Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak"

Átírás

1 Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

2 Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye I. A szakirányú továbbképzés neve: Reflektív addiktológiai segítés II. A létesítı intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar III. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneteli követelménye: 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Reflektív addiktológiai segítés 2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Reflexív addiktológiai segítı 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudomány képzési terület 4. A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben (BA) - vagy annak megfelelı fokozat és szakképzettség birtokában, bölcsészet-, társadalom- vagy orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett diploma. 5. A képzési idı: 2 szemeszter 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 60 kredit 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben Elsajátítandó kompetenciák: - Tapasztalati tanulás és reflektivitás (a tudás vizsgálatának képessége, ill. annak támogatása a tapasztalat kontextusában) - Kritikai gondolkodás (azoknak a szellemi képességeknek a hasznosítása, amelyek segítségével hatékonyan azonosíthatók, elemezhetık és értékelhetık az egyes érvek és állítások; az elıítéletek és a torzítások felismerése és leküzdése; meggyızı érvek kialakítása és bemutatása, amelyek támogatják a következtetések levonását, ill. annak értelmes és intelligens megítélését, hogy mit érdemes elhinni és megtenni) 2

3 - Tudatosság (a releváns új információk elérésének és használatának ismerete; az információforrások kritikus értékelése; az új információk integrálása és átvitele különbözı helyzetekbe; szisztematikus problémamegoldás és tájékozott döntéshozatal) - Proaktivitás (a változások elırelátása és hozzájuk történı igazodás, mintázatok és trendek különbözı nézıpontokból történı beazonosításának képessége, önmagunk fejlesztése és promóciója a lehetıségek kihasználása érdekében) - Az egész életen át tartó tanulás szokásainak kialakítása, ideértve az egészségtanulást is (önmagunk megerısítése a passzív függıséggel szemben; a tanult leleményesség képessége; életigenlı attitőd önmagunkkal, a közösséggel és a kreativitással kapcsolatban). A képzésen végzettek ismerik: - drog ismeretek - az új felépülési modell, a felépülés összetevıi és fázisai - a felépülési paradigma értékei (orientálás, bevonás, önrendelkezés, választás és növekedési potenciál) - reflektív gondolkodás és gyakorlat - prevenció, egészségpromóció és gyakorlat - kölcsönös segítés és önsegítés - a reflektív segítı tevékenység összetevıi - szakmai etika - reflektív napló A képzésen végzettek alkalmasak: - Kliensek osztályozása (szőrés, reflektív figyelem, megerısítés) - Eligazítás (az adott terápiás program jellemzıinek bemutatása a kliens számára) - Felmérés (a felépülési terv kialakítása a kliens személyes erısségeinek, gyengeségeinek, problémáinak és szükségleteinek beazonosítása és értékelése alapján) - A felépülés megtervezése (a megoldásra váró problémák beazonosítása és rangsorolása; megállapodás az azonnali és a hosszú távú célokról; döntések az alkalmazott terápiás módszerekrıl és a felhasznált forrásokról) - Reflektív konzultáció (személyek, családok és csoportok támogatása olyan speciális készségekkel, amelyek a problémák felderítése és kiismerése által lehetıvé teszik a célok elérését; magatartásformák és érzések vizsgálata; az alternatív megoldások végiggondolása; döntéshozatal) - Reflektív esetkezelés a felépülés folyamatában (szolgáltatások, intézmények, források és emberek összehozása a kitőzött célok tervezett módon történı elérése érdekében) - Reflektív krízisintervenció (a szenvedélybeteg szükségleteinek kezelése az akut érzelmi és/vagy fiziológiai stresszhelyzetekben) 3

4 - Reflektív kliensképzés (információszolgáltatás a szerhasználati problémákról, az elérhetı szolgáltatásokról és forrásokról; a kapcsolódó sztereotípiák, vélekedések és kulturális ismeretek értelmezése) - Delegálás (a kliens azon szükségleteinek beazonosítása, amelyeket felépülést támogató szakember vagy intézmény nem tud kezelni, támogatás az ellátórendszer és a közösség erıforrásainak elérésében) - Feljegyzések és jelentések készítése (az állapotfelmérések és a felépülési terv eredményeinek rögzítése; beszámolók és elırehaladási jelentések írása; elbocsátások és más releváns adatok összesítése) - Felépülési egyeztetések (más szakemberekkel történı konzultáció az átfogó jellegő és minıségi szenvedélybeteg-ellátás érdekében) - Reflektív szakmai fejlıdés (a szakmai fejlıdésre törekvés igényének felismerése, az erısségek felismerése és maximalizálása, további fejlıdés megvalósítása szupervízió és a képzés segítségével) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: A reflektív felépülést középpontba állító kezelés alapelveinek kellı mélységő ismerete, amelynek pillérei az alábbiakat foglalják magukba: - A felépülés reményének, a kapcsolódó készségeknek és a folyamat megtervezésének biztosítása a szenvedélybetegek számára. - Olyan dinamikus felfogás kialakítása, amely nem fogadja el, hogy bizonyos kliensek megrekednek a felépülési folyamatban, vagy túlságosan bonyolult a helyzetük ahhoz, hogy továbblépjenek. - Reflektív felépülési közösségek létrehozása, ahol a sorstársak aktív résztvevıi a felépülési folyamatnak, egyúttal példaként szolgálva azoknak, akik a reflektív felépülés kezdeti fázisában vannak. A folyamat során csökken a szakmai összetevık szerepe. - Annak biztosítása, hogy az összes kliens (függetlenül attól, hogy kezelés alatt áll vagy absztinens) egyértelmően célként határozza meg a helyi közösségben és családjaiban való részvételt, így küzdve a sztereotipizálás és a stigmatizálás ellen. - Annak elismerése, hogy a felépülés komplex és sokoldalú folyamat, amely a felépülıtıl és annak családjától is rugalmas és dinamikus partnerséget igényel. - A felépülés számos útjának felvázolása annak érdekében, hogy a kliens meg tudja tervezni a saját utazását, egyúttal tisztában legyen azzal, hogy milyen típusú kezelésre van szüksége, és hogy az mit jelent. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A reflektív felépülési szakember különbözı közösségi környezetekben dolgozhat, legyen szó konzultációról, rehabilitációról vagy támogató szolgálatról. Feladataik sokfélék, annak függvényében konkretizálódnak, hogy milyen környezetben mőködnek. A reflektív felépülési szakemberek gyakran találkoznak olyan gyermekekkel, fiatalokkal, felnıttekkel és családokkal, ahol többféle probléma jelentkezik párhuzamosan, mint például mentális 4

5 betegségek és addikció, fogyatékosság és foglalkoztatás, vagy például iskolai problémák és pályaválasztási tanácsadás iránti igény. A reflektív felépülési szakembernek fel kell ismernie ezeket a problémákat annak érdekében, hogy megfelelı konzultációs és támogató tevékenységet tudjon végezni. 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: Alapozó képzés, általános szakmai törzsanyag Bevezetés a reflektivitás fogalmába 3 kredit (Reflektív gondolkodás és praxis) A reflektív addiktológiai segítés alapjai 6 kredit (új felépülési modell, Egészségfejlesztés és egészségtanulás) Alapozó konzultáció 3 kredit (konzultáció I) Összesen: 12 kredit Differenciált szakmai ismeretek A reflektív addiktológiai intervenció módszerei 6 kredit (Tervezés és megvalósítás, Bevezetés a reflektív csoportmunkába) A reflektív felépülés folyamata 12 kredit (A detoxifikáció és a korai felépülés, Elırehaladás a felépülésben I. Empátia és mentalizáció, Elırehaladás a felépülésben II. Empowerment és felépülési tıke, Elırehaladás a felépülésben III. Dialógus és parrhézia) A reflektív felépülés családi és közösségi vetülete 6 kredit (Az addikcióval szembeni intervenció a család és a kapcsolatrendszer szintjén, Kölcsönös és önsegítı mozgalmak) Etikai és értékalapú integráció 6 kredit (Szakmai etika, A reflektív segítés elemei) Haladó konzultáció 8 kredit (Reflektív naplóírás, Konzultáció II, Reflektív naplóírás. Konzultáció III, Reflektív naplóírás Konzultáció IV) Összesen: 38 kredit 9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit Diplomamunka (reflektív szakdolgozat) 5

6 ADATLAP 1. A kérelmezı neve, címe: Pécsi Tudományegyetem 2. A kérelem tárgya: Szakirányú továbbképzési szak indítása 3. A szak megnevezése: Reflektív addiktológiai segítés 4. A szakképzettség megnevezése: Reflexív addiktológiai segítı 5. Képzési forma: Levelezı 6. A képzés képesítési követelményei tartalmazó (Kormány- vagy miniszteri rendelet): 7. A képzés felelıs szakmai vezetıje: Dr. Kelemen Gábor Oktatók: Dr. Kelemen Gábor Dr. B Erdıs Márta Dr. Baráth Árpád Dr. Csürke József Dr. Szöllısi Gábor Madácsy József Mándi Nikoletta Molnár Dániel 6

7 A SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM INDOKLÁSA I. A szak indításának indoklása Az addiktológiai problémák jelentıs mértékben érintik társadalmunkat. Az addikció nem csak egy tünet, hanem az addiktok mőködésének, világlátásának alapvetı szervezı elve is. Addiktnak lenni annyit tesz, hogy az egyén életében a létezés sokszínősége a következı dózis megszerzésére korlátozódik. A probléma tehát nem egyszerően a szerhasználat, hanem az a mód, ahogy az érintettek megközelítik az életet. Az addikciót betegségnek és életstílusnak is nevezik, olyan mőködésmódnak, amelyben a problémás szerhasználat csak egyike az összetevıknek. A nemzeti drogstratégiákban világszerte beazonosítható egy meghatározó reflektív szemléletváltás, amely az új magyar stratégiában is tetten érhetı. Míg a korábbi dokumentumok jellemzıen a problémás (heroin-, kokain-) használókra fókuszáltak, az új stratégiák (különösen az Egyesült Királyságban) a felépülést és a felépülési tıkét állítják a középpontba. Ez a megközelítés vitatja a szcientizmus és az egyoldalú klinikai modell egyeduralmát és anyagi érdekeltségét (miközben az orvosi beavatkozások továbbra is kritikus fontosságúak maradnak). A felépülés túlmutat a kezelés és a büntetı igazságszolgáltatás rendszerén, összekapcsolódik a lakhatással, a foglalkoztatással és az oktatással, amelyek a felépülési tıke építıelemeiként járulnak hozzá a függıségbıl kivezetı úthoz. Ezzel együtt a büntetı igazságszolgáltatás rendszere fontos szerepet játszik a felépülés gyors megkezdésében. A fejlett országokban a kliensek kb. 30%-a az igazságszolgáltatás rendszerén keresztül jut kezelésbe. Kutatási eredmények azt mutatják, hogy a kimenet szempontjából nincs különbség azok között, akik maguktól, ill. azok között, akik igazságszolgáltatás rendszerén keresztül kezdték el a terápiát. Az addikcióból történı felépülés mozgalma egyszerre célozza a társadalmi változásokat és az egyéni fejlıdést. A felépülést gyakran a drogkarrier keretei között értelmezik, ami rávilágít arra, hogy a kliensek különbözı szolgáltatásokat (és terápiás modelleket) igényelnek a folyamat különbözı állomásain. A felépülési megközelítés az egyéni patológiáról áthelyezi a fókuszt a családi és közösségi struktúrákban beágyazott hosszú távú felépülésre és fejlıdésre. Támogatja és óvja a szerhasználat által érintett gyermekek, fiatalok és családok érdekeit. Közösségi szinten próbálja csökkenteni a problémás szerhasználatból eredı ártalmakat. A cél olyan felépülési közösségek kialakítása, ahol segítik és óvják a felépülı szenvedélybeteget; ahol a támogatják a józanság megélését és ahol sorstársak segítségével küzdhetık le a sztereotípiák és a stigmák. A reflektív váltás azt is jelenti, hogy sor kerül a szenvedélybetegek számára megfelelı szolgáltatások fejlesztésére. Ehhez olyan kulturális háttérre van szükség, mely elfogadja, hogy a felépülés során az egyén a problémás szerhasználattól egy olyan drogmentes világba jut el, ahol aktív és hasznos tagja az ıt körülvevı társadalomnak. A stratégiai szemléletváltás során a kezelésben és a politikai döntéshozatalban is megtörténik az addikciókhoz kapcsolódó különbözı diszciplináris megközelítések integrációja. 7

8 A felépülési modellben kiemelkedı szerepet kap a felépülési szakértı. Az ártalomcsökkentés helyett az absztinenciát és a felépülést középpontba helyezı modell az általuk képviselt bizonyíték-alapú holisztikus idegtudományi megközelítés által válhat eredményessé. Munkájuk során strukturált pszichoszociális intervenciókkal gondoskodnak a kliensek szükségleteirıl, továbbá koordinálják a felépülési folyamat megtervezését, kialakítását, újragondolását és megvalósítását. Segítségükkel a felépülık eredményesen beilleszkedı, öntudatos, a társadalom iránt elkötelezett polgárokká válhatnak, akik jobban ismerik a cselekvéseik környezetét, ill. eredményesebben képesek alakítani azt. Kutatások azt mutatják, hogy a problémás szerhasználók számára elérhetı javak, mint pl. a társas hálózatok, információs és kommunikációs technológiák (pl. a mobiltelefonok, online közösségi hálózatok), egyéni készségek és képességek jelentısége felett gyakran átsiklanak. A társas hálózatók valójában rendkívül fontos összetevıi a felépülésnek, hiszen rajtuk keresztül juthatnak másokhoz el jól-lét és a remény fertızı értékei. A felépülési szakértık által alkalmazott feltérképezési eszközök lehetıvé teszik ezeknek az erıforrásoknak a könnyebb azonosítását és mobilizálását. A szakképzés várható hasznosítási területei A felépülési szakértı képesítés, amely reflektív képességek meglétére is utal, számos ajtót megnyithat a munkaerıpiacon, és akár segítheti a munkahelyen belüli elıremenetelt is. A felépülési szakértık klienseik tanácsadóiként, konzultánsaiként dolgozhatnak. Mivel a felépülési mozgalom egyre erısebben kapcsolódik a mentális egészségrıl szóló diskurzushoz (amelynek sok közös összetevıje van az addiktológiávál és az egészségüggyel), várható, hogy a reflektív felépülési szakemberek fognak változásokat indukálni az említett területeken. A reflektív felépülés nagyon aktuális témakör a mentális egészséget is magában foglaló egészségügy területén. A felépülési megközelítés kiemelten fontos szerepet kaphat azoknál a klienseknél, akik többszörösen hátrányos helyzetben olyan nehézségekkel küzdenek, mint a szegénység, hajléktalanság, írástudatlanság vagy munkanélküliség. A reflektív felépülési szakértık attitődje, értékei, kompetenciái és készségei lehetıvé teszik a szolgáltatók és a szolgáltatásokat igénybe vevık között jellemzıen fennálló bizalmatlanság áthidalását. Kiemelkedıen fontos szerepük van abban, hogy aktiválják a felépülési (személyes, szociális és közösségi) tıkét. Innovatív szociális megközelítések letéteményeseiként jó eséllyel helyezkedhetnek el az egészségügyi és a szociális ágazat különbözı munkaköreiben. Nemzetközi trendek az új szak vonatkozásában, ezek várható megjelenése Magyarországon Az elmúlt évtized európai drogstratégiáinak egyik fontos kritikai észrevétele az volt, hogy túl sokan vesznek részt szubsztitúciós kezelésben, amelynek valójában csak az elsı lépésnek kellene lennie a felépülés útján. A nemzeti és nemzetközi drogstratégiák kialakításában közremőködı vezetı kutatók és tudósok egyetértenek abban, hogy a helyettesítı terápiákban résztvevı kliensek mindegyikének el kellene kezdenie a felépülési folyamatot. A felépülés-központú drogterápia valósággá válik. Az esetmenedzselés középpontjába a kliensek kapcsolati hálójának megerısítése kerül, ahol lehetséges, a családok bevonásával. Ezáltal elısegíthetı a kölcsönösen 8

9 támogató erıforrásokhoz és lehetıségekhez való hozzáférés, a felépülési tıke pedig növelhetı az olyan tevékenységekkel, mint amilyen pl. a munkavégzésben és képzésekben történı részvétel. Az általános cél egy új, józan élet felépítése. Ezek a tendenciák az új magyar kábítószer-stratégiában is megjelentek. A közötti idıszakra vonatkozó dokumentum elsısorban olyan programok indítását és fenntartását ösztönzi, amelyek elıterében a személyes és közösségi fejlıdés, a megerısítés, ill. az ismeretek és képességek elsajátításának lehetıségei állnak. Noha a felépülési szakértık iránti igény növekszik, jelenleg nincs olyan magyarországi képzés, amely ezt a szükségletet kielégítené. Az új szak létrehozásának képzési és kutatási elızményei a tanszéken Jelen szakirányú továbbképzési szak több korábbi oktatási program folytatólagos, kutatásokra épülı innovációjának eredménye. Az elızmények közül ki kell emelni a szociális munka mesterképzés klinikai szociális munka szakirányát, ill. a szociális munka alapképzés komplex addiktológiai modulját. Képzési elızmények: A szociális munka alapképzés tantervében jelenleg is több addiktológiai kurzus szerepel, amelyeket az új reflektív felépülési modellhez illeszkedve kerültek továbbfejlesztésre. Ezek a kurzusok a következık: Addiktológia, Szenvedélybetegek önsegítı csoportjai, Szenvedélybetegségek prevenciója és kezelése. II. A képzést leíró adatok 1. A képzési cél Olyan felépülési szakértık képzése, akik a rendelkeznek reflektív felépüléshez kapcsolódó kompetenciákkal, tudással, készségekkel, attitőddel és értékekkel, továbbá képesek javítani szenvedélybeteg és esetenként többszörösen hátrányos helyzető klienseikkel végzett munkájuk hatékonyságát. A képzés végére a résztvevık a következıkre lesznek képesek: - A kliensek szakszerő osztályozása, orientálása és állapotfelmérése; - A felépülés tervezésének, a reflektív konzultációnak, a reflektív esetkezelésnek és krízisintervenciónak gyakorlati alkalmazása; - Reflektív kliensképzés megvalósítása, jelentések írása és feljegyzések vezetése; - Felépülési konzultáció lebonyolítása. 2. Az oklevélben szereplı szakképzettség megnevezése Reflexív addiktológiai segítı 3. A képzésben való részvétel elıfeltétele 9

10 Legalább alapképzésben (BA) - vagy annak megfelelı fokozat és szakképzettség birtokában-, bölcsészet-, társadalom- vagy egészségtudomány képzési területen szerzett diploma. 4. Képzési idı 2 szemeszter 5. A képzés fıbb tanulmányi területei 5.1. Alapozó tárgyak Reflektív gondolkodás és praxis Új felépülési modell Egészségfejlesztés és egészségtanulás Reflektív naplóírás. Konzultáció I Törzstárgyak Tervezés és megvalósítás Bevezetés a reflektív csoportmunkába A detoxifikáció és a korai felépülés Reflektív naplóírás. Konzultáció II. Elırehaladás a felépülésben I. Empátia és mentalizáció Elırehaladás a felépülésben II. Empowerment és felépülési tıke Az addikcióval szembeni intervenció a család és a kapcsolatrendszer szintjén Reflektív naplóírás. Konzultáció III. Kölcsönös és önsegítı mozgalmak Elırehaladás a felépülésben III. Dialógus és parrhézia Szakmai etika A reflektív segítés elemei Reflektív naplóírás. Konzultáció IV. 6. Az ismeretek ellenırzési rendszere 6.1. Az ismeretek ellenırzési rendszere a tantervben elıírt gyakorlati jegyek megszerzésébıl, szóbeli és írásbeli vizsgák teljesítésébıl, a szakdolgozat elkészítésébıl és záróvizsgával összekapcsolt védésébıl tevıdik össze A szakdolgozat Diplomamunka (reflektív szakdolgozat) A képzés ismeretanyagának bármely részébıl választott olyan szakmai feladat megoldása, amellyel a hallgató bizonyítja, hogy tájékozott a választott téma szakirodalmában, önállóan képes a tanult ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására. Terjedelem: 6000 n. szóköz nélkül. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont. 10

11 7. Az ismertek elızetes beszámítási rendjére vonatkozó szabályozás: Az ismeretek beszámításával kapcsolatban a kari, PTE BTK Tanulmányi és vizsgaszabályzata szerint Kari Kreditátviteli Bizottság (KÁB) jár el. A KÁB legalább 4 tagból áll. Tagjait a szakfelelıs(ık), illetve a dékán javaslata alapján a Kari Tanács választja. A bizottságban az 50 %-os hallgatói részvételt szavazati joggal biztosítani kell. A KÁB hallgató tagját az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott módon a hallgatók delegálják. A KÁB a hallgató írásbeli kérelmében foglaltak, a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályzatok alapján dönt. A kérelemhez mellékelni kell a tanulmányok elvégzését igazoló leckekönyvet, okiratot vagy azok hitelesített másolatát, továbbá a tantervi egységek hitelesített leírását, illetve tematikáját. 8. A tantárgyi hálóterv Tantárgy Elm/gyak. 1. fév. 2. fév. Kredit telj. tantárgyfelelıs Alapozó tárgyak:12 Reflektív gondolkodás és praxis 10 óra elm. 1/1 3 K Csürke József PhD. Új felépülési modell 10 óra elm. 1/1 3 K Prof. Kelemen Gábor Egészségfejlesztés és egészségtanulás 10 óra elm. 1/1 3 K B. Erdıs Márta PhD. habil. Reflektív naplóírás. Konzultáció I. 10 óra gyak. 1/1 3 Gy Prof. Baráth Árpád Törzstárgyak:38 Tervezés és megvalósítás 10 óra elm. 1/2 3 K. Prof. Kelemen Gábor Bevezetés a reflektív csoportmunkába 10 óra elm. 1/2 3 K Csürke József PhD. A detoxifikáció és a korai felépülés 10 óra elm. 1/2 3 K Prof. Kelemen Gábor Reflektív naplóírás. Konzultáció II. 10 óra gyak. 1/2 3 Gy Szöllısi Gábor PhD. Elırehaladás a felépülésben I. Empátia és mentalizáció 10 óra elm. 2/1 3 K Prof. Kelemen Gábor Elırehaladás a felépülésben II. Empowerment és felépülési tıke 10 óra elm. 2/1 3 K B. Erdıs Márta PhD. habil. Az addikcióval szembeni intervenció a család és a kapcsolatrendszer 10 óra elm. 2/1 3 K Mándi Nikoletta szintjén Reflektív naplóírás. Konzultáció III. 10 óra gyak. 2/1 3 Gy Molnár Dániel Kölcsönös és önsegítı mozgalmak 10 óra elm. 2/2 3 K Madácsy József Elırehaladás a felépülésben III. Dialógus és parrhézia 10 óra elm. 2/2 3 K B. Erdıs Márta PhD. habil Szakmai etika 10 óra elm. 2/2 3 K Madácsy József A reflektív segítés elemei 10 óra elm. 2/2 3 K Prof. Kelemen Gábor Reflektív naplóírás. Konzultáció IV. 10 óra gyak. 2/2 2 Gy Molnár Dániel Szakdolgozat:10 Diplomamunka (reflektív szakdolgozat) 10 óra gyak. 2/2 10 SZD Prof. Kelemen Gábor 11

12 Reflektív gondolkodás és praxis Kredit: 3 Előadás X Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: X A kurzus témája a reflektív gondolkodás és a demokratikus társadalmi gyakorlat közötti kapcsolat általában, és különösen a segítő hivatásokban. A reflektív gondolkodás magára a reflexióra való reflexió. A valódi demokrácia a reflektív gondolkodás politikai rendszere. A demokráciában maga az igazság(osság) és a valóság is állandó kérdésesség tárgya. A demokratikus rendszerek maguk kérdőjelezik meg saját intézményeiket. A demokrácia reflektív rendszer, mert tudatosságot feltételez. Magába foglalja a közügyekkel kapcsolatos kollektív cselekvés és szenvedély felszabadítását. A kurzus során a hallgatók megismerkednek egy sajátosan strukturált körülmények közötti reflektív gondolkodás modelljeivel és gyakorlatával, s ezzel fejlesztik ítélő- és értékelő képességüket. E tanulási folyamat többek között képessé teszi őket arra, hogy maximálisan kiaknázzák a reflexióban mint a saját tapasztalatok vizsgálatában rejlő előnyöket, akár gyors, helyzetszituatív, akár mélyebb vizsgálat válik szükségessé. Fő témakörök: Bevezetés a reflektív gondolkodásba Reflektivitás mint kollektív, tudományos és intellektuális gyakorlat Metodológiai reflektivitás Interpretatív reflektivitás Meta-teoretikus reflektivitás Etnometodológiai reflektivitás Episztemológiai reflektivitás Kurzuscélok: A kurzus teljesítése révén a hallgató képessé válik - kifejteni, miért szükséges a reflektív gyakorlat, - azonosítani a különböző típusú reflektív gyakorlatokat, és a demokratikus társadalomban betöltött szerepüket, különösen a segítő hivatásokkal való összefüggésükben, - megvitatni és alkalmazni a reflektív praxis munkamódszerét. 12

13 Kötelező olvasmányok: Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner. How Professionals think in action. New York: Basic Books. Erdos, M., Kelemen, G., Csurke, J., Borst, J. (eds.) (2011). Reflective recovery: Health learning in Twelve Step communities. Budapest: Oriod. Gibbs G. (1988): Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods. Oxford Further Education Unit, Oxford Polytechnic. Reflection and Reflective Practice Polanyi, M. (1967). The tacit dimension. London: Routledge Ajánlott olvasmányok: Atherton J S (2011) Learning and Teaching; Reflection and Reflective Practice [On-line: UK] retrieved 7 January 2012 from Tantárgyért felelős oktató: Dr. Csürke József, Ph.D. Oktató: Dr. Csürke József, Ph.D. 13

14 Új felépülési modell Kredit: 3 Előadás X Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: A kurzus feltárja a felépülési modellt, a fogyasztói mozgalomban való eredetét, és a józansággal való kapcsolatát. A mentális egészséget előmozdító ellátórendszer világszerte csendes, de mélyreható átalakuláson megy keresztül. Betegségükből felépült sorstárs és más segítők dolgoznak egészségügyi szolgáltatókkal és kormányzati szervekkel azon, hogy a spirituális szemléletet a mentális egészséggondozásba integrálják. Míg a felépülés jelentősége a szenvedélybetegségek kezelésében régóta elismertségnek örvend a 12 lépéses mozgalmak széleskörű elfogadottságának köszönhetően, mindez új fejlemény a súlyos mentális betegségek, mint a bipoláris zavar és a skizofrénia kezelése területén. A kurzus témája a felépülés fontossága ezen az új területen, valamint a szenvedélybetegek és a kettős diagnózisú betegek esetében. Fő témakörök: Bevezetés az új felépülési modellbe 12 lépéses programok Reflektív változás a felépülésben A felépülés és a remisszió szerepe a mentális egészségben Józanság és spiritualitás Kettős diagnózis Önmagunkkal törődés Kurzuscélok: A kurzus teljesítése révén a hallgató képessé válik: leírni az új felépülési modell fő jellemzőit, kifejteni a tradicionális és az új felépülési modell különbségeit, megvitatni a mentális egészség és az új felépülési programok viszonyát, azonosítani a hatásos felépülési programokhoz szükséges erőforrásokat. Kötelező olvasmányok: White, W. L. (2005): Recovery: Its history and renaissance as an organizing construct concerning alcohol and other drug problems. Alcoholism Treatment Quarterly, 23(1), Srang, J. (2010): Recovery Oriented Drug Treatment: An Interim Report... Larsen, E (1984): Stage II Recovery: Life Beyond Addiction. HarperOne, San Francisco Ajánlott olvasmányok: Denzin, N. (1987): The Alcoholic Self. Sage, Newbury Park. Tantárgyért felelős oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor, Ph.D. Oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor, Ph.D. 14

15 Egészségfejlesztés és egészségtanulás Kredit: 3 Előadás X Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: A kurzus bevezetést nyújt az egészségfejlesztés és egészségtanulás témakörébe. Az egészségnevelők/fejlesztők szerepe és feladata számos különböző hivatásterületen jól ismert. Az egészségfejlesztés az a folyamat, melynek révén emberek képessé válnak a tudatosabb egészségmegőrző és egészségjavító életvezetésre. Az egyéneknek és csoporttoknak teljes fizikai, mentális és szociális jóllétük elérése érdekében képesnek kell lenniük arra, hogy azonosítsák és megvalósítsák törekvéseiket, kielégítsék szükségleteiket, és hogy megküzdjenek környezetükkel, vagy megváltoztassák azt. Az egészség tehát úgy tekintjük, mint a mindennapi élet egyik erőforrását, nem pedig pusztán eltárgyiasított célkitűzését. Az egészség pozitív fogalom, amelyben éppúgy hangsúlyozódnak a társadalmi és személyes erőforrások, mint a fizikai állapot és képességek. Az egészségfejlesztés tehát nem csupán az egészségügyi szektor feladata, hanem túllépve az egészséges életmódon, a jóllétre törekszik. Az egészségfejlesztő paradigma jónak ígérkező egészségtechnikákat biztosít az emberek számára: nem a jóllét mibenléte, hanem megvalósításának mikéntje áll tevékenysége fókuszában. Azonban az új, fogyókúrával és fitnesszel összefüggésben megjelenő megtisztulási rituálék, illetve sokak lelkesedése az alternatív gyógyászat iránt, megmutatja e modell hiányosságait. Az egészségtanulás szisztematikus közelítésmód a professzionális prevencióban és rehabilitációban, a személy közösségi aktivitására, kapcsolataira és tapasztalataira koncentrál. Az egészségtanulás közösségi alapú vikariáló tanulás. A szociális tanuláshoz hasonlóan, az egészségtanulást is a közösség más tagjainak többé-kevésbé adaptív és sikeres szociális viselkedése vezérli. Fő témakörök: Egészségfejlesztés Egészségtanulás Az egészség mint erőforrás Egészséges életmód Prevenció és rehabilitáció az egészségtanulás tükrében Kurzuscélok: A kurzus révén a hallgató képessé válik - meghatározni az egészségfejlesztés és egészségtanulás fogalmát, - kifejteni az egészségfejlesztés és egészségtanulás különbségét, - azonosítani és leírni az egészségtanulás fő területeit. 15

16 Kötelező olvasmányok: Antonovsky, A. (1979) Health, Stress and Coping. San Francisco: Jossey-Bass. Naidoo, J., Wills, J. (2009). Foundations for Health Promotion (Public Health and Health Promotion) London: Bailliere Tindall. The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World (2005). Ajánlott olvasmányok: Kelemen, G., Erdos, B. M., Csurke, J., Brettner, Zs., Molnar, D.(2012): Dialogues for Sobriety: Health Learning in the Context of Addictions A Hungarian Model. Practice (in press) Tantárgyért felelős oktató: Dr. Habil. B. Erdős Márta, Ph.D. Oktató: Dr. Habil. B. Erdős Márta, Ph.D. 16

17 Reflektív naplóírás. Konzultáció I. Kredit: 3 Előadás Szeminárium Gyakorlat X Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy leírása: A kurzus egyfajta reflektív szupervízió, melynek során a hallgatók technikákat sajátítanak el, illetve gyakorolnak. A reflexió az egyén gondolatainak és cselekvéseinek vizsgálata. A szakemberek számára ez azt jelenti, hogy arra fókuszálnak, hogy miképpen lépnek interakciókba munkatársaikkal és környezetükkel, hogy tisztább képet nyerjenek saját viselkedésükről. E folyamat révén mélyebben megértik önmagukat, s így képessé válnak kiaknázni meglévő erőforrásaikat, illetve a helyes jövőbeli cselekvésre. A reflektív naplóról való konzultáció segíti a szakemberek reflektív alapkészségeinek fejlődését, mint a reflektív figyelem és átkeretezés. A kurzus segítséget nyújt az érzelmi állapotok értékelésében, és a nehéz problémahelyzetek kezelésében. A reflexió minkét alapformáját tárgyalja: a cselekvésre való reflektálást és a cselekvés közbeni reflektálást. A cselekvésre történő reflexió során képzeletben alaposan újrajátszunk múltbeli eseményeket. A cselekvés közbeni reflexió a tapasztalt szakember ismertetőjele: résztvevő megfigyelőnek lenni olyan helyzetekben, amelyek tanulási alkalmat kínálnak; figyelemmel lenni arra, mit észlelünk és érzünk a jelen szituációban, tudatában lenni saját reakcióinknak, és felismerni a korábbi tapasztalatokkal való összefüggéseket; egyszerre átélni az jelenbeli élményt, s ugyanakkor felölteni a tanú szerepét is, mintha az eseményeken kívül lennénk. A cselekvés közbeni reflexió képessége olyasvalami, ami a gyakorlat során alakul ki. Fő témakörök: A reflektív napló technikái Reflektív alapkészségek Reflektív szupervízió Cselekvésre való reflexió Cselekvés közbeni reflexió Résztvevő megfigyelő Kurzuscélok: A kurzus révén a hallgató képessé válik - a reflektív gondolkodásra, - arra, hogy reflexió révén a különböző problémákat többféle perspektívából szemlélje, s hogy feltárja, értelmezze és formálja a személyes jelentést, - kooperatív és participatív reflektív módszerek alkalmazására. 17

18 Kötelező olvasmányok: Amado, G., Ambrose, A. (2001): The Transitional Approach to Change. Karnac, London. Oliver, C. (2005): Reflexive Inquiry. Karnac, London. Alvesson, M., Skildberg, K. (2000): Reflexive Methodology. Sage. London. Ajánlott olvasmányok: Szakolczai, Á. (2000): Reflexive Historical Sociology. Routledge, London. Tantárgyért felelős oktató: Prof. Dr. Baráth Árpád, Ph.D. Oktató: Prof. Dr. Baráth Árpád, Ph.D. 18

19 Tervezés és megvalósítás Kredit: 3 Előadás X Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám:10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: A kurzus áttekinti azokat a kompetenciákat, amelyek felépülést segítő reflexív szakember számára szükségesek, illetve azokat az elméleteket és készségeket, melyek a hatékony értékelés, együttműködés, konzultáció és professzionális munkavégzés szempontjából nélkülözhetetlenek. A hallgatók betekintést nyernek a különböző területeken alkalmazott új felépülési programokba szakszövegolvasás, online tanulmányok és önálló kutatómunka révén. A kurzus továbbá bevezetést nyújt a reflektív felépülés segítéséhez szükséges kompetenciákba, illetve az új felépülési programokban alkalmazott alapvető elképzelésekbe. A kurzus célja a hallgatók azon ismereteinek és készségeinek fejlesztése, amelyeket a felépülést segítő szakemberek feladatvégzése megkíván, illetve a felépülőkkel végzett reflexív praxis tartalmának mélyebb megértése. Fő témakörök: Prioritások, orientáció, értékelés a kliensekkel végzett munkában A felépülés tervezésnek gyakorlatba ültetése, reflektív konzultáció és esetkezelés Reflektív kliens-edukáció, beszámoló és jelentés, illetve feljegyzés készítés Felépülőkkel folytatott konzultáció végzése Saját tanulási folyamat kritikai értékelése, a további szakmai fejlődéshez szükséges tanulmányi területek azonosítása Kurzuscélok: A kurzus révén a hallgató képessé válik - meghatározni a tervezés és megvalósítás kulcselemeit, - leírni a felépülési programok alapkoncepcióit, - azonosítani a felépülési programok tipikus alkalmazási területeit, - kifejteni a felépülés tervezésének és megvalósításának alapstruktúráját, - demonstrálni a hatékony prioritássorrend és értékelés mikéntjét. Kötelező olvasmányok: Department of the Navy (1998): Counselor Workbook: Alcohol and Drug Abuse Program. ETP. Washington. Lessa, N., Scanlon, W., Weiner, I. (2006): Wiley Concise Guides to Mental Health: Substance Use Disorders. Wiley, San Francisco. Lefever, R. (1988): How to Combat Alcoholism and Addiction. Promis, London. Ajánlott olvasmányok: UN (2003): Drug Abuse Treatment Toolkit: A practical planning and Implementation Guide. United Nations, Vienna. Tantárgyért felelős oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor, Ph.D. Oktató: Prof. Dr. Kelemen Gábor, Ph.D. 19

20 Bevezetés a reflektív csoportmunkába Kredit: 3 Előadás X Szeminárium Gyakorlat Félévek száma: 1 Óraszám: 10 Értékelés: Szigorlat Kollokvium X Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: A kurzus célja, hogy a hallgatók bevezetést nyerjenek a felépülőkkel végzett reflektív csoportmunkába. Fő témakörök: Terápiás tényezők a csoportmunkában A csoport-visszajelzés mint korrektív emocionális tapasztalat használata Reflektív csoportmunka tervezése felépülő szenvedélybetegek és családjuk részére Terápiás szerződés, kötelezettségek meghatározása Az itt és most használata A változás atmoszférájának megteremtése a csoportban Kliens-szelekció, reflektív szupervízió a csoportmunkáról Csoportfolyamatok irányítása a problémamegoldás eléréséhez A nehéz kliensek kezelése Haladó technikák (folyamatorientált csoportmunka, Gestalt kezelés, pszichodráma, tranzakcionális elemzés) Kurzuscélok: A kurzus révén a hallgató képessé válik - meghatározni a reflektív csoportmunka alapfogalmait - kifejteni, hogy a reflektív csoportmunka miért jelent meg a felépülési mozgalomban, - megérteni a kezelés, a szupervízió a haladó technikák etc. során felmerülő általánosan használt fogalmakat, - leírni a reflektív csoportmunka különböző típusait és fejlődésüket. 20

Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak

Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak 1 A modul programja A modul kódja A modul neve (52) SZT-ADD Reflektív addiktológiai segítés szakirányú továbbképzési szak A modul részletes leírása A modul a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Reflective Recovery from Addictions Postgraduate certificate program

Reflective Recovery from Addictions Postgraduate certificate program 1 A modul programja A modul kódja A modul neve (521) SZT-E-ADD Reflective Recovery from Addictions Postgraduate certificate program A modul részletes leírása A modul a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A modul programja. A modul részletes leírása

A modul programja. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (42) MA-ADD MA addiktológia modul A modul a projekt által kidolgozott innovatív megoldás részét képezi. A fejlesztés egyik alapvetı

Részletesebben

BA addiktológiai komplex modul

BA addiktológiai komplex modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (22) BA-KM-ADD BA addiktológiai komplex modul A PTE szociális munkás képzésében a Komplex modulok a tanterv olyan, kötelezıen választandó

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak 1 A modul programja modul kódja modul neve (51) SZT-KRIZ Reflektív pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú továbbképzési szak modul részletes leírása A modul a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

A modul részletes leírását a mellékelt szakindítási kérelem, regisztrálásának adatait az Oktatási Hivatal mellékelt határozata tartalmazza.

A modul részletes leírását a mellékelt szakindítási kérelem, regisztrálásának adatait az Oktatási Hivatal mellékelt határozata tartalmazza. 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (541) SZT-E-SOCSERV Postgraduate certificate program Specialization in complex social services A modul a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (53) SZT- VTT Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak A modul a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA)

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.)

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) 2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) TANTÁRGY NEVE Kód Kredit Heti tanórák száma Tantárgy típusa / Számonkérés módja Elızmény Félévek (óraszám)

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

A modul programja. A modul kódja A modul neve. (531) SZT-E-URB Postgraduate certificate program Specialization in urban social development

A modul programja. A modul kódja A modul neve. (531) SZT-E-URB Postgraduate certificate program Specialization in urban social development 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (531) SZT-E-URB Postgraduate certificate program Specialization in urban social development A modul a felsıoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEI. I. A felsıoktatási intézmény képzési programjának részét képezı képzési és kimeneti követelmények kötelezı tartalmi elemei

KÖVETELMÉNYEI. I. A felsıoktatási intézmény képzési programjának részét képezı képzési és kimeneti követelmények kötelezı tartalmi elemei KÖVETELMÉNYEI I. A felsıoktatási intézmény képzési programjának részét képezı képzési és kimeneti követelmények kötelezı tartalmi elemei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése Klinikai epidemiológia

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi mesterképzési szak A felsőoktatás-pedagógiai szakirány Tájékoztató anyag (2015.december) Tartalom A szakirány céljai... 2 A képzésben érdekeltek köre...

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc)

Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) Mesterképzési szakok - Egészségügyi szociális munka (MSc) 1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi szociális munka (Social Work in Health Care) 2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete

A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete (KKK = Képzési Kimenti Követelmények) Sándorné dr. Kriszt Éva nyomán rövidítve és átdolgozva A tudás megszerzésének útja

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT Szakképzettség: változás- és válságmenedzser Képzési terület: gazdaságtudományok Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Psychosocial crisis counseling Postgraduate certificate program

Psychosocial crisis counseling Postgraduate certificate program 1 A modul programja modul kódja modul neve modul részletes leírása (511) SZT-E-CRIS Psychosocial crisis counseling Postgraduate certificate program A modul a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: foglalkoztatáspolitika szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

A KÉPZÉS RENDSZERE ÉS MÓDSZERE

A KÉPZÉS RENDSZERE ÉS MÓDSZERE É PZ ME SIS Ő ET RT K K YO ZA ÁN I S LM ZÉS NU P TA BBKÉ SI TÁ VÁ GA TO AZ YÚ ZIG ÁN KÖ AKIR SZ KÉ Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) jelentős mértékben átalakítja

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítı

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben