ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 H-6724 SZEGED, KOSSUTH L. SGT. 62. T (+3662) , 51 F (+3662) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - a Factory Creative Studio Kft. által nyújtott hoszting-, és domain-szolgáltatásokra - 1. A Szolgáltató neve, címe Szolgáltató neve: Cégjegyzékszám: Factory Creative Studio Grafikai TervezŒ, Kiadó és Szolgáltató Kft. Cg Székhely: 6720 Szeged, Kossuth L. sgt. 62. SzámlavezetŒ pénzintézet, bankszámlaszám: CIB Bank Rt., ÉrtelmezŒ rendelkezések Szolgáltató ElŒfizetŒ Szolgáltatások Díjszabás SzerzŒdés A Factory Creative Studio Kft.-t jelöli. A továbbiakban: Szolgáltató vagy Factory Creative Studio. Az a természetes, vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezœ gazdasági társaság, aki a Szolgáltató jelen szerzœdési feltételek mellett nyújtott szolgáltatásait megrendeli és igénybe veszi az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szerzœdési nyomtatvány aláírásával. A Szolgáltató által jelen szerzœdés 3. pontjában meghatározott szolgáltatásokat jelöli. Az Általános SzerzŒdési Feltételek 1. számú mellékletében meghatározott, a Szolgáltató által az ElŒfizetŒnek nyújtott szolgáltatás után felszámított díjakat tartalmazó táblázat. A díjszabás mindenkori adatai alapján kerülnek a Szolgáltató által az ElŒfizetŒ felé kibocsátott számlákban szereplœ összegek meghatározásra. Az ElŒfizetŒ és a Szolgáltató között a Szolgáltatások igénybevétele céljából létrejövœ szerzœdés. Tartalma: egyedi szerzœdési nyomtatvány és jelen Általános SzerzŒdési Feltételek. Az Általános SzerzŒdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) augusztus 1-tŒl határozatlan ideig hatályosak. 3. Az Általános SzerzŒdési Feltételek tartalma és tárgya Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató, valamint a Szolgáltatásokat igénybe vevœ ElŒfizetŒ közötti szerzœdés azon elœírásait, amelyeket a Felek a SzerzŒdés alapján magukra nézve kötelezœnek ismernek el. Amennyiben az egyedi SzerzŒdések, valamint jelen ÁSZF rendelkezései egymástól eltérnek, az egyedi SzerzŒdést kell irányadónak tekinteni. Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során a tœle elvárható gondossággal és körültekintéssel jár el, minden tœle elvárható intézkedést megtesz a Szolgáltatás biztonságának és zavartalanságának biztosítása érdekében. PAGE 1 of 19

2 4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása Jelen ÁSZF alapján SZJ egyéb számítástechnikai tevékenység keretében a. Hoszting szolgáltás i. E-Server Base - statikus webszerver bérlet ii. E-Server Dynamic - dinamikus webszerver bérlet I. iii. E-Server Dynamic Pro - dinamikus webszerverbérlet II. iv. E-Server Mail elektronikus levelezés v. Extra szolgáltatás vi. Extra tárhely szolgáltatás vii. VírusellenŒrzés viii. Spam szűrés b. Domain szolgáltatás i. domain-regisztráció ii. domain-átregisztráció iii. domain-parkoltatás iv. másodlagos dns A Szolgáltató az ElŒfizetŒ által személyesen vagy elektronikus úton megrendelt Szolgáltatásokat egyedi SzerzŒdések alapján nyújtja. A szolgáltatások részletes leírását jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. 5. Az elœfizetœi szerzœdés megkötésére vonatkozó eljárás 5.1 Ajánlattétel A szerzœdés megkötésére irányuló ajánlatot az ÁSZF mellékletében található egyedi SzerzŒdés nyomtatványok kitöltésével lehet megtenni. Az ajánlatot a leendœ ElŒfizetŒnek vagy törvényes képviselœjének kell megtennie, és az ajánlatot a Szolgáltatónak címezve visszaküldeni. Az ajánlatnak az egyedi SzerzŒdés megkötéséhez szükséges, jelen ÁSZF 6. pontjában meghatározott elœfizetœi adatokon túl az alábbi adatokat kell minimum tartalmaznia: a Szolgáltatás létesítésének kért idœpontja az igényelt szolgáltatási csomag megjelölése. Amennyiben az ajánlattétel az egyedi SzerzŒdés megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató azt nem tudja érdemben elbírálni. Ebben az esetben Szolgáltató felhívja az ajánlattevœ figyelmét az ajánlat megfelelœ kiegészítésére. 5.2 Az ajánlat elutasítása Az ajánlattevœ által tett ajánlat elutasításra kerül, ha az ajánlattevœnek a Szolgáltatóval szemben lejárt követelése volt bármely egyéb szolgáltatás nyújtásából kifolyóan; vagy az ajánlattevœnek a Szolgáltatóval vagy bármely más szolgáltatóval fennálló bármely megelœzœ szerzœdését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelœzœ 6 hónapon belül felmondták. PAGE 2 of 19

3 5.3 Az elœfizetœi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei Az igénylœ szóban, elektronikus levélben vagy írásban jelzi a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát, majd a Szolgáltató tájékoztatja az igénylœt a szolgáltatás igénybevételének feltételeirœl. Az igénylœ ajánlatot tesz (ld. ÁSZF 5.1 pont), melynek alapján a Szolgáltató és az igénylœ (a továbbiakban együtt: Felek) a szolgáltatási SzerzŒdést írásban köthetik meg. A SzerzŒdés beérkezését követœen Szolgáltató a SzerzŒdés általa aláírt példányának megküldésével/átadásával igazolja a szolgáltatói jogviszony létrejöttét ( visszaigazolás ). A SzerzŒdés a visszaigazolás ElŒfizetŒ részére történœ rendelkezésre bocsátása napján (Szolgáltató általi megküldés napja) jön létre. Az elœfizetœi Szolgáltatások igénybevételének feltétele az egyedi SzerzŒdés megkötése. Az ElŒfizetŒ a Szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát saját felelœsségére másnak nem engedheti át. Az ElŒfizetŒ nem jogosult arra, hogy a szolgáltatási SzerzŒdés megkötésével az Œt megilletœ jogokat egészében harmadik személyre ruházza át. Az ElŒfizetŒ teljes körű felelœsséggel tartozik minden olyan Szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés saját jelszaván keresztül történik. Az ElŒfizetŒt jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelœsség terheli. Szolgáltató köteles az ElŒfizetŒ jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. Szolgáltató az ElŒfizetŒ jelszavát csak az ElŒfizetŒvel közli. 6. A SzerzŒdés megkötéséhez szükséges adatok listája, a SzerzŒdés tartalma 6.1 A SzerzŒdés megkötéséhez szükséges elœfizetœi adatok A SzerzŒdés megkötésének elœfeltétele, hogy az igénylœ személyének azonosításához szükséges adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa: Természetes személy ügyfél esetén: igénylœ neve, lakóhelye, tartózkodási helye, személyi igazolvány száma. Korlátozottan cselekvœképes személy esetén a törvényes képviselœ fenti adatai is szükségesek. Nem természetes személy ügyfél esetén: igénylœ neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma, a nem természetes személy nevében eljáró képviselœ neve, személyi igazolvány száma vagy útlevél száma, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt, a törvényes képviselœ által aláírt meghatalmazás egy példánya. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenœrizze. Amennyiben a szolgáltatási SzerzŒdés megkötéséhez szükséges adatokat az ügyfél nem vagy hamisan adja meg, úgy a SzerzŒdés annak megkötésének idœpontjára visszamenœleges hatállyal érvénytelen. PAGE 3 of 19

4 6.2 SzerzŒdési idœszak, a SzerzŒdés tartama A SzerzŒdés határozatlan idœre jön létre. A Szolgáltató és az ElŒfizetŒ egyezœ akaratával határozott idejű szerzœdés is köthetœ, melynek idœtartama Szolgáltatásonként eltérœ lehet. Határozott idejű szerzœdés automatikusan, a szolgáltatási SzerzŒdésben meghatározott feltételek mellett határozatlan idejű szerzœdéssé alakul annak lejáratát követœen, ha az ElŒfizetŒ a szolgáltatást változatlan feltételek mellett továbbra is igénybe veszi. 7. A szolgáltatási SzerzŒdés módosítása A SzerzŒdés általában a Felek egyezœ akaratával módosítható. A SzerzŒdés módosítására a szerzœdéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal a kitétellel, hogy Szolgáltató az ElŒfizetŒ módosítási kérelmét a kérelem benyújtásának az ügyfél azonosítással kapcsolatban elœírt kötelezettségeket kielégítœ formában történœ beérkezésétœl számított, lehetœség szerinti 5 napon, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti. A módosított díjfizetési kötelezettség kezdœ idœpontja a szolgáltatási módosításra vonatkozó igény teljesítésének idœpontját követœ hónap 1. napjára esik. E pontban foglalt rendelkezésektœl a Szolgáltató és az ElŒfizetŒ egyezœ akarata esetén el lehet térni. A SzerzŒdés módosítása alól kivételt képez a díjak változtatása, amelyre a Szolgáltató - a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok keretei között - jogosult. A Szolgáltató jogosult év elején és év közben is egyoldalúan módosítani a díjakat, amennyiben azt a gazdálkodását, illetœleg a Szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják. Ezen körülmények az alábbiak lehetnek: üzemeltetési, működési költségek emelkedése, hálózat és infrastruktúra műszaki korszerűsítése, jogszabály módosulása. A Szolgáltató vállalja, hogy egy adott Szolgáltatás elœfizetési díját éves átlagban nem emelheti az infláció mértékének négyszeres összegénél nagyobb mértékben, kivéve, ha gazdasági működése tisztességes üzleti nyereséggel az adott területen nem biztosított (csúszó árklauzula). 7.1 Változás az ElŒfizetŒ adataiban ElŒfizetŒ köteles az adataiban, valamint képviselœjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról Szolgáltatót a változás bekövetkeztétœl számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. ElŒfizetŒ köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csœdeljárásról Szolgáltatót az eljárás megindítását követœen haladéktalanul írásban tájékoztatni. Szolgáltató az említett szolgáltatási adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredœ károkért nem vállal felelœsséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülœ kárának megtérítését követelheti ElŒfizetŒtŒl. 8. A Szolgáltatás megkezdése A SzerzŒdés tárgyát képezœ Szolgáltatás igénybevételét a Szolgáltató az egyedi SzerzŒdésben vállalt idœpontban teszi elérhetœvé. PAGE 4 of 19

5 9. ElŒfizetŒ jogai és kötelezettségei Az egyedi SzerzŒdésben szereplœ szolgáltatások felhasználása. Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül ElŒfizetŒ felhasználója nem használhatja fel a Szolgáltatásokat az eredetileg meghatározottól eltérœ célokra. ElŒfizetŒ felhasználója nem kísérelheti meg a szolgáltatások megváltoztatását, átalakítását, vagy javítását. Az ebbœl eredœ kárt ElŒfizetŒ köteles a Szolgáltatónak megtéríteni. ElŒfizetŒ kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást nem használja fel obszcén, gyűlöletkeltésre, faji megkülönböztetésre alkalmas publikációk terjesztésére. ElŒfizetŒ köteles a Szolgáltató díjszabásának megfelelœ aktuális szolgáltatási díjat megfizetni a Szolgáltató vagy annak megbízottai által ElŒfizetŒ telephelyén elvégzett munkálatokért. ElŒfizetŒ 90 napig díjmentesen szüneteltetheti a Szolgáltató által kezelt domainjeinek elérhetœségét. A szüneteltetés kezdetétœl 60 napig beérkezœ leveleit Szolgáltató a szüneteltetés kezdetétœl 90 napig megœrzi. 10. Szolgáltató jogai és kötelezettségei A Szolgáltatás mindig a Szolgáltató tulajdona, ElŒfizetŒ felhasználója a Szolgáltatásokra vonatkozóan csak nem kizárólagos és nem átruházható használati joggal rendelkezik. Nem képezi Szolgáltató feladatát az ElŒfizetŒ által biztosított berendezések alkalmassá tétele a Szolgáltatások igénybevételéhez. Szolgáltató karbantartja és szükség esetén szervízeli az általa nyújtott Szolgáltatásokat. Szolgáltató azonnali hatállyal letilthat minden ElŒfizetŒnek nyújtott szolgáltatást, amennyiben annak bármely felhasználója Szolgáltató megítélése szerint valamely szolgáltatást szélsœséges vagy obszcén nézetek publikálására használ, illetve ha az ElŒfizetŒnek nyújtott szolgáltatás során a Szolgáltató infrastruktúrája bármilyen formában veszélybe kerül. 11. Szavatosság és felelœsség korlátozás Szolgáltató szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás működœképes a Szolgáltatás megkezdésének napjától. Szolgáltató minden ésszerű erœfeszítést köteles megtenni a Szolgáltatások mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítására, de nem felelœs azon veszteségekért vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége okozott. Szolgáltató a jelen SzerzŒdés alapján nem tartozik felelœsséggel azokért a károkért, amelyeket a Szolgáltatása érdekkörén kívül esœ meghibásodásából vagy elégtelenségébœl adódtak. ElŒfizetŒ által a Szolgáltatónak okozott kárért, (akár szerzœdéses akár szerzœdésen kívüli károkozás), a kártérítés, és a felelœsség egyes eseteire a Ptk. rendelkezései az irányadóak. ElŒfizetŒ tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató nem gyakorol ellenœrzést, és nem vállal felelœsséget a Szolgáltató szerver számítógépein, valamint az Interneten áthaladó információk tartalmáért ideértve a software, hardware hibákból, a vírusok által okozott működési rendellenességbœl, vagy külsœ beavatkozásból eredœ adatvesztést. ElŒfizetŒ kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatások ElŒfizetŒ általi igénybevétele nem sérti a Szolgáltató, vagy bármely harmadik fél szerzœi, vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűzœdœ, más személyiségi, vagy tulajdonjogát; továbbá felel az általa telepített szoftverek működéséért, a szerveren tárolt adatok tartalmáért. ElŒfizetŒ harmadik személy ilyen korlátozó igénnyel való fellépése esetén kártérítési kötelezettségének fennmaradása mellett - saját költségén közvetlenül fellép a Szolgáltató jogos érdekei védelmében. PAGE 5 of 19

