Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata"

Átírás

1 Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását, melynek értelmében Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat a Társulás útján látná el a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, továbbá egyetért a társulási megállapodás érvényének határozatlan időre történő módosításával. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló módosító-, és egységes szerkezetű okiratot aláírja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester K.m.f. Víg Zoltán sk. polgármester Schottner Norbert sk.

2 Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának 2 sz. módosítása Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 113/2013. (VI. 13.) határozatával, Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 150/2013. (VI. 17.) határozatával és Rózsaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2013 (VI.13.) határozatával a június 9-i hatálybalépéssel létrehozta a Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulást, amelyhez - a megállapodás elfogadásával - Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 132/2013. (XII.18.) sz. határozatával, Nagykökényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 139/2013 (XII.13.) sz. határozatával csatlakozott. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdésére figyelemmel, - mely szerint, A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Heréd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a június 9. napjával létrehozott Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodását (továbbiakban: Társulási megállapodás) az alábbiak szerint módosítja: I. Fejezet 1. A Társulási megállapodás IV. pontja az alábbiak szerint módosul IV.A társulás által ellátott feladat és hatáskör Szakágazati besorolása: M.n.s.egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül. A társulás által fenntartott intézmények tevékenységi köre/ szakfeladatok/ Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés A társulás tagjai a társulás által ellátott feladatot az alábbiak szerint veszik igénybe: Lőrinci: a./ család és nővédelmi egészségügyi gondozás, b./ ifjúság- egészségügyi gondozás, c./ szociális étkeztetés, d./idősek nappali ellátása, e./ idős korúak tartós bentlakásos szociális ellátása. Heréd, Lőrinci, Nagykökényes, Rózsaszentmárton: gyermekjóléti szolgáltatás. Lőrinci, Rózsaszentmárton :

3 a./házi segítségnyújtás. b./családsegítés Petőfibánya: a./ családsegítés b./ gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés: Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri meleg élelmet kell biztosítani az arra rászorulók részére. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel lakásra történő szállításával vagy elvitelének lehetővé tételével vagy helyben fogyasztással kell megszervezni. Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniés körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Családsegítés: A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Nappali szociális ellátás: Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Gyermekjóléti szolgáltatás: Gyermekjóléti szolgáltatás a következő feladatokat foglalja magában: a./ gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, b./ a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő és jelzőrendszer működtetése, c./ a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében családgondozási feladatok ellátása, illetve a gyermek családjából történő kiemelése, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására történő javaslattétel, d./ a hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás, e./ utógondozás biztosítása a Gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését. Megelőzi a gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére törekszik. Eljár a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében. Védőnői szolgálat: A védőnői szolgálat feladata az egészségügyi alapellátás részeként az egészségnevelés, tanácsadás és a gondozás. A családok egészségének megőrzése, a betegség kialakulásának megelőzése, valamint az egészség helyreállí tása céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelő, gondozási tevékernységét. Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Idősek Otthona: Az Idősek Otthonában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. 68/A../3/ bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést ne igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, illetve a 18.életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes- Lőrinciben állandó lakóhellyel rendelkező személy. 2. A Társulási megállapodás korábbi V. pontja az alábbiképpen módosul: V. A társulási megállapodás időtartama

4 A megállapodást a társulás tagjai határozatlan időtartamra kötik. II. Fejezet Záró rendelkezések 1. A társulási megállapodás módosítása a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselőtestületének jóváhagyását követően lép hatályba. 2. Egyebekben a Társulási megállapodás változatlan tartalommal hatályban marad. Z á r a d é k : A társulási megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. Települési önkormányzat Képviselőtestülete Jóváhagyó határozat száma Lőrinci Város Önkormányzata 7./2015 ( I.29 ) Heréd Község Önkormányzata./ 2015 (. ) Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat./ 2015 (. ) Petőfibánya Községi Önkormányzat./2015 (. ) Nagykökényes Községi Önkormányzat./2015 (. ) Kelt: Lőrinci, Lőrinci Város Önkormányzata /3021. Lőrinci, Szabadság tér 26./ képv: Víg Zoltán polgármester Ellenjegyezte: Schottner Norbert Heréd Község Önkormányzata /3011. Heréd, Rákóczi u.39./ képv: Kómár József polgármester Ellenjegyezte: dr. Farkas Andrea Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat /3033, Rózsaszentmárton, Kossuth u.1./ képv: Sipos Jánosné polgármester Ellenjegyezte: dr. Kórós Tímea Petőfibánya Községi Önkormányzat /3023, Petőfibánya, Bánya u.3./ képv: Juhászné Barkóczy Éva polgármester Ellenjegyezte: dr. Gyirán Viktor

5 Nagykökényes Községi Önkormányzat /3012, Nagykökényes, Szabadság út 37./ képv: Besszer Andrásné polgármester Ellenjegyezte: dr. Farkas Andrea Társulási megállapodás (egységes szerkezetben) Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás létrehozására A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv.87..-ban biztosított jogkörüknél fogva jogi személyiséggel rendelkező intézményfenntartó társulást hoznak létre több önkormányzati feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátására. I.A társulás neve, székhelye 1. Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás Lőrinci, Szabadság tér 26. II.A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője 1. Heréd Község Önkormányzata/3011. Heréd,Rákóczi u. 39. képv: Kómár József polgármester/ 2. Lőrinci város Önkormányzata/3021. Lőrinci, Szabadság tér 26.képv: Vig Zoltán polgármester/ 3. Rózsaszentmárton Község Önkormányzata /3033. Rózsaszentmárton, Kossuth L. u.1. képv: Sipos Jánosné polgármester/ 4. Petőfibánya Község Önkormányzata /3023, Petőfibánya, Bánya u. 3., képv.: Juhászné Barkóczy Éva/ 5. Nagykökényes Község Önkormányzata / 3012, Nagykökényes, Szabadság út 37.,képv.: Gáspár Tamás polgármester/ III.A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma /2013. január 1.-ei. állapot/ Település neve Település lakosságszáma Társulás tagjainak szavazati aránya a lakosságszám alapján Heréd 1991 fő 15 % Lőrinci 5797 fő 44 % Rózsaszentmárton 2005 fő 15 %

6 Petőfibánya 2793 fő 21% Nagykökényes 588 fő 5 % Összesen fő 100 % IV.A társulás által ellátott feladat és hatáskör Szakágazati besorolása: M.n.s.egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül. A társulás által fenntartott intézmények tevékenységi köre/ szakfeladatok/ Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés A társulás tagjai a társulás által ellátott feladatot az alábbiak szerint veszik igénybe: Lőrinci: a./ család és nővédelmi egészségügyi gondozás, b./ ifjúság- egészségügyi gondozás, c./ szociális étkeztetés, d./idősek nappali ellátása, e./ idős korúak tartós bentlakásos szociális ellátása. Heréd, Lőrinci, Nagykökényes, Rózsaszentmárton: gyermekjóléti szolgáltatás. Lőrinci, Rózsaszentmárton : a./házi segítségnyújtás. b./családsegítés Petőfibánya: a./ családsegítés b./ gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés: Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri meleg élelmet kell biztosítani az arra rászorulók részére. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel lakásra történő szállításával vagy elvitelének lehetővé tételével vagy helyben fogyasztással kell megszervezni. Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniés körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Családsegítés: A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Nappali szociális ellátás: Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Gyermekjóléti szolgáltatás:

7 Gyermekjóléti szolgáltatás a következő feladatokat foglalja magában: a./ gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, b./ a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő és jelzőrendszer működtetése, c./ a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében családgondozási feladatok ellátása, illetve a gyermek családjából történő kiemelése, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására történő javaslattétel, d./ a hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás, e./ utógondozás biztosítása a Gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését. Megelőzi a gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére törekszik. Eljár a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében. Védőnői szolgálat: A védőnői szolgálat feladata az egészségügyi alapellátás részeként az egészségnevelés, tanácsadás és a gondozás. A családok egészségének megőrzése, a betegség kialakulásának megelőzése, valamint az egészség helyreállí tása céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelő, gondozási tevékernységét. Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Idősek Otthona: Az Idősek Otthonában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. 68/A../3/ bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést ne igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, illetve a 18.életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes- Lőrinciben állandó lakóhellyel rendelkező személy. V. A társulási megállapodás időtartama A megállapodást a társulás tagjai határozatlan időtartamra kötik. VI. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervet megillető szavazatarány A társulás döntéshozó szerve a társult tagok polgármesterei alkotta társulási tanács. A társulás tagjait lakosságszám arányosan illeti meg a szavazati jog, a jelen megállapodás III. fejezetében foglalt arányban. VII. A társulási tanács döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei A társulási tanács döntéseit határozatban hozza. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét./ egyszerű többség/ A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. Minősített többséghez kötött ügyek : a./ a társulás költségvetésének, beszámolójának elfogadása, módosítása, b./ a társulási megállapodás módosítása, c./ a társulás elnökének, alelnökének megválasztása, d,/ a társulás bizottságának megválasztása, c./ a társulásból történő kizáráshoz. A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, az elnök akadályoztatása esetére az elnök javaslata alapján alelnököt.

8 A társulási tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. A társulás pénzügyei felügyeletére három tagú pénzügyi bizottságot, az általa ellátott szakmai feladatok ellenőrzésére három tagú szakmai bizottságot hoz létre. VIII. A társulás működésének finanszírozása A társulás költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos gesztori feladatokat Lőrinci város Önkormányzata látja el 2013 július 1.-től. Az intézmény által határozattal elfogadott költségvetését, beszámolóját Lőrinci város Önkormányzata költségvetési rendelete foglalja magába. A társult önkormányzatokat terhelő költségvetési előirányzatokról a társult önkormányzatok döntenek a költségvetési rendeletükben. Az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti feladatainak végrehajtásához szükséges az állami támogatást meghaladó- többletköltségeit lakosságszám arányosan viselik. A társult önkormányzatok az állami támogatással nem fedezett költségeket tárgyév március 31.-ig és tárgyév szeptember 30.- ig utalnak át a gesztor önkormányzat számlaszáma javára. A befizetési határidő be nem tartása esetén a befizetési határidőt követő 30 munkanapig a fizetési kötelezettségét nem teljesítő önkormányzattal szemben a gesztor önkormányzat jogosult azonnali beszedési megbízást érvényesíteni. A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási tanácsa az esetlegesen keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról a társulás által fenntartott intézmény költségvetési beszámolóját követően, a zárszámadási határozatával egyidejűleg dönt. A szociális étkeztetés, védőnői szolgálat, idősek otthona, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett tevékenység esetén az üzemeltetéshez, fenntartáshoz a Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított támogatáson valamint az intézmény saját bevételén felül szükséges pénzügyi fedezet teljes összegét a gesztor önkormányzat biztosítja. A gesztor önkormányzat: Lőrinci város Önkormányzata (3021. Lőrinci, Szabadság tér 26.) Számlaszáma: OTP. Bank Rt A társulási tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. / gesztor önkormányzat/ A társulás telephelyei: a./lőrinci, Bem u. 2. b./ Rózsaszentmárton, Kossuth u. 5. c./ Heréd, Vörösmarty tér 1. d./ Petőfibánya, Akácfa út 1. e./ Nagykökényes, Szabadság út 12. A társulás saját vagyonnal rendelkezhet. A társulás megszűnés, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. A vagyonszaporulatra a közös tulajdonra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb öt évre el lehet halasztani. Ebben az esetben a kivált tagot használati díj illeti meg. IX. A társuláshoz való csatlakozás, a társulás megszűnése A társuláshoz csatlakozni és abból kiválni bármikor lehet. A társuláshoz való csatlakozásról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel hozott határozatban kell dönteni. Erről a határozatról a társulási tanácsot értesíteni kell. Kiválni a települési önkormányzat képviselő-testületének hat hónappal korábban meghozott döntése utáni napon lehet, a kiválásról szóló - minősített többséggel hozott - döntést haladéktalanul kell a társulás tagjaival közölni.

9 A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. A társulás megszűnik: a./ ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult, b./ ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározták, c./ a törvény erejénél fogva, d./ a bíróság jogerős döntése alapján. X. Beszámolás, ellenőrzés 1. A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal beszámol tagjainak, amely beszámoló Társulási Tanácsi határozattal kerül elfogadásra. 2. A polgármesterek évenként a költségvetési beszámoló keretében adnak számot a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről. 3.Az intézmény vezetője évente egy alkalommal beszámol az intézmény munkájáról a Társulási Tanács részére az éves költségvetéshez, vagy zárszámadáshoz kapcsolódóan. XI. Záró rendelkezések A megállapodás 2. sz módosítását Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2015.(I29.) Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2015 (..), Rózsaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2015 (..) sz., Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015 (I.) sz. határozatával, Nagykökényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2015 (..) sz. határozatával módosította. A megállapodás hatályba lépéséhez valamennyi társult önkormányzat Képviselő-testületének minősített többséggel meghozott jóváhagyó határozata szükséges. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő, illetve a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út igénybe vételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésérehatáskörtől függően- a Hatvani Járásbíróság illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Ez a módosított társulási megállapodás a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselőtestületének jóváhagyását követően lép hatályba. Lőrinci Város Önkormányzata /3021. Lőrinci, Szabadság tér 26./ képv: Víg Zoltán polgármester Ellenjegyezte: Schottner Norbert Heréd Község Önkormányzata /3011. Heréd, Rákóczi u.39./ képv: Kómár József polgármester Ellenjegyezte: dr. Farkas Andrea

10 Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat /3033, Rózsaszentmárton, Kossuth u.1./ képv: Sipos Jánosné polgármester Ellenjegyezte: dr. Kórós Tímea Petőfibánya Községi Önkormányzat /3023, Petőfibánya, Bánya u.3./ képv: Juhászné Barkóczy Éva polgármester Ellenjegyezte: dr. Gyirán Viktor Nagykökényes Községi Önkormányzat /3012, Nagykökényes, Szabadság út 37./ képv: Besszer Andrásné polgármester Ellenjegyezte: dr. Farkas Andrea Lőrinci, 2015.

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Ikt. szám: 659/2014. Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben