09sz. HU Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK"

Átírás

1 HU sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

2 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel Internet: YouTube: EUAuditorsECA Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu). Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2014 ISBN doi: /70361 Európai Unió, 2014 A sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett. Printed in Luxembourg

3 HU sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? (az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján)

4 Tartalomjegyzék 02 Bekezdés Rövidítések Glosszárium I IX Összefoglaló 1 11 Bevezetés 1 11 Az Európai Unió borágazata Az ellenőrzés hatóköre és módszere Észrevételek I. rész. Megfelelő-e a borpiac közös szervezésének keretében végzett beruházási intézkedés kialakítása és végrehajtása, és az intézkedés kellően figyelembe veszi-e a gazdaságosság elvét? A borpiac közös szervezése keretében alkalmazott kiegészítő jellegű beruházási intézkedések szükségessége nincs igazolva és a borpiac közös szervezése keretében folyó beruházások végrehajtása egyes tagállamokban késett, vagy korlátozott volt A felkeresett tagállamok korlátozott mértékben nyújtanak bizonyosságot arról, hogy csak a pénzügyileg életképes projekteket támogatják és nem értékelik szisztematikusan a projektköltségek ésszerűségét II. rész. Megfelelő-e a promóciós intézkedés kialakítása, és azt hatékonyan hajtják-e végre? Promóciós támogatást kapnak már jó hírnevű és komoly kiviteli hagyományokkal rendelkező nagyvállalatok is amelyek a promóciós intézkedést valószínűleg köztámogatás nélkül is végrehajtották volna ( talált pénz hatás) Az elszámolható kiadások meghatározása 2013-ig nem volt egyértelmű

5 Tartalomjegyzék A tagállamok nem minden esetben ellenőrzik, hogy történt-e szabálytalan kettős finanszírozás A felkeresett tagállamokban az ellenőrzési nyomvonal hiányosságai csökkentik a promóciós tevékenységek meglétének és támogathatóságának biztosítására szolgáló tagállami ellenőrzések eredményességét III. rész. Megfelelően igazolták-e az intézkedések hatását? Az intézkedések monitoringjának és értékelésének középpontjában az outputok és a pénzügyi végrehajtás áll, az elért eredményekről azonban nincs még elegendő információ A közös piacszervezési beruházások és a vidékfejlesztési beruházások hatásait nem lehet könnyen szétválasztani egymástól Nőtt a harmadik országokba irányuló tagállami borkivitel ugyanakkor nehéz megállapítani, hogy ez mennyiben a promóciós intézkedés közvetlen eredménye Következtetések és ajánlások I. melléklet A 27 tagú Európai Unió ellátási mérlegének fő tételei II. melléklet Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet Xb. melléklete A Bizottság válaszai

6 Rövidítések 04 Borpiaci KPSZ: a borpiac közös szervezése EMGA: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap EMVA: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap EU: Európai Unió EU-27: a 27 tagú Európai Unió ha: hektár hl: hektoliter NTP: nemzeti támogatási program OEM: oltalom alatt álló eredetmegjelölés OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés USD: amerikai dollár

7 Glosszárium 05 A szeszesital piac ellátását szolgáló lepárlási intézkedés: a termelők részére hektáronkénti támogatás formájában július 31-ig olyan borok előállításához nyújtható támogatás, amelyeket szeszes ital készítéséhez párolnak le. Beruházási intézkedés: olyan, feldolgozólétesítményekre, borászati infrastruktúrára és bormarketingre irányuló tárgyi vagy nem tárgyi beruházásokhoz nyújtott támogatás, amelyek javítják a vállalkozás összteljesítményét, és az alábbiak közül egy vagy több pontot érintenek: a) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletében említett termékek előállítása vagy forgalmazása; b) a XIb. mellékletben említett termékekhez kapcsolódó új termékek, eljárások és technológiák kifejlesztése. Borászati év: a borászati termékek előállítási éve az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XII. részében leírtak szerint. A borászati év minden év augusztus 1-jétől a következő év július 31-éig tart. Egyéb borok: a promóciós intézkedésekből nem támogatható borok, például olyan asztali borok, amelyeken nem szerepel a szőlő fajtájának jelzése. Egységes támogatási rendszer: a legtöbb korábbi közvetlen támogatási rendszert kiváltó támogatási rendszer, amelyben a támogatáshoz nem kapcsolódik termelési kötelezettség. Ehelyett a támogatás teljes összegű kifizetésének az a feltétele, hogy a gazdálkodó helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban tartsa a teljes földterületét, és eleget tegyen a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeknek (ez az úgynevezett kölcsönös megfeleltetés). A tagállamok az 1782/2003/EK rendelet III. címének 3. fejezete szerinti támogatási jogosultságoknak az említett rendelet VII. mellékletének O. pontjával összhangban történő odaítélése révén támogatást nyújthatnak a szőlőtermelőknek. Eredményesség: az eredményesség elve azt jelenti, hogy a kitűzött konkrét célok és a kívánt eredmények megvalósulnak. Export visszatérítés: a közös agrárpolitika keretében az Európai Unió meghatározza egyes mezőgazdasági termékek minimumárát. Ezek a minimumárak sok esetben meghaladják az adott termékek világpiaci árát. Amikor az előállított termékeket harmadik országba (azaz az EU n kívülre) kell exportálni, ki kell egyenlíteni az uniós és a világpiaci ár közötti különbséget. Ezt a kiegyenlítést az exportőröknek fizetett export visszatérítés biztosítja. Az export visszatérítések összege a kifizetés időpontjától, a termelési ágazattól és az előállított terméktől függően eltér. Fajtabor: földrajzi jelzéssel nem ellátott bor, amelyen bizonyos feltételek mellett feltüntethető a szőlőfajta. Ezek a borok promóciós intézkedéssel támogathatók. Gazdaságosság: a gazdaságosság elvének lényege bizonyos szintű output vagy eredmény legalacsonyabb költségráfordítással való elérése. Gondos pénzgazdálkodás: az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet (a továbbiakban: a költségvetési rendelet, HL L 248., ) 27. cikke értelmében a gondos pénzgazdálkodás fogalmát a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvei alkotják.

8 Glosszárium 06 Hatékonyság: a hatékonyság elvének lényege a felhasznált erőforrások és az elért outputok vagy eredmények közötti legjobb kapcsolat. Kivágási támogatás: a szőlőtermelőknek az adott parcella vagy mezőgazdasági üzem teljes szőlőállományának végleges felszámolásáért nyújtott támogatás. Kockázati alapokra vonatkozó intézkedés: a kockázati alapok segítséget nyújtanak azoknak a termelőknek, akik a piaci ingadozások ellen kívánják biztosítani magukat. A kockázati alapok felállításához biztosított közösségi támogatás az alap adminisztratív költségeit fedező, átmeneti és csökkenő mértékű támogatás formájában nyújtható. Ezt az intézkedést egyetlen tagállam sem választotta. Krízislepárlás: július 31-ig a tagállamok döntése alapján, indokolt kényszerhelyzetben a borfelesleg önkéntes vagy kötelező lepárlásához e felesleg csökkentése vagy megszüntetése, és egyúttal a szüretek közötti ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében nyújtható támogatás. Melléktermék lepárlási intézkedés: a borkészítés során keletkező melléktermékeknek (a szőlőtörkölynek és a borseprőnek) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet XVb. mellékletének D. pontjában szereplő feltételeknek megfelelően végzett önkéntes vagy kötelező lepárlásához nyújtott támogatás. Nemzeti támogatási program/nemzeti költségvetési keret: a bortermelő tagállamok a borpiac közös szervezésére nyújtott forrásokat nemzeti támogatási programokon keresztül használják fel a borágazat megsegítését célzó különös támogatási intézkedések finanszírozására (az 1234/2007/EK rendelet 103i. cikke). A tagállamok a borágazatot szabályozó előírásoknak megfelelő intézkedéseket tartalmazó, ötéves támogatási programot nyújtanak be a Bizottságnak (az 1234/2007/EK rendelet 103k. cikke). Programozási időszak: a nemzeti támogatási programok öt évre szólnak. Az első programozási időszak 2009-től 2013-ig, a második 2014-től 2018-ig tart. Promóciós intézkedés: a közösségi borokat érintő tájékoztató és promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás. A promóciós intézkedések oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a szőlő fajtájának jelzésével ellátott borokra vonatkoznak. Ezek az intézkedések kizárólag az alábbiak lehetnek: a) PR tevékenységek, promóciós és reklámtevékenységek; b) nemzetközi jelentőségű eseményeken, vásárokon vagy kiállításokon való részvétel; c) tájékoztató kampányok; d) új piacok felmérése a piacbővítés érdekében; e) a tájékoztató és promóciós intézkedések eredményeit felmérő tanulmányok készítése. A promóciós tevékenységekhez nyújtott közösségi hozzájárulás nem lépheti túl az elszámolható kiadások 50%-át (az 1234/2007/EK rendelet 103p. cikke).

9 Glosszárium 07 Sűrített szőlőmust: olyan nem karamellizált szőlőmust, amelyet a szőlőmust részleges vízelvonásával állítanak elő; ehhez a közvetlen hőhatás kivételével bármely engedélyezett módszert fel lehet használni. Szőlőültetvények szerkezetátalakításával és átállásával kapcsolatos intézkedés: a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállási támogatása kizárólag a következő tevékenységek közül egyre vagy többre nyújtható: a) fajtaváltás, ideértve az átoltással történő fajtaváltást is; b) szőlőültetvények áttelepítése; c) a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása. Nem tekinthető szerkezetátalakítási és átállási tevékenységnek a természetes élettartamuk végéhez érő szőlőültetvények rendes megújítása. A szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállási támogatásának formái kizárólag a következők lehetnek: a) a termelőknek az intézkedés végrehajtásából fakadó bevételkiesésért nyújtott ellentételezés; b) hozzájárulás a szerkezetátalakítás és az átállítás költségeihez. Szüreti biztosítási intézkedés: a termelők bevételeinek védelméhez hozzájáruló támogatás olyan esetekben, amikor azokat természeti katasztrófa, kedvezőtlen időjárási jelenség, betegség vagy kártevők által okozott fertőzés veszélyezteti. Talált pénz hatás: az az eset, amikor a támogatott projekt a támogatás nélkül is részben vagy egészében megvalósult volna. Vidékfejlesztési program: valamely tagállam vagy régió által elkészített és a Bizottság által jóváhagyott, a vidékfejlesztési politika végrehajtásának megtervezését szolgáló dokumentum. Zöldszüreti intézkedés: a zöldszüret a szőlőfürtök még éretlen állapotban való teljes megsemmisítése vagy eltávolítása, ezáltal nullára csökkentve az adott terület terméshozamát. A zöldszüreti támogatás az adott tagállam által meghatározott hektáronkénti átalányösszeg formájában, ellentételezésként nyújtható.

10 Összefoglalás 08 I Az Európai Unió (EU) a világ legnagyobb bortermelője. A Tanács 2008-ban reformot vezetett be a borpiac közös szervezése terén, amelynek elsődleges célja az uniós bortermelők versenyképességének javítása, valamint a borágazatban mutatkozó kereslet és kínálat kiegyensúlyozása volt egy olyan helyzetben, amelyet a régóta fennálló strukturális túlkínálat jellemzett. A reform fő pénzügyi eszközei között szerepel egy ideiglenes kivágási program, valamint minden egyes tagállamban nemzeti támogatási programok létrehozása, utóbbiak esetében a tagállamok a rendelkezésre álló 11 intézkedés közül tudják kiválasztani a helyzetüknek legmegfelelőbbet. II A Számvevőszék egy korábbi ellenőrzésében 1 a szőlőültetvények kivágását vizsgálta, amelynek elsődleges célja a kereslet és kínálat kiegyensúlyozása volt. A jelenlegi ellenőrzés során pedig azt vizsgálta a Számvevőszék, hogy megfelelő e a borágazatot célzó beruházási és promóciós támogatás irányítása, és hogy igazolták e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását. A Számvevőszék megállapítja, hogy a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítását a számvevőszéki ellenőrzés tárgyát képező kezdeti években hátrányosan érintették az e jelentésben leírt kialakítási és végrehajtási hiányosságok, az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatás pedig nem mindig igazolható. III Egy kifejezetten a borágazatot célzó kiegészítő beruházási intézkedés szükségessége nincs igazolva, mivel az már a vidékfejlesztési politika keretében is létezett. Ebből a kiegészítő jellegű intézkedésből bonyodalmak adódhatnak, adminisztratív akadályokat hozott létre, és egyes tagállamokban késedelmes végrehajtáshoz vezetett, illetve a támogatható beruházások körének túlzott korlátozását eredményezte. A számvevőszéki ellenőrzés időpontjában a tagállamok által eredetileg megállapított előirányzatok jelentős részét már át kellett csoportosítani a nemzeti támogatási programok más intézkedéseihez. IV Továbbá a beruházási intézkedés végrehajtása során nem vették kellően figyelembe a gazdaságosság elvét. A legtöbb ellenőrzött tagállam nem gondoskodott arról, hogy csak életképes projektek kapjanak támogatást, és fennáll a túlköltekezés kockázata, mivel a projektköltségek ésszerűségét nem értékelték szisztematikusan. V A promóciós tevékenységeket új piacok meghódítása vagy régi piacok visszaszerzése helyett gyakran piac konszolidációjára használják fel. Az elsősorban kkv k támogatására szánt összegekből nagyvállalatokat is finanszíroztak. VI A promóciós intézkedés végrehajtása során a tagállamok nem elég szelektíven jártak el. Külön megemlítendő, hogy a Számvevőszék olyan egyértelmű eseteket tárt fel, ahol a kedvezményezettek uniós támogatás nélkül is vállalni tudták volna a promóciós tevékenységek költségeit. Ráadásul a promóciós tevékenységek költségeit, az állandó költségeket és az intézkedéseket végrehajtó szervek költségeit nem igazolták megfelelően: a bizonylatok elégtelenek, illetve hiányosak voltak. Mindez csökkenti a promóciós tevékenységek meglétének és támogathatóságának biztosítására szolgáló tagállami dokumentum ellenőrzések eredményességét. VII A promóciós intézkedésre a tagállamok által elkülönített források összege a költségvetési tervezet szerint a as programozási időszakban a korábbi programozási időszak kiadásaihoz képest több mint kétszeresükre nőnek 2. Tekintve, hogy a tagállamok a promóciós tevékenységekre a as költségvetésben eredetileg meghatározott keret felhasználása során is nehézségekbe ütköztek, fennáll a kockázat, hogy a as időszak költségvetése túlságosan magas, ami veszélyezteti a gondos pénzgazdálkodás elveinek alkalmazását. 1 7/2012. sz. különjelentés: A borpiac közös szervezésének reformja: eddigi eredmények (http://eca.europa.eu). 2 A as programozási időszakban 522 millió eurót költöttek promóciós intézkedésekre. A as programozási időszakra a tagállamok millió eurót különítettek el a promóciós intézkedésre (EU-27). Ez az előző időszak kiadásaihoz képest 121%-os növekedést jelent.

11 Összefoglalás 09 VIII A Bizottság és az ellenőrzött tagállamok még nem állítanak elő elegendő releváns adatot ahhoz, hogy látni lehessen az intézkedéseknek tulajdonítható közvetlen eredményeket. A beruházási intézkedés esetében a közös piacszervezési beruházások és a vidékfejlesztési beruházások hatásait nem könnyű szétválasztani egymástól. A promóciós intézkedés esetében az alkalmazott eredménymutatók túlságosan sok, a promóciós tevékenységektől független változót foglalnak magukban. Az intézkedés eredményei ezért mindeddig még nem nyertek bizonyítékot. IX Ezen észrevételek alapján a Számvevőszék a következőket ajánlja: A beruházási intézkedés esetében: a) A támogatási rendszer ésszerűsítése érdekében a Bizottság kövesse figyelemmel az támogatások felhasználási arányát, elemezze az intézkedés iránti igényt, és mérje fel, hogy más mezőgazdasági ágazatokhoz képest szüksége van e a borágazatnak kiegészítő beruházási támogatásra. b) A tagállamok a projektköltségek ésszerűségének és a kérelmezők pénzügyi alkalmasságának szisztematikus értékelésével csökkentsék a gazdaságossági kockázatot. Ezen értékelések eredményéről készüljön megfelelő dokumentáció. A Bizottság gondoskodjon arról, hogy a tagállamok eredményesen végezzék el ezeket az ellenőrzéseket. A promóciós intézkedés esetében: a) A vonatkozó rendeletnek korlátoznia kell azt, hogy egy adott kedvezményezett minden egyes programozási időszakban ugyanazon célországokra vonatkozó promóciós programot nyújt be. A Bizottság ezenfelül a márkahirdetés támogathatósága tekintetében korlátozza az intézkedés hatókörét, és helyezzen nagyobb hangsúlyt a kkv k promóciós intézkedéshez való hozzáférésének megkönnyítésére. b) A talált pénz hatás kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a Bizottság gondoskodjon arról, hogy a tagállamok a kiválasztási eljárásaik során írják elő, hogy a kedvezményezettek számára annak egyértelmű igazolását, hogy szükségük van az Unió támogatására, és a szokásos működési költségeket nem az uniós költségvetésből fedezik. c) A Bizottság gondoskodjon arról, hogy a járulékos költségeket, például a végrehajtó szervek költségeit és az állandó költségeket megfelelően igazolják, és hogy azok legfeljebb az összköltség egy adott hányadára korlátozódjanak. d) A tagállamok biztosítsák, hogy minden egyes promóciós támogatáshoz az adott megfelelően dokumentált tevékenységgel összekapcsoló, megfelelő ellenőrzési nyomvonal készüljön. e) A Bizottság írja elő a tagállamok számára, hogy szigorúbban értékeljék a promóciós projektek eredményeit. A promóciós tevékenységek eredményeit elsősorban a kedvezményezett, ne pedig a teljes uniós borágazat szintjén vizsgálják. A tagállamok a promóciós tevékenységek végén a kedvezményezettek által készített jelentéseket hatékonyabban felhasználva értékeljék és összesítsék e tevékenységek eredményeit. f) Megfelelő idő eltelte után a Bizottság elemezze, hogy a as időszakra szóló nemzeti támogatási programokra előirányzott költségvetés hogyan illeszkedik az uniós borágazat szükségleteihez és a tagállamok támogatásfelhasználási képességéhez. Ezen elemzés alapján a Bizottság szükség esetén igazítsa ki a költségvetést, ösztönözve ezáltal a tagállamokat az intézkedések hatékonyabb alkalmazására.

12 Bevezetés 10 Az Európai Unió borágazata 01 Az Európai Unió a világ legnagyobb bortermelője. Az Unió hozzávetőleg 3 millió hektárnyi szőlőültetvényén évente átlagosan mintegy 158 millió hl bort állít elő. Az éves uniós átlagfogyasztás körülbelül 127 millió hl 3. A 2011/2012-es borászati évben mintegy 23 millió hl bort exportáltak harmadik országokba és 14 millió hl bort importáltak, előbbi 8,6 milliárd euró, utóbbi 2,4 milliárd euró piaci értéknek felel meg 4 (lásd: az I. mellékletben szereplő borpiaci ellátási mérleg) ben, amikor a Bizottság megkezdte a közös piacszervezés (KPSZ) reformjával kapcsolatos előkészítő munkát, a borágazat becslések szerint 18,5 millió hl strukturális többletet termelt. 03 A Bizottság a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett közleményében 5 kijelentette, hogy a közös piacszervezés reformját elsősorban a kereslet és a kínálat közötti növekvő egyensúlyhiány indokolta ben a Bizottság hatásvizsgálatot 6 tett közzé, amelyben értékelte az uniós borágazat helyzetét. A hatásvizsgálat megerősítette, hogy fenntarthatatlan piaci egyensúlyhiány áll fenn, és az uniós borok versenyképessége gyengült a nem uniós borokkal szemben ban a 479/2008/EK tanácsi rendelet 7 bevezette a borpiac közös szervezésének reformját. A hatásvizsgálat szerint a borpiac közös szervezésének reformja két fő célt szolgált: az európai borok versenyképességének javítását, és a kereslet és a kínálat közötti nagyobb egyensúly biztosítását augusztus 1-je óta a piaci intervenciós intézkedéseket, például a lepárlást, az export visszatérítést és a tárolási intézkedéseket fokozatosan csökkentették, és július 31-én ezek az intézkedések végleg megszűntek 8. A piaci intervenciós kiadások a borpiac közös szervezésének reformját megelőző időszakhoz (2007/2008) képest évi 364 millió euróról a 2012/2013-as évre nullára csökkentek. 3 Eurostat, borpiaci ellátási mérleg az utolsó 5 borászati év (2007/ /2012) átlaga. 4 Adatok forrása: Eurostat, COMEXT-adatbázis, lekérdezés dátuma: július COM(2006) 319 végleges, SEC(2007) 893 végleges, A Tanács április 29-i 479/2008/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, (HL L 148., , 1. o.) augusztusában a rendeletet hatályon kívül helyezték, és a borpiac közös szervezése bekerült a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 299., , 1. o.) létrehozott egységes KPSZ be. 8 Csak a melléktermék lepárlás maradt meg, mivel ez a minőségi és környezetbarát bortermelést hivatott biztosítani.

13 Bevezetés A as programozási időszakra szóló, megújult borpiaci KPSZ főbb pénzügyi eszközei a következők: a) A szőlőültetvények önkéntes kivágása, amelynek célja a piaci feltételekkel összhangban álló borágazat megteremtése volt a kevésbé versenyképes szőlőültetvények végleges felszámolása révén. Ez a program a 2010/2011-es borászati évben ért véget. A program keretében ha területű szőlőültetvényt vágtak ki. A programra elkülönített uniós források összege hozzávetőleg 1025 millió euró volt. b) Nemzeti támogatási program, más néven nemzeti boríték : a 11 rendelkezésre álló intézkedés közül választott intézkedésekből álló, ötéves támogatási program kidolgozásához a tagállamok rendelkezésére bocsátott célzott költségvetés 9. E támogatási programokat jóváhagyásra benyújtják a Bizottságnak. 18 tagállam éves költségvetésben részesül a nemzeti támogatási programjához. Az első ötéves programozási időszak teljes költségvetése 5,3 milliárd euró. A kapcsolódó éves tagállami költségvetési összegek felsorolása a II. mellékletben található. c) Összegek átcsoportosítása 10 meglévő vidékfejlesztési programokba a bortermelő régióknak nyújtott vidékfejlesztési támogatás növelése céljából. 07 Az egységes támogatási rendszertől 11 eltekintve a tagállamok által a as programozási időszakra vonatkozóan nemzeti támogatási programjaikban bevezetett, pénzügyi szempontból legfontosabb intézkedések a következők voltak: a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállása (a nemzeti támogatási programok költségvetésének 43%-a, azaz az ötéves időszak során több mint 2 milliárd euró), promóció és beruházások (e két intézkedés mindegyike a nemzeti támogatási programok költségvetésének 10%-át teszi ki, azaz összegük 522, illetve 518 millió euró) (lásd: 1. ábra). E három intézkedés célja a borágazat versenyképességének javítása, és a borpiac új közös szervezésének azt a törekvését tükrözik, hogy a piaci intervenciós intézkedéseket piacorientált intézkedések váltsák fel. 9 Ezek az intézkedések a következők: a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása; zöldszüret; kockázati alapok; szüreti biztosítás; egységes támogatási rendszer; promóció; beruházások; melléktermék lepárlás; valamint három, július 31-én megszüntetett ideiglenes intézkedés (a szeszesital piac ellátását szolgáló lepárlás; a krízislepárlás és a sűrített szőlőmust használata). 10 Ezeket az összegeket az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., , 1. o.) 190a. cikkének (2) bekezdésében határozták meg, a borpiac közös szervezéséről szóló, május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 179., , 1. o.) értelmében a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., , 1. o.) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, a piacok szabályozását célzó intervenciókra fordított korábbi kiadások alapján. 11 Az egységes támogatási rendszer a nemzeti támogatási programokon belül elérhető intézkedések egyike, de nem tekinthető úgy, mint amely közvetlenül hozzájárul a borágazat versenyképességéhez. A as időszakban erre az intézkedésre 510 millió eurót különítettek el.

14 Bevezetés ábra A legfontosabb intézkedések nemzeti támogatási programokon belüli részaránya ( as programozási időszak) Megszüntetett intézkedések ** 13% Egyéb * 14% Szerkezetátalakítás 43% Egységes támogatási rendszer 10% Beruházások 10% Promóció 10% * Melléktermék lepárlás, szüreti biztosítás, zöldszüret és az 1493/1999/EK rendelet szerinti folyamatban lévő tervek. ** A 2012/2013-as borászati év óta megszüntetett intézkedések: a szeszesital piac ellátását szolgáló lepárlás és krízislepárlás; sűrített szőlőmust használata. Forrás: Bizottság a tagállamok által benyújtott pénzügyi táblázat, október. 08 A beruházási intézkedés feldolgozólétesítményekre, borászati infrastruktúrára és bormarketingre irányuló tárgyi vagy nem tárgyi beruházásokhoz nyújtott támogatást jelent. A támogatás célja a vállalkozás összteljesítményének javítása 12. A támogatható beruházási műveleteket a tagállamoknak kell meghatározniuk. A legmagasabb támogatási arány a támogatható beruházási költségek 40%-a 13, amely a Számvevőszék által kiválasztott projektek esetében az új palackzáró gépre adott 6000 eurótól a több szövetkezetet egyesítő új szövetkezet építésére és felszerelésére folyósított 10,3 millió euróig terjedt. 12 Az 1234/2007/EK rendelet 103u. cikke. 13 Egyéb támogatási arányok: 50% az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., , 25. o.) értelmében konvergenciarégiónak minősülő régiókban, 75% az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, január 30-i 247/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 42., , 1. o.) szerinti legkülső régiókban, illetve 65% az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei tengeri szigetek javára történő meghatározásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet módosításáról szóló, szeptember 18-i 1405/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 265., , 1. o.) értelmében vett kisebb égei tengeri szigetek esetében.

15 Bevezetés A promóciós intézkedés a közösségi borokat érintő, harmadik országbeli tájékoztató és promóciós intézkedések támogatását jelenti, ezzel javítva versenyképességüket az adott országokban 14. Ez az intézkedés az alábbiakat foglalja magában: PR tevékenységek, promóciós és reklámtevékenységek különösen a közösségi termékek előnyeinek kiemelésével, főként a minőség, az élelmiszer biztonság és a környezetbarát jelleg tekintetében; nemzetközi jelentőségű eseményeken, vásárokon, kiállításokon való részvétel; tájékoztató kampányok különösen az eredetmegjelölésekre, a földrajzi jelzésekre és a biotermelésre vonatkozó közösségi rendszerekre vonatkozóan; új piacok felmérése a piacbővítés érdekében; a tájékoztató és promóciós intézkedések eredményeit felmérő tanulmányok A promóciós intézkedések esetén a legmagasabb támogatási arány az elszámolható költségek 50%-a, amely a Számvevőszék által kiválasztott projektek esetében a PR tevékenységekre adott eurótól a fenti bekezdésben ismertetett promóciós tevékenységekből álló komplett csomagra adott 32,6 millió euróig terjedt. 11 A nemzeti támogatási programban szereplő beruházási és promóciós intézkedések a Bizottság és a tagállamok közötti megosztott irányítás alá tartoznak. Ez azt jelenti, hogy az intézkedések irányításának teljes felelőssége a Bizottságot terheli, jóllehet a végrehajtást a tagállamokra bízzák. Ennélfogva a beruházási és promóciós intézkedések végrehajtása és a kapcsolódó kontrollrendszerek működtetése nagyrészt a tagállamok felelőssége 16. Az ilyen intézkedések végső kedvezményezettjeinek teljesíteniük kell az uniós és tagállami, illetve regionális jogszabályokban előírt feltételeket. 14 A mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, december 17-i 3/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 3., , 1. o.) alapján a Bizottság közvetlen támogatást nyújthat az európai uniós borosztályozási rendszerekről szóló tájékoztató kampányokhoz. Az ilyen általános jellegű tájékoztató kampányok különböznek az ebben a jelentésben érintett célzott támogatási tevékenységektől november 21-én a Bizottság javaslatot tett a 3/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezésére és felváltására. A javaslat szerint a támogatást a bort más mezőgazdasági termékekkel összekapcsoló tájékoztató és promóciós intézkedésekhez is biztosítani kell, feltéve, hogy más uniós intézkedés keretében erre nem nyújtanak támogatást. 15 Az 1234/2007/EK rendelet 103p. cikke. 16 A borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló a borpiac közös szervezéséről szóló tanácsi alaprendeletet végrehajtó, június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 170., , 1. o.) 76. cikke a következőt írja elő: E rendelet vagy más közösségi jogszabály különös rendelkezéseinek sérelme nélkül, a tagállamok bevezetik a 479/2008/EK rendelet és e rendelet megfelelő alkalmazásához szükséges ellenőrzéseket és intézkedéseket. Ezeknek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, hogy biztosíthassák a Közösségek pénzügyi érdekeinek megfelelő védelmét.

16 Az ellenőrzés hatóköre és módszere A borpiac közös szervezéséről szóló utolsó számvevőszéki különjelentés 2012-ben jelent meg 17. A jelentés a borpiac közös szervezésének reformjához kapcsolódó támogatási rendszerek közül a pénzügyi szempontból legfontosabb kettővel a szőlőültetvények kivágásával és a szőlőültetvényeken történő fajtaváltással foglalkozott, és azt vizsgálta, hogy azok hozzájárulnak e az uniós borpiaci kereslet és kínálat kiegyensúlyozásához, amely a reform két legfőbb célkitűzésének egyike (lásd: 4. bekezdés). A borpiac közös szervezésével kapcsolatos reform teljes körű ellenőrzése érdekében a Számvevőszék a tagállamok által nemzeti támogatási programjaikba beválasztott legfontosabb versenyképességi intézkedéseket a beruházásokat és a promóciót is meg kívánta vizsgálni. Az ellenőrzés a következő kérdésekre kívánt választ adni: Megfelelő e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? 13 Ellenőrzése során a Számvevőszék felmérte, hogy a beruházási és promóciós intézkedéseket megfelelően tervezték e meg. Megvizsgálta továbbá a rendelkezésre álló monitoring- és értékelési adatokat, hogy azok alapján megállapítsa, vajon a Bizottság és a tagállamok hatékonyan megvalósították e a várt eredményeket. A beruházási intézkedés tekintetében a Számvevőszék már ellenőrizte a vidékfejlesztési politika keretében végzett hasonló intézkedések hatékonyságát 18. Ezúttal ezért az intézkedés gazdaságosságával kapcsolatos szempontokat, például a támogatott intézkedések pénzügyi életképességét és a költségek ésszerűségét helyezte előtérbe. Az ellenőrzés hatókörét a következő főbb alkérdések tükrözik: a) Megfelelő e a borpiac közös szervezésének keretében végzett beruházási intézkedés kialakítása és végrehajtása, és kellően figyelembe veszi e a gazdaságosság elvét? b) Megfelelő e a promóciós intézkedés kialakítása, és azt hatékonyan hajtják e végre? c) Megfelelően igazolták e az intézkedések hatását? 14 Az ellenőrzés a 2008/2009-es és a 2010/2011-es borászati év között finanszírozott projekteket vizsgálta, azaz a reform végrehajtásának első három évét ölelte fel. A Számvevőszék az érintett bizottsági szolgálatokat, valamint a következő tagállamokat és régiókat kereste fel: Ausztria, Franciaország (Aquitaine és Languedoc Roussillon régió), Olaszország (Lazio és Veneto régió), Portugália és Spanyolország (Katalónia régió). Az öt felkeresett tagállam az első programozási időszak ( ) során a promóciós kiadások 95%-áért, illetve a beruházási intézkedésekre fordított kiadások 82%-áért felel. 17 7/2012. sz. különjelentés. 18 8/2012. sz., 1/2013. sz. és 6/2013. sz. különjelentés (http://eca.europa.eu).

17 Az ellenőrzés hatóköre és módszere A Számvevőszék összesen 37 kedvezményezettnél végzett helyszíni ellenőrzést, 23 esetben promóciós, 11 esetben beruházási, 3 esetben pedig mindkét típusú projekt vizsgálata céljából. Ezenfelül 73 projektet választott ki dokumentumalapú vizsgálatra. Összesen 113 projektet elemzett (ebből 79 promóciós, 34 pedig beruházási projekt volt) 19. A minta kiválasztása a projektek lényegessége és a kedvezményezettek típusa alapján történt úgy, hogy azok tükrözzék az adott tagállamra jellemző támogatott projektek spektrumát. 19 A vizsgált promóciós projektek száma meghaladja a beruházási projektek számát, mivel két tagállamban a kiválasztott beruházási intézkedés végrehajtása késett, egy tagállam pedig úgy döntött, hogy nem hajtja végre ezt az intézkedést.

18 Észrevételek 16 I. rész. Megfelelő e a borpiac közös szervezésének keretében végzett beruházási intézkedés kialakítása és végrehajtása, és az intézkedés kellően figyelembe veszi e a gazdaságosság elvét? 16 A gondos pénzgazdálkodás szempontjából kulcsfontosságú a helyes tervezés. A beruházási intézkedés olyan típusú vállalkozások részére nyújt köztámogatást, amelyek a vidékfejlesztési politika keretében is jogosultak uniós támogatásra. A borpiac közös szervezésének keretében végzett intézkedés kialakítása akkor tekinthető megfelelőnek, ha az olyan pontosan meghatározott igényeknek tesz eleget, amelyekre meglévő intézkedések nem kínálnak megoldást. Ezenfelül nem jelenthet felesleges adminisztratív terhet a végrehajtó hatóságok számára. A borpiac közös szervezése keretében alkalmazott kiegészítő jellegű beruházási intézkedések szükségessége nincs igazolva 18 A (valamennyi mezőgazdasági ágazatot érintő általános alkalmazással szemben a) borágazatra irányuló célzott alkalmazás ellenére a borpiac közös szervezéséhez kapcsolódó beruházási intézkedés alkalmazási köre lényegében megegyezik a 121. sz. ( Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése ) és a 123. sz. ( A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése ) vidékfejlesztési beruházási támogatási intézkedések alkalmazási körével. Továbbá, amint az az 1. háttérmagyarázatban is olvasható, a borpiac közös szervezéséhez kapcsolódó intézkedés célja azonos a két vidékfejlesztési vonatkozású beruházási intézkedés céljával ben, illetve 2010-ben e költségvetési átcsoportosítás összege 40,5, illetve 80,9 millió euró volt. 17 Ahhoz, hogy a beruházási intézkedések végrehajtása során kellően figyelembe vegyék a gazdaságosság elvét, a tagállamoknak adminisztratív ellenőrzéseket és eljárásokat kell bevezetniük a következők céljából: a) a támogatást pénzügyileg életképes projektek kapják: annak elkerülése érdekében, hogy a közforrásokat idejekorán meghiúsuló projektekre pazarolják, a tagállamoknak megfelelő életképességi vizsgálatok révén elemezniük kell a kérelmező pénzügyi helyzetének rendezettségét, és ezt a vizsgálatot dokumentálniuk kell; b) a kedvezményezettek által igényelt projektköltségek ésszerűek. Ezt az ellenőrzést megfelelő értékelési rendszer például referenciaköltségek, több ajánlat összehasonlítása vagy értékelő bizottság alkalmazásával kell elvégezni. 19 Az új borpiaci KPSZ szel a bortermelő régiók az e régiókban zajló vidékfejlesztési programokra szánt megnövekedett költségvetési előirányzatok nyomán több vidékfejlesztési támogatásban részesülnek. Az 1234/2007/EK rendelet Xc. melléklete értelmében 2011-től kezdődően ez a növekedés évente 121,4 millió euró 20.

19 Észrevételek háttérmagyarázat A borpiac közös szervezéséhez és a vidékfejlesztéshez kapcsolódó beruházási intézkedések célja azonos a) A borpiac közös szervezetéséhez kapcsolódó beruházási intézkedés (az 1234/2007/EK rendelet 103u. cikkének (1) bekezdése): Támogatás nyújtható az olyan, feldolgozólétesítményekre, borászati infrastruktúrára és bormarketingre irányuló tárgyi vagy nem tárgyi beruházásokhoz, amelyek javítják a vállalkozás összteljesítményét [ ]. b) 121. sz. vidékfejlesztési intézkedés (az 1698/2005/EK rendelet cikkének (1) bekezdése): A 20. cikk b) pontjának i. alpontjában előírt támogatásban azok a tárgyi és/vagy nem tárgyi beruházások részesülnek, amelyek: a) javítják a mezőgazdasági üzem összteljesítményét [ ]. c) 123. sz. vidékfejlesztési intézkedés (az 1698/2005/EK rendelet 28. cikkének (1) bekezdése): A 20. cikk b) pontjának iii. alpontjában előírt támogatásban olyan tárgyi és/vagy nem tárgyi beruházások részesülnek, amelyek: a) javítják a vállalkozás általános teljesítményét [ ]. 21 A Tanács szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (HL L 277., , 1. o.). 20 A as időszakban kilenc tagállam (Cseh Köztársaság, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Magyarország, Ausztria és Szlovákia) felvette nemzeti támogatási programjába a beruházási intézkedést, míg kilenc másik tagállam (Bulgária, Görögország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Portugália, Románia, Szlovénia és az Egyesült Királyság) nem 22. Portugália azért döntött úgy, hogy a beruházási intézkedést nem veszi fel nemzeti támogatási programjába, mert a vidékfejlesztési program keretében már elegendő támogatás állt rendelkezésre: mi több, a as vidékfejlesztési programozási időszakban a két vidékfejlesztési beruházási támogatási intézkedés teljes költségvetésének 13,5%-át a portugál borágazat számára különítették el. 21 A Számvevőszék úgy véli, nem egyértelmű, hogy miért volt éppen a borágazatnak szüksége kiegészítő beruházási támogatásra, hiszen a vidékfejlesztési politika keretében ilyen támogatás már valamennyi mezőgazdasági ágazat számára elérhető volt, a bortermelő régióknak nyújtott vidékfejlesztési támogatásokra elkülönített költségvetési előirányzatokat pedig megnövelték (lásd: 19. bekezdés). A további támogatás rendelkezésre bocsátására irányuló döntést nem támasztották alá tanulmányokkal vagy elemzéssel. 22 Litvánia teljes nemzeti költségvetési keretét promócióra fordította. Luxemburg (a 2009/2010-es évtől kezdődően), Málta és az Egyesült Királyság teljes nemzeti költségvetési keretét az egységes támogatási rendszerre fordította.

20 Észrevételek 18 és a borpiac közös szervezése keretében folyó beruházások végrehajtása egyes tagállamokban késett vagy korlátozott volt 22 Mivel a 2008/2009-es borászati évtől kezdődően a borpiac közös szervezése és a vidékfejlesztés keretében biztosított beruházási intézkedések párhuzamosan futottak, minimálisra kellett csökkenteni a kettős finanszírozás kockázatát. A tagállamok ezért kötelesek voltak a közös piacszervezési intézkedések keretében a vidékfejlesztési programokból finanszírozottaktól eltérő műveleteket támogatni 23. A meglehetősen hasonló intézkedések közötti választóvonal meghatározásának és tiszteletben tartásának szükségessége (különös tekintettel a 123. sz. vidékfejlesztési intézkedés és a borpiaci KPSZ szerinti beruházás elkülönítésére) megnövelte a tagállamok adminisztratív terheit, mivel módosítaniuk kellett a KPSZ szerinti beruházási intézkedés végrehajtása előtt már meglévő vidékfejlesztési programjaikat. 23 Olaszországban és Spanyolországban a fent említett választóvonal meghatározása jelentősen késleltette a borpiaci KPSZ szerinti beruházási intézkedés végrehajtását 24. Ezekben a tagállamokban a vidékfejlesztési programokat regionális szinten irányítják, ezért a választóvonalat régiónként meg kellett húzni. A borpiac közös szervezéséhez kapcsolódó intézkedés végrehajtása három évet késett. Olaszországban mindössze az előre jelzett összeg 44%- át használták fel. 24 Emellett az egyes intézkedések keretében támogatható műveletek elkülönítése Spanyolországban súlyosan korlátozta a KPSZ intézkedés alkalmazási körét. Míg a vidékfejlesztési beruházási intézkedés tartalma nem változott, a borpiac közös szervezésének keretében nyújtott támogatásra csak a spanyol kedvezményezettek által az Unión belül, de Spanyolország nemzeti területén kívül megvalósított beruházások voltak jogosultak. Ennek következtében Spanyolország az egyetlen benyújtott projektre mindössze eurót költött el, noha a as programozási időszak egészére eredetileg 148 millió euró kiadást terveztek. 25 Ausztriában és Franciaországban ezt a választóvonalat központi szinten határozták meg, és a beruházási intézkedést késés nélkül, már a 2008/2009- es borászati évben végrehajtották. A felkeresett tagállamok korlátozott mértékben nyújtanak bizonyosságot arról, hogy csak a pénzügyileg életképes projekteket támogatják Az 1234/2007/EK rendelet 103u. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy nem nyújtható támogatás a nehéz helyzetben lévő vállalkozások[nak] 25. Mindazonáltal egy nehéz helyzetben lévőnek nem minősülő vállalkozásnak a támogatási kérelem időpontjában fennálló bizonytalan pénzügyi helyzete veszélyeztetheti az ilyen vállalkozás által benyújtott projekt életképességét. A hatályos jogszabályok nem kötelezik a tagállamokat explicit módon arra, hogy a támogatás odaítélése előtt életképességi vizsgálatokat végezzenek. 23 A 555/2008/EK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése: A 479/2008/EK rendelet 15. cikke alapján nem nyújtható támogatás egy adott tagállam vagy régió számára az említett rendelet II. címe szerinti nemzeti támogatási programból olyan intézkedésre, amely ugyanennek a tagállamnak vagy régiónak az 1698/2005/EK rendelet szerinti vidékfejlesztési programja alapján támogatásban részesül. 24 A Bizottság december 10-i jelentésének (COM(2012) 737 final) 4.3. pontja a következőképpen szól: E műveleteket ugyanis bizonyos esetekben nehéz volt elhatárolni a vidékfejlesztési programok hasonló műveleteitől, ami késedelmeket okozott az intézkedés végrehajtásában, különösen Olaszországban és Spanyolországban. 25 A Közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról: egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen akár saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai/részvényesei vagy a hitelezői által biztosított források révén arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül szinte teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után?

A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? A szőlőtelepítés engedélyezési rendszere Mi várható 2016. után? XVI. Szőlészeti, Borászati és Marketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Sztanev Bertalan osztályvezető Az uniós szabályozás 2008.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

04SZ. HU 2014. Az uniós vízpolitika célkitűzéseinek integrálása a KAP-ba: részleges siker. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

04SZ. HU 2014. Az uniós vízpolitika célkitűzéseinek integrálása a KAP-ba: részleges siker. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 04SZ. Különjelentés Az uniós vízpolitika célkitűzéseinek integrálása a KAP-ba: részleges siker EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel.

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

A borpiac közös szervezésének reformja A Tanács politikai megállapodása a Bizottság javaslatáról

A borpiac közös szervezésének reformja A Tanács politikai megállapodása a Bizottság javaslatáról A borpiac közös szervezésének reformja A Tanács politikai megállapodása a Bizottság javaslatáról 2007/12/19 A fenntarthatóság három eleme A borágazat fenntarthatósága Gazdasági életképesség Társadalmi

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Pályázók köre: Szakmai és szakmaközi szervezetek PR tevékenység, promóció

Részletesebben

A szőlő-bor ágazat támogatása végrehajtási tapasztalatok és támogatási lehetőségek 2015-ben

A szőlő-bor ágazat támogatása végrehajtási tapasztalatok és támogatási lehetőségek 2015-ben A szőlő-bor ágazat támogatása végrehajtási tapasztalatok és támogatási lehetőségek 2015-ben Angyal László igazgató Lakitelek, 2015. január 28. TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Ültetvényhez kapcsolódó területalapú

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.10. COM(2012) 737 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 184. cikke (8) bekezdésének megfelelően, a 2008.

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban:

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: 1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT 1. melléklet Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: a pályázók kiválasztása (a táblázat 1. munkalapja); a projekt kedvezményezettek általi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Támogatási lehetőségek 2015-ben a borgazdaságban, munka kapcsolat az MVH és a HNT között

Támogatási lehetőségek 2015-ben a borgazdaságban, munka kapcsolat az MVH és a HNT között Támogatási lehetőségek 2015-ben a borgazdaságban, munka kapcsolat az MVH és a HNT között Horváthné Laki Tímea osztályvezető Eger, 2015. január 21. TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Ültetvényhez kapcsolódó területalapú

Részletesebben

ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 8. sz. különjelentés

ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 8. sz. különjelentés ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 8. sz. különjelentés 2013 Az erdők gazdasági értékének növeléséhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás HU 8 2013. sz. különjelentés

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

A borpiac közös szervezése *

A borpiac közös szervezése * 2008.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 323 E/279 Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával

Részletesebben

ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 11 sz. különjelentés

ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 11 sz. különjelentés ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 11 sz. különjelentés 2013 A bruttó nemzeti jövedelemre (GNI) vonatkozó adatok helytállósága: strukturáltabb és célirányosabb megközelítés javítaná a Bizottság ellenőrzéseinek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.15. COM(2014) 242 final A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE MEGFELELŐ-E A BORÁGAZATOT CÉLZÓ UNIÓS BERUHÁZÁSI ÉS PROMÓCIÓS TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÁSA,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012.

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. Az EU emblémájának használata az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. október Szervezeti közlemény 2 Bevezetés számos olyan programmal rendelkezik,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.16. COM(2013) 651 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK HU HU A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20.

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. 2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. Kedves Ügyfelünk! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 18.7.2012 2011/0282(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

TAO - Az újabb pályázatok a sportlétesítmények megújítására 2012-04-03 21:35:48 ő i Stadion teljes Évtizedes elmaradást pótolva. 2. Az Egri Városi Sportiskola Kézilabda Szakosztálya révén - több mint 350

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.9.2009 COM(2009) 451 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények)

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények) 2008.6.7. C 141/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Ajánlattételi felhívás 2008 Kultúra program (2007 2013) A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési projektek;

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2011/0276(COD) 2.4.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK AZ UNIÓS STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK SIKERESEN TÁMOGATTÁK-E AZ IPARI ÉS KATONAI BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJÁT?

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK AZ UNIÓS STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK SIKERESEN TÁMOGATTÁK-E AZ IPARI ÉS KATONAI BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJÁT? 2012 ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 23. sz. különjelentés AZ UNIÓS STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK SIKERESEN TÁMOGATTÁK-E AZ IPARI ÉS KATONAI BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJÁT? HU 23 2012. sz. különjelentés

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.2.20.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.2.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.20. C(2015) 861 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.2.20.) a 376/2008/EK rendeletnek a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol behozatalára

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28.

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. A BIZOTTSÁG 1860/2004/EK RENDELETE (2004. október 6.) Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a gazdálkodást segítő támogatásról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... (..) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

2004.3.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

2004.3.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 03/43. kötet Az Európai Unió Hivatalos Lapja 295 32004R0583 2004.3.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 91/1 A TANÁCS 583/2004/EK RENDELETE (2004. március 22.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus,

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

66/2008. (V. 16.) FVM rendelet Hatályos: 2008.05.19-2012.08.28

66/2008. (V. 16.) FVM rendelet Hatályos: 2008.05.19-2012.08.28 66/2008. (V. 16.) FVM rendelet Hatályos: 2008.05.19-2012.08.28 66/2008. (V. 16.) FVM rendelet a közösségi agrármarketing támogatások igénybevételének szabályairól 1 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben