Egyéni fejlesztő program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni fejlesztő program"

Átírás

1 Egyéni fejlesztő program 4. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

2 Fejlesztendő területek: vizuo-motoros koordináció általános, idői és téri tájékozódás auditív percepció helyes ejtés, fonémahallás szókincsbővítés és aktivizálás nyelvtani ismeretek, helyesírás A fejlesztés színterei: tanórán: tanórába ágyazott differenciált fejlesztés, kiegészítve a: tanórán kívüli: gyógypedagógus által vezetett heti 3 óra rehabilitációs foglalkozás A tanórába ágyazott differenciált fejlesztési program a gyermek rehabilitációs foglalkozását vezető gyógypedagógussal végzett rendszeres konzultáció alapján készül, a fejlődés folyamatának figyelembe vételével módosul. A fejlesztő programba azok a területek kerültek be, amely készségek elsődlegesen fontosak az adott tanulónál. A fejlesztési feladatok megvalósíthatók szinte valamennyi órán, szabadidős tevékenységek keretében, teremben, ill. udvaron; adott tanulóval, kiscsoportban vagy az egész osztállyal. Az egyes tevékenységeket többször ismételhetjük, más-más formában az eszköz, a helyzet, vagy a módszer változtatásával. Fontos szempont, hogy mindaddig ne lépjünk magasabb fokozatra, amíg az előző nem sikerült. Az egyes területekhez tartozó feladatok más készségek fejlődését is elősegítik (transzferhatás). Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

3 A fejlesztési program, vagy annak egyes területei felhasználhatók hasonló problémával küzdő tanulók fejlesztésére is. Az egyes feladatok megvalósításának időtartama rugalmasan kezelendő az egyes órák és feladatok jellegéből adódóan. A tanuló értékelése folyamatos, önmagához képest elért fejlődés figyelembe vételével. Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

4 FEJLESZTENDŐ FEJLESZTÉSI TANTÁRGYI ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK, TERÜLET Vizuo-motoros FELADAT Szem-kéz koordináció TÉMAKÖR matematika * KOMPENZÁLÓ TECHNIKÁK Mutasson a nyíl koordináció / számfogalom / Kösd össze a számokat, növekvő sorrendben! / mérések / / műveletek / Rajzold le a tábláról a táblázatot! / szabályjátékok / nyelvtan Húzd alá a főneveket! Karikázd be a többes szám jelét! Kösd össze az ellentétes jelentésű mellékneveket! Húzd alá a mondatba illő szót! Jelöld a főnév tövét! Kösd az igéhez a személyes névmást! környezetismeret Nevezd meg a növények részeit, kösd a szavakat a / növények / rajzokkal! / állatok / Rajzold le a táblai rajzról a faültetés folyamatát! / Magyarország / Kösd össze a rovarok testtájait a megfelelő szavakkal! Rajzold át kékkel a Dunát, Tiszát, Balatont! technika Mozaikképek készítése papírtépéssel. Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

5 Szem láb koordináció rajz ének-zene testnevelés Alaklemezek körülrajzolása, nyírása. Hiányos rajzok kiegészítése. Szolmizációs kézjelek bemutatása tükörmozgással. Hangok elhelyezése az ötvonalas rendszerben. Bármely tanórán interaktív tábla használatával: Húzd a helyére a megoldást! típusú feladatokkal. Célbadobások Ugrások Kidobók..Gurítások Szem fikciós működésének erősítése Szemmozgás tudatos kontroljának erősítése magyar magyar Gyorsolvasási gyakorlatok Látószögnövelő gyakorlatok Szópiramisok, mondatpiramisok olvasása Ritmikus szemmozgást fejlesztő gyakorlatok Folyamatosan az év során, különböző szemkontaktusra építő dramatikus játékkal Alakkonstancia matematika rajz Geometria Színezd egyformára a hasonló alku formákat! Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

6 Vizuális időrend magyar Események sorrendisége, képek sorba rendezése Mesemondás Események előzménye, következménye kép alapján Vizuális tagolás magyar Szóalkotás betűkből, szóalkotás szótagokból, mondatalkotás szavakból. Általános idői és téri orientáció Testtudat testnevelés Gimnasztikai gyakorlatok, mozgásos játékok Térbeli viszonyok környezetismeret matematika magyar Irányok, világtájak meghatározása. Tájékozódás a számegyenesen. Téri tájékozódás toldalékolással, névutókkal. Hol? Hova? kérdésre válaszolva. Tájékozódás könyvben, füzetben, szövegben. - eleje, közepe, vége, bal, jobb, oszlop, sor, bekezdés ének-zene Hangok elhelyezése ötvonalas rendszerben. testnevelés Sor- és váltóversenyek, játékok, célbadobások. Téri tájékozódás síkban matematika Síkidomok tulajdonságainak meghatározása. Szimmetrikus Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

7 alakzatok felismerése. Memória játékok bármilyen tananyaghoz kapcsolva Időrendiség környezetismeret Évszakok, hónapok neve, felsorolása Növények, állatok fejlődésének menete magyar A magyarság történetének eseményei, évszámok elhelyezése időszalagon. A múlt, jelen és jövő, az idő múlásának megfigyelése. Napirend megfogalmazása. Cselekvések időrendjének megállapítása. technika Munkadarabok elkészítésének megtervezése, a kivitelezés sorrendje. Tagolás matematika Az időmérés mértékegységei, az idő múlásának megfigyelése. Relációk a mértékegységek között. ének-zene Ritmusértékek észlelése, megszólaltatása. Ritmustapssal, ritmushangszerekkel. Zenerészletekben a hosszabb, rövidebb időtartam megkülönböztetése. Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

8 Auditív percepció Auditív diszkrimináció ének-zene Légzőgyakorlatokkal összekötött hangutánzások. Auditív ingerek felismerése. Hangfelismerés, hangdifferenciálás Beszédhang analízis magyar Hangkiemelés, szavak hangösszetétele. Hangösszevonások, szóalkotás szintézis, Szóelemzések analízis Tapasztalatszerzés a beszédritmusról, tempóról, hangerőről. Hangutánzó játékok ( csöpögő csap, síp csengő, duda, szél ) Szófüzér Helyesejtés, fonémahallás Légzéstechnika beszédlégzés magyar Légzőgyakorlatok A hasfalemelkedésének, a mellkas mozdulatlanságának megfigyeltetése. Hangadás-technika Artikuláció magyar ének-zene Hangindítási gyakorlatok helyes testtartással, a beszélőszervek ellazításával Beszédfejlesztés Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

9 Artikuláció magyar ének-zene Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

10 MELLÉKLET Vizuo-motoros koordináció Szem kéz koordináció Matematika: Mutasson a nyíl a magasabb ( a hosszabb ) felé! Mutasson a nyíl a kisebb tömegű felé! Mutasson a nyíl a nagyobb űrtartalmú edény felé! Kösd össze a számokat növekvő sorrendben! Negyedik matematika könyvem / Apáczai Kiadó / Síkidomok, alakzatok másolása áttetsző papíron Magyar nyelv: Húzd alá a többes számú főneveket! Karikázd be a többes szám jelét! cseppek, suttogok, reszketek, rekeszek, gyerek, gyerekek, sok, sók, remek, remegek, állok, állomások, újságok, újságotok, játék, játékok, játszik, papír, papírok, csónak, csónakázik, csónakok, kerék, kérek, kerekek, kerek Kösd össze az ellentétes jelentésű mellékneveket! könnyű gyors jószívű sekély súlyos lassú fukar tágas 10

11 mély szűk Kösd össze a mellékneveket a megfelelő főnévvel! okos szegény sánta rátóti bugyuta kötekedő irigy csikótojás róka asszony ember testvér lány szúnyog Húzd alá a mondatba illő szót! egyel egyel A négy több, mint a három. Pista bácsi a kertben. eggyel eggyel Jelöld a főnév tövét! Karikázd be a toldalékokat! Erdőből, levelet, szöveggel, barlangjában, fecskék, kecskék, moziban, erszényében, előtérbe, rántottával, répával, kolbásszal, tejszínhabbal Kösd az igékhez a személyes névmást! megírom kinyitja festünk beszélgettek csomagoltok látod húzunk én te ő mi ti ők fázik adsz eszem terítenek segítetek mondják locsolok 11

12 Környezetismeret: Nevezd meg a petúnia és a tulipán részeit! Kösd össze a szavakat a rajzokkal! / A mi világunk 4. osztály mf. 5. old./ Rajzold le a tábláról a faültetés folyamatát! Kösd össze a rovarok testtájait a megfelelő szavakkal! / A mi világunk mf. 16./2. / Jelöld a térképen pirossal Magyarország határát! Rajzold át kékkel a Dunát és a Tiszát! Technika, rajz: Mozaikkép készítése tépéssel, nyírással. Alaklemezek körülrajzolása, nyírása. Hiányos rajzok kiegészítése Testnevelés: Célbadobások vízszintes és függőleges célba Kidobó játékok Ugróiskola Labdaátadások, dobások valami /pl. kifeszített kötél / fölött, alatt, függőlegesen tartott karikán keresztül Gurítások társnak, bóják között szlalomozva, kijelölt sávban, tornapadon Belépések, beugrások karikába Járások vonalon, tornapadon, zsámolyokon Járások, futások irányváltoztatásokkal Mozgássor leutánozása 12

13 Auditív diszkrimináció Auditív ingerek felismerése - Környezetünk hangjainak megkülönböztetése - Hanghordozó eszközökről járművek, madarak, állatok hangjának megkülönböztetése - Énekhangok felismerése: gyerekhang, női hang, férfi hang, egyedül énekel, többen énekelnek - Hangszerek felismerése hangszínük alapján - Megfigyelések a zenében.: - gyors lassú - magas mély - halk - hangos - rövid hosszú - Szavak kiegészítése egésszé Pl. Csak mgh-k: Csak msh-k i o_a_á a h_z_f_l_d_t - Felolvasott szövegből hangok, szótagok, szavak kihallása 13

14 Beszédfejlesztés Szókincsbővítés Rokonértelmű szavak gyűjtése / igék, főnevek, melléknevek, számnevek / Ellentétes jelentésű szavak gyűjtése / igék, főnevek, melléknevek, számnevek / Események eljátszása / mesék dramatizálása / Meselánc Barchoba - játék Asszociációs játék: Nekem a.-ról jut eszembe. Szavak gyűjtése adott témakörben / évszakok, ünnepek, tárgyak, növények, állatok / Párbeszédes szituációk / utazás, könyvtárlátogatás, vásárlás, segítségérés felnőttől / Hibakeresés mondatokban / szövegösszefüggés hibái / A család elhatározta, hogy a hétvégén kirándulni megy a közeli erdőbe. Szombaton időben felkeltünk, összecsomagoltuk az elemózsiát és kerékpárra ültünk. Szépen sütött a nap, a madarak csicseregtek körülöttünk. Sajnos útközben kifogyott a benzin az autóból, ezért kicsit várakoznunk kellet, amíg apa segítséget hozott. Anyával addig találós kérdésekkel szórakoztunk. Folytattuk a gyalogtúránkat és Hamarosan megérkeztünk úti célunkhoz, egy kedves kis tó partjára. Jót játszottunk a barátainkkal, sétáltunk a réten a virágok között. Délután kipihenve érkeztünk haza szüleinkhez. 14

15 Kakukktojás 15

16 Szómagyarázat 16

17 Szóképzés, szóalkotás 17

18 18

19 Fogalomválasztás 19

20 Sorrendiség 20

21 21

22 Helyesejtés Légzéstechnika - légzőgyakorlatok Levegővétel - sz hang hangoztatása Levegővétel - s hand heagoztatása Levegővétel - számolás tízig és vissza Soroljátok a hét napjait egy levegővétellel Soroljátok a hét napjai egy levegővétellel hétfőtől vasárnapig, majd vissza Soroljátok a hónapokat egy levegővétellel Soroljátok a hónapokat egy levegővétellel majd visszafele is Soroljátok a hónapok nevét úgy, hogy először 3, majd 6, 9 és végül 12 hónap nevét mondjátok Levegővétel - Próbáljátok egy levegővel végigmondani! Hétfőn szőlőt eszem, kedden cseresznyét, Szerdán szőlőt eszem, csütörtökön cseresznyét. Pénteken szőlőt eszem, szombaton cseresznyét, Vasárnap szőlőt eszem. Ugyanez a gyakorlat: Hétfőn én megyek tehozzád, kedden te jössz énhozzám, Szerdán én megyek. Szekvenciák követése: Hangok, szavak ismétlése Hangadás-technika Hangindítás gyakorlatokkal: Figyeld a tükörben az áll mozgását és az ajakműködést! á a o u o a á u o - a á a o u a o u ; e é i ; ö ü e é i í o ó ü ű ő ö í i é e Lágy hangindítással szólaltasd meg! el él ól al ál ón un én ín ön őn barát bérét borít bőrűt borút dagad zavar zsíroz gyalog gördül Artikulációs gyakorlatok 22

23 Nyissátok nagyra a szátokat, majd lassan csukjátok be hangadás nélkül! Mutassátok fölváltva á ú úgy, hogy csak a szájkörnyék mozogjon! Üljetek körbe! Csukott szájjal mutassatok mosolyt és szigorúságot, tehát húzodjon a száj két sarka a fületek felé, utána egymáshoz közel, mintha fütyülnétek! Váltogassátok fölváltva! Egy hangon hangoztassátok! ma me má mé mú manamanamanamanamann Szöveges gyakorlatok: bele bala belere balara tele tala telere talara kele kala kelere kalara jele jala jelere jalara bede bada. bedege badaga tede tada tedere tadara kede kada kedege kadaga jede jada jeder jadara van von vén haj háj héj pék pók pök nyár nyer nyír pár per pór vár var ver vér sár sor sör sír tol tél tál túl faj fej fáj fúj gaz gáz égz gőz kap kép küp kúp mar már mer mér mór dal dél dől dűl dúl bor bőr bír bér bár csap csáp csíp csép csepp Gyár gyér gyúr gyűr Győr nyal nyál nyel nyél nyúl nyíl szól szál szel szél szól szül Víz csíz biz mos kos sós nap lap pap gőz főz győz nyal csal fal sor tor bor szór tág rág vág hág gyík lik kik sík mák Ják zsák rág csen ken len fen 23

24 Nyelvgyötrők: - Egy nagy vadmeggymag, két nagy vadmeggymag, három nagy vadmeggymag. - Egy nagy tyúknyak, két nagy tyúlnyak, három nagy tyúknyak. - Egy öles löles kazal, két öles köles kazal, három öles - Egy kupac kopasz kukac, két kupac kopasz kukac - Sárga bögre, görbe bögre - Fölakasztották a szögre. - Csinos csíkos cinkcsészében cukros csirkecomb. - Fekete Petike, Fekete Katika patikája - Jó nyár jár rája - Körbe pörg e Görbe körte. Hat gödörbe, Vak tükörbe, Fürge ürge Sürg e zűrbe Őt gyötörd, te Rőt ökörke. 24

25 Nyelvtani ismeretek, helyesírás Betűtévesztések javítása Jelfelismerő gyakorlatok: Írd le, hányszor olvasod a szót a halmazban! kérek kerek, kérek, kérem, kerék, kéret, kerék, kérés, kérek, kérek, kéret, kerek, kértek, kérek, kérés, kérlek, kérek karom károm, karám, karom, akarom, jóakaróm, karomfa, karton, takaróm, karom, káromol, karom, karóm Hányadik helyen szerepel hibátlanul a szó? különböző külömböző különdöző külöbnöző különböző kűlönböző információ ínformáció információ infornáció imformáció infomráció Nevezd meg, mi a hiba a többi szóban! Olvasd pontosan a szavakat! néz - méz makk - mag pár - bár kép - gép dús - hús ék - ég BAB - RAB sekély - segély POR - BOR csűr - gyűr FELEL - EMEL csőr - Győr SZŐR - SZÓR füle - föle Pótold a szó elején a hiányzó mássalhangzót! Olvasd figyelmesen, több megoldást is találsz! ( b, p, n, cs, f, gy, v, g, k, ) ont ár éz ap illog űz árt illeg 25

26 Hangok időtartamának jelölése Pótold a melléknevek végén a magánhangzókat! jóíz hossz j als savany fels sűr keser apr széls ill könny forr küls Pótold a hiányzó ékezeteket! csuf, fuzet, tuz, fut, sutok, gonosz, meggyujt, osszegyur, gogos, mogott, huseges, szornyu, rugas, trefas, zoldul, tuzes, valyu, tuzolto, turelem Hosszú vagy rövid? l ll ha gatag, á dogál, to ja, eme i, szá ingózik, lehu, sze etel, fü el, vi an, nyí ik, csi og, sze ídít, mu at, mú ik k kk bu an, szö en, ma og, ku ant, pu ad, re ed, me eg, sa ozik, szö décsel, ro an, zö en, zo og, nyi an t tt pa an, pa og, ve ít, lá a, ü i, sü i, su og, vi e, ka og, e e, ju at, e em, hi em, lá od, fű i, neve et, sikí, lapí Másképp ejtjük, másképp írjuk. Pótold az igető utolsó betűjét és a múlt idő jelét! mara unk, színez ük, megije em, hor a, elvége e, né e, lá uk, elhi étek, kiálto am, verseny ek, odaa am, elmon uk, megkez ük, vereke ek, sorako unk, sakko am Pótold a hiányzó betűket! a.) i i e i á á, ú a u a á á. 26

27 b.) A i ú ó o, a e i a a a ó é. c.) A i a e e e, e a a o a a. d.) j m nk d cs r m st rt. e.) S k k z, h m r k sz. Hibajavítás Hazai tölgyeseinkben lompfakadás előtt teljes szímpompával nyilnak a fénykedvelö növények A bükkösökben a magas bükfák már kora tavaszal sürű lombot halytanak. A fény nem juttel a talalyszintre, ezért a cserjeszint nagyon gyér Válaszuk ki a madarak egy ojan csoportyát, amej a lombos erdö életéhez jól alkalmaszkodik A harkájok első és negyedik úja hátrafelé néz, merev farktollakal függölegesen jól meg támszkodnak. Éles csörűkkel kivájják a fatörzset, ki piszkájják a zsákmányt. 27

28 Szem fikciós működésének erősítése Gyorsolvasási gyakorlatok Látószögnövelő gyakorlatok: erő tábor nász mező megfázott góbé mezőről szemüveges fiú székely messziséből könyvtornyot egyensúlyoz kézfogót megérkezett meséléssel szórakoztatta társait gazdag kalmár tej népdal sűrű erdő sajt népmese zömök test kefír népmonda erős szőrzet tejföl népköltészet bozótos terület joghurt közmondások biztonságos mozgás tejtermék Zrínyi Ilona Zrínyi Ilona özvegy lett. Zrínyi Ilona védte Munkács várát. Zrínyi Ilon egyedül védte Munkács várát. lapos síkság. Az Alföld síkság. Az Alföld lapos síkság. Az Alföld jó része lapos síkság. Az Alföld Magyarország tája, jó része Olvassátok el a felvillanó szót! Jelentkezzen, aki el tudta olvasni! / Kivetítjük, szavanként villantjuk fel pár másodpercre. / jól nádból hétpróbás kipislogsz bőrpikkelyes újság mezítláb hidegben testvérének végigsarcolták 28

29 Ritmikus szemmozgást fejlesztő gyakorlat Olvasd el úgy a szavakat, hogy minden szó után olvasd az aláhúzott szót is! érzelem messzeség beszédtéma kedvesség megnevezhetetlen barátok erény akaraterő terület Csak az azonos betűtípusú szavakat olvasd sorban! PALKÓ cipő ÍRÓ kávé sáros HARANGOZÓ kék harisnya LAKÓK újságok csupasz JÁNOS MESTER csendes pengő GAZDAG ÚR CSIZMADIA boldog dal kenyér karácsony árva GYEREKEK magányos ünnep Rákóczi Ferenc felségárulás elszakították zivataros Bécsújhely izgatott elárulták legrokonszenvesebb Zrínyi Ilona bezárták 29

30 büszkélkedett POSTAGALAMBOT hitetlenkedett buta megnyugodtam KOCKAKÖVEK JÁRDASZEGÉLY belebolondultam mérges elcsaklizott GOMBFOCI legjobb Vizuális tagolás Szóalkotás betűkből a.) Néhány melléknév betűit ábécérendben írtuk. Találd ki őket! ádimv ioprs aacslnyo eekrsű gív foórr eőrs gőrssü eeeklms hösűv aópr firss fijú áiklóv b.) Megadott betűhalmazból különböző szófajú szavak képzése Pl. FŐNEVEKET: a m l e k s o a r t ú ó v j e a IGÉKET : sz m k i t a r a o l p é s v g ny MELLÉKNEVEKET: ly s o p o ú j á i e e é sz l t r k ű Szavak képzése a.) Alkoss főneveket! kar ház cipő zseb hegy homok fog csúcs óra fűző tető kendő krém vár 30

31 b.) Keress az igéhez igekötőt! szalad meg fut mos ki ültet tanul át beszél megy be berít gondol el ázik fest oda törik Mondatalkotás Alkoss mondatokat! meg, ezt Vedd, könyvet, a jöttek, volna, Bárcsak, el nagymamáék, tegnap, hozzánk Kétévi, vakációját, olvasom, Verne, harmadszor, éppen Közepén, valamikor, a, múlt, század, a, Csende-óceánon, egy, siklott, hajó Alakkonstancia Dinasztia Tankönyvkiadó: minilük készletével játékosan, sikerélményt nyújtva fejleszthetünk. Pl. Figyelemfejlesztő gyakorlatok című füzetével az alakkonstanciát. 31

32 Testtudat fejlesztése Gimnasztikai gyakorlatok - Emeljétek a karotokat vállhoz - Oldalsó középtartás, lendítsétek a bal lábatokat a jobb kézhez - Törzsdöntés, csípőre tartás, fordítsátok a bal könyököt a jobb térdhez, majd a jobb könyököt a bal térdhez - Törzshajlítás közben törzsfordítás, bal kézzel jobb boka érintés; jobb kézzel bal boka érintés - Fogójáték: Érintőfogó / Futás közben fogja, ahol megérintette a fogó, így próbál Valakit megfogni / Pókfogó / Csak a vállát érintve foghatja meg társát / 32

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Ember: Állat: Növény:

Ember: Állat: Növény: Hova tartoznak a szavak? Írd a megfelelı csoport után a hozzá tartozó számot! Ember: Állat: Növény: 1 ibolya 9 nárcisz 2 Rózsa 10 paripa 3 béka 11 bálna 4 málna 12 Ibolya 5 láma 13 sóska 6 Nárcisz 14 Béla

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Azonosság-különbözıség: 1., 2., 3., 4. Irányok, téri tájékozódás: 6., 7., 13. Szintézis: 6. Számfogalom, bontás: 7. Következtetés: 5.

Azonosság-különbözıség: 1., 2., 3., 4. Irányok, téri tájékozódás: 6., 7., 13. Szintézis: 6. Számfogalom, bontás: 7. Következtetés: 5. Azonosság-különbözıség: 1., 2., 3., 4. Irányok, téri tájékozódás: 6., 7., 13. Szintézis: 6. Számfogalom, bontás: 7. Következtetés: 5. Összes lehetıség megtalálása: 3. Figyelem fejlesztése: 1., 2., 3.,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM 1. NAP PROGRAMJA Ezen a héten újabb, egymáshoz nagyon hasonló betűkkel játsszunk! Azonban ők már nem csak hárman vannak, hanem bizony nyolcan, így a dolgunk is nehezebb

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Gyakorló feladatok 3.oszály. Készítette: Gyányi Ibolya

Gyakorló feladatok 3.oszály. Készítette: Gyányi Ibolya Gyakorló feladatok 3.oszály Készítette: Gyányi Ibolya Húzd alá a főneveket! sírnak cipő kalap olvas kép ügyes könyv mosógép lejön Vera kerítés Pótold a szövegben a főnevek toldalékait! Petiék kertjé sok

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Szótagoljunk! 1. Robot Robi felfedezõútra indult. Mit látott? Írd le szótagolva a szavakat, ahogy a robot mondhatta

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 1.NAP PROGRAMJA Elsőként megismerkedünk azokkal a betűkkel, amelyekkel ezen a héten dolgozni fogunk. Ezek pedig: b,d,p Nem elég, hogy vizuálisan

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1. feladatlap 1., Mérleghinta matek. A mérleghintákon látható képeket helyettesítsd számokkal úgy,hogy a számok összeadása esetén is egyensúlyban maradjanak, a két oldalon lévı számok összege egyenlı legyen!

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem Figyelemfejlesztés Vizuális figyelem: Mi változott? Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal) Kakukktojás játékok Melyik nem illik a sorba? Keresd az egyformákat! Pontok összekötése Építs ugyanilyet (pl.

Részletesebben

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Implementáció tervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Idő Hét/ 1. hét 1. -2. 3. -4. IKT / 1 Tananyag Ismerkedés a tankönyvvel A

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola 2012. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY

MATEMATIKA VERSENY Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2015. 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen, majd oldd meg a feladatokat! A részeredményeket

Részletesebben

Fejléc Hely: Idő: Osztály: Tantárgy: Témakör: Tananyag: Oktatási, képzési, nevelési feladatok: Eszközök: Óra típusa: Tanít: Felkészítő tanár

Fejléc Hely: Idő: Osztály: Tantárgy: Témakör: Tananyag: Oktatási, képzési, nevelési feladatok: Eszközök: Óra típusa: Tanít: Felkészítő tanár Fejléc Hely: Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Idő: 2012. október 26. Osztály: 4. Tantárgy: Magyar nyelv Témakör: A főnév Tananyag: A személynevek Oktatási, képzési, nevelési feladatok:

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

7 ábra -7 kérdés: A játék leírása:

7 ábra -7 kérdés: A játék leírása: 7 ábra -7 kérdés: A játék leírása: A tanulók ½ percig nézhetik az ábrát, amelyet mutatunk. Minden apró részletet meg kell figyelniük. Miután letelt az idő, eltesszük az ábrát, és 8 kérdésre kell válaszolniuk,

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár.

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár. Óravázlat 2. osztályos nyelvtan Tananyag: Mit tudsz már a szavakról? Oktatási cél: A szavak jelentésének megfigyelése. Szómagyarázatok készítése az életkornak megfelelő szókincs használatával. Szavak összeállítása

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

3. osztály - Testnevelés

3. osztály - Testnevelés Horizontális tanulás a TÁMOP 3.4.2/A-11/2 Projektet megvalósító együttnevelő intézmények számára Célja az SNI-s tanulókat oktató nevelő intézmények pedagógiai munkájának megismerése: integrálás, differenciálás,

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógusképző kar Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport Játékpedagógia Készítette: Szikora Andrea (SZAVAIF.SZE) 2014.12.01. Oktató: Dr. Sztanáné dr. Babics

Részletesebben

egyesítés, egyik rész szöveges feladatok

egyesítés, egyik rész szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam egyesítés, egyik rész szöveges feladatok 19. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 19. modul egyesítés, egyik rész szöveges feladatok

Részletesebben

VI.3. TORPEDÓ. A feladatsor jellemzői

VI.3. TORPEDÓ. A feladatsor jellemzői VI.. TORPEDÓ Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Tengelyes és középpontos tükrözés, forgatás, eltolás és szimmetriák. Előzmények A tanulók ismerik a tengelyes tükrözést, középpontos tükrözést, 0 -os pont

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2016. március 21. SZÖVEGÉRTÉS 2. OSZTÁLY név:... iskola:... Két ember és a medve Sok évvel ezelőtt két jóbarát, Sándor és József vándorolt át az

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

2012. szeptember10.-2012. október 4.

2012. szeptember10.-2012. október 4. Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc Kozma Ferenc élete és munkássága 3 hetet meghaladó projekt terve 2012. szeptember10.-2012. október 4. Kozma Ferenc Általános Iskola Baracska

Részletesebben

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya Játékos feladatok Készítette: Gyányi Ibolya Játék a betűkkel Az alábbi szavakhoz tegyél egy-egy betűt! (Egy szónál több helyes megoldás is lehet) alak érc akó raj lég per alma mez töm erény 2010.07.04.

Részletesebben

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész

Baka Judit Makár Júlia 1+1. I. rész Baka Judit Makár Júlia Egyszer volt 1+1 I. rész Kolozsvár, 2010 Támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma Írta: Baka Judit Illusztrálta: Makár Júlia Véleményezte: dr. P. Dombi

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére termeszetismeret 6:Layout 1 4/15/11 2:51 PM Page 1 Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Hazánk nagy tájai Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére Évfolyam 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 termeszetismeret

Részletesebben