Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III. 29.) ÖR sz. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III. 29.) ÖR sz. rendelete"

Átírás

1 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III. 29.) ÖR sz. rendelete A kerekegyházi lakóhellyel rendelkező fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatási rendszeréről Módosítva: 2/2002. (II. 01.) ÖR sz. rendelet (hatályon kívül helyezve március 21-től) 4/2002. (III. 21.) ÖR sz. rendelet 14/2004. (IV. 29.) ÖR sz. rendelet 24/2004. (VI. 30.) ÖR sz. rendelet 21/2010. (X.28.) sz. rendelet

2 2 Kerekegyháza 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III. 29.) ÖR. sz. rendelete A kerekegyházi lakóhellyel rendelkező fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatási rendszeréről (módosításokkal egységes szerkezetbe a 21/2010. (X. 28.) sz. rendeletig bezárólag) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés a., pontjában, valamint a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rend. 23. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kerekegyházi lakóhellyel rendelkezők első lakáshoz jutásának helyi támogatási rendszerét az alábbi rendeletben szabályozza: 1. Az e rendeletben meghatározott feltételek mellett Kerekegyháza Városi Önkormányzat anyagilag támogatja a szociálisan arra rászoruló kerekegyházi lakóhellyel rendelkező fiatal családoknak a községben történő első lakáshoz jutását. 2. (1) A naptári évben az első lakáshoz jutók támogatására (továbbiakban: támogatás) felhasználható előirányzatot a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében állapítja meg. 3. (1) 2 A Képviselő-testület szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága (továbbiakban: Bizottság) - a 2. -ban meghatározott előirányzat alapján - a támogatási keretösszeg felhasználására pályázatot ír ki évente egy alkalommal. (2) A pályázat kiírására évben e rendelet kihirdetését követő 30 napon belül, évtől a költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül kerül sor. 1 módosította: 4/2002. (III. 22.) ÖR sz. rendelet, hatályos: március 22-től. 2 módosította: 21/2010. (X.28.) sz. rendelet, hatályos: október 28-tól.

3 3 (3) A pályázatot formanyomtatványon, a Polgármesteri Hivatalban kell a pályázati határidőn belül benyújtani, e rendelet 8. -ában foglaltaknak megfelelő mellékletek becsatolásával (1) A pályázatot csak konkrétan megjelölt lakás építéséhez, vásárlásához, vagy telektámogatás pályázása esetén (továbbiakban: telektámogatás) konkrétan megjelölt, Kerekegyháza területéhez tartozó építési telek megvételére lehet benyújtani. (2) A telektámogatás kivételével támogatást az önkormányzat csak annak a pályázónak ad, aki lakásépítési költségeinek fedezetére pénzintézettől lakáscélú hitelt és/vagy lakásépítési támogatást vesz igénybe. A Képviselő-testület által meghatározott támogatás összege a kérelmező e lakáshitelének számlájára kerül átutalásra. Pályázat nyújtható be: 5. (1) lakásépítés esetében önálló lakás létrehozásához, január 01. után a pályázó részére kiadott jogerős építési engedély alapján a használatba vételi engedély kiadásáig, de legfeljebb az építési engedély kiadásától számított 3 évig; (2) lakástulajdon vétellel történő megszerzéséhez érvényes adásvételi előszerződés alapján a vételár teljes összegének kifizetéséig, illetve a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséig, de maximum az előszerződés megkötésétől számított 1 évig; (3) a pályázat benyújtásától számított 1 évnél nem régebben, magánforgalomban vásárolt, kerekegyházi lakható ház vásárlásához felvett pénzintézeti kölcsön törlesztési hozzájárulásaként, ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor életvitelszerűen a szóban forgó vásárolt házban lakik, (4) 4 Kerekegyháza területén lévő építési telek vásárlásához. A támogatásra jogosultak köre és a támogatás nyújtásának feltételei 6. (1) A támogatás iránti pályázatot a Kerekegyházán legalább 3 éve lakóhellyel rendelkező, vagy az utóbbi tíz évben legalább 5 év időtartamig kerekegyházi lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt tartózkodó, 35 évnél fiatalabb, házastársi, vagy élettársi kapcsolatban élők, vagy gyermeküket egyedül nevelők nyújthatnak be. 3 módosította: 4/2002. (III. 22.) ÖR sz. rendelet, hatályos: március 22-től. 4 megállapította: 4/2002. (III. 22.) ÖR sz. rendelet, hatályos: március 22-től.

4 4 (2) Élettársi kapcsolatban élők akkor nyújthatnak be igényt a támogatásra, amennyiben élettársi kapcsolatukból közös gyermekük született, s azt közösen nevelik. (3) A kerekegyházi lakóhely időtartamának tekintetében a házastársak, illetve élettársak legalább egyikének meg kell felelnie. (4) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki maga, házas, vagy élettársa, vele együtt költöző családtagja az már részesült lakáscélú támogatásban Kerekegyháza Városi Önkormányzat által, beleértve az önkormányzati telek vásárlásakor kapott kedvezményt is. 7. A költségvetési előirányzat keretein belül az a pályázó részesülhet támogatásban, akinek: (1) magának, házastársának, kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjának a pályázat benyújtásakor nincs, és ezt megelőzően sosem volt beköltözhető lakástulajdona, (2) a pályázó és vele együtt költöző családtagok egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, gyermektelen fiatal házaspár esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át. A jövedelem számításánál az építeni kívánt, illetve vásárolni szándékozott (vásárolt) lakásba a pályázót és a vele együtt költöző családtagokat kell számításba venni. (3) A pályázó és vele együtt költöző családtagjai vagyonnak minősülő ingatlannal, ingósággal, valamint gazdasági társaságban vagyon értékű tulajdonjoggal nem rendelkeznek azon ingatlanon kívül, melyre a támogatást kérik. (4) E rendelet tekintetében vagyonnak minősül a hatályos öregségi nyugdíjminimum 50- szeresét meghaladó értékű ingóság, ingatlan, vagyon értékű jog, készpénz. (5) A pályázó és házas vagy élettársa az utóbbi hat hónapban igazolhatóan - jövedelemmel rendelkezik. A jövedelem fogalmát a többször módosított évi III. tv. 4. (1) bek. a., pontja szerint kell értelmezni. A pályázat benyújtása 8. (1) Minden pályázónak csatolnia kell az alábbiakat: (a)a pályázó, és a vele együtt költözők hitelt érdemlő jövedelem igazolását a kérelembeadás előtti 6 hónapra vonatkozóan /munkaviszony esetén keresetigazolás, Tb ellátás esetén postai kifizetési csekk /, (b) a pályázó és vele együtt költöző nagykorúak vagyonnyilatkozatát.

5 5 (2) Új lakás építési költsége fedezetének kiegészítésére (5. (1) bek.) beadott pályázat esetén csatolandó továbbá: (a) a pályázó, vagy házas/élettársa tulajdonában levő kerekegyházi építési telek 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata, (b) a telekre vonatkozó jogerős építési engedély, (c)a pályázó írásbeli beszámolója az építkezés pénzügyi fedezetéről, (d)a pályázó nyilatkozata arról, hogy melyik pénzintézettől vett fel, vagy kíván felvenni kölcsönt, illetve lakásépítési támogatást az építkezés költségeinek fedezetére, (e)a d., pontban szereplő pénzintézettel megkötött kölcsönszerződés másolata, vagy a pénzintézet igazolása a pályázó lakáscélú kölcsön iránti kérelméről. (3) Használt lakás megvásárlásának fedezet-kiegészítéséhez (5. (2) bek.) a pályázatot az alábbiak szerint kell benyújtani: (a)nyilatkozni kell a jelenlegi lakáskörülményekről, (b)a Polgári Törvénykönyv előírásainak alakilag és tartalmilag megfelelő adásvételi előszerződést kell csatolni kerekegyházi lakás megvásárlásáról, (c)a megvásárolni kívánt lakás hiteles tulajdoni lapszemléjét mellékelni kell, (d)nyilatkozatot arról, hogy a lakás vásárlásához, melyik pénzintézetnél, milyen formában kívánnak hitelt felvenni. (4) Egy évnél nem régebben megkötött, lakásvásárlás (5. (3) bek.) céljára felvett lakáscélú hitel támogatására pályázónak az alábbiakat kell mellékelnie. a)a Polgári Törvénykönyv előírásainak alakilag és tartalmilag megfelelő adásvételi szerződést kerekegyházi lakás megvásárlásáról, b)a megvásárolt lakás hiteles tulajdoni lapszemléjét, c)a lakásvásárláshoz felhasznált lakáscélú hitel felvételét igazoló hitelszerződés másolatát.

6 6 (5) 5 Telektámogatási kérelem esetén az alábbiakat kell benyújtani e paragrafus (1) bekezdésében szereplő igazolásokon túl: a./igazolást, illetve nyilatkozatot e rendelet 6. -ában meghatározott jogosultsági feltételek fennállásáról, b./ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi előszerződést a megvásárolni kívánt építési telekre vonatkozóan, c./önkormányzattól vásárolt telek esetén kötelezettség vállalást arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerésekor a telekárnak a támogatás összegével csökkentett, fennmaradó részét egy összegben, vagy maximum három havi, egyenlő nagyságú részletekben kifizeti, A támogatás módja, mértéke 9. A támogatást az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásként nyújtja. 10. (1) A támogatásról a Bizottság véleményezését követően a Képviselő-testület dönt a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat keretein belül. A pályázati határidőn túl érkezett, illetve hiányos pályázatokat a Képviselő-testület elutasítja. (2) A beérkezett és a jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázókat a Bizottság rangsorolja e paragrafus (5) bekezdésében szereplő szempontok figyelembevételével. 6 A telektámogatásra beadott pályázatok a többi pályázattól elkülönítve, külön kerülnek elbírálásra. (3) 7 A Bizottság által javasolt és a Képviselő-testület által jóváhagyott sorrendet figyelembe véve a pályázati támogatás összege a következő: az helyre sorolt pályázók támogatásának összege: ,- Ft, a helyre sorolt pályázó támogatásának összege: ,- Ft, figyelembe véve, hogy a támogatás csak az éves keretösszeg erejéig adható. (4) A keretösszegből fennmaradó összeget a következő évre kell átvinni. (5) A rangsorolásnál a kérelmező és családjának jövedelmi viszonyait, jelenlegi lakhatási körülményeit, a családban nevelkedő gyermekek számát, a kérelmezők szüleinek szociális helyzetét, kell figyelembe venni. 5 megállapította: 4/2002. (III. 22.) ÖR sz. rendelet, hatályos: március 22-től. 6 módosította: 4/2002. (III. 22.) ÖR sz. rendelet, hatályos: március 22-től. 7 módosította: 24/2004. IVI. 30.) ÖR sz. rendelet, hatályos: június 30-tól.

7 7 (6) 8 Telektámogatás elnyerése esetén a pályázó támogatása ,- Ft. (7) Önkormányzattól vásárolt telek esetén a pályázaton elnyert ,- Ft-ot telekár részbefizetésként írja jóvá az önkormányzat. (8) Magánforgalomban vásárolt telek esetén a támogatás a végleges adásvételi szerződés megkötésekor kerül kifizetésre. 11. (1) A támogatás célja érdekében a támogatással egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal közreműködésével az önkormányzat az építési ingatlanra elidegenítési tilalmat jegyeztet be az ingatlan nyilvántartásba a használatbavételi engedély megszerzéséig (2) Az elidegenítési tilalom törlésének kezdeményezésére a használatbavételi engedély megszerzése előtt kizárólag a Képviselő-testület jogosult. A pályázat kiírására, a döntés előkészítésére vonatkozó szabályok 12. (1) A pályázatot e rendelet kihirdetésének napjától számított 30 napon belül Bizottság hirdeti meg. A pályázat meghirdetésének napja az a nap, amikor a pályázati felhívás a Polgármesteri Hírlevélben megjelenik. (2) A pályázat benyújtási határideje nem lehet kevesebb a meghirdetésétől számított 30 napnál. (3) A Képviselő-testület a tárgyév június 30-ig bírálja el a pályázatokat. 13. (1) A hivatal a döntés előkészítése során az alábbi intézkedéseket eszközli: (a)rögzíti az igénylés beérkezésének időpontját, (b)a kérelmező és családjának körülményeit, a jogosultsági feltételek meglétét a kérelem elbírálása előtt helyszíni környezet-tanulmánnyal ellenőrzi, (c)amennyiben az igénylés hiányos vagy pontatlan, az igénylőt hiánypótlásra, illetve igénylésének pontosítására hívja fel 7 nap határidő biztosításával, (d)az igényléseket a Bizottsággal véleményezteti, különös tekintettel a jogosultsági feltételek meglétére, valamint a kérelmező szociális helyzetére, (e)az igényléseket a döntést hozó elé terjeszti. 8 megállapította: 4/2002. (III. 22.) ÖR sz. rendelet, hatályos: március 22-től.

8 E rendelet 5. -ának (1), (2), (3) bekezdésében megjelölt lakáscélú pályázatok esetén: (1) A támogatás megadásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a támogatottal a Polgármester támogatási szerződést köt, s a támogatás összegét a pályázó lakáscélú hitelszámlájára utalja. (2) A szerződésben szerepeltetni kell a kedvezményezett(ek): a)személyi adatait, lakcímét; b)a megépítendő, vagy megvásárlandó ingatlan adatait; c)az ingatlan építéséhez, megvételéhez felvett lakáscélú hitelszerződés szerződésszámát, a hitelszámla számlaszámát; d)a támogatás jogcímét és összegét; e)a támogatással megépített, vagy megvásárolt lakás elidegenítésének feltételeit. 15. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. dr. Czakó István sk. polgármester Humné Csaplár Anikó sk. mb. jegyző A rendelet kihirdetve: Kerekegyháza, március 29. Humné Csaplár Anikó sk. mb. jegyző 9 megállapította: 4/2002. (III. 22.) ÖR sz. rendelet, hatályos: március 22-től.

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Bakonyoszlop községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1

32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1 1. oldal 32/1996. (XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t 1 első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról (Egységes szerkezetben a 8/1999. (IV.1.) KR. sz., a 27/1999. (X.29.)

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2003. (IV. 04.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Módosította: 18/2005. (05.27.) sz. rendelet 20/2006.(05.26.)

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról *

Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete 6/1996./ IV.11./ Ör rendelete a lakásépítés-, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1.

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1. 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2006. (III. 20.) önkormányzati 1 rendelete a helyi lakáscélú támogatásról A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (III.5.) Kt. sz., a 13/2006. (VI.27.) Kt. sz., és a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított a 9/2001. (III.27.) Kt. rendelete a lakásépítés

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelete a telekvásárlók támogatásáról

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelete a telekvásárlók támogatásáról Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012.(VI.12.) önkormányzati rendelete a telekvásárlók támogatásáról A Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról 6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet A lakáscélú helyi támogatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben foglalt, valamint a Magyarország helyi

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e a lakástámogatás helyi szabályairól (A 36/2008. (V.28.) Önk., 1/2009. (I.30.) Önk, 17/2009.(IV.24.) Önk., 12/2010. (III.31.) Önk, 6/2011.

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott 7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 12/1997. (IX.20.) Orosházi Önkormányzati, 12/1999. (X.05.) Orosházi Önkormányzati,

Részletesebben

I. Fejezet Kamatmentes kölcsön nyújtásának feltételei

I. Fejezet Kamatmentes kölcsön nyújtásának feltételei Hatályos: 2014. május 6-tól BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete A LAKÁSCÉLÚ KAMATMENTES KÖLCSÖN HELYI RENDSZERÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben