Egyéni fejlesztő program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni fejlesztő program"

Átírás

1 Egyéni fejlesztő program 4. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

2 Fejlesztendő területek: vizuo-motoros koordináció általános, idői és téri tájékozódás auditív percepció helyes ejtés, fonémahallás szókincsbővítés és aktivizálás nyelvtani ismeretek, helyesírás A fejlesztés színterei: tanórán: tanórába ágyazott differenciált fejlesztés, kiegészítve a: tanórán kívüli: gyógypedagógus által vezetett heti 3 óra rehabilitációs foglalkozás A tanórába ágyazott differenciált fejlesztési program a gyermek rehabilitációs foglalkozását vezető gyógypedagógussal végzett rendszeres konzultáció alapján készül, a fejlődés folyamatának figyelembe vételével módosul. A fejlesztő programba azok a területek kerültek be, amely készségek elsődlegesen fontosak az adott tanulónál. A fejlesztési feladatok megvalósíthatók szinte valamennyi órán, szabadidős tevékenységek keretében, teremben, ill. udvaron; adott tanulóval, kiscsoportban vagy az egész osztállyal. Az egyes tevékenységeket többször ismételhetjük, más-más formában az eszköz, a helyzet, vagy a módszer változtatásával. Fontos szempont, hogy mindaddig ne lépjünk magasabb fokozatra, amíg az előző nem sikerült. Az egyes területekhez tartozó feladatok más készségek fejlődését is elősegítik (transzferhatás). Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

3 A fejlesztési program, vagy annak egyes területei felhasználhatók hasonló problémával küzdő tanulók fejlesztésére is. Az egyes feladatok megvalósításának időtartama rugalmasan kezelendő az egyes órák és feladatok jellegéből adódóan. A tanuló értékelése folyamatos, önmagához képest elért fejlődés figyelembe vételével. Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

4 FEJLESZTENDŐ FEJLESZTÉSI TANTÁRGYI ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK, TERÜLET Vizuo-motoros FELADAT Szem-kéz koordináció TÉMAKÖR matematika * KOMPENZÁLÓ TECHNIKÁK Mutasson a nyíl koordináció / számfogalom / Kösd össze a számokat, növekvő sorrendben! / mérések / / műveletek / Rajzold le a tábláról a táblázatot! / szabályjátékok / nyelvtan Húzd alá a főneveket! Karikázd be a többes szám jelét! Kösd össze az ellentétes jelentésű mellékneveket! Húzd alá a mondatba illő szót! Jelöld a főnév tövét! Kösd az igéhez a személyes névmást! környezetismeret Nevezd meg a növények részeit, kösd a szavakat a / növények / rajzokkal! / állatok / Rajzold le a táblai rajzról a faültetés folyamatát! / Magyarország / Kösd össze a rovarok testtájait a megfelelő szavakkal! Rajzold át kékkel a Dunát, Tiszát, Balatont! technika Mozaikképek készítése papírtépéssel. Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

5 Szem láb koordináció rajz ének-zene testnevelés Alaklemezek körülrajzolása, nyírása. Hiányos rajzok kiegészítése. Szolmizációs kézjelek bemutatása tükörmozgással. Hangok elhelyezése az ötvonalas rendszerben. Bármely tanórán interaktív tábla használatával: Húzd a helyére a megoldást! típusú feladatokkal. Célbadobások Ugrások Kidobók..Gurítások Szem fikciós működésének erősítése Szemmozgás tudatos kontroljának erősítése magyar magyar Gyorsolvasási gyakorlatok Látószögnövelő gyakorlatok Szópiramisok, mondatpiramisok olvasása Ritmikus szemmozgást fejlesztő gyakorlatok Folyamatosan az év során, különböző szemkontaktusra építő dramatikus játékkal Alakkonstancia matematika rajz Geometria Színezd egyformára a hasonló alku formákat! Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

6 Vizuális időrend magyar Események sorrendisége, képek sorba rendezése Mesemondás Események előzménye, következménye kép alapján Vizuális tagolás magyar Szóalkotás betűkből, szóalkotás szótagokból, mondatalkotás szavakból. Általános idői és téri orientáció Testtudat testnevelés Gimnasztikai gyakorlatok, mozgásos játékok Térbeli viszonyok környezetismeret matematika magyar Irányok, világtájak meghatározása. Tájékozódás a számegyenesen. Téri tájékozódás toldalékolással, névutókkal. Hol? Hova? kérdésre válaszolva. Tájékozódás könyvben, füzetben, szövegben. - eleje, közepe, vége, bal, jobb, oszlop, sor, bekezdés ének-zene Hangok elhelyezése ötvonalas rendszerben. testnevelés Sor- és váltóversenyek, játékok, célbadobások. Téri tájékozódás síkban matematika Síkidomok tulajdonságainak meghatározása. Szimmetrikus Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

7 alakzatok felismerése. Memória játékok bármilyen tananyaghoz kapcsolva Időrendiség környezetismeret Évszakok, hónapok neve, felsorolása Növények, állatok fejlődésének menete magyar A magyarság történetének eseményei, évszámok elhelyezése időszalagon. A múlt, jelen és jövő, az idő múlásának megfigyelése. Napirend megfogalmazása. Cselekvések időrendjének megállapítása. technika Munkadarabok elkészítésének megtervezése, a kivitelezés sorrendje. Tagolás matematika Az időmérés mértékegységei, az idő múlásának megfigyelése. Relációk a mértékegységek között. ének-zene Ritmusértékek észlelése, megszólaltatása. Ritmustapssal, ritmushangszerekkel. Zenerészletekben a hosszabb, rövidebb időtartam megkülönböztetése. Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

8 Auditív percepció Auditív diszkrimináció ének-zene Légzőgyakorlatokkal összekötött hangutánzások. Auditív ingerek felismerése. Hangfelismerés, hangdifferenciálás Beszédhang analízis magyar Hangkiemelés, szavak hangösszetétele. Hangösszevonások, szóalkotás szintézis, Szóelemzések analízis Tapasztalatszerzés a beszédritmusról, tempóról, hangerőről. Hangutánzó játékok ( csöpögő csap, síp csengő, duda, szél ) Szófüzér Helyesejtés, fonémahallás Légzéstechnika beszédlégzés magyar Légzőgyakorlatok A hasfalemelkedésének, a mellkas mozdulatlanságának megfigyeltetése. Hangadás-technika Artikuláció magyar ének-zene Hangindítási gyakorlatok helyes testtartással, a beszélőszervek ellazításával Beszédfejlesztés Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

9 Artikuláció magyar ének-zene Készítette: Szabóné Tulok Katalin tanító

10 MELLÉKLET Vizuo-motoros koordináció Szem kéz koordináció Matematika: Mutasson a nyíl a magasabb ( a hosszabb ) felé! Mutasson a nyíl a kisebb tömegű felé! Mutasson a nyíl a nagyobb űrtartalmú edény felé! Kösd össze a számokat növekvő sorrendben! Negyedik matematika könyvem / Apáczai Kiadó / Síkidomok, alakzatok másolása áttetsző papíron Magyar nyelv: Húzd alá a többes számú főneveket! Karikázd be a többes szám jelét! cseppek, suttogok, reszketek, rekeszek, gyerek, gyerekek, sok, sók, remek, remegek, állok, állomások, újságok, újságotok, játék, játékok, játszik, papír, papírok, csónak, csónakázik, csónakok, kerék, kérek, kerekek, kerek Kösd össze az ellentétes jelentésű mellékneveket! könnyű gyors jószívű sekély súlyos lassú fukar tágas 10

11 mély szűk Kösd össze a mellékneveket a megfelelő főnévvel! okos szegény sánta rátóti bugyuta kötekedő irigy csikótojás róka asszony ember testvér lány szúnyog Húzd alá a mondatba illő szót! egyel egyel A négy több, mint a három. Pista bácsi a kertben. eggyel eggyel Jelöld a főnév tövét! Karikázd be a toldalékokat! Erdőből, levelet, szöveggel, barlangjában, fecskék, kecskék, moziban, erszényében, előtérbe, rántottával, répával, kolbásszal, tejszínhabbal Kösd az igékhez a személyes névmást! megírom kinyitja festünk beszélgettek csomagoltok látod húzunk én te ő mi ti ők fázik adsz eszem terítenek segítetek mondják locsolok 11

12 Környezetismeret: Nevezd meg a petúnia és a tulipán részeit! Kösd össze a szavakat a rajzokkal! / A mi világunk 4. osztály mf. 5. old./ Rajzold le a tábláról a faültetés folyamatát! Kösd össze a rovarok testtájait a megfelelő szavakkal! / A mi világunk mf. 16./2. / Jelöld a térképen pirossal Magyarország határát! Rajzold át kékkel a Dunát és a Tiszát! Technika, rajz: Mozaikkép készítése tépéssel, nyírással. Alaklemezek körülrajzolása, nyírása. Hiányos rajzok kiegészítése Testnevelés: Célbadobások vízszintes és függőleges célba Kidobó játékok Ugróiskola Labdaátadások, dobások valami /pl. kifeszített kötél / fölött, alatt, függőlegesen tartott karikán keresztül Gurítások társnak, bóják között szlalomozva, kijelölt sávban, tornapadon Belépések, beugrások karikába Járások vonalon, tornapadon, zsámolyokon Járások, futások irányváltoztatásokkal Mozgássor leutánozása 12

13 Auditív diszkrimináció Auditív ingerek felismerése - Környezetünk hangjainak megkülönböztetése - Hanghordozó eszközökről járművek, madarak, állatok hangjának megkülönböztetése - Énekhangok felismerése: gyerekhang, női hang, férfi hang, egyedül énekel, többen énekelnek - Hangszerek felismerése hangszínük alapján - Megfigyelések a zenében.: - gyors lassú - magas mély - halk - hangos - rövid hosszú - Szavak kiegészítése egésszé Pl. Csak mgh-k: Csak msh-k i o_a_á a h_z_f_l_d_t - Felolvasott szövegből hangok, szótagok, szavak kihallása 13

14 Beszédfejlesztés Szókincsbővítés Rokonértelmű szavak gyűjtése / igék, főnevek, melléknevek, számnevek / Ellentétes jelentésű szavak gyűjtése / igék, főnevek, melléknevek, számnevek / Események eljátszása / mesék dramatizálása / Meselánc Barchoba - játék Asszociációs játék: Nekem a.-ról jut eszembe. Szavak gyűjtése adott témakörben / évszakok, ünnepek, tárgyak, növények, állatok / Párbeszédes szituációk / utazás, könyvtárlátogatás, vásárlás, segítségérés felnőttől / Hibakeresés mondatokban / szövegösszefüggés hibái / A család elhatározta, hogy a hétvégén kirándulni megy a közeli erdőbe. Szombaton időben felkeltünk, összecsomagoltuk az elemózsiát és kerékpárra ültünk. Szépen sütött a nap, a madarak csicseregtek körülöttünk. Sajnos útközben kifogyott a benzin az autóból, ezért kicsit várakoznunk kellet, amíg apa segítséget hozott. Anyával addig találós kérdésekkel szórakoztunk. Folytattuk a gyalogtúránkat és Hamarosan megérkeztünk úti célunkhoz, egy kedves kis tó partjára. Jót játszottunk a barátainkkal, sétáltunk a réten a virágok között. Délután kipihenve érkeztünk haza szüleinkhez. 14

15 Kakukktojás 15

16 Szómagyarázat 16

17 Szóképzés, szóalkotás 17

18 18

19 Fogalomválasztás 19

20 Sorrendiség 20

21 21

22 Helyesejtés Légzéstechnika - légzőgyakorlatok Levegővétel - sz hang hangoztatása Levegővétel - s hand heagoztatása Levegővétel - számolás tízig és vissza Soroljátok a hét napjait egy levegővétellel Soroljátok a hét napjai egy levegővétellel hétfőtől vasárnapig, majd vissza Soroljátok a hónapokat egy levegővétellel Soroljátok a hónapokat egy levegővétellel majd visszafele is Soroljátok a hónapok nevét úgy, hogy először 3, majd 6, 9 és végül 12 hónap nevét mondjátok Levegővétel - Próbáljátok egy levegővel végigmondani! Hétfőn szőlőt eszem, kedden cseresznyét, Szerdán szőlőt eszem, csütörtökön cseresznyét. Pénteken szőlőt eszem, szombaton cseresznyét, Vasárnap szőlőt eszem. Ugyanez a gyakorlat: Hétfőn én megyek tehozzád, kedden te jössz énhozzám, Szerdán én megyek. Szekvenciák követése: Hangok, szavak ismétlése Hangadás-technika Hangindítás gyakorlatokkal: Figyeld a tükörben az áll mozgását és az ajakműködést! á a o u o a á u o - a á a o u a o u ; e é i ; ö ü e é i í o ó ü ű ő ö í i é e Lágy hangindítással szólaltasd meg! el él ól al ál ón un én ín ön őn barát bérét borít bőrűt borút dagad zavar zsíroz gyalog gördül Artikulációs gyakorlatok 22

23 Nyissátok nagyra a szátokat, majd lassan csukjátok be hangadás nélkül! Mutassátok fölváltva á ú úgy, hogy csak a szájkörnyék mozogjon! Üljetek körbe! Csukott szájjal mutassatok mosolyt és szigorúságot, tehát húzodjon a száj két sarka a fületek felé, utána egymáshoz közel, mintha fütyülnétek! Váltogassátok fölváltva! Egy hangon hangoztassátok! ma me má mé mú manamanamanamanamann Szöveges gyakorlatok: bele bala belere balara tele tala telere talara kele kala kelere kalara jele jala jelere jalara bede bada. bedege badaga tede tada tedere tadara kede kada kedege kadaga jede jada jeder jadara van von vén haj háj héj pék pók pök nyár nyer nyír pár per pór vár var ver vér sár sor sör sír tol tél tál túl faj fej fáj fúj gaz gáz égz gőz kap kép küp kúp mar már mer mér mór dal dél dől dűl dúl bor bőr bír bér bár csap csáp csíp csép csepp Gyár gyér gyúr gyűr Győr nyal nyál nyel nyél nyúl nyíl szól szál szel szél szól szül Víz csíz biz mos kos sós nap lap pap gőz főz győz nyal csal fal sor tor bor szór tág rág vág hág gyík lik kik sík mák Ják zsák rág csen ken len fen 23

24 Nyelvgyötrők: - Egy nagy vadmeggymag, két nagy vadmeggymag, három nagy vadmeggymag. - Egy nagy tyúknyak, két nagy tyúlnyak, három nagy tyúknyak. - Egy öles löles kazal, két öles köles kazal, három öles - Egy kupac kopasz kukac, két kupac kopasz kukac - Sárga bögre, görbe bögre - Fölakasztották a szögre. - Csinos csíkos cinkcsészében cukros csirkecomb. - Fekete Petike, Fekete Katika patikája - Jó nyár jár rája - Körbe pörg e Görbe körte. Hat gödörbe, Vak tükörbe, Fürge ürge Sürg e zűrbe Őt gyötörd, te Rőt ökörke. 24

25 Nyelvtani ismeretek, helyesírás Betűtévesztések javítása Jelfelismerő gyakorlatok: Írd le, hányszor olvasod a szót a halmazban! kérek kerek, kérek, kérem, kerék, kéret, kerék, kérés, kérek, kérek, kéret, kerek, kértek, kérek, kérés, kérlek, kérek karom károm, karám, karom, akarom, jóakaróm, karomfa, karton, takaróm, karom, káromol, karom, karóm Hányadik helyen szerepel hibátlanul a szó? különböző külömböző különdöző külöbnöző különböző kűlönböző információ ínformáció információ infornáció imformáció infomráció Nevezd meg, mi a hiba a többi szóban! Olvasd pontosan a szavakat! néz - méz makk - mag pár - bár kép - gép dús - hús ék - ég BAB - RAB sekély - segély POR - BOR csűr - gyűr FELEL - EMEL csőr - Győr SZŐR - SZÓR füle - föle Pótold a szó elején a hiányzó mássalhangzót! Olvasd figyelmesen, több megoldást is találsz! ( b, p, n, cs, f, gy, v, g, k, ) ont ár éz ap illog űz árt illeg 25

26 Hangok időtartamának jelölése Pótold a melléknevek végén a magánhangzókat! jóíz hossz j als savany fels sűr keser apr széls ill könny forr küls Pótold a hiányzó ékezeteket! csuf, fuzet, tuz, fut, sutok, gonosz, meggyujt, osszegyur, gogos, mogott, huseges, szornyu, rugas, trefas, zoldul, tuzes, valyu, tuzolto, turelem Hosszú vagy rövid? l ll ha gatag, á dogál, to ja, eme i, szá ingózik, lehu, sze etel, fü el, vi an, nyí ik, csi og, sze ídít, mu at, mú ik k kk bu an, szö en, ma og, ku ant, pu ad, re ed, me eg, sa ozik, szö décsel, ro an, zö en, zo og, nyi an t tt pa an, pa og, ve ít, lá a, ü i, sü i, su og, vi e, ka og, e e, ju at, e em, hi em, lá od, fű i, neve et, sikí, lapí Másképp ejtjük, másképp írjuk. Pótold az igető utolsó betűjét és a múlt idő jelét! mara unk, színez ük, megije em, hor a, elvége e, né e, lá uk, elhi étek, kiálto am, verseny ek, odaa am, elmon uk, megkez ük, vereke ek, sorako unk, sakko am Pótold a hiányzó betűket! a.) i i e i á á, ú a u a á á. 26

27 b.) A i ú ó o, a e i a a a ó é. c.) A i a e e e, e a a o a a. d.) j m nk d cs r m st rt. e.) S k k z, h m r k sz. Hibajavítás Hazai tölgyeseinkben lompfakadás előtt teljes szímpompával nyilnak a fénykedvelö növények A bükkösökben a magas bükfák már kora tavaszal sürű lombot halytanak. A fény nem juttel a talalyszintre, ezért a cserjeszint nagyon gyér Válaszuk ki a madarak egy ojan csoportyát, amej a lombos erdö életéhez jól alkalmaszkodik A harkájok első és negyedik úja hátrafelé néz, merev farktollakal függölegesen jól meg támszkodnak. Éles csörűkkel kivájják a fatörzset, ki piszkájják a zsákmányt. 27

28 Szem fikciós működésének erősítése Gyorsolvasási gyakorlatok Látószögnövelő gyakorlatok: erő tábor nász mező megfázott góbé mezőről szemüveges fiú székely messziséből könyvtornyot egyensúlyoz kézfogót megérkezett meséléssel szórakoztatta társait gazdag kalmár tej népdal sűrű erdő sajt népmese zömök test kefír népmonda erős szőrzet tejföl népköltészet bozótos terület joghurt közmondások biztonságos mozgás tejtermék Zrínyi Ilona Zrínyi Ilona özvegy lett. Zrínyi Ilona védte Munkács várát. Zrínyi Ilon egyedül védte Munkács várát. lapos síkság. Az Alföld síkság. Az Alföld lapos síkság. Az Alföld jó része lapos síkság. Az Alföld Magyarország tája, jó része Olvassátok el a felvillanó szót! Jelentkezzen, aki el tudta olvasni! / Kivetítjük, szavanként villantjuk fel pár másodpercre. / jól nádból hétpróbás kipislogsz bőrpikkelyes újság mezítláb hidegben testvérének végigsarcolták 28

29 Ritmikus szemmozgást fejlesztő gyakorlat Olvasd el úgy a szavakat, hogy minden szó után olvasd az aláhúzott szót is! érzelem messzeség beszédtéma kedvesség megnevezhetetlen barátok erény akaraterő terület Csak az azonos betűtípusú szavakat olvasd sorban! PALKÓ cipő ÍRÓ kávé sáros HARANGOZÓ kék harisnya LAKÓK újságok csupasz JÁNOS MESTER csendes pengő GAZDAG ÚR CSIZMADIA boldog dal kenyér karácsony árva GYEREKEK magányos ünnep Rákóczi Ferenc felségárulás elszakították zivataros Bécsújhely izgatott elárulták legrokonszenvesebb Zrínyi Ilona bezárták 29

30 büszkélkedett POSTAGALAMBOT hitetlenkedett buta megnyugodtam KOCKAKÖVEK JÁRDASZEGÉLY belebolondultam mérges elcsaklizott GOMBFOCI legjobb Vizuális tagolás Szóalkotás betűkből a.) Néhány melléknév betűit ábécérendben írtuk. Találd ki őket! ádimv ioprs aacslnyo eekrsű gív foórr eőrs gőrssü eeeklms hösűv aópr firss fijú áiklóv b.) Megadott betűhalmazból különböző szófajú szavak képzése Pl. FŐNEVEKET: a m l e k s o a r t ú ó v j e a IGÉKET : sz m k i t a r a o l p é s v g ny MELLÉKNEVEKET: ly s o p o ú j á i e e é sz l t r k ű Szavak képzése a.) Alkoss főneveket! kar ház cipő zseb hegy homok fog csúcs óra fűző tető kendő krém vár 30

31 b.) Keress az igéhez igekötőt! szalad meg fut mos ki ültet tanul át beszél megy be berít gondol el ázik fest oda törik Mondatalkotás Alkoss mondatokat! meg, ezt Vedd, könyvet, a jöttek, volna, Bárcsak, el nagymamáék, tegnap, hozzánk Kétévi, vakációját, olvasom, Verne, harmadszor, éppen Közepén, valamikor, a, múlt, század, a, Csende-óceánon, egy, siklott, hajó Alakkonstancia Dinasztia Tankönyvkiadó: minilük készletével játékosan, sikerélményt nyújtva fejleszthetünk. Pl. Figyelemfejlesztő gyakorlatok című füzetével az alakkonstanciát. 31

32 Testtudat fejlesztése Gimnasztikai gyakorlatok - Emeljétek a karotokat vállhoz - Oldalsó középtartás, lendítsétek a bal lábatokat a jobb kézhez - Törzsdöntés, csípőre tartás, fordítsátok a bal könyököt a jobb térdhez, majd a jobb könyököt a bal térdhez - Törzshajlítás közben törzsfordítás, bal kézzel jobb boka érintés; jobb kézzel bal boka érintés - Fogójáték: Érintőfogó / Futás közben fogja, ahol megérintette a fogó, így próbál Valakit megfogni / Pókfogó / Csak a vállát érintve foghatja meg társát / 32

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 4. évfolyamos (diagnózis: diszgráfia, olvasási nehézség) sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: vizuális észlelés, differenciálás,

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán /diagnózis:dyslexia, dysgraphia / Fejlesztendő területek: figyelem verbális memória auditív

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: Testtudat, téri tájékozódás EGYÉNI FEJLESZTŐ

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv

Részletesebben

TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 10-12 éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia

TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 10-12 éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 0 - éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia 008. Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 0

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Kurucz Krisztina

Részletesebben

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. : 22/ 504-968; fax: 22/504-969 e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik - 1 - A Szent Márton Általános Iskola (9228 Halászi Kossuth u.25-27.) a TÁMOP 3.1.4. pályázat részeként, Jó gyakorlatok átvételében is részt vesz, erre építve intézményi szintű innovációkat vezet be. Az

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Szász Lídia Sára KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Celldömölk Szerkesztette Bozsik Rozália AP 012231 ISBN 978-963-464-664-8 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

ECHA-MŰHELY. I. kötet. Szerkesztette: Balogh László és Tóth László

ECHA-MŰHELY. I. kötet. Szerkesztette: Balogh László és Tóth László ECHA-MŰHELY I. kötet Szerkesztette: Balogh László és Tóth László Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék 2000 2 Tartalom Előszó...5 DIAGNOSZTIKA ÉS FEJLESZTÉS LÁSZLÓ ÁGNES: Mentális képességterületek

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Juhász Lászlóné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette

Részletesebben

FON TOS TUD NI VA LÓ VE SZÉLY HELY ZE TEK BEN. Fog lal koz ta tó fü zet 8 10 éve sek nek

FON TOS TUD NI VA LÓ VE SZÉLY HELY ZE TEK BEN. Fog lal koz ta tó fü zet 8 10 éve sek nek 112 FON TOS TUD NI VA LÓ VE SZÉLY HELY ZE TEK BEN Fog lal koz ta tó fü zet 8 10 éve sek nek Kedves Gyerekek! AJÁNLÁS Sokszor, sokat hallhattok, olvashattok, láthattok különféle veszélyekrõl, veszélybe

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet Kísérleti tankönyv 2 Olvasókönyv I. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XV/1 2014. október TARTALOM Kedves Olvasó Bondor Mária... 3 GÓRCSŐ Szekeres Lászlóné Megkérdeztük a pedagógusokat... 4 EX CATHEDRA Óvodai foglalkozástervek reflexiókkal

Részletesebben

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM

KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN DR. PÁLI JUDIT PINTÉR ÉVA SZAITZNÉ GREGORITS ANNA KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM ok Komplex Prevenciós óvodai Program Országos Közoktatási Intézet Porkolábné dr. Balogh

Részletesebben

1. foglalkozás. Vázlat

1. foglalkozás. Vázlat 1. foglalkozás Tanít: Bodnár Katalin A kezelés oka: diszlexia prevenció Anyaga: Bal jobb irányokról tapasztalatszerzés saját testen térben, tér és sík közötti átmenetben. A három pillangó című mese hallgatása,

Részletesebben