ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 H-6724 SZEGED, KOSSUTH L. SGT. 62. T (+3662) , 51 F (+3662) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - a Factory Creative Studio Kft. által nyújtott hoszting-, és domain-szolgáltatásokra - 1. A Szolgáltató neve, címe Szolgáltató neve: Cégjegyzékszám: Factory Creative Studio Grafikai TervezŒ, Kiadó és Szolgáltató Kft. Cg Székhely: 6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 62. SzámlavezetŒ pénzintézet, bankszámlaszám: CIB Bank Rt., ÉrtelmezŒ rendelkezések Szolgáltató ElŒfizetŒ Szolgáltatások Díjszabás SzerzŒdés A Factory Creative Studio Kft.-t jelöli. A továbbiakban: Szolgáltató vagy Factory Creative Studio. Az a természetes, vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezœ gazdasági társaság, aki a Szolgáltató jelen szerzœdési feltételek mellett nyújtott szolgáltatásait megrendeli és igénybe veszi az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szerzœdési nyomtatvány aláírásával. A Szolgáltató által jelen szerzœdés 3. pontjában meghatározott szolgáltatásokat jelöli. Az Általános SzerzŒdési Feltételek 1. számú mellékletében meghatározott, a Szolgáltató által az ElŒfizetŒnek nyújtott szolgáltatás után felszámított díjakat tartalmazó táblázat. A díjszabás mindenkori adatai alapján kerülnek a Szolgáltató által az ElŒfizetŒ felé kibocsátott számlákban szereplœ összegek meghatározásra. Az ElŒfizetŒ és a Szolgáltató között a Szolgáltatások igénybevétele céljából létrejövœ szerzœdés. Tartalma: egyedi szerzœdési nyomtatvány és jelen Általános SzerzŒdési Feltételek. Az Általános SzerzŒdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) augusztus 1-tŒl határozatlan ideig hatályosak. 3. Az Általános SzerzŒdési Feltételek tartalma és tárgya Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató, valamint a Szolgáltatásokat igénybe vevœ ElŒfizetŒ közötti szerzœdés azon elœírásait, amelyeket a Felek a SzerzŒdés alapján magukra nézve kötelezœnek ismernek el. Amennyiben az egyedi SzerzŒdések, valamint jelen ÁSZF rendelkezései egymástól eltérnek, az egyedi SzerzŒdést kell irányadónak tekinteni. Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során a tœle elvárható gondossággal és körültekintéssel jár el, minden tœle elvárható intézkedést megtesz a Szolgáltatás biztonságának és zavartalanságának biztosítása érdekében. PAGE 1 of 19

2 4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása Jelen ÁSZF alapján SZJ egyéb számítástechnikai tevékenység keretében a. Hoszting szolgáltás i. E-Server Base - statikus webszerver bérlet ii. E-Server Dynamic - dinamikus webszerver bérlet I. iii. E-Server Dynamic Pro - dinamikus webszerverbérlet II. iv. E-Server Mail elektronikus levelezés v. Extra szolgáltatás vi. Extra tárhely szolgáltatás vii. VírusellenŒrzés viii. Spam szűrés b. Domain szolgáltatás i. domain-regisztráció ii. domain-átregisztráció iii. domain-parkoltatás iv. másodlagos dns A Szolgáltató az ElŒfizetŒ által személyesen vagy elektronikus úton megrendelt Szolgáltatásokat egyedi SzerzŒdések alapján nyújtja. A szolgáltatások részletes leírását jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. 5. Az elœfizetœi szerzœdés megkötésére vonatkozó eljárás 5.1 Ajánlattétel A szerzœdés megkötésére irányuló ajánlatot az ÁSZF mellékletében található egyedi SzerzŒdés nyomtatványok kitöltésével lehet megtenni. Az ajánlatot a leendœ ElŒfizetŒnek vagy törvényes képviselœjének kell megtennie, és az ajánlatot a Szolgáltatónak címezve visszaküldeni. Az ajánlatnak az egyedi SzerzŒdés megkötéséhez szükséges, jelen ÁSZF 6. pontjában meghatározott elœfizetœi adatokon túl az alábbi adatokat kell minimum tartalmaznia: a Szolgáltatás létesítésének kért idœpontja az igényelt szolgáltatási csomag megjelölése. Amennyiben az ajánlattétel az egyedi SzerzŒdés megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató azt nem tudja érdemben elbírálni. Ebben az esetben Szolgáltató felhívja az ajánlattevœ figyelmét az ajánlat megfelelœ kiegészítésére. 5.2 Az ajánlat elutasítása Az ajánlattevœ által tett ajánlat elutasításra kerül, ha az ajánlattevœnek a Szolgáltatóval szemben lejárt követelése volt bármely egyéb szolgáltatás nyújtásából kifolyóan; vagy az ajánlattevœnek a Szolgáltatóval vagy bármely más szolgáltatóval fennálló bármely megelœzœ szerzœdését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelœzœ 6 hónapon belül felmondták. PAGE 2 of 19

3 5.3 Az elœfizetœi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei Az igénylœ szóban, elektronikus levélben vagy írásban jelzi a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát, majd a Szolgáltató tájékoztatja az igénylœt a szolgáltatás igénybevételének feltételeirœl. Az igénylœ ajánlatot tesz (ld. ÁSZF 5.1 pont), melynek alapján a Szolgáltató és az igénylœ (a továbbiakban együtt: Felek) a szolgáltatási SzerzŒdést írásban köthetik meg. A SzerzŒdés beérkezését követœen Szolgáltató a SzerzŒdés általa aláírt példányának megküldésével/átadásával igazolja a szolgáltatói jogviszony létrejöttét ( visszaigazolás ). A SzerzŒdés a visszaigazolás ElŒfizetŒ részére történœ rendelkezésre bocsátása napján (Szolgáltató általi megküldés napja) jön létre. Az elœfizetœi Szolgáltatások igénybevételének feltétele az egyedi SzerzŒdés megkötése. Az ElŒfizetŒ a Szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát saját felelœsségére másnak nem engedheti át. Az ElŒfizetŒ nem jogosult arra, hogy a szolgáltatási SzerzŒdés megkötésével az Œt megilletœ jogokat egészében harmadik személyre ruházza át. Az ElŒfizetŒ teljes körű felelœsséggel tartozik minden olyan Szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés saját jelszaván keresztül történik. Az ElŒfizetŒt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelœsség terheli. Szolgáltató köteles az ElŒfizetŒ jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. Szolgáltató az ElŒfizetŒ jelszavát csak az ElŒfizetŒvel közli. 6. A SzerzŒdés megkötéséhez szükséges adatok listája, a SzerzŒdés tartalma 6.1 A SzerzŒdés megkötéséhez szükséges elœfizetœi adatok A SzerzŒdés megkötésének elœfeltétele, hogy az igénylœ személyének azonosításához szükséges adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa: Természetes személy ügyfél esetén: igénylœ neve, lakóhelye, tartózkodási helye, személyi igazolvány száma. Korlátozottan cselekvœképes személy esetén a törvényes képviselœ fenti adatai is szükségesek. Nem természetes személy ügyfél esetén: igénylœ neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma, a nem természetes személy nevében eljáró képviselœ neve, személyi igazolvány száma vagy útlevél száma, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt, a törvényes képviselœ által aláírt meghatalmazás egy példánya. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenœrizze. Amennyiben a szolgáltatási SzerzŒdés megkötéséhez szükséges adatokat az ügyfél nem vagy hamisan adja meg, úgy a SzerzŒdés annak megkötésének idœpontjára visszamenœleges hatállyal érvénytelen. PAGE 3 of 19

4 6.2 SzerzŒdési idœszak, a SzerzŒdés tartama A SzerzŒdés határozatlan idœre jön létre. A Szolgáltató és az ElŒfizetŒ egyezœ akaratával határozott idejű szerzœdés is köthetœ, melynek idœtartama Szolgáltatásonként eltérœ lehet. Határozott idejű szerzœdés automatikusan, a szolgáltatási SzerzŒdésben meghatározott feltételek mellett határozatlan idejű szerzœdéssé alakul annak lejáratát követœen, ha az ElŒfizetŒ a szolgáltatást változatlan feltételek mellett továbbra is igénybe veszi. 7. A szolgáltatási SzerzŒdés módosítása A SzerzŒdés általában a Felek egyezœ akaratával módosítható. A SzerzŒdés módosítására a szerzœdéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal a kitétellel, hogy Szolgáltató az ElŒfizetŒ módosítási kérelmét a kérelem benyújtásának az ügyfél azonosítással kapcsolatban elœírt kötelezettségeket kielégítœ formában történœ beérkezésétœl számított, lehetœség szerinti 5 napon, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti. A módosított díjfizetési kötelezettség kezdœ idœpontja a szolgáltatási módosításra vonatkozó igény teljesítésének idœpontját követœ hónap 1. napjára esik. E pontban foglalt rendelkezésektœl a Szolgáltató és az ElŒfizetŒ egyezœ akarata esetén el lehet térni. A SzerzŒdés módosítása alól kivételt képez a díjak változtatása, amelyre a Szolgáltató - a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok keretei között - jogosult. A Szolgáltató jogosult év elején és év közben is egyoldalúan módosítani a díjakat, amennyiben azt a gazdálkodását, illetœleg a Szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják. Ezen körülmények az alábbiak lehetnek: üzemeltetési, működési költségek emelkedése, hálózat és infrastruktúra műszaki korszerűsítése, jogszabály módosulása. A Szolgáltató vállalja, hogy egy adott Szolgáltatás elœfizetési díját éves átlagban nem emelheti az infláció mértékének négyszeres összegénél nagyobb mértékben, kivéve, ha gazdasági működése tisztességes üzleti nyereséggel az adott területen nem biztosított (csúszó árklauzula). 7.1 Változás az ElŒfizetŒ adataiban ElŒfizetŒ köteles az adataiban, valamint képviselœjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról Szolgáltatót a változás bekövetkeztétœl számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. ElŒfizetŒ köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csœdeljárásról Szolgáltatót az eljárás megindítását követœen haladéktalanul írásban tájékoztatni. Szolgáltató az említett szolgáltatási adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredœ károkért nem vállal felelœsséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülœ kárának megtérítését követelheti ElŒfizetŒtŒl. 8. A Szolgáltatás megkezdése A SzerzŒdés tárgyát képezœ Szolgáltatás igénybevételét a Szolgáltató az egyedi SzerzŒdésben vállalt idœpontban teszi elérhetœvé. PAGE 4 of 19

5 9. ElŒfizetŒ jogai és kötelezettségei Az egyedi SzerzŒdésben szereplœ szolgáltatások felhasználása. Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül ElŒfizetŒ felhasználója nem használhatja fel a Szolgáltatásokat az eredetileg meghatározottól eltérœ célokra. ElŒfizetŒ felhasználója nem kísérelheti meg a szolgáltatások megváltoztatását, átalakítását, vagy javítását. Az ebbœl eredœ kárt ElŒfizetŒ köteles a Szolgáltatónak megtéríteni. ElŒfizetŒ kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást nem használja fel obszcén, gyűlöletkeltésre, faji megkülönböztetésre alkalmas publikációk terjesztésére. ElŒfizetŒ köteles a Szolgáltató díjszabásának megfelelœ aktuális szolgáltatási díjat megfizetni a Szolgáltató vagy annak megbízottai által ElŒfizetŒ telephelyén elvégzett munkálatokért. ElŒfizetŒ 90 napig díjmentesen szüneteltetheti a Szolgáltató által kezelt domainjeinek elérhetœségét. A szüneteltetés kezdetétœl 60 napig beérkezœ leveleit Szolgáltató a szüneteltetés kezdetétœl 90 napig megœrzi. 10. Szolgáltató jogai és kötelezettségei A Szolgáltatás mindig a Szolgáltató tulajdona, ElŒfizetŒ felhasználója a Szolgáltatásokra vonatkozóan csak nem kizárólagos és nem átruházható használati joggal rendelkezik. Nem képezi Szolgáltató feladatát az ElŒfizetŒ által biztosított berendezések alkalmassá tétele a Szolgáltatások igénybevételéhez. Szolgáltató karbantartja és szükség esetén szervízeli az általa nyújtott Szolgáltatásokat. Szolgáltató azonnali hatállyal letilthat minden ElŒfizetŒnek nyújtott szolgáltatást, amennyiben annak bármely felhasználója Szolgáltató megítélése szerint valamely szolgáltatást szélsœséges vagy obszcén nézetek publikálására használ, illetve ha az ElŒfizetŒnek nyújtott szolgáltatás során a Szolgáltató infrastruktúrája bármilyen formában veszélybe kerül. 11. Szavatosság és felelœsség korlátozás Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás működœképes a Szolgáltatás megkezdésének napjától. Szolgáltató minden ésszerű erœfeszítést köteles megtenni a Szolgáltatások mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítására, de nem felelœs azon veszteségekért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége okozott. Szolgáltató a jelen SzerzŒdés alapján nem tartozik felelœsséggel azokért a károkért, amelyeket a Szolgáltatása érdekkörén kívül esœ meghibásodásából vagy elégtelenségébœl adódtak. ElŒfizetŒ által a Szolgáltatónak okozott kárért, (akár szerzœdéses akár szerzœdésen kívüli károkozás), a kártérítés, és a felelœsség egyes eseteire a Ptk. rendelkezései az irányadóak. ElŒfizetŒ tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató nem gyakorol ellenœrzést, és nem vállal felelœsséget a Szolgáltató szerver számítógépein, valamint az Interneten áthaladó információk tartalmáért ideértve a software, hardware hibákból, a vírusok által okozott működési rendellenességbœl, vagy külsœ beavatkozásból eredœ adatvesztést. ElŒfizetŒ kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatások ElŒfizetŒ általi igénybevétele nem sérti a Szolgáltató, vagy bármely harmadik fél szerzœi, vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűzœdœ, más személyiségi, vagy tulajdonjogát; továbbá felel az általa telepített szoftverek működéséért, a szerveren tárolt adatok tartalmáért. ElŒfizetŒ harmadik személy ilyen korlátozó igénnyel való fellépése esetén kártérítési kötelezettségének fennmaradása mellett - saját költségén közvetlenül fellép a Szolgáltató jogos érdekei védelmében. PAGE 5 of 19

6 12. A Szolgáltatás korlátozásának, minœségi vagy más jellemzœi csökkentésének az esetei és feltételei Szolgáltató a Szolgáltatást az ElŒfizetŒ egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minœségi vagy más jellemzœit: amennyiben az ElŒfizetŒ akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató infrastruktúrájának rendeltetésszerű működését. amennyiben az ElŒfizetŒ a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére átengedi és/vagy továbbértékesíti. fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult ElŒfizetŒnek nyújtott Szolgáltatásai használatát korlátozni. Bármely alábbi korlátozás bevezetése elœtt 3 munkanappal Szolgáltató köteles -ben tájékoztatni ElŒfizetŒt: a) 15 nap fizetési késedelem után ElŒfizetŒ összes postaládája lekérdezésének tiltása, b) 30 nap fizetési késedelem után ElŒfizetŒ összes domain-jére irányuló adatforgalom tiltása, és c) 45 nap fizetési késedelem után ElŒfizetŒ minden szolgáltatás használatának teljes tiltása mindaddig, amíg ElŒfizetŒ nem tesz maradéktalanul eleget fizetési kötelezettségének. d) Amennyiben az ElŒfizetŒ a díjtartozást kiegyenlíti, úgy Szolgáltató köteles a Szolgáltatás korlátozását, minœségi vagy más jellemzœinek csökkentését vagy szüneteltetését megelœzœ állapotot visszaállítani. 60 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató megszünteti a szolgáltatást, és töröl minden kapcsolódó adatot. Az ElŒfizetŒt ebbœl eredœen ért esetleges károkért a Szolgáltatót felelœsség nem terheli. Amennyiben az ElŒfizetŒ több szolgáltatás-elemet is igénybe vett, illetve több SzerzŒdéssel rendelkezik, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen ÁSZF-ben, illetve az egyedi SzerzŒdésben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a fentebb ismertetett szankciót az ElŒfizetŒ összes jogviszonyán illetve Szolgáltatásán egyidejűleg azonnali hatállyal alkalmazni. 13. A SzerzŒdés megszűnésének esetei Bármelyik Fél jogosult a jelen SzerzŒdés illetve mellékleteiben rögzített Szolgáltatás indoklás nélküli felmondására. A felmondás csakis írásban, ajánlott levélben a felmondani kívánt Szolgáltatás pontos megjelölésével történhet. A felmondási idœ ElŒfizetŒ részérœl öt (5) nap, Szolgáltató részérœl harminc (30) nap. Bármelyik Fél azonnali felmondással élhet, ha a másik Fél elmulasztja jelen szerzœdésben vállalt kötelezettségeit. Jelen SzerzŒdés bármely okból történœ felmondása egyik Felet sem mentesíti azon kötelezettségek alól, amelyek a felmondás idœpontjában fennálltak. A felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell a felmondási idœt, valamint a felmondási idœ lejártának napját. PAGE 6 of 19

7 14. Szolgáltatási hiba elhárítására vonatkozó eljárás 14.1 HibabejelentŒ elérhetœsége Szolgáltató köteles hibabejelentœ, illetve ügyfélszolgálatot működtetni munkanapokon, napi 8 órában folyamatosan, ahol az ElŒfizetŒ közvetlenül jelezheti a Szolgáltatás meghibásodását. A hibabejelentœ és az ügyfélszolgálat eljárása a hibabejelentés és egyéb bejelentések során azonos. Jelen ÁSZF-ben a hibabejelentœszolgálat és az ügyfélszolgálat azonos jelentésű kifejezések. Az ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll az ElŒfizetŒ rendelkezésére, amíg ElŒfizetŒ a jelen ÁSZF-nek megfelelœen fizeti az összes igénybe vett Szolgáltatás díját. ElŒfizetŒ a hibát az alábbi ügyfélszolgálati helyen, címen, telefonszámokon és címen jelentheti be. Factory Creative Studio Kft. Ügyfélszolgálat ElérhetŒ: minden munkanap Telefon: Fax: A hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethetœ módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megœrizni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: az ElŒfizetŒ értesítési címét vagy más azonosítóját, a hibajelenség leírását, a hibabejelentés idœpontját (év, hónap, nap, óra), a hiba okát, a hiba elhárításának módját és idœpontját (év, hónap, nap, óra), az ügyfél értesítésének módját és idœpontját. Az elvégzett vizsgálat alapján Szolgáltató haladéktalanul és megfelelœ indokolással köteles az ElŒfizetŒt értesíteni arról, hogy a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetœ, vagy a hiba az ElŒfizetŒ érdekkörébe tartozó okból merült fel; a hiba kijavítását megkezdte; a hiba kijavítását a 9.3 pontban vállalt rendelkezésre állási idœn belül nem tudja vállalni. Szolgáltató a hiba észlelése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást, elhárítást és azt annak sikeres befejezéséig folyamatosan végzi. A hibaelhárítási határidœ a hiba észlelésétœl számított legfeljebb 48 óra Hibaelhárítási célértékek Szolgáltató köteles az ElŒfizetŒ által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát annak bejelentésétœl a jelen ÁSZF szerinti határidœn belül kijavítani. Ha a kijavítás a Szolgáltató és az ElŒfizetŒ megállapodása szerinti idœpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül esœ okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidœ a kiesési idœ tartamával meghosszabbodik. PAGE 7 of 19

8 14.4 Az ElŒfizetŒ által okozott hiba A Szolgáltató nem felelœs és nem köteles kijavítani a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkezœ hibáját: az ElŒfizetŒ műszaki berendezésének hibája vagy alkalmatlansága, az ElŒfizetŒ Internet kapcsolatának hibája vagy alkalmatlansága, a Szolgáltatás helytelen beállítása vagy rendeltetésellenes használata, a szerzœdéses kötelezettségek vagy jogszabályi elœírások megszegése az ElŒfizetŒ által, vis maior A Szolgáltató felelœssége Szolgáltató felelœsségét az általa ElŒfizetŒnek nyújtott Szolgáltatásért jelen ÁSZF 11. pontja foglalja magában. 15. Díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények rendezése 15.1 Az Ügyfélszolgálat elérhetœsége A Szolgáltató mindenkor aktuális ügyfélszolgálati helye a Szolgáltató székhelyén van, lásd jelen ÁSZF 1. és 13.1 pontja. Emellett a Szolgáltató ügyfélszolgálatának további elérhetœségei az alábbiak: 15.2 Az elœfizetœi bejelentések, panaszok intézése ElŒfizetŒ a Szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit az ügyfélszolgálaton teheti meg. Az ügyfélszolgálat az ElŒfizetŒnek a Szolgáltatással kapcsolatban - írásban, -en vagy személyesen tett - észrevételét, reklamációját kivizsgálja, és errœl az észrevétel, reklamáció az ügyfél-azonosítással kapcsolatban elœírt kötelezettségeket kielégítœ formában történœ benyújtásától számított 30 napon belül a bejelentéssel megegyezœ módon, általában írásban vagy -en tájékoztatja az ElŒfizetŒt. Telefonon érkezœ észrevétel, reklamáció esetén a Szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétœl függœen, - indokolt esetben - írásban vagy -en válaszol. Szolgáltató a számla esedékességétœl számított 6 hónapon túl számlareklamációt nem fogad el. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról hangfelvételt készítsen, amirœl a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelœzœen tájékoztatja. Amennyiben a hívó fél a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az adott ügy csak személyesen intézhetœ. A Szolgáltató - amennyiben a Szolgáltató a beszélgetést rögzítette - a hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási idœn belül rendelkezésre bocsátja. Szolgáltató a rögzített hanganyagokat a rögzítés napját követœ 1 évig tárolja. PAGE 8 of 19

9 15.3 Díjreklamáció Ha az ElŒfizetŒ a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul, a bejelentés benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidœ elmulasztása esetén Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult a szerzœdést a 13. pontban foglaltak szerint felmondani. Ha az ElŒfizetŒ bejelentését a díjfizetési határidœ lejárta elœtt nyújtja be Szolgáltatóhoz, úgy a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidœ a díjreklamáció megvizsgálásának idœtartamával meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató az ElŒfizetŒ bejelentésének helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következœ havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az ElŒfizetŒ számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az ElŒfizetŒ választása szerint az ElŒfizetŒ által írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára vagy magyarországi címre az ElŒfizetŒ részére egy összegben visszafizeti, amennyiben az ElŒfizetŒnek nincs Szolgáltatóval szemben fennálló lejárt tartozása. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az ElŒfizetŒt megilletœ kamat mértéke megegyezik a Szolgáltatót az ElŒfizetŒ díjfizetési késedelme esetén megilletœ kamat mértékével. ElŒfizetŒ kérésére Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ElŒfizetŒ az adatkezelési szabályok figyelembe vételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendœ díj számításához szükséges kimutatást Vis maior Egyik Fél sem felel a SzerzŒdés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely Fél érdekkörén kívül esœ, elœre nem látható körülmények (Vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a SzerzŒdés teljesítését, illetœleg a Szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendœrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. 16. A Szolgáltatások díja, fizetési feltételek 16.1 A számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének idœpontja A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások aktuális árát jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza. Szolgáltató számlát bocsát ki az ElŒfizetŒ számára, amely tartalmazza az egyedi SzerzŒdésben meghatározott díjakat. A számlát az ElŒfizetŒ a számlán feltüntetett fizetési határidœn belül köteles kiegyenlíteni. A számlák kiküldése postai úton, a fizetési határidœt legalább 10 nappal megelœzœen történik. A számlaküldés az egyedi SzerzŒdésben az ElŒfizetŒ által választott rendszerességgel, de legalább havonta történik. Ha az ElŒfizetŒ által megadott címadatok megegyeznek a Szolgáltató által nyilvántartott és a számlán levelezési címként feltüntetett címmel, úgy Szolgáltató a számlát annak kiküldését követœ 5. munkanapon kézbesítettnek tekinti. Szolgáltató az ElŒfizetŒnek kiállított számlán szereplœ díjat elfogadottnak tekinti, amennyiben ElŒfizetŒ a számla ellen nem nyújt be reklamációt a pontban foglaltaknak megfelelœen. PAGE 9 of 19

10 16.2 Havi szolgáltatási díjak Havi elœfizetési díj minden megkezdett számlázási idœszakra számított díj, amelyet az ElŒfizetŒ az igénybevett Szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizet. Havi elœfizetési teljes díjának számlázására jogosult a Szolgáltató abban az esetben is, ha a Szolgáltató az ElŒfizetŒ érdekkörében felmerülœ okok miatt a Szolgáltatás korlátozására kényszerül. A SzerzŒdés hóközi hatályba lépése, illetve felmondása esetén a havi elœfizetési díj idœarányos része fizetendœ. ElŒfizetŒ elsœ számlája a szerzœdéskötéstœl az aktuális számlázási idœszak végéig részarányosan számlázott havi elœfizetési díjait, a szerzœdéskötéstœl az aktuális számlázási idœszak kezdetéig felmerülœ díjakat tartalmazhatja. Az ElŒfizetŒ további számlái az aktuális számlázási idœszak havi elœfizetési díját valamint egyszeri díjakat tartalmazhat Egyszeri díjak Szolgáltató a választott Szolgáltatás díjazási feltételeinek megfelelœen egyszeri díjat számíthat fel, amelyek az elsœ esedékes számlában fizetendœk. A számlakibocsátás dátuma a SzerzŒdés aláírásától számított 5 naptári nap. A számlát az ElŒfizetŒ a számlán feltüntetett fizetési határidœn belül köteles kiegyenlíteni Kedvezmények Szolgáltató eseti kedvezményeket kínálhat valamennyi ElŒfizetŒ, vagy az egyenlœ elbánás elvét nem sértve az ElŒfizetŒk meghatározott csoportja számára A számlázási idœszak módosítása Szolgáltatónak jogában áll a számlázási idœszakot módosítani. Az errœl szóló értesítést írásban vagy elektronikus úton 15 nappal a bevezetést megelœzœen kell megküldeni az ElŒfizetŒ részére. ElŒfizetŒ a mindenkor érvényes számlázási ciklusokról a Szolgáltató honlapján ( ) vagy az ügyfélszolgálattól szerezhet tudomást Késedelmi kamat Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezœ gazdasági társaságok esetén pedig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelœ mértékű késedelmi kamatot számítson fel a késedelem elsœ napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig terjedœ idœszakra abban az esetben, ha ElŒfizetŒ a számlán feltüntetett fizetési határidœt elmulasztja. PAGE 10 of 19

11 17. Adatkezelési elvek Privacy Policy Szolgáltató az ElŒfizetŒnek nyújtott Szolgáltatások keretében az alábbi adatokat tartja nyilván: a SzerzŒdés megkötéséhez szükséges elœfizetœi adatok, melyeket jelen ÁSZF 6.1 pontja tartalmaz, az ElŒfizetŒ által igénybevett Szolgáltatás adatai, a díjfizetéssel és díjtartozással összefüggœ adatok. Szolgáltató az elœfizetœi SzerzŒdés megszüntetéséig kezeli az ElŒfizetŒ személyes adatait (ÁSZF 6.1 pontja). Az elœfizetœi jogviszony lezárását követœen Szolgáltató törli a fent említett személyes adatokat. Szolgáltató az egyedi SzerzŒdés keretében igénybevett Szolgáltatás díjfizetéssel kapcsolatos adatait a számla kifizetését követœ 1 évig, díjtartozás esetén az elévülési idœ (2 év) lejártáig kezeli. Kivételt képez az az eset, ha törvény a fentiektœl eltérœ határidœt ír elœ az adatkezelésre. Szolgáltató a Szolgáltatás üzemeltetése folytán birtokába került adatokat semmilyen körülmények között át nem adja, el nem adja, hozzáférhetœvé nem teszi harmadik félnek. Kivételt képeznek ez alól törvény által elœírt kötelezettségek a nemzetbiztonsági szolgálatok és nyomozó hatóságok tekintetében. Szolgáltató az ElŒfizetŒnek nyújtott hosting szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltatáshoz kapcsolódó információáramlást nem figyeli meg, hallgatja le, tárolja el és avatkozik közbe, kivéve az alábbi, az ElŒfizetŒ érdekében és védelmében tett intézkedéseket: Szolgáltató a hosting szolgáltatások vonatkozásában rendszeresen biztonsági másolatokat készít az ElŒfizetŒ web és tárhelyérœl. A biztonsági mentéseket (backup) kizárólag a Szolgáltatás meghibásodásából származó adatvesztés esetén használja fel a meghibásodás elœtti állapot visszaállításának érdekében. Szolgáltató a biztonsági másolatokat bizalmasan kezeli. Szolgáltató a rendszerén keresztül továbbított elektronikus leveleket automatikusan, emberi beavatkozás nélkül szűri. Az ellenœrzés célja a kéretlen reklám-üzenetek (SPAM), valamint vírusok kiszűrése, melyek az ElŒfizetŒ és a Szolgáltató erœforrásait és infrastruktúráját egyaránt veszélyeztetik. A Szolgáltató által ElŒfizetŒnek nyújtott hosting szolgáltatások esetén Szolgáltató nem gyűjt és nem tárol semmilyen információt amely esetleg az ElŒfizetŒ által üzemeltetett honlap látogatóinak késœbbi azonosítását szolgálná. Amennyiben harmadik fél levelet, vagy bármilyen olyan információt küld számunkra az Interneten, amin keresztül személyesen azonosítható, személyes adatait újabb félnek nem adjuk át, nem adjuk el, illetve semmilyen formában nem tesszük hozzáférhetœvé. Az általunk megszerzett forgalommal kapcsolatos adatokat (személyes azonosítás nélkül) kizárólag forgalomfelmérés, illetve rendszerkarbantartás során használjuk fel, a fent felsorolt alapelveknek megfelelœen. Szolgáltató saját üzletszerzési, ill. marketing céljából kezelheti az ElŒfizetŒ személyes adatait, amennyiben ElŒfizetŒ beleegyezését adja Szolgáltatónak. Közvetlen üzletszerzés célját szolgáló üzenet nem küldhetœ annak az ElŒfizetŒnek, aki nem kíván semmilyen reklámanyagot kapni és elœzetes hozzájárulását e tevékenységhez nem adta. PAGE 11 of 19

12 18. Vegyes rendelkezések Szolgáltató értesítési kötelezettségének közvetlen, írásbeli értesítéssel (értesítés levélben), elektronikus levél, faxüzenet, ill. a Szolgáltató honlapján (www.netfactory.hu) meghirdetett közlemény útján tehet eleget. Postai úton, levélben történœ értesítés esetén Szolgáltató kézbesítettnek tekinti azt a küldeményt, amely az ElŒfizetŒ címérœl nem kereste vagy címzett ismeretlen okkal tér vissza két egymást követœ alkalommal. Jelen ÁSZF módosítása esetén Szolgáltató köteles az ElŒfizetŒt a változások hatályba lépését megelœzœen 15 nappal értesíteni, valamint a módosításokat honlapján közzétenni, amennyiben az ÁSZF módosítása nem új szolgáltatás-elem bevezetése miatt válik szükségessé, azaz a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokat érinti. SzerzŒdŒ Felek a SzerzŒdésbŒl származó jogvitáik elbírálására a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és más hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. PAGE 12 of 19

13 DÍJSZABÁS - 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Szolgáltató vállalja az alábbi Szolgáltatások nyújtását a táblázatban szereplœ díjak alapján: a) domain szolgáltatások: Regisztráció magyar/nemzetközi TLD, ill. SLD esetén: Megnevezés (Kód) Domain regisztráció (WD_RGH) Domain átregisztrálás (WD_ARH) Nemzetközi domain regisztráció (WD_RGN) Nemzetközi domain átregisztrálás (WD_ARN) Szolgáltatás tartalma magyar domain név (.hu TLD, ill. SLD) regisztrálása, amely a domain használatba adásához szükséges követelmények biztosítását foglalja magában. a delegált domain-név fenntartása magyar domain név (.hu TLD, ill. SLD) átregisztrálása (tulajdonos, névszerver, költségviselœ, Regisztrátor megváltoztatása) a delegált domain-név fenntartása nemzetközi domain név (TLD, ill. SLD) regisztrálása, amely a domain használatba adásához szükséges követelmények biztosítását foglalja magában. a delegált domain-név fenntartása nemzetközi domain név (TLD, ill. SLD) átregisztrálása (tulajdonos, névszerver, költségviselœ, Regisztrátor megváltoztatása) a delegált domain-név fenntartása Egyszeri díj Éves díj Ft Ft/év Ft Ft/év Ft Ft/év Ft Ft/év- Domain-név üzemben tartása: Megnevezés Domain - parkoltatás (WD_PARK) Másodlagos DNS (WD_DNS2 Szolgáltatás tartalma elsœdleges és másodlagos névszerverek konfigurálása és folyamatos üzemeltetése (DNS) levelezœszerver konfigurálása, amely a címre érkezœ levelek fogadását biztosítja. kizárólag a másodlagos névszerver konfigurálása és folyamatos üzemeltetése (DNS2: ns.jonapot.hu) Egyszeri díj Éves díj Ft/év Ft/év b) hosting szolgáltatások: Kód Szolgáltatás megnevezése Havi díj Éves díj WH_BASE E-Server Base Ft/hó Ft/év WH_DYNA E-Server Dynamic Ft/hó Ft/év WH_DPRO E-Server Dynamic Pro Ft/hó Ft/év WH_MAIL E-Server Mail Ft/hó Ft/év WH_ELEV Extra cím 200 Ft/db Ft/db WH_ETAR Extra tárterület Ft/50MB Ft/50MB WH_EVIR VírusellenŒrzés Ft/hó Ft/év WD_ESPA SPAM szűrés Ft/hó Ft/év PAGE 13 of 19

14 HOSTING-SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA - 2. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. E-Server Base statikus webszerver bérlet Szolgáltatás leírása: Kód: WH_BASE elsœdleges és másodlagos domain név szerviz alakú virtuális webszerver 200 MB web tárhely FTP elérés korlátlan adatforgalom 10 db csoportos postafiók postafiókonként 1 db másodlagos cím ( alias) 200 MB tárhely WEBMAIL levelezœrendszer online web látogatottsági statisztika Műszaki információ: FTP elérés: a szerzœdés megkötését követœen az ElŒfizetŒ rendelkezésére bocsátunk egy azonosító/jelszó párost, amellyel az oldalak feltöltése valósítható meg egy FTP kliens program segítségével. Az ElŒfizetŒ a saját gyökérkönyvtárába írhat, ajánlottan relatív útvonalakat használva, mert a felhasználói gyökérkönyvtárak rendszeren való abszolút elhelyezkedése nem garantált. a postafiókok elérése, valamint a levelek küldése és fogadása a Szolgáltató levelezœszerverén keresztül történik, POP3/SMTP protokollok kezelésére alkalmas levelezœprogramok felhasználásával. levélküldés alkalmával a levél mérete max. 5 MB lehet, nagyobb levél feltöltésére nincs mód. Látogatottsági statisztika: Awstats. Webszerver: Apache , Üzembehelyezés: A szolgáltatás üzembehelyezése a szerzœdés megkötését követœen domain-átregisztráció, átruházás, ill. prioritásos domain regisztráció esetén max. 6 napon belül, míg nem prioritásos domain regisztráció esetén max. 16 napon belül történik meg, tekintettel az új domainek nem prioritásos regisztrációjához szükséges idœre. Amennyiben az ElŒfizetŒ a megfelelœ és hiteles dokumentumokat bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, ellenkezœ esetben az üzembehelyezési idœ a Szolgáltatón kívül álló okokból hosszabbodik. Az üzembehelyezés a DNS-szerver, levelezœszerver, valamint a webszerver konfigurálását foglalja magában. PAGE 14 of 19

15 2. E-Server Dynamic aktív webszerver bérlet I. Szolgáltatás leírása: Kód: WH_DYNA elsœdleges és másodlagos domain név szerviz alakú virtuális webszerver 3 díjtalan szabadon választott aldomain (www.aldomainnév.cégnév.hu) 500 MB web tárhely saját CGI könyvtár, Perl, PHP, stb. script futtatási lehetœség MySQL/PostgreSQL adatbázis szerverek használata FTP elérés korlátlan adatforgalom 30 db csoportos postafiók postafiókonként 1 db másodlagos cím ( alias) 600 MB tárhely WEBMAIL levelezœrendszer online web látogatottsági statisztika Műszaki információ: FTP elérés: a szerzœdés megkötését követœen az ElŒfizetŒ rendelkezésére bocsátunk egy azonosító/jelszó párost, amellyel az oldalak feltöltése valósítható meg egy FTP kliens program segítségével. Az ElŒfizetŒ a saját gyökérkönyvtárába írhat, ajánlottan relatív útvonalakat használva, mert a felhasználói gyökérkönyvtárak rendszeren való abszolút elhelyezkedése nem garantált. a postafiókok elérése, valamint a levelek küldése és fogadása a Szolgáltató levelezœszerverén keresztül történik, POP3/SMTP protokollok kezelésére alkalmas levelezœprogramok felhasználásával. Látogatottsági statisztika: Webalizer v2.01. Webszerver: Apache , 2.2. Php: 4.4.2, PostgreSQL: MySql: 5x. egyszeri levélküldés alkalmával a levél mérete max. 10 MB lehet, nagyobb levél feltöltésére nincs mód. Üzembehelyezés: A szolgáltatás üzembehelyezése a szerzœdés megkötését követœen domain-átregisztráció, átruházás, ill. prioritásos domain regisztráció esetén max. 10 napon belül, míg nem prioritásos domain regisztráció esetén max. 20 napon belül történik meg, tekintettel az új domainek nem prioritásos regisztrációjához szükséges idœre. Amennyiben az ElŒfizetŒ a megfelelœ és hiteles dokumentumokat bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, ellenkezœ esetben az üzembehelyezési idœ a Szolgáltatón kívül álló okokból hosszabbodik. Az üzembehelyezés a DNS-szerver, levelezœszerver, adatbázis-szerver valamint a webszerver konfigurálását foglalja magában. Az adatbázis szerver konfigurálását, valamint a honlap adatbázisának üzembe helyezését a Szolgáltató végzi. Az ElŒfizetŒnek nincs lehetœsége az adatbázis szerver közvetlen elérésére, az adatbázis PAGE 15 of 19

16 szerveroldali adminisztrálására (backend-hozzáférés). Az adatbázis beüzemelése az ElŒfizetŒ által Szolgáltatónak átadott elektronikus anyagok függvénye. Az FTP, valamint adatbázis-szerver kapcsolat létesítéséhez szükséges információkról (FTP: kiszolgáló, azonosító, jelszó; Adatbázis: kiszolgáló, adatbázis neve, felhasználói azonosító, jelszó), valamint a postafiókokról (kiszolgáló, postafiók neve és jelszava) és a látogatottsági statisztikák megtekinthetœségérœl (URL) Szolgáltató értesíti az ElŒfizetŒt, azok létrehozását és üzembe helyezését követœen. 3. E-Server Dynamic Pro aktív webszerver bérlet II. Szolgáltatás leírása: Kód: WH_DPRO elsœdleges és másodlagos domain név szerviz alakú virtuális webszerver 8 díjtalan szabadon választott aldomain (www.aldomainnév.cégnév.hu) 1 GB MB web tárhely saját CGI könyvtár, Perl, PHP, stb. script futtatási lehetœség MySQL/PostgreSQL adatbázis szerverek használata adatbázis adminisztráció a Szolgáltató által biztosított webfelületen keresztül FTP elérés korlátlan adatforgalom korlátlan korlátlan másodlagos cím ( alias) 1 GB tárhely WEBMAIL levelezœrendszer online web látogatottsági statisztika Műszaki információ: FTP elérés: a szerzœdés megkötését követœen az ElŒfizetŒ rendelkezésére bocsátunk egy azonosító/jelszó párost, amellyel az oldalak feltöltése valósítható meg egy FTP kliens program segítségével. Az ElŒfizetŒ a saját gyökérkönyvtárába írhat, ajánlottan relatív útvonalakat használva, mert a felhasználói gyökérkönyvtárak rendszeren való abszolút elhelyezkedése nem garantált. a postafiókok elérése, valamint a levelek küldése és fogadása a Factory Creative Studio levelezœszerverén keresztül történik, POP3/SMTP protokollok kezelésére alkalmas levelezœprogramok felhasználásával. Látogatottsági statisztika: Webalizer v2.01. Webszerver: Apache , 2.2. Php: 4.4.2, PostgreSQL: MySql: 5x.adatbázis adminisztráció: ElŒfizetŒ a Szolgáltató ügyfélszolgálati oldalain (phpmyadmin, pgadmin) keresztül végezheti a szerveroldali adminisztrációt, ahol SQL utasítások hajthatók végre. Az ElŒfizetŒ saját adatbázisához minden adminisztrátori jogot megkap. Az adatbázis mérete nem haladhatja meg a 100 MB-ot, mely a web tárhely részét képezi. PAGE 16 of 19

17 Üzembehelyezés: A szolgáltatás üzembehelyezése a szerzœdés megkötését követœen domain-átregisztráció, átruházás, ill. prioritásos domain regisztráció esetén max. 8 napon belül, míg nem prioritásos domain regisztráció esetén max. 18 napon belül történik meg, tekintettel az új domainek nem prioritásos regisztrációjához szükséges idœre. Amennyiben az ElŒfizetŒ a megfelelœ és hiteles dokumentumokat bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, ellenkezœ esetben az üzembehelyezési idœ a Szolgáltatón kívül álló okokból hosszabbodik. Az üzembehelyezés a DNS-szerver, levelezœszerver, adatbázis-szerver valamint a webszerver konfigurálását foglalja magában. Az adatbázis beüzemelése az ElŒfizetŒ feladata. Az FTP kapcsolat létesítéséhez szükséges információkról (kiszolgáló, azonosító, jelszó), az adatbázis adminisztrációt biztosító felület eléréséhez (URL, azonosító, jelszó), valamint a postafiókokról (kiszolgáló, postafiók neve és jelszava) és a látogatottsági statisztikák megtekinthetœségérœl (URL) Szolgáltató értesíti az ElŒfizetŒt, azok létrehozását és üzembehelyezését követœen. 4. E-Server Mail elektronikus levelezés Szolgáltatás leírása: Kód: WH_MAIL elsœdleges és másodlagos domain név szerviz virtuális levelezœszerver 10 db csoportos postafiók postafiókonként 1 db másodlagos cím ( alias) 100 MB tárhely WEBMAIL levelezœrendszer Műszaki információ: a postafiókok elérése, valamint a levelek küldése és fogadása a Szolgáltató levelezœszerverén keresztül történik, POP3/SMTP protokollok kezelésére alkalmas levelezœprogramok felhasználásával. levélküldés alkalmával a levél mérete max. 5 MB lehet, nagyobb levél feltöltésére nincs mód. Üzembehelyezés: A szolgáltatás üzembehelyezése a szerzœdés megkötését követœen domain-átregisztráció, átruházás, ill. prioritásos domain regisztráció esetén max. 6 napon belül, míg nem prioritásos domain regisztráció esetén max. 16 napon belül történik meg, tekintettel az új domainek nem prioritásos regisztrációjához szükséges idœre. Amennyiben az ElŒfizetŒ a megfelelœ és hiteles dokumentumokat bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, ellenkezœ esetben az üzembehelyezési idœ a Szolgáltatón kívül álló okokból hosszabbodik. Az üzembehelyezés a DNS-szerver, valamint a levelezœszerver konfigurálását foglalja magában. PAGE 17 of 19

18 5. Extra cím Szolgáltatás leírása: Kód: WH_ELEV 1 db alakú cím 1 db postafiók (10 MB tárterülettel) 1 db másodlagos cím automatikus továbbításának lehetœsége (forwarding) egy tetszœleges címre (másolattal, avagy anélkül) A kiegészítœ szolgáltatás csak a Factory Creative Studio Kft. valamely hosting szolgáltatásához rendelhetœ meg. Műszaki információ: a postafiókok elérése, valamint a levelek küldése és fogadása a Factory Creative Studio levelezœszerverén keresztül történik, POP3/SMTP protokollok kezelésére alkalmas levelezœprogramok felhasználásával. 6. Extra tárterület Szolgáltatás leírása: Kód: WH_ETAR A szolgáltatás tartalma: a Szolgáltató által biztosított tárhely, 50 MB-os egységekben mérve. A kiegészítœ szolgáltatás csak a Factory Creative Studio Kft. valamely hosting szolgáltatásához rendelhetœ meg. 7. VírusellenŒrzés Szolgáltatás leírása: Kód: WH_EVIR VírusellenŒrzŒ szolgáltatásunk keretében a vírust tartalmazó elektronikus leveleket töröljük a mail szerverrœl, mialatt a címzettet értesítjük a levél tárgyáról és feladójáról. Szolgáltatásunk biztosítja, hogy ElŒfizetŒink postafiókját vírusos levelek ne terheljék. Vírus adatbázisunk folyamatos frissítésével az újonnan kifejlesztett vírusok ellen is hatékony védelmet biztosítunk. A vírusirtó szoftver keresœmotorja kizárólag a levelezœszerverünkre érkezett és ott tárolt levelekben végzi el a víruskeresést. A kiegészítœ szolgáltatás díjtalan és automatikus minden, a Factory Creative Studio Kft. hosting csomagjához. PAGE 18 of 19

19 8. Spamszűrés Szolgáltatás leírása: Kód: WH_ESPA A kéretlen reklámüzenetek az útján terjedœ vírusokhoz hasonlóan jelentœs veszélyforrást hordoznak magukban. Az üzleti levelezésbe bekerülœ reklám-levelek naponta történœ, manuális törlése idœigényes, nem beszélve a sok bosszúságról. Ráadásul a reklám-levelek veszélyeztethetik a vállalati informatikai rendszer biztonságos működését is, hiszen sok kéretlen reklám-levél tartalmaz hivatkozásokat vírusos weboldalakra, a reklámlevelek feleslegesen terhelik az Ügyfél munkatársait és informatikai rendszerét, valamint feleslegesen foglalják az Ügyfél internet sávszélességét. A Factory Creative Studio ezen szolgáltatása keretében szűri a levelezœszerverére beérkezett leveleket, a SPAM-nek tekinthetœ elemek karanténba helyezésével, ill. törlésével. A kiegészítœ szolgáltatás díjtalan és automatikus minden, a Factory Creative Studio Kft. hosting csomagjához. PAGE 19 of 19

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS)

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata hozzáférhető a http://www.swi.hu weblapon,

Részletesebben

Szolgáltatási csomagok I-SZERVIZ Kft. érvényes 2008. szeptember 1-től

Szolgáltatási csomagok I-SZERVIZ Kft. érvényes 2008. szeptember 1-től Szolgáltatási csomagok I-SZERVIZ Kft. érvényes 2008. szeptember 1-től HomeWeb csomagok Ha Ön szeretné családjával megosztani fotóit, vagy valamilyen családi eseményt szeretne egyszerű weboldalon megmutatni

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu másodlagos: telenor2.irq.hu

Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu másodlagos: telenor2.irq.hu .HU domain regisztráció megrendelőlap (A megrendelőlap csak aláírt és csatolt ISZT tájékoztató oldallal együtt érvényes.) A kért domain információi Domainnév: Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

VPS Megrendelői Szerződés

VPS Megrendelői Szerződés VPS Megrendelői Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: továbbiakban Szolgáltató, Valamint

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek WEBTARHELYGALAXIS.HU internetes szolgáltatásaihoz Hatályos: 2012. szeptember 01. Utolsó módosítás: 2015.02.06. 1. Szolgáltató adatai: 1.1. A Szolgáltató neve: Magda Tamás

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PREMIUMTARHELY.EU Internetes szolgáltatásaihoz Hatályos: 2011. február 08. Utolsó módosítás: 2012.03.06. 1 1. Szolgáltató adatai: 1.1. A Szolgáltató neve: Magda Tamás Egyéni

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ZeroTime Services Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZeroTime Services Kft. Általános Szerződési Feltételek ZeroTime Services Kft. Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2014. május 1.-től visszavonásig 1. A felek jogai és kötelezettségei 1.1. Előfizető jogosult az általa megrendelt és a Szolgáltató által

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁSZF (moonwell.hu) A moonwell.hu (Rácz Mihály Zsolt e.v., adószám: 60282183-1-26) mint Szolgáltató/Bérbeadó, továbbiakban Szolgáltató, az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

Tárhely bérleti szerződés

Tárhely bérleti szerződés Magda Tamás E.V. Székhely: 7900, Szigetvár, Széchenyi utca 2. Adószám: 60541637122 E-mail: info@premiumtarhely.eu Weboldal: http://premiumtarhely.eu/ Megrendelő adatai: Név: Adószám/Szem. Ig. szám: Cím:

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ...hoszting szolgáltatások igénybevételéről... mely létrejött egyrészt Név: ViaCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2360 Gyál, Erdősor u. 3. Fax: 06-1-348-5009 Adószám: 13810359-2-13

Részletesebben

Panaszkezeléssel kapcsolatos információk.

Panaszkezeléssel kapcsolatos információk. Panaszkezeléssel kapcsolatos információk. (Kivonat az ÁSZF -ből.) A Szolgáltató hibabejelentő szolgálata az ügyfélszolgálattal azonos elérhetőségű, eljárása a hibabejelentés és egyéb bejelentések során

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Elektronikus levélküldő szolgáltatásra SMTP.hu Hatályos: 2011. február 7. napjától Készítés dátuma: 2011. február 3.

Általános Szerződési Feltételek Elektronikus levélküldő szolgáltatásra SMTP.hu Hatályos: 2011. február 7. napjától Készítés dátuma: 2011. február 3. Általános Szerződési Feltételek Elektronikus levélküldő szolgáltatásra SMTP.hu Hatályos: 2011. február 7. napjától Készítés dátuma: 2011. február 3. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS LEVÉLKÜLDŐ

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Matus László vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula Pósteleki u. 24.IV/14. adószám: 64849470-1-51) továbbiakban: Szolgáltató, valamint az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek

ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek ORC Consulting Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek Készült : Budapest, 2009. július 7. Verzió : 1.0 Fogalmak... 3 1. Domain szolgáltatásokra vonatkozó feltételek... 4 1.1. Az Előfizetőre vonatkozó

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Tárhely Bérleti Szerződés

Tárhely Bérleti Szerződés Tárhely Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS

SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS SZERVER HOSZTING SZERZŐDÉS Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) adatai: Név: FlashNet Kft. Cím: 2700 Cegléd, Damjanich u. 8/B Adószám: 23723881-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-152500 Bankszámlaszám: 10103812-59279300-01000000

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DOMAIN REGISZTRÁCIÓ; WEBTÁRHELY; VIRTUÁLIS SZERVER SZOLGÁLTATÁSRA. Hatályos: 2012. december 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DOMAIN REGISZTRÁCIÓ; WEBTÁRHELY; VIRTUÁLIS SZERVER SZOLGÁLTATÁSRA. Hatályos: 2012. december 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DOMAIN REGISZTRÁCIÓ; WEBTÁRHELY; VIRTUÁLIS SZERVER SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. december 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) DOMAI REGISZTRÁCIÓ; WEBTÁRHELY;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2012. október 1- től 1 HATÁROZATLAN IDEJŰ WEB HOSTING SZOLGÁLTATÁS Tárhely, e- mail, FTP, Adatbázis továbbiakban egységesen webhosting szolgáltatások ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltétel

Általános Szerződési Feltétel Hatályos: 2014.03.28 1. A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: 4072457 Bankszámlaszám: 11732002-20378406

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PANNON HOLDING MANAGEMENT Kft. (székhely: 7622 Pécs, Liszt F u. 1. fszt 2., Cg.: 02-09-073114, képv.: Vásárhelyi Balázs ügyvezető,

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág

PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág SZOLGÁLTATÁSOK és HIVATALOS ÁRLISTÁI 1. WEB szolgáltatások 1.1 Honlap szoftver Internetes honlap működtetésére alkalmas NetID v3.0 rendszerben működő szoftver rendelkezésre

Részletesebben

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS)

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata hozzáférhető a http://www.swi.hu weblapon,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés

Szolgáltatási Szerződés Szolgáltatási Szerződés Web hosting, FTP-tárhely, valamint Csoportos E-mail szolgáltatásokhoz Jelen szerződés a W-HOSTING.INFO (továbbiakban mint szolgáltató) és a szolgáltatás(oka)t megrendelő felhasználó

Részletesebben

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. (ALAPSZERZŐDÉS) illetve az SWI Kft. ügyfélszolgálatán: (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. A/104).

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. (ALAPSZERZŐDÉS) illetve az SWI Kft. ügyfélszolgálatán: (1034 Budapest, Bécsi út 126-128. A/104). SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. HOSTING ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata hozzáférhető a http://www.swi.hu weblapon,

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Domain, E-mail, E-fax szolgáltatás igénybevételéhez

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Domain, E-mail, E-fax szolgáltatás igénybevételéhez SZOLGÁLTATÓ TÖLTI KI ÜGYFÉL TÖLTI KI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Domain, E-mail, E-fax szolgáltatás igénybevételéhez 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. 1037 Budapest, Montevideo

Részletesebben

Általános Előfizetői Szerződési Feltételek

Általános Előfizetői Szerződési Feltételek a StartAdmin program használatát szabályozó Általános Előfizetői Szerződési Feltételek Jelen dokumentum tartalmazza azokat az általános érvényű szerződési feltételeket, amelyek a StartAdmin program használatára

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) titkarsag@criscomp.hu

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) titkarsag@criscomp.hu SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) amely létrejött egyrészről: Cégnév CRISCOMP INFORMATIKA Kft. Székhely 4030, Debrecen, Gyoma u. 17. Postacím 4030, Debrecen, Gyoma u. 17. Adószám

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ...hoszting szolgáltatások igénybevételéről... mely létrejött egyrészt Név: ViaCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 2360 Gyál, Erdősor u. 3. Fax: 06-1-348-5009 Adószám: 13810359-2-13

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés 2013. január 1. Ezen szolgáltatási szerződés az ÁSZF (alapszerződés) a szolgáltatásokra vonatkozó szabályzata is egyben, melyet az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele előtt megismer

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA A szolgáltató neve: Farkas Róbert Egyéni Vállalkozó A szolgáltató székhelye: 7561 Nagybajom Sugár utca 59.

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

A CSEKKRENDEZŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. I. Az Általános Szerződési Feltételek célja

A CSEKKRENDEZŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. I. Az Általános Szerződési Feltételek célja A CSEKKRENDEZŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Az Általános Szerződési Feltételek célja 1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Monicomp Zrt.

Részletesebben