek érdeklôdésének középpontjában áll), környezeti hatások a kivitelezés során (az ökológiai beavatkozás mértéke nagy), korábban használt veszélyes vagy egészségkárosító anyagok cseréje, elhelyezése (nem áll rendelkezésre elegendô információ). Létesítmények megszüntetése, felszámolása engedélyeztetés, kármentesítés, rekultiváció (jelentôs ökológiai beavatkozás, az érdekelt felek érdeklôdésére lehet számítani), hulladékok, veszélyes hulladékok (jogi következmények lehetségesek). Befektetések, vagyongazdálkodás (tulajdonosi felelôsség) a privatizációs szerzôdésekben rögzített kötelezettségek (komoly költségekkel jár), jövôbeni akvizíciókkal, befektetésekkel kapcsolatos környezeti kockázatok (jelentôs jogi és anyagi következmények lehetségesek). Az MVM tulajdonú erômûvek (szakmai befektetések) Paksi Atomerômû Rt. (az erômûben folyik az ISO szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése) radioaktív kibocsátások (érzékeny közvélemény), radioaktív hulladékok (hosszú távon nem megoldott), létesítmény leszerelése (nagyon jelentôs költség, egyelôre nincs megnyugtató mûszaki megoldás). Vértesi Erômû Rt. légszennyezôanyag-kibocsátás (jelentôs részarány, a levegô minôségét befolyásolja), salak és pernye lerakása, hasznosítása, rekultiváció (az érdekelt felek érdeklôdésére kell számítani); bányák környezeti hatásai (nagy költség, jelentôs ökológiai hatás, az érdekelt felek érdeklôdésére lehet számítani). Villamosenergia-kereskedelem, export-import a kereskedelmi szerzôdések megvalósulása során fellépô környezetterhelések (az iparág környezeti hatásait országos szinten befolyásolja). Rendszertervezés, rendszerirányítás, optimálás, HFKV erômûvek kihasználása, tényleges vásárlások (az iparág környezeti hatásait jelentôsen befolyásolja). Távközlési üzletág elôkészítés, engedélyeztetés, elfogadtatás, kivitelezés, üzemeltetés (egyelôre nem áll rendelkezésre elegendô információ). PR, az arculat alakítása belsô kommunikáció, a társaságcsoport környezettudatosságának fejlesztése (döntô befolyás); külsô kommunikáció, támogatások, szponzorálás (az érdekeltek általi megítélést módosítja, formálja); az üzleti partnerek környezettudatosságának fejlesztése (közvetve befolyásolhatja az iparág környezeti hatásait). Részvétel az energiapolitika kidolgozásában, jogszabály-elôkészítésben környezeti szempontok érvényesítése, kereskedelmi feltételek módosulása (hosszú távon meghatározza az iparág környezeti hatásait); erômûvi károsanyag-kibocsátások csökkentése (hosszú távon meghatározza az iparág környezeti hatásait). u Az MVM központban folyó egyéb tevékenységek (közvetlen hatások) Adminisztratív tevékenység papír- és irodaszer-felhasználás, csomagolóanyag-hulladékok (a munkatársak környezettudatosságát befolyásolja); beszerzések (a munkatársak környezettudatosságát befolyásolja). Az épületek üzemeltetése, épületgépészet energiafelhasználás: fûtés, légkondicionálás, szellôzés, világítás stb. (a munkatársak környezettudatosságát befolyásolja); karbantartási, felújítási hulladék, veszélyes hulladék (egyes esetekben nem a jogszabályoknak megfelelôen történik). Rendszerépítés Az összegyûjtött információk alapján a társaság vezetési kultúrájához igazodva készülnek el a szabványos követelmények kielégítését szolgáló belsô szabályzatok. Az így kialakuló szabályozások szervesen illeszkednek majd a mûködô minôségügyi rendszerhez, és megteremtik az ISO 9001:2000 szabvány követelményeire való felkészülés alapját. A belsô szabályzatok elkészítésében a társaság munkatársai szorosan együttmûködnek a tanácsadóval. Az elôírásokat az ismert eljárásrend szerint a vezetés hagyja jóvá és rendeli el végrehajtásukat. Bevezetés, mûködtetés A jóváhagyott dokumentumokat a munkatársak oktatások keretében ismerik meg és vezetik be a gyakorlatba. A zökkenômentes mûködés érdekében a gyakorlati tapasztalatok birtokában a szabályozásokat az alkalmazók javaslatai, észrevételei alapján pontosítjuk és véglegesítjük. A megfelelô mûködést belsô felülvizsgálatok (auditok) keretében igazolják az MVM Rt. kiképzett munkatársai (belsô auditorok), amely folyamat a tanúsításra való felkészülés utolsó lépése. A bevezetés elôrehaladásáról a felsô vezetést folyamatosan tájékoztatjuk, hogy az esetleg felmerülô akadályok elhárítására a szükséges intézkedéseket foganatosítani lehessen. Tanúsítás A tanúsítás során az MVM Rt. környezetközpontú irányítási rendszerét az erre felhatalmazott független harmadik fél több lépésben vizsgálja felül, s nemzetközi tanúsítvánnyal igazolja a szabványkövetelményeknek megfelelô mûködést. Erre terveink szerint a minôségügyi külsô felülvizsgálattal egy idôben, 2001 második felében kerül sor. Köszönetnyilvánítás A szerzôk ezúton is megköszönik az MVM Rt. munkatársainak aktív közremûködését a projekt során.

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. 4. SZAKMAI SZEKCIÓ E gészségvédelem, 1. SZAKMAI biztonságtechnika, SZEKCIÓ Beruházás, környezetvédelem karbantartás,

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Energia menedzsment tanúsítói szemmel

Energia menedzsment tanúsítói szemmel Energia menedzsment tanúsítói szemmel Bárczi István Környezetvédelmi divízióvezető 2012. november 7. XXI. Magyar Minőség Hét Cégünkről Vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 140 országban, kb. 60.000 munkatárssal,

Részletesebben

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai Papp Zsolt Csaba ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 4 May 2012 vállalti zöldek avagy vállalati zöldségek ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2 4 May 2012 egyedi vagy

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők

A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7. A minőségbiztosítás folyamata, szereplők 7.1 A minőségbiztosítás bevezetésének folyamata A bevezetés első lépése és feltétele a vezetők egyöntetű és egyértelmű szándékának és elkötelezettségének kialakítása.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁRÓL A 27/2012 EK DIREKTÍVA(EED) ÉS AZ ISO 50001 SZABVÁNYOK TARTALMI KAPCSOLATAIRÓL FONTOS ELŐÍRÁS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGRÓL SZÓLÓ 2012/27 EU DIREKTÍVÁBAN ÉS A 2015. ÉVI

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Tankönyv. A bioszféra. és s a gazdaság g kapcsolatrendszere. a gazdaság gazdaság szívó szívóhatásának mérséklése, az az inputok inputok csökkentése

Tankönyv. A bioszféra. és s a gazdaság g kapcsolatrendszere. a gazdaság gazdaság szívó szívóhatásának mérséklése, az az inputok inputok csökkentése Tankönyv Szerk: Kósi Kálmán - Valkó László: Környezetmenedzsment. (Tankönyv; BME - Typotex Kiadó, Budapest, 2008.). ISBN 963-9664-07-3 Zh. tananyag: 1. fejezet 3. fejezet 4.2.4. alfejezet A bioszféra és

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Előzmények A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 18. SZE KOCKÁZATKEZELÉS

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Té Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása tk Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és cáljának bemutatása Előadás,

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Hatások értékelése Bevezetés Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés gondolatisága és gyakorlata mellett, ezért vállalta,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

Az öntözés tízparancsolata

Az öntözés tízparancsolata 1. Az öntözés - mint vízgazdálkodási kategória - a víz hasznosításának egyik módja, egyben az adott helyen rendelkezésünkre álló víz felhasználásának egyik eszköze és az adott (vízgyűjtő)terület vízháztartásának

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Üzleti jelentés 2009.

Üzleti jelentés 2009. Adószám: 13039848-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Sztmár-Bereg Megyei Cégjegyzék szám: 15-09-068364 4400 Nyíregyháza, Gomba út 1 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK ÉS MUNKAHELYI KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK ÉS MUNKAHELYI KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE 1/7 oldal Tartalomjegyzék: 1./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta:

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010.

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Környezetgazdálkodás 1. előadás A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Ajánlott irodalom Sántha Attila: Környezetgazdálkodás Akadémia Kiadó Bp. Fodor István:

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Ikt.sz.: 01/8821-2/2016 Tárgy: Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra? Gyöngy István ÉMI-TÜV ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2016.06.02.-03. ISO Fórum ISOFÓRUM Tavasz ÉMI-TÜV SÜD

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT

BMS-Consulting Bt. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció / IV. szint: Formanyomtatványok MF-202-Ajánlat -MIR AJÁNLAT AJÁNLAT a Mester Példány MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének kialakítására. Készítette: BMS-Consulting Bt. Budapest, 2007. július 08. file: MF-202-Ajanlat-MIR 1 / 12 Fejezet

Részletesebben

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél

Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Az energiairányítási rendszer alkalmazása a Dunastyrnél Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. 2014. November 4. Monostoriné Ország Mária A Dunastyr az ENI csoportban Az olasz Eni az egyik legnagyobb energiával

Részletesebben

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi Tartalom n Kockázat vs. megelőzés n A kockázat fogalma n Hol található a kockázat az új szabványban? n Kritikus megjegyzések n Körlevél n Megvalósítás

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

Amit a minőségről tudni kell Certified Process Quality Manager course 1 Az előadás tematikája: ISO 9001 minőségirányítási rendszer közérthetően Minőségirányítási rendszertanúsítások egy tapasztalt auditor

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix

Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Szabályozók felülvizsgálata Ellenőrzési-mátrix Laukó Krisztina SZTE SZAKK, intézményi koordinátor 35. NEVES Betegbiztonsági Fórum, 2016. 06. 23. Előzmények 1998 Mintaklinika program 2002 az összes szervezeti

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A lehetséges forgatókönyvek

A lehetséges forgatókönyvek Az EU megerősíti pozícióit a világgazdaságban. A környezetvédelem elsőrendű prioritássá válik. Az EU megvalósítja környezetvédelmi akcióprogramjait. Az EU-ban lassú gazdasági növekedés, némileg romló pozíciók.

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése KEOP-7.14.0/15-2015-0004 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületállomány-kataszterében a pályázat benyújtásakor

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása mellett, a hatékony és költségtakarékos megoldások megtalálását.

Részletesebben

E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO 14001 vagy EMAS dokumentumok által leírt

E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO 14001 vagy EMAS dokumentumok által leírt Környezettudatos menedzsment és eszközei a döntési kompetenciák fejlődésével összhangban ÖSSZEFOGLALÁS E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft zöld rendezvényekről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld rendezvények néhány szóban

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben