09sz. HU Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "09sz. HU 2014. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK"

Átírás

1 HU sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

2 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel Internet: YouTube: EUAuditorsECA Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu). Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2014 ISBN doi: /70361 Európai Unió, 2014 A sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett. Printed in Luxembourg

3 HU sz. Különjelentés Megfelelő-e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták-e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? (az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján)

4 Tartalomjegyzék 02 Bekezdés Rövidítések Glosszárium I IX Összefoglaló 1 11 Bevezetés 1 11 Az Európai Unió borágazata Az ellenőrzés hatóköre és módszere Észrevételek I. rész. Megfelelő-e a borpiac közös szervezésének keretében végzett beruházási intézkedés kialakítása és végrehajtása, és az intézkedés kellően figyelembe veszi-e a gazdaságosság elvét? A borpiac közös szervezése keretében alkalmazott kiegészítő jellegű beruházási intézkedések szükségessége nincs igazolva és a borpiac közös szervezése keretében folyó beruházások végrehajtása egyes tagállamokban késett, vagy korlátozott volt A felkeresett tagállamok korlátozott mértékben nyújtanak bizonyosságot arról, hogy csak a pénzügyileg életképes projekteket támogatják és nem értékelik szisztematikusan a projektköltségek ésszerűségét II. rész. Megfelelő-e a promóciós intézkedés kialakítása, és azt hatékonyan hajtják-e végre? Promóciós támogatást kapnak már jó hírnevű és komoly kiviteli hagyományokkal rendelkező nagyvállalatok is amelyek a promóciós intézkedést valószínűleg köztámogatás nélkül is végrehajtották volna ( talált pénz hatás) Az elszámolható kiadások meghatározása 2013-ig nem volt egyértelmű

5 Tartalomjegyzék A tagállamok nem minden esetben ellenőrzik, hogy történt-e szabálytalan kettős finanszírozás A felkeresett tagállamokban az ellenőrzési nyomvonal hiányosságai csökkentik a promóciós tevékenységek meglétének és támogathatóságának biztosítására szolgáló tagállami ellenőrzések eredményességét III. rész. Megfelelően igazolták-e az intézkedések hatását? Az intézkedések monitoringjának és értékelésének középpontjában az outputok és a pénzügyi végrehajtás áll, az elért eredményekről azonban nincs még elegendő információ A közös piacszervezési beruházások és a vidékfejlesztési beruházások hatásait nem lehet könnyen szétválasztani egymástól Nőtt a harmadik országokba irányuló tagállami borkivitel ugyanakkor nehéz megállapítani, hogy ez mennyiben a promóciós intézkedés közvetlen eredménye Következtetések és ajánlások I. melléklet A 27 tagú Európai Unió ellátási mérlegének fő tételei II. melléklet Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet Xb. melléklete A Bizottság válaszai

6 Rövidítések 04 Borpiaci KPSZ: a borpiac közös szervezése EMGA: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap EMVA: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap EU: Európai Unió EU-27: a 27 tagú Európai Unió ha: hektár hl: hektoliter NTP: nemzeti támogatási program OEM: oltalom alatt álló eredetmegjelölés OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés USD: amerikai dollár

7 Glosszárium 05 A szeszesital piac ellátását szolgáló lepárlási intézkedés: a termelők részére hektáronkénti támogatás formájában július 31-ig olyan borok előállításához nyújtható támogatás, amelyeket szeszes ital készítéséhez párolnak le. Beruházási intézkedés: olyan, feldolgozólétesítményekre, borászati infrastruktúrára és bormarketingre irányuló tárgyi vagy nem tárgyi beruházásokhoz nyújtott támogatás, amelyek javítják a vállalkozás összteljesítményét, és az alábbiak közül egy vagy több pontot érintenek: a) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletében említett termékek előállítása vagy forgalmazása; b) a XIb. mellékletben említett termékekhez kapcsolódó új termékek, eljárások és technológiák kifejlesztése. Borászati év: a borászati termékek előállítási éve az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XII. részében leírtak szerint. A borászati év minden év augusztus 1-jétől a következő év július 31-éig tart. Egyéb borok: a promóciós intézkedésekből nem támogatható borok, például olyan asztali borok, amelyeken nem szerepel a szőlő fajtájának jelzése. Egységes támogatási rendszer: a legtöbb korábbi közvetlen támogatási rendszert kiváltó támogatási rendszer, amelyben a támogatáshoz nem kapcsolódik termelési kötelezettség. Ehelyett a támogatás teljes összegű kifizetésének az a feltétele, hogy a gazdálkodó helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban tartsa a teljes földterületét, és eleget tegyen a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeknek (ez az úgynevezett kölcsönös megfeleltetés). A tagállamok az 1782/2003/EK rendelet III. címének 3. fejezete szerinti támogatási jogosultságoknak az említett rendelet VII. mellékletének O. pontjával összhangban történő odaítélése révén támogatást nyújthatnak a szőlőtermelőknek. Eredményesség: az eredményesség elve azt jelenti, hogy a kitűzött konkrét célok és a kívánt eredmények megvalósulnak. Export visszatérítés: a közös agrárpolitika keretében az Európai Unió meghatározza egyes mezőgazdasági termékek minimumárát. Ezek a minimumárak sok esetben meghaladják az adott termékek világpiaci árát. Amikor az előállított termékeket harmadik országba (azaz az EU n kívülre) kell exportálni, ki kell egyenlíteni az uniós és a világpiaci ár közötti különbséget. Ezt a kiegyenlítést az exportőröknek fizetett export visszatérítés biztosítja. Az export visszatérítések összege a kifizetés időpontjától, a termelési ágazattól és az előállított terméktől függően eltér. Fajtabor: földrajzi jelzéssel nem ellátott bor, amelyen bizonyos feltételek mellett feltüntethető a szőlőfajta. Ezek a borok promóciós intézkedéssel támogathatók. Gazdaságosság: a gazdaságosság elvének lényege bizonyos szintű output vagy eredmény legalacsonyabb költségráfordítással való elérése. Gondos pénzgazdálkodás: az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet (a továbbiakban: a költségvetési rendelet, HL L 248., ) 27. cikke értelmében a gondos pénzgazdálkodás fogalmát a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elvei alkotják.

8 Glosszárium 06 Hatékonyság: a hatékonyság elvének lényege a felhasznált erőforrások és az elért outputok vagy eredmények közötti legjobb kapcsolat. Kivágási támogatás: a szőlőtermelőknek az adott parcella vagy mezőgazdasági üzem teljes szőlőállományának végleges felszámolásáért nyújtott támogatás. Kockázati alapokra vonatkozó intézkedés: a kockázati alapok segítséget nyújtanak azoknak a termelőknek, akik a piaci ingadozások ellen kívánják biztosítani magukat. A kockázati alapok felállításához biztosított közösségi támogatás az alap adminisztratív költségeit fedező, átmeneti és csökkenő mértékű támogatás formájában nyújtható. Ezt az intézkedést egyetlen tagállam sem választotta. Krízislepárlás: július 31-ig a tagállamok döntése alapján, indokolt kényszerhelyzetben a borfelesleg önkéntes vagy kötelező lepárlásához e felesleg csökkentése vagy megszüntetése, és egyúttal a szüretek közötti ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében nyújtható támogatás. Melléktermék lepárlási intézkedés: a borkészítés során keletkező melléktermékeknek (a szőlőtörkölynek és a borseprőnek) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet XVb. mellékletének D. pontjában szereplő feltételeknek megfelelően végzett önkéntes vagy kötelező lepárlásához nyújtott támogatás. Nemzeti támogatási program/nemzeti költségvetési keret: a bortermelő tagállamok a borpiac közös szervezésére nyújtott forrásokat nemzeti támogatási programokon keresztül használják fel a borágazat megsegítését célzó különös támogatási intézkedések finanszírozására (az 1234/2007/EK rendelet 103i. cikke). A tagállamok a borágazatot szabályozó előírásoknak megfelelő intézkedéseket tartalmazó, ötéves támogatási programot nyújtanak be a Bizottságnak (az 1234/2007/EK rendelet 103k. cikke). Programozási időszak: a nemzeti támogatási programok öt évre szólnak. Az első programozási időszak 2009-től 2013-ig, a második 2014-től 2018-ig tart. Promóciós intézkedés: a közösségi borokat érintő tájékoztató és promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás. A promóciós intézkedések oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező, illetve a szőlő fajtájának jelzésével ellátott borokra vonatkoznak. Ezek az intézkedések kizárólag az alábbiak lehetnek: a) PR tevékenységek, promóciós és reklámtevékenységek; b) nemzetközi jelentőségű eseményeken, vásárokon vagy kiállításokon való részvétel; c) tájékoztató kampányok; d) új piacok felmérése a piacbővítés érdekében; e) a tájékoztató és promóciós intézkedések eredményeit felmérő tanulmányok készítése. A promóciós tevékenységekhez nyújtott közösségi hozzájárulás nem lépheti túl az elszámolható kiadások 50%-át (az 1234/2007/EK rendelet 103p. cikke).

9 Glosszárium 07 Sűrített szőlőmust: olyan nem karamellizált szőlőmust, amelyet a szőlőmust részleges vízelvonásával állítanak elő; ehhez a közvetlen hőhatás kivételével bármely engedélyezett módszert fel lehet használni. Szőlőültetvények szerkezetátalakításával és átállásával kapcsolatos intézkedés: a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállási támogatása kizárólag a következő tevékenységek közül egyre vagy többre nyújtható: a) fajtaváltás, ideértve az átoltással történő fajtaváltást is; b) szőlőültetvények áttelepítése; c) a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása. Nem tekinthető szerkezetátalakítási és átállási tevékenységnek a természetes élettartamuk végéhez érő szőlőültetvények rendes megújítása. A szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállási támogatásának formái kizárólag a következők lehetnek: a) a termelőknek az intézkedés végrehajtásából fakadó bevételkiesésért nyújtott ellentételezés; b) hozzájárulás a szerkezetátalakítás és az átállítás költségeihez. Szüreti biztosítási intézkedés: a termelők bevételeinek védelméhez hozzájáruló támogatás olyan esetekben, amikor azokat természeti katasztrófa, kedvezőtlen időjárási jelenség, betegség vagy kártevők által okozott fertőzés veszélyezteti. Talált pénz hatás: az az eset, amikor a támogatott projekt a támogatás nélkül is részben vagy egészében megvalósult volna. Vidékfejlesztési program: valamely tagállam vagy régió által elkészített és a Bizottság által jóváhagyott, a vidékfejlesztési politika végrehajtásának megtervezését szolgáló dokumentum. Zöldszüreti intézkedés: a zöldszüret a szőlőfürtök még éretlen állapotban való teljes megsemmisítése vagy eltávolítása, ezáltal nullára csökkentve az adott terület terméshozamát. A zöldszüreti támogatás az adott tagállam által meghatározott hektáronkénti átalányösszeg formájában, ellentételezésként nyújtható.

10 Összefoglalás 08 I Az Európai Unió (EU) a világ legnagyobb bortermelője. A Tanács 2008-ban reformot vezetett be a borpiac közös szervezése terén, amelynek elsődleges célja az uniós bortermelők versenyképességének javítása, valamint a borágazatban mutatkozó kereslet és kínálat kiegyensúlyozása volt egy olyan helyzetben, amelyet a régóta fennálló strukturális túlkínálat jellemzett. A reform fő pénzügyi eszközei között szerepel egy ideiglenes kivágási program, valamint minden egyes tagállamban nemzeti támogatási programok létrehozása, utóbbiak esetében a tagállamok a rendelkezésre álló 11 intézkedés közül tudják kiválasztani a helyzetüknek legmegfelelőbbet. II A Számvevőszék egy korábbi ellenőrzésében 1 a szőlőültetvények kivágását vizsgálta, amelynek elsődleges célja a kereslet és kínálat kiegyensúlyozása volt. A jelenlegi ellenőrzés során pedig azt vizsgálta a Számvevőszék, hogy megfelelő e a borágazatot célzó beruházási és promóciós támogatás irányítása, és hogy igazolták e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását. A Számvevőszék megállapítja, hogy a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítását a számvevőszéki ellenőrzés tárgyát képező kezdeti években hátrányosan érintették az e jelentésben leírt kialakítási és végrehajtási hiányosságok, az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatás pedig nem mindig igazolható. III Egy kifejezetten a borágazatot célzó kiegészítő beruházási intézkedés szükségessége nincs igazolva, mivel az már a vidékfejlesztési politika keretében is létezett. Ebből a kiegészítő jellegű intézkedésből bonyodalmak adódhatnak, adminisztratív akadályokat hozott létre, és egyes tagállamokban késedelmes végrehajtáshoz vezetett, illetve a támogatható beruházások körének túlzott korlátozását eredményezte. A számvevőszéki ellenőrzés időpontjában a tagállamok által eredetileg megállapított előirányzatok jelentős részét már át kellett csoportosítani a nemzeti támogatási programok más intézkedéseihez. IV Továbbá a beruházási intézkedés végrehajtása során nem vették kellően figyelembe a gazdaságosság elvét. A legtöbb ellenőrzött tagállam nem gondoskodott arról, hogy csak életképes projektek kapjanak támogatást, és fennáll a túlköltekezés kockázata, mivel a projektköltségek ésszerűségét nem értékelték szisztematikusan. V A promóciós tevékenységeket új piacok meghódítása vagy régi piacok visszaszerzése helyett gyakran piac konszolidációjára használják fel. Az elsősorban kkv k támogatására szánt összegekből nagyvállalatokat is finanszíroztak. VI A promóciós intézkedés végrehajtása során a tagállamok nem elég szelektíven jártak el. Külön megemlítendő, hogy a Számvevőszék olyan egyértelmű eseteket tárt fel, ahol a kedvezményezettek uniós támogatás nélkül is vállalni tudták volna a promóciós tevékenységek költségeit. Ráadásul a promóciós tevékenységek költségeit, az állandó költségeket és az intézkedéseket végrehajtó szervek költségeit nem igazolták megfelelően: a bizonylatok elégtelenek, illetve hiányosak voltak. Mindez csökkenti a promóciós tevékenységek meglétének és támogathatóságának biztosítására szolgáló tagállami dokumentum ellenőrzések eredményességét. VII A promóciós intézkedésre a tagállamok által elkülönített források összege a költségvetési tervezet szerint a as programozási időszakban a korábbi programozási időszak kiadásaihoz képest több mint kétszeresükre nőnek 2. Tekintve, hogy a tagállamok a promóciós tevékenységekre a as költségvetésben eredetileg meghatározott keret felhasználása során is nehézségekbe ütköztek, fennáll a kockázat, hogy a as időszak költségvetése túlságosan magas, ami veszélyezteti a gondos pénzgazdálkodás elveinek alkalmazását. 1 7/2012. sz. különjelentés: A borpiac közös szervezésének reformja: eddigi eredmények (http://eca.europa.eu). 2 A as programozási időszakban 522 millió eurót költöttek promóciós intézkedésekre. A as programozási időszakra a tagállamok millió eurót különítettek el a promóciós intézkedésre (EU-27). Ez az előző időszak kiadásaihoz képest 121%-os növekedést jelent.

11 Összefoglalás 09 VIII A Bizottság és az ellenőrzött tagállamok még nem állítanak elő elegendő releváns adatot ahhoz, hogy látni lehessen az intézkedéseknek tulajdonítható közvetlen eredményeket. A beruházási intézkedés esetében a közös piacszervezési beruházások és a vidékfejlesztési beruházások hatásait nem könnyű szétválasztani egymástól. A promóciós intézkedés esetében az alkalmazott eredménymutatók túlságosan sok, a promóciós tevékenységektől független változót foglalnak magukban. Az intézkedés eredményei ezért mindeddig még nem nyertek bizonyítékot. IX Ezen észrevételek alapján a Számvevőszék a következőket ajánlja: A beruházási intézkedés esetében: a) A támogatási rendszer ésszerűsítése érdekében a Bizottság kövesse figyelemmel az támogatások felhasználási arányát, elemezze az intézkedés iránti igényt, és mérje fel, hogy más mezőgazdasági ágazatokhoz képest szüksége van e a borágazatnak kiegészítő beruházási támogatásra. b) A tagállamok a projektköltségek ésszerűségének és a kérelmezők pénzügyi alkalmasságának szisztematikus értékelésével csökkentsék a gazdaságossági kockázatot. Ezen értékelések eredményéről készüljön megfelelő dokumentáció. A Bizottság gondoskodjon arról, hogy a tagállamok eredményesen végezzék el ezeket az ellenőrzéseket. A promóciós intézkedés esetében: a) A vonatkozó rendeletnek korlátoznia kell azt, hogy egy adott kedvezményezett minden egyes programozási időszakban ugyanazon célországokra vonatkozó promóciós programot nyújt be. A Bizottság ezenfelül a márkahirdetés támogathatósága tekintetében korlátozza az intézkedés hatókörét, és helyezzen nagyobb hangsúlyt a kkv k promóciós intézkedéshez való hozzáférésének megkönnyítésére. b) A talált pénz hatás kockázatának minimálisra csökkentése érdekében a Bizottság gondoskodjon arról, hogy a tagállamok a kiválasztási eljárásaik során írják elő, hogy a kedvezményezettek számára annak egyértelmű igazolását, hogy szükségük van az Unió támogatására, és a szokásos működési költségeket nem az uniós költségvetésből fedezik. c) A Bizottság gondoskodjon arról, hogy a járulékos költségeket, például a végrehajtó szervek költségeit és az állandó költségeket megfelelően igazolják, és hogy azok legfeljebb az összköltség egy adott hányadára korlátozódjanak. d) A tagállamok biztosítsák, hogy minden egyes promóciós támogatáshoz az adott megfelelően dokumentált tevékenységgel összekapcsoló, megfelelő ellenőrzési nyomvonal készüljön. e) A Bizottság írja elő a tagállamok számára, hogy szigorúbban értékeljék a promóciós projektek eredményeit. A promóciós tevékenységek eredményeit elsősorban a kedvezményezett, ne pedig a teljes uniós borágazat szintjén vizsgálják. A tagállamok a promóciós tevékenységek végén a kedvezményezettek által készített jelentéseket hatékonyabban felhasználva értékeljék és összesítsék e tevékenységek eredményeit. f) Megfelelő idő eltelte után a Bizottság elemezze, hogy a as időszakra szóló nemzeti támogatási programokra előirányzott költségvetés hogyan illeszkedik az uniós borágazat szükségleteihez és a tagállamok támogatásfelhasználási képességéhez. Ezen elemzés alapján a Bizottság szükség esetén igazítsa ki a költségvetést, ösztönözve ezáltal a tagállamokat az intézkedések hatékonyabb alkalmazására.

12 Bevezetés 10 Az Európai Unió borágazata 01 Az Európai Unió a világ legnagyobb bortermelője. Az Unió hozzávetőleg 3 millió hektárnyi szőlőültetvényén évente átlagosan mintegy 158 millió hl bort állít elő. Az éves uniós átlagfogyasztás körülbelül 127 millió hl 3. A 2011/2012-es borászati évben mintegy 23 millió hl bort exportáltak harmadik országokba és 14 millió hl bort importáltak, előbbi 8,6 milliárd euró, utóbbi 2,4 milliárd euró piaci értéknek felel meg 4 (lásd: az I. mellékletben szereplő borpiaci ellátási mérleg) ben, amikor a Bizottság megkezdte a közös piacszervezés (KPSZ) reformjával kapcsolatos előkészítő munkát, a borágazat becslések szerint 18,5 millió hl strukturális többletet termelt. 03 A Bizottság a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett közleményében 5 kijelentette, hogy a közös piacszervezés reformját elsősorban a kereslet és a kínálat közötti növekvő egyensúlyhiány indokolta ben a Bizottság hatásvizsgálatot 6 tett közzé, amelyben értékelte az uniós borágazat helyzetét. A hatásvizsgálat megerősítette, hogy fenntarthatatlan piaci egyensúlyhiány áll fenn, és az uniós borok versenyképessége gyengült a nem uniós borokkal szemben ban a 479/2008/EK tanácsi rendelet 7 bevezette a borpiac közös szervezésének reformját. A hatásvizsgálat szerint a borpiac közös szervezésének reformja két fő célt szolgált: az európai borok versenyképességének javítását, és a kereslet és a kínálat közötti nagyobb egyensúly biztosítását augusztus 1-je óta a piaci intervenciós intézkedéseket, például a lepárlást, az export visszatérítést és a tárolási intézkedéseket fokozatosan csökkentették, és július 31-én ezek az intézkedések végleg megszűntek 8. A piaci intervenciós kiadások a borpiac közös szervezésének reformját megelőző időszakhoz (2007/2008) képest évi 364 millió euróról a 2012/2013-as évre nullára csökkentek. 3 Eurostat, borpiaci ellátási mérleg az utolsó 5 borászati év (2007/ /2012) átlaga. 4 Adatok forrása: Eurostat, COMEXT-adatbázis, lekérdezés dátuma: július COM(2006) 319 végleges, SEC(2007) 893 végleges, A Tanács április 29-i 479/2008/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, (HL L 148., , 1. o.) augusztusában a rendeletet hatályon kívül helyezték, és a borpiac közös szervezése bekerült a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 299., , 1. o.) létrehozott egységes KPSZ be. 8 Csak a melléktermék lepárlás maradt meg, mivel ez a minőségi és környezetbarát bortermelést hivatott biztosítani.

13 Bevezetés A as programozási időszakra szóló, megújult borpiaci KPSZ főbb pénzügyi eszközei a következők: a) A szőlőültetvények önkéntes kivágása, amelynek célja a piaci feltételekkel összhangban álló borágazat megteremtése volt a kevésbé versenyképes szőlőültetvények végleges felszámolása révén. Ez a program a 2010/2011-es borászati évben ért véget. A program keretében ha területű szőlőültetvényt vágtak ki. A programra elkülönített uniós források összege hozzávetőleg 1025 millió euró volt. b) Nemzeti támogatási program, más néven nemzeti boríték : a 11 rendelkezésre álló intézkedés közül választott intézkedésekből álló, ötéves támogatási program kidolgozásához a tagállamok rendelkezésére bocsátott célzott költségvetés 9. E támogatási programokat jóváhagyásra benyújtják a Bizottságnak. 18 tagállam éves költségvetésben részesül a nemzeti támogatási programjához. Az első ötéves programozási időszak teljes költségvetése 5,3 milliárd euró. A kapcsolódó éves tagállami költségvetési összegek felsorolása a II. mellékletben található. c) Összegek átcsoportosítása 10 meglévő vidékfejlesztési programokba a bortermelő régióknak nyújtott vidékfejlesztési támogatás növelése céljából. 07 Az egységes támogatási rendszertől 11 eltekintve a tagállamok által a as programozási időszakra vonatkozóan nemzeti támogatási programjaikban bevezetett, pénzügyi szempontból legfontosabb intézkedések a következők voltak: a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállása (a nemzeti támogatási programok költségvetésének 43%-a, azaz az ötéves időszak során több mint 2 milliárd euró), promóció és beruházások (e két intézkedés mindegyike a nemzeti támogatási programok költségvetésének 10%-át teszi ki, azaz összegük 522, illetve 518 millió euró) (lásd: 1. ábra). E három intézkedés célja a borágazat versenyképességének javítása, és a borpiac új közös szervezésének azt a törekvését tükrözik, hogy a piaci intervenciós intézkedéseket piacorientált intézkedések váltsák fel. 9 Ezek az intézkedések a következők: a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása; zöldszüret; kockázati alapok; szüreti biztosítás; egységes támogatási rendszer; promóció; beruházások; melléktermék lepárlás; valamint három, július 31-én megszüntetett ideiglenes intézkedés (a szeszesital piac ellátását szolgáló lepárlás; a krízislepárlás és a sűrített szőlőmust használata). 10 Ezeket az összegeket az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., , 1. o.) 190a. cikkének (2) bekezdésében határozták meg, a borpiac közös szervezéséről szóló, május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 179., , 1. o.) értelmében a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 209., , 1. o.) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, a piacok szabályozását célzó intervenciókra fordított korábbi kiadások alapján. 11 Az egységes támogatási rendszer a nemzeti támogatási programokon belül elérhető intézkedések egyike, de nem tekinthető úgy, mint amely közvetlenül hozzájárul a borágazat versenyképességéhez. A as időszakban erre az intézkedésre 510 millió eurót különítettek el.

14 Bevezetés ábra A legfontosabb intézkedések nemzeti támogatási programokon belüli részaránya ( as programozási időszak) Megszüntetett intézkedések ** 13% Egyéb * 14% Szerkezetátalakítás 43% Egységes támogatási rendszer 10% Beruházások 10% Promóció 10% * Melléktermék lepárlás, szüreti biztosítás, zöldszüret és az 1493/1999/EK rendelet szerinti folyamatban lévő tervek. ** A 2012/2013-as borászati év óta megszüntetett intézkedések: a szeszesital piac ellátását szolgáló lepárlás és krízislepárlás; sűrített szőlőmust használata. Forrás: Bizottság a tagállamok által benyújtott pénzügyi táblázat, október. 08 A beruházási intézkedés feldolgozólétesítményekre, borászati infrastruktúrára és bormarketingre irányuló tárgyi vagy nem tárgyi beruházásokhoz nyújtott támogatást jelent. A támogatás célja a vállalkozás összteljesítményének javítása 12. A támogatható beruházási műveleteket a tagállamoknak kell meghatározniuk. A legmagasabb támogatási arány a támogatható beruházási költségek 40%-a 13, amely a Számvevőszék által kiválasztott projektek esetében az új palackzáró gépre adott 6000 eurótól a több szövetkezetet egyesítő új szövetkezet építésére és felszerelésére folyósított 10,3 millió euróig terjedt. 12 Az 1234/2007/EK rendelet 103u. cikke. 13 Egyéb támogatási arányok: 50% az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., , 25. o.) értelmében konvergenciarégiónak minősülő régiókban, 75% az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, január 30-i 247/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 42., , 1. o.) szerinti legkülső régiókban, illetve 65% az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei tengeri szigetek javára történő meghatározásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet módosításáról szóló, szeptember 18-i 1405/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 265., , 1. o.) értelmében vett kisebb égei tengeri szigetek esetében.

15 Bevezetés A promóciós intézkedés a közösségi borokat érintő, harmadik országbeli tájékoztató és promóciós intézkedések támogatását jelenti, ezzel javítva versenyképességüket az adott országokban 14. Ez az intézkedés az alábbiakat foglalja magában: PR tevékenységek, promóciós és reklámtevékenységek különösen a közösségi termékek előnyeinek kiemelésével, főként a minőség, az élelmiszer biztonság és a környezetbarát jelleg tekintetében; nemzetközi jelentőségű eseményeken, vásárokon, kiállításokon való részvétel; tájékoztató kampányok különösen az eredetmegjelölésekre, a földrajzi jelzésekre és a biotermelésre vonatkozó közösségi rendszerekre vonatkozóan; új piacok felmérése a piacbővítés érdekében; a tájékoztató és promóciós intézkedések eredményeit felmérő tanulmányok A promóciós intézkedések esetén a legmagasabb támogatási arány az elszámolható költségek 50%-a, amely a Számvevőszék által kiválasztott projektek esetében a PR tevékenységekre adott eurótól a fenti bekezdésben ismertetett promóciós tevékenységekből álló komplett csomagra adott 32,6 millió euróig terjedt. 11 A nemzeti támogatási programban szereplő beruházási és promóciós intézkedések a Bizottság és a tagállamok közötti megosztott irányítás alá tartoznak. Ez azt jelenti, hogy az intézkedések irányításának teljes felelőssége a Bizottságot terheli, jóllehet a végrehajtást a tagállamokra bízzák. Ennélfogva a beruházási és promóciós intézkedések végrehajtása és a kapcsolódó kontrollrendszerek működtetése nagyrészt a tagállamok felelőssége 16. Az ilyen intézkedések végső kedvezményezettjeinek teljesíteniük kell az uniós és tagállami, illetve regionális jogszabályokban előírt feltételeket. 14 A mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, december 17-i 3/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 3., , 1. o.) alapján a Bizottság közvetlen támogatást nyújthat az európai uniós borosztályozási rendszerekről szóló tájékoztató kampányokhoz. Az ilyen általános jellegű tájékoztató kampányok különböznek az ebben a jelentésben érintett célzott támogatási tevékenységektől november 21-én a Bizottság javaslatot tett a 3/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezésére és felváltására. A javaslat szerint a támogatást a bort más mezőgazdasági termékekkel összekapcsoló tájékoztató és promóciós intézkedésekhez is biztosítani kell, feltéve, hogy más uniós intézkedés keretében erre nem nyújtanak támogatást. 15 Az 1234/2007/EK rendelet 103p. cikke. 16 A borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló a borpiac közös szervezéséről szóló tanácsi alaprendeletet végrehajtó, június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 170., , 1. o.) 76. cikke a következőt írja elő: E rendelet vagy más közösségi jogszabály különös rendelkezéseinek sérelme nélkül, a tagállamok bevezetik a 479/2008/EK rendelet és e rendelet megfelelő alkalmazásához szükséges ellenőrzéseket és intézkedéseket. Ezeknek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, hogy biztosíthassák a Közösségek pénzügyi érdekeinek megfelelő védelmét.

16 Az ellenőrzés hatóköre és módszere A borpiac közös szervezéséről szóló utolsó számvevőszéki különjelentés 2012-ben jelent meg 17. A jelentés a borpiac közös szervezésének reformjához kapcsolódó támogatási rendszerek közül a pénzügyi szempontból legfontosabb kettővel a szőlőültetvények kivágásával és a szőlőültetvényeken történő fajtaváltással foglalkozott, és azt vizsgálta, hogy azok hozzájárulnak e az uniós borpiaci kereslet és kínálat kiegyensúlyozásához, amely a reform két legfőbb célkitűzésének egyike (lásd: 4. bekezdés). A borpiac közös szervezésével kapcsolatos reform teljes körű ellenőrzése érdekében a Számvevőszék a tagállamok által nemzeti támogatási programjaikba beválasztott legfontosabb versenyképességi intézkedéseket a beruházásokat és a promóciót is meg kívánta vizsgálni. Az ellenőrzés a következő kérdésekre kívánt választ adni: Megfelelő e a borágazatot célzó uniós beruházási és promóciós támogatás irányítása, és igazolták e annak az uniós borok versenyképességére gyakorolt hatását? 13 Ellenőrzése során a Számvevőszék felmérte, hogy a beruházási és promóciós intézkedéseket megfelelően tervezték e meg. Megvizsgálta továbbá a rendelkezésre álló monitoring- és értékelési adatokat, hogy azok alapján megállapítsa, vajon a Bizottság és a tagállamok hatékonyan megvalósították e a várt eredményeket. A beruházási intézkedés tekintetében a Számvevőszék már ellenőrizte a vidékfejlesztési politika keretében végzett hasonló intézkedések hatékonyságát 18. Ezúttal ezért az intézkedés gazdaságosságával kapcsolatos szempontokat, például a támogatott intézkedések pénzügyi életképességét és a költségek ésszerűségét helyezte előtérbe. Az ellenőrzés hatókörét a következő főbb alkérdések tükrözik: a) Megfelelő e a borpiac közös szervezésének keretében végzett beruházási intézkedés kialakítása és végrehajtása, és kellően figyelembe veszi e a gazdaságosság elvét? b) Megfelelő e a promóciós intézkedés kialakítása, és azt hatékonyan hajtják e végre? c) Megfelelően igazolták e az intézkedések hatását? 14 Az ellenőrzés a 2008/2009-es és a 2010/2011-es borászati év között finanszírozott projekteket vizsgálta, azaz a reform végrehajtásának első három évét ölelte fel. A Számvevőszék az érintett bizottsági szolgálatokat, valamint a következő tagállamokat és régiókat kereste fel: Ausztria, Franciaország (Aquitaine és Languedoc Roussillon régió), Olaszország (Lazio és Veneto régió), Portugália és Spanyolország (Katalónia régió). Az öt felkeresett tagállam az első programozási időszak ( ) során a promóciós kiadások 95%-áért, illetve a beruházási intézkedésekre fordított kiadások 82%-áért felel. 17 7/2012. sz. különjelentés. 18 8/2012. sz., 1/2013. sz. és 6/2013. sz. különjelentés (http://eca.europa.eu).

