Általános Szerződési Feltétel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltétel"

Átírás

1 Hatályos: A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: Bankszámlaszám: (OTP Bank) IBAN-szám: HU SWIFT kód: OTPVHUHB cím: Webes adminisztratív rendszer URL címe: https://ugyfeladmin.webpalace.hu/ A továbbiakban: Szolgáltató 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége Információ, általános kérdés: Visszaélés, szabálytalanság jelentése: (Hétfő-Péntek: óráig; Szombat, Vasárnap: óráig) Sürgősségi ügyfélszolgálat: A fentebb feltüntetett telefonszámon, 0-24 órában 3. Invitel Távközlési Zrt. Kozma utcai adatközpontjának elérhetőségei Szerverpark operátorainak közvetlen címei (napközben, 8-20 óra között): Szerverpark operátorainak közvetlen telefonos elérhetősége (napközben, 8-20 óra között): , 2. menüpont 0-24 órás hibabejelentő: és Továbbiakban: Szerver szolgáltató 1

2 4. A szerződés megkötéséhez szükséges adatok listája, szerződési időszak, a szerződés tartama 4.1. A szerződés megkötésének előfeltétele, hogy az Ügyfél a személyének azonosításához szükséges adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa: Ezek az adatok természetes személy Ügyfél esetén a következők: neve, lakóhelye, személyi igazolvány száma, mobil telefonszáma és címe. Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő fenti adatai is szükségesek Nem természetes személy Ügyfél esetén az adatok a következők: neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma, a nem természetes személy nevében eljáró képviselő neve, személyi igazolvány száma vagy útlevél száma, mobil telefonszáma (SMS értesítések céljából) és címe A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Ügyfél nem vagy hamisan adja meg, úgy a szerződés annak megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen Az Ügyfél felelőssége Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételét másnak nem engedheti át Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, melynek során a hozzáférés saját jelszaván keresztül történik. Az Ügyfelet jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli. A Szolgáltató köteles az Ügyfél jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. A Szolgáltató az Ügyfél jelszavát csak az ügyféllel közli Az esetleges szolgáltatási típusoknál, lehetőség van harmadik technikai kapcsolattartó fél megadására, aki kizárólagosan természetesen személy lehet. Az Ügyfél kérésére a technikai kapcsolattartó tárgykörébe tartozó értesítéseket, jelszavakat a Szolgáltató köteles azt továbbítani, illetve a kapcsolattartó is jogosult lehet a szolgáltatással kapcsolatos kérésekkel a Szolgáltató felé fordulni. 5. A szolgáltatás korlátozásának, a szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltételei 5.1. A szolgáltatás korlátozásának, felfüggesztésének, a szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltételei Amennyiben az Ügyfélnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt határidő szerver elhelyezés és bérlés esetén 30, egyéb szolgáltatásnál 14 naptári nap - elteltét követően is esedékes díjtartozása van és az Ügyfél a Szolgáltató részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott Amennyiben tárgyidőszaktól függetlenül az Ügyfélnek párhuzamosan legalább kettő számlája (díjbekérője) kiegyenlítetlen, úgy az utolsó számla fizetési határidejét követő 1. munkanapon a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás(ok) felfüggesztésével él, melyről az Ügyfelet 12 órán belül tájékoztatja. (továbbiakban: Párhuzamos díjhátralék) Amennyiben az Ügyfél a díjtartozást kiegyenlíti (vagy a részletfizetés vállalja), illetve a díjtartozás kiegyenlítését követően a visszakapcsolási igényt a Szolgáltatónak jelzi, úgy a Szolgáltató köteles a szolgáltatás korlátozását, minőségi vagy más jellemzőinek csökkentését haladéktalanul megszüntetni Amennyiben az Ügyfél az es pont alapján díjtartozásról szóló többszöri megkeresés illetve felszólítás ellenére sem egyenlíti a díjtartozást illetve nem jelzi fizetési vagy törlesztési szándékát, úgy szolgáltatástól függően 15. illetve 31. naptári napon - a Szolgáltató élhet a szolgáltatás felfüggesztésének a jogával melyről az Ügyfelet köteles 24 órán belül tájékoztatni Amennyiben az Ügyfél élni kíván a szolgáltatás visszaállításának a jogával, úgy ezt jelezheti a Szolgáltató felé, 2

3 aki saját hatáskörén belül mérlegelheti a kérést még a fennálló díjtartozással párhuzamosan és dönthet a szolgáltatás ideiglenes visszaállításáról azonban ha az Ügyfél az aktuális szerződési időszak, vagy fizetési periódus alatt többször is fizetési késedelembe esett illetve az Ügyfél eddigi fizetési hajlandósága pontatlan, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás visszaállítására irányuló kérését megtagadhatja Párhuzamos díjhátralék esetén a szolgáltatásra visszaállítására irányuló bármilyen jellegű kérést a Szolgáltató figyelmen kívül hagyhat, azt indoklás nélkül visszautasíthatja A Szolgáltatónak, a díjtartozás kiegyenlítését követően mérlegelési joga nincs, az összeg jóváírását utalás esetén a bankszámlán való megjelenést, bankkártyás fizetés esetén pedig azonnali kiegyenlítést - követően a Szolgáltató köteles a lehető leggyorsabban visszaállítani a szolgáltatást, de maximum 24 óra alatt A Szolgáltató minden pénzmozgásról szóló pénztári befizetés, utalási bizonylat másolata, csekk szkennelt változatát dokumentum hiteles másolatot elfogadja, azt befizetettnek tekinti Amennyiben az Ügyfél egy éven belül legalább 3 alkalommal fizetési késedelembe esik (az as pont alapján), úgy az utoljára kiállított számla fizetési határidejét követő 8. napon függetlenül a szolgáltatás típusától - a Szolgáltató részéről a szolgáltatás és ezzel együtt a szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés is - azonnali hatállyal felmondásra kerülhet mely magával vonja annak felfüggesztését is Amennyiben az Ügyfél akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha Az Ügyfél a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen levelet küld. Kéretlen levélnek minősülnek azok az elektronikus üzenetek, amelyek: Kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaznak és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen -eket megkapják. Olyan tömegesen küldött, nagy mennyiségű , amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azonos és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen -eket megkapják A Szolgáltató az ilyen kéretlen kereskedelmi vagy kéretlen tömeges -ek illetve nagy mennyiségű levelek átvételét illetve továbbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja Az Ügyfél a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve hajt végre, különösen: az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet, az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet, mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök) Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti Amennyiben az Ügyfél több előfizetéssel is rendelkezik, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen szerződésben, illetve az egyedi szerződésben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a fentebb ismertetett szankciót az Ügyfél összes előfizetésén egyidejűleg azonnali hatállyal alkalmazni Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató fizikai szerverét vagy hálózati berendezéseit nagyságrendileg nagyobb terhelésnek vetik alá az átlagosnál, önhibájukból vagy önhibájukon kívül, úgy a Szolgáltató előzetes figyelmeztetés, 3

4 értesítés nélkül azonnali hatállyal korlátozhatja vagy a helyzet súlyosságától függően fel is függesztheti a szolgáltatást Az Ügyfél által megadott elérhetőségeken a Szolgáltató köteles írásban és/vagy szóban figyelmeztetni az Ügyfelet a felmerülő problémákról Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató megkeresésére 24 órás határidőn belül nem válaszol, úgy a Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggeszteni. 6. A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei 6.1. A szerződés felmondásának szabályai az Ügyfél részéről Az Ügyfél a határozatlan idejű szerződést bármikor, indoklás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idővel jogosult felmondani. A szolgáltatási szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondásnak a szolgáltatóhoz való megérkezését követő 30. nap Amennyiben az Ügyfél a határozott időtartalom alatt rendkívüli felmondással élni kíván, úgy a Szolgáltatót 6 havi kötbér illeti függetlenül a még hátralévő szerződött időszaktól, szolgáltatás típusától A szerződés Ügyfél részéről történő felmondása az Ügyfelet nem mentesíti a szolgáltatási szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól Az Ügyfél a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről A Szolgáltató határozott vagy határozatlan idejű szolgáltatási szerződés megszegése esetén a szolgáltatási szerződést 15 napos határidővel a fenti feltételek szerint felmondhatja, ha az Ügyfél a szolgáltatás akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működését, és ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg a szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti A Szolgáltató határozott vagy határozatlan idejű szolgáltatási szerződés súlyos megszegése esetén a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal, a fenti feltételek szerint felmondhatja, ha az Ügyfél a Szolgáltató többszöri megkeresésére sem hajlandó érdemi választ adni, törlesztési vagy fizetési szándékát egyértelműen nem hajlandó közölni a szolgáltatásról kiállított számla határidejét követő - szerver elhelyezés és bérlés esetén 30, egyéb szolgáltatásnál 14 - naptári napig a teljesítés nem történt meg, illetve a es pont alapján az Ügyféllel való kommunikáció sikertelen az azonnali hatályú szerződés felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a szerződésben foglalt kötbér kifizetése alól jelen feltételek többszöri figyelmen kívül hagyása, az eseteges felszólítások ellenére sem történik érdemi változás az Ügyfél részéről Ha az Ügyfél a póthatáridőn belül fizetési hátralékát rendezi, úgy a szolgáltatási szerződést a Szolgáltató nem mondja fel Amennyiben az Ügyfél a póthatáridőt követően sem rendezi hátralékát, illetve a Szolgáltató többszöri megkeresésére sem érkezi érdemi válasz, úgy a Szolgáltató követelésének érvényesítésére fizetési meghagyásos eljárással élhet az Ügyféllel szemben, mely a szerződés automatikus felmondását és a szolgáltatás felfüggesztését vonja maga után. 4

5 A szerződés megszűnése az Ügyfelet nem mentesíti a szolgáltatási szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Az Ügyfél túlfizetése esetén a Szolgáltató a túlfizetés mértékéig, az Ügyfél írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve köteles a díjvisszatérítésre Ha a Szolgáltató a szolgáltatási szerződést felmondja, úgy a felmondásban egyúttal köteles jelezni az Ügyfél felé, hogy a felmondási idő lejártával az szolgáltatás felfüggesztésre kerül. 7. A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek 7.1. A Szolgáltató köteles hibabejelentő, illetve ügyfélszolgálatot működtetni napi 24 órában folyamatosan, évi 365 (366) napon, ahol az Ügyfél közvetlenül jelezheti a szolgáltatás meghibásodását. A hibabejelentő és az ügyfélszolgálat eljárása a hibabejelentés és egyéb bejelentések során azonos. Jelen szerződésben a hibabejelentőszolgálat és az ügyfélszolgálat azonos jelentésű kifejezések 7.2. Az ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll a használó rendelkezésére, amíg az Ügyfél a jelen ÁSZF-nek megfelelően fizeti az összes igénybe vett szolgáltatás díját Az Ügyfél a hibát az ügyfélszolgálati helyeken, címeken, telefonszámokon és címen jelentheti be. A Szolgáltató a hiba észlelése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást, elhárítást és azt annak sikeres befejezéséig folyamatosan végzi A Szolgáltató köteles az Ügyfél által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát annak bejelentésétől a jelen ÁSZF szerinti határidőn belül kijavítani. Ha a kijavítás a Szolgáltató és az Ügyfél megállapodása szerinti időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidő a kiesési idő tartamával meghosszabbodik A Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. A Szolgáltató a jelen szerződés alapján nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak Amennyiben a hoszting szolgáltatás hibája, hibás működése más Szolgáltató (pl. távközlési Szolgáltató) hatáskörében felmerülő hiba miatt következett be, úgy a Szolgáltató vállalja azt, hogy erről az Ügyfelet értesíti elektronikus úton Az Ügyfél, vagy bármely harmadik személy által a Szolgáltatónak okozott kárért, (akár szerződéses akár szerződésen kívüli károkozás), a kártérítés, és a felelősség egyes eseteire a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem gyakorol ellenőrzést és nem vállal felelősséget a Szolgáltató host számítógépein, hálózati csomópontjain (network hub), továbbá POP pontjain (a Szolgáltató Internet Hálózat ), valamint az Interneten áthaladó információk tartalmáért ideértve a software, hardware hibákból, a vírusok által okozott működési rendellenességből, vagy külső beavatkozásból eredő adatvesztést. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a szolgáltatások Ügyfél általi igénybevétele nem sérti a Szolgáltató, vagy bármely harmadik fél szerzői, vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő, más személyiségi, vagy tulajdonjogát; továbbá felel az általa telepített szoftverek működéséért, a szerveren tárolt adatok tartalmáért. 8. A Szolgáltatás minőségi paraméterei (SLA) és hibakezelés: 8.1. Vállalt minőségi mutatók, a Szolgáltató hatáskörébe tartozó szolgáltatásokon, eszközökön A Szolgáltató szolgáltatástól függetlenül garantálja Ügyfelei részére az éves 99.8%-os rendelkezésre állást - beleértve a belső hálózati kapcsolatot is -, amennyiben az egyedi előfizetői szerződésben másképpen nem határoznak a felek. 5

6 A rendelkezésre állási adatokról, a Szolgáltató publikus statisztikát vezet, melynek százalékos értékeit köteles bárki számára elérhetővé tenni A Szolgáltató szerződéskötésnél illetve az Általános Szerződési feltételekben rögzített garantált rendelkezésre állási értéke(i) kizárólag a Szolgáltató és a Szerver szolgáltató csatlakozási pontjáig érvényesek, az ezt követő (magasabb) szolgáltatási szintek rendelkezésre állásról az alábbi táblázat az irányadó Vállalt minőségi mutatók (az adatközpontra vonatkozólag, forrás: Invitel Távközlési Zrt. szerződéstervezet) Kozma utcai adatközpont Éves rendelkezésre állás áramellátás tekintetében % Éves rendelkezésre állás klimatizáció tekintetében % Éves rendelkezésre állás IP szolgáltatás tekintetében % Operátori Szolgálat Biztonsági Szolgálat 0-24 h 0-24 h 9. A szolgáltatások díja, részletei - fizetési feltételek 9.1. A számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének időpontja A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások mindenkori listaárát a Szolgáltató saját weboldalán közli, ha azt a Felek az egyedi előfizetői szerződésben másképp nem rögzítették A Szolgáltató számlát bocsát ki az Ügyfél számára, amely tartalmazza az egyedi feltételekben meghatározott díjakat. A számlát az Ügyfél a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni A Szolgáltató november 1-jétől alapértelmezetten elektronikus úton továbbítja Ügyfelei felé az esedékes számlát, mely az Ügyfél által, a megrendeléskor megadott címre kerül továbbításra Ha az Ügyfél papír alapú számlát kíván kapni, úgy azt előzetesen köteles a Szolgáltató felé közölni aki számlánként 200 Ft-os díjat számol fel a postai költségeinek fedezésére - illetve ha az általa megadott címadatok megegyeznek a Szolgáltató által nyilvántartott és a számlán levelezési címként feltüntetett címmel, úgy a Szolgáltató a számlát annak kiküldését követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekinti Amennyiben az Ügyfél nem értesítette időben a Szolgáltatót papír alapú számla igényéről és már a számla kiállításra került úgy a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására Havi szolgáltatási díjak Havi szolgáltatási díj minden megkezdett számlázási időszakra számított díj, amelyet az Ügyfél az igénybevett szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizet. Teljes havi díjnak számlázására jogosult a Szolgáltató abban az esetben is, ha a Szolgáltató az Ügyfél érdekkörében felmerülő okok miatt a szolgáltatás korlátozására kényszerül Egyszeri díjak Rendszergazdai szolgáltatás keretén belül lehetőség van egyszeri díjas támogatás kérésére. Egyszeri alkalommal történő támogatás esetén a Szolgáltató weboldalán található ár, 1 munkaórára vonatkozik, egyéb esetben a szerződésben meghatározott ár érvényes Késedelmi kamat A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén pedig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számítson fel a késedelem első napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig terjedő időszakra abban az esetben, ha az Ügyfél a számlán feltüntetett fizetési határidőt elmulasztja Megrendelési folyamat 6

7 A Szolgáltató az erre fenntartott webes adminisztratív rendszeren keresztül tartja nyilván Ügyfeleit, illetve azok szolgáltatásait, fizetéssel kapcsolatos határidőit, feljegyzéseit A Szolgáltató kizárólag a fent említett rendszeresen keresztül szavatolja a megrendelés leggyorsabb feldolgozását, amennyiben az Ügyfél ezt figyelmen kívül veszi és a Szolgáltató részére más kommunikációs csatornán juttatja el új vagy módosítási igényét, úgy a Szolgáltató nem tudja garantálni a megrendelés 24 órán belüli feldolgozását Fizetési lehetőségek A Szolgáltató a rendelkezésére álló módokon lehetőséget biztosít Ügyfelei számára a számla kiegyenlítésére, többek között, Online, bankkártyás fizetés melyet a számlaértesítőben feltüntetett URL címen keresztül lehet kiegyenlíteni Az említett szolgáltatás igénybevételénél a PayU Hungary Kft. cégünk felé tranzakciós illetéket számol fel minden sikeres tranzakció után, azonban a Szolgáltató szavatolja, hogy ezt Ügyfelei irányába nem terheli tovább Bank utalás, pénztári befizetés esetén a Szolgáltató mindenkori bankszámlájára az Á.SZ.F. 1. pontjában rögzített számlára - történő pénz (be)fizetési lehetőség Készpénzes kifizetés, a Szolgáltató mindenkori telephelyén - az Á.SZ.F. 1. pontjában rögzített elérhetőségre - történő, illetve postai rózsaszín csekk formájában lehetséges 10. Egyebek A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az módosítására, melynek érvénybe léptetésének dátumáról köteles az Ügyfelet előzetesen tájékoztatni de legalább 7 naptári nappal - a hatályba lépés előtt A jelen Á.SZ.F-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók Az Á.SZ.F. megváltoztatása esetén, az a már köttetett megállapodásra, szerződésekre is hatályos, amennyiben az Ügyfél számára nem elfogható pontot talál illetve ha fellebbezését megfelelő érvvel alá tudja támasztani, a Szolgáltató dönthet a szerződésben/megállapodásban lévő kérdéses pont(ok) módosításáról A 10.1-es pontban foglalt 7 naptári nap után az Ügyfélnek fellebbezési joga nincs Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni Amennyiben az Ügyfél a jelen szabályokat figyelmen kívül veszi vagy megsérti, a következményekért a Szolgáltató semmilyen módon nem vonható felelősségre. Kelt, Kiskunfélegyháza

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek ITone Informatika Kft. Adószám: 22691174-2-41 E-mail cím: info@itone.hu Telefonszám: +36 30 866 2478 Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek A szolgáltató webtárhely

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz A [freemail] az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban "Origo")

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar. Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.net Egyedi Előfizetői Szerződés HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ( EGYÉNI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere I. Bevezető rendelkezések, értelmezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF alkalmazásában az

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE) A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben