J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának november 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma, Horváthné Gógán Jolán, Kiss Géza, Kónya Vilmosné, Menyhártné Nagy Judit, Nagy Tibor, Pethes Pál, és Tölösi József képviselőtestületi tagok Dr. Kardos Tamás jegyző Igazoltan távolmaradt: Pordán Attila képviselőtestületi tag Magyar József polgármester: Üdvözölte a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőtestületi tagokat és a jegyzőt. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mert a 10 képviselőtestületi tag közül 9 jelen volt, az ülés megnyitotta. Javaslatot terjesztett elő az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: N a p i r e n d 1./ A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 5.sz. módosítása. Előadó: Magyar József polgármester 2./ B e j e l e n t é s e k Első napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulási Megállapodás módosítását elfogadta és elfogadásra javasolta a 10 település képviselő-testületének. A módosítás azt jelenti, hogy a kistérség létrehoz egy általa fenntartott intézményt a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására 7 településre kiterjedően. A székhely település Cece a Társulási Tanács döntése alapján. A közalkalmazottak áthelyezéssel kerülnek át az új intézményhez. Az engedélyezési eljárás akár hosszú időt is igénybe vehet, de a cél az, hogy az intézmény január 1-vel felálljon. A jelenlegi Szociális Szolgálat épülete az önkormányzat tulajdonában marad, csak használatra adja át a kistérségnek. Hozzászólások: 1./ Nagy Tibor képv.: A hozzájárulás mértéke mennyi lesz? 1

2 2./ Magyar József polgármester: Az eddigieknél lényegesen kevesebb, hiszen a kistérség kiegészítő normatívát is kap. 3./ Pethes Pál képv.: Miért pont Cece a központ? 4./ Magyar József polgármester: Miért mi lehetne még? 5./ Pethes Pál képv.: Mezőszilas. 6./ Magyar József polgármester: A Másik öt település nem fogadta el, a földrajzi fekvése miatt is csak Cece lehetett az egyetlen reális lehetőség. 7./ Raffael Attila CKÖ elnöke: A központ élén lesz egy vezető, ez a vezető fogja kinevezni Mezőszilasra a vezetőt? 8./ Magyar József polgármester: Nem lesz Mezőszilason vezető, mert ez egy egységes intézmény lesz. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 89/2007. (XI. 12.) KT. sz. határozat társulási megállapodás módosításáról Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítására vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: I. A Képviselőtestület a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv. Tkt. 1. (9) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Sárbogárdon, április 29.-napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, mely a Társulási Megállapodás V. számú módosítása: 1. A Társulási Megállapodás IV/3. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 3. Szociális és gyermekjóléti általános feladatok: 3.1. A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését A Társulás összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket A Társulás a szociális- és gyermekjóléti intézmények támogatására pályázatot nyújthat be A Társulás a szociális és a gyermekjóléti alapellátási feladatok megvalósítását a Társulás által fenntartott intézmény, és a Társulás által szervezett mikro- 2

3 társulások útján, velük kötött megállapodások keretében biztosítja. A közös feladat megvalósításban részt vevő mikro-társulások megnevezését az 1. számú függelék tartalmazza A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség szociális területen dolgozó, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei számára A Társulás kistérségi adatbázist hoz létre. 2. A Társulási Megállapodás IV/4. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 4. Szociális és gyermekjóléti intézményi feladatok: 4.1. A társult önkormányzatok a családsegítésről, a gyermekjóléti alapszolgáltatásról, a házi segítségnyújtásról, a szociális étkeztetésről, az idősek nappali ellátásáról, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról Alap, Alsószentiván, Cece, Igar, Mezőszilas, Sáregres, Vajta településeken integrált formában, a Társulás által alapított, közösen fenntartott és működtetett intézmény útján, Sárbogárd, Hantos, Nagylók településeken a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv. 8. -a alapján létrehozott intézményfenntartó társulások útján gondoskodnak A Társulás területén a szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények a következők: A alatti intézmény neve: Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Központ Székhelye: 7013 Cece Árpád út 8. A alatti intézmények neve: A családsegítés és gyermekjóléti feladatok tekintetében: Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Székhelye: Sárbogárd, József Attila út. 14. A házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok tekintetében: Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) Székhelye: Sárbogárd, Hősök tere Az intézmény tevékenységi köre, ellátási területe: A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás vállalja, hogy a pont szerint társult településeken az általa alapított Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Központ keretében, a pont szerinti intézményfenntartó társulásokkal kötött külön megállapodások alapján a feladatellátásra vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával biztosítja az intézmények alapító okiratában rögzített önkormányzati alapellátási feladatokat és szolgáltatásokat a működési területre vonatkozóan az alábbiak szerint: családsegítés TEÁOR személyes, szociális szolgáltatás biztosítása egyének és családok számára, életvezetési, jogi, szociális tanácsadás, kríziskezelés, mentálhigiénés ellátás, adósságkezelési tanácsadás, beilleszkedést segítő programok biztosítása házi segítségnyújtás TEÁOR házi gondozás azon időskorú személyeknek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és a családi gondozását nélkülözik. Gondoskodás azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedély betegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladatik ellátásában segítséget igényelnek, de önmaguk ellátására képesek, 3

4 azoknak az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek a gondozása, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak jelzőrendszeres házi segítségnyújtás TEÁOR A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás nappali szociális ellátásteáor szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, időskorúak nappali gondozása, a 18. életévét betöltött személyek támogatása, ha egészségi állapotuk indokolja gyermekjóléti szolgálat TEÁOR szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatok ellátása, prevenciók koordinálása, veszélyeztetettséget észlelő rendszer kiépítése és működtetése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése céljából, a krízisben lévő családok, gyermekek segítése, a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése szociális étkeztetés TEÁOR a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítása, a kistérségben élő fogyatékosok, pszichiátriai betegek, hajléktalanok vagy szenvedélybetegek részére is a lehetőség biztosítása az étkeztetésre, illetve segítség nyújtása a saját lakóhelyükön történő étkezés igénybe vételére A költségek viselése és megoszlása A pont szerinti Intézmény részére a Többcélú Társulás igényli meg a szociális és gyermekjóléti feladatok tekintetében a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott normatív alap hozzájárulásokat, továbbá a kiegészítő normatív hozzájárulásokat A pont szerinti mikro-társulásban résztvevő önkormányzatok részére a mikro-társulás székhely települése igényli meg a szociális és gyermekjóléti feladatok tekintetében a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott normatív alap hozzájárulásokat. A Többcélú Társulás igényli meg a kiegészítő normatív hozzájárulásokat, amelyek 1/12-ed részét a tárgyhónap utolsó napjáig külön megállapodás alapján átadott pénzeszközként átutalja a mikro-társulás székhely településének a bankszámlájára A pont szerinti társulásban résztvevő önkormányzatok a feladatellátás állami normatív támogatást meghaladó többletköltségeit a családsegítés tekintetében a települések lakosságszámának arányában, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a nappali ellátás tekintetében a települések ellátottai arányában, a gyermekjóléti szolgálat tekintetében a 0-17 éves korú lakosság számának arányában viselik Az egyes önkormányzatok hozzájárulásának mértéke a Társulás költségvetésében kerül meghatározásra. A Társulás által fenntartott intézmény éves költségvetését az intézményvezető javaslata és Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács munkaszervezetének a vezetője által elkészített tervezet alapján véleményezik a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei. A végleges költségvetést a vélemények figyelembe vételével fogadja el a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács. A társult önkormányzatok hozzájárulásának megoszlását minden évben a Társulás költségvetési határozatának melléklete tartalmazza. A megállapított önkormányzati hozzájárulás időarányos részét az intézmény költségvetésének elfogadását követő hónap 5. napjáig, ezt követően havonta előre, a tárgyhónap 5-ig kell megfizetni a Társulás költségvetési elszámolási számlájára való átutalással. 4

5 4.6. A befizetési határidő lejártát követő 8. napig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzattal szemben a Társulás jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni Az esetlegesen keletkezett pénzmaradvány felhasználásról: A Társulás által fenntartott intézmény költségvetési beszámolóját és pénzmaradványát a Társulás Tanácsa a zárszámadási határozatával egy időben fogadja el. A társult önkormányzatokat tájékoztatja a pénzügyi beszámoló és a pénzmaradvány adatairól. A pénzmaradvány felhasználásáról a Társulás Tanács a zárszámadási határozat elfogadásával egyidejűleg dönt A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Központ székhely település épülete (7013. Cece, Árpád út 8.) Cece Nagyközség Önkormányzata tulajdona, ezért a felújítással és beruházással kapcsolatos feladatok a tulajdonost terhelik Ptk. idevonatkozó rendelkezései alapján. Ettől a szerződő felek egyedi ügyekben, illetve esetenként eltérhetnek A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Központ telephelyeinek az épületei (7017 Mezőszilas Fő út 117/A, 7011 Alap Vörösmarty út 2., 7041 Vajta Szabadság tér 3.) Mezőszilas Község Önkormányzata, Alap Község Önkormányzata, Vajta Község Önkormányzata tulajdona, ezért a felújítással és beruházással kapcsolatos feladatok a tulajdonos önkormányzatokat terhelik a Ptk. idevonatkozó rendelkezései alapján. Ettől a szerződő felek egyedi ügyekben, illetve esetenként eltérhetnek A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Központ székhelye (7013. Cece, Árpád út 8.) berendezései, eszközei, szakmai felszerelése Cece Község Önkormányzata tulajdonában vannak A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Központ telephelyeinek (7017 Mezőszilas Fő út 117/A, 7011 Alap Vörösmarty út 2., 7041 Vajta Szabadság tér 3.) berendezései, eszközei, szakmai felszerelése Mezőszilas Község Önkormányzata, Alap Község Önkormányzata, Vajta Község Önkormányzata tulajdonában vannak A társult önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátásához használatos eszközök az ellátás helye szerinti önkormányzat tulajdonát képezik, feladatellátásra csak az adott település területén vehetők igénybe, és leltár szerint kerülnek használatba adásra a Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Központ részére A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy a Társulás tulajdonát képező eszközök a feladat ellátást a 4.1. pont szerinti intézmények teljes ellátási területén szolgálják, 4.14.A társulás által fenntartott intézmény gazdálkodási jogállása. Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A alatti intézmény vezetőjét a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács pályázati úton nevezi ki 5 év időtartamra A Társulási Tanács munkáltatói jogkörébe tartozik az Intézmény Vezetője vezetői megbízása, megbízásának visszavonása, vele szemben fegyelmi 5

6 eljárás elrendelése, a fegyelmi tanács feladatainak ellátása, a fegyelmi büntetés kiszabása, a vezetői megbízással egyidejű illetményének megállapítása A pontban foglaltakon túlmenően az Intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja A alatti települések a 4.3. alatti szakfeladatokon dolgozó közalkalmazottak áthelyezéssel kerülnek a Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Központ közalkalmazotti állományába. 3. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem kívánja, azok a Társult Önkormányzatok részére változatlanul kötelező Bejelentések: II. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a határozat kivonatának megküldésével a képviselőtestület döntéséről értesítse, egyidejűleg felhatalmazza az V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. Felelős: Magyar József polgármester Határidő: azonnal 1./ Magyar József polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a pótlólag kiküldött kérelem az 1053 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat. Személyesen is felkeresték a kérelmezők korábban. Az ingatlan értékesítésének akadálya nincs, hiszen az ingatlan értékesítésre kijelölt, sőt az ára is meg van szabva, Ft, hiszen első lakáshoz jutónak minősülnek. Javasolja december 31.-ig előírni a beépítési kötelezettséget. A bejelentés meghallgatása után a képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 90/2007. (XI. 12.) KT. sz. határozat ingatlan értékesítésről Mezőszilas község önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1053 rrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíteni kívánja Hegedűs József (szül: Budapest VIII. a.n.: Agócs Ibolya) és Hegedűs Józsefné sz.: Füzeséri Éva (szül: Hatvan, a.n.: Tari Éva) Mezőszilas Hadak u. 81. szám alatti lakosok részére. A képviselő-testület az ingatlan eladási árát Ft-ban határozza meg. A képviselő-testület feltételül szabja a vevők részére, hogy az ingatlan lakóházzal történő beépítését december 31-ig 6

7 befejezzék, ezt jogerős használatbavételi engedéllyel bizonyítsák. Amennyiben ennek a feltételnek nem tesznek eleget akkor az önkormányzat az eredeti vételáron visszavásárolja az ingatlant. a A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőket döntésről értesítse. Határidő: december 15. Felelős: Magyar József polgármester Magyar József polgármester: Megköszönte a képviselőtestületi tagok és a jegyző megjelenését, az ülést bezárta. Kmft. Magyar József polgármester Dr. Kardos Tamás jegyző 7

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben