32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1"

Átírás

1 1. oldal 32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1 első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról (Egységes szerkezetben a 8/1999. (IV.1.) KR. sz., a 27/1999. (X.29.) KR. sz., és a 10/2000. (III.30.) KR. sz., a 15/2001. (V.28.) KR. sz. és a 12/2003. (IV.1.) KR. sz. és a 18/2003. (VI.23.) KR. sz. és a 34/2004. (X.13.) KR. sz., valamint a 34/2005. (IX.28.) KR., és a 48/2005. (X.28.) KR. és az 52/2006. (XII.20.) KR., és a 18/2008. (V.30.) KR. és a 35/2008. (IX.25.) KR. és a 47/2009. (XII.18.) KR. és a 12/2010. (III.29.), a 4/2011. (II.25.), a 6/2012. (II.27.), a 8/2013. (II.28.), az 5/2014. (II.28.), a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelettel) 2Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 1. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. 3 Első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatására azok az egyedülálló fiatalok, fiatal házaspárok, élettársi kapcsolatban élő fiatalok jogosultak, a) akik magyar állampolgárok vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam állampolgárai, b) akik építkezés esetén a kérelem benyújtásának időpontjában, lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában életév közöttiek (házastársak, élettársak esetén mindkét félnek év közöttinek kell lennie), c) akik szolnoki bejelentett lakóhellyel rendelkeznek (házastársak, élettársak esetén elegendő a felek egyikének a feltételnek megfelelni), d) 4 akiknek a kérelem benyújtását megelőző hónapban számított egy főre jutó havi nettó jövedelmük a kérelem benyújtásának időpontjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (az igénylő és a vele együttköltöző személyek jövedelmének figyelembe vételével), e) akiknek építkezés esetén az ingatlan-nyilvántartás szerint a kérelemmel érintett ingatlan a tulajdonukat képezi. 2. 5(1) Támogatás adható a módosított lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I.31.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdésében megjelölt méltányolható lakásigény felső határát meg nem haladó szobaszámú olyan személyi tulajdonú lakás építéséhez, vásárlásához, amelynek a) vételára használt lakás vásárlása esetén - az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában - nem haladja meg az érintett lakással megegyező szobaszámú és típusú lakásokra vonatkozóan az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által közölt övezetenkénti átlagár felső határát, b) vételára új lakás vásárlása esetén - az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában - nem haladja meg az érintett lakással megegyező szobaszámú és típusú lakásokra vonatkozóan az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által közölt belvárosi lakásokra vonatkozó legmagasabb átlagár felső határát, c) bekerülési költsége építkezés esetén - a kérelem benyújtásának időpontjában - nem haladja meg a Megyei Illetékhivatal által közölt belvárosi lakásokra vonatkozó legmagasabb átlagár felső határát. (2) 6 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti övezetenkénti átlagárat (forgalmi értéket) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által félévenként, április 1. - szeptember 30-ig és október 1. - március 31-ig terjedő időtartamra vonatkozó közlése alapján kell figyelembe venni. 3. 7(1) Nem adható első lakáshoz jutó fiatalok támogatása annak a kérelmezőnek, aki a kérelem benyújtásának időpontjában a) a támogatás igénybevételével vásárolt vagy épített lakás kivételével az ország területén lakástulajdonnal, résztulajdonnal rendelkezik vagy a korábbiakban rendelkezett, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladó értékű építési telekkel vagy egyéb ingatlannal rendelkezik. Építkezés esetén a kérelemmel érintett ingatlanra, az építési telkekre vonatkozó szabályozást nem kell alkalmazni. 1 A rendelet jelölését módosította a 12/2010. (III.29.) önkormányzati rendelet 2 Módosította az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 1. -a, majd a 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. -a. 3 Módosította az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 2. -a. 4 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 1. -a. 5 Módosította a 34/2005. (IX.28.) KR. rendelet 1. -a. 6 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 2. -a. 7 Módosította a 34/2005. (IX.28.) KR. rendelet 2. -a.

2 2. oldal 1(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez, aki, illetve akinek házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke vagy más együtt költöző családtagja ugyanazon lakás vonatkozásában együttesen legfeljebb olyan lakás vagy egyéb ingatlan fele tulajdoni hányadával rendelkezik vagy rendelkezett, melyet öröklés útján szerzett és tulajdoni részarányuk nem minősül használat szerint megosztott önálló lakásegységnek. (3) Nem adható első lakáshoz jutó fiatalok támogatása továbbá annak a kérelmezőnek, a) aki korábbi önkormányzati (tanácsi) bérlakásának bérleti jogáról Szolnok város területén meghatározott személy, vagy térítés ellenében a lakással rendelkező szerv javára lemondott, b) aki korábbi bérlakásának bérleti jogviszonyát lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, szabadságvesztés, vagy más neki felróható magatartás miatt vesztette el, c) aki a támogatást a 12/2001. (I.31.) sz. Korm. rendelet 3. (1)-(2) bekezdésben megjelölt lakásigénye mértékének felső határát meghaladó szobaszámú lakás vásárlásához, építéséhez kéri, d) aki lakást vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, e) aki a támogatást pénzintézettől, vagy magánszemélytől felvett lakáscélú kölcsön visszafizetéséhez kéri, f) aki Szolnok közigazgatási területén kívül kíván lakást vásárolni, építeni, g) aki a támogatást házassági vagy egyéb meglévő vagyonközösség megszüntetéséhez kéri, h) aki lakásvásárlásához, vagy építéséhez korábban már kapott tanácsi, önkormányzati vissza nem térítendő támogatást, vagy kamatmentes kölcsönt, i) aki önkormányzati tulajdonú bérlakását bérlőként, vagy hozzátartozójaként kívánja megvásárolni, j) aki kérelmében lakáskörülményeire, szociális, egészségügyi, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára a kérelem elbírálásakor jogosulatlan előnyt jelentene, k) aki résztulajdon vásárlásához, építéséhez kéri a támogatást, kivéve aki a földhivatal nyilvántartása szerint közös tulajdonban lévő, de természetben használat szerint megosztott önálló lakásnak minősülő ingatlanrészt vásárol, vagy épít. 2l) ha az eladó az igéylőnek - a Ptk b) pontja szerinti - közeli hozzátartozója, vagy élettársa, 3m) aki jövedelemmel nem rendelkezik (kizárólag egyedülálló kérelmező esetében). 4n) akinek építkezés esetén a kérelemmel érintett ingatlan értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180-szorosát meghaladja. (4) A (1)-(2)-(3) bekezdésben foglaltakat a kérelmező és a vele együtt költözők tekintetében is vizsgálni kell. 4. Első lakáshoz jutó fiatalok támogatása iránti kérelem az erre rendszeresített igénylőlapon a Polgármesteri Hivatal Szociális Támogatások Osztályán nyújtható be a) vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 90 napon belül, b) építkezés esetén a használatbavételi engedély kiadásáig. 5. (1) A kérelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás az első lakáshoz jutó fiatalok támogatását igénylőre valamint a vele együtt költöző személyekre terjed ki. (2) A nyilvántartás tartalmazza: a) a személyes adatokat, b) a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely adatait, c) családi állapotot, d) jövedelmi viszonyokra vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat, e) ingatlan-vagyoni viszonyokra vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat, f) korábbi ingatlantulajdonra, önkormányzati (tanácsi) lakásbérletre vonatkozó adatokat, g) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az együttköltöző eltartott gyermekre az első lakáshoz jutó fiatalok támogatását nem vették igénybe. (3) A nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal Szociális Támogatások Osztálya vezeti. 6. (1) A kérelemhez mellékelni kell: a) 5 munkáltató által kiállított jövedelemigazolást a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről, b) 5 egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelem esetén APEH által kiállított igazolást, valamint a kérelmező nyilatkozatát a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről, c) munkanélküli ellátás esetén a megállapító, megszüntető határozatot és a postai kifizető bizonylatot, ha nem részesül ellátásban erről igazolást a Munkaügyi Központtól, d) 6 egyéb jövedelmek esetén (pl. családi pótlék, GYES, szociális támogatások, stb.) a folyósító által kiállított igazolást a kérelem benyújtását megelőző hónapról, 1 Módosította a 34/2005. (IX.28.) KR. rendelet 2. (2) bekezdése 2 Módosította a 34/2005. (IX.28.) KR. rendelet 2. (3) bekezdése 3 Módosította a 34/2005. (IX.28.) KR. rendelet 2. (4) bekezdése 4 Kiegészítette az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 3. -a 5 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 3. (1) bekezdése. 6 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 3. (2) bekezdése.

3 3. oldal e) elvált családi állapot esetén a jogerős bírói ítéletet vagy végzést, 1f) házassági anyakönyvi kivonatot, élettársi kapcsolat esetén a közjegyző előtt tett nyilatkozatot, 1g) 2 a gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzést, ítéletet, gyámhatósági jegyzőkönyvet, gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap kifizetési csekkszelvényét, vagy a kérelmező nyilatkozatát a tartásdíj összegére vonatkozólag, 3h) meglévő és értékesített lakástulajdon esetén a lakás hiteles tulajdoni lap másolatát vagy egyszerűsített határozat-szemlét, i) építési telek és egyéb ingatlan fél évnél nem régebbi adó és értékbizonyítványát, j) 4 (2) A jövedelemigazolásokat a kérelmező és a vele együtt költöző személyek vonatkozásában szükséges mellékelni. (3) A támogatásra való jogosultság megállapításánál a kérelmező és a vele együtt költöző személyek vonatkozásában a szociális és vagyoni viszonyokat, valamint a gyermekek számát együttesen kell figyelembe venni. 5(4) E rendelet alkalmazásában a) jövedelemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. (1) bekezdés a) pontjának; b) gyermekre az Sztv. 4. (1) bekezdés db) és dc) pontjainak; c) egyedülállóra az Sztv. 4. (1) bekezdés l) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni. (5) A kérelemhez mellékelni kell továbbá: a) vásárlás esetén az adásvételi szerződés ügyvéd által ellenjegyzett eredeti példányát, családi ház vásárlása esetén a kérelemmel érintett ingatlan adó és értékbizonyítványát, b) építkezés esetén a jogerős építési engedélyt, a kivitelezés árazott költségvetését vagy ennek hiányában az építési szerződést. (6) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelemmel érintett ingatlan harminc napnál nem régebbi keletű hiteles tulajdoni lap másolatát. 7. Az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásának odaítéléséről, annak mértékéről a kérelem benyújtását követő harminc napon belül a polgármester dönt (1) Az első lakáshoz jutó fiatalok támogatása vissza nem térítendő támogatás. (2) A támogatás összege a táblázatban szereplő összeg, de legfeljebb a vételár illetve a bekerülési költség 10%-a. Egy főre jutó havi nettó jövedelem Ft-ban A kérelmező Gyermektelen 1 gyermekes 2 gyermekes 3 és több gyermekes 0 - ö.ny.* Ö.ny ö.ny. 200%-a Ö.ny. 200%-a+1 -ö.ny. 400%-a (*ö.ny.: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege) (3) Ha lakás vásárlása esetén a (2) bekezdés alapján megállapítandó támogatás összege magasabb, mint az adásvételi szerződésben rögzített támogatási összeg, abban az esetben az adásvételi szerződésben megjelölt összeget kell a kérelmező részére megállapítani. (4) Lakás vásárlása esetén a teljes vételár kiegyenlítése után támogatás nem állapítható meg. (5) Építkezés esetén a támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy az igényelt összeg mértékéig az építkezéssel kapcsolatos számlák még nem kerültek kiegyenlítésre. (6) Támogatásra a kérelmező vér szerinti, örökbe fogadott és nevelt gyermeke után jogosult. A támogatás egy gyermek után egy alkalommal vehető igénybe. 9. (1) 7 1 Módosította az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 4. -a 2 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 3. (3) bekezdése. 3 Módosította a 34/2005. (IX.28.) KR. rendelet 3. (1) bekezdése. 4 hatályon kívül helyezte a 34/2005. (IX.28.) KR. rendelet 3. (2) bekezdése 5 Módosította az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 4. (2) bekezdése 6 A 8. -t megállapította a 48/2005. (X.28.) KR. Rendelet 1. -a. 7 Hatályon kívül helyezte a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 4. (1) bekezdése

4 4. oldal (2) 1 A támogatás összege építés esetén a kérelmezőnek, vásárlás esetén az eladónak kerül átutalásra, illetve kifizetésre a kérelmező által megjelölt pénzintézeten keresztül. Amennyiben az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásában részesülő személy az önkormányzati támogatással megvásárolt lakás vásárlásához, illetve az önkormányzati támogatással épített lakás építéséhez a 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerinti támogatást, hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásának összegét a támogatást, kölcsönt folyósító hitelintézet útján kell nyújtani. 2(3) 2(4 ) (5) 3 4(6) 59/A. (1) Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatását vissza kell fizetni, ha a támogatott: a) a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, a jövedelmi, ingatlan-vagyoni viszonyaira vonatkozóan a valóságtól eltérő nyilatkozatott tett, b) 6 tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül nem került bejegyzésre, és igazolási kérelmet sem terjesztett elő, c) az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője és az általa lakott lakásra vonatkozó bérleti szerződést a kérelemmel érintett ingatlan birtokba vételének az adásvételi szerződésben megjelölt időpontját követő 30 napon belül közös megegyezéssel nem szünteti meg, d) 7 építkezés esetén a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő három éven belül a kérelemmel érintett lakás jogerős használatbavételi engedélyét nem mutatja be. e) 8 (2) 9 A támogatást egy összegben kell visszafizetni. (3) 10 (4) 10 (5) 10 (6) 10 (7) 10 (8) Ha a támogatott visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a támogatottnak a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot kell fizetnie. 9/B. 11 (1) Az 1. -ban előírt jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmezők közül az aki, (fiatal házaspárok, élettársi kapcsolatban élő fiatalok esetén legalább az egyik fél) a Szolnok Hazavár Programban részt vesz és szolnoki bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a Szolnok Hazavár Program Bizottsága javaslata alapján a 8. -ban foglaltaktól eltérő mértékű vissza nem térítendő támogatásban részesül. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapítására a rendelet 3. (3) bekezdés m) pontja, valamint a 8. (2) bekezdése kivételével a 2-9/A. szabályai az irányadók. (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege Ft, de legfeljebb a vételár illetve a bekerülési költség 10%-a. 10. (1) Az önkormányzati támogatás pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költség-vetésében kell biztosítani. (2) 12 A Közgyűlés a 8. (2) bekezdésében szereplő táblázat adatait évente felülvizsgálja és dönt a támogatási összegek mértékéről. (3) 13 A Polgármesteri Hivatal Szociális Támogatások Osztálya az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásának első féléves felhasználásáról a Közgyűlés feladatkör szerint illetékes bizottsága részére tájékoztatót készít, mely alapján a bizottság javasolhatja a Közgyűlésnek az éves felülvizsgálaton túl a 8. (2) bekezdésében szereplő támogatási összegek mértékének módosítását. Korábban kapott kedvezményes lakáshitelek visszatérítési feltételeinek módosítása Módosította az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 5. (1) bekezdése, és a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 4. (2) bekezdése. 2 Hatályon kívül helyezte az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 5. (2) bekezdése. 3 Hatályon kívül helyezte a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 4. (3) bekezdése 4 Hatályon kívül helyezte az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 5. (4) bekezdése. 5 Kiegészítette az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 6. -a. 6 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 5. (1) bekezdése. 7 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 5. (2) bekezdése. 8 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 5. (3) bekezdése. 9 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 6. -a. 10 Hatályon kívül helyezte a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 7. -a. 11 Beemelte a 35/2008.(IX.25.) KR rendelet 1. -a. 12 Módosította a 34/2004. (X.13.) KR. sz. rendelet 3. (1) bekezdése. 13 Módosította az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 7. -a.

5 5. oldal (1) Az évek között kötött személyi tulajdonú lakásvásárláshoz, illetve lakásépítéshez nyújtott kamatmentes tanácsi hitelt (továbbiakban: hitel) igénybevevők kérhetik a szerződés módosítását, ha a család életkörülményeiben, anyagi, szociális helyzetében kedvezőtlen változás történik. (2) A szerződésmódosítás irányulhat: a.) a fennálló hitel részben, vagy egészben vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra történő átváltoztatására, b.) a még fennálló hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítására (a havi törlesztőrészlet csökkentésére), c.) a még fennálló hitel törlesztésének meghatározott időre történő felfüggesztésére. 12. (1) A 11. (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak igénybevételére az a kérelmező jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb, saját jogú öregségi nyugdíj összegét nem haladja meg. (2) A 11. (2) bekezdés b.), c.) pontjában foglaltak igénybevételére az a kérelmező jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori legkisebb, saját jogú öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét nem haladja meg. A jogosult választhatja meg a szerződésmódosítás formáját. A támogatás mértéke, illetve a visszafizetés feltételei: a) a 11. (2) bekezdés a.) pontja esetén legfeljebb Ft-ig változtatható át. b) a 11. (2) bekezdés b.) pontja esetén legfeljebb 20 évre hosszabbítható meg. c) a 11. (2) bekezdés c.) pontja esetén legfeljebb 1 évre függeszthető fel a fizetési kötelezettség teljesítése (1) 1 A szerződés módosítása iránti kérelem az erre rendszeresített igénylőlapon a Polgármesteri Hivatal Szociális Támogatások Osztályán nyújtható be. (2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem megállapításához szükséges e rendeletben szabályozott igazolásokat, valamint a kérelem benyújtását megelőző - 12 hónapra vonatkozó - lakásfenntartással kapcsolatos kiadások bizonylatait. (3) A kérelmező jövedelmei között e rendeletben szabályozott jövedelmeket kell figyelembe venni. (4) A kérelmező állandó kiadásaiként kell figyelembe venni: a.) - a lakás vásárlásához, illetve építéséhez felvett pénzintézeti, helyi önkormányzati, munkáltatói hitelek törlesztő részletét, b.) - tartásdíjat, c.) - lakásfenntartással kapcsolatos kiadásokat (fűtés, világítás, víz- és csatornadíj, közös költség). (5) A havi átlagjövedelem megállapítása a következők szerint történik: a kérelmezőnek és a vele együttélőknek a kérelem benyújtását megelőző 12 havi, együttesen elért jövedelméből le kell vonni az ezen időszakra eső kiadásokat, s az így kapott összeget elosztani 12-vel, ennek eredményét pedig az együttélők számával A 11. (2) bekezdésében szabályozott szerződésmódosításra irányuló kérelmekről - a Közgyűlés feladatkör szerint illetékes bizottsága véleményének megkérését követően - a polgármester dönt. 16. (1) E rendelet 11. -ában meghatározott személyek körében az igénybevett kamatmentes hitel a megállapodásban megkötött feltételek szerint visszafizetendő, amennyiben a kamatmentes hitelt igénybe vevő az ingatlanát a) cserelakás nélkül elidegeníti, vagy b) javára kikötött értékkülönbözettel másik (kevésbé értékes) lakásra cseréli, vagy c) önkormányzati bérlakásra cseréli. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetek kivételével az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog és az elidegenítési tilalom feloldható, illetve az új ingatlanra bejegyeztethető. 3 (3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti lakáscsere esetén, ha a két lakás értékkülönbözete meghaladja, vagy eléri a csereszerződés megkötésének időpontjában fennálló hitel összegét, csak a még ki nem egyenlített összeget kell visszafizetni. Amennyiben az értékkülönbözet kevesebb, mint a csereszerződés megkötése időpontjában fennálló hitel összege, úgy az értékkülönbözetet köteles haladéktalanul a hitel részbeni kiegyenlítése érdekében visszafizetni. 416/A. (1) Azon adósok esetében, akiknek tartozása a hitel visszafizetési kötelezettsége alapján keletkezett, a tartozás behajthatatlanná minősítéséről, valamint törléséről a közgyűlés dönt. (2) A behajthatatlan követelések minősítésénél a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 1 Módosította a 34/2004. (X.13.) KR. sz. rendelet 4. -a. 2 Módosította az 52/2006. (XII. 20.) KR. rendelet 8. -a. 3 A 8/1999. (IV.1.) KR. sz. rendelet 4. -ával módosított szöveg. 4 Módosította a 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. -a.

6 6. oldal 116/B. Átmeneti rendelkezések március 1. és február 28. között első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatása nem nyújtható. 17. (1) E rendelet Szolnok Megyei Jogú Város évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. (2) Egyidejűleg az január 1. után lakástulajdont szerzők támogatásáról szóló, 8/1992. (III.10.) KR. számú rendelet hatályát veszti. Dr.Krizsa Sándor jegyző távollétében a helyettesítéssel megbízott. Dr.Balázs Éva s.k. aljegyző Várhegyi Attila s.k. polgármester Megjegyzés: A 10/2000. (III.30.) KR. sz. rendelet április 1-jén lép hatályba! A január 1. és március 31. között megkötött adásvételi szerződések esetében a 2. (2) bekezdés szerinti átlagárat a kérelem elbírálásának időpontjában kell figyelembe venni. A 15/2001. (V.28.) KR. sz. rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit február 1. napját követően benyújtott a 12/2003. (IV.1.) KR. sz. rendelet április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott A hatálybelépéskor még el nem bírált kérelmekre e rendelet szabályait azzal az eltéréssel kall alkalmazni, hogy a kérelmező jogosultságát e rendelet szabályai szerint kell vizsgálni. A jogosultság fennállása esetén a kérelmező részére legfeljebb a 32/1996 (XII.3.) KR. sz. rendelet 7. -ban meghatározott összegű támogatás adható. A 18/2003. (VI.23.) KR. sz. rendelet július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott A 34/2004. (X.13.) KR. sz. rendelet november 1-én lép hatályba. A 34/2005. (IX.28.) KR. sz. rendelet október 1-én lép hatályba. A 48/2005. (X.28.) KR. Rendelet január 1-én lép hatályba. Az 52/2006. (XII.20.) KR. Rendelet január 1-én lép hatályba. A 18/2008. (V.30.) KR. rendelet június 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni. A 35/2008. (IX.25.) KR. rendelet január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott A 47/2009. (XII.18.) KR. rendelet január 1-én lép hatályba és február 28-án hatályát veszti. A 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 6/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet március 1-jén lép hatályba. A 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a rendeletben foglalt kivétellel január 1-jétől kell alkalmazni. A 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel január 1-jén kell alkalmazni. 1 Beemelte a 47/2009. (XII.18.) KR. rendelet 1. -a, a 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. -a, a 6/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. -a, a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 19. -a 2 Módosította a 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. -a, az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 19. -a

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott 7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 12/1997. (IX.20.) Orosházi Önkormányzati, 12/1999. (X.05.) Orosházi Önkormányzati,

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e a lakástámogatás helyi szabályairól (A 36/2008. (V.28.) Önk., 1/2009. (I.30.) Önk, 17/2009.(IV.24.) Önk., 12/2010. (III.31.) Önk, 6/2011.

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.) KR.,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról *

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete 1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről a 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

egységes szerkezet A rendelet hatálya

egységes szerkezet A rendelet hatálya Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások

Részletesebben

Módosítások: /2011. II. 28-

Módosítások: /2011. II. 28- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 /II.17./ önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a szociális

Részletesebben