6 12. A Szolgáltatás korlátozásának, minœségi vagy más jellemzœi csökkentésének az esetei és feltételei Szolgáltató a Szolgáltatást az ElŒfizetŒ egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minœségi vagy más jellemzœit: amennyiben az ElŒfizetŒ akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató infrastruktúrájának rendeltetésszerű működését. amennyiben az ElŒfizetŒ a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére átengedi és/vagy továbbértékesíti. fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult ElŒfizetŒnek nyújtott Szolgáltatásai használatát korlátozni. Bármely alábbi korlátozás bevezetése elœtt 3 munkanappal Szolgáltató köteles -ben tájékoztatni ElŒfizetŒt: a) 15 nap fizetési késedelem után ElŒfizetŒ összes postaládája lekérdezésének tiltása, b) 30 nap fizetési késedelem után ElŒfizetŒ összes domain-jére irányuló adatforgalom tiltása, és c) 45 nap fizetési késedelem után ElŒfizetŒ minden szolgáltatás használatának teljes tiltása mindaddig, amíg ElŒfizetŒ nem tesz maradéktalanul eleget fizetési kötelezettségének. d) Amennyiben az ElŒfizetŒ a díjtartozást kiegyenlíti, úgy Szolgáltató köteles a Szolgáltatás korlátozását, minœségi vagy más jellemzœinek csökkentését vagy szüneteltetését megelœzœ állapotot visszaállítani. 60 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató megszünteti a szolgáltatást, és töröl minden kapcsolódó adatot. Az ElŒfizetŒt ebbœl eredœen ért esetleges károkért a Szolgáltatót felelœsség nem terheli. Amennyiben az ElŒfizetŒ több szolgáltatás-elemet is igénybe vett, illetve több SzerzŒdéssel rendelkezik, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen ÁSZF-ben, illetve az egyedi SzerzŒdésben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a fentebb ismertetett szankciót az ElŒfizetŒ összes jogviszonyán illetve Szolgáltatásán egyidejűleg azonnali hatállyal alkalmazni. 13. A SzerzŒdés megszűnésének esetei Bármelyik Fél jogosult a jelen SzerzŒdés illetve mellékleteiben rögzített Szolgáltatás indoklás nélküli felmondására. A felmondás csakis írásban, ajánlott levélben a felmondani kívánt Szolgáltatás pontos megjelölésével történhet. A felmondási idœ ElŒfizetŒ részérœl öt (5) nap, Szolgáltató részérœl harminc (30) nap. Bármelyik Fél azonnali felmondással élhet, ha a másik Fél elmulasztja jelen szerzœdésben vállalt kötelezettségeit. Jelen SzerzŒdés bármely okból történœ felmondása egyik Felet sem mentesíti azon kötelezettségek alól, amelyek a felmondás idœpontjában fennálltak. A felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell a felmondási idœt, valamint a felmondási idœ lejártának napját. PAGE 6 of 19

7 14. Szolgáltatási hiba elhárítására vonatkozó eljárás 14.1 HibabejelentŒ elérhetœsége Szolgáltató köteles hibabejelentœ, illetve ügyfélszolgálatot működtetni munkanapokon, napi 8 órában folyamatosan, ahol az ElŒfizetŒ közvetlenül jelezheti a Szolgáltatás meghibásodását. A hibabejelentœ és az ügyfélszolgálat eljárása a hibabejelentés és egyéb bejelentések során azonos. Jelen ÁSZF-ben a hibabejelentœszolgálat és az ügyfélszolgálat azonos jelentésű kifejezések. Az ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll az ElŒfizetŒ rendelkezésére, amíg ElŒfizetŒ a jelen ÁSZF-nek megfelelœen fizeti az összes igénybe vett Szolgáltatás díját. ElŒfizetŒ a hibát az alábbi ügyfélszolgálati helyen, címen, telefonszámokon és címen jelentheti be. Factory Creative Studio Kft. Ügyfélszolgálat ElérhetŒ: minden munkanap Telefon: Fax: A hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethetœ módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megœrizni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: az ElŒfizetŒ értesítési címét vagy más azonosítóját, a hibajelenség leírását, a hibabejelentés idœpontját (év, hónap, nap, óra), a hiba okát, a hiba elhárításának módját és idœpontját (év, hónap, nap, óra), az ügyfél értesítésének módját és idœpontját. Az elvégzett vizsgálat alapján Szolgáltató haladéktalanul és megfelelœ indokolással köteles az ElŒfizetŒt értesíteni arról, hogy a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetœ, vagy a hiba az ElŒfizetŒ érdekkörébe tartozó okból merült fel; a hiba kijavítását megkezdte; a hiba kijavítását a 9.3 pontban vállalt rendelkezésre állási idœn belül nem tudja vállalni. Szolgáltató a hiba észlelése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást, elhárítást és azt annak sikeres befejezéséig folyamatosan végzi. A hibaelhárítási határidœ a hiba észlelésétœl számított legfeljebb 48 óra Hibaelhárítási célértékek Szolgáltató köteles az ElŒfizetŒ által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát annak bejelentésétœl a jelen ÁSZF szerinti határidœn belül kijavítani. Ha a kijavítás a Szolgáltató és az ElŒfizetŒ megállapodása szerinti idœpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül esœ okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidœ a kiesési idœ tartamával meghosszabbodik. PAGE 7 of 19

8 14.4 Az ElŒfizetŒ által okozott hiba A Szolgáltató nem felelœs és nem köteles kijavítani a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkezœ hibáját: az ElŒfizetŒ műszaki berendezésének hibája vagy alkalmatlansága, az ElŒfizetŒ Internet kapcsolatának hibája vagy alkalmatlansága, a Szolgáltatás helytelen beállítása vagy rendeltetésellenes használata, a szerzœdéses kötelezettségek vagy jogszabályi elœírások megszegése az ElŒfizetŒ által, vis maior A Szolgáltató felelœssége Szolgáltató felelœsségét az általa ElŒfizetŒnek nyújtott Szolgáltatásért jelen ÁSZF 11. pontja foglalja magában. 15. Díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények rendezése 15.1 Az Ügyfélszolgálat elérhetœsége A Szolgáltató mindenkor aktuális ügyfélszolgálati helye a Szolgáltató székhelyén van, lásd jelen ÁSZF 1. és 13.1 pontja. Emellett a Szolgáltató ügyfélszolgálatának további elérhetœségei az alábbiak: 15.2 Az elœfizetœi bejelentések, panaszok intézése ElŒfizetŒ a Szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit az ügyfélszolgálaton teheti meg. Az ügyfélszolgálat az ElŒfizetŒnek a Szolgáltatással kapcsolatban - írásban, -en vagy személyesen tett - észrevételét, reklamációját kivizsgálja, és errœl az észrevétel, reklamáció az ügyfél-azonosítással kapcsolatban elœírt kötelezettségeket kielégítœ formában történœ benyújtásától számított 30 napon belül a bejelentéssel megegyezœ módon, általában írásban vagy -en tájékoztatja az ElŒfizetŒt. Telefonon érkezœ észrevétel, reklamáció esetén a Szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétœl függœen, - indokolt esetben - írásban vagy -en válaszol. Szolgáltató a számla esedékességétœl számított 6 hónapon túl számlareklamációt nem fogad el. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról hangfelvételt készítsen, amirœl a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelœzœen tájékoztatja. Amennyiben a hívó fél a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az adott ügy csak személyesen intézhetœ. A Szolgáltató - amennyiben a Szolgáltató a beszélgetést rögzítette - a hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási idœn belül rendelkezésre bocsátja. Szolgáltató a rögzített hanganyagokat a rögzítés napját követœ 1 évig tárolja. PAGE 8 of 19

9 15.3 Díjreklamáció Ha az ElŒfizetŒ a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul, a bejelentés benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidœ elmulasztása esetén Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult a szerzœdést a 13. pontban foglaltak szerint felmondani. Ha az ElŒfizetŒ bejelentését a díjfizetési határidœ lejárta elœtt nyújtja be Szolgáltatóhoz, úgy a bejelentésben érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidœ a díjreklamáció megvizsgálásának idœtartamával meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató az ElŒfizetŒ bejelentésének helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következœ havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az ElŒfizetŒ számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az ElŒfizetŒ választása szerint az ElŒfizetŒ által írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára vagy magyarországi címre az ElŒfizetŒ részére egy összegben visszafizeti, amennyiben az ElŒfizetŒnek nincs Szolgáltatóval szemben fennálló lejárt tartozása. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az ElŒfizetŒt megilletœ kamat mértéke megegyezik a Szolgáltatót az ElŒfizetŒ díjfizetési késedelme esetén megilletœ kamat mértékével. ElŒfizetŒ kérésére Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ElŒfizetŒ az adatkezelési szabályok figyelembe vételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse a fizetendœ díj számításához szükséges kimutatást Vis maior Egyik Fél sem felel a SzerzŒdés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely Fél érdekkörén kívül esœ, elœre nem látható körülmények (Vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a SzerzŒdés teljesítését, illetœleg a Szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendœrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. 16. A Szolgáltatások díja, fizetési feltételek 16.1 A számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének idœpontja A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások aktuális árát jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza. Szolgáltató számlát bocsát ki az ElŒfizetŒ számára, amely tartalmazza az egyedi SzerzŒdésben meghatározott díjakat. A számlát az ElŒfizetŒ a számlán feltüntetett fizetési határidœn belül köteles kiegyenlíteni. A számlák kiküldése postai úton, a fizetési határidœt legalább 10 nappal megelœzœen történik. A számlaküldés az egyedi SzerzŒdésben az ElŒfizetŒ által választott rendszerességgel, de legalább havonta történik. Ha az ElŒfizetŒ által megadott címadatok megegyeznek a Szolgáltató által nyilvántartott és a számlán levelezési címként feltüntetett címmel, úgy Szolgáltató a számlát annak kiküldését követœ 5. munkanapon kézbesítettnek tekinti. Szolgáltató az ElŒfizetŒnek kiállított számlán szereplœ díjat elfogadottnak tekinti, amennyiben ElŒfizetŒ a számla ellen nem nyújt be reklamációt a pontban foglaltaknak megfelelœen. PAGE 9 of 19

10 16.2 Havi szolgáltatási díjak Havi elœfizetési díj minden megkezdett számlázási idœszakra számított díj, amelyet az ElŒfizetŒ az igénybevett Szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizet. Havi elœfizetési teljes díjának számlázására jogosult a Szolgáltató abban az esetben is, ha a Szolgáltató az ElŒfizetŒ érdekkörében felmerülœ okok miatt a Szolgáltatás korlátozására kényszerül. A SzerzŒdés hóközi hatályba lépése, illetve felmondása esetén a havi elœfizetési díj idœarányos része fizetendœ. ElŒfizetŒ elsœ számlája a szerzœdéskötéstœl az aktuális számlázási idœszak végéig részarányosan számlázott havi elœfizetési díjait, a szerzœdéskötéstœl az aktuális számlázási idœszak kezdetéig felmerülœ díjakat tartalmazhatja. Az ElŒfizetŒ további számlái az aktuális számlázási idœszak havi elœfizetési díját valamint egyszeri díjakat tartalmazhat Egyszeri díjak Szolgáltató a választott Szolgáltatás díjazási feltételeinek megfelelœen egyszeri díjat számíthat fel, amelyek az elsœ esedékes számlában fizetendœk. A számlakibocsátás dátuma a SzerzŒdés aláírásától számított 5 naptári nap. A számlát az ElŒfizetŒ a számlán feltüntetett fizetési határidœn belül köteles kiegyenlíteni Kedvezmények Szolgáltató eseti kedvezményeket kínálhat valamennyi ElŒfizetŒ, vagy az egyenlœ elbánás elvét nem sértve az ElŒfizetŒk meghatározott csoportja számára A számlázási idœszak módosítása Szolgáltatónak jogában áll a számlázási idœszakot módosítani. Az errœl szóló értesítést írásban vagy elektronikus úton 15 nappal a bevezetést megelœzœen kell megküldeni az ElŒfizetŒ részére. ElŒfizetŒ a mindenkor érvényes számlázási ciklusokról a Szolgáltató honlapján ( ) vagy az ügyfélszolgálattól szerezhet tudomást Késedelmi kamat Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezœ gazdasági társaságok esetén pedig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelœ mértékű késedelmi kamatot számítson fel a késedelem elsœ napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig terjedœ idœszakra abban az esetben, ha ElŒfizetŒ a számlán feltüntetett fizetési határidœt elmulasztja. PAGE 10 of 19

11 17. Adatkezelési elvek Privacy Policy Szolgáltató az ElŒfizetŒnek nyújtott Szolgáltatások keretében az alábbi adatokat tartja nyilván: a SzerzŒdés megkötéséhez szükséges elœfizetœi adatok, melyeket jelen ÁSZF 6.1 pontja tartalmaz, az ElŒfizetŒ által igénybevett Szolgáltatás adatai, a díjfizetéssel és díjtartozással összefüggœ adatok. Szolgáltató az elœfizetœi SzerzŒdés megszüntetéséig kezeli az ElŒfizetŒ személyes adatait (ÁSZF 6.1 pontja). Az elœfizetœi jogviszony lezárását követœen Szolgáltató törli a fent említett személyes adatokat. Szolgáltató az egyedi SzerzŒdés keretében igénybevett Szolgáltatás díjfizetéssel kapcsolatos adatait a számla kifizetését követœ 1 évig, díjtartozás esetén az elévülési idœ (2 év) lejártáig kezeli. Kivételt képez az az eset, ha törvény a fentiektœl eltérœ határidœt ír elœ az adatkezelésre. Szolgáltató a Szolgáltatás üzemeltetése folytán birtokába került adatokat semmilyen körülmények között át nem adja, el nem adja, hozzáférhetœvé nem teszi harmadik félnek. Kivételt képeznek ez alól törvény által elœírt kötelezettségek a nemzetbiztonsági szolgálatok és nyomozó hatóságok tekintetében. Szolgáltató az ElŒfizetŒnek nyújtott hosting szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltatáshoz kapcsolódó információáramlást nem figyeli meg, hallgatja le, tárolja el és avatkozik közbe, kivéve az alábbi, az ElŒfizetŒ érdekében és védelmében tett intézkedéseket: Szolgáltató a hosting szolgáltatások vonatkozásában rendszeresen biztonsági másolatokat készít az ElŒfizetŒ web és tárhelyérœl. A biztonsági mentéseket (backup) kizárólag a Szolgáltatás meghibásodásából származó adatvesztés esetén használja fel a meghibásodás elœtti állapot visszaállításának érdekében. Szolgáltató a biztonsági másolatokat bizalmasan kezeli. Szolgáltató a rendszerén keresztül továbbított elektronikus leveleket automatikusan, emberi beavatkozás nélkül szűri. Az ellenœrzés célja a kéretlen reklám-üzenetek (SPAM), valamint vírusok kiszűrése, melyek az ElŒfizetŒ és a Szolgáltató erœforrásait és infrastruktúráját egyaránt veszélyeztetik. A Szolgáltató által ElŒfizetŒnek nyújtott hosting szolgáltatások esetén Szolgáltató nem gyűjt és nem tárol semmilyen információt amely esetleg az ElŒfizetŒ által üzemeltetett honlap látogatóinak késœbbi azonosítását szolgálná. Amennyiben harmadik fél levelet, vagy bármilyen olyan információt küld számunkra az Interneten, amin keresztül személyesen azonosítható, személyes adatait újabb félnek nem adjuk át, nem adjuk el, illetve semmilyen formában nem tesszük hozzáférhetœvé. Az általunk megszerzett forgalommal kapcsolatos adatokat (személyes azonosítás nélkül) kizárólag forgalomfelmérés, illetve rendszerkarbantartás során használjuk fel, a fent felsorolt alapelveknek megfelelœen. Szolgáltató saját üzletszerzési, ill. marketing céljából kezelheti az ElŒfizetŒ személyes adatait, amennyiben ElŒfizetŒ beleegyezését adja Szolgáltatónak. Közvetlen üzletszerzés célját szolgáló üzenet nem küldhetœ annak az ElŒfizetŒnek, aki nem kíván semmilyen reklámanyagot kapni és elœzetes hozzájárulását e tevékenységhez nem adta. PAGE 11 of 19

12 18. Vegyes rendelkezések Szolgáltató értesítési kötelezettségének közvetlen, írásbeli értesítéssel (értesítés levélben), elektronikus levél, faxüzenet, ill. a Szolgáltató honlapján (www.netfactory.hu) meghirdetett közlemény útján tehet eleget. Postai úton, levélben történœ értesítés esetén Szolgáltató kézbesítettnek tekinti azt a küldeményt, amely az ElŒfizetŒ címérœl nem kereste vagy címzett ismeretlen okkal tér vissza két egymást követœ alkalommal. Jelen ÁSZF módosítása esetén Szolgáltató köteles az ElŒfizetŒt a változások hatályba lépését megelœzœen 15 nappal értesíteni, valamint a módosításokat honlapján közzétenni, amennyiben az ÁSZF módosítása nem új szolgáltatás-elem bevezetése miatt válik szükségessé, azaz a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokat érinti. SzerzŒdŒ Felek a SzerzŒdésbŒl származó jogvitáik elbírálására a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és más hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. PAGE 12 of 19

Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft.

Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft. Szerver Szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek BBB OMEGA Group Kft. Szerver Szolgáltatási Feltételek BBB OMEGA Group Kft. 2012.09.01. 1. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE A Szolgáltató neve:

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Hatályba lépés: 2014. október 15.

Hatályba lépés: 2014. október 15. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK AZ IPOLTALOM VPN SZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT EL FIZET I SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA 3. AZ EL FIZET I SZERZ DÉSEK MEGKÖTÉSÉRE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2004. szeptember 8. Hatályos: 2005. szeptember

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

Általános Szerződési Feltétel

Általános Szerződési Feltétel Hatályos: 2014.03.28 1. A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: 4072457 Bankszámlaszám: 11732002-20378406

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hoszting szolgáltatásokra. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hoszting szolgáltatásokra. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI SATURNUS BT BAJA INTERNET SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2004. május 25-én Módosítva: 2012. december 6-án Hatályos: 2013. január 6-án 1 Tartalom SATURNUS BT BAJA... 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA (kivonat) Hatályos: 2009. november 1. / 39.Utolsó módosítás:2009. október 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 3 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE 3 9.

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 06-62/999-044 ;06-70/208-8569 06-30/ 309-1626;06-20/296-9315 Fax:06-62/611-145

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek RegioNet Hungária Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Készült: 2009. július 25. Utolsó módosítás: 2009. július 25. Hatályos: 2009. augusztus 25-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT Nyíregyháza kábel TV hálózat ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vezetékes internet- hozzáférés szolgáltatáshoz Kábeltelevíziós hálózati rendszeren Készült: 2007. február 20. Hatálybalépés:

Részletesebben