17 Az ellenőrzés hatóköre és módszere A Számvevőszék összesen 37 kedvezményezettnél végzett helyszíni ellenőrzést, 23 esetben promóciós, 11 esetben beruházási, 3 esetben pedig mindkét típusú projekt vizsgálata céljából. Ezenfelül 73 projektet választott ki dokumentumalapú vizsgálatra. Összesen 113 projektet elemzett (ebből 79 promóciós, 34 pedig beruházási projekt volt) 19. A minta kiválasztása a projektek lényegessége és a kedvezményezettek típusa alapján történt úgy, hogy azok tükrözzék az adott tagállamra jellemző támogatott projektek spektrumát. 19 A vizsgált promóciós projektek száma meghaladja a beruházási projektek számát, mivel két tagállamban a kiválasztott beruházási intézkedés végrehajtása késett, egy tagállam pedig úgy döntött, hogy nem hajtja végre ezt az intézkedést.

18 Észrevételek 16 I. rész. Megfelelő e a borpiac közös szervezésének keretében végzett beruházási intézkedés kialakítása és végrehajtása, és az intézkedés kellően figyelembe veszi e a gazdaságosság elvét? 16 A gondos pénzgazdálkodás szempontjából kulcsfontosságú a helyes tervezés. A beruházási intézkedés olyan típusú vállalkozások részére nyújt köztámogatást, amelyek a vidékfejlesztési politika keretében is jogosultak uniós támogatásra. A borpiac közös szervezésének keretében végzett intézkedés kialakítása akkor tekinthető megfelelőnek, ha az olyan pontosan meghatározott igényeknek tesz eleget, amelyekre meglévő intézkedések nem kínálnak megoldást. Ezenfelül nem jelenthet felesleges adminisztratív terhet a végrehajtó hatóságok számára. A borpiac közös szervezése keretében alkalmazott kiegészítő jellegű beruházási intézkedések szükségessége nincs igazolva 18 A (valamennyi mezőgazdasági ágazatot érintő általános alkalmazással szemben a) borágazatra irányuló célzott alkalmazás ellenére a borpiac közös szervezéséhez kapcsolódó beruházási intézkedés alkalmazási köre lényegében megegyezik a 121. sz. ( Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése ) és a 123. sz. ( A mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése ) vidékfejlesztési beruházási támogatási intézkedések alkalmazási körével. Továbbá, amint az az 1. háttérmagyarázatban is olvasható, a borpiac közös szervezéséhez kapcsolódó intézkedés célja azonos a két vidékfejlesztési vonatkozású beruházási intézkedés céljával ben, illetve 2010-ben e költségvetési átcsoportosítás összege 40,5, illetve 80,9 millió euró volt. 17 Ahhoz, hogy a beruházási intézkedések végrehajtása során kellően figyelembe vegyék a gazdaságosság elvét, a tagállamoknak adminisztratív ellenőrzéseket és eljárásokat kell bevezetniük a következők céljából: a) a támogatást pénzügyileg életképes projektek kapják: annak elkerülése érdekében, hogy a közforrásokat idejekorán meghiúsuló projektekre pazarolják, a tagállamoknak megfelelő életképességi vizsgálatok révén elemezniük kell a kérelmező pénzügyi helyzetének rendezettségét, és ezt a vizsgálatot dokumentálniuk kell; b) a kedvezményezettek által igényelt projektköltségek ésszerűek. Ezt az ellenőrzést megfelelő értékelési rendszer például referenciaköltségek, több ajánlat összehasonlítása vagy értékelő bizottság alkalmazásával kell elvégezni. 19 Az új borpiaci KPSZ szel a bortermelő régiók az e régiókban zajló vidékfejlesztési programokra szánt megnövekedett költségvetési előirányzatok nyomán több vidékfejlesztési támogatásban részesülnek. Az 1234/2007/EK rendelet Xc. melléklete értelmében 2011-től kezdődően ez a növekedés évente 121,4 millió euró 20.

19 Észrevételek háttérmagyarázat A borpiac közös szervezéséhez és a vidékfejlesztéshez kapcsolódó beruházási intézkedések célja azonos a) A borpiac közös szervezetéséhez kapcsolódó beruházási intézkedés (az 1234/2007/EK rendelet 103u. cikkének (1) bekezdése): Támogatás nyújtható az olyan, feldolgozólétesítményekre, borászati infrastruktúrára és bormarketingre irányuló tárgyi vagy nem tárgyi beruházásokhoz, amelyek javítják a vállalkozás összteljesítményét [ ]. b) 121. sz. vidékfejlesztési intézkedés (az 1698/2005/EK rendelet cikkének (1) bekezdése): A 20. cikk b) pontjának i. alpontjában előírt támogatásban azok a tárgyi és/vagy nem tárgyi beruházások részesülnek, amelyek: a) javítják a mezőgazdasági üzem összteljesítményét [ ]. c) 123. sz. vidékfejlesztési intézkedés (az 1698/2005/EK rendelet 28. cikkének (1) bekezdése): A 20. cikk b) pontjának iii. alpontjában előírt támogatásban olyan tárgyi és/vagy nem tárgyi beruházások részesülnek, amelyek: a) javítják a vállalkozás általános teljesítményét [ ]. 21 A Tanács szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (HL L 277., , 1. o.). 20 A as időszakban kilenc tagállam (Cseh Köztársaság, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Magyarország, Ausztria és Szlovákia) felvette nemzeti támogatási programjába a beruházási intézkedést, míg kilenc másik tagállam (Bulgária, Görögország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Portugália, Románia, Szlovénia és az Egyesült Királyság) nem 22. Portugália azért döntött úgy, hogy a beruházási intézkedést nem veszi fel nemzeti támogatási programjába, mert a vidékfejlesztési program keretében már elegendő támogatás állt rendelkezésre: mi több, a as vidékfejlesztési programozási időszakban a két vidékfejlesztési beruházási támogatási intézkedés teljes költségvetésének 13,5%-át a portugál borágazat számára különítették el. 21 A Számvevőszék úgy véli, nem egyértelmű, hogy miért volt éppen a borágazatnak szüksége kiegészítő beruházási támogatásra, hiszen a vidékfejlesztési politika keretében ilyen támogatás már valamennyi mezőgazdasági ágazat számára elérhető volt, a bortermelő régióknak nyújtott vidékfejlesztési támogatásokra elkülönített költségvetési előirányzatokat pedig megnövelték (lásd: 19. bekezdés). A további támogatás rendelkezésre bocsátására irányuló döntést nem támasztották alá tanulmányokkal vagy elemzéssel. 22 Litvánia teljes nemzeti költségvetési keretét promócióra fordította. Luxemburg (a 2009/2010-es évtől kezdődően), Málta és az Egyesült Királyság teljes nemzeti költségvetési keretét az egységes támogatási rendszerre fordította.

20 Észrevételek 18 és a borpiac közös szervezése keretében folyó beruházások végrehajtása egyes tagállamokban késett vagy korlátozott volt 22 Mivel a 2008/2009-es borászati évtől kezdődően a borpiac közös szervezése és a vidékfejlesztés keretében biztosított beruházási intézkedések párhuzamosan futottak, minimálisra kellett csökkenteni a kettős finanszírozás kockázatát. A tagállamok ezért kötelesek voltak a közös piacszervezési intézkedések keretében a vidékfejlesztési programokból finanszírozottaktól eltérő műveleteket támogatni 23. A meglehetősen hasonló intézkedések közötti választóvonal meghatározásának és tiszteletben tartásának szükségessége (különös tekintettel a 123. sz. vidékfejlesztési intézkedés és a borpiaci KPSZ szerinti beruházás elkülönítésére) megnövelte a tagállamok adminisztratív terheit, mivel módosítaniuk kellett a KPSZ szerinti beruházási intézkedés végrehajtása előtt már meglévő vidékfejlesztési programjaikat. 23 Olaszországban és Spanyolországban a fent említett választóvonal meghatározása jelentősen késleltette a borpiaci KPSZ szerinti beruházási intézkedés végrehajtását 24. Ezekben a tagállamokban a vidékfejlesztési programokat regionális szinten irányítják, ezért a választóvonalat régiónként meg kellett húzni. A borpiac közös szervezéséhez kapcsolódó intézkedés végrehajtása három évet késett. Olaszországban mindössze az előre jelzett összeg 44%- át használták fel. 24 Emellett az egyes intézkedések keretében támogatható műveletek elkülönítése Spanyolországban súlyosan korlátozta a KPSZ intézkedés alkalmazási körét. Míg a vidékfejlesztési beruházási intézkedés tartalma nem változott, a borpiac közös szervezésének keretében nyújtott támogatásra csak a spanyol kedvezményezettek által az Unión belül, de Spanyolország nemzeti területén kívül megvalósított beruházások voltak jogosultak. Ennek következtében Spanyolország az egyetlen benyújtott projektre mindössze eurót költött el, noha a as programozási időszak egészére eredetileg 148 millió euró kiadást terveztek. 25 Ausztriában és Franciaországban ezt a választóvonalat központi szinten határozták meg, és a beruházási intézkedést késés nélkül, már a 2008/2009- es borászati évben végrehajtották. A felkeresett tagállamok korlátozott mértékben nyújtanak bizonyosságot arról, hogy csak a pénzügyileg életképes projekteket támogatják Az 1234/2007/EK rendelet 103u. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy nem nyújtható támogatás a nehéz helyzetben lévő vállalkozások[nak] 25. Mindazonáltal egy nehéz helyzetben lévőnek nem minősülő vállalkozásnak a támogatási kérelem időpontjában fennálló bizonytalan pénzügyi helyzete veszélyeztetheti az ilyen vállalkozás által benyújtott projekt életképességét. A hatályos jogszabályok nem kötelezik a tagállamokat explicit módon arra, hogy a támogatás odaítélése előtt életképességi vizsgálatokat végezzenek. 23 A 555/2008/EK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése: A 479/2008/EK rendelet 15. cikke alapján nem nyújtható támogatás egy adott tagállam vagy régió számára az említett rendelet II. címe szerinti nemzeti támogatási programból olyan intézkedésre, amely ugyanennek a tagállamnak vagy régiónak az 1698/2005/EK rendelet szerinti vidékfejlesztési programja alapján támogatásban részesül. 24 A Bizottság december 10-i jelentésének (COM(2012) 737 final) 4.3. pontja a következőképpen szól: E műveleteket ugyanis bizonyos esetekben nehéz volt elhatárolni a vidékfejlesztési programok hasonló műveleteitől, ami késedelmeket okozott az intézkedés végrehajtásában, különösen Olaszországban és Spanyolországban. 25 A Közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról: egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen akár saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai/részvényesei vagy a hitelezői által biztosított források révén arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül szinte teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét.

A szőlő-bor ágazat támogatása végrehajtási tapasztalatok és támogatási lehetőségek 2015-ben

A szőlő-bor ágazat támogatása végrehajtási tapasztalatok és támogatási lehetőségek 2015-ben A szőlő-bor ágazat támogatása végrehajtási tapasztalatok és támogatási lehetőségek 2015-ben Angyal László igazgató Lakitelek, 2015. január 28. TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Ültetvényhez kapcsolódó területalapú

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Támogatási lehetőségek 2015-ben a borgazdaságban, munka kapcsolat az MVH és a HNT között

Támogatási lehetőségek 2015-ben a borgazdaságban, munka kapcsolat az MVH és a HNT között Támogatási lehetőségek 2015-ben a borgazdaságban, munka kapcsolat az MVH és a HNT között Horváthné Laki Tímea osztályvezető Eger, 2015. január 21. TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Ültetvényhez kapcsolódó területalapú

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.2.20.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.2.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.20. C(2015) 861 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.2.20.) a 376/2008/EK rendeletnek a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol behozatalára

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28.

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. A BIZOTTSÁG 1860/2004/EK RENDELETE (2004. október 6.) Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

Vidékfejlesztési program 2014-2020 és támogatási lehetőségek a szőlészet és borászat területén

Vidékfejlesztési program 2014-2020 és támogatási lehetőségek a szőlészet és borászat területén Vidékfejlesztési program 2014-2020 és támogatási lehetőségek a szőlészet és borászat területén Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség XVI. Szőlészeti, Borászati

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l.

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l. LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 3. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Tájékoztató a mezőgazdasági- és az általános csekély összegű

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Pályázók köre: Szakmai és szakmaközi szervezetek PR tevékenység, promóció

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 16. sz. különjelentés

ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 16. sz. különjelentés ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 16. sz. különjelentés 2012 AZ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZER MINT AZ ÚJ TAGÁLLAMOK MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐINEK TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ ÁTMENETI RENDSZER EREDMÉNYESSÉGE

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA Staviczky Péter 1 Bevezetés A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/B. -ában

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás igénybevételéről I. Jogszabályi alap

Részletesebben

4/2015. (II. 19.) FM rendelet. a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról

4/2015. (II. 19.) FM rendelet. a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról 4/2015. (II. 19.) FM rendelet a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

2006R1913 HU 04.08.2009 003.001 1

2006R1913 HU 04.08.2009 003.001 1 2006R1913 HU 04.08.2009 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 1913/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 19. szám 1545 V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 6/2013. (II. 5.) VM rendelete egyes borászati termékek harmadik országokban történõ promóciójának

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA REFORMJA Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság Európai Unión belüli súlya a termelési érték alapján 2006-1,83% 2007-1,86% 2008-2,07% 2009-1,76%

Részletesebben

49/2012. (V. 22.) VM rendelet

49/2012. (V. 22.) VM rendelet 49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Az eredetvédelem aktuális kérdései

Az eredetvédelem aktuális kérdései Az eredetvédelem aktuális kérdései XVI. Szőlészeti, Borászati és Bormarketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes A bor és a szellemi tulajdonvédelem Szabadalom Növényfajta-oltalom

Részletesebben

Támogatások elszámolása, ellenőrzése

Támogatások elszámolása, ellenőrzése Támogatások elszámolása, ellenőrzése 2008.11.07. Számviteli elszámolási kérdések Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás A támogatás lehet jogszabályi előíráson alapuló

Részletesebben

08SZ. HU 2014. Eredményesen integrálta a Bizottság a termeléstől fu ggő támogatást az egységes támogatási rendszerbe?

08SZ. HU 2014. Eredményesen integrálta a Bizottság a termeléstől fu ggő támogatást az egységes támogatási rendszerbe? HU 2014 08SZ. Ku lönjelentés Eredményesen integrálta a Bizottság a termeléstől fu ggő támogatást az egységes támogatási rendszerbe? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között.

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között. Tájékoztatás az új de minimis rendeletről A Gazdaságfejlesztési Operatív Program ("GOP") és a Közép-Magyarországi Operatív Program ("KMOP") Irányító Hatósága az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján

Részletesebben

A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján:

A társasági jog szerint és az AEO-iránymutatásban már használtak alapján: Multinacionális és nagyvállalatok esetében az engedélyezett gazdálkodóként történő elismerés feltételeire és a követendő eljárásra vonatkozó iránymutatás 1. Jogi nyilatkozat Ez az iránymutatás ismerteti

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.4.2005 COM(2005) 155 végleges 2005/0061 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról

Részletesebben

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Az ELTE ÁJTK a (a továbbiakban: KÖB) pályázatot ír ki Kari Kiutazási Támogatás elnyerésére. I. A pályázat célja Azon hallgatók előfinanszírozott, egyszeri Kari

Részletesebben

Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete

Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete F E L H Í V Á S Tisztelt Állampolgárok, önkormányzati, állami és nem állami szervek vezetői, dolgozói (továbbiakban: véleményezők) Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban:

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: 1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT 1. melléklet Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: a pályázók kiválasztása (a táblázat 1. munkalapja); a projekt kedvezményezettek általi

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben

Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 52/2012. (VI. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. július 10. (OR. fr) 10433/09 AGRILEG 87 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a metámnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele

Részletesebben

2006R1974 HU 05.12.2008 003.001 1

2006R1974 HU 05.12.2008 003.001 1 2006R1974 HU 05.12.2008 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének a 1. Alapvető cél Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. július 12-i 1784/1999/EK RENDELETE az Európai Szociális Alapról * AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

VERSENYPOLITIKAI BEVEZETÉS - Állami támogatások

VERSENYPOLITIKAI BEVEZETÉS - Állami támogatások VERSENYPOLITIKAI BEVEZETÉS - Állami támogatások A versenypolitika területei Kartellpolitika Monopóliumok (meghatározó befolyás) Fúziópolitika Állami támogatás Közüzemek Közbeszerzések A versenypolitika

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Ajánlás: Brüsszel, 2009.10.16 COM(2009) 572 végleges 2009/0159 (CNB) A TANÁCS HATÁROZATA A San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása

Részletesebben

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali Simontornya Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára Simontornya Város

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

15SZ. HU 2014. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

15SZ. HU 2014. Ku lönjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 15SZ. Ku lönjelentés A Ku lső Határok Alap elősegítette a pénzu gyi szolidaritást, de javítani kell az eredmények mérésén, és növelni kell az uniós többletértéket EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

SZŐLŐTELEPÍTÉS, KIVÁGÁS, SZERKEZET- ÁTALAKÍTÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

SZŐLŐTELEPÍTÉS, KIVÁGÁS, SZERKEZET- ÁTALAKÍTÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZŐLŐTELEPÍTÉS, KIVÁGÁS, SZERKEZET- ÁTALAKÍTÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Bodnár Péter osztályvezető Budapest, 2013. február 26. MAGYAR NEMZETI BORÍTÉK 1. (ezer ) Intézkedés 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Állami támogatások szabályozása

Állami támogatások szabályozása Állami támogatások szabályozása Az Európai Unió politikája A versenypolitika területei Kartellpolitika Monopóliumok (meghatározó befolyás) Fúziópolitika Állami támogatás Közüzemek Közbeszerzések A versenypolitika

Részletesebben

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről A Kormány a

Részletesebben

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita 93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet A hivatalos k ö z b e s z e r z é si t a n á c s a d ó i t e v é k e n y s é g r ő l 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A minősített a j á n l a t t e v ő k h i v a

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben