Összefoglalás a Magyar Elektrotechnikai Egyesület centenáriumi éve A villamosítás évszázada - a Magyar Elektrotechnikai Egyesület évszázada

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglalás. 2000 a Magyar Elektrotechnikai Egyesület centenáriumi éve A villamosítás évszázada - a Magyar Elektrotechnikai Egyesület évszázada"

Átírás

1 Összefoglalás Sulyok Zoltán, Turóczi András: A TPLAN villamosenergia-rendszer üzemzavarvizsgáló program A TPLAN villamosenergia-rendszer üzemzavar-vizsgáló programcsomagját egy nagyon gyors és hatékony matematikai algoritmusra épülő egyszeres-több szoros üzemzavar-vizsgáló számítási eljárás képezi. Ez teszi lehetővé, hogy nagy számú hálózati elem kiesése szimulálható legyen, és az ehhez szükséges vizsgálatok rövid idő alatt elvégezhetőek legyenek. A további modulok eredményeit fölhasználva számos olyan műszaki, gazdaságossági vizsgálat elvégzésére van lehetőség, amelyekkel a magyar villamosenergia-rendszer működése, műszaki viselkedése a jelenlegi tudásszintet meghaladóan megismerhető. Farkas László: A hipermédia helyzete és jövője az oktatásban - II.rész A számítógépek teljesítményének nagyfokú növekedésével lehetővé vált, hogy a különbőz médiumok (videó, hang, animáció) beilleszthetők legyenek a szövegbe. Az ily módon előállt rendszert nevezzük multimédiának. A jelenlegi legnagyobb multimédia rendszer az Internet, A médiumok teljes integrálásával és objektumok szerinti vezérlésével előállt rendszer a hipermédia, amely a multimédia ma ismert legmagasabb foka. Dr. Jermendy László: Minőségbiztosítás a VCIKI VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft. nagyfeszültségű laboratóriumában - II. rész A hazai és a külföldi igények kielégítését szem előtt tartó nagyfeszültségű laboratóriumi tevékenység áttekintése után a saját méréstechnikai fejlesztések és kalibrálási eljárások részleteit ismerteti a cikk. A nemzetközi előírásoknak megfelelő vizsgálati módszerek elsajátítása neves nyugat-európai laboratóriumokban történt. EU- és OMFB-támogatás révén transzfer referencia mérőrendszer alkalmazásával megvalósult a lökő, kapcsolási hullámú, ipari frekvenciájú és az egyenfeszültségű mérőrendszer közvetlenül a PTB-hez visszavethető kalibrálása. A minőségbiztosítási vizsgálatok eurokonform végrehajtását és az eredmények megbízhatóságát az újbóli akkreditálási eljárás biztosítja. Dr. Szandtner Károly: Villamos csatlakozások átmeneti ellenállása, vesztesége és melegedése - II. rész A cikk - a Magyar Rézpiaci Központ támogatásával - a villamos csatlakozások és érintkezések átmeneti ellenállásával, veszteségével és melegedésével foglalkozik, felsorolva azokat a főbb szempontokat, amelyeket az áramvezetők és áramköri elemek kiválasztásakor célszerű figyelembe venni. Összehasonlító jelleggel bemutatja az épületek villamos szerelésénél leggyakrabban használt áramvezetők anyagait, a rezet és az alumíniumot, röviden elemezve alkalmazásuk előnyeit és hátrányait. Arató András: A készülő új közvilágítási szabvány Érvényes közvilágítási szabvány hiányéban egyre égetőbben merült fel egy új előírás kidolgozásának szükségessége. A MEE Világítástechnikai Társaságának munkacsoportja a régi szabvány és az új európai előírások szem előtt tartásával készítette el javaslatét. Az új szabvány a meghatározásokat, alapelveket, a világítástechnikai előírásokat, a különleges világítási eseteket és a világítási jellemzők ellenőrzését tartalmazza, amelyek átmenetet jelentenek a régi szabvány és az új európai előírások között. Dr. Bencze János: Nukleáris energetika a 21. században (a sorozat negyedik - utolsó - szemléje: Új reaktorfejlesztések) Asorozat végéhez, utolsó cikk-kivonatához érkeztünk. Az előzőekben áttekintettük az atomreaktorok történelmi távlatban igen róvid, de eseményekben gazdag történetét. Globális képet kaptunk a nukleáris gazdaság helyzetéről, és megtudtuk, hogyan kezelhető a nukleáris hulladék. A csendes szemlélő nem érzékeli, de a színfalak mögött" a látszólagos csend ellenére a nagy energetikai fejlesztő és gyártó cégek jelentős erőfeszítések árán - számos új biztonságtechnikai megoldás felhasználásával, az irányítás jelentős korszerűsítésével -felkészültek a 21. század nagy kihívására, és már elkészült a következő század új energiatermelő atomreaktora. Ezt mutatja be jelen kivonatunk. A cikksorozat méltó befejezéséthez Dr. Marx György professzor, az MTA tagja vállalta és írta a befejező sorokat. (Megjegyzem, hogy Dr. Szabó István cikkének II. része a későbbiekben jelenik meg.) Dr. Marx György: Energia holnap Idézet a cikkből: Hogy mi lesz a 21. században, azoknak fontos, akiknek gyerekei, tanítványai vannak... A szülőknek, tanároknak, tudósoknak az az erkölcsi kötelessége, hogy tanítság a tényeket, feltárják az okokat és következményeket, bemutassák a reális alternatívákat." Gyökös Ferenc: Dinamikus vizsgálati eljárások alkalmazása nagytömegű mozdonytranszformátor mechanikai vizsgálatához Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. szentenderei Tartószerkezeti Laboratóriuma 1997-ben végezte el a Ganz-Ansaldo Villamossági Művek Rt. MTSC 7260/25 típusú mozdonytranszformátora prototípusának mechanikai vizsgálatát. A vizsgálat a laboratórium univerzális berendezéseinek felhasználásával, azok speciális kiegészítésével történt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület centenáriumi éve A villamosítás évszázada - a Magyar Elektrotechnikai Egyesület évszázada 414

2 Summary Z. Sulyok. A. Turóczi: TPLAN Electric Power System Operating Disturbance Evaluating Program The base of the TPLAN is an operating disturbance investígating cakulation method, which is built upon a very fást and effkient mathematical algoritm. This program package is adequate for the evaluation of single and multi disturbance occurencies. This makes possible the simulation of high number of fallen out network elements and the execution of necessary investigations within short period of time. Using the results of further modules, there is a possibility to perform such technical-economical investigations, by those the technical-operating behavior of the Hungárián Electric Power System can be better acquanted, beyond our present day knowledge. L. Farkas: The Present State and Future of the Hyper-Media in the Education. Part II. By the highest degree growth of computer capacities it became possible the insertion of various média (videó, sound, animation) intő the text. The system thus produced is called the Multi-Media. At present the greatest multimédia is the Internet. With the totál integration of média and by controlüng ít according to objects the hyper-media is produced. At present the hyper-media is the known highest degree multi-media. Dr. L Jermendy: Quality Assurance in the High Voltage Laboratories of the VEIKI-VNL Large Electric Laboratories Co. Ltd. Part II. After the survey of the activities of the high voltage laboratory - meeting the home and foreign requirements - the paper deals with the details of measuring technic and calibration developments of the laboratory. The testing and scientific investigation methods meeting the international rules were acquired in famous West-European laboratories. Through the support of EU and OMFB using transfer reference measuring system, the calibration of lightning impulse, switching impulse, industrial frequency, de. voltage measuring system directly reconductable to the PTB was realized. The execution of attesting examinatíons meeting the EU standards and the reliability of results are assured by the new accrediting procedure. Dr. K. Szandtner: Contact Resistance, Loss and Temperature Rise of Electric Joints. Part II. The paper deals - with the assistance of the Hungárián Copper Markét Centre - with the contract resistance, loss and temperature rise of electric joints and contacts, enumerating the main aspects practical to be observed when choosing the current conductors and circuit elements. In introduces with comparing character the current conducting materials - copper and alumínium - briefly characterizing their advantages and disadvantages when used most frequently when fitting electric mains in buildings. A. Arató: New Draft Standard for Public Lighting In the lack of a valid Hungárián standard for public lighting there is a srong need for the elaboration of a new regulation. A working group of MEE's Lighting Society has prepared a draft, based upon the old standard and the new European preseriptions. The new standard deals with definitions, basic principles, requirements for lighting, special cases and measurements. It means a transition between the old standard and the new European regulations. Dr. J. Bencze: Nuclear Power in the 21-st Century" (the last, fourth review of the series: Advanced Reactor Development Rebounding.) We arriwed to the end of the series, to the last artide extract. In the precedings we reviewed the - in historical scale very short, but eventful - hístory of nuclear reactors. We got a global survey of the nuclear waste. The siient spectator does not perceive, that behind the scenes in spite of the ostensible silence the big power engineering developing and manufacturing firms - at high expenses, using several new safety Solutions and with updating the control and regulating systems - prepared themselves to meet the great challenge of the 21-st century and already constructed the power generating reactor of the next century. This is shown by our present paper. For the worthy compíetion of the series of articles Prof. Dr. Gy. Marx, Member of the Hungárián Academy of Siences undertook and wrote the finíshing sentences. (I just have to note, that the II. Part of the paper of Dr. István Szabó is to appear in a later issue of the Elektrotechnika periodical.) Dr. Gy. Marx: Energy Tomorrow Citation from the artiele: What will be in the 21 -st century is important for those having children or students. It is morál obligation of parents, professors, scientists to teach the facts, reveal the causes and consequences and present the alternatives." Zusammenfassung Z. Sulyok, A. Turóczi: Betriebsstörungsprüfprogramm für das TPLAN elektrische Energiesystem Das Programmpaket von TPLAN ist ein Rechenverfahren auf einem sehr schnellen und effektíven mathematischen Algorithmus aufgebaut und dient als ein mehrmaiiges Betriebsstörungsprüfprogramm für das TPLAN elektrische Energiesystem. Es ermóglich, dass es bei Ausfall zahlreicher Netzelemente stimulierbar ist und die dafür erforderlichen Prüfungen innerhalb kurzer Zeit durchführbar sein können. Oie Verwendung der Ergebnisse weiterer Modulé ermoglicht die Durchführung zahlreicher solcher technischen und wirtschaftlichen Piüfungen des ungarischen elektrischen Energiesystems, die den Betrieb, technisches Verhalten des gegenwartigen Wissenstandes übertreffend verkörport. t. Farkas: Lage und Zukunft der Hypermedien bei der Ausbildung. Teil II. Mit der hochgradigen Leistungssteigerung der Computer wurde es möglich, dass die verschiedenen Medien (Videó, Tonaufnahmen, Animation) in den Text einfügbar sind. Das auf diese Weise entstandene System nennt man Multimedien, gegenwártíg ist das INTERNET das grosste Multimedien-System. Oas mit der vollkommenen Integration der Medien und objektgemássen Steuerung hervorgebrachte Systeme sind die Hypermedien, die gegenwártig höchste Stufe der Multimedien. Dr. L Jermendy: Qualitátssicherung im Hochspannungslabor des Elektrischen Grosslaboratoriums der VEIKI-VNL GmbH. Teil II. Der Artikel beschreibt besonders nach dem Tátigkeitsüberblick des Hochspannungslabors die Erfüllung des heimischen und auslándischen Bedarfs sowie messtechnische Entwicklungen und Details der Kalibrierverfahren. Internationaler Vorschriften gemass erfolgt das Erlernen der Prüfungsmethoden in namhalten westeuropaischen Laboratorien. Aufgrund von EU und OMFB-Unterstützung ertolgte unter Anwendung des Transíer-Refefenz-Messystems das Stoss-, Schaltwellen-, Industriefrequenz- und Gleichstrom-Messystem unmíttelbar zur PTB zurückführbaren Kalibrierung. Die eurokonforme Durchführung der Qualitátsprüfungen und zuverlássigen Ergebnisse sichern das neue Akkreditierungsverfahren. Dr. K. Szandtner: Kontaktwiderstánde, Verluste und Erwármung von elektrischen Anschlűssen. Teil II. Der Artikel bescháftigt sich - mit Unterstützung der Ungarischen Kupfermarkt- Zentrale - mit den Koniaktwiderstánden, Verlusten und Erwármung elektrischer Anschlüsse und Kontakté. Er zahlt die Hauptgesichtspunkte auf, die bei der Auswahl von Stromleitern und Stromkreisolementen in Betracht gezogen werden müssen. Der Artikel stellt vergleichsweise die bei der elektrischen Montage der Gebaude am háufigsten verwendeten Strommaterialien, Kupfer und Alumínium dar. Ihre Vor- und Nachteile werden kurz analysiert,. A. Arató: Vorbereitung der neuen Norm für die őffentliche Beleuchtung Da es keine gültigen ungarischen Normen für die őffentliche Beleuchtung gibt, wird die Ausarbeitung einer neuen Vorschrift immer dringender. Die Arbeitsgruppe der Lichttechnischen Geselíschaft von MEE hat ihren Vorschlag unter Berücksichtigung der altén Normen und der neuen europáischen Vorschriften vorbeteitet. Dr, J. Bencze: Kernenergie im 21. Jahrhundert" (vierte, letzte Folge der veróffentlichten Artíkelserie: Entwicklung neuer Reaktorén) Hiermit gelangten wir zur letzten Folge der Artikelauszüge. In den vorherigen Auszügen gaben wir einen Überblick über die in historischer Perspektíve sehr kurzen aber ereignisreichen Geschichte der Atomreaktorén. Wir bekamen ein globales Bild über die nukleare wirtschaftliche Lage und erfuhren wie man mit Atommüll umgehen kann. Der stille Betrachter kann es nicht wahrnehmen, aber hinter den Kulissen" bereiten sich - ungeachtet der scheinbaren Stille - die grossen energetischen Entwickler- und Herstellerfirmen - unter bedeutenden Kraftanstrengungen und Verwendung zahlreicher neuer sicherheitstechnischer LÖsungen - auf die bedeutende Steuerungsmodernisierung vor. Sie sind auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereitet und der neue energieproduzierende Atomreaktor des folgenden Jahrhunderts ist fertig gestelht. Dies demonstriert vorliegender Auszug. Den würdigen Abschluss dieser Artikelreihe schrieb Prof. Dr. György Marx. Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. (Der Artikel von Herrn Dr. István Szabó wird spáter erscheinen.) Dr. Gy. Marx: Die Energie von morgen Zitát aus dem Artikel: Was im 21. Jahrhundert sein wird ist wichtig lür jené, die Kinder, Schüler habén. Moralische Pflicht der Eltern, Professoren und Wissenschaftler ist es, die Fakten zu lehren, Ursachen und Folgen aufzudecken und die realen Alternativen aufzuzeigen." F. Gyókös: Application of Dynamic Test Procedures for the Mechanical Investigation of High Mass Locomotive Transformer The Supporting Structure Laboratory of the EMI-TÜV Bayern Co. Ltd. at Szentendre executed in 1997 the mechanical type tests of the MTSC 7260/25 type Locomotive Transformer, manufactured by the Ganz-Ansaldo Works Co. The tests were carried out with the universal equipments of the laboratory, with their special supplements is the Centenary of the Hungárián Electrotechnical Association The Century of Ektrification, is the Century of the Hungárián Electrotechnical Associatíon ' Gyökös: Anwendung dynamischer Prüfungsverfahren zur mechanischen Prűfung von Lokomotivtransformatoren grosser Massen 1997 führte das Laboratórium fúr Tragkonstruktionen in Szentendre der EMI-TÜV Bayern GmbH die mechanischen Prüfungen des Protyps für Lokomotivtransformatoren Typ, MTSC 7260/25 der Ganz-Ansaldo Elektrotechnischen Werke AG durch. Die Prüfungen erfolgten unter Anwendung der universellen Laboreinrichtungen und derén speziellen Erganzungen feiert der Ungarísche Elektrotechnische Vérein 100 jáhrigen Geburtstag Jahrhundert der Elektrifizierung - Ein Jahrhundert Ungarischer Elekírotechnischer Vérein évfolyam 11. szám 415

3 Villamos energia TPLAN villamosenergia-rendszer üzemzavar-vizsgáló program Sulyok Zoltán, Turóczi András A hálózatszámítási lehetőségekről korábban indított cikksorozat előző részei az MVM Rt. Hálózati Fejlesztési Osztályán alkalmazásban lévő PTI PSS/E hálózattervezői szoftver-rendszer alkalmazásokról szóltak. Jelen cikkben ehhez a programrendszerhez szorosan illeszkedő, szintén a PTI (Power Technologies Inc.) cég által kifejlesztett programrendszerről, a TPLAN-ről írunk. Ennek során röviden áttekintjük a program fő számítási eljárásait, majd részletesen szólunk azon programrészekről, amelyek a magyar hálózattervezői gyakorlatban érdeklődésre tarthatnak számot, újdonságként jelentkeznek. Egy másik cikkben - ezen cikk folytatásaként - tervezzük egy konkrét gyakorlati alkalmazáson keresztül bemutatni a TPLAN hálózat megbízhatóság számítómodulját, a szükséges bemenőadatok, számítási módszerek, és a számítási eredmények ismertetésével. Bevezetés A TPLAN egy olyan integrált programcsomag, amelynek magját egy nagyon gyors és hatékony matematikai algoritmusra épülő egyszeres/többszörös üzemzavar-vizsgáló számítási eljárás képezi. Ez lehetővé teszi, hogy számos hálózati elemet tartalmazó hálózat esetén is egyszeres-kétszeres-háromszoros vezeték, transzformátor, erőművi blokk kiesése szimulálható legyen, és az ehhez szükséges vizsgálatok rövid idő alatt elvégezhetők legyenek. A számítási funkciók hatékonyságát további modulok növelik: automatikus hálózati problémát (túlterhelődés, feszültségkorlát sérülése, feszültség összeomlása, szigetüzem kialakulása) keresőmodul kapcsolást (beavatkozást) - kaszkád működést szimuláló modul hálózatmegbízhatósági mutatókat számító modul erőművi blokkok között export/import szaldó, forgótartalék szempontjából gazdaságos teherelosztást végző modul automatikus vezeték-túlterhelődést kiküszöbölő modul (terhelés ledobással, termelés átrendezéssel stb.) váltakozó áramú átviteli korlátot meghatározó modul Ezen kívül vannak további olyan beépített eljárások, amelyek segítik az adatkezelés, ellenőrzés, számítás és eredmény-feldolgozás folyamatát. A TPLAN program a PSS/E programrendszerrel szorosan együttműködve, ahhoz illeszkedve, egymás adatait, eredményeit kölcsönösen felhasználva, a felhasználók igényeit maximálisan kielégítve segíti a hálózattervezők munkáját. Sulyok Zoltán okl. villamosmérnök, MVM Rt., a MEE tagja Turóczi András oy\. villamosmérnök, MVM Rt., a MEE tagja Szakmai lektor: Bertalan Attila ok\. villamosmérnök A TPLAN bemenő adatai A TPLAN bemenő adatait egyrészt egy hálózati load-flow adatai/eredményei, másrészt számos kiegészítő, többek között a fent említett modulok kiegészítő adatai jelentik. A számítások alapadatait képező load-flow vizsgálat adatai/eredményei a PSS/E és a TPLAN között egymással kompatibilisek, így lehetővé válik ugyanannak a hálózatnak különböző műszaki, gazdasági szempontból való vizsgálata a számításokhoz szükséges legmegfelelőbb programmodullal. Számos eljárás megtalálható mindkét programrendszerben (pl. automatikus hálózati probléma kereső modul; egyszeres, többszörös üzemzavar-vizsgáló modul), az alkalmazott programrendszert a további számítások, célvizsgálatok adat- és eredmény igényei határozzák meg. Load-flow számítás A vizsgálatok kiindulópontját egy load-flow vizsgálat adatai és eredményei jelentik, amelyek megfelelnek egy hagyományos loadflow számítás adatainak és számítási eredményeinek. Ezen load-flow általában a PSS/E által elvégzett load-flow számítás adott hálózatra vonatkozó adat és eredmény fájlja. Egyszeres-többszörös üzemzavar-vizsgálat Az egyszeres, többszörös üzemzavar-vizsgálat során hálózati elemek (vezetékek, transzformátorok, erőművi blokkok) egyszeres, többszörös hiányát feltételező load-flow vizsgálat kerül elvégzésre. A TPLAN a PSS/E-hez hasonlóan képes egyedileg, felhasználó által definiált kombinációban, vagy automatikusan egyszeres, többszörös üzemzavar vizsgálatra. Az automatikus üzemzavar-vizsgálat egyszeres, kétszeres, háromszoros kiesésre terjed ki. k darab összeköttetést (vezetéket, transzformátort) és 1 darab erőművi blokkot tartalmazó hálózat esetén k+1 darab load-flow vizsgálat kell egy teljes körű (n-1) vizsgálat elvégzésére. k+i számú elem kétszeres, háromszoros kiesése az ismétlés nélküli kombináció képletét alkalmazva L illetve módon határozható meg. Egy k+1 = 100 elemet feltételező hálózat esetén ez már több ezer vagy akár több tízezer íoad-flow vizsgálat elvégzését jelenti. Bár a számítástechnika jelenlegi szintjén nagyon gyors gépek segítik a hálózattervezők munkáját, mégis pl. az MVM Rt.-HFO-n modellezett 1000-nél is több hálózati elemet tartalmazó hálózat egyszeres/többszörös üzemzavari vizsgálata több napig tartó számítási sorozat elvégzését jelentené. Egyenáramú load-flow számítási módszer (DC load-flow), illetve üzemzavar-ki választó algoritmus segíti a számítások gyors elvégzését, illetve a probléma megoldását. 416 I I.IK 1 R(> I I Cl IN1KA

4 Villamos energia A DC load-flow módszerről már írtunk korábban, most az üzemzavar-ki választó algoritmust ismertetjük röviden. Automatikus hálózati probléma kereső modul - Üzemzavar-kiválasztás Az üzemzavar-kiválasztás lényegét az a felismerés adja, hogy bizonyos hálózati elemek hiánya a villamosenergia-rendszer üzemére nincsenek, vagy csak kismértékben vannak hatással. Ezeket az elemeket az egyszeres/többszörös üzemzavar-vizsgálatból kihagyva csökkenthető az elvégzendő load-flow futtatások száma. Példaként tekintve a magyar hálózatot, nem kell nagy bátorság annak kijelentésére, hogy pl. a Marcali-Balatonboglár 120 kv-os távvezeték és a Hajdúnánás-Hajdúböszörmény 120 kv-os távvezeték együttes kiesése - mint kettős hiba (n-2) - nem kell, hogy vizsgálat tárgyát képezze, mert ezen vezetékek egyszeres kiesése a másikra, illetve a hálózatra gyakorolt hatása minimális. A vezetékek egymásra, illetve a hálózatra gyakorolt hatásának meghatározását egy ún. rangsoroló algoritmus végzi. Ez az algoritmus minden kiesésre meghatároz egy mutatószámot (indexet) a hálózatra amely a vezetékek kiterheltségére jellemző, valamint ezen index üzemzavarmentes esethez képesti változását. Minél nagyobb ez a szám, annál jobban, minél kisebb ez a szám, annál kevésbé vannak a vezetékek kiterhelve. Minél nagyobb ez a változás, annál súlyosabb, minél kisebb ez a változás, annál enyhébb az üzemzavar. Egy feltételezett magyar alap- és föelosztóhálózatot tartalmazó modellhálózaton elvégzett kiesés-rangsoroló algoritmus eredményeit (első 10 legsúlyosabb" kiesés) a következő táblázat mutatja: TPLAN * INTERACTIVE TRANSMISSION PLANNING PROGRAM ' FR,JAN ;09 RANK1NÜ EXAM1NATION 1997 WINTER PEAK LOAD UCPTE NETWORK MODEL * * BRANCH RANK1NG BASED ON 1.00 OF RAT1NG-A *.* RÁNK FROM BUS KV TO BUS KV 1D FI-OW RÁTA RATB RATC Pl ( ( 1 1 ( ( 1 1 1) 2) 5) 4) S) 6) 7) 8) 'JI HBEKO4 HBEKO4 1! TOPNI HHEVII HMART4 HL1TRIA HKISV2 HGOD IS IIA1SA HBEKOI 2254 HTOPN HHEV HA1SA HL1TR HSAKÉI 6451 HKAPM l I S D í 5) 6001 IIGOD JA HGOD4A I 10) 1051 HZALAI ilkeszi AZ első SOr ( I>3I54HBEKO HA1SA ) azt mutatja meg, hogy a teljes magyar alap- és főelosztóhálózaton fellépő egyszeres vezeték- vagy transzformátorkiesések közül (485 egyszeres hiányállapot) a Békéscsaba-Albertirsa távvezeték kiesése a legsúlyosabb" hiányállapot, rangsorban az első helyre került. Üzemzavannentes esetben ezen vezetéken 146 MW áramlott Békéscsaba felé Albertirsa irányából MVA a vezeték téli, 1552 MVA a vezeték nyári terhelhetősége. Egy hannadik terhelhetőségi adatjelen esetben 0 MVA. PI=42.6 (Pl - Performance Index) az a mutató, amelyet a rangsoroló algoritmus ezen vezeték kiesésére meghatároz. (Ez nem jelenti azt, hogy a legsúlyosabb" hiányállapot biztosan túlterhelődésekhez vezet. Csak azt mutatja meg, hogy ez a hiányállapot változtatja meg legjobban a vezetékek kiterheltségét. Tapasztalat alapján meghatározható, hogy ezen rangsorban elfoglalt helyük alapján melyek azok a vezetékkiesések, már nem vezetnek túlterhelődéshez, így azok (n-1) vizsgálatára nincs szükség, illetve többszörös kiesésvizsgálat esetén ezen többszörös kiesések vizsgálata elhagyható.) Ezt a rangsorolást a program minden kiesésnél elvégzi és így rangsorolásra kerülnek az egyszeres, kétszeres, háromszoros kiesések súlyosságuk" szerint. Ezután az egyes kiesésekhez tartozó load-flow számítások elvégzése következik a rangsornak megfelelően. Például kétszeres üzemzavar-vizsgálat esetén a számítás a következő módon zajlik: A legsúlyosabb" első (egyszeres) kieséshez a program ezen egyszeres kieséshez tartozó legsúlyosabb" második kiesést veszi, elvégez egy load-flow számítást, majd veszi a kevésbé súlyos második ídesést és így tovább. így elméletileg, az említett rangsoroló módszer alapján, az üzemzavarok súlyosságuk" szerint kerülnek vizsgálatra. Mivel a kiesések súlyosságuk" szerint vannak rendezve, a következő feltételezéssel lehet élni: Ha a kiesések súlyosságuk" szerint vannak rendezve, és bizonyos számú kiesés után sem túlterhelődés, sem pedig feszültségprobléma nem lép fel, akkor a további kiesések vizsgálata elhagyható, mert az alacsonyabb rangú vezetékeknél még kisebb a túlterhelödések előfordulásának valószínűsége. Azaz, folytatva a megkezdett példát: a legsúlyosabb" első (egyszeres) kieséshez addig vesszük a második kieséseket sorba, amíg legalább öt (vagy a felhasználó által tetszés szerint definiált számú) egymást követő kétszeres kieséskor nem lép fel hiba. Ezután folytatjuk a kevésbé súlyos" első (egyszeres) kiesést az ezen kieséshez tartozó legsúlyosabb" második kieséssel, és így tovább. (Természetes, hogy a már egyszer vizsgált esetek még egyszer - az oda-vissza elvet kizárva - már nem kerülnek megvizsgálásra.) Ennek eredményeként a több ezer, tízezer load-flow vizsgálat helyett jelentős mértékben csökkentett számú load-flow számítást kell csak elvégezni, ezáltal a kívánt eredmények perc nagyságrenden belül produkálhatok. Különböző szűrőfeltételek (kiválasztás: körzetek, feszültségszintek, blokknagyságok szerint) tovább csökkenthetik a vizsgálandó hiányállapotok számát. Kapcsolást (beavatkozást) - kaszkád működést szimuláló modulok A kapcsolást szimuláló modul segítségével lehetőség van arra, hogy bizonyos hálózati állapotokhoz kapcsolási műveleteket rendeljünk. Az üzemzavar-vizsgálatok során ezen kapcsolási müveletek automatikusan kerülnek végrehajtásra a kialakult hálózati állapot függvényében. Ezen kapcsolási műveletek a következők: vezeték, transzformátor be/kikapcsolás erőművi blokk be/kikapcsolás fogyasztói terhelés részleges/teijes ledobása fogyasztói terhelés részleges/teljes átirányítása állomáskikapcsolás Ezen kapcsolási műveleteket valamilyen hálózati állapothoz lehet rendelni, amelyek a következők lehetnek: " vezeték, transzformátor, erőművi blokk adott szintet meghaladó terheltsége; " csomópontban kialakuló kis, vagy nagy feszültségek évfolyam 11. szám 417

5 Villamos energia A program az üzemzavar-vizsgálat [(n-1), (n-2)...] hatására kialakult hálózati állapotot figyeli, és abban az esetben, ha valamely definiált hálózati állapot előfordul (pl. vezeték-túlterhelödés), akkor az előálló hálózati állapothoz megadott kapcsolási müvelelet automatikusan végrehajtja. A kaszkád működést szimuláló modul a vezetékek túlterhelődésének hatására bekövetkező rendszerösszeomlás, vagy szigetüzem kialakulását vizsgálja. A vizsgálat azon alapul, hogy a felhasználó definiál egy olyan vezeték-, illetve transzformátor- terheltségi szintet, a- melynek elérésekor a vezeték, transzformátor automatikusan kikapcsolásra kerül. Ez újabb túlterhelődéseket okozhat, amelyek további kikapcsolásokat, túlterhelődéseket indukálhatnak. Ez szigetüzemi állapotok kialakulásához, vagy teljes rendszerösszeomláshoz vezethet. Vezeték-túlterhelődést automatikusan kiküszöbölő modul Az automatikus vezeték-túlterhelődést kiküszöbölő modul arra szolgál, hogy korrekciós beavatkozásokkal (pl. erőmüvek termelésátrendezése, keresztszabályozós transzformátorral való beavatkozás, terhelésledobás) a kialakult túlterhelődéses állapotot megszüntetéssé, s ezáltal pl. esetleges beruházások szükségességét késleltesse, vagy éppen kiemelje, az üzemeltető beavatkozását támogassa. A számítás lineáris programozási algoritmust használ (Dual siinplex linear programming algorithm). A különböző beavatkozási módszerekhez (erőmüvek közötti termelésátrendezés, keresztszabályozós transzfonná torral való beavatkozás, terhelésledobás) különböző büntetésköltséget (azaz a beavatkozás bonyolultságát és költségességét jelző indexet) rendelve (MW-ra vonatkoztatva) az algoritmus minimalizálja a büntetésköltséget (a beavatkozáshoz szükséges ráfordítást). A beavatkozások mozgásterét a teljesítmény-egyensúly kényszer, a vezetékek terhelhetőségének mértéke, a generátorok teljesítménykorlátja, és a keresztszabályozós transzformátorok szabályozási tartománya korlátozza. A számítás eredményeképpen a szükséges beavatkozások mértékét szolgáltatja a program. Összefoglalás Röviden ismertetésre került a Magyar Villamos Müvek Rt. Hálózati Fejlesztési Osztályán alkalmazott PTI TPLAN hálózattervezői programcsomag néhány modulja, alkalmazási lehetősége. A több éves alkalmazói gyakorlat rámutat arra, hogy a meglévő és már régebb óta alkalmazott PTI PSS/E hálózattervezői programrendszerrel együttműködve, egymás adatait/eredményeit fölhasználva számos olyan műszaki, gazdaságossági vizsgálat elvégzésére van lehetőség, amely a magyar villamosenergia-rendszer működésének, műszaki viselkedésének elmélyült megismerését teszi lehetővé. A program alkalmazása lehetővé teszi az MVM Rt. számára, hogy a vonatkozó törvényi előírásokban rögzítetteket maximális figyelembe vegye és betartsa. Ezáltal a döntés-előkészítés megalapozásával a rendszerüzemeltetői és tulajdonosi mivoltából eredő felelősségét a hosszú távú stratégiai, hálózati fejlesztési kérdésekben a legkisebb költségű villamosenergia-rendszer üzemeltetése, építtetése, tervezése érdekében nagyobb mozgástérben gyakorolhatja. Irodalom Tplan 6.0 User's Manüal

6 Oktatás A hipermédia helyzete és jövője az oktatásban - II. rész Farkas László 3. Az elektronikus könyv Az eddig bemutatott technikák nem különülnek el élesen egymástól. A számítógépes hálózat szorosan kapcsolódik a digitális könyvtárakhoz, de a távoktatás is elképzelhetetlen valamilyen könyvtár és kommunikációs csatorna használata nélkül. Számítógép használata esetén bármilyen technika alapja a digitális dokumentum. Ez lehet egyszerű szöveg, de lehet egy bonyolult elektronikus formátumú hipermédia könyv, sőt ide tartoznak a digitális hangok és mozgóképek is. Az egyszerű szöveg a kommunikáció és az elektronikus levelezés, míg az elektronikus könyv a digitális könyvtárak alapja A hipermédia előnyei A hipermédia-rendszer - felépítéséből adódóan - teljes egészében a felhasználó kezébe adja az irányítást, lehetővé teszi az információk nemlineáris és gyors elérését. így az olvasó kihagyhatja a számára már ismert vagy érdektelen részeket. A kapcsolatok kialakításával érthetőbbé válnak az egyes részek, információk közötti összefüggések [6]. A felsőfokú oktatásban a legjobb tanulási forma az asszociációs tanulás [11], amelynek segítésére a hipertext-struktúra ideális. A hipertext lehetővé teszi azt is, hogy az olvasónak egyéni nézete alakulhasson ki a feldolgozott témakörről [7]. Mivel a számítógépes multimédia nagy mértékben támaszkodik a vizuális elemekre, a rendszer megfelelő felépítése esetén nagyságrendekkel jobb megértést tesz lehetővé a hagyományos információhordozókkal szemben [14]. Bizonyított, hogy az emberi agy jobban emlékszik a vizuális információra, mint az olvasott szövegre [15]. Az oktatás a felhasználó aktivitására épít, így a feldolgozott anyag jobban rögzül, mint passzív olvasás során [7]. Ellenőrző részek, tesztek beépítésével az elsajátított tudás élettartama tovább növelhető [15], sőt a kapcsolatok alkalmazásával a hipertext maga is ismétlésre, újra átgondolásra ösztönöz. Röviden tehát a multimédia újdonságait a következő pontokban foglalhatjuk össze [16]: /. felhasználó által vezérelt tanulási folyamat, 2. sokféle vizuális eszköz alkalmazása, 3. automatizált ellenőrző részek. Farkas László doktorandusa hallgató, BME Villamos Gépek és Hajtások Tanszék Szakmai lektor: Dr. Vajda István egyetemi docens Az I. rész az 1998/10. számban jelent meg. A fejezetszámozás folyamatos 3.2. Megoldandó kérdések A technika fejlődésével új eszközök jelentek meg az oktatásban, sikerük azonban korántsem volt teljes [8]. 40 éve a televízió megváltoztatta mindennapi életünket, de az oktatásban ma sem játszik meghatározó szerepet. A személyi számítógép sok tevékenység elvégzését egyszerűbbé tette, de alapvetően nem változtatta meg az oktatás szerkezetét. Hasonló a helyzet a multimédiával is, hiszen nyilvánvaló előnyei ellenére sem terjedt még el a közép- és felsőfokú oktatásban, bár a szórakoztatás világában egyre nagyobb teret hódít. Terjedésének legnagyobb akadálya a működéséhez szükséges hardver-elemek bonyolultsága és magas ára. Egy számítógép működtetése még felhasználói szinten is számítástechnikai ismereteket igényel, emellett nagy részük (a notebook-okat kivéve) nem hordozható. Hátráltató tényező az is, hogy a hipertext felépítése bonyolult, a felhasználó sokszor nem látja át, és elvész az információban [17]. A szerzői oldalon a multimédia-program létrehozását és információval való feltöltését hátráltatja, hogy nincsenek kiforrott, szabványként elfogadott fejlesztői eszközök. A rendszer összeállítása jóval összetettebb munka, mint egy könyv megírása vagy egy film felvétele, mivel ezen feladatok mindegyikét magában foglalja. Egy jó multimédia-kiadvány elkészítéséhez szükség van sokfajta szakértő (programozó, látványtervező, rendszerszervező) közreműködésére is [1]. A fejlesztés sok pénzt és időt igényel [7], és a mai programok csak korlátozott szakterületeken használhatók [8]. 4. A jövő rendszere 4.1. A rendszer felépítése A multimédia elterjedéséhez elengedhetetlen, hogy az oktatók elfogadják és használják azt [14]. Ehhez pedig az kell, hogy a fejlesztés minél könnyebb legyen, lehetőleg ne sokkal különbözzön egy hagyományos könyv megírásától. A számítástechnika fejlődésével a mai szövegszerkesztők már megfelelnek erre a célra. A dokumentumok leíró nyelvének olyan nyelvet érdemes választani, amely egyszerű és szabványos, ezáltal az anyag más rendszerekben is felhasználható lesz, valamint előállítása is olcsóbb [11]. A dokumentumokat kezelő, szervező rendszernek egyszerűnek és kényelmesnek kell lennie, támogatnia kell a szabványos médiumok integrálását, de új, esetleg még nem is implementált médiumok lejátszását is. Műszaki tananyagok bemutatásához évfolyam 11. szám 419

ENERGETIKA - ELEKTROTECHNIKA KONFERENCIA CONFERENCE OF ENERGETICS AND ELECTRICAL ENGINEERING

ENERGETIKA - ELEKTROTECHNIKA KONFERENCIA CONFERENCE OF ENERGETICS AND ELECTRICAL ENGINEERING ENERGETIKA - ELEKTROTECHNIKA KONFERENCIA CONFERENCE OF ENERGETICS AND ELECTRICAL ENGINEERING ENELKO 2003 Kolozsvár 2003 Kiadó Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Felelős kiadó Égly János Szerkesztő

Részletesebben

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908 Napelemes rendszerek HYPE jelentés Megújuló energiatermelés fejlődési

Részletesebben

XXVIII. KANDÓ KONFERENCIA 2012. Plenáris szekció

XXVIII. KANDÓ KONFERENCIA 2012. Plenáris szekció XXVIII. KANDÓ KONFERENCIA 2012 A konferencia védnöke: Elnök: Tudományos vezető: Prof. Dr. Rudas Imre, DSc Óbudai Egyetem, rektor Dr. Turmezei Péter, PhD, OE-KVK dékán Dr. Maros Dóra, PhD, OE-KVK dékán-helyettes

Részletesebben

Elektrotechnika. 2 0 0 8 / 7-8 www.mee.hu. see it all. all the time. 101. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908

Elektrotechnika. 2 0 0 8 / 7-8 www.mee.hu. see it all. all the time. 101. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Elektrotechnika A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 see it all Áramvektor szabályozások all the time Turbógenerátorok üzemeltetése növelt hatásos teljesítményen a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

Technológiai fejlesztés Csak komplexen

Technológiai fejlesztés Csak komplexen A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja AlApítvA: 1908 Technológiai fejlesztés Csak komplexen Kézben tartjuk az energiát GA Magyarország Kft. Telefon: +36 23 501 100 www.ga.hu MEBIR 28001 KÖF

Részletesebben

2010/02 www.mee.hu. 103. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908. Digitális vezérlésűszabályozású

2010/02 www.mee.hu. 103. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908. Digitális vezérlésűszabályozású A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Digitális vezérlésűszabályozású akkumulátortöltő berendezés Energy Smart TM új kompakt fénycső-család a GE-től Sikeres évet zárt a Paksi

Részletesebben

2012/2. Térközkiosztás optimalizálása szimulátorral. Felsõvezetékes tanpálya Bicskén. Kábelvédelmi berendezések

2012/2. Térközkiosztás optimalizálása szimulátorral. Felsõvezetékes tanpálya Bicskén. Kábelvédelmi berendezések Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/2 Felsõvezetékes tanpálya Bicskén Térközkiosztás

Részletesebben

2015/3 www.mee.hu. 2015. június 3-4. Hotel Azúr Siófok. Magyar Elektrotechnikai Egyesület

2015/3 www.mee.hu. 2015. június 3-4. Hotel Azúr Siófok. Magyar Elektrotechnikai Egyesület A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja ALaPÍTVa: 1908 JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDEd: 1908 Magyar Elektrotechnikai Egyesület Frekvenciaváltók közvetlen szabályozása

Részletesebben

2005/3. Eurokonform biztonságértékelés a vasútbiztosító technikában. Kéthajtómûves kitérõk üzemeltetési tapasztalatai

2005/3. Eurokonform biztonságértékelés a vasútbiztosító technikában. Kéthajtómûves kitérõk üzemeltetési tapasztalatai Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification Eurokonform biztonságértékelés a vasútbiztosító

Részletesebben

Magyarország a Distrelec-min séget választja: Tel.: 06 80 015 847

Magyarország a Distrelec-min séget választja: Tel.: 06 80 015 847 Elektrotechnika A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Környezetbarát napelemes energiaellátás A dunai vízlépcsők és Magyarország A vasúti hálózatok hibrid felharmonikus szűrésének

Részletesebben

Sikeres új esztendôt kívánunk!

Sikeres új esztendôt kívánunk! A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 OVIT_HIRDETES_Elektrotechnika_A4:Layout 1 12/16/09 11:06 AM Page 1 Sikeres új esztendôt kívánunk! A szélenergia-termelés támogatása Csúcson

Részletesebben

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI Szent István Egyetem Gödöllő DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI KÉRDÉSEI A MEZŐGAZDASÁGBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZIMULÁCIÓRA ÉS A SZAKÉRTŐI RENDSZEREKRE DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: Gyenge Balázs

Részletesebben

A tanulmányt Balázs Ildikó Erzsébet munkája alapján készítettük. Tartalomjegyzék Előszó 1. elearning

A tanulmányt Balázs Ildikó Erzsébet munkája alapján készítettük. Tartalomjegyzék Előszó 1. elearning A tanulmányt Balázs Ildikó Erzsébet munkája alapján készítettük Tartalomjegyzék Előszó 1. elearning 1.1. Mi az elearning? 1.2. Kialakulásának oka 1. 3. Lehetőségek és korlátok 2. elearning alkotóelemei

Részletesebben

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U É Volume ÉVFOLYAM XIII/1 2010 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s VENDÉGSZERKESZTŐ Guest Editor SZERKESZTŐK Editors BARSI Á ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP

Részletesebben

2011/4. A fonyódi új KÖFI. A TEB Központ kalibráló laboratóriuma. Felsõvezetéki veszteségek számítása

2011/4. A fonyódi új KÖFI. A TEB Központ kalibráló laboratóriuma. Felsõvezetéki veszteségek számítása Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2011/4 A fonyódi új KÖFI A TEB Központ kalibráló

Részletesebben

2008/3. Térinformatikai alkalmazások TEB-területen. A SIMIS IS biztosítóberendezés Cegléden. Optimális térvilágítás processzorokkal

2008/3. Térinformatikai alkalmazások TEB-területen. A SIMIS IS biztosítóberendezés Cegléden. Optimális térvilágítás processzorokkal Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/3 Térinformatikai alkalmazások TEB-területen

Részletesebben

2005/4. A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója. Biztonságigazolás az Európai Szabványok szerint. Generációváltás a biztosítóberendezések tervezésében

2005/4. A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója. Biztonságigazolás az Európai Szabványok szerint. Generációváltás a biztosítóberendezések tervezésében Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója

Részletesebben

2006/1. FET rendszer Monoron és Dombóváron. Biztonsági követelmények kockázati alapú meghatározása. Biztosítóberendezések gyártástörténete

2006/1. FET rendszer Monoron és Dombóváron. Biztonsági követelmények kockázati alapú meghatározása. Biztosítóberendezések gyártástörténete Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2006/1 FET rendszer Monoron és Dombóváron

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TARTALMI KIVONATOK XXXI. Tudományos Diákköri Konferencia Budapest, 2006. november 23., 30. 1 További információk a főiskola honlapján: www.bmf.hu Felelős kiadó: Dr. Rudas Imre

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS Írta: Szentgyörgyvölgyi Rozália Témavezető: Dr. Szűts István egyetemi

Részletesebben

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel?

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel? TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A Lean Hat Szigma Dr. Aschner Gábor A megfelelőségértékelés testületei és szabványai Földesi Tamás Vállalatirányítási rendszerek szerepe és jelentősége

Részletesebben

Agrárinformatikai tanulmányok I.

Agrárinformatikai tanulmányok I. Agricultural Informatics Studies I. Szerkesztette Dr. Herdon Miklós intézetvezető, egyetemi docens Debreceni Egyetem Dr. Kapronczai István főigazgazgató helyettes Agrárgazdasági Kutató Intézet A tanulmánykötet

Részletesebben

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Innovatív gyártástechnológiák Komputertomográf az iparban Sikeres kutatási projektek

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Innovatív gyártástechnológiák Komputertomográf az iparban Sikeres kutatási projektek jármûve A jövô A Magyar Jármûipar Tudományos Lapja 2010 3I4 www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Sikeres kutatási projektek Komputertomográf az iparban Innovatív gyártástechnológiák Hajtásláncoptimálás KorszerÛ

Részletesebben

Vízellátó rendszerek hidraulikai rendszervizsgálata, vizsgálati módszertana

Vízellátó rendszerek hidraulikai rendszervizsgálata, vizsgálati módszertana BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR VÍZI KÖZMŰ ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: KONCSOS LÁSZLÓ Vízellátó rendszerek hidraulikai rendszervizsgálata, vizsgálati módszertana

Részletesebben

A távközlés tudományos helyzetképe '88

A távközlés tudományos helyzetképe '88 A távközlés tudományos helyzetképe '88 MTA TÁVKÖZLÉSI RENDSZEREK BIZOTTSÁGA ÖSSZEFOGLALÁS A folyóirat különszáma a távközlés 1988-ban élenjáró nemzetközi eredményeiről, a perspektivikus fejlesztési Irányokról

Részletesebben

Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására

Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására Szani Ferenc Merkovity Norbert Javaslat egy közép-kelet-európai képzési piac kialakítására Bevezetés Ahogyan az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) egyre szélesebb körben hódítják meg a társadalmakat,

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban Fonyó Zsolt Szépvölgyi János Harangozó Gábor A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban 15. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 292 7 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÁVVEZÉRELHETŐ JÁRMŰFLOTTA KIALAKÍTÁSA. Készítette: Tóth Gábor János. Konzulens: Tihanyi Attila

SZAKDOLGOZAT TÁVVEZÉRELHETŐ JÁRMŰFLOTTA KIALAKÍTÁSA. Készítette: Tóth Gábor János. Konzulens: Tihanyi Attila SZAKDOLGOZAT TÁVVEZÉRELHETŐ JÁRMŰFLOTTA KIALAKÍTÁSA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítette: Tóth Gábor János Mérnök informatikus BSc Konzulens: Tihanyi Attila (PPKE-ITK)

Részletesebben