Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak"

Átírás

1 Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

2 Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye I. A szakirányú továbbképzés neve: Reflektív addiktológiai segítés II. A létesítı intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar III. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneteli követelménye: 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Reflektív addiktológiai segítés 2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Reflexív addiktológiai segítı 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudomány képzési terület 4. A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben (BA) - vagy annak megfelelı fokozat és szakképzettség birtokában, bölcsészet-, társadalom- vagy orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett diploma. 5. A képzési idı: 2 szemeszter 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 60 kredit 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben Elsajátítandó kompetenciák: - Tapasztalati tanulás és reflektivitás (a tudás vizsgálatának képessége, ill. annak támogatása a tapasztalat kontextusában) - Kritikai gondolkodás (azoknak a szellemi képességeknek a hasznosítása, amelyek segítségével hatékonyan azonosíthatók, elemezhetık és értékelhetık az egyes érvek és állítások; az elıítéletek és a torzítások felismerése és leküzdése; meggyızı érvek kialakítása és bemutatása, amelyek támogatják a következtetések levonását, ill. annak értelmes és intelligens megítélését, hogy mit érdemes elhinni és megtenni) 2

3 - Tudatosság (a releváns új információk elérésének és használatának ismerete; az információforrások kritikus értékelése; az új információk integrálása és átvitele különbözı helyzetekbe; szisztematikus problémamegoldás és tájékozott döntéshozatal) - Proaktivitás (a változások elırelátása és hozzájuk történı igazodás, mintázatok és trendek különbözı nézıpontokból történı beazonosításának képessége, önmagunk fejlesztése és promóciója a lehetıségek kihasználása érdekében) - Az egész életen át tartó tanulás szokásainak kialakítása, ideértve az egészségtanulást is (önmagunk megerısítése a passzív függıséggel szemben; a tanult leleményesség képessége; életigenlı attitőd önmagunkkal, a közösséggel és a kreativitással kapcsolatban). A képzésen végzettek ismerik: - drog ismeretek - az új felépülési modell, a felépülés összetevıi és fázisai - a felépülési paradigma értékei (orientálás, bevonás, önrendelkezés, választás és növekedési potenciál) - reflektív gondolkodás és gyakorlat - prevenció, egészségpromóció és gyakorlat - kölcsönös segítés és önsegítés - a reflektív segítı tevékenység összetevıi - szakmai etika - reflektív napló A képzésen végzettek alkalmasak: - Kliensek osztályozása (szőrés, reflektív figyelem, megerısítés) - Eligazítás (az adott terápiás program jellemzıinek bemutatása a kliens számára) - Felmérés (a felépülési terv kialakítása a kliens személyes erısségeinek, gyengeségeinek, problémáinak és szükségleteinek beazonosítása és értékelése alapján) - A felépülés megtervezése (a megoldásra váró problémák beazonosítása és rangsorolása; megállapodás az azonnali és a hosszú távú célokról; döntések az alkalmazott terápiás módszerekrıl és a felhasznált forrásokról) - Reflektív konzultáció (személyek, családok és csoportok támogatása olyan speciális készségekkel, amelyek a problémák felderítése és kiismerése által lehetıvé teszik a célok elérését; magatartásformák és érzések vizsgálata; az alternatív megoldások végiggondolása; döntéshozatal) - Reflektív esetkezelés a felépülés folyamatában (szolgáltatások, intézmények, források és emberek összehozása a kitőzött célok tervezett módon történı elérése érdekében) - Reflektív krízisintervenció (a szenvedélybeteg szükségleteinek kezelése az akut érzelmi és/vagy fiziológiai stresszhelyzetekben) 3

4 - Reflektív kliensképzés (információszolgáltatás a szerhasználati problémákról, az elérhetı szolgáltatásokról és forrásokról; a kapcsolódó sztereotípiák, vélekedések és kulturális ismeretek értelmezése) - Delegálás (a kliens azon szükségleteinek beazonosítása, amelyeket felépülést támogató szakember vagy intézmény nem tud kezelni, támogatás az ellátórendszer és a közösség erıforrásainak elérésében) - Feljegyzések és jelentések készítése (az állapotfelmérések és a felépülési terv eredményeinek rögzítése; beszámolók és elırehaladási jelentések írása; elbocsátások és más releváns adatok összesítése) - Felépülési egyeztetések (más szakemberekkel történı konzultáció az átfogó jellegő és minıségi szenvedélybeteg-ellátás érdekében) - Reflektív szakmai fejlıdés (a szakmai fejlıdésre törekvés igényének felismerése, az erısségek felismerése és maximalizálása, további fejlıdés megvalósítása szupervízió és a képzés segítségével) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: A reflektív felépülést középpontba állító kezelés alapelveinek kellı mélységő ismerete, amelynek pillérei az alábbiakat foglalják magukba: - A felépülés reményének, a kapcsolódó készségeknek és a folyamat megtervezésének biztosítása a szenvedélybetegek számára. - Olyan dinamikus felfogás kialakítása, amely nem fogadja el, hogy bizonyos kliensek megrekednek a felépülési folyamatban, vagy túlságosan bonyolult a helyzetük ahhoz, hogy továbblépjenek. - Reflektív felépülési közösségek létrehozása, ahol a sorstársak aktív résztvevıi a felépülési folyamatnak, egyúttal példaként szolgálva azoknak, akik a reflektív felépülés kezdeti fázisában vannak. A folyamat során csökken a szakmai összetevık szerepe. - Annak biztosítása, hogy az összes kliens (függetlenül attól, hogy kezelés alatt áll vagy absztinens) egyértelmően célként határozza meg a helyi közösségben és családjaiban való részvételt, így küzdve a sztereotipizálás és a stigmatizálás ellen. - Annak elismerése, hogy a felépülés komplex és sokoldalú folyamat, amely a felépülıtıl és annak családjától is rugalmas és dinamikus partnerséget igényel. - A felépülés számos útjának felvázolása annak érdekében, hogy a kliens meg tudja tervezni a saját utazását, egyúttal tisztában legyen azzal, hogy milyen típusú kezelésre van szüksége, és hogy az mit jelent. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A reflektív felépülési szakember különbözı közösségi környezetekben dolgozhat, legyen szó konzultációról, rehabilitációról vagy támogató szolgálatról. Feladataik sokfélék, annak függvényében konkretizálódnak, hogy milyen környezetben mőködnek. A reflektív felépülési szakemberek gyakran találkoznak olyan gyermekekkel, fiatalokkal, felnıttekkel és családokkal, ahol többféle probléma jelentkezik párhuzamosan, mint például mentális 4

5 betegségek és addikció, fogyatékosság és foglalkoztatás, vagy például iskolai problémák és pályaválasztási tanácsadás iránti igény. A reflektív felépülési szakembernek fel kell ismernie ezeket a problémákat annak érdekében, hogy megfelelı konzultációs és támogató tevékenységet tudjon végezni. 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: Alapozó képzés, általános szakmai törzsanyag Bevezetés a reflektivitás fogalmába 3 kredit (Reflektív gondolkodás és praxis) A reflektív addiktológiai segítés alapjai 6 kredit (új felépülési modell, Egészségfejlesztés és egészségtanulás) Alapozó konzultáció 3 kredit (konzultáció I) Összesen: 12 kredit Differenciált szakmai ismeretek A reflektív addiktológiai intervenció módszerei 6 kredit (Tervezés és megvalósítás, Bevezetés a reflektív csoportmunkába) A reflektív felépülés folyamata 12 kredit (A detoxifikáció és a korai felépülés, Elırehaladás a felépülésben I. Empátia és mentalizáció, Elırehaladás a felépülésben II. Empowerment és felépülési tıke, Elırehaladás a felépülésben III. Dialógus és parrhézia) A reflektív felépülés családi és közösségi vetülete 6 kredit (Az addikcióval szembeni intervenció a család és a kapcsolatrendszer szintjén, Kölcsönös és önsegítı mozgalmak) Etikai és értékalapú integráció 6 kredit (Szakmai etika, A reflektív segítés elemei) Haladó konzultáció 8 kredit (Reflektív naplóírás, Konzultáció II, Reflektív naplóírás. Konzultáció III, Reflektív naplóírás Konzultáció IV) Összesen: 38 kredit 9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit Diplomamunka (reflektív szakdolgozat) 5

6 ADATLAP 1. A kérelmezı neve, címe: Pécsi Tudományegyetem 2. A kérelem tárgya: Szakirányú továbbképzési szak indítása 3. A szak megnevezése: Reflektív addiktológiai segítés 4. A szakképzettség megnevezése: Reflexív addiktológiai segítı 5. Képzési forma: Levelezı 6. A képzés képesítési követelményei tartalmazó (Kormány- vagy miniszteri rendelet): 7. A képzés felelıs szakmai vezetıje: Dr. Kelemen Gábor Oktatók: Dr. Kelemen Gábor Dr. B Erdıs Márta Dr. Baráth Árpád Dr. Csürke József Dr. Szöllısi Gábor Madácsy József Mándi Nikoletta Molnár Dániel 6

7 A SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM INDOKLÁSA I. A szak indításának indoklása Az addiktológiai problémák jelentıs mértékben érintik társadalmunkat. Az addikció nem csak egy tünet, hanem az addiktok mőködésének, világlátásának alapvetı szervezı elve is. Addiktnak lenni annyit tesz, hogy az egyén életében a létezés sokszínősége a következı dózis megszerzésére korlátozódik. A probléma tehát nem egyszerően a szerhasználat, hanem az a mód, ahogy az érintettek megközelítik az életet. Az addikciót betegségnek és életstílusnak is nevezik, olyan mőködésmódnak, amelyben a problémás szerhasználat csak egyike az összetevıknek. A nemzeti drogstratégiákban világszerte beazonosítható egy meghatározó reflektív szemléletváltás, amely az új magyar stratégiában is tetten érhetı. Míg a korábbi dokumentumok jellemzıen a problémás (heroin-, kokain-) használókra fókuszáltak, az új stratégiák (különösen az Egyesült Királyságban) a felépülést és a felépülési tıkét állítják a középpontba. Ez a megközelítés vitatja a szcientizmus és az egyoldalú klinikai modell egyeduralmát és anyagi érdekeltségét (miközben az orvosi beavatkozások továbbra is kritikus fontosságúak maradnak). A felépülés túlmutat a kezelés és a büntetı igazságszolgáltatás rendszerén, összekapcsolódik a lakhatással, a foglalkoztatással és az oktatással, amelyek a felépülési tıke építıelemeiként járulnak hozzá a függıségbıl kivezetı úthoz. Ezzel együtt a büntetı igazságszolgáltatás rendszere fontos szerepet játszik a felépülés gyors megkezdésében. A fejlett országokban a kliensek kb. 30%-a az igazságszolgáltatás rendszerén keresztül jut kezelésbe. Kutatási eredmények azt mutatják, hogy a kimenet szempontjából nincs különbség azok között, akik maguktól, ill. azok között, akik igazságszolgáltatás rendszerén keresztül kezdték el a terápiát. Az addikcióból történı felépülés mozgalma egyszerre célozza a társadalmi változásokat és az egyéni fejlıdést. A felépülést gyakran a drogkarrier keretei között értelmezik, ami rávilágít arra, hogy a kliensek különbözı szolgáltatásokat (és terápiás modelleket) igényelnek a folyamat különbözı állomásain. A felépülési megközelítés az egyéni patológiáról áthelyezi a fókuszt a családi és közösségi struktúrákban beágyazott hosszú távú felépülésre és fejlıdésre. Támogatja és óvja a szerhasználat által érintett gyermekek, fiatalok és családok érdekeit. Közösségi szinten próbálja csökkenteni a problémás szerhasználatból eredı ártalmakat. A cél olyan felépülési közösségek kialakítása, ahol segítik és óvják a felépülı szenvedélybeteget; ahol a támogatják a józanság megélését és ahol sorstársak segítségével küzdhetık le a sztereotípiák és a stigmák. A reflektív váltás azt is jelenti, hogy sor kerül a szenvedélybetegek számára megfelelı szolgáltatások fejlesztésére. Ehhez olyan kulturális háttérre van szükség, mely elfogadja, hogy a felépülés során az egyén a problémás szerhasználattól egy olyan drogmentes világba jut el, ahol aktív és hasznos tagja az ıt körülvevı társadalomnak. A stratégiai szemléletváltás során a kezelésben és a politikai döntéshozatalban is megtörténik az addikciókhoz kapcsolódó különbözı diszciplináris megközelítések integrációja. 7

8 A felépülési modellben kiemelkedı szerepet kap a felépülési szakértı. Az ártalomcsökkentés helyett az absztinenciát és a felépülést középpontba helyezı modell az általuk képviselt bizonyíték-alapú holisztikus idegtudományi megközelítés által válhat eredményessé. Munkájuk során strukturált pszichoszociális intervenciókkal gondoskodnak a kliensek szükségleteirıl, továbbá koordinálják a felépülési folyamat megtervezését, kialakítását, újragondolását és megvalósítását. Segítségükkel a felépülık eredményesen beilleszkedı, öntudatos, a társadalom iránt elkötelezett polgárokká válhatnak, akik jobban ismerik a cselekvéseik környezetét, ill. eredményesebben képesek alakítani azt. Kutatások azt mutatják, hogy a problémás szerhasználók számára elérhetı javak, mint pl. a társas hálózatok, információs és kommunikációs technológiák (pl. a mobiltelefonok, online közösségi hálózatok), egyéni készségek és képességek jelentısége felett gyakran átsiklanak. A társas hálózatók valójában rendkívül fontos összetevıi a felépülésnek, hiszen rajtuk keresztül juthatnak másokhoz el jól-lét és a remény fertızı értékei. A felépülési szakértık által alkalmazott feltérképezési eszközök lehetıvé teszik ezeknek az erıforrásoknak a könnyebb azonosítását és mobilizálását. A szakképzés várható hasznosítási területei A felépülési szakértı képesítés, amely reflektív képességek meglétére is utal, számos ajtót megnyithat a munkaerıpiacon, és akár segítheti a munkahelyen belüli elıremenetelt is. A felépülési szakértık klienseik tanácsadóiként, konzultánsaiként dolgozhatnak. Mivel a felépülési mozgalom egyre erısebben kapcsolódik a mentális egészségrıl szóló diskurzushoz (amelynek sok közös összetevıje van az addiktológiávál és az egészségüggyel), várható, hogy a reflektív felépülési szakemberek fognak változásokat indukálni az említett területeken. A reflektív felépülés nagyon aktuális témakör a mentális egészséget is magában foglaló egészségügy területén. A felépülési megközelítés kiemelten fontos szerepet kaphat azoknál a klienseknél, akik többszörösen hátrányos helyzetben olyan nehézségekkel küzdenek, mint a szegénység, hajléktalanság, írástudatlanság vagy munkanélküliség. A reflektív felépülési szakértık attitődje, értékei, kompetenciái és készségei lehetıvé teszik a szolgáltatók és a szolgáltatásokat igénybe vevık között jellemzıen fennálló bizalmatlanság áthidalását. Kiemelkedıen fontos szerepük van abban, hogy aktiválják a felépülési (személyes, szociális és közösségi) tıkét. Innovatív szociális megközelítések letéteményeseiként jó eséllyel helyezkedhetnek el az egészségügyi és a szociális ágazat különbözı munkaköreiben. Nemzetközi trendek az új szak vonatkozásában, ezek várható megjelenése Magyarországon Az elmúlt évtized európai drogstratégiáinak egyik fontos kritikai észrevétele az volt, hogy túl sokan vesznek részt szubsztitúciós kezelésben, amelynek valójában csak az elsı lépésnek kellene lennie a felépülés útján. A nemzeti és nemzetközi drogstratégiák kialakításában közremőködı vezetı kutatók és tudósok egyetértenek abban, hogy a helyettesítı terápiákban résztvevı kliensek mindegyikének el kellene kezdenie a felépülési folyamatot. A felépülés-központú drogterápia valósággá válik. Az esetmenedzselés középpontjába a kliensek kapcsolati hálójának megerısítése kerül, ahol lehetséges, a családok bevonásával. Ezáltal elısegíthetı a kölcsönösen 8

9 támogató erıforrásokhoz és lehetıségekhez való hozzáférés, a felépülési tıke pedig növelhetı az olyan tevékenységekkel, mint amilyen pl. a munkavégzésben és képzésekben történı részvétel. Az általános cél egy új, józan élet felépítése. Ezek a tendenciák az új magyar kábítószer-stratégiában is megjelentek. A közötti idıszakra vonatkozó dokumentum elsısorban olyan programok indítását és fenntartását ösztönzi, amelyek elıterében a személyes és közösségi fejlıdés, a megerısítés, ill. az ismeretek és képességek elsajátításának lehetıségei állnak. Noha a felépülési szakértık iránti igény növekszik, jelenleg nincs olyan magyarországi képzés, amely ezt a szükségletet kielégítené. Az új szak létrehozásának képzési és kutatási elızményei a tanszéken Jelen szakirányú továbbképzési szak több korábbi oktatási program folytatólagos, kutatásokra épülı innovációjának eredménye. Az elızmények közül ki kell emelni a szociális munka mesterképzés klinikai szociális munka szakirányát, ill. a szociális munka alapképzés komplex addiktológiai modulját. Képzési elızmények: A szociális munka alapképzés tantervében jelenleg is több addiktológiai kurzus szerepel, amelyeket az új reflektív felépülési modellhez illeszkedve kerültek továbbfejlesztésre. Ezek a kurzusok a következık: Addiktológia, Szenvedélybetegek önsegítı csoportjai, Szenvedélybetegségek prevenciója és kezelése. II. A képzést leíró adatok 1. A képzési cél Olyan felépülési szakértık képzése, akik a rendelkeznek reflektív felépüléshez kapcsolódó kompetenciákkal, tudással, készségekkel, attitőddel és értékekkel, továbbá képesek javítani szenvedélybeteg és esetenként többszörösen hátrányos helyzető klienseikkel végzett munkájuk hatékonyságát. A képzés végére a résztvevık a következıkre lesznek képesek: - A kliensek szakszerő osztályozása, orientálása és állapotfelmérése; - A felépülés tervezésének, a reflektív konzultációnak, a reflektív esetkezelésnek és krízisintervenciónak gyakorlati alkalmazása; - Reflektív kliensképzés megvalósítása, jelentések írása és feljegyzések vezetése; - Felépülési konzultáció lebonyolítása. 2. Az oklevélben szereplı szakképzettség megnevezése Reflexív addiktológiai segítı 3. A képzésben való részvétel elıfeltétele 9

10 Legalább alapképzésben (BA) - vagy annak megfelelı fokozat és szakképzettség birtokában-, bölcsészet-, társadalom- vagy egészségtudomány képzési területen szerzett diploma. 4. Képzési idı 2 szemeszter 5. A képzés fıbb tanulmányi területei 5.1. Alapozó tárgyak Reflektív gondolkodás és praxis Új felépülési modell Egészségfejlesztés és egészségtanulás Reflektív naplóírás. Konzultáció I Törzstárgyak Tervezés és megvalósítás Bevezetés a reflektív csoportmunkába A detoxifikáció és a korai felépülés Reflektív naplóírás. Konzultáció II. Elırehaladás a felépülésben I. Empátia és mentalizáció Elırehaladás a felépülésben II. Empowerment és felépülési tıke Az addikcióval szembeni intervenció a család és a kapcsolatrendszer szintjén Reflektív naplóírás. Konzultáció III. Kölcsönös és önsegítı mozgalmak Elırehaladás a felépülésben III. Dialógus és parrhézia Szakmai etika A reflektív segítés elemei Reflektív naplóírás. Konzultáció IV. 6. Az ismeretek ellenırzési rendszere 6.1. Az ismeretek ellenırzési rendszere a tantervben elıírt gyakorlati jegyek megszerzésébıl, szóbeli és írásbeli vizsgák teljesítésébıl, a szakdolgozat elkészítésébıl és záróvizsgával összekapcsolt védésébıl tevıdik össze A szakdolgozat Diplomamunka (reflektív szakdolgozat) A képzés ismeretanyagának bármely részébıl választott olyan szakmai feladat megoldása, amellyel a hallgató bizonyítja, hogy tájékozott a választott téma szakirodalmában, önállóan képes a tanult ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására. Terjedelem: 6000 n. szóköz nélkül. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont. 10

11 7. Az ismertek elızetes beszámítási rendjére vonatkozó szabályozás: Az ismeretek beszámításával kapcsolatban a kari, PTE BTK Tanulmányi és vizsgaszabályzata szerint Kari Kreditátviteli Bizottság (KÁB) jár el. A KÁB legalább 4 tagból áll. Tagjait a szakfelelıs(ık), illetve a dékán javaslata alapján a Kari Tanács választja. A bizottságban az 50 %-os hallgatói részvételt szavazati joggal biztosítani kell. A KÁB hallgató tagját az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott módon a hallgatók delegálják. A KÁB a hallgató írásbeli kérelmében foglaltak, a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatok alapján dönt. A kérelemhez mellékelni kell a tanulmányok elvégzését igazoló leckekönyvet, okiratot vagy azok hitelesített másolatát, továbbá a tantervi egységek hitelesített leírását, illetve tematikáját. 8. A tantárgyi hálóterv Tantárgy Elm/gyak. 1. fév. 2. fév. Kredit telj. tantárgyfelelıs Alapozó tárgyak:12 Reflektív gondolkodás és praxis 10 óra elm. 1/1 3 K Csürke József PhD. Új felépülési modell 10 óra elm. 1/1 3 K Prof. Kelemen Gábor Egészségfejlesztés és egészségtanulás 10 óra elm. 1/1 3 K B. Erdıs Márta PhD. habil. Reflektív naplóírás. Konzultáció I. 10 óra gyak. 1/1 3 Gy Prof. Baráth Árpád Törzstárgyak:38 Tervezés és megvalósítás 10 óra elm. 1/2 3 K. Prof. Kelemen Gábor Bevezetés a reflektív csoportmunkába 10 óra elm. 1/2 3 K Csürke József PhD. A detoxifikáció és a korai felépülés 10 óra elm. 1/2 3 K Prof. Kelemen Gábor Reflektív naplóírás. Konzultáció II. 10 óra gyak. 1/2 3 Gy Szöllısi Gábor PhD. Elırehaladás a felépülésben I. Empátia és mentalizáció 10 óra elm. 2/1 3 K Prof. Kelemen Gábor Elırehaladás a felépülésben II. Empowerment és felépülési tıke 10 óra elm. 2/1 3 K B. Erdıs Márta PhD. habil. Az addikcióval szembeni intervenció a család és a kapcsolatrendszer 10 óra elm. 2/1 3 K Mándi Nikoletta szintjén Reflektív naplóírás. Konzultáció III. 10 óra gyak. 2/1 3 Gy Molnár Dániel Kölcsönös és önsegítı mozgalmak 10 óra elm. 2/2 3 K Madácsy József Elırehaladás a felépülésben III. Dialógus és parrhézia 10 óra elm. 2/2 3 K B. Erdıs Márta PhD. habil Szakmai etika 10 óra elm. 2/2 3 K Madácsy József A reflektív segítés elemei 10 óra elm. 2/2 3 K Prof. Kelemen Gábor Reflektív naplóírás. Konzultáció IV. 10 óra gyak. 2/2 2 Gy Molnár Dániel Szakdolgozat:10 Diplomamunka (reflektív szakdolgozat) 10 óra gyak. 2/2 10 SZD Prof. Kelemen Gábor 11

12 Reflektív gondolkodás és praxis Kredit: 3 Előadás X Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: X A kurzus témája a reflektív gondolkodás és a demokratikus társadalmi gyakorlat közötti kapcsolat általában, és különösen a segítő hivatásokban. A reflektív gondolkodás magára a reflexióra való reflexió. A valódi demokrácia a reflektív gondolkodás politikai rendszere. A demokráciában maga az igazság(osság) és a valóság is állandó kérdésesség tárgya. A demokratikus rendszerek maguk kérdőjelezik meg saját intézményeiket. A demokrácia reflektív rendszer, mert tudatosságot feltételez. Magába foglalja a közügyekkel kapcsolatos kollektív cselekvés és szenvedély felszabadítását. A kurzus során a hallgatók megismerkednek egy sajátosan strukturált körülmények közötti reflektív gondolkodás modelljeivel és gyakorlatával, s ezzel fejlesztik ítélő- és értékelő képességüket. E tanulási folyamat többek között képessé teszi őket arra, hogy maximálisan kiaknázzák a reflexióban mint a saját tapasztalatok vizsgálatában rejlő előnyöket, akár gyors, helyzetszituatív, akár mélyebb vizsgálat válik szükségessé. Fő témakörök: Bevezetés a reflektív gondolkodásba Reflektivitás mint kollektív, tudományos és intellektuális gyakorlat Metodológiai reflektivitás Interpretatív reflektivitás Meta-teoretikus reflektivitás Etnometodológiai reflektivitás Episztemológiai reflektivitás Kurzuscélok: A kurzus teljesítése révén a hallgató képessé válik - kifejteni, miért szükséges a reflektív gyakorlat, - azonosítani a különböző típusú reflektív gyakorlatokat, és a demokratikus társadalomban betöltött szerepüket, különösen a segítő hivatásokkal való összefüggésükben, - megvitatni és alkalmazni a reflektív praxis munkamódszerét. 12

13 Kötelező olvasmányok: Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner. How Professionals think in action. New York: Basic Books. Erdos, M., Kelemen, G., Csurke, J., Borst, J. (eds.) (2011). Reflective recovery: Health learning in Twelve Step communities. Budapest: Oriod. Gibbs G. (1988): Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods. Oxford Further Education Unit, Oxford Polytechnic. Reflection and Reflective Practice Polanyi, M. (1967). The tacit dimension. London: Routledge Ajánlott olvasmányok: Atherton J S (2011) Learning and Teaching; Reflection and Reflective Practice [On-line: UK] retrieved 7 January 2012 from Tantárgyért felelős oktató: Dr. Csürke József, Ph.D. Oktató: Dr. Csürke József, Ph.D. 13

14 Új felépülési modell Kredit: 3 Előadás X Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: A kurzus feltárja a felépülési modellt, a fogyasztói mozgalomban való eredetét, és a józansággal való kapcsolatát. A mentális egészséget előmozdító ellátórendszer világszerte csendes, de mélyreható átalakuláson megy keresztül. Betegségükből felépült sorstárs és más segítők dolgoznak egészségügyi szolgáltatókkal és kormányzati szervekkel azon, hogy a spirituális szemléletet a mentális egészséggondozásba integrálják. Míg a felépülés jelentősége a szenvedélybetegségek kezelésében régóta elismertségnek örvend a 12 lépéses mozgalmak széleskörű elfogadottságának köszönhetően, mindez új fejlemény a súlyos mentális betegségek, mint a bipoláris zavar és a skizofrénia kezelése területén. A kurzus témája a felépülés fontossága ezen az új területen, valamint a szenvedélybetegek és a kettős diagnózisú betegek esetében. Fő témakörök: Bevezetés az új felépülési modellbe 12 lépéses programok Reflektív változás a felépülésben A felépülés és a remisszió szerepe a mentális egészségben Józanság és spiritualitás Kettős diagnózis Önmagunkkal törődés Kurzuscélok: A kurzus teljesítése révén a hallgató képessé válik: leírni az új felépülési modell fő jellemzőit, kifejteni a tradicionális és az új felépülési modell különbségeit, megvitatni a mentális egészség és az új felépülési programok viszonyát, azonosítani a hatásos felépülési programokhoz szükséges erőforrásokat. Kötelező olvasmányok: White, W. L. (2005): Recovery: Its history and renaissance as an organizing construct concerning alcohol and other drug problems. Alcoholism Treatment Quarterly, 23(1), Srang, J. (2010): Recovery Oriented Drug Treatment: An Interim Report... Larsen, E (1984): Stage II Recovery: Life Beyond Addiction. HarperOne, San Francisco Ajánlott olvasmányok: Denzin, N. (1987): The Alcoholic Self. Sage, Newbury Park. Tantárgyért felelős oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor, Ph.D. Oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor, Ph.D. 14

15 Egészségfejlesztés és egészségtanulás Kredit: 3 Előadás X Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: A kurzus bevezetést nyújt az egészségfejlesztés és egészségtanulás témakörébe. Az egészségnevelők/fejlesztők szerepe és feladata számos különböző hivatásterületen jól ismert. Az egészségfejlesztés az a folyamat, melynek révén emberek képessé válnak a tudatosabb egészségmegőrző és egészségjavító életvezetésre. Az egyéneknek és csoporttoknak teljes fizikai, mentális és szociális jóllétük elérése érdekében képesnek kell lenniük arra, hogy azonosítsák és megvalósítsák törekvéseiket, kielégítsék szükségleteiket, és hogy megküzdjenek környezetükkel, vagy megváltoztassák azt. Az egészség tehát úgy tekintjük, mint a mindennapi élet egyik erőforrását, nem pedig pusztán eltárgyiasított célkitűzését. Az egészség pozitív fogalom, amelyben éppúgy hangsúlyozódnak a társadalmi és személyes erőforrások, mint a fizikai állapot és képességek. Az egészségfejlesztés tehát nem csupán az egészségügyi szektor feladata, hanem túllépve az egészséges életmódon, a jóllétre törekszik. Az egészségfejlesztő paradigma jónak ígérkező egészségtechnikákat biztosít az emberek számára: nem a jóllét mibenléte, hanem megvalósításának mikéntje áll tevékenysége fókuszában. Azonban az új, fogyókúrával és fitnesszel összefüggésben megjelenő megtisztulási rituálék, illetve sokak lelkesedése az alternatív gyógyászat iránt, megmutatja e modell hiányosságait. Az egészségtanulás szisztematikus közelítésmód a professzionális prevencióban és rehabilitációban, a személy közösségi aktivitására, kapcsolataira és tapasztalataira koncentrál. Az egészségtanulás közösségi alapú vikariáló tanulás. A szociális tanuláshoz hasonlóan, az egészségtanulást is a közösség más tagjainak többé-kevésbé adaptív és sikeres szociális viselkedése vezérli. Fő témakörök: Egészségfejlesztés Egészségtanulás Az egészség mint erőforrás Egészséges életmód Prevenció és rehabilitáció az egészségtanulás tükrében Kurzuscélok: A kurzus révén a hallgató képessé válik - meghatározni az egészségfejlesztés és egészségtanulás fogalmát, - kifejteni az egészségfejlesztés és egészségtanulás különbségét, - azonosítani és leírni az egészségtanulás fő területeit. 15

16 Kötelező olvasmányok: Antonovsky, A. (1979) Health, Stress and Coping. San Francisco: Jossey-Bass. Naidoo, J., Wills, J. (2009). Foundations for Health Promotion (Public Health and Health Promotion) London: Bailliere Tindall. The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World (2005). Ajánlott olvasmányok: Kelemen, G., Erdos, B. M., Csurke, J., Brettner, Zs., Molnar, D.(2012): Dialogues for Sobriety: Health Learning in the Context of Addictions A Hungarian Model. Practice (in press) Tantárgyért felelős oktató: Dr. Habil. B. Erdős Márta, Ph.D. Oktató: Dr. Habil. B. Erdős Márta, Ph.D. 16

17 Reflektív naplóírás. Konzultáció I. Kredit: 3 Előadás Szeminárium Gyakorlat X Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy leírása: A kurzus egyfajta reflektív szupervízió, melynek során a hallgatók technikákat sajátítanak el, illetve gyakorolnak. A reflexió az egyén gondolatainak és cselekvéseinek vizsgálata. A szakemberek számára ez azt jelenti, hogy arra fókuszálnak, hogy miképpen lépnek interakciókba munkatársaikkal és környezetükkel, hogy tisztább képet nyerjenek saját viselkedésükről. E folyamat révén mélyebben megértik önmagukat, s így képessé válnak kiaknázni meglévő erőforrásaikat, illetve a helyes jövőbeli cselekvésre. A reflektív naplóról való konzultáció segíti a szakemberek reflektív alapkészségeinek fejlődését, mint a reflektív figyelem és átkeretezés. A kurzus segítséget nyújt az érzelmi állapotok értékelésében, és a nehéz problémahelyzetek kezelésében. A reflexió minkét alapformáját tárgyalja: a cselekvésre való reflektálást és a cselekvés közbeni reflektálást. A cselekvésre történő reflexió során képzeletben alaposan újrajátszunk múltbeli eseményeket. A cselekvés közbeni reflexió a tapasztalt szakember ismertetőjele: résztvevő megfigyelőnek lenni olyan helyzetekben, amelyek tanulási alkalmat kínálnak; figyelemmel lenni arra, mit észlelünk és érzünk a jelen szituációban, tudatában lenni saját reakcióinknak, és felismerni a korábbi tapasztalatokkal való összefüggéseket; egyszerre átélni az jelenbeli élményt, s ugyanakkor felölteni a tanú szerepét is, mintha az eseményeken kívül lennénk. A cselekvés közbeni reflexió képessége olyasvalami, ami a gyakorlat során alakul ki. Fő témakörök: A reflektív napló technikái Reflektív alapkészségek Reflektív szupervízió Cselekvésre való reflexió Cselekvés közbeni reflexió Résztvevő megfigyelő Kurzuscélok: A kurzus révén a hallgató képessé válik - a reflektív gondolkodásra, - arra, hogy reflexió révén a különböző problémákat többféle perspektívából szemlélje, s hogy feltárja, értelmezze és formálja a személyes jelentést, - kooperatív és participatív reflektív módszerek alkalmazására. 17

18 Kötelező olvasmányok: Amado, G., Ambrose, A. (2001): The Transitional Approach to Change. Karnac, London. Oliver, C. (2005): Reflexive Inquiry. Karnac, London. Alvesson, M., Skildberg, K. (2000): Reflexive Methodology. Sage. London. Ajánlott olvasmányok: Szakolczai, Á. (2000): Reflexive Historical Sociology. Routledge, London. Tantárgyért felelős oktató: Prof. Dr. Baráth Árpád, Ph.D. Oktató: Prof. Dr. Baráth Árpád, Ph.D. 18

19 Tervezés és megvalósítás Kredit: 3 Előadás X Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám:10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: A kurzus áttekinti azokat a kompetenciákat, amelyek felépülést segítő reflexív szakember számára szükségesek, illetve azokat az elméleteket és készségeket, melyek a hatékony értékelés, együttműködés, konzultáció és professzionális munkavégzés szempontjából nélkülözhetetlenek. A hallgatók betekintést nyernek a különböző területeken alkalmazott új felépülési programokba szakszövegolvasás, online tanulmányok és önálló kutatómunka révén. A kurzus továbbá bevezetést nyújt a reflektív felépülés segítéséhez szükséges kompetenciákba, illetve az új felépülési programokban alkalmazott alapvető elképzelésekbe. A kurzus célja a hallgatók azon ismereteinek és készségeinek fejlesztése, amelyeket a felépülést segítő szakemberek feladatvégzése megkíván, illetve a felépülőkkel végzett reflexív praxis tartalmának mélyebb megértése. Fő témakörök: Prioritások, orientáció, értékelés a kliensekkel végzett munkában A felépülés tervezésnek gyakorlatba ültetése, reflektív konzultáció és esetkezelés Reflektív kliens-edukáció, beszámoló és jelentés, illetve feljegyzés készítés Felépülőkkel folytatott konzultáció végzése Saját tanulási folyamat kritikai értékelése, a további szakmai fejlődéshez szükséges tanulmányi területek azonosítása Kurzuscélok: A kurzus révén a hallgató képessé válik - meghatározni a tervezés és megvalósítás kulcselemeit, - leírni a felépülési programok alapkoncepcióit, - azonosítani a felépülési programok tipikus alkalmazási területeit, - kifejteni a felépülés tervezésének és megvalósításának alapstruktúráját, - demonstrálni a hatékony prioritássorrend és értékelés mikéntjét. Kötelező olvasmányok: Department of the Navy (1998): Counselor Workbook: Alcohol and Drug Abuse Program. ETP. Washington. Lessa, N., Scanlon, W., Weiner, I. (2006): Wiley Concise Guides to Mental Health: Substance Use Disorders. Wiley, San Francisco. Lefever, R. (1988): How to Combat Alcoholism and Addiction. Promis, London. Ajánlott olvasmányok: UN (2003): Drug Abuse Treatment Toolkit: A practical planning and Implementation Guide. United Nations, Vienna. Tantárgyért felelős oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor, Ph.D. Oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor, Ph.D. 19

20 Bevezetés a reflektív csoportmunkába Kredit: 3 Előadás X Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: A kurzus célja, hogy a hallgatók bevezetést nyerjenek a felépülőkkel végzett reflektív csoportmunkába. Fő témakörök: Terápiás tényezők a csoportmunkában A csoport-visszajelzés mint korrektív emocionális tapasztalat használata Reflektív csoportmunka tervezése felépülő szenvedélybetegek és családjuk részére Terápiás szerződés, kötelezettségek meghatározása Az itt és most használata A változás atmoszférájának megteremtése a csoportban Kliens-szelekció, reflektív szupervízió a csoportmunkáról Csoportfolyamatok irányítása a problémamegoldás eléréséhez A nehéz kliensek kezelése Haladó technikák (folyamatorientált csoportmunka, Gestalt kezelés, pszichodráma, tranzakcionális elemzés) Kurzuscélok: A kurzus révén a hallgató képessé válik - meghatározni a reflektív csoportmunka alapfogalmait - kifejteni, hogy a reflektív csoportmunka miért jelent meg a felépülési mozgalomban, - megérteni a kezelés, a szupervízió a haladó technikák etc. során felmerülő általánosan használt fogalmakat, - leírni a reflektív csoportmunka különböző típusait és fejlődésüket. 20

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

az Európai Bizottság támogatásával

az Európai Bizottság támogatásával ECVision A szupervízió és coaching európai fogalomtára 1 ECVision. A szupervízió és coaching európai fogalomtára A jelen anyag az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány csak a szerzők

Részletesebben

A Portage-modell: egy integrált módszer a szenvedélybetegek gyógyításában. The Portage-model: an integrated approach for the treatment of addictions

A Portage-modell: egy integrált módszer a szenvedélybetegek gyógyításában. The Portage-model: an integrated approach for the treatment of addictions A Portage-modell: egy integrált módszer a szenvedélybetegek gyógyításában The Portage-model: an integrated approach for the treatment of addictions MOLNÁR DÁNIEL Összefoglaló A tanulmány a kanadai Portage-modell

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Tanulásközpontú programfejlesztés

Tanulásközpontú programfejlesztés Tanulásközpontú programfejlesztés Kopp Erika Hogyan fejleszthetők a hallgatók képességei a felsőoktatásban? Hogyan tanulhatják meg például eredményesen a kutatási módszerek alkalmazását, projektek megvalósítását

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 Testmozgás az Iskolában 1.0 K O N C E P C I Ó MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. E-mail: teis@mdsz.hu

Részletesebben

Különböző szakos hallgatók együttműködésére épülő, probléma alapú tanulás

Különböző szakos hallgatók együttműködésére épülő, probléma alapú tanulás Különböző szakos hallgatók együttműködésére épülő, probléma alapú tanulás A linköpingi egyetem egészségtudományi képzése Banai-Bajzáth Angéla A képzések tervezésénél az egyetem fi gyelembe vette egyrészt,

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Jézus, a szakma és a drog

Jézus, a szakma és a drog FARKAS TAMÁS Jézus, a szakma és a drog Segítõi módszerek és keresztény spiritualitás a szenvedélybeteg-segítésben 2010-ben kerültem kapcsolatba az egyik RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálattal, mely alkalmanként

Részletesebben

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (Economic Commission for Europe UNECE) KÖRNYEZETPOLITIKAI BIZOTTSÁGA (Committee on Environmental Policy) A FENNTARTHATÓSÁGRA

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ Nemzetközileg alkalmazható módszertani javaslat szakemberek számára Készítette: Fundación Secretariado Gitano,

Részletesebben

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés BUDAI ISTVÁN Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés A szociális munka a jövõ jóléti Európájába történõ befektetés (EU Miniszterek

Részletesebben

ÚJ ÉLETVEZETÉSI MODELL A PSZICHOSZOCIÁLIS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK SZÁMÁRA A TÁMOGATOTT LAKHATÁSBAN INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS

ÚJ ÉLETVEZETÉSI MODELL A PSZICHOSZOCIÁLIS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK SZÁMÁRA A TÁMOGATOTT LAKHATÁSBAN INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS ÚJ ÉLETVEZETÉSI MODELL A PSZICHOSZOCIÁLIS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK SZÁMÁRA A TÁMOGATOTT LAKHATÁSBAN INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS Készült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A kiadvány A tehetséges fiatalok segítése az életvitel tanácsadó szolgálatok módszertani támogatásával című pályázat keretében jött létre.

A kiadvány A tehetséges fiatalok segítése az életvitel tanácsadó szolgálatok módszertani támogatásával című pályázat keretében jött létre. A kiadvány A tehetséges fiatalok segítése az életvitel tanácsadó szolgálatok módszertani támogatásával című pályázat keretében jött létre. A pályázat a Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az

Részletesebben

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben