Óbudai Információs Füzetek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbudai Információs Füzetek"

Átírás

1 Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa 1

2 Tartalomjegyzék Bevezetô 5 Az óvodai felvételekrôl 6 Iskolaérettség a gyermekorvos szemszögébôl 8 III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában mûködô óvodák Százszorszép Óvoda reménység u Telephely gelléri Andor Endre u Pitypang Mûvészeti Óvoda Hunyadi u Telephelyek Czetz János u. 25.; Ürömi u. 2. Tagintézmény Gyöngyforrás Óvoda dósa u. 4. Hétpettyes Óvoda Harrer Pál u Tagintézmény Szín-Kör-Játék Óvoda solymár u Telephely Törzs u. 2. Óbudai Mesevilág Óvoda Bárczi Géza u Tagintézmény Cseppke Tagóvoda Bárczi Géza u. 2. Vízi Óvoda víziorgona u. 2. Telephely víziorgona u. 1. Vackor Óvoda árpád fejedelem útja Tagintézmény Mókus Óvoda mókus u Gyermeksziget Montessori Óvoda Zipernowsky Károly u Tagintézmény Mosolygó Tagóvoda kelta u Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda Pais Dezsô u Tagintézmény

3 Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda Medgyessy Ferenc u. 1. Almáskert Óvoda szérûskert u Tagintézmény Óbudai Csicsergô Óvoda szérûskert u. 41. Telephely Gázgyár lakótelepi Óvoda gázgyár lakótelep Ágoston Mûvészeti Óvoda ágoston u. 2/a 42 Telephely váradi u. 15/a Tagintézmény Kastély Óvoda Bécsi út 236. Gyermekvilág Óvoda vitorla u Telephelyei kanóc u. 3.; Arató Emil tér 2. Meseerdô Óvoda váradi u Telephely kerék u Tagintézmény Szivárvány Óvoda szél u Telephely meggyfa u. 14. Magán, egyházi, alapítványi óvodák Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda Tímár u. 13/b 52 Óbudai Waldorf Óvoda Harrer Pál u Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány Katica Óvoda vasút sor Kis Katica Óvoda ráby Mátyás u. 37/b Csodavilág Gyermekbirodalom Magánóvoda és Bölcsôde kapaszkodó u Törpike Óvoda Czetz János u Kisközösség Alapítvány Óvoda Emôd u Tulipán Gyermekkert Óvoda Remetehegyi út Tisztelt óvodaválasztó Szülôk! Amikor a kisgyermekük eléri az óvodás kort, számos kérdés merül fel az óvoda kiválasztásával, a gyermek fejlôdésével, és a család mindennapjainak megváltozásával kapcsolatban. Azt szeretnénk, hogy kielégítô és megnyugtató válaszokat kaphassanak, ezért állítottuk össze ezt a kis kiadványt. A kiscsoportos korú gyerekek számára a biztonságérzet a legfontosabb. A kerületi óvodáinkban dolgozó pedagógusok szakmai tapasztalatokkal és nagy gyakorlattal rendelkeznek, így minden esély megvan arra, hogy a kicsik elsô találkozása egy intézménnyel zavartalan és problémamentes legyen. Az önkormányzatnak mint az óvodák fenntartójának kettôs feladata van. Egyfelôl a lehetôségeinkhez mérten gondoskodnunk kell arról, hogy a gyerekek megszeressék, a szülôk pedig megbízzanak az óvodában, és kielégítônek találják a körülményeket. Másfelôl, segíteni szeretnénk Önöket, elsôsorban információval, tanácsadással, de igény esetén a közelebbi megismerés lehetôségének megteremtésével is. Bízom benne, hogy a most kézben tartott füzet megkönnyíti majd a végsô döntésüket. A kerületben folyó fenntartói és nevelôi munka elismerése, ha Önök a szeptemberi beíratást követô idôszakban is úgy érzik, hogy jó döntést hoztak. Kívánom, hogy így legyen! Bús Balázs polgármester 5 Óvodák körzetei 67

4 Kedves Szülôk! Minden szülô életében eljön az a pillanat, amikor elôször csukja be maga mögött az óvodai beiratkozás elsô határnapját megelôzô három hónapnál régebb óta az óvoda ajtaját, és el kell válnia gyermekétôl. Nyugtalanító a tudat, hogy szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, arra lehet következtetni, hogy a gyer- idegenekre kell bízni gyermeküket. A születéstôl óvodáskorig hatalmas biztonságot mek lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerûen lakik. Ebben az jelentô, nyugodt családi légkörbôl kikerülve új ingerek sokasága, a esetben az óvodavezetô jogosult felszólítani az óvodába jelentkezô gyermek környezet és a szokások újdonsága komoly megpróbáltatás lehet szülônek és szülôjét, hogy az életvitelszerû körzetben lakás tényét igazolja. Ez úgy lehetséges, gyermeknek egyaránt. hogy a felszólítás kézhez vételétôl számított 15 napon belül bemutat- Örömteli évek elôtt állnak és ezeknek az éveknek a megalapozása már az elsô ja a területileg illetékes védônôtôl származó, a védônôi ellátás igénybevételét óvodai napon megkezdôdik. Fontos, hogy együttmûködjenek az óvodapedagógusokkal igazoló nyilatkozatot. Az óvodavezetô jogosult az életvitelszerûen körzetben és bízzanak bennük. Ez az alapja annak, hogy gyermekük bizton- lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenôrizni. ságban érezze magát, és ennek az elôkészítését már hetekkel, hónapokkal a Tájékoztatónk a III. kerületi óvodákról a 2014/2015-ös nevelési évben is hasznos beszoktatás elôtt meg kell kezdeni. Türelemmel, okos szeretettel lehet ezt a csodálatos ismereteket tartalmaz. idôszakot szebbé és felejthetetlenné tenni. Kérem, fogadják szeretettel megújult kiadványunkat, mely tájékoztatást nyújt 6 Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. óvodáink sokszínûségérôl. 7 A beíratás idôpontja május 5 9. Gyermekeiknek boldog óvodás éveket kívánok! Óvodába a gyermekek általában 3 éves kortól iskolakezdésig járhatnak. Kivételes esetben lehetôség van arra is, hogy a harmadik életév betöltése elôtt kezdje el a gyermek az óvodát. Ennek feltétele, hogy az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett felvétele után még rendelkezzen szabad férôhellyel, illetve hogy a gyermek fél éven belül betöltse harmadik életévét. Halasiné Petrovai Erika A jelenlegi szabályozás* szerint 2014 szeptemberétôl még csak az 5. óvodai referens életévüket betöltött gyermekeknek kötelezô az óvodai ellátást iskolára való Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat felkészítést igénybe venni. A gyermeket elsôsorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. *Megjegyzés: A nemzeti köznevelésrôl szóló évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése Szeretném felhívni figyelmüket néhány január 1-jétôl hatályos változásra: szeptember 1-jétôl hatályos, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2012-ben születtek Ezentúl vizsgálni lehet annak tényét, hogy a gyermek életvitelszerûen az adott és augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. (Lehetséges felmentést kapni a 3. éves kortól címen lakik. Életvitelszerû ott lakásnak minôsül, ha a gyermek az óvoda körzetében történô óvodába járás alól. A felmentést a szülô kezdeményezheti, és a jegyzô adhatja meg az található ingatlant otthonául használja, és a lakás/családi ház/bérlemény óvodavezetô és a védônô egyetértésével. Ez azt jelenti, hogy felmentés kérvényezésére az óvo- a lakcímnyilvántartásban a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként dába való jelentkezés után kerülhet sor.)

5 Az óvodai felvételekrôl A Nemzeti köznevelésrôl szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) 8. (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelô intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet továbbiakban rendelet 12. (1)). A Nkt. 49. (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehetô fel. Az óvoda felveheti azt a körzetben lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtôl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezô három éves és annál idôsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetô. (Nkt. 8. (1) A szülô gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklôdésének megfelelôen, saját vallási, világnézeti meggyôzôdésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt (2)) Jelentkezni a meghirdetett idôpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. (rendelet 20. (1)). A jelenleg bölcsôdében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. a különélô szülôk a gyermek sorsát érintô lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követôen közös szülôi felügyelet hiányában is együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélô szülô felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette (1952. évi IV. törvény 72/B. ) A JELENTKEZÉS IDÔPONTJA: MÁJUS A szülô gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkezô 9 gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben amennyiben azt a férôhelyek száma lehetôvé teszi folyamatosan történik. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermekének személyazonosítására alkalmas, A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. (3) bekezdése értelmében, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló ható- a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti a nevelési sági igazolványt, továbbá a szülô személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági év kezdô napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek igazolványát (rendelet 20. (3)), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai teljesítéséért a szülô felelôs (Nkt. 72. (1)). beíratásánál a szülônek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülôje, amennyiben a gyermek Magyarország területén (Nkt.92. ). gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás A sajátos nevelési igényû gyermekeket nevelô óvodába való felvételhez a idejének utolsó határnapját követô tizenöt napon belül írásban értesíteni a szakértôi és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzôt igényû gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai in- (rendelet 20. (2)). tézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt.47. ). Mit kell tudni az óvodai felvételekrôl? Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. (1)). nyelven részesülhet óvodai nevelésben.

6 A Fôváros több kerületében mûködik nemzetiségi, illetve nemzetiségi nyelven is nevelô óvoda. Nemzetiségi nyelvû, illetve idegen nyelven is nevelô önkormányzati óvodák: Az óvoda vezetôje a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülôket június 6-ig. Az óvoda döntése ellen a szülô a közléstôl, ennek hiányában a tudomására III. ker. Bárczi Géza u. 1. Óbudai Mesevilág Óvoda (német) jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be III. ker. Bécsi út 236. Ágoston Mûvészeti Óvoda Kastély tagóvodája (német) az óvodavezetônél (Nkt. 37. ). VI. ker. Városligeti fasor 28. (német) Az óvodavezetô az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc VII. ker. Rózsák tere 6 7. Szerb Tanítási Nyelvû Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium (szerb) napon belül elbírálás céljából önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzôjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz VII. ker. Rózsa u. 5. (szerb) küldi meg. XI. ker. Kecskeméti u Kelenvölgyi Óvoda (német) Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. XI. ker. Gazdagréti tér 2/a Gazdagréti Szivárvány Óvoda (német) A szülô a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstôl XII. ker. Normafa u (német) számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. XIII. ker. Lomb u Szlovák Tanítási Nyelvû Óvoda, Ezen eljárás pontos határidôit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg. Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium (szlovák) Az új gyermekek fogadása a tanév nevelési év elsô napjától folyamatosan XIV. ker. Óperenciás Óvoda Bolgárkertész u. 12. (német) történik. 10 XIV. ker. Kántorné sétány 1 3. Horvát Tanítási Nyelvû Óvoda, Általános 11 Iskola, Diákotthon és Gimnázium (horvát) Az elsô óvodai foglalkozási nap a tanév nevelési év elsô napja: XVII. ker. Újlak u Csillagszem Óvoda (német) szeptember 1. (hétfô) XVIII. ker. Építô u. 5. Kossuth u (német) XVIII. ker. Vándor S. u. 7. (német) Ekkor történik az eddig bölcsôdében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek XVIII. ker. Csolt u. 4. (német) átvétele is. XX. ker. Baross u. 79. (német) XXI. ker. Árpád u. 2. (német) A kerületi önkormányzatokkal egyeztetve: XXIII. ker. Szitás u. 99. (német) XXIII. ker. Templom u. 10. (német) A gyermeket elsôsorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetôleg ahol szülôje dolgozik. Az óvodai felvételrôl, átvételrôl az óvoda vezetôje dönt. Ha az óvodába jelentkezôk száma meghaladja a felvehetô gyermekek számát, az óvodavezetô, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. (2)). Sárádi Kálmánné dr. fôjegyzô

7 Óvodaérettség a gyermekorvos szemszögébôl Az óvodáskor elérése és a gyermek óvodába kerülése nagy változás mind a gyerek gyógyulása után csak gyermekorvosi igazolással vihetô újra az óvodai gyermek, mind a gyermek környezete szempontjából. A család szûk, de személyes közösségbe. Ezt a házi gyermekorvos állítja ki orvosi vizsgálat után. A közösbe, törôdést biztosító légkörébôl bekerül az elsô igazi gyermekközösségségbe adáskor fontos lenne a szülôk szolidaritása is, ha az este hányós, has- mely mind testi, mind lelki, mind szociális értelemben új feladatok elé állítja, menéses, esetleg hôemelkedéses gyereket nem vinnénk másnap közösségbe, úgy a gyermeket, mint a családot. abban a hiú reményben, hátha jobban lesz, mert ez újabb fertôzô forrás Testi értelemben a legfontosabb változás a gyakori vírusfertôzések, fôként lesz a többi gyerekre nézve. Szerencsés az a szülô, akinek munkája lehetôvé az ôszi és téli idôszakban. Ennek oka egyrészt az, hogy a gyerek az addig teszi a hosszabb ápolást, vagy van mozgósítható nagyszülô, mert egy-két megszokott kórokozó és immunológiai családi közegbôl kikerülve a többi plusz nap otthon lábadozva mindig aranyat ér. társa jóvoltából sok, számára új kórokozóval kerül kapcsolatba, melyekre Mindezen problémák ellenére az óvodáskor mégis az egyik legboldogabb, korábban még nem alakult ki immunitása. Ezek általában banális felsô légúti leggondtalanabb idôszak szülônek, gyermeknek egyaránt. Segítsük egymást, vagy tápcsatorna vírusfertôzések, melyek járhatnak lázzal vagy anélkül, jellemzôen hogy még inkább az lehessen! 4 5 napon át. Nagyon gyakori, fôleg az elsô évben az állandó nátha 12 és éjszakai köhögés teljes jóllét és láztalanság mellett. Ez a vírus- és baktériumfertôzésekre 13 adott folyamatos nyálkahártya-védekezés miatt alakul ki, ez- által ugyanis a légúti nyálkahártya a kórokozók behatolását akadályozza meg, illetve azok folyamatos eltávolítását kísérli meg. Szintén gyakori a hasmenés, hányás is, sôt a bárányhimlôn is az óvodában esik át a gyerekek többsége. Dr. Zonda Igor Az óvodás korú gyermek immunrendszere már sokkal tökéletesebben mûködik, házi gyermekorvos mint bölcsôdés korban, de természetesen még sok a tanulnivalója, és klinikai immunológus és allergológus ennek a tanulási folyamatnak természetes része a sok felsô légúti hurut. Ilyen hurutos betegségek alkalmával célszerû otthon tartani a gyereket addig, míg állapota nem rendezôdik, mert a félig betegen visszavitt gyerek csak újabb forrása lesz a további közösségi fertôzéseknek. Fülfájás vagy láz esetén mindenképpen lássa gyermekorvos a beteget, mert ritkán ugyan, de elôfordulhat felülfertôzôdés, illetve bakteriális szövôdmény is óvodás korban viszonylag gyakori szövôdmény a középfül-gyulladás, ami már antibiotikus kezelést is indokolhat. Ha nincs ilyenre szükség, akkor csak otthoni szeretô ápolás és tüneti terápia javasolt orrszívással, lázcsillapítással, váladékoldással, hasmenés-hányás esetén diétával szükség szerint. A magyar gyakorlat szerint beteg

8 Százszorszép Óvoda Kedves Szülôk! Tisztelt Érdeklôdôk! Daisy Kindergarten 1032 Budapest, Reménység u. 6. Tel.: ; Fax: Honlap: Óvodavezetô: Dr. Bozzayné Káli Tünde Nevelési programunk fô célja a gyermeki kreativitás kibontakoztatása, tág teret biztosítva a gyermekek megismerési, önmegvalósítási, önkifejezési vágyának. A Szôlôtô Kétnyelvû Alapítvány közremûködésével minden csoportunkban két nyelven (magyar-angol) folyik a nevelés, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait, megfelelve a magyar óvodapedagógiai elvárásoknak. A nyelvi fejlesztés beépül a gyermekek napi tevékenységébe. Kétnyelvû programunk Kedves nénik, bácsik, gyerekek! díjköteles. Nevelômunkánk fô eszköze a játék, a játékos foglalkoztatás. E mellett nagy 14 Óvodánk Óbudán, a Reménység utcában található, ahol 130-an, öt csoportban töltjük a mindennapjainkat. Tágas, jól felszerelt csoportszobáink vannak, s egy nagyon szép, fákkal teli kertünk, amit minden évszakban boldogan veszünk birtokba. Télen szánkózunk, hóembert építünk, nyáron vidáman pancsolunk a medencében és sokat mozgunk a friss levegôn, ügyesedünk a kerti játékokon. A mi ovinkban csupa kedves óvó néni és bácsi van. Ráadásul egyszerre mindig ketten is foglalkoznak velünk. Egyikük magyarul, másikuk angolul. Elôször nagyon furcsa ez nekünk, mert csak a magyar óvó néni szavait értjük, de az angol óvó nénik, bácsik is olyan jókat játszanak velünk, hogy arról nem érdemes lemaradni, így aztán kis idô múlva már ôket is jól értjük, sôt már el is tudjuk mondani nekik, amit szeretnénk. Az a jó ebben az oviban, hogy nagyon sokféle dolgot kipróbálunk, megtapasztalunk. Énekelünk, körjátékot játszunk, hangszeren kísérjük a dalainkat. Verseket mondunk, a meséket nem csak hallgatjuk, el is játsszuk, bábozzuk, sôt mi magunk is mesélünk, még angolul is! Sokféle érdekes dolgot készítünk, barkácsolunk, új és új izgalmas eszközöket próbálhatunk ki. Sok tapasztalatot gyûjtünk a környezetünkrôl. Várunk Téged is! Gyere, legyél Százszorszép ovis! hangsúlyt fektetünk a gyermekek mozgásfejlesztésére, az egészséges életmód kialakításra, a kommunikációs készség, az anyanyelvi és nyelvi nevelésre, a vizuális látásmód kialakítására, formálásra. Elengedhetetlen nevelési feladatunk a gyermekek szociális érésének elôsegítése, a közösségi magatartás alakítása, ezen belül az érzelmi és erkölcsi nevelés. A környezeti nevelés területén végzett tevékenységünk elismeréseként elnyertük a ZÖLD ÓVODA címet. Óvodánkban tehetséggondozással kiemelten foglalkozunk. A szülôk igényeit figyelembe véve óvodásainknak nevelési idôn túl különbözô sporttevékenységeket kínálunk. Intézményünk igényes, esztétikus környezetének kialakításában nagy szerepet játszik a Százszorszép Alapítvány. Óvodapedagógusaink munkáját logopédus, fejlesztôpedagógus és pszichológus segíti. Óvodánk 6.30-tól óráig tart nyitva. Megközelíthetô az 1-es és a 17-es villamossal, a 160-as és 260-as jelzésû autóbuszokkal. Szeretettel várjuk óvodánkba az érdeklôdô szülôket április 15- én órakor, ahol pedagógiai programunkról kaphatnak tájékoztatást, valamint nyílt napunkra, melyet április 16-án és 17-én délelôtt tartunk. (Bejelentkezés az április 14-i tájékoztatón.) 15 Dr. Bozzayné Káli Tünde óvodavezetô

9 Százszorszép Óvoda Gelléri Andor Endre (Tégla) utcai telephely 1032 Budapest, Gelléri A. E. (Tégla) u Tel.: ; Fax: Honlap: Óvodavezetô: Dr. Bozzayné Káli Tünde Óvodánk a Remetehegy tövében, a Szent Margit Kórház mellett, a Kiscelli kastély szomszédságában helyezkedik el. Megközelíthetô az 1-es és a 17- es villamossal, illetve a 160-as és 260-as jelzésû autóbusszal. A jó környezeti adottságokkal rendelkezô, téglaépítésû óvodát tágas játszóudvar veszi körül. A fákkal, virágokkal, bokrokkal, beültetett füves játszóudvar ideális játszóhely az ide járó gyermekek számára. Levegôje tiszta, ózondús, Óbudán egyedülálló. Ebben az életkorban alakul ki életstílusa, azok a személyiségjegyek, melyek késôbb befolyásolják kapcsolatait, társadalomhoz, közösséghez, munkához való viszonyát. Nevelési programunk, amely az Adler individuál-pszichológiájára épülô, bátorító nevelést célozza meg, tartalmazza mindazokat a szilárd emberi értékeket, amelyek nevelômunkánk alapjait képezik, ezeknek rendeljük alá nevelési célkitûzéseinket, ezek képezik nevelési hitvallásunk alapját. A legfôbb tevékenységünk a játék és a mozgás, erre a két területre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt nevelômunkánkban. A helyi adottságainkra építve, a gyerekek, a nevelôk és a szülôk aktív közremûködésével a környezettudatos nevelés kiemelt jelentôségû óvodánkban, ennek elismeréseként 2012-ben elnyertük a ZÖLD ÓVODA címet. Intézményünk 4 homogén életkorú csoporttal mûködik, reggel 6 órától délután 18 óráig tart nyitva. Óvodánk felvállalja az integráltan nevelhetô, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek nevelését. Óvodásainknak egyéni fejlesztést, kompenzá- 16 A nevelôtestület pedagógiai szemléletét meghatározza az a tudományos értékû ciót tudunk biztosítani. Az óvodapedagógusok munkáját logopédus, pszicho- 17 pszichológiai tény, hogy a gyermek életében meghatározó az elsô 5 éve. lógus, és fejlesztôpedagógus segíti. Az óvoda színvonalas tárgyi eszközökkel való ellátásában segítségünkre van a Színes Gyermekvilág Alapítvány. Örömmel várjuk az érdeklôdô szülôket. Szívesen adunk tájékoztatást óvodánkról, pedagógiai programunkról áprilisban, telefonon elôre egyeztetett idôpontban. Dr. Bozzayné Káli Tünde óvodavezetô Borosné Hodop Mária óvodavezetô-helyettes

10 Pitypang Mûvészeti Óvoda 1039 Budapest, Hunyadi u. 10. Tel.: Budapest, Czetz János u. 25. Tel.: Budapest, Ürömi u. 2. Tel.: Tagóvoda: Gyöngyforrás Óvoda 1031 Budapest, Dósa u. 4. Tel.: Honlap: Óvodavezetô: Gombos Albertné A Gyöngyforrás tagóvoda a Római-parton, kiemelt zöldövezetben található, forgalomtól távol esô helyen, kiemelkedô nagyságú, parkszerû kerttel körülvéve. Megközelíthetô: BKV 34-es busszal. A gyermekek nevelése a lehetôségekhez mérten a szülôk igényeit figyelembe véve vegyes életkorú csoportokban történik. A Hunyadi utcai óvodában 5, a Czetz János utcai és az Ürömi úti óvodákban 3 3, a Gyöngyforrás Óvodában 4 csoport mûködik. Mind a négy óvodában Nagy Jenôné Óvodai nevelés a mûvészetek eszközeivel elnevezésû programjával dolgozunk. A nevelôtestület számára kiemelt nevelési feladat a mûvészeti nevelés, a néphagyományok ápolása, mely kiegészül az egészséges életmódra, a környezettudatos magatartásra neveléssel. Kedves Szülôk! Helyi nevelési programunk alapelve: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik 18 Köszöntjük mindazokat, akik érdeklôdnek óvodáink iránt! Intézményünk négy épületben mûködô törzs- és tagóvodából, valamint telephelyekbôl áll, ahol a gyermekek nevelése a lehetôségekhez mérten azonos elvek, célok alapján történik. Nyitva tartásunk: mind a négy épületben. A Hunyadi utcai törzsóvoda és a Czetz János utcai óvoda Csillaghegy Duna-part felé esô részén, fôútvonalaktól távol, családi házakkal, kertekkel övezett környezetben található, mely ideális hely a gyermekek számára. Megközelíthetôk: BKV 134-es busszal. Az Ürömi úti óvoda Csillaghegy hegy felôli részén helyezkedik el, forgalmas utak mellett, de ôsfás, árnyékos udvara kellemes játszóhelye a gyermekeknek. Megközelíthetô: HÉV-vel, BKV 134-es busszal. meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Nevelésünk során a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit kívánjuk érvényesíteni. A COMÉNIUS 2000 Minôségfejlesztési Program keretében kiépítettük a partnerközpontú mûködés rendszerét, melyet folyamatosan fejlesztünk. Hunyadi és Ürömi utcai óvodáink az ELTE TÓFK hallgatóinak gyakorlóhelyei. Óvodapedagógusaink folyamatosan képzik magukat, hogy a társadalmi változásokhoz igazodva nevelhessék, fejleszthessék a gyermekeket. Nevelômunkájukat szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek, logopédusok, fejlesztôpedagógus és pszichológus segítik. Küldetésnyilatkozatunk: Mi, a Hunyadi, Czetz, Ürömi, Gyöngyforrás Óvodák dolgozói olyan harmonikus, érzelemben gazdag környezet kialakítására törekszünk, ahol a ránk bízott 19

11 gyermekek biztonságban érzik magukat. Felfedezik a világ apró csodáit, miközben önfeledten, vidáman, tevékenyen ismerkednek tágabb környezetükkel Budapest, Harrer Pál u. 7. HÉTPETTYES ÓVODA Célunk, hogy életkori és egyéni képességeiket figyelembe véve, minél több Tel.: élményhez juttatva ôket, fejlôdjön személyiségük. Honlap: A családok nevelési elképzeléseit tiszteletben tartva olyan szülô-nevelô kapcsolatot kívánunk kiépíteni és fenntartani, ami garantálja a gyermekek egész Budapest, Solymár u Tel: Szín-Kör-Játék Tagóvoda séges fejlôdését, sokoldalú személyiségfejlesztését Budapest, Törzs u. 2. Tel: Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minôség Óvodavezetô: Ferenczné Gulyás Ilona iránt elkötelezett, segítôkész, munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük együttmûködô szülôkkel valósítjuk meg. Tagintézmény-vezetô: Kiss Anita Nálunk a minôségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak sokoldalú képzése, a minôségirányítási rendszer mûködtetése és folyamatos fejlesztése. Óvodánk Óbuda jól megközelíthetô csomópontjánál, három épületben várja a Nevelôtestületünk fontosnak tartja a tehetségígéretek felkutatását, a megfelelô hozzánk érkezô gyermekeket. feltételek biztosítása mellett a Tehetséggondozó Mûhelyek mûködtetését, a A Harrer Pál utcában üzemelô Hétpettyes Óvoda az 5-ös HÉV-vel, a 86-os, beválogatott gyermekek képességeinek megerôsítését, fejlesztését, fokozását. 106-os, 34-es, 9-es autóbusszal, illetve az 1-es villamossal közelíthetô meg. 20 Minden nevelési év elején megbeszélésre kerül az önköltséges tanfolyamok A Szín-Kör-Játék Tagóvoda az 1-es villamossal és a 160-as autóbusszal érhetô el. 21 szervezése, melyeket túlnyomórészt a délutáni órákra korlátozunk. Mindhárom épületben hétfôtôl péntekig ig látjuk el a gyermekeket. Gyermekeinkkel sokat tartózkodunk a szabadban, hagyománnyá vált a közös kirándulások szervezése. Hagyományainkról részletes leírás a honlapunkon található. Alapítványaink: Csillaghegy az ovisokért Alapítvány (Hunyadi-Czetz-Ürömi Óvoda) Meseforrás Alapítvány (Gyöngyforrás Óvoda) Szeretettel várjuk a hozzánk jelentkezô gyermekeket, és a nevelési céljaink megvalósításához tisztelettel kérjük és igényeljük a szülôk együttmûködô segítségét. Az óvodai elôjegyzés idôpontjairól, a honlapunkról tájékozódhatnak. Gombos Albertné óvodavezetô

12 22 A Harrer Pál utcában kilenc csoport, a Törzs és Solymár utcában négy-négy csoport mûködik. A jó levegôjû, biztonságos udvarainkon számos lehetôség adódik a mozgásra, játékra, a természet kincseinek felfedezésére, megfigyelésére. Tágas, világos, barátságos csoportszobáinkban számos csodára, meglepésre lehet számítani nap mint nap. Legfontosabb számunkra az, hogy a gyermekek jól érezzék magukat intézményünkben, érezzék szeretetünket, változatos lehetôségeket kapjanak arra, hogy képességeik fejlôdhessenek. Gondoskodunk arról, hogy napjaik vidáman teljenek, kérdéseikre választ kapjanak, nyitottak, tevékenyek legyenek, egészséges, biztonságos környezetben nevelôdjenek. Óvodánk 2013 decemberében ZÖLD ÓVODA minôsítést kapott. Nevelési célunk a gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése, a kreativitás, alkotókészség, a tehetséggondozás, környezettudatos nevelés kibontakoztatása. Felmérjük gyermekeink meglévô és fejlesztendô képességeit, a szülôkkel együttmûködve valósítjuk meg egyéni fejlesztési terveinket. Munkánkat fejlesztô Óvodapedagógusaink alapképzettségük mellett speciális területeken további képzettségekkel rendelkeznek (gyógytestnevelés, fejlesztô pedagógia, drámapedagógia, népi játszóház vezetôi, bátorító pedagógia, új módszerek a vizuális nevelés terén, önismereti, énképkorrekciós képzés, tehetséggondozás). Munkánkat szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek segítik. Hagyományaink alapkövei a népi ünnepek. Szülôkkel közös hagyományos programjaink: ôsszel a szüreti mulatság, a Márton nap, télen az adventi teadélután, tavasszal a húsvéti játszódélután, tojásfestés, asztali díszek készítése. Nagyon sikeres a több éve megrendezésre kerülô nyár eleji családi és sportnap. Pedagógiai céljaink megvalósítását segíti a székhely intézményben a Pöttömfalva Óvodai Egyesület, a tagintézményben a Napsugárka Alapítvány. Egyéb szolgáltatások (életkori sajátosságok figyelembe vételével, szerzôdéssel): kosárovi, gyermekfoci, angol, tartásjavító gyermektorna, gyermektánc. Szeretettel várjuk leendô óvodásainkat és szüleiket bemutatkozó, nyílt délelôttünkre! 23 pedagógus, pszichológus segíti. Kirándulásokat, sétákat szervezünk az élô és élettelen természet csodáinak felfedezésére, az élmény alapú megismerés érdekében. Csak szülôknek: Gyerekkel együtt: Minden nap szabad teret adunk a gyermekeknek az alkotó játékra, kezdeményezett tanulási tevékenységeinket a játékba építetten szervezzük. (Mozgás, Harrer utca: vers-mese, rajzolás, mintázás, ének-zene, belsô világunk megismerése, külsô Törzs utca: világ tevékeny megismerése). Solymár utca: Valljuk: A játék az az eszköz, amely legalkalmasabb az érzelmek, akarat kifejezésére, a szociális magatartás szabályainak elsajátítására, a világ megismerésére. Döntéshozó, stressz kezelô és drámajátékok segítségével lehetôséget biztosítunk a gyermekek számára önmaguk megismerésére. Játékos tevékenységeink során megtapasztalják, megérzik a mûvészet szépségét, személyiségformáló erejét (zene, tánc, film, elôadó-mûvészet, bábmûvészet, képzômûvészet, népi kézmûvesség). Az igazi értékek felismerésére neveljük gyermekeinket, célunk, hogy értôen védjék életadó környezetüket, ismerkedjenek a hagyományos népi értékekkel. Ferenczné Gulyás Ilona óvodavezetô

13 Óbudai Mesevilág Óvoda 1039 Bp., Bárczi Géza u. 1. Tel./fax: Tagintézmény: Cseppke Tagóvoda 1039 Bp., Bárczi Géza u. 2. Tel.: Tagintézmény: Vízi Óvoda 1039 Bp., Víziorgona u. 2. Tel./fax: Telephely: 1039 Bp., Víziorgona u. 1. Tel.: Honlap: Óvodavezetô: Gólyáné Kaszás Erzsébet Székhelye a Bárczi Géza utca 1. szám alatt található épület, melyben 8 tágas csoportszoba és több egyéni és mikro csoportos fejlesztésre alkalmas helyiség található. A Bárczi Géza utca 2/a szám alatt található az újonnan épült, korszerûen felszerelt, 6 világos, tágas csoportszobával mûködô Cseppke Tagóvoda, melynek nagy elônye hatalmas tornaterme, ahol a gyermekek kielégíthetik mindennapi mozgásigényüket. Cseppke Tagóvodánk kiemelt hangsúlyt fordít a néphagyomány megismertetésére, az azokkal kapcsolatos élményszerzésekre. Értéket közvetít a néphagyomány ápolásán keresztül az ôsi bölcsesség, a hazaszeretet, a humanizmus, a munka becsülete, a pozitív életszemlélet vonatkozásában. A Víziorgona utca 2. szám alatt található óvodánk másik tagintézménye a Kedves Szülôk! Vízi Tagóvoda, mely 9 csoportszobában látja el az oda járó gyermekeket. E mellett több, jól felszerelt kisebb helyiség biztosítja a speciális foglalkozások 24 Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük óvodás életkorba lépett. Nehéz döntés elôtt állnak, hiszen gyermeküknek a legideálisabb, a legbiztonságosabb, a legjobb helyet szeretnék biztosítani óvodás éveire. Döntésüket szeretnénk megkönnyíteni óvodai bemutatkozásunkkal. Az Óbudai Mesevilág Óvoda Békásmegyer hegy felôli oldalának közepén és déli részén helyezkedik el, s 4 intézményegységbôl áll. Megközelíthetôségük a Békásmegyeri HÉV-megállótól gyalog Csillaghegy irányába kb. 10 perc. Az épületek egymástól 2 5 perces távolságra vannak. Óvodáink nyitva tartása: óráig tart, ezen belül óráig, valamint óráig a gyermekek ellátását összevont csoportokban biztosítjuk. megtartásához szükséges helyet. Az óvoda nagy elônye, hogy tornaszobával is rendelkezik, melynek felszereltsége minden tekintetben biztosítja az óvodáskorú gyermekek mozgásfejlôdésének elôsegítését. Kerületünk óvodái közül itt többletszolgáltatásként sószoba áll a gyermekek és a szülôk rendelkezésére. A Víziorgona u. 1. szám alatti telephelyünkön 2 csoportban látjuk el az odajáró gyermekeket, akik az udvari lehetôségeken kívül nagyméretû tornaszobában elégíthetik ki mozgásigényüket. Az óvodák udvarain a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelô eszközök biztosítottak, a játszószerek alkalmasak a tartalmas udvari élet kialakítására. 25

14 26 Megfelelô nagyságú árnyékos terület van mind a 4 udvaron. Az óvoda mind a 4 épületében óvodapedagógusaink több éves tapasztalattal, elhivatottsággal, s az óvónôi végzettségük mellett számos speciális szakterületen további képzettséggel is rendelkeznek. Az óvodapedagógusok munkáját gyógypedagógusok, fejlesztôpedagógusok, logopédusok, pszichológusok és nem utolsósorban szakképzett dajkák segítik. Óvodánk szakmai munkáját a gyermekszeretet, a tisztelet, a megbecsülés és a másság elfogadása jellemzi. Nevelômunkánk fô eszköze a játék, a játékos tevékenykedtetés, a játékba ágyazott tanulás. E mellett nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre, az egészséges életmód alapjainak lerakására, a kommunikációs készség, az anyanyelvi nevelés fejlesztésére. Elengedhetetlen nevelési feladatunk a gyermekek szociális érésének elôsegítése, a közösségi magatartás alakítása, ezen belül az érzelmi és az erkölcsi nevelés. Óvodai nevelésünk fô célja az egészséges, természetbarát, harmonikus személyiség fejlesztése, a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók megalapozása az óvodai nevelés komplex folyamatában. Feladatunk, hogy a éves gyermekeket a szülôkkel együttmûködve, az egyéni és életkori sajátosságaikat figyelembe véve, a fejlesztési lehetôségeket maximálisan kihasználva, változatos módszerek komplex alkalmazásával az általános iskolai tanulásra alkalmassá tegyük. Óvodánk mind a 4 épületében korlátozott számban fogad enyhe értelmi, testi-érzékszervi vagy más fogyatékkal élô gyermekeket, kiemelt szinten látja el a beszéd-, hallás-, látássérülteket, felvállalva integrált fejlesztésüket, iskolára való alkalmassá tételüket. Nagy hangsúlyt fordítunk a tanulási és magatartási zavarok megelôzésére, kezelésére, az esetleges problémák korai kiszûrésére, preventív foglalkozások megszervezésével a kudarcmentes iskolakezdés elôsegítésére, megalapozására. Kiegészítô pedagógiai programként a Bárczi Géza utca 1. szám alatt lévô székhely óvodában német nemzetiségû csoportok is mûködnek. A 2014/15-ös nevelési évre néhány fôt tudunk még fogadni a 4-5 éves korosztályból. Sajnos a többi korosztályt a következô nevelési évre a nemzetiségi csoportba nem tudjuk fogadni férôhelyhiány miatt. Óvodánk csoportszervezési elve: a közel azonos életkorú gyermekek azonos korosztályú (kis középsô nagy) csoportokba történô besorolása. Így óvodánk többnyire homogén csoportokkal mûködik mind a 4 épületben. Ez többnyire az óvodánkat igénybe vevô szülôk kérése, valamint a pedagógiai programjaink magas színvonalú megvalósítása, és a csoportok által szervezett egyéb programok sokrétûsége miatt is szükségszerû. Maradandó élményt nyújtanak gyermekeink számára a különbözô közös programok: mese- és bábelôadások, színház- és múzeumlátogatások, kirándulások, óvodai rendezvények, Vízi majális, gyermeknap, családi nap, farsang, sportnap, táborok stb. A tevékenységek szervezésére a csoportok, illetve az egyén fejlettségének figyelembe vételével kerül sor. Az óvodai csoportok egyéb programjait a szülôi és a gyermeki igények, valamint az életkori sajátosságok figyelembevételével szervezzük. Külön szolgáltatásainkat (a szülôk igénye alapján szervezett délutáni tanfolyamokat, ovifoci, kosársuli, néptánc, úszás, tartásjavító torna, judo) a fentiek figyelembevételével önköltséges formában szervezzük délutánonként, 16 óra után. Óvodáink mûködését a Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány, valamint a Vízililiom Egyesület támogatja a szülôi adományok, felajánlások által. Nyílt napjaink idôpontjáról tájékozódhatnak az óvodák bejárati ajtaján, illetve telefonon az érintett épületeinkben. Tervezett idôpont: április Gólyáné Kaszás Erzsébet óvodavezetô 27

15 Vackor Óvoda 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus Tagóvoda 1036 Budapest, Mókus u. 1. Tel.: Honlap: Intézményvezetô: Dr. Wéber Attiláné Óvodavezetô-helyettes: Kovács Tiborné sporttevékenység (úszás, foci, mûvészi torna ). Kommunikáció: A gyermekek spontán kommunikációján túl, tervezett, játékos formában játék közben is lehetôséget és feltételeket biztosítunk a kommunikáció elemeinek gyakorlására (szituációk, metakommunikáció, hallásfejlesztés ). E három fô JMK sajátosságot kiegészíti a környezettel való aktív ismerkedés: a gyermek közvetlen, és tágabb környezete, a környezet mennyiségi és formai viszonyai, a környezetvédelem alapjai, és a környezetalakítás, valamint a komplex esztétika elemei, az ének-zene, vizuális és az irodalmi nevelés. A JMK program szervezési különlegessége az átjárhatóság rendszere, a 3 speciális játszószoba, a zene-, kézmûves- és tornaszoba mûködtetése: A tornatermünkben a tornaszerek, ügyességi eszközök szabad használata. A 28 Vackor óvodánk 6 csoportos, 150 férôhelyes. Helyi nevelési programunk a JMK (játék, mozgás, kommunikáció). Kiemelten építünk a szülôkkel való együttmûködésre, mert csak közösen lehet a gyermekek érzelmi biztonságát megteremteni, és fejlôdésüket hatékonyan segíteni. Óvodásaink nevelése, fejlôdése, sokszínû tevékenységrendszeren, a JMK pedagógiai program egyedi szervezésû, és speciális gyakorlatán keresztül valósul meg. Három kiemelt eleme a Játék Mozgás Kommunikáció. Játék: A gyermek legfôbb igénye, tevékenysége, melyben minden képességet, készséget, jártasságot megszerezhet. Képességfejlesztô társasjátékok, szabályjátékok, szerepjátékok eszközei, konstrukciós, valamint a mozgásfejlesztô, és a pedagógusok által szervezett szabály, és tudatosan tervezett fejlesztô játékok segítik az önfeledt játék élményét. Mozgás: Jól felszerelt tornatermünk, játékokkal ellátott udvarunk, a mindennapi tervezett, szervezett frissítô torna, a testnevelés foglalkozás, ezen belül a mezítlábas torna, a szabad levegôn tartózkodás és játék, az átjárhatóság (ld. késôbb) keretei biztosítják a sokféle mozgáslehetôséget. Mindezt kiegészítheti a délutáni órákban a szülôk igénye alapján szervezhetô egyéb mozgásos zeneszobában komplex zenei, irodalmi, kommunikációs játékok szervezése. A kézmûves szobában kézmûves tevékenységek biztosítása, melyeket a csoportszobai körülmények között nem alkalmazunk. Vackor óvodánkban ünnepeink nyitottak, szeretettel várjuk a szülôket: állatok világnapja, Mikulás, advent - karácsony, farsang, környezetvédelmi napok, Föld napja, anyák napja, évzáró, Vackor nap, kirándulások. Alapítványunk: Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány; Adószáma: Az óvodába lépés elôtti szülôi tájékoztatóra szeretettel várjuk Önöket április 7-én órakor az Árpád fejedelem útja 60. alatti Vackor Óvodában. Az óvodai elôjegyzés nyílt hetében (május 5 9.) gyerekekkel együtt várjuk a jelentkezô családokat, amikor egy játszóházunkban szerezhetnek ovis élményeket a gyermekek. (Kérjük lakcímkártyát, személyazonosítót, anyakönyvi kivonatot hozzanak!) Elôjegyzés helyszíne: Vackor Óvoda (székhely) 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Kérjük, érdeklôdjenek telefonon, illetve az óvoda ajtajára elhelyezett tájékoztatón! Óvoda megközelíthetôsége: HÉV; 9-es, 29-es, 86-os, 260-as busz, 17-es villamos. 29 Dr. Wéber Attiláné (Judit) ó vo d a ve z e tô

16 Vackor Óvoda Mókus Tagóvoda 1036 Budapest, Mókus u. 1. Tel.: ; Fax: Honlap: Intézményvezetô: Dr. Wéber Attiláné Tagóvoda-vezetô: Balog Ilona Aki lehajol a gyerekekhez, görbén marad, aki közéjük telepszik, a szemükbe nézhet. (Kokas Klára) Tisztelt Szülôk! Célunk, egy olyan tudatos szellemiség és környezetkultúra átadása, melynek során ráirányítjuk a gyermekek figyelmét a természeti és társadalmi értékekre. A természeti ünnepekrôl az óvoda egész gyermekközösségét érintô tevékenységekkel teli közös, játékos délelôttön emlékezünk meg (föld napja, állatok világnapja, madarak, fák napja, víz világnapja, madarászás, erdei óvodai program) ben másodszorra nyertük el a ZÖLD ÓVODA címet. Tevékenységeinket, amikor tehetjük, a szabadban, a természetben, és kirándulások alkalmával végezzük. A nevelés folyamatába tudatosan beépített tanulási folyamatainkat (a gyermek és környezete, matematikai nevelés, irodalom, vizuális tevékenységek, ének-zene, mindennapi, és szervezett heti egy testnevelés jól felszerelt tornaszobában) projektrendszerben tervezzük és végezzük, mely egy összetett, logikus, minden területet komplexen átívelô 30 Óvodánk 1976 óta mûködik, jelenleg 9 csoporttal. Az óvoda épülete a forgalomtól távol, csendes környezetben várja a gyerekeket. Udvarunk folyamatosan korszerûsödik, igyekszünk eszközbôvítéssel a gyermekek igényeit kielégíteni, és újabb, korszerû játékokat beszerezni. A csoportszobáink tágasak, világosak és tükrözik az ott dolgozó óvodapedagógusok egyéniségét. Lehetôség szerint azonos életkorú gyermekek kerülnek egy csoportba és az óvodapedagógusok felmenô rendszerben viszik a gyermekeket az iskolába lépésig. A legfontosabbnak az tartjuk, hogy a gyerekek érezzék jól magukat nálunk. A családdokkal szorosan együttmûködve olyan szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkört igyekszünk teremteni, ahol a gyermek egyéniségének tiszteletben tartásával az egészséges személyiségfejlôdés maximálisan biztosított. A Vackor Óvoda Mókus Tagóvoda pedagógiai programja szerint a környezô világ tevékeny megismerése pedagógiai gyakorlat alapján mûködünk. módszer, amelynek során számítunk a családok, szülôk és gyermekek közös, együttmûködô aktivitására. A gyermekek fejlôdését figyelemmel kíséri, segíti és támogatja: fejlesztô pedagógus, logopédus és pszichológus szakember. Nagycsoportos óvodásaink számára egyéb szolgáltatás igénybevételére lehetôséget biztosítunk a késô délutáni órákban: úszás, karate, judo, zenés mozgás, stb. Minden aktuális hírrôl, eseményrôl az óvoda internetes honlapján tájékozódhatnak. Egyesület: Mókuskaland Egyesület Az óvodai elôjegyzés nyílt hetében (május 5 9.) gyerekekkel együtt várjuk a jelentkezô családokat, amikor egyik játszóházunkban ovis élményeket szerezhetnek a gyermekek. (Kérjük, lakcímkártyát, személyazonosítót, anyakönyvi kivonatot hozzanak!) Elôjegyzés helyszíne: Vackor Óvoda 1036 Bp., Árpád fejedelem útja 60. Kérjük, érdeklôdjenek telefonon, illetve az óvoda ajtajára elhelyezett tájékoztatón! Mókus Tagóvoda megközelíthetôsége: HÉV; 9-es, 29-es, 86-os busz, 1-es villamos 31 Dr. Wéber Attiláné (Judit) óvodavezetô Balog Ilona tagóvoda-vezetô

17 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Budapest, Zipernowsky u. 2. Tagintézmény: Mosolygó Tagóvoda 1039 Budapest, Kelta utca 8. Tel.: , Honlap: Óvodavezetô: Stefán Mariann Intézményünk 6 csoporttal mûködik, csoportszobáink tágasak, világosak. Az épülethez tágas udvar tartozik, ahol folyamatosan bôvítjük a mozgásfejlôdést szolgáló játékeszközöket, így biztosítjuk az egészséges életmód szokásainak kialakítását, a mozgástevékenységek változatos gyakorlását. Óvodánk 1991 óta Maria Montessori pedagógiai módszerével mûködik, amely programunk alapját képezik és mindkét intézményben nevelési gyakorlatban alkalmazzák a pedagógusok. A gyermekek vegyes életkorú csoportban vannak, nincsenek korcsoportok szerint elkülönítve, természetessé válik, hogy a nagyobbak segítik a kisebbeket. Tanítani szóval is lehet, de nevelni csak példaadással. M a r i a M o n t e s s o r i A vegyes csoport tapasztalataink szerint hatékonyabban segíti a gyerme- kek szocializálódását. Csoportjainkban a sajátos nevelési igényû gyermekek integrált nevelését is Kedves Szülôk! biztosítjuk. A pedagógusok munkáját fejlesztô pedagógus, pszichológus, logopédus és 32 Óvodánk Budapest határán, Békásmegyeren a Duna felôli oldalon található. Megközelíthetôség: H5 hévvel Békásmegyer állomásig, onnan 10 perc séta, vagy a (Szentlélek tér felôl) 134-es busszal Bálint Gy. u. megállóig. Nyitva tartás: munkanapokon óráig. gyógypedagógus, gyógypedagógiai- és pedagógiai asszisztens segíti. Hangsúlyozzuk a családdal való együttmûködést, a nyílt és jó szándékú párbeszédet, mely nélkül az egészséges és sérült gyermek nevelése nem lehet teljes. Célunk: harmonikusan fejlôdô, sokoldalú, kreatív, kiegyensúlyozott, segítôkész, egészségesen élô gyermek nevelése, derûs, nyugodt, családias légkörben. Nevelési alapelvünk a gyermekszeretet. A harmonikus, nyugodt, egymásra figyelô óvodai életben a játékot tartjuk elsôdlegesnek. Erre alapozzuk a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz, testi képességeihez igazított tapasztalatszerzéseket. Lehetôséget biztosítunk az egészségnevelés területén az egészséges életmód szokásainak kialakítására és az egészséges testi nevelés erôsítésére: 33 ÖKO-hét gyümölcsnapok mozgástevékenységek sportnapok, kirándulások Programunkat áthatja a gyermekek képességfejlesztése, az óvoda-iskola átmenet, az integráció, az erkölcsi nevelés, a játék, valamint az óvoda és család együttmûködése.

18 Feladataink: érzelmi biztonság és szociális készség kialakítása a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése szabadon tevékenykedjen, kommunikáljon egészséges életmód kialakítása, az érzelmi nevelés, a szocializáció biztosítása képességfejlesztés, az érzékelés különbözô tapasztalatain keresztül értelmi nevelés a fejlesztés megvalósítása, differenciálás Mosolygó tagóvoda 1039 Bp. Kelta u. 8. Tel.: ; Tagóvoda-vezetô: Molnár Ildikó Kedves Szülôk! Tanítani szóval is lehet, de nevelni csak példaadással. M a r i a M o n t e s s o r i Segíts nekem, hogy magam csinálhassam! Maria Montessori Az 1979-ben megnyitott óvodánk Békásmegyeren ideális környezetben, a A gyermeki aktivitás feltétele a szabad mozgás, a változatos tevékenység, fontos Duna felôli oldalon található. Megközelíthetôség: H5 hévvel Békásmegyer állo- továbbá a köré felépített környezet, melyben a lehetô legjobban érvényesül másig, onnan 10 perc séta, vagy a (Szentlélek tér felôl) 134-es busszal Bálint a gyermek szabadsága. Gy. u. megállóig. Nyitva tartás: munkanapokon óráig. Montessori egyik alapvetô elve: Nem a tudás mennyisége a fontos, hanem a Intézményünk 9 csoportban várja a gyermekeket. képességek fejlettsége. Tágas, világos csoportszobáinkat, tornatermünket folyamatosan szépítjük. 34 A nevelés többi területére is nagy hangsúlyt fektetünk, a napirendbe beépítve, Programunk szemléletéhez híven zömében természetes anyagokkal dekorálunk. 35 énekelünk, verselünk, mesét mondunk, bábozunk, számolunk, festünk stb. A termekben kialakított terek lehetôséget adnak a különbözô tevékeny- Hagyományaink az évszakhoz kapcsolódó ünnepek, az ôszi Kölyök Nap, ségi formák egyidejû megvalósítására. valamint május végén az Iskolások napja és a Majális, Márton-nap, évszakünnepek. Ezen kívül a környezetvédelemhez kapcsolódó napok: állatok világnapja, víz világnapja, Föld világnapja. Munkánkat támogatja a Békásmegyeri Montessori Alapítvány, köszönjük segítségét! Stefán Mariann óvodavezetô

19 Az óvoda mozgásos játékra, sporttevékenységekre, napfürdôzésre, homokozásra Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda alkalmas udvarral rendelkezik. Sövénnyel elkerített mászókert, beszélgetôsarkok, 1039 Budapest, Pais D. u. 2. babaházak, libikókák, csúszdák állnak a gyermekek rendelkezésére. Tel.: Tágas udvarunkat folyamatosan bôvítjük a gyermekek mozgásfejlôdését segítô játékeszközökkel. Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda Tagóvodája Honlap: Programunk kiegészítéseként igyekszünk minél többször elvinni óvo dásainkat 1039 Budapest, Medgyessy F. u. 1. maradandó élményt nyújtó kirándulásokra, múzeumlátogatásokra, gyermekszínházi elôadásokra. Óvodavezetô: Somodiné Kiss Terézia Tel.: Óvodánk 2008 óta Maria Montessori pedagógiai módszerével mûködik. Célunk megegyezik Montessori Óvodánk céljaival. Vegyes csoportjainkban a sajátos nevelési igényû gyermekek integrált nevelését biztosítjuk. Kedves Szülôk! További célunk: a környezô világ megismertetésére, annak minél szemléletesebb bemutatására, az egészséges életmódra nevelés, melyhez alkalmazzuk mûködik. Intézményünk egy székhelyóvodából és tagintézményébôl áll, két épületben a drámapedagógia módszerét. Pedagógusaink a környezetet szeretô, kreatív Az óvoda mindkét épületben óráig tart nyitva. emberek, akik szeretnek játszani, gyermeki szemmel látni, és gyermeki szív- A székhely óvoda Békásmegyeren a hegy felôli oldalon található, a lakótelep 36 vel érezni. Az értelmi fejlesztésben a tapasztalni, megismerni elvet valljuk. A szélén, az Ófalu közvetlen közelében. Az utca zártsága miatt ideális környezetet 37 tevékenységek meghatározója mindig a gyerekek belsô érzelmi motiváltsága. biztosít a gyermek ellátásra. Keresem minden gyerek sajátos titkát, és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban, hogy önmaga lehessen. (Janus Korczak) Éppen ezért igyekszünk minél jobban, mindenre kiterjedôen megismerni a gyermeket, megteremteni érzelmi biztonságát, és tiszteletben tartani egyéni fejlôdési ütemét, személyiségét. Közös munkadélutánokat, kertszépítô napokat, elôadásokat szervezünk a szülôket érdeklô témákról. Hagyományaink az évszakhoz kapcsolódó ünnepek, az ôszi Kölyök Nap, valamint május végén az Iskolások napja és a Majális, Márton-nap, évszakünnepek. ezen kívül a környezetvédelemhez kapcsolódó napok: állatok világnapja, víz világnapja, Föld világnapja. Munkánkat támogatja a Mosolygó Óvodáért Alapítvány, köszönjük segítségüket! Stefán Mariann óvodavezetô

20 Megközelíthetôsége: HÉV, BKV 143-as, 160-as járataival. 7 gyer mekcsoporttal mindennap gyakorolják a festést, rajzolást, mintázást, kézmûvességet mûködik, vegyes életkorú összetételben, részben osztott differenciáltan gyakorolják a nagymozgás formáit, fajtáit formában látja el a gyermekek nevelését. A tagóvoda Békásmegyeren, a Duna-parti oldalon található a piac közvetlen közelében, a zárt utcarészben, az iskola és a bölcsôde mellett. Megközelíthetôsége: HÉV, BKV 34-es, 204-es és 134-es járataival. A gyermekek ellátása 8 gyermekcsoportban történik, vegyes összetételben és részben osztott formában. Csoportszobáink, öltözôink tágasak, világosak, tornaszobáink jól felszereltek, korszerûek. Munkánkat mindét épületben az Óvodai nevelés a mûvészetek eszközeivel elnevezésû pedagógiai program alapján végezzük, a kialakított funkciósarkok használata során a gyermekek minden nap: A játékban az integrált nevelés mikro csoportos formában, egyéni fejlesztési tervek alapján valósul meg. A gyermekekkel kialakított kapcsolatunkat az alábbiakban tudjuk megfogalmazni: Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Intézményeink kiváló minôsítéssel rendelkezô akkreditált Tehetségpontok, 9 tehetségígéreteket gondozó mûhelyben történik a gyermekek foglalkoztatása. Az óvodapedagógusok nagy tapasztalattal, szakirányú képzettséggel, elkötelezetten foglalkoznak valamennyi gyermekkel. A nevelômunkát képzett dajkák, logopédus, óvodapszichológus és fejlesztôpedagógus kolléga is segíti. Külön szolgáltatások: a szülôi igények és gyermekek életkori sajátosságainak a társadalmi környezetrôl szereznek ismereteket, gyûjtenek tapasztalatokat figyelembe vételével szervezôdnek épületenként is más-más formában. verseket, meséket ismernek meg, dolgoznak fel Hagyományaink színesek, sokrétûek. (A részletes leírásokat a honlapunkon elsajátítják a zenei alapkészségeket találhatják meg a rendezvénytervünkben, Pedagógiai Programunkban, illetve 38 megismernek dalos játékokat, népi hagyományokat a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban.) Az óvoda honlapján minden intézményi dokumentumunk megtalálható, az óvodai élet bemutatása mellett, tekintsék meg azokat is, ismerkedjenek meg velünk, különös tekintettel a Pedagógiai Programunkra! Alapítványaink: 39 Pais úti Óvodásokért Alapítvány (Székhely óvoda) Hétszínvirág Alapítvány (Tagóvoda) Az óvodai elôjegyzés nyílt hetében gyerekekkel együtt minden jelentkezô családot szeretettel várunk, ismerkedésre várhatóan május elején külön tájékoztatás alapján. Várunk szeretettel minden kedves érdeklôdôt: a Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda és Tagóvodájának dolgozói! Somodiné Kiss Terézia óvodavezetô

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2016/2017-es nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁRSADALMI KAPCSOLATOK,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54)

TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) ; Fax: (54) 1 TÁMOGATÓFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1497-2/2016. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 25-i rendkívüli ülésére Hu/2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. február 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2016/2017. nevelési évre az óvodába történő jelentkezés

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2016/2017 Óvodások

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2013/2014-es nevelési év Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa

2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa I R Á N Y T Ű 2012/2013-as nevelési év Budapest, III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa TARTALOM Az óvodai felvételekről Bevezető III.

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, április óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem

ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, április óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem ÓVODÁS LESZEK! Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei részére Budakalász, 2016. április 07. 18 óra Kós Károly Művelődési ház- Díszterem A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 49/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.)

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) OM: 032334 Közzétételi lista A 2014/2015-ös nevelési évre A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet szerint Budapest, 2015. március 02.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16-i ülésére Iktatószám: 25/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés

TÁJÉKOZTATÓ a évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés Tisztelt Újbudai Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a 2016. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről Az Önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy lehetőség szerint valamennyi, valóban a kerületben lakó, kérelmet

Részletesebben

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás.

Az ellátás célja. Az óvodai felvétel. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI KÖZNEVELÉSRŐL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján nyújtott alapfokú köznevelési ellátás. Az ellátás célja Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés.

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről. A három éves kortól kötelező óvodai nevelés. Tisztelt Újbudai Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről Az önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy lehetőség szerint valamennyi, valóban a kerületben lakó, kérelmet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 24-i ülésére Iktatószám: 51/2016. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 5/2015 (III. 13.) határozata a Mór Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák 2015/2016. nevelési év beiratkozási időpontjáról Az Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 48/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Előterjesztő:

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2015/2016-os nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2015-2016 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat. Óvodások leszünk

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat. Óvodások leszünk Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2014/2015 Óvodások leszünk TARTALOM Polgármesteri köszöntő... 3 Hirdetmény az óvodai felvételekről... 4 Tájékoztató a 2014. évi óvodai felvétel

Részletesebben

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 1. előterjesztés száma: 251 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. (49) (49)

TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. (49) (49) TISZAÚJVÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 3. (49) 34-080 (49) 34-080 szivarvany@tujvaros.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 205/206. NEVELÉSI ÉV Jogszabályi alapja a 229/202. (VIII.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) rendelete szabályozza a nevelési-oktatási intézményi közzétételi listát /23. (1) (2)

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND. Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde. OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK HÁZIREND Intézmény neve: CSODABOGÁR Óvoda Bölcsőde OM azonosító:200531 TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Kedves Szülők! Az óvodába lépés fontos esemény a család számára. Érthető, hogy izgalommal telnek ezek az első napok, hetek, amikor a kisgyermek először válik

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.)

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) OM: 032334 Közzétételi lista A 2016/2017-es nevelési évre A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet szerint Budapest, 2017. február 01.

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.)

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) OM: 032334 Közzétételi lista A 2015/2016-os nevelési évre A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet szerint Budapest, 2016. február 01.

Részletesebben

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde. közzétételi listája a nevelési évben. A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde közzétételi listája a 2016-2017 nevelési évben. A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 12-én tartandó ülésére Szajol Község Polgármesterétől 5081. Szajol, Rózsák tere 1. ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szajoli Tiszavirág Óvodába, a 2015/2016.

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012/2013

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012/2013 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012/2013 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2012/2013 Óvodások

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! . napirendi pont E 49 Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Nyílvános - Zárt Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: - 6/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító okirat

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA VELENCEI MESELIGET ÓVODA 1 A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Előadó: Kláricz János elnök Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 443-3/2015. iktatószám 3. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott... (név), kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését a.......óvodában szíveskedjék biztosítani. Körzeti óvoda:... Kérem Nem kérem Gyermek neve:...

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Szervezeti adatok Óvoda megnevezése, címe Önkormányzati Mesevilág 1063 M.u. 10. Óvoda OM azonosítója 034342 Óvoda elérhetőségei Telefon: 0612748126 email: tv.mesevilagom@gmail.com

Részletesebben