Helyi tanterv KÉMIA I. TÍPUS évfolyam 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv KÉMIA I. TÍPUS. 7 10. évfolyam 2008."

Átírás

1 Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv KÉMIA I. TÍPUS évfolyam Officina Bona tantervcsalád minősített gyógypedagógiai program Országos Közoktatási Intézet, mavezető: dr. Janza Károlyné; Alkotó: dr. Kovácsné dr. Csányi Csilla, 1

2 I. Általános fejlesztési követelmények 1. A tanuló érdeklődően szemlélje környezetét 1 6. évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam. a) Szívesen olvasson el neki megfelelő színvonalú kémiával, a természettudományokkal kapcsolatos cikkeket, érdeklődve nézzen meg ilyen témájú filmet, videofelvételt. b) Legyen képes arra, hogy megfigyelje környezetét.. A) Önállóan is legyen képes arra, hogy az Élet és Tudományból, napilapokból, interneten a kémiával kapcsolatos cikket elolvasson, filmet megnézzen. Legyen képes arra, hogy ezek tartalmát elmesélje. B) Legyen képes arra, hogy néhány szóval leírja a megfigyelteket. 2. Legyen képes a tárgyalt jelenségeket, kísérleteket összehasonlítani 1 6. évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam a) Legyen képes megkülönböztetni megadott szempontból a lényegest és a lényegtelent b) Legyen tisztában az alapvető mértékegységekkel és ezek nagyságrendjével. A) Legyen képes ok-okozati összefüggések felismerésére. B) Legyen képes vázlatrajzok, egyszerű grafikonok értelmezésére. 3. Tudja alkalmazni a tanultakat a hétköznapi életben, a háztartásban. Védje környezetét. Érezzen felelősséget a saját, ill. a társai és családja egészségének megóvásában évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam a) Vegye észre a kémia jelentőségét a hétköznapi élet folyamataiban, a háztartásban. b) Alakuljon ki egészséges veszélyérzete A) Alakuljon ki környezetbarát szemlélete. B) Legyen képes a kémia órán tanult veszélyes anyagok balesetmentes használatára a háztartásban 2

3 4. Legyen tájékozott arról is, hogy a tudomány hosszú fejlődés eredménye, napjainkban is változik. Fejlesztésében a különböző népek tudósai fáradoztak és fáradoznak napjainkban is, részt vesznek benne a magyar tudósok is évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam a) Legyen képes a természettudományok együttes szemléletére b) Tudja, hogy a természettudományoknak, a tudósok munkájának a mindennapi életünket meghatározó szerepe van. A) Ismerjen néhány magyar és külföldi vegyészt. B) Legyen tisztában azzal, hogy életünk mindennapjaiban, életmódunk alakításában, a háztartásban, az iparban stb. nélkülözhetetlenek a tudományok eredményei. Törekedjék arra, hogy életmódjának alakításában figyelembe vegye ezeket az eredményeket. 3

4 II. A tantárgyi koncepció értelmezése A tanterv a Közoktatási törvény, a Nemzeti Alaptanterv, valamint a Nemzeti Alaptanterv enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára kidolgozott változatának, a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvének alapján készült. Szeretnénk megismertetni a tanulókkal a természettudományok kémia területének alapvető műveltségelemeit. A tanterv B típusával szeretnénk többlet ismeretet nyújtani az érdeklődőbb, jobb képességű tanulók számára. Ebből következik, hogy ennek a változatnak a választásával a kissé sérült gyerekek is megismerkedhetnek mindazokkal a fogalmakkal, amelyekkel egészséges társaik is, és amelyek személyiségük teljes kibontakoztatásához minimálisan szükségesek. Ebben a változatban szükség van arra is, hogy a tanulók problémamegoldó gondolkodását számolási feladatok elvégeztetésével is segítsük. Ez a változat lehetővé teszi azt, hogy ha a tanuló olyan pályát választ, amihez tárgyunk szükséges, legyen a témában tájékozott és képes legyen a balesetmentes, felelősségteljes önálló munkára. Az A típus alapvető célja, hogy szeretné fejleszteni a gondolkodást, a megfigyelőkészséget. Helyes emocionális kötődés kialakítására törekszik az egészség és a környezet védelmének tárgyában. Lehetővé teszi, hogy a tanuló a mindennapi életben tudatosan elkerülje a tárgyunkkal kapcsolatos veszélyeket és életmódjában felhasználja a tanultakat. Útmutatóként néhány gondolat: Tárgyunk természettudomány, tanítása kísérletek nélkül elképzelhetetlen. A kísérletek tervezésénél a legegyszerűbben elvégezhető, lehetőleg minél kevesebb anyagot és eszközt igénylő, de látványos, egyértelmű kísérletekre gondoltam. A tanári bemutató kísérletek (jelük Tk) valamivel bonyolultabbak, nagyobb körültekintést és anyagmennyiséget igénylőek. Ezek elvégzésekor is szükség van óvatosságra, tisztaságra. Nagyon hasznosak, mert a tanár a kísérlet minden mozzanata előtt irányítani tudja a gyerekek figyelmét. Nagyon fontos, hogy a tanár sohase mondja el előre azt, hogy mit fogunk látni, hanem a tanulók maguk észleljék a jelenségeket! A tanulói kísérleteknek (jelük tk) kicsit más a funkciója. Itt a gyerekek közvetlen közelről figyelhetik meg az anyagokat, de minden alkalommal figyelmeztessük őket arra, hogy az anyagokat megkóstolni, nyalogatni, bőrrel érintkezésbe hozni általában nem szabad. Csak nagyon kevés kivétel lehet. Ilyenkor a tanár ad utasítást (mondjuk) egy szem kockacukor, 4

5 vagy (pl. a Mac Donaldtól beszerzett) kis zacskós só megízlelésére. Csak azokat az anyagokat szabad megkóstolni, kézzel megfogni, amelyekről biztosan tudjuk, hogy a szervezetre nézve nem veszélyesek és a szervezetre káros szennyező anyagot nem tartalmaznak. A tanulói kísérlet során a gyerekeknek sokkal nagyobb a lehetősége arra, hogy a kérdéses anyagot jól megismerjék, megfigyeljék, tulajdonságait fel- és megjegyezzék. Miden egyes kísérletnél gondolnunk kell a tűzvédelemre is. Oktassuk ki a gyerekeket arra is, hogy mit tegyenek akkor, ha mégis baleset történik, vagy tűz keletkezik. A tanulókísérlet szervezését nagyon megkönnyíti, ha valahol tárolni tudjuk az alapfelszerelést tartalmazó tanulókísérleti tálcákat. Ez áll egy kisméretű, lehetőleg fa tálcából, amelynek aljára elhasznált, de egyik oldalán még tiszta fehér géppapírt teszünk (takarékosságra nevelünk!). Erre teszünk egy kis borszeszégőt, kis kémcsőállványt két kémcsővel, kémcsőfogót, 1 kis főzőpoharat, szükség esetén gyufát és egy kb. 50x50 cm-es puha rongyocskát. (A gyerekek ugyanis gyakran melléöntenek stb. valamit. Szokják meg, hogy ezt azonnal fel kell törölni.) Rend, tisztaság és fegyelmezettség nélkül nem lehet tanulói kísérletet végeztetni. Az órák tervezésénél azt érdemes figyelembe venni, hogy milyenek a gyerekek képességei. Fontos, hogy ha lehetséges készítsük fel őket az alapvizsgára, de ennél sokkal fontosabb, hogy olyan tevékenységeket tervezzünk számukra, amelyek fejlesztik képességeiket. Célszerű lenne minden gyerekre külön-külön az optimális tevékenykedtetést megtalálni, amely még teljesíthető, de a megoldás azért feladat elé állítja a gyereket. A túl magas, illetve a túl alacsony szintű tevékenység-megjelölés egyaránt káros lehet. A 7. évfolyam első órájához gyűjtőmunkát jelöltem. Ez a módszer más esetben is alkalmazható, de ez is mindig egyénre szabott legyen. A jobb képességűek több és komplexebb, nagyobb ügyességet igénylő feladatot kapjanak, a gyengébbek alacsonyabb színvonalút. Az elkészült munkákat mindig értékeljük, dicsérjünk meg minden olyan munkát, amely dicséretre érdemes. Ne csak a kiemelkedően sikerült munkákról nyilatkozzunk elismerően, dicsérjük meg a gyengébb munkát végzők munkájának egy-egy jól sikerült részletét is. Adjunk ötleteket a további feladatok még jobb megoldásához. Ez utóbbiak szerint járjunk el a füzetek, a szóbeli és írásbeli munkák, a tanulókísérlet elvégzésének és a megfigyeltek rögzítésének ellenőrzésekor, kiadásakor is. Az óraszámoknál is alkalmaztam a tanterv jellemző jelölésrendszerét, azaz az A típusú tantervet vastag betűvel, a B típusút vékonnyal jelöltem. 5

6 A tantárgyak közötti koncentrációt a kötelező és javasolt fogalmaknál jelöltem dőlt betűs rövidítéssel, lásd még a Koncentrációnál. A kompetenciákat az osztályfoknak megfelelő minimális követelménynél soroltuk fel. Minden egyes tanári tevékenységünket hassa át alapvető célunk, hogy a mindennapi élet problémáival szemben nyitott, érdeklődő, minél logikusabban gondolkodó, helyes megoldásokat kereső, önmaguk és társaik iránt felelősséget érző tanulókat neveljünk. Vegyenek észre a mindennapokban egyszerű összefüggéseket. A tanultakat, tapasztaltakat használják a hétköznapi életben. Ne féljenek csupán a veszélyektől, hanem tudják elkerülni azokat. 6

7 III. A tantárgy óraterve ÉVFOLYAM Heti óraszám TÉ- 1. témakör MA- 2. témakör KÖ- 3. témakör RÖK 4. témakör 9 További felhasználható órakeret Éves óraszám IV. Részletes követelmények A táblázat rövidítései: tk: tanulókísérlet Tk: tanári kísérlet Kiemelt fejlesztési területek (kereszt tantervek): Hon- és népismeret HN Énkép, önismeret ÉN Európai azonosságtudat egyetemes kultúra EE Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés AD Gazdasági nevelés GN Környezettudatosságra nevelés KT Testi és lelki egészség EG A tanulás tanítása TA Felkészülés a felnőtt lét szerepeire FF A tanterv A típusát, a lassabban haladó változatot vastag betűvel, B típusát, a gyorsabban haladóknak készített változatot vékony betűkkel jelöltem. A tanterv végén az ajánlott digitális anyagok, honlapok jegyzéke található. 7

8 7. ÉVFOLYAM ÉVI 36 ÓRA 1. téma: Az anyagok tulajdonságai és változásai 8 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Résztémák Tananyag 1. A kémia szerepe az emberek életében Szemléltetés: kémiai tárgyú folyóiratok, heti lapok, napilapcikkek, könyvek háztartási vegyszerek 2 óra 1 óra HN EE GN KT EG TA FF 2. Balesetvédelmi rendszabályok Szükséges eszközök: a kötelező és javasolt fogalmaknál felsoroltak 1 óra 1 óra EG Tanulói tevékenység Gyűjtőmunka: A) cikkek gyűjtése a kémiával kapcsolatban, B) a háztartásban előforduló vegyszerek, illetve üres flakonjaik gyűjtése C) olyan újságok gyűjtése, amelyekben a kémiával kapcsolatos cikkek vannak D) olyan (gyerek-) könyvek gyűjtése, amelyek kémiával foglalkoznak megfigyelés, a rendszabályok megjegyzése Kötelező és javasolt fogalmak Vegyipar, környezetvédelem, alkimisták, tört fiz biol anyanyelv inf kémcső, főzőpohár, kémcsőállvány, lombik, borszeszégő, vasháromláb, kémcsőfogó fiz életv Elvárt teljesítmény Tudja, hogy kémia nélkül nem tudnánk mosni, mosogatni, növényeket termeszteni stb., de a vegyszerek felelőtlen használata veszélyes lehet a környezetre. Legyen tisztában a kémia jelentőségével. Tartsa be a kísérletezés balesetvédelmi szabályait. A legfontosabb eszközök ismerete. Készségek: tolerancia, gondolkodás Képességek, attitűdök: figyelmesség és felelősség a környezet iránt Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, képzelet, érzelmi élet Gondolkodási műveletek: csoportosítás, válogatás, rendezés, összehasonlítás, általánosítás Gondolkodási fajták: kritikai gondolkodás Készségek: belátás, megfigyelő készség Képességek, attitűdök: kapkodásmentes, tiszta, rendes, felelősség-teljes munka Pszichikus funkciók: érzékelés, figyelem, emlékezet, akarati élet Gondolkodási műveletek: megkülönböztetés, azonosítás, csoportosítás, rendezés, osztályozás Gondolkodási fajták: perceptív gondolkodás 8

9 3. A vas, az alumínium, az oxigén, a víz és a szén tulajdonságai vas, alumínium, desztillált víz, faszén, káliumpermanganát, üvegcső átvezetéssel ellátott dugó, két db kémcső, gyújtópálca, gyufa, vegyszerkanál, sósav 2 óra 2 óra KT EG GN TA FF HN 4. A fizikai változás és a kémiai változás 1-3 tanulónként: alumíniumfólia, desztillált víz, borszeszégő, gyufa, faszén, csipesz, gyújtópálca, aludttej, must 2 óra 2 óra KT EG GA TA FF A vas, az alumínium, az oxigén, a víz és a szén megfigyelése, öszszehasonlítása. Tk: Az oxigént kálium-permanganát hevítésével állítsuk elő és vezessük át másik kémcsőbe. tk: alumínium fólia összehajtása, eltépése, víz forralása, faszén izzítása, hurkapálca égetése. Aludttej, must megfigyelése. szilárd, szürke, fémesen csillogó, színtelen, folyékony, éghető, szagtalan, tulajdonságok. Szúrós szagú, fém, nemfém. fiz biol életv Fizikai változás: alakváltozás, hőmérsékletváltozás, térfogatváltozás halmazállapotváltozás. Anyagi minőség. Kémiai változás: égés, tejsavas és alkoholos erjedés. fiz, biol, életv. Legyen képes arra, hogy megfigyelje az anyagokat és elmondja tulajdonságaikat. Tudja az anyagokat csoportosítani tulajdonságaik szerint. Tudja a tanult változásokat csoportosítani aszerint, hogy a változás során megváltozik-e az anyag anyagi minősége. Általa ismert, de még nem gyakorolt változásokról is tudja megállapítani, hogy fizikai vagy kémiai változások-e? Készségek: megfigyelő készség, kommunikációs készség Képességek, attitűdök: figyelemösszpontosítás, felismerés Pszichikus funkciók: érzékelés, figyelem, emlékezet, Gondolkodási műveletek: megkülönböztetés, azonosítás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, osztályozás, konkretizálás Gondolkodási fajták: perceptív gondolkodás Készségek: megfigyelő készség, kommunikációs készség, lényeglátó készség, manuális készség Képességek, attitűdök: a minőségkülönbség értékelése, ráismerés Pszichikus funkciók: érzékelés, figyelem, emlékezet, Gondolkodási műveletek: összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, osztályozás, általánosítás Gondolkodási fajták: cselekvéses gondolkodás 9

10 5. Az oldatok. Az oldatok összetétele. KT 1-3 tanulónként: óraüvegeken kristálycukor, só, egy főzőpohárban desztillált víz, üres főzőpohár, üvegbot, etil-alkohol, jód, vegyszeres kanál, kémcsövek 1 óra 1 óra EG GN TA FF tk: cukoroldat, sóoldat, alkoholos jódoldat készítése. Számolás. oldat, oldott anyag, oldószer, alkohol, jód és tulajdonságaik, oldószer a víz és az alkohol. tömeg % fiz biol életv mat. Fokozódó önállósággal vegyen részt a tanár által irányított kísérletekben. Állapítsa meg, hogy a tanult anyag oldat-e vagy sem. Legyen képes arra, hogy néhány nem tanult, de jól ismert anyagról is megállapítsa, hogy oldat-e vagy sem. Pl.: a kakaó, a húsleves is oldat, a kenyér, a liszt nem oldat. Készségek: megfigyelő készség, kommunikációs készség, lényeglátó készség, manuális készség, absztraháló készség, Képességek, attitűdök: tudjon óvatosan bánni a gyógyszerekkel, melyek között számos oldat van, pl.: az alkoholos jódtinktúra, köptetők, ecsetelők, extrapoláció Pszichikus funkciók: érzékelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás Gondolkodási műveletek: összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, osztályozás, általánosítás, absztrakció Gondolkodási fajták: cselekvéses fogalomalkotó gondolkodás 10

11 Résztémák Tananyag 6. A hidrogén kémcső átfúrt gumidugóval, benne gázfelfogó pipával (mint az oxigén előállításánál a 3. anyagrésznél!), cink, háztartási sósav, üvegkád, víz, kémcső 3 óra 2 óra KT GN FF TA 7. Az oxigén és a levegő tanulónként gyertya, gyufa és a gyertyánál nagyobb főzőpohár 2 óra 2 óra KT EG FF TA GN ÉN 2. téma: Az anyagok csoportosítása 16 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Tanulói tevékenység Kötelező és javasolt Elvárt teljesítmény fogalmak Tk: a hidrogén előállítása a hidrogén, az oxi- A tanult anyagok kösav cink és sógén, a vas, az alumízül legyen képes kivá- reakciójával, a nium elemek, a durranógáz lasztani az elemeket. hidrogén megfigyelése, keverék, a Legyen képes a tanult Tk: durranógázpróba hidrogén elem és az elemek jellemzésére. elvégzése, oxigén elem keveré- megfigyelés, a megfigyeltek ke. A sósav szúrós rögzítése szagú folyadék írásban fiz tk: gyertya lángjának megfigyelése, leborítása főzőpohárral a levegő oxigént és nitrogént tartalmazó keverék, az oxigéngáz táplálja az égést, a nitrogéngáz, a hidrogéngáz, a szén-dioxid gáz nem táplálja az égést. fiz biol életvitel Értse a keverékek fogalmát. Legyen tisztában azzal, hogy a levegő oxigéntartalma nélkülözhetetlen az élethez. A növények és az állatok energiafelszabadító folyamataihoz feltétlenül szükséges a levegő. A levegő védelme minden ember kötelessége. Készségek: megfigyelő készség, kommunikációs készség, lényeglátó készség, absztraháló készség, Képességek, attitűdök: A gázpalack veszélyes, hozzányúlni, csak akkor szabad, ha biztosan tudjuk, hogy mit tartalmaz és megtanítottak a kezelésére. Pszichikus funkciók: érzékelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás Gondolkodási műveletek: összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, osztályozás, általánosítás, absztrakció Gondolkodási fajták: fogalomalkotó cselekvéses gondolkodás Készségek: megfigyelő készség, kommunikációs készség, lényeglátó készség, absztraháló készség, manuális készség, Képességek, attitűdök: manualitás,a levegőt nem szennyezi pl. műanyag hulladékok elégetésével, rothadó anyagok szétdobálásával. Pszichikus funkciók: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, cselekvés, érzelmi élet Gondolkodási műveletek: válogatás, összehasonlítás, általánosítás Gondolkodási fajták kauzális, cselekvéses gondolkodás 11

12 8. A víz hidrogén előállítására alkalmas furatos dugóval, kihúzott pipával ellátott kémcső vagy lombik, cink, háztartási sósav, borszeszégő, kémcső, üvegkád tele vízzel 3 óra 2 óra KT EE GN TA FF HN EG 9. A víz bontása vízbontókészülék, egyenáramforrás, gyújtópálca, gyufa 2 óra 2 óra KT EE GN TA FF AD Tk: Hidrogén előállítása és a hidrogén negatív durranógáz próba után történő meggyújtása. Pozitív próbánál a meggyújtás Robbanásveszélyes!!! A láng fölé száraz főzőpoharat tartunk. Megfigyelés. Tk: vízbontás vízbontó-készülékkel, a keletkező hidrogén és oxigén kimutatása. Megfigyelés. Kémiai reakció, egyesülés. Az égés kémiai reakció, amelynek során az égő anyag a levegő vizek oxigénjével egyesül. A víz vegyület. A csapvíz csak a hétköznapi nyelvben tiszta víz. A csapvíz híg oldat. fiz, biol, életv, földr bomlás, a víz csak kémiai reakcióval bontható alkotórészekre, a vízben a hidrogén és az oxigén között kémiai kötés van. fiz, mat A víz a legfontosabb oldószerünk. A hidrogén és az oxigén egyesülésekor keletkezik. A tisztaságának védelme minden ember kötelessége. A víz bomlásakor hidrogén és oxigén keletkezik, a vízben a hidrogén és az oxigén között kémiai kötés van. A vegyületekben az alkotórészek aránya szigorúan állandó. Készségek: megfigyelő készség, kommunikációs készség, lényeglátó készség, absztraháló készség, Képességek, attitűdök: érezzen felelősséget a vizek tisztaságának megőrzésében. Pszichikus funkciók: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, cselekvés, érzelmi élet Gondolkodási műveletek: válogatás, összehasonlítás, általánosítás Gondolkodási fajták perceptív, kauzális gondolkodás 12

13 10. A szén és a széndioxid átfúrt gumidugós kémcső, benne gázfelfogó pipával, darabos mészkő, sósav, hosszúkás főzőpohár, hurkapálca, gyufa. 2 óra 2 óra KT EE GN TA HN EG 11. A vas és a vas-oxid borszeszégő borszesszel, vaspor, vegyszerkanál, gyufa 1 óra 1 óra KT EG GN HN TA Tk: Széndioxid előállítása mészkő és sósav reakciójából. hurkapálcát mártunk bele. Megfigyelés. Égő Tk: vaspor lángba szórása. Megfigyelés. A szén, a hidrogén, az oxigén, a nitrogén, a jód nemfémes elem. A szén-dioxid az élő szervezetben is keletkezik a szerves anyagok lebontása során, kilégzéskor távozik a szervezetből. A levegőben mindig megtalálható. A növények belőle építik fel a szerves anyagokat. Színtelen, a levegőnél nehezebb, az égést nem tápláló gáz. fiz biol, életv, földr A vas és az alumínium fémes elem. A vas-oxid vegyület. A vas reakciója az oxigénnel egyesülés. fiz életv földr A szén jelentősége (energiaforrás, élő világ). A széndioxid tulajdonságai és szerepe. A vas fémes elem és a vas-oxid vegyület, egyesüléssel keletkezik vasból és oxigénből. Készségek: megfigyelő készség, kommunikációs készség, lényeglátó készség, absztraháló készség, Képességek, attitűdök: energiatakarékos magatartás kialakítása, a levegőtisztaság védelme. Pszichikus funkciók: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, cselekvés, érzelmi élet Gondolkodási műveletek: összehasonlítás, általánosítás, analízis, szintézis Gondolkodási fajták algoritmizált, analógiás fogalomalkotó gondolkodás Készségek: megfigyelő készség, kommunikációs készség, lényeglátó készség, absztraháló készség, Képességek, attitűdök: Rácsodálkozás a szépre: csillagszóró Pszichikus funkciók: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, cselekvés, érzelmi élet Gondolkodási műveletek: párosítás, csoportosítás, összehasonlítás, analógia Gondolkodási fajták perceptív 13

14 12. A kémiai jelek modellkészlet tanulónként 1 óra 2 óra KT EG GN TA 13. Keverékek 1-3 tanulónként: megcímkézett óraüvegeken kénpor, vaspor, cukor, mészkőpor, két db főzőpohár, vegyszerkanál, üvegbot. 1 óra 1 óra KT EG GN TA FF 14. A keverékek szétválasztása 1-3 tanulónként: megcímkézett főzőpohárban cukor és mészkőpor keveréke, desztillált víz, üvegbot, üvegtölcsér, szűrőpapír, álló vagy Erlenmeyer lombik 1 óra 2 óra KT EE GN TA HN EG A szabályok megértése tk: kénpor és vaspor, valamint cukor és mészkőpor összekeverése. tk: a cukor és a mészkőpor szétválasztása alkotórészekre Vegyjel: {C, Al, Fe} képlet: {H 2 O 2 I 2 N 2 H 2 O CO 2 } egyenlet: {C+O 2 =CO 2 2H 2 +O 2 =2H 2 O 2H 2 O=2H 2 +O 2 } A kémiai jeleknek mennyiségi jelentése is van. fiz mat A kén is nemfémes elem. A kénpor és a vaspor mágnessel szétválasztható, ez fizikai változás, a vas és a kén között nincsen kémiai kötés. fiz biol életv földr a cukor oldódik vízben a mészkőpor nem, szűrés fiz életv mat Fel tudja írni a tanult elemek, néhány tanult vegyület, kémiai jelét és néhány egyszerűbb egyenleten keresztül legyen képes értelmezni a kémiai folyamatokat. A keverékek bármilyen arányban keverhetők, elválasztásuk fizikai változás. A keverékek bármilyen arányban keverhetők, elválasztásuk fizikai változás. Készségek: lényeglátó készség, absztraháló készség, logikai készség Képességek, attitűdök: energia-megmaradás elfogadása Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás Gondolkodási műveletek: általánosítás, analízis, szintézis. Gondolkodási fajták Algoritmizált, analógiás probléma-megoldó Készségek: lényeglátó készség, absztraháló készség, logikai készség Képességek, attitűdök: értse azt, hogy mit jelent a minőségkülönbség Pszichikus funkciók: gondolkodás, érzékelés, észlelés, értelmes cselekvés Gondolkodási műveletek: általánosítás, analízis, szintézis. Gondolkodási fajták cselekvéses Készségek: lényeglátó készség, absztraháló készség, logikai készség Képességek, attitűdök: értékelje a különbséget a más minőségű anyagok között. Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, érzékelés, észlelés, értelmes cselekvés Gondolkodási műveletek: általánosítás, analízis, szintézis. Gondolkodási fajták kreatív cselekvéses 14

15 Résztémák Tananyag 15. Egyesülés 1-3 tanulónként tálca, magnéziumszalag, csipesz, borszeszégő, óraüveg, valamint a tanári kísérlethez kémcsőben bemért tömegarányban vas- és kénpor 3 óra 2 óra KT GN TA HN EG FF 16. Az atomok szerkezete periódusos rendszer, modell, rajz 1 óra 1 óra KT EE GN TA HN EG 3. téma: A kémiai reakciók 7 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Tanulói tevékenység tk: magnézium szalag égetése Tk: a vas és a kén egyesítése A folyamatok felírása kémiai egyenlettel. a periódusos rendszer használata, modellezés Kötelező és javasolt fogalmak a magnézium fém vakító lánggal ég, egyesül a levegő oxigénjével és fehér por, magnézium-oxid keletkezik. A vas a kénnel hevítve felizzik, és barna vas-szulfid keletkezik. A vas-szulfid vegyület. fiz földr mat Az anyagok atomokból állnak, az atomok pedig protonokból, elektronokból és neutronokból. Minden elem egyetlen atomjában annyi proton található, amennyi a periódusos rendszerbeli rendszáma. Az atomok semlegesek, így a protonok számával azonos számú elektron található bennük. Ionok képződése. fiz, inf, mat. Elvárt teljesítmény Az egyesülés során két vagy több anyagból egy anyag keletkezik. Egyesülés a szén, a hidrogén, a magnézium reakciója oxigénnel, mindegyik égés. Egyesülés a vas és a kén reakciója is, de ez nem égés. A magas hőmérséklet a folyamat beindításához kell. A hurkapálca égése nem egyesülés. A különböző atomok között vannak stabilabbak. Ezt a stabil szerkezetet más atomok elektronok leadásával, felvételével, vagy közössé tételével érhetik el. Készségek: lényeglátó-, absztraháló-, logikai készség Képességek, attitűdök: értékelje a különbséget a más minőségű anyagok között. Gondolkozzon logikusan, tudjon helyes következtetéseket levonni. Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, Gondolkodási műveletek: általánosítás, analízis, szintézis. Gondolkodási fajták logikus analógiás problémamegoldó Készségek: lényeglátó készség, gondolkodó készség, megfigyelő készség, Képességek, attitűdök: minden atom azonos alkotó részekből épül fel, de a különböző atomokban különböző az egyes alkotórészek száma, a mennyiségi változás más minőséget eredményez. Pszichikus funkciók: figyelem, képzelet, gondolkodás, Gondolkodási műveletek: összehasonlítás általánosítás Gondolkodási fajták fogalomalkotó, logikus 15

16 Résztémák Tananyag 17. Oxidáció és redukció vaspor, állványba befogott kémcső, gázfejlesztő készülék hidrogén előállítására, cink, háztartási sósav, rézforgács, Bunsen-égő 0 óra 2 óra Tanulói tevékenység Tk: vaspor lángba szórása, réz-oxid redukciója hidrogénnel Megfigyelés. Kötelező és javasolt fogalmak Az oxidáció elektronleadást jelent. A magnézium és a vas is elektronokat ad le az oxigénnek, a magnézium és a vas oxidálódik. fiz, mat életv KÉM 9. o. 20. A bomlás során egy anyagból két vagy több anyag KT GN TA EG 18. Bomlás Tk: higany-oxid hevítése kémcső, higany- Megfigyelés, gon- oxid (vigyázat mérgező!), dolkodás. keletkezik. borszeszégő, gyufa, gyújtópálca mok. fiz mat biol 3 óra 3 óra KT EE GN TA HN EG Ato- Elvárt teljesítmény Tudja, hogy az oxidáció és a redukció egyszerre lejátszódó ellentétes folyamat. Oxidáció pl. az oxigénnel való egyesülés. Redukció pl. egy fém-oxidból az oxigén eltávolítása (pl. hidrogénnel), miközben elemi fém keletkezik. Az oxidáció és a redukció nem feltétlenül oxigénnel, ill. hidrogénnel kapcsolatos reakció! Mondjon példákat az atomenergia ember számára hasznos és káros felhasználásáról. Tudja, hogy az egyesülés és a bomlás ellentétes irányú folyamat, de az egyesüléssel keletkezett vegyületeknek csak egy része bomlékony, ezekből bomlással újra előállíthatók a kiindulási anyagok. Fejlesztési (terápiás) követelmények Készségek: gondolkodó készség, megfigyelő készség, absztraháló készség Képességek, attitűdök: Az anyagi világ bonyolult folyamatait a természettudományok egyszerű modellek segítségével igyekeznek megérteni és megmagyarázni. Pszichikus funkciók: figyelem, észlelés Gondolkodási műveletek: összehasonlítás általánosítás, csoportosítás, analízis, szintézis, párosítás Gondolkodási fajták fogalomalkotó, analógiás Készségek: megfigyelő készség, logikai készség, lényeglátó készség Képességek, attitűdök: A természetben vannak önként végbemenő folyamatok és vannak olyan folyamatok, amelyek valamilyen külső hatás eredményeként jönnek létre az energia jelentősége Pszichikus funkciók: figyelem, észlelés Gondolkodási műveletek: összehasonlítás általánosítás, csoportosítás, analízis, szintézis, párosítás Gondolkodási fajták fogalomalkotó, logikus 16

17 Koordináció l. A külső, azaz a tantárgyak közötti koordinációt a következő jelrendszerrel jelölöm a kötelező és javasolt fogalmak oszlopában minden óránál: Történelem = tört (pl. kultúrtörténet). Természettudományok: fizika = fiz, biológia = biol (pl. az egészségvédelem), Földrajz = földr (pl. az ércek, az ásványok keverékek). Matematika = mat (pl. százalékszámítás, egyenes arányosság, függvények, grafikonok). Életvitel és gyakorlati ismeretek=életv (pl. a megmunkált anyagok). Hétköznapi élet (környezetünk anyagai). 2. A belső, azaz a tantárgyon belüli koordinációt a következő jelrendszerrel jelölöm a kötelező és javasolt fogalmak oszlopában minden óránál: KÉM, az osztály megjelölése számmal, a téma számának megjelölése A tankönyv- és taneszköz szükségletről A szükséges anyagokat, eszközöket minden témánál külön jelöltem. A tanulókísérleti tálca tehát a következő eszközökből áll: egy kis méretű lehetőleg fa tálcából, amelynek aljára elhasznált, de egyik oldalán még tiszta fehér géppapírt teszünk. Erre teszünk egy kis borszeszégőt, kis kémcsőállványt két kémcsővel, kémcsőfogót, 1 kis főzőpoharat, szükség esetén gyufát és egy kb. 50x50 cm-es puha rongyocskát. Tankönyv erre az iskolatípusra még nem született, de a kémia tankönyvek bőséges kínálatot nyújtanak. Közülük bármelyik használható tanári segédlettel. Pontosan ki kell jelöltetni a tankönyvekből a témához kapcsolódó, lehetőleg minél rövidebb szakaszt. Ezt pontosan fel kell íratni óráról órára a gyerekek füzetébe is, hogy a szülők is tisztán lássanak, ill. a gyerekek később is tudják, hogy mely részeket kérik tőlük számon, mely területek az olvasnivalók, melyek a kihagyandók. Számos tankönyvsorozathoz munkafüzetet is adtak ki. Ezek feladataiból is a tanárnak kell válogatnia. Kapható olyan általános iskolásoknak készült példatár is, amelyben minden egyes példa kidolgozott. 17

18 Ellenőrzés, értékelés, minősítés Értékeljük a tanulók munkáját minél többször szóban, jegy nélkül is. A jegyek száma is sok legyen, minél több információt szerzünk, illetve minél több viszszajelzést kap a tanuló, illetve a szülő, annál eredményesebb lehet a munkánk. Adjunk lehetőséget arra, hogy szóban is megnyilatkozhassanak a tanulók. Mondjon minden órán néhány összefüggő mondatot egy-két gyerek. Értékeljük a gyűjteményeket, a füzetüket, a tanulókísérletek kivitelezését és a megfigyeltek rögzítését. Tegyük képessé őket arra, hogyha szükséges írásban is számot adjanak tudásukról. A három téma végén, gyakorlás után írassunk témazárót. Ismerkedjenek meg a legegyszerűbb teszttípusokkal és szerezzenek gyakorlatot ezek megoldásában. Az alapvizsgára készülőktől egyszerű számolásos feladatok eredményes megoldása is elvárható (pl. tömeg%-os feladatok). A minősítésnél a felsorolt információkon kívül vegyük figyelembe azt is, hogy saját képességeihez viszonyítva hogyan mozdult el a tanuló. Fejlesztendő kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció: a tantárgy sajátos nyelvének elsajátítása, helyes használata, a szövegértés, szövegalkotás fejlesztése; Matematikai kompetencia: a matematikai ismeretek alkalmazása a tantárgy keretében, matematikai modellek alkalmazása (képletek, grafikonok, táblázatok olvasása, értelmezése); Természettudományos kompetencia: annak megértése, hogy az emberi tevékenységnek milyen hatása van a környezetre, az ember és természet közötti kölcsönhatás folyamatáról való tudás megalapozása; Digitális kompetencia: a számítógép és a digitális tudásanyag felhasználása a tanítás folyamatában, tanulói gyűjtő- és kutatómunka során a számítógép nyújtotta lehetőségek feltárása; A hatékony, önálló tanulás: az ok-okozati összefüggések, analógiák felismertetése, lényegkiemelés, jellemző jegyek megtalálásának képessége, az idővel való gazdálkodás kialakítása; Szociális és állampolgári kompetencia: a környezetvédelem és a környezettudatos viselkedés kialakítása, ennek társadalmi hatása; Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: kreativitás, a felelősségteljes kísérletező kedv felébresztése, terv készítése a kísérletek végrehajtása előtt; 18

19 Minimális teljesítmény a 7. osztály "A" típusában Tartsa be a kísérletezés balesetvédelmi szabályait. Tudja, hogy saját és környezete egészségének védelme minden ember kötelessége. Fokozódó önállósággal vegyen részt a tanár által irányított kísérletekben. Tudja, hogy az égés során megváltoznak az anyag tulajdonságai és az elégetett anyagból új, más tulajdonságú anyagok keletkeznek. Tudja, hogy az égéshez oxigén kell és ez a körülöttünk található levegőnek a része. Életünkben fontos szerepet játszanak az oldatok. Legfontosabb oldószerünk a víz. A víz és a levegő nélkül nincs élet. Tisztaságuk megőrzése minden ember közös kötelessége. Tudja, hogy az anyagok atomokból épülnek fel. Mondjon példákat az atomenergia ember számára hasznos és káros felhasználásáról. Minimális teljesítmény a 7. osztály "B " típusában Az "A" típusban felsoroltakon túl legyen tisztában azzal, hogy az atomok semlegesek és ismerje összetételüket. A periódusos rendszerbeli hely alapján legyen képes arra, hogy megállapítsa azt, hogy hány proton, illetve hány elektron található bennük. Legyen tisztában azzal, hogy mit jelent az egyesülés és a bomlás. Tanult példán keresztül legyen képes ennek elemzésére, a kiindulási és a keletkezett anyagok megjelölésére, ill. kémiai jelekkel történő felírására. Tudja a mindennapi életben előforduló oldatok készítési és felhasználási utasításában feltüntetett adatokat értelmezni. Értse meg az egyszerű kísérleti leírásokat, a háztartási vegyszerek használati utasításait. Legyen képes egyszerű kísérletek, kémcsőreakciók, egyszerű laboratóriumi műveletek (szűrés, ülepítés, bepárlás, forralás) leírás alapján történő önálló elvégzésére. 19

20 8. ÉVFOLYAM ÉVI 36 ÓRA 1. téma: A nemfémes elemek és vegyületeik 22 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Résztémák Tananyag 1. A periódusos rendszer periódusos rendszer 3 óra 2 óra HN KT EG TA GN Tanulói tevékenység Kötelező és javasolt fogalmak megfigyelés, a periódusos rendszer használata periódusos rendszer és kapcsolata az atomszerkezettel, oszlopok = csoportok, vízszintes sorok = periódusok, minden elem sorszáma a rendszám, azonos protonjainak számával KÉM 7. o/16 fiz, biol, földr, mat, életv, inf Elvárt teljesítmény Tudja, hogy az elemeket a periódusos rendszer alapján tekinthetjük át. A B-Si-As-Te-At vonaltól balra a fémek, jobbra a nemfémek találhatók. Az elemeket vegyjelekkel jelöljük, ez az elem tudományos nevéből származtatható. Készségek: logikai-, rendszerező készség Képességek, attitűdök: A mennyiségi változások minőségi változásokba csaphatnak át. Pszichikus funkciók: figyelem, gondolkodás Gondolkodási műveletek: összehasonlítás általánosítás, csoportosítás, absztrakció Gondolkodási fajták fogalomalkotó, logikus, kauzális 20

21 2. A VII. főcsoport eleme a klór az előkészítéshez: káliumpermanganát és tömény sósav, gázfejlesztő készülék, mérőlombik, 2 db piros krepp papírral betekert hurkapálca (az egyik kontroll), molekula- modell, periódusos rendszer 1 óra 1 óra HN KT EG TA GN EE FF Tk: A szertárban a kálium-permanganát és a tömény sósav reakciója során előállított klórt mérőlombikba vezetjük, bedugaszoljuk. Az órán hurkapálcára csavart, megnedvesített piros krepp papírt teszünk bele és ismét ledugaszoljuk. A klór molekulamodell vizsgálata, megfigyelés, a látottak leírása. klór, VII. főcsoport eleme. Fertőtlenítőszer. Gyermekágyi láz, vegyértékhéj, VII. főcsoport, atomjainak vegyértékhéján 7 elektron található. 8 elektron a vegyértékhéjon= rendkívül stabilis nemesgázokra jellemző szerkezet. A klór oxidáló hatású, más anyagoktól elektront vesz el, vegyjele: Cl A klór gázban két atomos klór molekulák vannak, ezért a klór képlete: Cl 2 fiz, biol, mat, A klór sárgászöld színű, mérgező gáz. A VII. főcsoport eleme. Fertőtlenítőszer. Semmelweis Ignác a gyermekágyi láz megelőzője. A klór oxidáló hatású. Más anyagoktól elektront vesz el. Készségek: gondolkodás készség, megfigyelő készség, leíró készség, kommunikációs készség Képességek, attitűdök: Az egészséges veszélyérzet, az önmagunkkal szembeni felelősségérzet kialakítása. Sok zseniális magyar ember járult hozzá a tudományok fejlődéséhez. A mérgező anyagok kis mennyiségben hasznosak lehetnek. Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, akarati élet, érzékelés, Gondolkodási műveletek: összehasonlítás általánosítás, Gondolkodási fajták: perceptív fogalomalkotó, 21

22 3. A sósav és sói a tk: híg sósavoldat kloridok kémhatásának vizsgálata Szükséges kék lakmusz- anyagok, eszközök: 1-3 tanulónként kis főzőpohárnyi híg sósav, lakmuszpapír, papírral, piros fenolftaleinnel, a nátriumklorid megfigyelése óraüvegen Tk: sósav reakciója nátrium-klorid, csomagolt magnéziummal, éttermi só. A cinkkel, vagy vaspor- Tk-hoz: kémcső, magnézium ral. videón a sósav- szalag, vaspor, szökőkút vagy cink, gyújtópálca, a kísérletek megfigyelése, híg sósav, borszeszégő, leírása, gyufa, molekulamodell, videofilm 2 óra 3 óra egyenletek felírása, a hidrogén-klorid molekulamodell vizsgálata. KT EG TA GN savas kémhatás, a sósav erős sav, indikátorok = jelző anyagok, fenolftalein (savban színtelen), lakmusz (savban piros), a sósav a hidrogén-klorid (HCl) vizes oldata. A hidrogén-klorid hidrogént és klórt tartalmaz. A HCl igen jól oldódik vízben. A sósav számos fémmel hidrogén fejlődése közben reagál. A kémia só fogalma nem azonos a konyhasóval. A sók gyakran valamilyen fémet, és mindig valamelyik sav maradékát (a hidrogénen kívüli részét) tartalmazzák. A konyhasó egy a sók közül. fiz, biol, földr, életv, KÉM 9. o. 19. Legyen tapasztalata a sav élettani és gyakorlati hatásairól. A gyomorsav. Tudja, hogy a háztartási sósav tömény sav. Igen veszélyes anyag, bőrre, szembe nem kerülhet, ha mégis, azonnal bő vízzel le kell mosni, illetve a szemet is ki kell mosni. Ha szembe került sürgősen orvoshoz kell fordulni. A sósav erős sav. A mészkőlerakódásokat oldja. Indikátorokkal kimutatható, számos fémet hidrogénfejlődés közben old. Tudja a háztartásban előforduló oldatok felhasználási utasításában feltüntetett adatokat értelmezni. Készségek: megfigyelő képesség, figyelem, fegyelem Képességek, attitűdök: felelősség önmagunkért és másokért, rendes, kapkodás-mentes, tiszta munka Pszichikus funkciók: észlelés, figyelem, akarati és érzelmi élet cselekvés Gondolkodási műveletek: öszszehasonlítás általánosítás, Gondolkodási fajták: cselekvéses, analógiás, fogalomalkotó, 22

23 4. A VI. főcsoport eleme az oxigén és a kén Szükséges anyagok, eszközök: kémcső, kálium-permanganát, vegyszerkanál, gyújtópálca, kénpor óraüvegen, molekulamodell, periódusos rendszer 2 óra 1 óra HN KT EG TA GN 5. A kén-dioxid Szükséges anyagok, eszközök: borszeszégő, csipesz, kénszalag, gyufa, periódusos rendszer 1 óra 1 óra HN KT EG TA GN EE Tk: oxigén előállítása káliumpermanganátból, kimutatása parázsló gyújtópálcával. A kén bemutatása óraüvegen, a kísérlet megfigyelése, leírása, az oxigén molekulamodell vizsgálata Tk: pici kénszalag égetése, a kísérlet megfigyelése, leírása, az egyenlet felírása Az oxigén és a kén a VI. főcsoport eleme. Atomjaiknak vegyértékhéján 6 db elektron található, a nemesgáz-szerkezet eléréséhez két elektron felvételével van mindkettőnek szüksége, ezt más anyagoktól vonják el. Az oxigén színtelen gáz, az égést táplálja, a kén sárga por. Az oxigéngázban kétatomos molekulák vannak: O 2 KEM 7. o/3. fiz, biol, életv- A kén égése során kén-dioxid keletkezik. A kén-dioxid (SO 2 ) színtelen, mérgező, szúrós szagú gáz. KEM 7. o/7,8. fiz, biol, földr, életv Az oxigén az ember, a növények és az állatok életéhez nélkülözhetetlen anyag. A kén is számos fontos vegyület alkotórésze. Tudja, hogy a kéndioxid az egyik legveszélyesebb környezetszennyező anyag. A széntüzelés során a szenek kénszennyeződéséből kerülnek a levegőbe. A télen kialakuló szmogért felelős. Készségek: megfigyelő készség, figyelem-összpontosítás kommunikációs készség Képességek, attitűdök: a levegő tisztaságának védelme, felelős magatartás Pszichikus funkciók: érzékelés, észlelés, emlékezet, gondolkodás Gondolkodási műveletek: öszszehasonlítás, csoportosítás Gondolkodási fajták: logikus, kauzális Készségek: megfigyelő készség, leíró készség, gondolkodó készség Képességek, attitűdök: helyes tüzelési szokások kialakítása, tábortüzek gyújtásának felelőssége, nem égethetünk el akármit, mert az ismeretlen összetételű anyagokból káros anyagok kerülhetnek a levegőbe. Pszichikus funkciók: értelmes cselekvés Gondolkodási műveletek: általánosítás, szintézis Gondolkodási fajták: fogalomalkotó, algoritmizált, kreatív 23

24 6. A kénsav és sói a Tk: a híg kénsav kémhatásának szulfátok kimutatása Szükséges anyagok, lakmusszal és lúgos eszközök: tömény és fenolftaleinnel, reakciója híg kénsav, magnézium, magnéziummal, cink, vagy vaspor, vasporral, cinkkel, a gyújtópálca, borszeszégő, keletkező hidrogén kémcső, kristály- kimutatása égő gyújtó- cukor, főzőpohár, pálcával. Tömény kénsav vegyszerkanál, óraüvegen öntése kristálycu- gipsz, indikátor, főzőpohárban víz 2 óra 3 óra korra, vagy csepegtetése szűrőpapírra. tk: Kalcium-szulfát (azaz gipsz) vizsgálata, a kísérlet HN KT EG TA GN elvégzése, ill. EE FF megfigyelése, leírása, az egyenlet felírása 7. Savas esők Szükséges anyagok, eszközök: képek, cikkek, internet 1 óra 1 óra HN KT EG TA GN EE FF a kénsav (H 2 SO 4 ) tisztán színtelen folyadék. Sűrűn folyó. Erős, vízelvonó hatású sav. Savas kémhatású. Számos fémmel hidrogén fejlődése közben reagál. Egyik vegyülete, azaz sója például a kalcium-szulfát, a gipsz fiz, biol, földr, életv, magyar (vitriol) KÉM 9. o. 19. gyűjtőmunka savas eső, környezetszennyezés, szmog = füstköd KEM 7. o/7,8. biol, földr, életv, inf A kénsav a vegyipar számára rendkívül fontos anyag. A vegyipar számos ágazata használja, pl. gyógyszeripar, műanyagipar. A gépkocsik akkumulátoraiban, a műtrágya- és a mosószergyártás során is használják. A kénsav nagyon veszélyes. Tudja a kénsav hígításának szabályát. egyéni felelősségünk a környezet védelmében Készségek: belátás, megfigyelő készség, manuális készség, kommunikációs készség Képességek, attitűdök: Veszélyes anyagokat is elő kell állítani, ha szükséges, de ezek kezelése nagy körültekintést igényel. Ha nem feltétlenül szükséges, akkor ezeket az anyagokat kerüljük. Pszichikus funkciók: érzékelés, észlelés, figyelem, gondolkodás cselekvés Gondolkodási műveletek: öszszehasonlítás, konkretizálás, absztrakció Gondolkodási fajták: analógiás, kreatív, kombinatorikus Készségek: belátás, értelem, gondolkodás, olvasottsága Képességek, attitűdök: környezettudatos magatartás kialakítása Pszichikus funkciók: környezettudatos magatartás kialakítása Gondolkodási műveletek: általánosítás Gondolkodási fajták: problémamegoldó, logikus 24

25 8. Az V. főcsoport eleme a nitrogén és a nitrogén molekula modell vizsgálata, foszfor A nitrogén és a foszfor az V. főcsoportban található, foszfor atomjainak vegyértékhéján Szükséges anyagok, 5 elektron van. A nit- eszközök: molekula rogéngázban kétatomos modell, foszfor, periódusos rendszer nitrogén molekulák (N 2 ) vannak. Irinyi János munkássága. A nitrogén kevéssé 1 óra 1 óra reakcióképes HN KT EG TA GN EE FF anyag, a fehér foszfor mérgező, szilárd anyag. KÉM 7. o/ 7,8 KÉM 10. o. 16,17 fiz, biol, földr, életv, tört, inf. 9. Az ammónia tk: a szalmiákszesz Az ammónia nitrogén Szükséges anyagok, (ammónia oldat vizsgálata), és a hidrogén vegyülete. eszközök: kémhatásának ki- molekula (NH 3 ) A szalmiákszesz az modell, szalmiákszesz, mutatása lakmusszal és ammónia vizes oldata. színtelen fenolftalein, fenolftaleinnel, a molekulamodell Lúgos kémhatás: a szín- piros lakmusz, sósav, vizsgálata, telen fenolftalein megpi- videofilm az ammónia-szökőkút. rosodik, a piros lakmusz A kísérlet elvégzése, ill. megkékül. Ammóniumklorid 1 óra 1 óra bemutatása NH 4 Cl (szintén só!) videón, HN KT EG TA GN megfigyelés, a tapasztaltak fiz, biol, földr, életv FF leírása, az egyenlet KÉM 9. o. 19. felírása KÉM 10. o. 16, 17. A nitrogén és a foszfor minden élőlényben megtalálható anyag, a nitrogén a fehérjék és az örökítő anyag, a foszfor az örökítő anyag alkotórésze. A nitrogén az élőlények felépítésében nagyon fontos. Műtrágyák alkotórésze is. Tudja, hogy a szervezetünk fehérjéiből a vizeletbe kerül a nitrogén tartalom, ennek lebomlása során ammónia keletkezik. Ismerje az ammónia tulajdonságait: színtelen, szúrós szagú gáz. Vízben nagyon jól oldódik. Vizes oldatát folttisztításra használják, mert oldja a zsírokat. Az NH 4 Cl fehér, kristályos anyag. Készségek: megfigyelő készség, olvasottság Képességek, attitűdök: kézügyesség a modellépítésben Pszichikus funkciók: figyelem Gondolkodási műveletek: csoportosítás (kétatomos molekulák) általánosítás Gondolkodási fajták: fogalomalkotó, kauzális Készségek: megfigyelés, leírás, kommunikációs készség, manuális készség Képességek, attitűdök: Fejlődjön a tisztaság igénye. Pszichikus funkciók: érzékelés, észlelés, figyelem, absztrakció, cselekvés Gondolkodási műveletek: összehasonlítás csoportosítás Gondolkodási fajták: analógiás fogalomalkotó 25

26 10. A nitrogén-oxidok és a salétromsav, valamint sói a nitrátok Szükséges anyagok, eszközök: videofilm, salétromsav, indikátorok, ammónium-nitrát 2 óra 3 óra HN KT EG TA GN FF 11. A IV. főcsoport eleme a szén és vegyülete a szén-dioxid és a szén-monoxid Szükséges anyagok, eszközök: kalciumkarbonát sósav, égő gyertyát tartalmazó főzőpohár, gyémánt- és grafitmodell, periódusos rendszer 2 óra 2 óra HN KT EG TA GN EE FF Tk: szén-dioxid előállítása kalciumkarbonátból sósavval, égő gyertyát tartalmazó főzőpohárban, gyémánt- és grafitmodell bemutatása nitrogén-dioxid színének megfigyelése videón, Tk: a salétromsav savas kémhatásának kimutatása, az ammónium-nitrát bemutatása óraüvegen, a kísérlet megfigyelése, leírása, az egyenlet felírása nitrogén-oxidok, salétromsav, HNO 3 nitrogént tartalmazó sav. A salétromsav bomlékony, bomlása során oxigén keletkezik. Az ammóniumnitrát szintén só, fontos nitrogén műtrágya. A sók fém helyett kémiailag kötött ammóniát is tartalmazhatnak. fiz, biol, földr, életv, inf, A szén-monoxid CO színtelen, szagtalan gáz, veszélyes mérgező anyag, rosszul beállított tűzhelyben, gázbojlerben, gépkocsiban stb az életre veszélyes mennyiség keletkezik, a szén a IV. főcsoportban található, atomjainak vegyértékhéján 4 elektron van. A szén-dioxid nehezebb a levegőnél KEM 7. o/ 3,10 KÉM 10. o. 1. fiz, biol, földr, életv. tört. mat. Tudja, hogy a nitrogén-oxidok veszélyes környezet-szennyező anyagok. Ismerje a nitrogénvegyületek jelentőségét az élővilágban, az iparban (a salétromsav pl. fontos a gyógyszeriparban, a pirotechnikában) és a mezőgazdaságban. Tudja, hogy a szén az élőlények, szerves anyagok legfontosabb alkotórésze. Szén-dioxid keletkezik az élőlények légzése, a szerves anyagok égése során, ezt használják fel a zöld növények testük anyagainak felépítésére. A levegő állandó alkotórésze. Tudja továbbá, hogy a tüzelő berendezések, gépkocsik szén-monoxidot termelhetnek. A szén-dioxid az üregeket, pincéket kitöltheti és veszélyes lehet. Készségek: megfigyelő készség, szabatos beszéd Képességek, attitűdök: A nagy városokban nyáron a nitrogénoxidok okozhatnak szmogot, ennek keletkezése a gépkocsik működésével kapcsolatos. Csak akkor használjuk gépkocsinkat, ha elkerülhetetlenül szükséges. Pszichikus funkciók: érzelmi élet, akarati élet Gondolkodási műveletek: öszszehasonlítás, csoportosítás Gondolkodási fajták: fogalomalkotó, kauzális Készségek: memorizáló készség, kommunikációs készség, megfigyelő készség Képességek, attitűdök: A helyes tüzelési szokások kialakításának segítése. A növények alapvető jelentőségének tudatosítása, az élőlények tisztelete. Pszichikus funkciók: érzékelés, észlelés, érzelmi és akarati élet. Gondolkodási műveletek: öszszehasonlítás, csoportosítás, rendszerezés. Gondolkodási fajták: analógiás, fogalomalkotó, logikus 26

27 12. A szénsav és sói a karbonátok Szükséges anyagok, eszközök: szódavíz, indikátorok, óraüvegen kalcium-karbonát, mészkő, csigaház, kagylóhéj 2 óra 1 óra HN KT EG TA GN EE FF 13. Az I. főcsoport eleme a hidrogén és a VIII. főcsoport elemei a nemesgázok SZÜKSÉGES ANYAGOK, ESZ- KÖZÖK: cink, sósav, kémcső, gyújtópálca, gyufa, borszeszégő, periódusos rendszer 2 óra 1 óra HN KT EG TA GN EE FF tk: szódavíz kémhatásának vizsgálata, óraüvegen kiadott kalciumkarbonát, mészkő, csigaház, kagylóhéj, megfigyelése Tk: hidrogén előállítása cink és sósav reakciójával, kimutatása megfigyelése, leírása, az egyenlet felírása a szénsav bomlékony sav, gyenge sav, széntartalmú, H 2 CO 3 szén-dioxid és víz reakciójakor keletkezik, savas kémhatású, kalciummal alkotott sója a kalcium-karbonát mészkő KEM 7. o/ 3,10,14 fiz, biol, földr, életv. vagy a hidrogén a levegőnél könnyebb gáz, benne kétatomos molekulák találhatók (H 2 ) a hidrogén az első főcsoportban található, atomjainak vegyértékhéján 1 db elektron található, a hidrogén atomjai a legkisebbek. KEM 7. o/ 6, 10. o. / a nemesgázok kevéssé reakcióképesek, atomszerkezetük stabilis fiz, biol, földr, életv. mat, inf Tudja, hogy a pezsgő üdítő italok szénsavat tartalmaznak. A mészkő a szénsav sója, tiszta vízben gyakorlatilag nem oldódik, de a szénsav tartalmú víz oldja, (barlangok keletkezése, cseppkőképződés). a hidrogén a szerves vegyületek, így az élőlények alkotórésze, megtalálható minden savban, a savak hidrogént és savmaradékot tartalmaznak Készségek: megfigyelő készség, manuális készség, Képességek, attitűdök: A természeti képződményekre vigyázni kell. Pszichikus funkciók: érzelmi és akarati élet Gondolkodási műveletek: belátás, rendszerezés Gondolkodási fajták: kauzális kreatív Készségek: emlékező készség, megfigyelő készség, kommunikációs készség Képességek, attitűdök: A hidrogén jelentős, mint energiatermelő, az élővilág is a szerves vegyületekben található hidrogén oxidációjából nyeri az energiát, de pl. a rakétatechnikában is üzemanyag Pszichikus funkciók: emlékezet, figyelem, érzékelés Gondolkodási műveletek: öszszehasonlítás csoportosítás Gondolkodási fajták: analógiás, logikus 27

28 Résztémák Tananyag 14. Az I. főcsoport eleme a nátrium periódusos rendszer, nátrium vagy videofilm 1 óra 1 óra HN KT EG TA GN FF 15. A nátrium-hidroxid nátrium-hidroxid, indikátorok, sósav 1 óra 1 óra HN KT EG TA GN EE FF 2. téma: A fémes elemek és vegyületeik 8 Fejlesztési (terápiás) követelmények Elvárt teljesítmény Tanulói tevékenység Tk: a nátrium bemutatása, tárolása élőben vagy videón megfigyelése, leírása Tk: a nátriumhidroxid bemutatása, tárolása, lúgos kémhatásának kimutatása, reakciója sósavval indikátor jelenlétében, megfigyelés, leírás, az egyenlet felírása Kötelező és javasolt fogalmak a nátrium az első főcsoport eleme, lágy, késsel vágható, rendkívül reakcióképes elem, fém, csak petróleum alatt tartható, atomjainak vegyértékhéján egyetlen elektron található, ha ezt leadja, nemesgázszerkezetűvé válik KEM 7. o 3,13, 15,17, 10. o. 2. fiz, biol, a nátrium-hidroxid: NaOH fehér, szilárd anyag, erős lúg, a fehérjéket, zsírokat oldja, bázis, közömbösítés, a közömbösítés során víz és só keletkezik Egyenletek fiz, biol, magyar, tört Tudja, hogy mit takar a fémfogalom. A fémek jól vezetik a hőt és az elektromos áramot. Legyen tapasztalata a lúg élettani és gyakorlati hatásairól. Tudja, hogy tartózkodjon a lúgoktól (a háztartásban található trisótól, mosóporoktól stb.) is, ha szembe kerül, azonnal bő vízzel ki kell mosni, szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Készségek: logikus gondolkodás lényeglátó készség, Képességek, attitűdök: Legyen tisztában a fémek jelentőségével. Ismerje a villanyszerelés veszélyeit. Pszichikus funkciók: figyelem, óvatosság, körültekintés Gondolkodási műveletek: összehasonlítás, csoportosítás Gondolkodási fajták: analógiás, fogalomalkotó Készségek: megfigyelő készség, kommunikációs készség Képességek, attitűdök: Legyen tisztában a lúgok jelentőségével a háztartásban Pszichikus funkciók: figyelem, akarati élet, cselekvés Gondolkodási műveletek: válogatás, összehasonlítás Gondolkodási fajták: analógiás, problémamegoldó, perceptív 28

KÉMIA 9 10. évfolyam 8 osztályos gimnázium 698

KÉMIA 9 10. évfolyam 8 osztályos gimnázium 698 8-9. évfolyam Célok és feladatok A kémiatanítás célja az anyag sokféleségének bemutatása mind az anyagi tulajdonságok, mind az anyagok között lejátszódó reakciók szempontjából. E sokféleség osztályozásával

Részletesebben

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013 Kerettantervi megfelelés Eötvös József Általános Iskola és AMI KÉMIA 1.5 órára 7.osztály Jelen helyi tanterv-ajánlás az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.2.10.1 Kémia 7-8. alapján készült.

Részletesebben

Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. 7.-8. évfolyam

Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. 7.-8. évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. H E L Y I T A N T E R V KÉMIA 7.-8. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola 9. ÉVFOLYAM. 1. Atomszerkezeti ismeretek

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola 9. ÉVFOLYAM. 1. Atomszerkezeti ismeretek . 9. ÉVFOLYAM 1. Atomszerkezeti ismeretek ismerjék és értsék meg a különféle atommodellek használatának előnyeit, ismerjék meg az atomokat felépítő elemi részecskéket, az izotópok gyakorlati jelentőségét,

Részletesebben

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára KÉMIA Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változatához Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Tantárgyi struktúra

Részletesebben

KÉMIA. 7 10. évfolyam. Célok és feladatok

KÉMIA. 7 10. évfolyam. Célok és feladatok KÉMIA 7 10. évfolyam Célok és feladatok Az Ember a természetben műveltségi terület legfontosabb célja, hogy a tanulók a három természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia) és a földrajz segítségével

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA Az általános iskolai kémiatanítás célja, hogy a tanulók sajátítsanak el olyan műveltségtartalmat, amely megismerteti velük a természetben

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat Reál osztály Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános

Részletesebben

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

KÉMIA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva

KÉMIA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 KÉMIA 9-12. évfolyam Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára (az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változata alapján) A kémia tanításának

Részletesebben

5.20 Kémia a 7 8. évfolyama számára

5.20 Kémia a 7 8. évfolyama számára 5.20 az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan

Részletesebben

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján KÉMIA 7-8. Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata,

Részletesebben

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak Néhány gondolat a mellékletekhez: A tanterv nem tankönyvhöz készült, hanem témakörökre bontva mutatja be a minimumot és az optimumot. A felsőbb osztályba lépés alapja

Részletesebben

KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai

KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai műveltségtartalmat és

Részletesebben

KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai

KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt

Részletesebben

A kémia tanításának célja és feladatai

A kémia tanításának célja és feladatai 7. évfolyam A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai műveltségtartalmat és szemléletet, amely a 21. század kulturált

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Kémia tantárgy kerettanterve KÉMIA HELYI TANTERV A kémia tantárgy teljes óraterve 9. osztály 10. osztály Heti

Részletesebben

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉTTANNYELVŰ ÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1 KÉMIA A nevelőtestület határozata alapján

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek Kémiai kötések Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek fémek Fémek Szürke színűek, kivétel a színesfémek: arany,réz. Szilárd halmazállapotúak, kivétel a higany. Vezetik az

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához alapján készült A kémia tanításának célja és

Részletesebben

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai Kémia Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 ű érettségire felkészítő tananyag tanterve /11-12. ill. 12-13. évfolyam/ Elérendő célok: a természettudományos gondolkodás

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN. Követelmények

EMBER A TERMÉSZETBEN. Követelmények EMBER A TERMÉSZETBEN Célo feladato A émia önállóságát még a műveltségi területen vagy az integrált otatáson belül is fennmaradó önállóságát leginább az indoolja, hogy a émia lényegét épvise törvényere

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: KÉMIA A tanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos alapműveltség része. Ezért szükséges,

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA Elvárt kompetenciák: I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre) deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila Tanulói Bmunkafüzet S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s Készítette Péter Orsolya Albert Attila kémia ember a természetben műveltségterület 3 A klór reakciói 8 A kén olvadása és forrása 10 A

Részletesebben

KÉMIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Kémia 7. (MK-4283-4) tankönyvéhez. Készítette: Albert Attila és Albert Viktor

KÉMIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Kémia 7. (MK-4283-4) tankönyvéhez. Készítette: Albert Attila és Albert Viktor KÉMIA TANMENET a Műszaki Kiadó Kémia 7. (MK-4283-4) tankönyvéhez Készítette: Albert Attila és Albert Viktor 1 A kémia tantárgy célja A kémia tantárgy keretében a diákok alapvetően a környezetükben lejátszódó

Részletesebben

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK KÉMIA A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismeretek elsajátításán,

Részletesebben

Kísérletek jóddal. S + Cl 2. , perklórsav: HClO 4. 1. Tanári bemutató kísérlet: Alumínium és jód reakciója. Elszívó fülke használata kötelező!

Kísérletek jóddal. S + Cl 2. , perklórsav: HClO 4. 1. Tanári bemutató kísérlet: Alumínium és jód reakciója. Elszívó fülke használata kötelező! Tanári segédlet Ajánlott évfolyam: 7. Időtartam: 45 Kísérletek jóddal KÉMIA LEVEGŐ VIZSGÁLATAI Balesetvédelmi rendszabályok megbeszélése. A kísérletek során felmerülő veszélyforrások megbeszélése. A tálcán

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin Témakör 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program KÉMIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte: 2014.

Részletesebben

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5 A kémia órák száma 7. osztályban: heti 1,5 éves: 55,5 A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: az anyag részecsketermészete, a halmazállapotok értelmezése az anyag részecsketermészete alapján, a halmazállapot-változások,

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola KÉMIA HELYI TANTERVE a 9. évfolyam számára két tanítási nyelvű osztály közgazdaság ágazaton Készítette: Kaposi Anna, kémia szaktanár Készült:

Részletesebben

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás KÉMIA A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismeretek elsajátításán,

Részletesebben

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam 9-10. évfolyam A szakközépiskolában a kémia tantárgy keretében folyó személyiségfejlesztés a természettudományos nevelés egyik színtereként a hétköznapi életben hasznosulni képes tudás épülését szolgálja.

Részletesebben

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak. Egy homokot tartalmazó tál tetejére teszünk a pépből egy kanállal majd meggyújtjuk az alkoholt. Az alkohol égésekor keletkező hőtől mind a cukor, mind a szódabikarbóna bomlani kezd. Az előbbiből szén az

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. Kémia. 7. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. Kémia. 7. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet Kémia 7. évfolyam 2015. Összeállította: Tóthné Tamás Ildikó Lektorálta: Dávid Ágnes Szakképző Iskola és ban 1 KÉMIA 7. OSZTÁLY Tanulói munkafüzet Szakképző Iskola és ban 2 Tartalom MUNKA-ÉS

Részletesebben

A kémiai reakciók. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ. A kémiai reakciók. STUDY Guard

A kémiai reakciók. 1. fejezet. 2. fejezet BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ. A kémiai reakciók. STUDY Guard BEVEZETÕ AZ OKTATÓMODUL HASZNÁLATÁHOZ Szervezés és irányítás...3 Sajátosságok...4 Elõkészületek a film megtekintése elõtt...5 A film megtekintése után...5 Javasolt tevékenységek...6 Szókincs, a megértés

Részletesebben

KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI, KÍSÉRLETEI ÉS KÍSÉRLETLEÍRÁSAI. A feladat témakörei

KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI, KÍSÉRLETEI ÉS KÍSÉRLETLEÍRÁSAI. A feladat témakörei KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI, KÍSÉRLETEI ÉS KÍSÉRLETLEÍRÁSAI A feladat témakörei 1.Atomszerkezet 2.A periódusos rendszer 3.Kémiai kötések 4.Molekulák, összetett ionok 5.Anyagi halmazok 6.Egykomponensű

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kecskésné-sorozat Kémia 8.

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kecskésné-sorozat Kémia 8. ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kecskésné-sorozat Kémia 8. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest 1 Az Útmutató és tanmenetjavaslat Kecskés Andrásné Kiss Zsuzsanna Rozgonyi Jánosné: Kémia 8. című, NT-00877-es

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK KÉMIA. 8., 9., 10. évfolyam, tehetséggondozó szakkör Tanári segédanyag

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK KÉMIA. 8., 9., 10. évfolyam, tehetséggondozó szakkör Tanári segédanyag FELADATLAPOK KÉMIA 8., 9., 10. évfolyam, tehetséggondozó szakkör Tanári segédanyag Barsiné Pirityi Mária Petroviczné Gál Ibolya Pozsgayné Tóth Ildikó Rovácsné Simon Erika ajánlott korosztály: 8. évfolyam

Részletesebben

munkafüzet MUNKAFÜZET Kémia Kísérleti tankönyv

munkafüzet MUNKAFÜZET Kémia Kísérleti tankönyv Kísérleti tankönyv FI-505050702 978-963-682-823-3 7 Kémia MUNKAFÜZET A teljes munkafüzet interneten keresztül is megtekinthetô az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet honlapján (ofi.hu). Kémia munkafüzet

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

KÉMIA. osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974. pp.215. (11. átdolg. kiadás, átdolgozta: Jakab L.)

KÉMIA. osztálya számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974. pp.215. (11. átdolg. kiadás, átdolgozta: Jakab L.) KÉMIA A vizsgálatba bevont tankönyvek Tankönyv-7/1 Tankönyv-8/1 Tankönyv-7/2 Tankönyv-8/2 Tankönyv-7/ Tankönyv-8/ Tankönyv-7/ Tankönyv-8/ Küronya I. - Gere R. - Jakab L. - Bartsch I. (ed.:küronya I.):

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK I. TÍPUS 1 10. évfolyam

Részletesebben

V. NEM FÉMES ELEMEK.

V. NEM FÉMES ELEMEK. V. NEM FÉMES ELEMEK. 34. A szén adszorbeáló képessége. Egy csepp piros tintával megfestett 10 cm 3 vizet rázzunk össze 1 percig gyógyszerszén (karbowander) tablettával. Rázás után leszűrjük a folyadékot:

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

B TÉTEL Fémek oldása sósavban Végezze el a következő kísérleteket: Híg sósavba tegyen cinket, Híg sósavba tegyen rezet! Magyarázza a tapasztaltakat!

B TÉTEL Fémek oldása sósavban Végezze el a következő kísérleteket: Híg sósavba tegyen cinket, Híg sósavba tegyen rezet! Magyarázza a tapasztaltakat! 2015/2016. B TÉTEL Fémek oldása sósavban Végezze el a következő kísérleteket: Híg sósavba tegyen cinket, Híg sósavba tegyen rezet! Magyarázza a tapasztaltakat! cink réz híg sósav Jód melegítése Egy száraz

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA TANSZÉK ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8 évfolyam Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert Az alapfokú fizikaoktatás célja Keltse fel a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013.

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013. Természetismeret tantárgy 5-6. évfolyam 2013. Bevezetés A természetismeret tantárgy Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által összeállított tanterve a természetismeret kerettantervével szerves egységet

Részletesebben

HELYI TANTERV FIZIKA Tantárgy

HELYI TANTERV FIZIKA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV FIZIKA Tantárgy 3 2 2 0 óraszámokra Készítette: Krizsán Árpád munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TERMÉSZET

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TERMÉSZET ALAPELVEK, CÉLOK A műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerni igyekvő ember áll. A természettudományi műveltség a természettel való közvetlen, megértő és szeretetteljes kapcsolaton

Részletesebben

B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai. 1. Cink reakciói

B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai. 1. Cink reakciói B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai 1. Cink reakciói Három kémcsőbe öntsön rendre 2cm 3-2cm 3 vizet, 2 mol/dm 3 koncentrációjú sósavat, rézszulfát-oldatot, és mindegyik

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy

Részletesebben

A tanulói tevékenységre alapozott fizikaoktatás változatos tevékenységkínálatával lehetővé teszi, hogy a tanulók kipróbálhassák és megismerhessék

A tanulói tevékenységre alapozott fizikaoktatás változatos tevékenységkínálatával lehetővé teszi, hogy a tanulók kipróbálhassák és megismerhessék FIZIKA A változat Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat 5. sz. melléklet Kémia Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelethez a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként kiadott és a 34/2014 (IV. 29)

Részletesebben

Kémia. Óratervi táblázat a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi képzés és a magyarangol két tanítási nyelvű osztályok számára:

Kémia. Óratervi táblázat a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi képzés és a magyarangol két tanítási nyelvű osztályok számára: Kémia Óratervi táblázat a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi képzés és a magyarangol két tanítási nyelvű osztályok számára: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 2 - - - Éves

Részletesebben

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! Megoldások A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! **********************************************

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint Kiadás időpontja: 2009-01-19. Felülvizsgálat dátuma: -------------- Változat száma: 1. 1./ A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Készítmény

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: FIZIKA Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon a fizika tantárgy

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

mélységben elsajátíttatni. Így a tanárnak dönteni kell, hogy mi az, amit csak megismertet a fiatalokkal, és mi az, amit mélyebben feldolgoz.

mélységben elsajátíttatni. Így a tanárnak dönteni kell, hogy mi az, amit csak megismertet a fiatalokkal, és mi az, amit mélyebben feldolgoz. FIZIKA B változat A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! Az atom az anyagok legkisebb, kémiai módszerekkel tovább már nem bontható része. Az atomok atommagból és

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.07 Módosítás a 2013. január 31-én közzétett változathoz képest Ebben a helyi tantervi ajánlásunkban a korábban megjelenthez képest két témakört átcsoportosítottunk az egyes évfolyamok között, melyben tükröződnek

Részletesebben

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja.

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. / Maupassant / A tehetséggondozás általában: A tehetséggondozás feladata: időben

Részletesebben

Környezetismeret. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Környezetismeret. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Környezetismeret tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGI TERÜLET MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV TÜKRÉBEN A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Felfrissíteni és rendszerbe foglalni az alsóbb évfolyamokban megismert élőlényekkel, jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket.

Részletesebben