32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1"

Átírás

1 1. oldal 32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1 első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról (Egységes szerkezetben a 8/1999. (IV.1.) KR. sz., a 27/1999. (X.29.) KR. sz., és a 10/2000. (III.30.) KR. sz., a 15/2001. (V.28.) KR. sz. és a 12/2003. (IV.1.) KR. sz. és a 18/2003. (VI.23.) KR. sz. és a 34/2004. (X.13.) KR. sz., valamint a 34/2005. (IX.28.) KR., és a 48/2005. (X.28.) KR. és az 52/2006. (XII.20.) KR., és a 18/2008. (V.30.) KR. és a 35/2008. (IX.25.) KR. és a 47/2009. (XII.18.) KR. és a 12/2010. (III.29.), a 4/2011. (II.25.), a 6/2012. (II.27.), a 8/2013. (II.28.), az 5/2014. (II.28.), a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelettel) 2Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 1. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. 3 Első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatására azok az egyedülálló fiatalok, fiatal házaspárok, élettársi kapcsolatban élő fiatalok jogosultak, a) akik magyar állampolgárok vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam állampolgárai, b) akik építkezés esetén a kérelem benyújtásának időpontjában, lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában életév közöttiek (házastársak, élettársak esetén mindkét félnek év közöttinek kell lennie), c) akik szolnoki bejelentett lakóhellyel rendelkeznek (házastársak, élettársak esetén elegendő a felek egyikének a feltételnek megfelelni), d) 4 akiknek a kérelem benyújtását megelőző hónapban számított egy főre jutó havi nettó jövedelmük a kérelem benyújtásának időpontjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (az igénylő és a vele együttköltöző személyek jövedelmének figyelembe vételével), e) akiknek építkezés esetén az ingatlan-nyilvántartás szerint a kérelemmel érintett ingatlan a tulajdonukat képezi. 2. 5(1) Támogatás adható a módosított lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I.31.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdésében megjelölt méltányolható lakásigény felső határát meg nem haladó szobaszámú olyan személyi tulajdonú lakás építéséhez, vásárlásához, amelynek a) vételára használt lakás vásárlása esetén - az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában - nem haladja meg az érintett lakással megegyező szobaszámú és típusú lakásokra vonatkozóan az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által közölt övezetenkénti átlagár felső határát, b) vételára új lakás vásárlása esetén - az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában - nem haladja meg az érintett lakással megegyező szobaszámú és típusú lakásokra vonatkozóan az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által közölt belvárosi lakásokra vonatkozó legmagasabb átlagár felső határát, c) bekerülési költsége építkezés esetén - a kérelem benyújtásának időpontjában - nem haladja meg a Megyei Illetékhivatal által közölt belvárosi lakásokra vonatkozó legmagasabb átlagár felső határát. (2) 6 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti övezetenkénti átlagárat (forgalmi értéket) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által félévenként, április 1. - szeptember 30-ig és október 1. - március 31-ig terjedő időtartamra vonatkozó közlése alapján kell figyelembe venni. 3. 7(1) Nem adható első lakáshoz jutó fiatalok támogatása annak a kérelmezőnek, aki a kérelem benyújtásának időpontjában a) a támogatás igénybevételével vásárolt vagy épített lakás kivételével az ország területén lakástulajdonnal, résztulajdonnal rendelkezik vagy a korábbiakban rendelkezett, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladó értékű építési telekkel vagy egyéb ingatlannal rendelkezik. Építkezés esetén a kérelemmel érintett ingatlanra, az építési telkekre vonatkozó szabályozást nem kell alkalmazni. 1 A rendelet jelölését módosította a 12/2010. (III.29.) önkormányzati rendelet 2 Módosította az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 1. -a, majd a 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. -a. 3 Módosította az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 2. -a. 4 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 1. -a. 5 Módosította a 34/2005. (IX.28.) KR. rendelet 1. -a. 6 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 2. -a. 7 Módosította a 34/2005. (IX.28.) KR. rendelet 2. -a.

2 2. oldal 1(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez, aki, illetve akinek házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke vagy más együtt költöző családtagja ugyanazon lakás vonatkozásában együttesen legfeljebb olyan lakás vagy egyéb ingatlan fele tulajdoni hányadával rendelkezik vagy rendelkezett, melyet öröklés útján szerzett és tulajdoni részarányuk nem minősül használat szerint megosztott önálló lakásegységnek. (3) Nem adható első lakáshoz jutó fiatalok támogatása továbbá annak a kérelmezőnek, a) aki korábbi önkormányzati (tanácsi) bérlakásának bérleti jogáról Szolnok város területén meghatározott személy, vagy térítés ellenében a lakással rendelkező szerv javára lemondott, b) aki korábbi bérlakásának bérleti jogviszonyát lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, szabadságvesztés, vagy más neki felróható magatartás miatt vesztette el, c) aki a támogatást a 12/2001. (I.31.) sz. Korm. rendelet 3. (1)-(2) bekezdésben megjelölt lakásigénye mértékének felső határát meghaladó szobaszámú lakás vásárlásához, építéséhez kéri, d) aki lakást vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, e) aki a támogatást pénzintézettől, vagy magánszemélytől felvett lakáscélú kölcsön visszafizetéséhez kéri, f) aki Szolnok közigazgatási területén kívül kíván lakást vásárolni, építeni, g) aki a támogatást házassági vagy egyéb meglévő vagyonközösség megszüntetéséhez kéri, h) aki lakásvásárlásához, vagy építéséhez korábban már kapott tanácsi, önkormányzati vissza nem térítendő támogatást, vagy kamatmentes kölcsönt, i) aki önkormányzati tulajdonú bérlakását bérlőként, vagy hozzátartozójaként kívánja megvásárolni, j) aki kérelmében lakáskörülményeire, szociális, egészségügyi, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára a kérelem elbírálásakor jogosulatlan előnyt jelentene, k) aki résztulajdon vásárlásához, építéséhez kéri a támogatást, kivéve aki a földhivatal nyilvántartása szerint közös tulajdonban lévő, de természetben használat szerint megosztott önálló lakásnak minősülő ingatlanrészt vásárol, vagy épít. 2l) ha az eladó az igéylőnek - a Ptk b) pontja szerinti - közeli hozzátartozója, vagy élettársa, 3m) aki jövedelemmel nem rendelkezik (kizárólag egyedülálló kérelmező esetében). 4n) akinek építkezés esetén a kérelemmel érintett ingatlan értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180-szorosát meghaladja. (4) A (1)-(2)-(3) bekezdésben foglaltakat a kérelmező és a vele együtt költözők tekintetében is vizsgálni kell. 4. Első lakáshoz jutó fiatalok támogatása iránti kérelem az erre rendszeresített igénylőlapon a Polgármesteri Hivatal Szociális Támogatások Osztályán nyújtható be a) vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 90 napon belül, b) építkezés esetén a használatbavételi engedély kiadásáig. 5. (1) A kérelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás az első lakáshoz jutó fiatalok támogatását igénylőre valamint a vele együtt költöző személyekre terjed ki. (2) A nyilvántartás tartalmazza: a) a személyes adatokat, b) a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely adatait, c) családi állapotot, d) jövedelmi viszonyokra vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat, e) ingatlan-vagyoni viszonyokra vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat, f) korábbi ingatlantulajdonra, önkormányzati (tanácsi) lakásbérletre vonatkozó adatokat, g) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az együttköltöző eltartott gyermekre az első lakáshoz jutó fiatalok támogatását nem vették igénybe. (3) A nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal Szociális Támogatások Osztálya vezeti. 6. (1) A kérelemhez mellékelni kell: a) 5 munkáltató által kiállított jövedelemigazolást a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről, b) 5 egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelem esetén APEH által kiállított igazolást, valamint a kérelmező nyilatkozatát a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről, c) munkanélküli ellátás esetén a megállapító, megszüntető határozatot és a postai kifizető bizonylatot, ha nem részesül ellátásban erről igazolást a Munkaügyi Központtól, d) 6 egyéb jövedelmek esetén (pl. családi pótlék, GYES, szociális támogatások, stb.) a folyósító által kiállított igazolást a kérelem benyújtását megelőző hónapról, 1 Módosította a 34/2005. (IX.28.) KR. rendelet 2. (2) bekezdése 2 Módosította a 34/2005. (IX.28.) KR. rendelet 2. (3) bekezdése 3 Módosította a 34/2005. (IX.28.) KR. rendelet 2. (4) bekezdése 4 Kiegészítette az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 3. -a 5 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 3. (1) bekezdése. 6 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 3. (2) bekezdése.

3 3. oldal e) elvált családi állapot esetén a jogerős bírói ítéletet vagy végzést, 1f) házassági anyakönyvi kivonatot, élettársi kapcsolat esetén a közjegyző előtt tett nyilatkozatot, 1g) 2 a gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzést, ítéletet, gyámhatósági jegyzőkönyvet, gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap kifizetési csekkszelvényét, vagy a kérelmező nyilatkozatát a tartásdíj összegére vonatkozólag, 3h) meglévő és értékesített lakástulajdon esetén a lakás hiteles tulajdoni lap másolatát vagy egyszerűsített határozat-szemlét, i) építési telek és egyéb ingatlan fél évnél nem régebbi adó és értékbizonyítványát, j) 4 (2) A jövedelemigazolásokat a kérelmező és a vele együtt költöző személyek vonatkozásában szükséges mellékelni. (3) A támogatásra való jogosultság megállapításánál a kérelmező és a vele együtt költöző személyek vonatkozásában a szociális és vagyoni viszonyokat, valamint a gyermekek számát együttesen kell figyelembe venni. 5(4) E rendelet alkalmazásában a) jövedelemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 4. (1) bekezdés a) pontjának; b) gyermekre az Sztv. 4. (1) bekezdés db) és dc) pontjainak; c) egyedülállóra az Sztv. 4. (1) bekezdés l) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni. (5) A kérelemhez mellékelni kell továbbá: a) vásárlás esetén az adásvételi szerződés ügyvéd által ellenjegyzett eredeti példányát, családi ház vásárlása esetén a kérelemmel érintett ingatlan adó és értékbizonyítványát, b) építkezés esetén a jogerős építési engedélyt, a kivitelezés árazott költségvetését vagy ennek hiányában az építési szerződést. (6) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelemmel érintett ingatlan harminc napnál nem régebbi keletű hiteles tulajdoni lap másolatát. 7. Az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásának odaítéléséről, annak mértékéről a kérelem benyújtását követő harminc napon belül a polgármester dönt (1) Az első lakáshoz jutó fiatalok támogatása vissza nem térítendő támogatás. (2) A támogatás összege a táblázatban szereplő összeg, de legfeljebb a vételár illetve a bekerülési költség 10%-a. Egy főre jutó havi nettó jövedelem Ft-ban A kérelmező Gyermektelen 1 gyermekes 2 gyermekes 3 és több gyermekes 0 - ö.ny.* Ö.ny ö.ny. 200%-a Ö.ny. 200%-a+1 -ö.ny. 400%-a (*ö.ny.: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege) (3) Ha lakás vásárlása esetén a (2) bekezdés alapján megállapítandó támogatás összege magasabb, mint az adásvételi szerződésben rögzített támogatási összeg, abban az esetben az adásvételi szerződésben megjelölt összeget kell a kérelmező részére megállapítani. (4) Lakás vásárlása esetén a teljes vételár kiegyenlítése után támogatás nem állapítható meg. (5) Építkezés esetén a támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy az igényelt összeg mértékéig az építkezéssel kapcsolatos számlák még nem kerültek kiegyenlítésre. (6) Támogatásra a kérelmező vér szerinti, örökbe fogadott és nevelt gyermeke után jogosult. A támogatás egy gyermek után egy alkalommal vehető igénybe. 9. (1) 7 1 Módosította az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 4. -a 2 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 3. (3) bekezdése. 3 Módosította a 34/2005. (IX.28.) KR. rendelet 3. (1) bekezdése. 4 hatályon kívül helyezte a 34/2005. (IX.28.) KR. rendelet 3. (2) bekezdése 5 Módosította az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 4. (2) bekezdése 6 A 8. -t megállapította a 48/2005. (X.28.) KR. Rendelet 1. -a. 7 Hatályon kívül helyezte a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 4. (1) bekezdése

4 4. oldal (2) 1 A támogatás összege építés esetén a kérelmezőnek, vásárlás esetén az eladónak kerül átutalásra, illetve kifizetésre a kérelmező által megjelölt pénzintézeten keresztül. Amennyiben az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásában részesülő személy az önkormányzati támogatással megvásárolt lakás vásárlásához, illetve az önkormányzati támogatással épített lakás építéséhez a 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerinti támogatást, hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásának összegét a támogatást, kölcsönt folyósító hitelintézet útján kell nyújtani. 2(3) 2(4 ) (5) 3 4(6) 59/A. (1) Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatását vissza kell fizetni, ha a támogatott: a) a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, a jövedelmi, ingatlan-vagyoni viszonyaira vonatkozóan a valóságtól eltérő nyilatkozatott tett, b) 6 tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül nem került bejegyzésre, és igazolási kérelmet sem terjesztett elő, c) az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője és az általa lakott lakásra vonatkozó bérleti szerződést a kérelemmel érintett ingatlan birtokba vételének az adásvételi szerződésben megjelölt időpontját követő 30 napon belül közös megegyezéssel nem szünteti meg, d) 7 építkezés esetén a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő három éven belül a kérelemmel érintett lakás jogerős használatbavételi engedélyét nem mutatja be. e) 8 (2) 9 A támogatást egy összegben kell visszafizetni. (3) 10 (4) 10 (5) 10 (6) 10 (7) 10 (8) Ha a támogatott visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a támogatottnak a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot kell fizetnie. 9/B. 11 (1) Az 1. -ban előírt jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmezők közül az aki, (fiatal házaspárok, élettársi kapcsolatban élő fiatalok esetén legalább az egyik fél) a Szolnok Hazavár Programban részt vesz és szolnoki bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a Szolnok Hazavár Program Bizottsága javaslata alapján a 8. -ban foglaltaktól eltérő mértékű vissza nem térítendő támogatásban részesül. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapítására a rendelet 3. (3) bekezdés m) pontja, valamint a 8. (2) bekezdése kivételével a 2-9/A. szabályai az irányadók. (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege Ft, de legfeljebb a vételár illetve a bekerülési költség 10%-a. 10. (1) Az önkormányzati támogatás pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költség-vetésében kell biztosítani. (2) 12 A Közgyűlés a 8. (2) bekezdésében szereplő táblázat adatait évente felülvizsgálja és dönt a támogatási összegek mértékéről. (3) 13 A Polgármesteri Hivatal Szociális Támogatások Osztálya az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásának első féléves felhasználásáról a Közgyűlés feladatkör szerint illetékes bizottsága részére tájékoztatót készít, mely alapján a bizottság javasolhatja a Közgyűlésnek az éves felülvizsgálaton túl a 8. (2) bekezdésében szereplő támogatási összegek mértékének módosítását. Korábban kapott kedvezményes lakáshitelek visszatérítési feltételeinek módosítása Módosította az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 5. (1) bekezdése, és a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 4. (2) bekezdése. 2 Hatályon kívül helyezte az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 5. (2) bekezdése. 3 Hatályon kívül helyezte a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 4. (3) bekezdése 4 Hatályon kívül helyezte az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 5. (4) bekezdése. 5 Kiegészítette az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 6. -a. 6 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 5. (1) bekezdése. 7 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 5. (2) bekezdése. 8 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 5. (3) bekezdése. 9 Módosította a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 6. -a. 10 Hatályon kívül helyezte a 18/2008. (V.30.) KR. rendelet 7. -a. 11 Beemelte a 35/2008.(IX.25.) KR rendelet 1. -a. 12 Módosította a 34/2004. (X.13.) KR. sz. rendelet 3. (1) bekezdése. 13 Módosította az 52/2006. (XII.20.) KR. rendelet 7. -a.

5 5. oldal (1) Az évek között kötött személyi tulajdonú lakásvásárláshoz, illetve lakásépítéshez nyújtott kamatmentes tanácsi hitelt (továbbiakban: hitel) igénybevevők kérhetik a szerződés módosítását, ha a család életkörülményeiben, anyagi, szociális helyzetében kedvezőtlen változás történik. (2) A szerződésmódosítás irányulhat: a.) a fennálló hitel részben, vagy egészben vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra történő átváltoztatására, b.) a még fennálló hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítására (a havi törlesztőrészlet csökkentésére), c.) a még fennálló hitel törlesztésének meghatározott időre történő felfüggesztésére. 12. (1) A 11. (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak igénybevételére az a kérelmező jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb, saját jogú öregségi nyugdíj összegét nem haladja meg. (2) A 11. (2) bekezdés b.), c.) pontjában foglaltak igénybevételére az a kérelmező jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori legkisebb, saját jogú öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét nem haladja meg. A jogosult választhatja meg a szerződésmódosítás formáját. A támogatás mértéke, illetve a visszafizetés feltételei: a) a 11. (2) bekezdés a.) pontja esetén legfeljebb Ft-ig változtatható át. b) a 11. (2) bekezdés b.) pontja esetén legfeljebb 20 évre hosszabbítható meg. c) a 11. (2) bekezdés c.) pontja esetén legfeljebb 1 évre függeszthető fel a fizetési kötelezettség teljesítése (1) 1 A szerződés módosítása iránti kérelem az erre rendszeresített igénylőlapon a Polgármesteri Hivatal Szociális Támogatások Osztályán nyújtható be. (2) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem megállapításához szükséges e rendeletben szabályozott igazolásokat, valamint a kérelem benyújtását megelőző - 12 hónapra vonatkozó - lakásfenntartással kapcsolatos kiadások bizonylatait. (3) A kérelmező jövedelmei között e rendeletben szabályozott jövedelmeket kell figyelembe venni. (4) A kérelmező állandó kiadásaiként kell figyelembe venni: a.) - a lakás vásárlásához, illetve építéséhez felvett pénzintézeti, helyi önkormányzati, munkáltatói hitelek törlesztő részletét, b.) - tartásdíjat, c.) - lakásfenntartással kapcsolatos kiadásokat (fűtés, világítás, víz- és csatornadíj, közös költség). (5) A havi átlagjövedelem megállapítása a következők szerint történik: a kérelmezőnek és a vele együttélőknek a kérelem benyújtását megelőző 12 havi, együttesen elért jövedelméből le kell vonni az ezen időszakra eső kiadásokat, s az így kapott összeget elosztani 12-vel, ennek eredményét pedig az együttélők számával A 11. (2) bekezdésében szabályozott szerződésmódosításra irányuló kérelmekről - a Közgyűlés feladatkör szerint illetékes bizottsága véleményének megkérését követően - a polgármester dönt. 16. (1) E rendelet 11. -ában meghatározott személyek körében az igénybevett kamatmentes hitel a megállapodásban megkötött feltételek szerint visszafizetendő, amennyiben a kamatmentes hitelt igénybe vevő az ingatlanát a) cserelakás nélkül elidegeníti, vagy b) javára kikötött értékkülönbözettel másik (kevésbé értékes) lakásra cseréli, vagy c) önkormányzati bérlakásra cseréli. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetek kivételével az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog és az elidegenítési tilalom feloldható, illetve az új ingatlanra bejegyeztethető. 3 (3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti lakáscsere esetén, ha a két lakás értékkülönbözete meghaladja, vagy eléri a csereszerződés megkötésének időpontjában fennálló hitel összegét, csak a még ki nem egyenlített összeget kell visszafizetni. Amennyiben az értékkülönbözet kevesebb, mint a csereszerződés megkötése időpontjában fennálló hitel összege, úgy az értékkülönbözetet köteles haladéktalanul a hitel részbeni kiegyenlítése érdekében visszafizetni. 416/A. (1) Azon adósok esetében, akiknek tartozása a hitel visszafizetési kötelezettsége alapján keletkezett, a tartozás behajthatatlanná minősítéséről, valamint törléséről a közgyűlés dönt. (2) A behajthatatlan követelések minősítésénél a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 1 Módosította a 34/2004. (X.13.) KR. sz. rendelet 4. -a. 2 Módosította az 52/2006. (XII. 20.) KR. rendelet 8. -a. 3 A 8/1999. (IV.1.) KR. sz. rendelet 4. -ával módosított szöveg. 4 Módosította a 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. -a.

6 6. oldal 116/B. Átmeneti rendelkezések március 1. és február 28. között első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatása nem nyújtható. 17. (1) E rendelet Szolnok Megyei Jogú Város évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. (2) Egyidejűleg az január 1. után lakástulajdont szerzők támogatásáról szóló, 8/1992. (III.10.) KR. számú rendelet hatályát veszti. Dr.Krizsa Sándor jegyző távollétében a helyettesítéssel megbízott. Dr.Balázs Éva s.k. aljegyző Várhegyi Attila s.k. polgármester Megjegyzés: A 10/2000. (III.30.) KR. sz. rendelet április 1-jén lép hatályba! A január 1. és március 31. között megkötött adásvételi szerződések esetében a 2. (2) bekezdés szerinti átlagárat a kérelem elbírálásának időpontjában kell figyelembe venni. A 15/2001. (V.28.) KR. sz. rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit február 1. napját követően benyújtott a 12/2003. (IV.1.) KR. sz. rendelet április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott A hatálybelépéskor még el nem bírált kérelmekre e rendelet szabályait azzal az eltéréssel kall alkalmazni, hogy a kérelmező jogosultságát e rendelet szabályai szerint kell vizsgálni. A jogosultság fennállása esetén a kérelmező részére legfeljebb a 32/1996 (XII.3.) KR. sz. rendelet 7. -ban meghatározott összegű támogatás adható. A 18/2003. (VI.23.) KR. sz. rendelet július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott A 34/2004. (X.13.) KR. sz. rendelet november 1-én lép hatályba. A 34/2005. (IX.28.) KR. sz. rendelet október 1-én lép hatályba. A 48/2005. (X.28.) KR. Rendelet január 1-én lép hatályba. Az 52/2006. (XII.20.) KR. Rendelet január 1-én lép hatályba. A 18/2008. (V.30.) KR. rendelet június 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni. A 35/2008. (IX.25.) KR. rendelet január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott A 47/2009. (XII.18.) KR. rendelet január 1-én lép hatályba és február 28-án hatályát veszti. A 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 6/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet március 1-jén lép hatályba. A 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a rendeletben foglalt kivétellel január 1-jétől kell alkalmazni. A 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel január 1-jén kell alkalmazni. 1 Beemelte a 47/2009. (XII.18.) KR. rendelet 1. -a, a 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. -a, a 6/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. -a, a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 19. -a 2 Módosította a 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. -a, az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 19. -a

32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1. első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról

32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1. első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról 1. oldal 32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1 első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról (Egységes szerkezetben a 8/1999. (IV.1.) KR. sz., a 27/1999. (X.29.)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete Önkormányzati kamatmentes hitel folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez

Részletesebben

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések .. BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 56/1994.(XI.8.) sz. önkormányzati rendelete Az első 1ak.ástu1ajdont szerzok: támogatásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők.

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők. Oroszlány Város Önkormányzatának 19/2009. (X.15) Ör. rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány Város

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén élő természetes személyekre.

(1) A rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén élő természetes személyekre. NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2003. (VI. 17.) RENDELETE A LAKÁSCÉLÚ IGÉNYEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásról A rendelet 2014. május 05-én kihirdetésre került. Dr. Menyhárt Anett

Részletesebben

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakás vásárlásának és építésének támogatására,

Részletesebben

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör.

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. 1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelethez I. Személyi adatok A. Igénylőlap Családok támogatásához 1. Név Igénylő

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról Gégény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2004. (IV.08.)ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2004. (IV.08.)ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2004. (IV.08.)ÖNK. SZ. RENDELETE A helyi lakáscélú támogatásról (Egységes szerkezetben a 25/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 25/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelet szövege

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)...

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)... 1. sz. melléklet PÁLYÁZAT Önkormányzati lakás bérbevételére Igénylő neve:......... (születési név).... (születési hely, idő).... (anyja neve)... Állampolgársága:.. amennyiben nem magyar állampolgár, tartózkodási

Részletesebben

1. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása

1. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás támogatásának szabályairól /egységes szerkezetben a 35/2010.

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2004./IV.26./ RENDELETE A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2004./IV.26./ RENDELETE A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2004./IV.26./ RENDELETE A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRÓL - 2 - Apácatorna község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16.. /1/ bekezdésében

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati képviselo- testülete a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1.

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1. 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2006. (III. 20.) önkormányzati 1 rendelete a helyi lakáscélú támogatásról A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Nemesnádudvar község Képviselőtestületének 8/1998.(07.01) Önkorm. számú rendelete a lakáshoz jutók helyi támogatásáról egységes szerkezetben

Nemesnádudvar község Képviselőtestületének 8/1998.(07.01) Önkorm. számú rendelete a lakáshoz jutók helyi támogatásáról egységes szerkezetben Nemesnádudvar község Képviselőtestületének 8/1998.(07.01) Önkorm. számú rendelete a lakáshoz jutók helyi támogatásáról egységes szerkezetben A képviselőtestület a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi

Részletesebben

Első lakáshoz jutók támogatása

Első lakáshoz jutók támogatása Első lakáshoz jutók támogatása A támogatás célja, hogy az arra rászoruló családok (személyek) részére meghatározott típusú lakásszerzésükhöz, lakáshelyzetük megoldásához anyagi támogatást nyújtson. A támogatásban

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994. (III.14.) Ör.sz. rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról [Egységes szerkezetben a módosító 3/1997. (II.20.);10/1998. (IV.26.);18/1999. (XI. 25), 4/2003.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelete a telekvásárlók támogatásáról

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelete a telekvásárlók támogatásáról Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelete a telekvásárlók támogatásáról A Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

B. Igénylőlap A letelepedési támogatásához

B. Igénylőlap A letelepedési támogatásához B. Igénylőlap A letelepedési támogatásához I. Személyi adatok 1. Név Igénylő 1 Házastárs 2 2. Születési név 3. Anyja neve 4. Születési hely, idő 5. Személyi szám 6. Adóazonosító jel 7. Személyi igazolvány

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/1998. /IX. 25./ számú r e n - d e l e t e a SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELY- ZETBEN LÉVŐK ADÓSSÁGTERHÉNEK ENYHíTÉSÉRŐL =============================================================

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2004.(VI.28.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2004.(VI.28.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2004.(VI.28.) rendelete a lakásépítési- és vásárlási, valamint telekvásárlási támogatásról (Egységes szerkezetben a 11/2005.(IV.05.) és

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e a lakáshoz jutás helyi támogatásáról A képviselő-testület: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. A rendelet célja, és területi hatálya

1. A rendelet célja, és területi hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatalok helyi önkormányzati támogatásáról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.26.) rendelete. A lakáscélú támogatásokról A rendelet célja: 2.

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.26.) rendelete. A lakáscélú támogatásokról A rendelet célja: 2. Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.26.) rendelete A lakáscélú támogatásokról Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete A lakáscélú állami támogatásokról szóló többször

Részletesebben

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ': SüjK.'í : híirr.s X. kerület Kőbányai '.ik''. -, iuu..v,i-t K('p\jseló'-tcstülct ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ^ r IQ O^ I Oj J^jOlO Alpolgármestere f ~T201nNOV 1fi ' Tárgy:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja és hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja és hatálya Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/1998. (X.9.) ör. sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők nehézségeinek enyhítéséről és a lakhatás körülményeinek javításáról Kalocsa

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (VI.24.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRÓL

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (VI.24.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRÓL KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (VI.24.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRÓL (A 14/2013. (IV.25.), 3/2015. (II.20.) és a 10/2015. (III.31.) önkormányzati

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 14. napirendhez. Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III. 29.) ÖR sz. rendelete

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III. 29.) ÖR sz. rendelete 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III. 29.) ÖR sz. rendelete A kerekegyházi lakóhellyel rendelkező fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatási rendszeréről Módosítva:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról 1 Tájékoztató a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület október 20-án tartandó ölésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület október 20-án tartandó ölésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. október 20-án tartandó ölésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Javaslat a lakáscélú támogatásról szóló 19/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Részletesebben

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/1996.(XI.27.) Ktr. számú rendelete Az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról 1

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/1996.(XI.27.) Ktr. számú rendelete Az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/1996.(XI.27.) Ktr. számú rendelete Az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 1. Az alap célja

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 1. Az alap célja Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának a Kamatmentes Kölcsön Támogatási Alap létrehozásáról és felhasználásáról szóló 22/1999.(XI. 18.) rendelete a módosító 12/2000.(V.21), 49/2003.(XII.12.) és 36/2004.(X.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-17/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 11/1999. (IX.7.) KT. számú rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 11/1999. (IX.7.) KT. számú rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/1999. (IX.7.) KT. számú rendelete a belvíz sújtotta lakóépületek vásárlásához, újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. ) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. ) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. ) rendelete az Önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhatalmazása

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról. B e v e z e t ő r é s z

Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról. B e v e z e t ő r é s z 1 Bakonygyirót Önkormányzatának 2/2005. (III.19.) rendelete a vissza nem térítendő lakáscélú támogatásról B e v e z e t ő r é s z A többször módosított lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról Nyíregyháza

Részletesebben

A támogatás, támogatási formánként egy alkalommal vehető igénybe, a két támogatási forma együttesen is megállapítható.

A támogatás, támogatási formánként egy alkalommal vehető igénybe, a két támogatási forma együttesen is megállapítható. KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 15/2010. (IV. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról GÁTÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Gátér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (III.5.) Kt. sz., a 13/2006. (VI.27.) Kt. sz., és a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított a 9/2001. (III.27.) Kt. rendelete a lakásépítés

Részletesebben