Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról"

Átírás

1 Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 26. -ban, 32. (1) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 34. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 36/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselőtestületének Egészségügyi, Szociális és Sportbizottsága, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Magyarországon élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. e) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira, f) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (2) A rendelet hatálya a Kisújszállás Város közigazgatási területén található ingatlanokra terjed ki. E rendelet alkalmazásában: 2. Értelmező rendelkezések 2. a) fiatal házas: a házaspár, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak legalább egyike nem töltötte be a 35. életévét és a házastársak legalább egyike a polgárok személyi

2 adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Kisújszálláson bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik; b) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 91/A. 1. pontja szerinti meghatározás; c) lakásépítés: a lakás építésére kiadott építési engedély alapján megkezdett építkezés, mely családi ház építés vagy emelet ráépítés vagy tetőtér beépítéssel létesített önálló lakás vagy toldaléképítéssel létesített önálló lakrész, amely az ingatlan nyilvántartásba építtető részére bejegyeztethető önálló lakást eredményez. d) megkezdett lakásépítés: az a lakásépítés, amely a jogerős építési engedély alapján megkezdett, de a támogatási kérelem benyújtásának napjáig jogerős használatba vételi engedéllyel nem rendelkezik. 3. Eljárási rendelkezések 3. (1) A képviselő-testület az első lakáshoz jutók támogatására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át. (2) Az első lakáshoz jutók támogatása kérelemre adható, az e rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatvány Kisújszállás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalához (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) történő benyújtásával. (3) Az első lakáshoz jutók támogatásának megállapítása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. -ban meghatározott szabályokat a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni: a) A jövedelmet okmánnyal kell igazolni, ha az okmányok nem állnak rendelkezésre, vagy azok beszerzése nehézségbe ütközik, vagy hosszabb időt vesz igénybe, helyette a jogosult által írásban tett nyilatkozat is elfogadható. b) A jövedelem igazolására elsősorban az alábbi okmányok fogadhatók el: ba) munkabér igazolására a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, bb) álláskeresési támogatás igazolására a folyósító szerv által kiállított igazolás, bc) gyermeknevelési támogatás, családi pótlék igazolására a folyósító szerv által kiállított igazolás vagy a folyósítást igazoló bankszámlakivonat, bd) nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátás esetén a folyósító szerv által kiállított igazolás és/vagy a folyósítást igazoló bankszámlakivonat, be) a vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított jövedelemigazolás. (4) A támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya a határozat meghozatalát követő 30 napon belül utalja át a jogosult számlájára. (5) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a támogatás visszafizetésére.

3 4. Az első lakáshoz jutók támogatásának feltételei 4. (1) Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a következő feltételek együttes teljesülése esetén Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt azon fiatal házasok részére, akiknek a) a kérelem benyújtását megelőző hónapban a családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét; b) külön-külön vagy együttesen a c) pontban foglaltakat kivéve a kérelem benyújtásának időpontjában lakástulajdona nincs; c) öröklés útján szerzett és özvegyi joggal terhelt vagy öröklés útján szerzett, kizárólagosan, vagy közösen a kérelmezőnek vagy a házastársának a tulajdonában álló lakás résztulajdona van; d) legalább egyiküknek az önkormányzat vagy annak jogelődje lakásszerzéshez támogatást nem nyújtott. (2) Támogatás abban az esetben nyújtható, ha a) a megszerezni vagy felépíteni kívánt lakáson másnak haszonélvezeti joga, tulajdonjoga az adásvétel, illetve az építés során nem keletkezik és b) az ingatlan tulajdonjogát a kérelmező illetve annak házastársa közösen szerzi meg. (3) A támogatás a) új, vagy használt lakás tulajdonjogának megszerzéséhez vagy b) új lakás építéséhez vagy c) megkezdett lakásépítés befejezéséhez vehető igénybe. (4) A támogatás a) a (3) bekezdés a) pontja esetében az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, b) a (3) bekezdés b) pontja esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül, c) a (3) bekezdés c) pontja esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 1 éven belül nyújtható. (5) Ha a fiatal házasok által fizetendő vételár a támogatás összegénél kevesebb, akkor a támogatás mértéke azonos a vételárral. 5. (1) Támogatás az építési szakértői vélemény alapján lakhatás céljára alkalmas ingatlan vásárlásához nyújtható. A támogatás az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 85. (4) a) pontjában foglaltaknak megfelelő ingatlanra adható. (2) Támogatás ugyanazon lakáshoz kapcsolódóan öt éven belül nem nyújtható. (3) Ha a kérelmező vagy annak házastársa a támogatás átutalását követő egy éven belül a lakást elidegeníti, a támogatást egy összegben köteles visszafizetni.

4 (4) A (3) bekezdésben meghatározottakat a hatóság az illetékes körzeti földhivatal nyilvántartása alapján ellenőrizheti. 5. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az első lakáshoz jutó fiatal házasok évi támogatásáról szóló 37/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet, melynek rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárások lezárásáig kell alkalmazni. 6. Az Európai Unió jogának való megfelelés 7. Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja: Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk. Kecze István polgármester Dr. Varga Zsolt jegyző A rendeletet kihirdettem: Kisújszállás, november 30. Dr. Varga Zsolt jegyző

5 KÉRELEM első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve:. Születési hely, idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: 1. melléklet 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 2. A kérelmező házastársára vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve:.születési hely, idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: 3. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai: Közeli hozzátartozó Családi kapcsolat Születési helye, év, Megjegyzés* neve megnevezése hónap, nap Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha a év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy Életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 4. A támogatást KISÚJSZÁLLÁS,...szám alatti,.hrsz-ú új vagy használt lakás tulajdonjogának megszerzéséhez vagy, lakás építéséhez vagy megkezdett lakásépítés befejezéséhez* kívánom igénybe venni. (A megfelelő válasz aláhúzandó!) 5. A kérelemhez mellékelni kell: - a személyes adatok igazolására szolgáló okmányok fénymásolatát, - a házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát, - a kérelmezők jövedelem igazolásait, - adásvételi szerződést vagy jogerős építési engedélyt. 6. Jövedelmi adatok

6 A jövedelmek típusai A kérelmezővel közös A kérelmező A kérelmező háztartásban élő egyéb házastársának jövedelme hozzátartozó jövedelme jövedelme 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. A család összes nettó jövedelme 10. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege) 11. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bekezdés. i) pontja] Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem... Ft/hó. (ügyintéző tölti ki): A támogatást, annak megállapítása esetén.... nevére szóló.. Banknál vezetett....számú folyószámlára kérem átutalni. Nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valódiságnak megfelelnek. Nyilatkozom továbbá, hogy Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló /2011.(XI. ) önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelek.

7 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Kisújszállás,... kérelmező aláírása kérelmező házastársának aláírása

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Vasalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Vasalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET 2/2006. (III. 9.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2..

II. fejezet AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 2.. VEZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN) Hatályos 2011. február 1. napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4.számú melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdésében szereplő Körjegyzőség szó helyébe a következő rendelkezés lép: közös önkormányzati hivatal.

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdésében szereplő Körjegyzőség szó helyébe a következő rendelkezés lép: közös önkormányzati hivatal. Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület 19/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény helyi végrehajtása 7/2007. (III.27.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról (t e r v e z e t) E

Részletesebben