Harrer Tehetséggondozó Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Harrer Tehetséggondozó Program"

Átírás

1 Harrer Tehetséggondozó Program Harrer Tehetséggondozó Műhely 2010/2011 Jó gyakorlatok a tehetséggondozáshoz Óbudai Harrer Pál Általános Iskola Tehetségpont OM: Bp. Harrer P.u.7.

2 1. Helyzetelemzés, amely a programalkotás körülményeit mutatja be Az iskolánk konzorciumban a szomszédos óvodával, azzal a céllal tervezte meg a Harrer Tehetséggondozó Rendszere 5-14 éves korig projektet, hogy kiépítése, alapvető minőségi előre lépést eredményezzen a tehetséges gyermekek fejlődésében. Pedagógusaink elkötelezettek a tehetséggondozás mellett, és vállalják a szakirányú továbbképzéseken való eredményes részvételt, melyek alkalmazásával minden tehetséges gyermek megfelelő tehetséggondozásban részesül, az esélyegyenlőség biztosításával. Évek óta tapasztaljuk az iskolánkban, hogy a gyerekek gazdagabb ingerkörnyezetből, ugyanakkor változó szocio-kulturális közegből érkeznek, mint korábban. Tele vannak érdeklődéssel, kíváncsisággal, folyamatos tudásvággyal. Nekünk pedagógusoknak ezt a lelkesedést, motivációt tovább kell ösztönözni. Ahhoz, hogy ez az oktatás színterén is hatékonynak bizonyuljon, alkalmaznunk kell mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tehetséggondozást. A tehetséggondozáson belül komoly szerepet szánunk a megfelelő tanulásszervezési módok kiválasztásának. Pedagógusaink körében ösztönözzük a differenciálás elterjedését, szeretnénk minél korszerűbb felszereltséggel és feladatbankkal rendelkezni. Szemléletben azonosulunk az inkluzív oktatás feltételeivel. Reméljük, hogy az elvégzett továbbképzéseken olyan módszereket sajátítottak el a kollégáink, amely a tehetségfejlesztés folyamatát hatékonyabbá teszi. A Harrer Tehetséggondozó programjának részletes kidolgozásától azt várjuk, hogy a tehetséggondozás folyamatában, konzorciumunkban minőségi változást eredményez. Az elmúlt években komoly munkát végeztünk a tanulmányi versenyek terén, a meghirdetett kerületi versenyek 94%-án indultunk. Pl. A 2008/2009-es tanévben a kerületi versenyeken az első hat helyen az iskolai összlétszámunk 12%-a, (370/46fő), az első tíz helyen az iskolai összlétszámunk 22%-a végzett. A 2009/2010-es tanévben, pedig iskolánk a kerületi versenyeredményeket tekintve a negyedik helyen végzett. Egyre nagyobb az érdeklődés az országos levelezős versenyek iránt, az idén már megdupláztuk a tavalyi létszámot. Tanórán kívül sikerült igazi változatos gazdagító projekteket megvalósítanunk alsó és felső tagozatban egyaránt. Szerencsénkre a projektoktatás módszertana közel áll a nevelőtestülethez így évente három alkalommal rendezünk projekt heteket, ősszel, télen és tavasszal. Úgy gondoljuk, hogy a kiemelkedő képességű tanulóknál ez nagyon fontos eszköz, mert ezek a gyerekek szeretik az igazi feladatokat, intellektuális kihívásokat. A projekt sokrétűségével a képességek nagy spektrumát hozza működésbe, ezért sokféle tehetség megjelenítésére adhat alkalmat. A gazdagító projektek különösen nagy lehetőséget jelentenek a megmutatkozásra az iskolai tevékenységekben a tanulók számára azért, mert a feladatok elvégzéséhez magasabb szintű ismeretekre, készségekre vagy gondolkodási módra, nagyobb mértékű kreativitásra és önállóságra van szükség. A fejlesztés fontos alaptétele, hogy már óvodáskorban együttműködve az óvónőkkel odafigyeljünk a kis emberpalántákra, kíváncsiságukat kibontsuk és felkeltsük. Erre jó alkalom kínálkozik a suli-váró programjainkon, hiszen az értelmi fejlődésben a kisgyermekkor meghatározó időszak. Az érdeklődő gyerekeknek már ebben a korban is lehet biztosítani olyan gazdagító programokat, amelyekben kivirágzik fantáziájuk, alkotó kedvük. Számtalan példa bizonyítja, hogy a matematikai tehetség, a zenei, a sport és a tánckészség már nagyon korán megmutatkozik. Ha pedig a hátrányos helyzetű vagy alulteljesítő tehetségesekkel foglalkozó szakirodalom felől vizsgáljuk a kérdést ( ld. Dr. Gyarmathy Éva írásai) akkor szembetűnő, hogy a kisgyermekek, kisiskolások tehetséggondozására még nagyobb figyelmet kell fordítani.

3 2. A tehetségsegítési terület bemutatása: / tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetség- tanácsadás, stb. vagy több együtt/ A leghatékonyabb tehetségazonosítás a tehetségek gondozása. Az iskolánk tanulói számára biztosítjuk a tehetségazonosítás, a tehetség-tanácsadás és tehetségfejlesztés folyamatát. A tehetséggondozó program célja: olyan lehetőségek megteremtése melyek elősegítik a tanulók képességeinek hatékonyabb kibontakoztatását és fejlesztik a személyiségbeli háttértényezőket is. Keressük a tehetséges tanulók fejlesztésének leghatékonyabb eszközeit, módszereit, szervezeti formáit iskolánk Pedagógiai Programjához igazodva. Cél Sikerkritérium Indikátorok 1. Egyéni adottságok, Teljesen, részben, kevésbé 99%-os azonosítás képességek felderítése megfelelők feltárása 2. Személyiség sokoldalú A kiemelkedők, Létszám megtartás/növelés kibontakoztatása megfelelők, kevésbé jók is megtalálják helyüket a csoportban 3. Motiválás Tanulásra fogékony diákok A tehetségüknek megfelelő 4. Egyéni differenciálás megvalósítása Diákjaink egyéni tempójukban fejlődnek 5. Jól képzett pedagógusok Hatékony módszertani eszköztár továbbtanulási irány. Az alulteljesítők számának csökkentése Versenyeredményeink mutatói javulnak Továbbképzések eredményes elvégzése 100%-ban Rövid távú célok: saját iskolai tanulóink számára működtetni a programot. Hosszú távú célok: a környező lakóterület számára biztosítani a programot. A tehetséggondozás típusai: 1. Tehetséggondozó program olyan személyek számára, akik teljesen megfelelnek a tehetségkoncepciónak. Cél: a személy tehetségkoncepcióban tartása és a tehetséggel össze nem függő oldalak támogatása, légkörjavítás, prevenció, pályaorientáció. 2. Tehetséggondozó program olyan személyek számára, akik részben megfelelnek a tehetségkoncepciónak. Cél: a személy teljesen feleljen meg a tehetségkoncepciónak, a tehetséggel összefüggő gyenge oldalak támogatása. Három szinergikus tényezőt emelnénk ki az OP-re hatással: új lehetőség - iskolánk nevelőtestülete felismerte és felvállalta a konzorciumi kapcsolat jelentőségét az óvodával egyben hagyományt folytatunk - PP differenciált képességfejlesztő programja, már 16 éve permanensen az iskolai munkánk alapját biztosítja. szerkezeti és szervezeti kapcsolat környezet és iskola szerves kapcsolatban kell, hogy álljon.

4 Programunk fő területei: 1. A tehetség azonosítása 2. Tehetség tanácsadás 3. Tehetséggondozás 1. A tehetség azonosítása A hazai (és a nemzetközi) iskolai gyakorlatban a tehetségazonosítás tágabb módszereit alkalmaztuk. (Herskovits-Gyarmathy, 1995): Véleményeket gyűjtöttünk a tanulókról (az ún. szubjektív módszerek alkalmazása, megfigyelés, interjú, kérdőív segítségével ) Tehetségazonosítás a tanulmányi teljesítmény alapján A tanulmányi versenyek révén történő identifikáció Pszichológiai vizsgálatok ( az ún. objektív módszerek, kreativitás, motiváció ) révén történő azonosítás Az osztály tanulóinak az elért mérési eredmények alapján a legjobb 20%-a került a beválogatásra. 2. Tehetség tanácsadás A rendelkezésünkre álló információk alapján igyekszünk hozzásegíteni tanulóinkat a tehetség gondozásban való részvételben.pl. a felmerülő problémák, konfliktusok kezelésében. A tehetség tanácsadás specifikus jegyei: A tehetség tanácsadást iskolánkban a tehetségfejlesztő szakértő és / vagy a pszichológus végzi. Tanácsot kérhetnek: már tehetségazonosításban részt vett diákok, még nem azonosított tanulók, kollégák, szülők és a tehetség témakörrel ismerkedő személyek. Az azonosítás során nyert információk alapján lehetőség van arra, hogy a tehetségpalánták iskolánk Harrer Tehetséggondozó Műhelyeiben különböző gazdagító programokon vegyenek részt az érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelően. Ha egy diák valamely speciális képesség területen kimagasló eredményt ér el, a szakemberek igyekeznek számára megjelölni azokat a tehetséggondozó intézményeket, ahol tovább mélyíthetik tudásukat. A tehetség tanácsadás tartalmi jegyei: A tehetség tanácsadás tartalma szerint a tehetséggondozásra irányul fő tevékenységünk, illetve a tanulási problémák kezelése, a kreativitás, motiválás elősegítése. Fontosnak tartjuk a lehetőségek felismerését és maximális kihasználását. Szakmai kapcsolatok működtetése révén tudjuk irányítani gyerekeinket a számukra legmegfelelőbb műhelyekbe. /Pl. alulteljesítő tehetséges gyerekek irányítása az ISZE Informatikai Számítástechnikai tanárok Egyesület műhelyébe. Zene, képzőművészet területén érdeklődő, tehetségesnek ígérkező gyerekek irányítása az Aelia Sabina Alapfokú Művészetoktatási Intézményébe, amely iskolánkkal azonos épületben működik. A sportban az átlagnál ügyesebb, a testnevelés órákon kimagaslóan teljesítő gyerekek számára a testnevelő kollégák adnak tanácsot. Igyekszünk megfelelő szakirodalmi bázist kialakítani az iskolai könyvtárunkban egyrészt a tájékozottság, másrészt a tanácsadói gyakorlat működtetéséhez.

5 A tehetséggondozás másik legfőbb területe a gazdagító műhelymunkák mellett iskolánkban a versenyekre való felkészítés, az iskolai illetve lehetőség alapján a kerületi versenyek megszervezése és lebonyolítása. Fontos tehetség tanácsadó tevékenység az egész évre kiterjedő helyi, országos versenyekkel kapcsolatos információk összegyűjtése, közreadása. 3. Tehetséggondozás A tanulók délelőtti és délutáni foglalkozásai szerves egységet alkotnak. Délelőtti tanórák tehetséggondozása elsősorban arra fókuszál, hogy a tanulók minél magasabb szinten sajátítsák el a tantervi anyagot, és az teljesítményükben is megmutatkozzon. Az eredmények birtokában külön foglalkozásokon van lehetőségük, tehetségük kibontakoztatására. Délelőtt az általános iskolai óratervvel összhangban tanulnak, délután, pedig speciális gazdagító projektekben vehetnek részt. A délelőtti és délutáni foglalkozások szerves egységet alkotnak, de míg de.(alapozó szakasz) minden a tantervvel teljes összhangban folyik, addig du.(fejlesztő szakasz) speciális blokkokban valósul meg a munka. Minden területen igyekeztünk ezek szakmai anyagát kidolgozni, és a későbbiekben igény szerint az érdeklődők számára bemutatni. A program várható többletértéke: o A tanulók felismerik saját tehetségüket o Erősödik tudásvágyuk, tenni akarásuk o Megtanulják a problémák többirányú megközelítését o Megtanulják, új helyzetekben és a hasznosság jegyében alkalmazni ismereteiket o Megtanulnak mind önállóan, mind csapatban dolgozni o Erősödik a diákok és az iskola, a pedagógusok közötti kötődés

6 Harrer Tehetséggondozó Rendszer Színtér Szervezeti formák Tervezett tevékenységek, speciális blokkok Tanórán belüli tehetséggondozás Tanórán kívüli tehetséggondozás Harrer Tehetséggondozó Műhely Iskolán kívüli Speciális osztály:világnyelv program Informatika óra Nívó csoportos oktatás: angol Tanórai differenciálás Fakultáció: Felvételi előkészítő Versenyfelkészítés Diákolimpia Projekt hetek programjai Projektek: Környezetvédelemi bizottság DSE: Sportági versenyeztetés Aelia Sabina Művészeti Iskola Gazdagítás: 1. Tartalom alapú nyelvoktatás kiszélesítése. 2. Felkészítés nyelvvizsgára. Gazdagítás: Felkészítés ECDL vizsgára Matematika, magyar Felvételi előkészítő (7-8.évf.) Verseny felkészítés (1-8. évf.) Diákolimpiára való felkészítés (1-8. évf.) 1. Otthonunk a Föld - környezetvédelem 2. Dráma játékok - alsós 3. Szín-játék felső 4. Újság szerkesztés 5. Socrates projekt 6. Tehetségfejlesztés alsó felső 7. Barkács-kertész kör 8. Gyermek Stúdió 9. Sportági tanácsadás Sportági edzések és versenyeztetés - zene - rajz - kézműves Kerületi sportegyesületek labdarúgás röplabda kosárlabda cselgáncs torna atlétika Felelős Angol mk. Lévai Ildikó Szaktanárok Szaktanárok Szaktanárok László K. Sziberné K Dubravecz Zachár Gy. Oláhné B.É. Fülöp G. Frisnyák S. Bóné I. Végh A. Végh A. László K. Testnev.

7 A klubnapközi, a táblás társasjáték-klub és a tömegsport a tehetségek további felfedezésének lehetőségét rejtik magukba a szabadidő kulturált eltöltésével. Megj.: A táblázatban a kék szöveg: a már meglévő szervezeti formák, a narancssárga: márciusától elindult tehetséggondozó műhelyek. Tudomásunk szerint iskolánk a kerületben elsőként vállalta az alapfeladaton túli, az alapozó szakaszban lévő gyerekekre vonatkozó tehetséggondozás rendszerének kiépítését. 3. A program céljának meghatározása ( annak a részletezése, hogy kik számára készítették a programot, és milyen célokat fogalmaztak meg.) A program célja: Az iskolába járó tanulók egyéni adottságainak, képességeinek felderítése A tehetségígéretek számára speciális foglalkozások szervezése Az intellektuális képességeknek minél magasabb szintre juttatása A tehetség kibontakozásához szükséges személyiségfejlesztés A Harrer Tehetséggondozó Műhely programjait, amelyek tanórán kívüli gazdagítást tartalmaznak 6 12 éves jó képességű, tehetséges gyerekek számára terveztük a Harrer Tehetséggondozó Rendszer részeként. Itt a tehetségazonosítást az 1-6 évfolyamon minden tanulónál elvégeztük. Az eredmények alapján és az érdeklődési területeknek megfelelően kapcsolódtak be a tehetségígéretek a tehetségfejlesztés/gondozás programjába. Az egyes fejlesztési területek a Gardneri teóriát követik, miszerint több különálló intelligenciafajta létezik és ezek saját törvényeik szerint működnek. Gazdagító programjaink a hét alapvető területre koncentrálódnak, melyek bár függetlenek, de kölcsönhatásban vannak egymással. Nyelvi Logikai Téri Testi kinesztetikus Zenei Intraperszonális Interperszonális 4. A tehetségsegítő programba történő beválogatás Iskolánkban először megterveztük a leendő tehetséggondozó programokat, figyelembe véve a szakmai kompetenciákat és anyagi erőforrásokat. Pályázatot is nyújtottunk be ezzel kapcsolatosan.(támop /1). Függetlenül a pályázat sikerétől elvégeztük az azonosítást az adott korosztálynál. Először a szülők véleményét kértük ki gyermekeik tehetségét illetően. Hiszen náluk jobban senki sem ismeri a gyermeket. Ezután az adott osztályok osztályfőnökei elkészítették a szubjektív teszteket, amelyek az intellektuális

8 képességekre, a kreativitásra, motivációra, vezetői készségekre terjedtek ki. Az azonosításnál irányadónak tekintettük a Martinsoni elveket - az azonosítás folyamatos legyen, ne egyszeri, több különböző forrás, módszer alkalmazása szükséges, a nem intellektuális tényezőkre is figyelmet kell fordítani. Az objektív tesztek közül a figyelem-koncentrációt, emlékezetet és az asszociációs gondolkodást vizsgáltuk. Miután anyagilag is támogatva lettünk, a beválogatást az eredmények alapján kezdtük el. Minden osztályból kb. 5-7 gyerek került a programba. A programon belül már a gyerekek választhattak érdeklődési körüknek megfelelően, hogy melyik tehetséggondozó műhelyben szeretnének tevékenykedni. A tehetséggondozó programba tehát olyan személyek kerültek, akik részben megfeleltek a tehetségkoncepciónak. Cél: a személy teljesen feleljen meg a tehetségkoncepciónak, a tehetséggel összefüggő gyenge oldalak támogatása. (pl. tanulási stratégiák, tanulási motiváció erősítése, szorongás oldása stb.) A beválogatást a tehetségfejlesztési szakértő, pszichológus és az egyes tehetséggondozó műhelyek vezetői végezték A tehetségsegítő programokban alkalmazott tevékenységek és tevékenységi formák feltételei E fejezetben bemutatásra kerülnek a Harrer Tehetséggondozó Műhely foglalkozásainak programjai és tervezetei. Igazi gyakorlatunk, tapasztalatunk nincs a program írásában, de mi így gondoltuk és kezdtük el a tevékenységek megvalósítását. A tehetségfejlesztés típusai közül a gazdagítás, dúsítás rendszerét alkalmaztuk a tanórán kívül. Ezek a gazdagító programok éppen azáltal fejlesztik a tanulók képességeit, hogy érdeklődési körüknek megfelelően valódi alkotómunkába vonják be őket. Ld. Az Otthonunk a Föld foglakozásai. A Kobaktörő műhelye lehetőséget ad megtanulni a problémák rugalmas, a hagyományostól eltérő megközelítését, a divergens és a logikus gondolkodást. A foglalkozásokon alkalmaztuk mind az egyéni, páros és csoport munka típusait, a projektmódszer adta lehetőségeket. A pályázati forrásoknak köszönhetően személyi és tárgyi feltételeink adottak. A körvezetők rendelkeznek a megfelelő szakmai kompetenciákkal és elvégezték a 30 órás akkreditált tehetséggondozói tanfolyamot is. Emellett pszichológus, fejlesztő pedagógus és tehetségfejlesztési szakértő is segíti a munkát.

9 Harrer Tehetséggondozó Műhely programja Tehetségkörök Témakörök Óra-terv Eszközök Témavezetők Tanórán kívüli tehetséggondozás 1. Otthonunk a Föld - környezetvédelem 4-6.oszt. gyerekek számára 1. Luc Besson: Otthonunk c. filmje megtekintése és megbeszélése 2. Saját meteorológiai mérőállomás telepítése 3. Kirándulás a Róka-hegyre geográfus vezetésével, kőzettani vizsgálódás 4. Látogatás az Országos Meteorológiai Szolgálatnál 5. A levegő védelme A levegő nyomásával kapcsolatos kísérletek 6. A víz védelme Vízminőség vizsgálatok 7. Talajvizsgálat: a talaj szennyezettségének hatása a növényekre 8. Prezentáció készítése a veszélyeztetett növényekről és állatokról 9. Részvétel az ÖKO 7-en *2 Iskolai meteorológiai állomás Tartóoszlop Tájoló Iránytű Binokuláris távcső Csengő vákummal, kézi szivattyúval Magdeburgi félgömbök rézcsappal Newton féle ejtőcső Gázelemző készülék ipari, légköri és szennyezőanyagok kimutatására Folyadékok mechanikája, hidrosztatikai készlet MMFG AQUANAL vízvizsgálati kofferlabor Környezetvédelmi detektívkoffer László K.

10 2. Dráma-, és színjátékok 1-4.oszt. gyerekek számára 10. Kirándulás a Duna Múzeumba /Esztergom/ 1. Általános készségfejlesztő gyakorlatok 2. Megőrzés, újrateremtés, emlék és fantázia, vizuális és motorikus verbális emlékezet edzése 3. Ritmusjátékok, ritmusérzék finomítása 4. Mozgásgyakorlatok, ügyességi játékok, utánzó játékok 5. Térhasználat, irányok, térkitöltés, szoborkompozició 6. Kapcsolatteremtés és bizalom, kapcsolatteremtés zenére 7. Rögtönzés, történetek a rongyos zsákból, beszédre késztetés szabályai, gesztusok, testtartás 8. Előadásformák, közös dramatizálás, mesék és játékok, jelenetek néma játékkal 9. A mintha birodalma, a dramatikus játék a játékok sorában, dramatikus viselkedés, mesék feldolgozása, népmesék világa 10. Jelenetek szöveggel, jelenetek összefüggése, zenei és látványelemek 11. Közönség előtti játék 3 Útiköltség: vonattal 720 Ft/fő Belépő: 300 Ft/fő Tárlatvezetés 150 Ft/fő Múzeumi óra: 200 Ft/fő 11*2 Textíliák jelmezekhez, maszkokhoz papír Különböző tárgyak Ritmushangszerek Babzsákok, kötél, labdák, bábok Nagyméretű kellékek, díszletelemek, műanyag testekből Különböző műfajú zene, CD-k Jelmezek, régi ruhák Sziberné K

11 3. Tehetségfejlesztés alsó 1-3.oszt. gyerekek számára Felső 4-6.oszt. gyerekek számára 1. Kreatív gondolkodás, összerakandó, szétszedendő eszközök, manuális feladatok 2. Játékos logikai feladványok, érdekes, furcsa történetek (pl. logi-sztorik) 3. Vizuális logika ( optikai csalódás, térlátás, képalkotás) 4. Nyelvi logika, nyelvi-logikai játékok 5. Matematikai logika, stratégiailogikai játékok 6. A logika és az intelligencia fogalma, kapcsolata, az intelligencia mérése, i. IQ-feladatok, tesztek 1. A gondolkodás fejlesztése - asszociatív (intuitív) gondolkodás logikus kapcsolatok mentén haladnak a gondolatok, de mégis szokatlan kapcsolatok megragadását jelenti - absztrakt, elvont gondolkodás 12 ó. 12 Pénzérmék, gyufák, palackok egyegy logikai feladvány demonstrálására. Kreativitást igénylő, kézbe vehető eszközök: kezdve az egészen egyszerű spárgától a papíron át a színes, cseles, furcsa tárgyakig, amelyeket összeillesztéssel, szétszedéssel, hajtogatással vagy átrendezéssel kell megszelídíteni megadott szisztéma szerint. LUDUS konstrukciós játékok (Gears-Szuper fogaskerekes készlet (Globi-Gömbi Rajzok, lehetetlen ábrák. (Találd meg a párját színek (HAMA alapdobozok Stratégiai logikai játékok (Pixel Amőbajáték (Traverse (Tridio térlátást fejlesztő játék Nyelvi logikai játékok (3D keresztrejtvény scrabble Logikai játékok - RUBIK játékok Rubik (bűvös gömb) / Triamid.- / Rubik Twist / Rubik Mirror - RUSH HOUR logikai fejlesztő játék Parkolási helyzetek tilitolival Oláhné BÉ Fülöp Gabriella.

12 az absztrakció során a választott tárgy egy aspektusát kiemeljük, a többit figyelmen kívül hagyjuk (elvonatkoztatás) - deduktív gondolkodás szigorú szabályok szerinti logikus következtetés: két premisszát és egy konklúziót foglal magába - analógiás, induktív gondolkodás a konkrét megfigyelések adatain alapuló következtetések megfogalmazása és ellenőrzése - metaforikus gondolkodás valamely új értelem megalkotását kívánja 2. A megismerési képességek fejlesztése információszerző és -feldolgozó képesség; az ismeretek új helyzetekben való alkalmazásának képessége; kommunikációs képesség; szövegalkotási képesség; a mindennapi gyakorlati élethelyzetekben történő eligazodás; az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek. - HAPPY CUBE 2D és 3D logikai kirakó-építő kiskészlet (fokozatok) Kommunikációs társasjátékok: Ego Jól ismerjük-e egymást? Tabu XXL, Dixit Activity Original2 v. Turbo Beugró társasjáték szituációs Stratégiai játékok: Dominion (magyar kiadás) év játéka birodalomépítő, kereskedős játék Catan telepesei BANG angol nyelvű kártyajáték vadnyugati szerepjáték BANG magyar nyelvű társasj. Kombinatorikai játék: Kontamino építős, kirakós, különböző nehézségi szinteken Minikockapóker készlet Rejtvényújságok pl. Grafilogika, Sudoku stb. Számítógépes játékok 3. A személyes értékek tudatosítása, a tanulást segítő érzelmi és motivációs tényezők megerősítése a személyes képességekbe vetett hit;

13 3. Barkács-kertész kör 5-6.oszt. gyerekek számára az ismeretszerzés iránti belső motiváció; belső értékrend és értékek felé való orientálódás; együttműködési, döntési és életvezetési képesség; a megismerés konkrét tartalmának és módjának kiválasztásában való aktív közreműködés igénye. Tavasz a kertben. Sziklakerti növények, különleges növények. Dísznövények, fűszernövények, örökzöldek. Dísznövények szaporítása, ültetése, gondozása. Folyamatos ültetés, kertrendezés, gondozás, öntözés. 1, Gereblye, ásó, kapa, locsoló. Növények, magvak. Frisnyák S. 4. Gyermek Stúdió 3-5.oszt. gyerekek számára 1. A kommunikáció 2. Az információ és a hír 3. Tömegkommunikáció és sajtó ismeretek 4. A rádiózás technika eszközei 5. Újságírás alapismeretei I. 6. Műfajelmélet 7. Újságírás alapismeretei II. 8. Információgyűjtése, osztályozása 9. Rádiózás gyakorlati alapjai I. 10. Rádiózás gyakorlati alapjai II. 11. Rádiózás gyakorlati alapjai III. 12. Gyakorlat I. műsorterv 12x 2 óra -2 db. mikrofon+ tartó 1 db. számítógép + tartozékai jó minőségű hangkártyával 1 db. legalább 3 csatornás keverő szoftver; kontrol hangfal kábelek, szerelési anyagok Bóné Ist.

14 6. Harrer Hírek Iskolai újság 4-6.oszt. gyerekek számára 13. Gyakorlat II. Riport vágása 14. Gyakorlat III. Próbaadás. Általános médiaismeret: A sajtó szerepe, nyomtatott sajtó, elektronikus média (TV, rádió), internet, on-line újságok Sajtótermékek szerkezete: Felépítése (Fejléc, borító, vezércikk, tartalomjegyzék, impresszum) Rovatok, Tipográfia A cikk felépítése: címválasztás, kellékei, gyakorlati példák Műfajismeret 1. Tájékoztató műfajok (hírek, tudósítás, kisszínes) Hírközlés/televíziós hírközlés a gyakorlatban/- vendégelőadóval Szerkesztési-tördelési gyakorlat (2 órában) Műfajismeret 2. Tájékoztató műfajok 2.(Riport, interjú, nyilatkozat, portré) Interjú a gyakorlatban egy ismert szerző (pl. mesekönyvíró) meghívása író-olvasótalálkozóra, utána interjúkészítés Műfajismeret 3. - Véleményközlő műfajok (vita, kritika, kommentár, jegyzet) Gasztronómiai újságírás meghívott előadóval Gasztronómiai újságírás-gyakorlat 6*2 A fénymásolás, vagy a színes nyomtatás megoldása. Vendégelőadók hívása műfajismereti órákhoz, interjúhoz Diktafon Nyomtató festék panel (2 db (legalább) DVD-író és lejátszó, CD lemezek Könyvek a cikkek segítésére ( Az újság tördeléséhez, szerkesztéshez jó lenne egy komoly tördelő program, ami meglehetősen drága (Adobe CS4 egyaránt alkalmas tördelésre, képszerkesztésre, interaktív dokumentumok létrehozására. Dubravecz Emese

15 A Harrer Tehetséggondozó Műhely tervezeteiből ALSÓS KOBAKTÖRŐ Létszám:22 fő Életkor: 1-3. osztályos tanulók Foglalkozás időpontja: március március április 14. Vezeti: Oláhné Balogh Éva l. foglalkozás részletes bemutatása Cél: Logikai gondolkodás fejlesztése Fejlesztendő kompetenciák: Problémamegoldó gondolkodás, kreatív logika, vizuális logika, újrastrukturálás, szemantikai logika I. Szervezés II. Motiváció a.,találós kérdés: Aki nevemet kimondja, (attól kezdve már nincs is) azonnal megsemmisít engem. Mi az? CSEND Játékok: 1. Logikai feladvány: Egy trafikba bemegy egy gyerek. Mennyibe kerül egy tábla csoki? 40 Ft, ill. 60 Ft. Letesz a pultra 100Ft-ot. Kérek egy tábla csokit. ( Az eladó visszaad 40 Ft-ot és odaad egy 60 Ft-os csokit.) Honnan tudta, hogy a drágább csoki kell? (Mo. 2 db 50 Ft-sal fizetett, következik, hogy a drágább édességet kérte.) 2. Logi-sztori: Két apa és két fiú úgy osztott fel egymás között 3 almát, hogy mindegyik egész almát kapott. Hogy lehet ez? (Mo. A legidősebb férfi a fiával és az unokájával osztozkodott.) 3. Nézőpontváltás: Mi lennél, ha gyümölcs, állat, zöldség lehetnél? (Körben elhelyezkednek a gyerekek, egymás után egy adott fogalomkörben gondolkodnak. Pl. oroszlán lennék, mert ő a szavanna királya, elefánt lennék, mert sokáig él ) Mindenki választ egy állatot, és kiemeli annak valamilyen számára fontos tulajdonságát. 4. Rejtvények: A következő feladványban látszólag össze-vissza vannak a betűk. Ám ha a sakkban jól megismert lóugrás szerint járjuk végig a megfelelő sorrendben a táblázatot, akkor

16 értelmes és bölcs tanácsokhoz, vagy ismert szólásokhoz jutunk. A táblát a lóugrás rendjének megfelelően többféleképpen is- bejárhatjuk, így a feladatok kiolvasása nehéz lehet. Ennek könnyítésére a kezdőbetűt pirossal jelölhetjük, vagy rövid jellemzőt közlünk a megoldásra váró feladatról. A, Fontos emberi tulajdonság (BÁTORSÁG) B, A legfontosabb vagyonunk (EGÉSZSÉG) 5. Vizualizáció Az öt kép Jörg Müller: Ahol valamikor rét volt c. könyvéből valók. A képek egy vidéki táj történetéről mesélnek, amely alig húsz év alatt szinte a felismerhetetlenségig átalakult. Mondd el a táj történetét a képek segítségével! Beszélj arról is, hogyan változott meg az emberek életmódja az eltelt évek során! Fesd meg temperával a 6. képet, milyen lesz a város újabb 20 év múlva. 2. foglalkozás részletes bemutatása Cél: Kreativitás fejlesztése I. Fejlesztendő kompetenciák: Asszociációs gondolkodás, újrastrukturálás, verbális kombináció és szintetizáció, deduktív gondolkodás, képzelet és fantázia erősítése

17 Játékok: 1. Képzelet és fantázia Mese folytatása: A tanító elkezd egy mesét vagy történetet, és a gyerekek folytatják. Lehet egy-egy mondatot hozzátenni vagy csak a végét kitalálni. Például: A gyerekek vidáman gyülekezetek reggel az iskola udvarán. Mindenki nagyon izgatottan várta már az indulás pillanatát, amikor furcsa zajra lettek figyelmesek 2 3. Újrastukturálás, kombináció és szintetizáció Mondjatok nemet úgy, hogy tilos a tagadó szavak használata! Pl. A gyerekek körben ülnek, és láncban kérnek egymástól egy értékes könyvet, de a társ nem adja oda. Azonban tilos használni a nem, sem, ne, se, nincs szavakat. Mindig más-más kifogást kell találni, ugyanaz nem ismétlődhet. Keresztneve betűivel egy-egy mondatot ír mindenki önmagáról. Pl. Éberen alszom. Vidám vagyok. Aggódom az egészségemért. 4. Asszociációs gondolkodás Kis lapra rajzokat(1-1 formát) készítenek a gyerekek. Bedobják egy kalapba. Húz valaki egyet. A játékosnak azt kell mondania, ami a képről eszébe jut. A következő játékos mindig az utolsó gondolattól lép tovább, a korábbi elemeket ki kell rekeszteni a gondolkodásból. Lehet egy tetszőlegesen választott szóból is kiindulni és asszociációs sort alkotni. Megkérjük a tanulókat, hogy kilenc elemet kapcsoljanak sorba a megadott szóhoz, 5. Deduktív gondolkodás Mi lenne, ha? A játék alapja, hogy felállítunk premisszákat, amelyekben különös helyzeteket írunk le. az állatok beszélni tudnának az embernek négy keze lenne stb. 3. foglalkozás részletes bemutatása Cél: Kreativitás fejlesztése II. Fejlesztendő kompetenciák: Újrastrukturálás, szemantikai logika, analógiás gondolkodás, nézőpontváltás, alternatívák keresése

18 Játékok: 1. Alternatívák keresése Egy szám hányféle művelet eredménye lehet? Pl. 10, 100, 1000 Az utasok nem tudtak felszállni a villamosra. Miért? A hajó nem indult el a kikötőből. Miért? 2. Analógiás gondolkodás Analógiák keresése az egyes foglakozások és az állatvilágban élő állatok között. Meg kell indokolni, hogy a gyerekek miért gondolják, hogy hasonlítanak egymásra. Pl. pilóta sas mosómedve tolvaj úrihölgy páva vezető oroszlán zebra divattervező 3. Újrastrukturálás Tóbiás egy arcképet nézeget. Jeromos megkérdezi tőle: - Kinek a képét nézegeted? - Testvérem nincs, de ennek az embernek az apja az apám fia. Kinek a képét nézi Tóbiás? (gyereke képét nézi) 4. Szemantikai logika Meghatározásokat mondok. Válaszként írjatok olyan szópárokat, amelyek csak a kezdőbetűben különböznek! Ravaszdi tréfája róka móka Latyakos település sáros város Bárány írása birka firka Paca alakzata tinta minta Kövér férfi hasas pasas Tapsifüles csókja puszi nyuszi Iskolai mulatság suli buli Szegényes ruházatú kereskedő foltos boltos Kislány nyitó-záró eszköze Julcsa kulcsa Madár bébi ruhája gólya pólya Ti is találjatok ki hasonló meghatározásokat! 5. Nézőpontváltás a, Olvasás- és fogalmazásórák anyaga is számtalan lehetőséget kínál ennek a feladatnak a megvalósítására.

19 Például egyes szereplők szemszögéből elmondani egy mesét. Te vagy Ludas Matyi vagy Döbrögi vagy a lúd. b, Hány négyszöget tudsz megszámolni a következő ábrán? Felhasznált irodalom: Róka Sándor: Furfangos logi-sztori, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó KFT Szöllősi Péter: IQ - 1 Intelligencia teszt, Vagabund kiadó, 2001 Dr. Gyarmathy Éva: A tehetség háttere és gondozásának gyakorlata, ELTE Eötvös kiadó,2007 Rejtvénykészítés, ÉKP, OTTV, Veszprém, 1992 Heffner Anna: A látás világa alaptankönyv oszt. ÉKP, OOK, 1990 FELSŐS KOBAKTÖRŐ ÉLETKOR:4-6.OSZTÁLYOS TANULÓK 1. foglalkozás: Memóriafejlesztő technikák 0. Elvárások, szabályalkotás szociális kompetenciák fejl.: Érzések, szükségletek felismerése A résztvevők felírják egy zöld színű cetlire, mi az, amit várnak a foglalkozásoktól; egy piros színű cetlire azt írják fel, hogy mi az, amit szeretnének elkerülni a foglalkozásokon. Aki kész a jegyzeteléssel, beteszi egy kalapba a cetliket (név nélkül), mindenki húz egy cetlit, és miután hangosan felolvasta, kitűzi a falra. - Megfogalmazzuk a csoport célkitűzéseit, megalkotjuk a szabályokat! csomagolópapír 1. Egymásra hangolódás: Ismerkedjünk! memória- és kreativitásfejlesztő gyakorlat, figyelemfejl., nem nyelvi kommunikációs készségek erősítése A csoport tagjai sorban bemutatkoznak: mondják a nevüket, a nevük kezdőbetűjével azonos (nem feltétlenül valódi, esetleg képzeletbeli) származási helyet: országot v. várost, valamint egy foglalkozást/ mesterséget. Ezutóbbit egy mozdulattal, mozdulatsorral illusztrálva is. Pl. Gabriella vagyok, Görögországból, gombkötő + mozdulat Körkérdés: Mit tanultál a gyakorlatból? 2. Memóriafogas vizualizálás, jövőre orientált gondolkodás - szópárok összekötése (Egy képben lásd a két fogalmat! Részletes, humoros kép legyen!)

20 pl. macska nadrág (egy fekete macska lila nadrágban fog egeret) előnye: bármelyik hívószóra a másik fogalom felidéződik - számok memorizálása pl. a/ 1-12: hozzárendelhetjük a számoknak megfelelő hónapokra jellemző pozitív élményeinket a megjegyzendő fogalmakhoz b/ 1 TEA; 2 DUÓ stb. (lásd melléklet) Körkérdés: Mikor, hol vennéd hasznát ennek a technikának? 3. Memorizálási stratégiák - tanulási típusok tanulási önismeret fejlesztése Nézd 10 másodpercig a következő jeleket, majd idézd fel őket! (Tilos beszélni és jegyzetelni!) I O O I O I I OO I O O I O I Az idő letelte után írd le a jeleket! Sikerült? Körkérdés: Túl azon, hogy helyesen jegyezted meg, milyen módszert vetettél be?hány félét? (Számmá, ritmussá alakítottad? Mantráztál? Logikát kerestél benne? stb.) 4. Levezető memóriajáték: Kim játéka (változat) vizuális memória fejlesztése Valaki kimegy, a csoporttagok tetszőlegesen elhelyeszkednek, a kiküldött bejön, memorizálja, ki hol van, milyen helyzetben, újra kimegy, a csoport két változtatást hajt végre, a kiküldött bejön, visszaállítja az eredeti állapotot. Forrás: Robert Fischer: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal (Műszaki Kiadó) Memóriafogasok By knowledgebase A memóriafogasok: 1 = T (a római egyes tetejére kalap ) Az egyes szám memóriafogasa : TEA 2 = D (a római kettes két függőlegesét két görbe vonallal összekötjük ) Az kettes szám memóriafogasa : DUÓ 3 = B (a hármas számjegyet kiegészítjük egy függőlegessel ) Az hármas szám memóriafogasa : BOA 4 = R (a tükörbe néző 4-es számjegyet eldőlés ellen lábbal egészítünk ki ) Az négyes szám memóriafogasa : RIO 5 = L (elálló hüvelykujjal 5-öt mutatok ) Az ötös szám memóriafogasa : LÓ

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő A tehetségazonosítás néhány lehetősége Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő Milgram mátrix Felnőttkorban tehetséges ember Felnőttkorban tehetséget nem mutató ember Gyermekkorban jelentkező

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r.

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Logikai fázis A tehetségazonosítás beválogatás folyamatának

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A MEGVALÓSULT PROGRAM MUNKATERVE NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014

A MEGVALÓSULT PROGRAM MUNKATERVE NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0133 Pályázó neve: Körös Tehetséggondozó Egyesület Pályázó címe: 5600 Békéscsba, Derkovits 4. III.14. Program címe: Az érzelmek birodalma típusa Proramkezdés Érzelmeink

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

TAMOP-3.4.3. Iskolai tehetséggondozás

TAMOP-3.4.3. Iskolai tehetséggondozás TAMOP-3.4.3. Iskolai tehetséggondozás Az általános műveltséget megalapozó 9-10. szakiskolai évfolyamos alulteljesítő tehetséges tanulók esélyteremtő tehetséggondozása 2010 2011. Projektzáró kiadvány Zárókiadvány.indd

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban Nevelési Tanácsadók Konferenciája Budapest, 2011. november 10. Dr. Dömösiné Rápolti Éva Az emberi

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben