CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT*"

Átírás

1 41 Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése az MVM Rt.-ben A Magyar Villamos Mûvek Rt. vezetése 1999-ben határozta el, hogy a MSZ EN ISO 9001 szerinti minôségügyi rendszer kifogástalan mûködése és sikeres tanúsításai (auditjai) megfelelô alapot, a környezetvédelmi feladatok jelentôségének növekedése alapos okot ad arra, hogy társaságunk hasonlóan az ország más nagy vállalataihoz bevezesse és tanúsíttassa a környezetközpontú irányítási rendszert az ISO szabvány szerint. A társaság környezeti politikáját korábban megfogalmaztuk és közzé is tettük 1. CIVIN VILMOS, DR. KASZÁNÉ TAKÁCS ÉVA, SZABÓ JÁNOS, GALLI MIKLÓS*, ZSUGA EDIT* * ConsAct Minôségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Iroda 1 Civin V., Kaszáné T. É., Szabó J.: Az MVM Rt. a környezetért, MVM Közleményei, XXXVII. (1) p Angolul: sustainable development. Elôször a Közös jövônk c. dokumentum (1987, az ún. Bruntland jelentés) használta ezt a fogalmat. Számos, bonyolult meghatározása ismert; lényegében olyan fejlôdési pálya, amely lehetôvé teszi az emberiség igényeit követô növekedést, de kizárja az igények olyan módosulását, amelyhez szükséges növekedés akadályozná a jövendô generációk életminôségének javulását. A minôségügyi rendszerek kimunkálásának hajtóereje az az igény volt, hogy a társaságok fejlesszék és fenntartsák a termékek és szolgáltatások (legtágabb értelemben vett) minôségét mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon. A környezetközpontú irányítás megjelenését az elmúlt két és fél évtized világméretû jogszabályalkotási forradalma indította el. A társaságok azért váltak érdekeltté az ISO 9001 megvalósításában, mert meg akarták védeni és növelni akarták piaci részesedésüket. Az ISO iránti érdekeltség és érdeklôdés elsôsorban abból adódik, hogy a társaság megkönnyítse a jogszabályoknak való megfelelést, az arra való felkészülést és ezzel erôsítse meg piaci pozícióit. A jogszabályoknak való megfelelés olymértékben válik egyszerûbbé a szabvány alkalmazása által, hogy a fejlettebb környezetközpontú, környezettudatos irányítás eredményeképpen csökkennek a környezetre gyakorolt káros hatások, valamint azért is, mert a kormányok, a hatóságok az ISO szabványt egyre inkább a körültekintô, megfontolt mûködés bizonyítékának tekintik mindenütt a fejlett világban. Az MVM Rt. a minôségügyi és a környezetközpontú irányítási rendszereket eggyé olvasztja, integrálja, ily módon tovább segíti a vezetés döntéseinek elôkészítését. A két rendszer egységes mûködésével hatékony, korszerû, példaértékû vezetési eszköz áll majd a társaság rendelkezésére. Alapvetô célkitûzések A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésének alapvetô célja, hogy a társaságon belül induljon meg (folytatódjon) olyan szemléletváltozás, amelynek eredményeképpen a környezettudatos gondolkodás, a természeti erôforrásokkal való gazdálkodás igénye, együtt: a fenntartható fejlôdés 2 követelményei szervesen beépülnek a társaság mindennapi életébe. A célok tekintetében, azok elvonatkoztatási mértékét tekintve az ISO sorozat többféle fogalmat használ: a legmagasabb rendû, leginkább általános, leghoszszabb távú elképzeléseket a társaság környezetvédelmi politikája foglalja egységbe. A politika egyre konkrétabb, egyre rövidebb távú célokra bontandó. Jól követhetô, ellenôrizhetô célokat, elôirányzatokat, terveket kell végül megfogalmazni.bizonyos célok, elôirányzatok, elképzelések a környezeti hatások részletes elemzését megelôzôen is meghatározhatók. Az MVM központ tevékenységébôl adódó környezeti hatások (a fûtésbôl adódó légszennyezôanyag-kibocsátások, a ventillátorok általi zajterhelés, a felhasznált anyagokból és eszközökbôl képzôdô hulladékok kezelésével, elszállíttatásával, az irodaházakban mûködô konyhával, raktárakkal kapcsolatos hatások) közvetlen hatásoknak nevezhetôk. Ezeknél sokkalta jelentôsebbek azok a közvetett hatások, amelyek a társaság tulajdonában lévô berendezések, technológiák léte és mûködése következtében jelentkeznek (pl. erômûvi kibocsátások, transzformátorolaj által okozott talajvízszennyezés stb.). Ezért az MVM Rt. szempontjából kiemelt jelentôséget kapnak a közvetett hatások, alapvetôen azok, amelyek valamilyen módon (ebben az esetben is fôképp közvetett úton, pl. szerzôdéses kikötések által, vagy tulajdonosi felülvizsgálatok alapján hozott intézkedéseken keresztül) befolyásolhatók. A környezetvédelmi politika alapján, a rendszer megvalósításához szükséges

2 42 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE AZ MVM RT.-BEN célok a fentieknél kevésbé általánosan is megfogalmazhatók: u Környezeti hatások: Határozzuk meg, mérjük fel, tudatosítsuk azokat a tevékenységeket, amelyek a környezetre káros hatást gyakorolnak, vagy gyakorolhatnak. Minôsítsük a hatásokat fontosság és befolyásolhatóság szerint. u Rendezettség: A környezetvédelemmel összefüggô folyamatokat (is), ha erre lehetôség van (a minôségügyi és a környezetközpontú irányítási rendszer által), tereljük rendezett, tervezett mederbe. u Arculat: Környezetvédelmi eredményeinket rendszeresen ismertessük meg a közvéleménnyel és üzleti partnereinkkel. Bizonyítsuk, hogy a társaság(csoport) a környezet ügyéért elkötelezett. u Kapcsolatok: Legyenek jól kiépített, számunkra is hasznos, megfelelôen ápolt, személyes, intézményi és nemzetközi kapcsolataink (az ún. érdekelt felekkel). u Ráfordítások: Különítsük el, tartsuk nyilván, elemezzük a környezetvédelemmel kapcsolatba hozható ráfordításainkat. u Környezettudatosság: A környezetvédelem ügye, a fenntarthatóság fokozatosan épüljön bele a társaság minden tevékenységébe, munkatársaink gondolkodásába. u Mérés, ellenôrzés: Környezetvédelmi céljainkat amenynyire lehet számszerûen is fogalmazzuk meg, rendszeresen ellenôrizzük az elért eredményeket. u Felelôsség: Legyenek (mindenütt, ahol szükséges nemcsak jogszabály által elôírva) jól felkészült, hozzáértô, környezetvédelmi felelôsök. u Erôforrások: Legyenek a fenti célokat magukénak valló, a feladatokat értô, azokat magas színvonalon ellátni képes, felkészült munkatársaink, álljanak rendelkezésre a munkájukhoz szükséges eszközök. A vezetés elkötelezettsége A rendszer sikere attól függ, hogy milyen a szervezet különbözô szintjein és funkciójában dolgozók, különösen a felsô vezetés elkötelezettsége. A vezetésnek gondoskodnia kell u a környezeti politika és a célok meghatározásáról (amelyek stratégiai iránymutatást adnak a rendszer határainak kijelöléséhez, kialakításához és a környezeti teljesítmény folyamatos javításához); u vezetôségi megbízott kijelölésérôl (aki a vezetôség nevében irányítja a rendszer kialakítását és mûködtetését, és információval látja el a felsô vezetést az eredményekrôl); u a rendszer kialakításához és hatékony, sikeres mûködéséhez szükséges (emberi, fizikai és pénzügyi) erôforrások biztosításáról; u a rendszer és a környezeti teljesítmény fejlesztését szolgáló rendszeres vezetôségi átvizsgálások elvégzésérôl (ez a felsô vezetés számára biztosítja az ellenôrzés lehetôségét és döntéselôkészítô fórumként mûködik; a környezetvédelmi felülvizsgálat dokumentációja alapján segít a szükséges módosítások meghatározásában); u a munkatársak motiválásáról (amely a rendszer hatékony mûködésének és hosszú távú fennmaradásának elengedhetetlen feltétele). A környezetközpontú irányítási rendszer kiépítésének lépései A környezetközpontú irányítási rendszert elsô lépésben az MVM központra kívánjuk kiépíteni, bevezetni és tanúsíttatni a ConsAct Minôségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Iroda közremûködésével. Középtávú célunk, hogy a rendszert kiterjesszük a teljes társaságcsoportra 3, ily módon is felzárkózva a fejlett országok villamos társaságaihoz. A rendszernek olymértékben kell rugalmasnak lennie, hogy a késôbbiek során a jogszabályi keretek változásait, a villamosenergia-piac liberalizációjának hatásait követni tudja. Vezetôi felkészítés A vezetôi felkészítés célja, hogy a környezetközpontú irányítási rendszer általános elemeit, az abban rejlô lehetôségeket, a rendszer mûködtetésébôl adódó feladatokat a vezetés megismerje, azokkal testületileg azonosuljon, céljait magáénak ismerje el. A vezetôi felkészítést két lépésben hajtottuk végre: az elsô lépésben a társaság felsô vezetôi, a második ütemben a középvezetôk felkészítése történt meg. Ez utóbbi alkalommal a résztvevôk számba vették a külsô és belsô hatásokat és azok mértékét. Errôl az alábbiakban részletesen is írunk. A környezeti hatások felmérése A környezeti hatások felmérésének fázisában gyûjtöttük össze (kérdôíves módszerrel) a hatásokkal kapcsolatos, a rendszerépítés alapját képezô információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ISO szabvány követelményei a lehetô legnagyobb mértékben beépüljenek a meglévô irányítási rendszerbe, és a legjobban igazodjanak az MVM Rt. vezetési gyakorlatához. Ezzel párhuzamosan történt az MVM Rt. tevékenységébôl eredô közvetlen és közvetett környezeti hatások és felelôsségek számbavétele, különös tekintettel a társaság lehetôségeire az energiaszektor által okozott környezeti hatások befolyásolása terén. A környezeti tényezôk és hatások értékelése Az ISO szabvány megkülönbözteti a környezeti tényezô és hatás fogalmait: környezeti tényezô a vizsgált tevékenység, szolgáltatás vagy létesítmény azon része vagy tulajdonsága, amely révén az a környezettel kölcsönhatásba kerül, ill. a környezetre hat. 4 A környezeti hatás a környezeti tényezôk által a környezetben okozott változás (amely lehet káros vagy 3 Az ISO szerinti rendszer kiépítése és tanúsíttatása 1999-ben megtörtént az ERBE Kft.-nél. Kiépítése folyamatban van a Paksi Atomerômû Rt.-nél.

3 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE AZ MVM RT.-BEN 43 hasznos, lehet állandó, folyamatos, rendszeres vagy idôszakos, rendszertelen és eseti). 5 A környezeti tényezôk és hatások meghatározását követôen értékelni kell azokat jelentôségük szerint. A szabvány értelmében jelentôs az a környezeti tényezô, amelynek környezeti hatása jelentôs, vagy azzá válhat. A felmérést követôen az MVM munkatársaival és a tanácsadókkal együtt értékeltük, melyek a társaság létével és mûködésével összefüggésbe hozható jelentôs hatások. Az értékelés szempontjai a következôk voltak. A hatás mértéke, súlyossága, veszélyessége u Súlyos, esetleg visszafordíthatatlan környezeti kár: a környezô lakosság, ill. a környezô ökoszisztémák súlyos veszélyeztetése, regionálisan vagy globálisan számottevô környezetszennyezés. u A környezet állapotának hosszú távú romlása: jelentôs beavatkozás a környezô ökoszisztémákba, lokálisan számottevô környezetszennyezés, hoszszabb távon a környezô lakosság egészségét veszélyeztetô hatás. u A környezet állapotának számottevô, de csak átmeneti romlása: a környezô ökoszisztémákat zavaró vagy hátrányosan befolyásoló hatás, a környezô lakosság életminôségének romlása. 4 Az ISO szabvány definíciója: környezeti tényezô a szervezet tevékenységének, termékének vagy szolgáltatásának olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel. 5 Az ISO szabvány definíciója: környezeti hatás a környezetben végbemenô mindennemû változás akár káros, akár hasznos, amely egészben vagy részben a szervezet tevékenységeibôl, termékeibôl vagy szolgáltatásaiból származik. u Kis jelentôségû, rövid távú, nem számottevô hatás. Szabályozóknak való megfelelés (jogszabályok, hatósági határozatok, engedélyekben foglalt elôírások, szerzôdés szerinti kötelezettségek és hasonlók) u A vonatkozó jogszabályok, elôírások folyamatos, rendszeres megszegése (pl. határérték-túllépés) normális üzemállapot mellett; az esetleges jogszabályszegésnek súlyos következményei lehetnek (mûködési engedély megvonása, a gazdálkodást veszélyeztetô mértékû bírság, büntetôjogi következmények). u Nem normális üzemállapot (indulás, leállás, üzemzavar, baleset), vagy emberi mulasztás esetén a vonatkozó jogszabályok megszegése (pl. határérték-túllépés) várható; a szabályozás várható szigorodása esetén normális üzemállapot mellett is gondot okozhat az elôírások betartása. u A vonatkozó jogszabályok betartása jelenlegi ismereteink szerint mindenfajta üzemállapotban biztosítható; az elôírások várható szigorodása figyelmet érdemel. u Nincs az adott hatásra vonatkozó jogi szabályozás vagy elôírás, és nem is várható ilyen. A társaság filozófiája, arculata u A vállalat filozófiáját (pl. környezeti politikáját) súlyosan sértô állapot, a vállalat megítélését országosan vagy nemzetközi szinten károsan befolyásoló hatás. u A vállalati filozófiával összeegyeztethetetlen állapot, az arculatra helyi szinten jelentôs, vagy országosan számottevô káros hatás. u A hatás a vállalat filozófiájával nem ütközik, de hatással lehet az imázsára. u A vállalati filozófia (pl. környezeti politika) nem foglalkozik ezzel a témával, az arculat szempontjából káros hatás nem várható. Az érdekeltek véleménye, érzékenysége u A hatás valamely érdekelt fél állandó vagy rendszeres tiltakozását váltja ki. u Valamely érdekelt fél az adott hatással szemben fokozott érzékenységet mutat, ezért bizonyos esetekben (körülmények között, üzemállapotban) a hatás tiltakozást válthat ki, valamely érdekelt fél érzékenységének számottevô növekedésére lehet számítani, ami a jövôben tiltakozást válthat ki. u A hatással kapcsolatosan valamely érdekelt fél érdeklôdésére lehet számítani, de probléma nem várható. u A hatás iránt egyik érdekelt fél sem mutat érdeklôdést. A hatás bekövetkezésének valószínûsége (csak potenciális, azaz nem állandó vagy rendszeres hatások esetén) u Rendszeresen, vagy igen gyakran elôforduló hatás: komolyabb emberi mulasztás vagy mûszaki meghibásodás nélkül is elôfordulhat. u Esetenként elôforduló hatás: elemi kár, emberi mulasztás vagy mûszaki meghibásodás esetén várható. u Nagyon ritkán elôforduló hatás: több, elôre nem látható esemény együttes elôfordulása szükséges hozzá, súlyos balesetek vagy katasztrófahelyzet esetén kell számolni vele.

4 44 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE AZ MVM RT.-BEN A lehetséges ráhatás mértéke (fôképp indirekt hatások esetén) u A hatás mértékére az MVM Rt. jelentôs befolyást tud gyakorolni (a szállító/partner megválasztásával, a szerzôdéses feltételek meghatározásával stb.). u Bizonyos mértékû (korlátozott) befolyásolás lehetôsége fennáll. u A hatás mértékére az MVM közvetlen befolyást nem tud gyakorolni (pl. monopol szállító, nincs kevésbé környezetszennyezô mûszaki alternatíva, jogszabályi kényszer áll fenn stb.). A hatással kapcsolatos költségek 6 u A hatás a társaságnak folyamatosan vagy rendszeresen jelentôs költséget okoz (pl. kezelési költségek, bírságok stb.), vagy jelentôs pénzügyi kockázatot jelent (pl. kárelhárításra vonatkozó kötelezettségek). u A hatás hosszabb távon is elviselhetô mértékû költséggel jár, a költségek számottevô növekedése nem várható, jelentôs pénzügyi kockázattal nem kell számolni. u A hatás nem jár költségtöbblettel, nem jelent pénzügyi kockázatot. A hatásról rendelkezésre álló információ, mérhetôség u A hatásról folyamatosan elegendô információval rendelkezünk a kockázatok értékeléséhez és megfelelô kezeléséhez; a hatást jellemzô paraméterek objektíven (pl. mûszeresen) mérhetôk, és a mérôeszközök rendelkezésre állnak. 6 A hatással összefüggésben fellépô költségek szempontjából feltétlenül megfontolandó, hogy esetenként a hatás nem magának a társaságnak, hanem más társaságnak, személynek, az államnak okozhat financiális terhet. Ugyancsak fontos lehet annak elemzése, hogy valóban a legnagyobb költséget okozó hatás-e a legjelentôsebb. A társaság környezetvédelmi teljesítményének értékelésekor sem bizonyos, hogy az a nagyobb ráfordítások esetén lesz pozitívabban értékelhetô (azért volt szükség a nagy ráfordításra, mert nagy volt a környezetkárosítás). u A rendelkezésre álló információ nem biztosítja maximálisan a kockázatok megfelelô kezelését (nem naprakész, nem megbízható, nem intézményesített); a hatás jellemzôi elvben mérhetôk, de mérômûszer (egyelôre) nincs, mûszaki becsléssel, számítással állapítható meg a mértéke. u A rendelkezésre álló információ nagyon hiányos, eseti, elavult; a hatás rendkívül nehezen (költségesen, bonyolultan) mérhetô, számítással (esetleg becsléssel) jobb, pontosabb eredmény kapható. u A hatásról érdemi információval nem rendelkezünk; a hatás fizikai jellemzôkkel nem írható le, vagy jellemzô paraméterei nem mérhetôk; a hatás megítélése szubjektív. Az értékelés elôzetes eredményei Az alábbiakban a kérdôívek összeállítása során alkalmazott csoportosításnak megfelelôen mutatjuk be a hatásértékelés eredményeit. Az értékelés jellegébôl adódóan és a lehetôségeknek megfelelôen alapvetôen szubjektív. A hatásokat elsô közelítésben jelentôs és nem jelentôs hatásokra osztottuk fel. Itt csak a jelentôsnek bizonyultakat ismertetjük, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem mindegyikkel kapcsolatban készül a további munka során folyamatleírás, ezt további szelekció elôzi meg, részben a meglévô minôségügyi folyamatleírások és utasítások célszerû módosítása, részben néhány új utasítás készítése által kívánjuk megvalósítani az integrált szabályozást. Zárójelben a hatás fontosságának rövid indokai találhatók a munkatársak (szerkesztett) véleménye alapján. MVM tulajdonú létesítmények u Alaphálózati távvezetékrendszer elektromos és mágneses terek (az érdekelt felek részérôl jelentôs érdeklôdés mutatkozik), természetes élôhelyek, mezôgazdasági területek károsítása (erdôirtás, zöldkár stb. (az érdekelt felek részérôl jelentôs érdeklôdés mutatkozik), esztétikai hatás (az érdekelt felek részérôl jelentôs érdeklôdés mutatkozik), oszlopfestéskor alkalmazott veszélyes anyagok, keletkezô veszélyes hulladékok (a technológiai fegyelem betartásának hiányában jelentôs kár állhat elô). u Alállomások zaj (a területfejlesztés következtében a lakott területek közelednek az állomásokhoz, jogszabályi elôírások léteznek), olajelfolyásokból adódó talaj- és talajvízszennyezés (a kárelhárításokra vonatkozóan hatósági kötelezések, jelentôs költség), jövôbeni olajszennyezések veszélye (ld. fent), SF6 (üvegházhatású gáz, a hazai helyzettel kapcsolatban kevés az információ), akkumulátorok, veszélyes hulladékok, veszélyes anyagok (jogi következmények lehetségesek, az információk valószínûleg nem teljes körûek). u Szekunder tartalék erômûvek olajelfolyás, olajos szennyvíz (potenciális veszélyforrás), légszennyezés (nyomon követése nem tökéletes), zaj (lakossági panaszok is elôfordultak), hulladék, veszélyes hulladék (egyelôre nincs mindenütt a jogszabályoknak megfelelôen kialakított gyûjtôhely), felhasznált veszélyes anyagok (a technológiai fegyelem hiányossága esetén kár keletkezhet). u Olajtárolók olajelfolyás, kiömlés (jelentôs kár keletkezhet), tûzvédelmi rendszerek üzemképessége (potenciális veszély), hulladékok, veszélyes hulladékok (jelentôs jogi következmények lehetségesek).

5 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSE AZ MVM RT.-BEN 45 u Az MVM központban folyó szakmai tevékenységek (fôképp közvetett) hatásai Stratégiák kidolgozása (a megfogalmazott célok megvalósulása esetén fellépô környezeti hatások és az azokkal összefüggô kockázatok) a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele (jelentôs pozitív hatások érhetôk el). Fejlesztések, beruházások, rekonstrukció, felújítás elôkészítés, technológia, telephely kiválasztása, engedélyeztetés (jelentôs pozitív hatások érhetôk el), ingatlanok bérbeadása (jogi következmények lehetségesek), társadalmi elfogadtatás (az érdekelt felek érdeklôdésének középpontjában áll), környezeti hatások a kivitelezés során (az ökológiai beavatkozás mértéke nagy), korábban használt veszélyes vagy egészségkárosító anyagok cseréje, elhelyezése (nem áll rendelkezésre elegendô információ). Létesítmények megszüntetése, felszámolása engedélyeztetés, kármentesítés, rekultiváció (jelentôs ökológiai beavatkozás, az érdekelt felek érdeklôdésére lehet számítani), hulladékok, veszélyes hulladékok (jogi következmények lehetségesek). Befektetések, vagyongazdálkodás (tulajdonosi felelôsség) a privatizációs szerzôdésekben rögzített kötelezettségek (komoly költségekkel jár), jövôbeni akvizíciókkal, befektetésekkel kapcsolatos környezeti kockázatok (jelentôs jogi és anyagi következmények lehetségesek). Az MVM tulajdonú erômûvek (szakmai befektetések) Paksi Atomerômû Rt. (az erômûben folyik az ISO szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése) radioaktív kibocsátások (érzékeny közvélemény), radioaktív hulladékok (hosszú távon nem megoldott), létesítmény leszerelése (nagyon jelentôs költség, egyelôre nincs megnyugtató mûszaki megoldás). Vértesi Erômû Rt. légszennyezôanyag-kibocsátás (jelentôs részarány, a levegô minôségét befolyásolja), salak és pernye lerakása, hasznosítása, rekultiváció (az érdekelt felek érdeklôdésére kell számítani); bányák környezeti hatásai (nagy költség, jelentôs ökológiai hatás, az érdekelt felek érdeklôdésére lehet számítani). Villamosenergia-kereskedelem, export-import a kereskedelmi szerzôdések megvalósulása során fellépô környezetterhelések (az iparág környezeti hatásait országos szinten befolyásolja). Rendszertervezés, rendszerirányítás, optimálás, HFKV erômûvek kihasználása, tényleges vásárlások (az iparág környezeti hatásait jelentôsen befolyásolja). Távközlési üzletág elôkészítés, engedélyeztetés, elfogadtatás, kivitelezés, üzemeltetés (egyelôre nem áll rendelkezésre elegendô információ). PR, az arculat alakítása belsô kommunikáció, a társaságcsoport környezettudatosságának fejlesztése (döntô befolyás); külsô kommunikáció, támogatások, szponzorálás (az érdekeltek általi megítélést módosítja, formálja); az üzleti partnerek környezettudatosságának fejlesztése (közvetve befolyásolhatja az iparág környezeti hatásait). Részvétel az energiapolitika kidolgozásában, jogszabály-elôkészítésben környezeti szempontok érvényesítése, kereskedelmi feltételek módosulása (hosszú távon meghatározza az iparág környezeti hatásait); erômûvi károsanyag-kibocsátások csökkentése (hosszú távon meghatározza az iparág környezeti hatásait). u Az MVM központban folyó egyéb tevékenységek (közvetlen hatások) Adminisztratív tevékenység papír- és irodaszer-felhasználás, csomagolóanyag-hulladékok (a munkatársak környezettudatosságát befolyásolja); beszerzések (a munkatársak környezettudatosságát befolyásolja). Az épületek üzemeltetése, épületgépészet energiafelhasználás: fûtés, légkondicionálás, szellôzés, világítás stb. (a munkatársak környezettudatosságát befolyásolja); karbantartási, felújítási hulladék, veszélyes hulladék (egyes esetekben nem a jogszabályoknak megfelelôen történik). Rendszerépítés Az összegyûjtött információk alapján a társaság vezetési kultúrájához igazodva készülnek el a szabványos követelmények kielégítését szolgáló belsô szabályzatok. Az így kialakuló szabályozások szervesen illeszkednek majd a mûködô minôségügyi rendszerhez, és megteremtik az ISO 9001:2000 szabvány követelményeire való felkészülés alapját. A belsô szabályzatok elkészítésében a társaság munkatársai szorosan együttmûködnek a tanácsadóval. Az elôírásokat az ismert eljárásrend szerint a vezetés hagyja jóvá és rendeli el végrehajtásukat. Bevezetés, mûködtetés A jóváhagyott dokumentumokat a munkatársak oktatások keretében ismerik meg és vezetik be a gyakorlatba. A zökkenômentes mûködés érdekében a gyakorlati tapasztalatok birtokában a szabályozásokat az alkalmazók javaslatai, észrevételei alapján pontosítjuk és véglegesítjük. A megfelelô mûködést belsô felülvizsgálatok (auditok) keretében igazolják az MVM Rt. kiképzett munkatársai (belsô auditorok), amely folyamat a tanúsításra való felkészülés utolsó lépése. A bevezetés elôrehaladásáról a felsô vezetést folyamatosan tájékoztatjuk, hogy az esetleg felmerülô akadályok elhárítására a szükséges intézkedéseket foganatosítani lehessen. Tanúsítás A tanúsítás során az MVM Rt. környezetközpontú irányítási rendszerét az erre felhatalmazott független harmadik fél több lépésben vizsgálja felül, s nemzetközi tanúsítvánnyal igazolja a szabványkövetelményeknek megfelelô mûködést. Erre terveink szerint a minôségügyi külsô felülvizsgálattal egy idôben, 2001 második felében kerül sor. Köszönetnyilvánítás A szerzôk ezúton is megköszönik az MVM Rt. munkatársainak aktív közremûködését a projekt során.

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba

A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai. Papp Zsolt Csaba A környezetközpontú irányítás rendszerek működtetésének tapasztalatai Papp Zsolt Csaba ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 4 May 2012 vállalti zöldek avagy vállalati zöldségek ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2 4 May 2012 egyedi vagy

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Energia menedzsment tanúsítói szemmel

Energia menedzsment tanúsítói szemmel Energia menedzsment tanúsítói szemmel Bárczi István Környezetvédelmi divízióvezető 2012. november 7. XXI. Magyar Minőség Hét Cégünkről Vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás 140 országban, kb. 60.000 munkatárssal,

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Hatások értékelése Bevezetés Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés gondolatisága és gyakorlata mellett, ezért vállalta,

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO 14001 vagy EMAS dokumentumok által leírt

E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO 14001 vagy EMAS dokumentumok által leírt Környezettudatos menedzsment és eszközei a döntési kompetenciák fejlődésével összhangban ÖSSZEFOGLALÁS E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO

Részletesebben

Környezeti megfelelés s a gyakorlatban

Környezeti megfelelés s a gyakorlatban Környezeti megfelelés s a gyakorlatban 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap 2010. június 17. Nagy Gréta DANDELION Kft. DANDELION Kft. 1 I. Szabályoz lyozás s hatékonys konysága érvényes szankció A közigazgatási

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság?

XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság? XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Balatonalmádi 2015. szeptember 17-18. Környezeti fenntarthatóság Álom, vagy valóság? Koncepció: Galambos Sándor Szerkesztő: Zomborszky József Fenntarthatóság, fenntartható

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

ÁTI Sziget Ipari Park 1

ÁTI Sziget Ipari Park 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1) Az ÁTI-Sziget Kft. bemutatása... 4 2) ÁTI-Sziget Kft. környezetpolitikája... 4 3) ÁTI-Sziget Kft. környezeti céljainak megvalósítása... 5 3.1 Beruházás, felújítás során... 5 3.2 Szolgáltatási

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda létrejötte a Szabó és Társai Ügyvédi Irodára vezethető vissza, amelyet Szabó Tamás

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások Korszerű Elektronikus Minőségirányítás A minőségirányítás alapelvei Ahhoz, hogy egy szervezetet sikeresen vezessenek és működtessenek, szükséges, hogy a vezetés és a szabályozás

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Üzleti jelentés 2009.

Üzleti jelentés 2009. Adószám: 13039848-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Sztmár-Bereg Megyei Cégjegyzék szám: 15-09-068364 4400 Nyíregyháza, Gomba út 1 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Lehetőségek a jelenlegi villamos energia piaci környezetben "Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben SZAPPANOS Sándor Siófok, 2014. 03. 18. EHU termelő kapacitások Rugalmas és hatékony kapcsolt energiatermelési portfolió Szabályozás United

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV 1 Az Egyetem a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0022 Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában című projekt megvalósítása során a fenntartható fejlődés,

Részletesebben

Környezettudatos menedzsmentkialakítás s a. összhangban Önkormányzati ügyfelek részére

Környezettudatos menedzsmentkialakítás s a. összhangban Önkormányzati ügyfelek részére Akkreditációs szám: AL-1160 Nyilvántartási szám: 01-0793-04 Környezettudatos menedzsmentkialakítás s a döntési kompetenciák fejlődésével összhangban Önkormányzati ügyfelek részére ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS

KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 1/6 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Cím: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. Követelmény:

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006

P03. Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi helyzet. [Épületenergetikai tanúsítás] 15-06-2006 [Épületenergetikai tanúsítás] P03 15-06-2006 Jean Christophe Visier Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB Franciaország www.buildingsplatform.eu Épületenergetikai tanúsítás módszerei, a jelenlegi

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében:

I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében: I. Bevezetés A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében: több vállalkozáshoz fûzõdõ viszonyában is anyavállalatnak minõsül,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. EHS üzletág. www.mtb-tech.com

MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. EHS üzletág. www.mtb-tech.com MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. www.mtb-tech.com E Environmental H Health S Safety 2/12 A KEZDETEK Alapvető célunk, hogy Megrendelőink tevékenységeibe a lehető

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben. Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13.

Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben. Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13. Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13. Vázlat 1. Vízbiztonsági rendszerkiépítési és üzemeltetési tapasztalatok országos jogszabályi kihívásnak

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága

A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága Pirolízis szakmai konferencia A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága ÖKOINDUSTRIA Szent István Egyetem GAEK -Szakmai Konferencia Dr. Farkas Tibor, SZIE GAEK Farkas.tibor@gtk.szie.hu 2013.

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Vitvera László 2013.március Tracon Electric 1 Tanúsító cég, audit Folyamatosan bizonyítani kell, hogy a cég jól működik Tanúsító audit

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása

Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása Az, hogy olyan innovatív technológiai megoldásokkal szolgáljuk partnereinket, amelyek biztosítják a jogszabályokban előírt követelmények betartása mellett, a hatékony és költségtakarékos megoldások megtalálását.

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA

NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA NYOMONKÖVETÉSI RENDSZEREK TANÚSÍTÁSA Tanúsítás, hitelesítés és audit Bárczi István, SGS Hungária Kft. MIRŐL LESZ SZÓ? SGS-ről (nem sok) Fogalmakról Tanúsítható nyomon követési rendszerről Új lehetőség

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft.

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft. Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás OTP Hungaro-Projekt Kft. Vállalati célok, problémák Elég versenyképesek a termékeink? Hogyan javítsuk versenyképességünket? Hogyan növeljük az árbevételünket

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 17. SZE Építészet

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben