Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1."

Átírás

1 Alkalmazott kémia A tárgy a kémia alapszak (BSC) szakmai törzsanyagának része, melynek teljesítésével két szemeszter alatt 8 kreditet lehet összegyűjteni. Az előadások száma 8. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1. Tantárgy kódja KEB1501 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) KEB1103 Tantárgyfelelős neve Hargitainé dr. Tóth Ágnes Tantárgyfelelős beosztása habilitált főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Az alkalmazott kémia 1. a technológia alapvető ismereteit és a szervetlen vegyiparral kapcsolatos ismereteket oktatja. Ismerteti a vegyipari és környezetvédelmi technológiák alapfogalmait, sajátos törvényszerűségeit, továbbá a vegyipari műveleteket, folyamatokat, vegyipari berendezéseket. Az alkalmazott kémia feladata a vegyipari technológiai eljárások, vagyis az iparban, mezőgazdaságban, a mindennapi életben, stb., használt szervetlen anyagok ipari előállításának megismertetése. A hallgatók legyenek képesek felismerni a társadalmi és gazdasági fejlődés, a történelmi események, illetve az új tudományos felfedezések és a technológia fejlődése közti kapcsolatot. Ismerjék a magyar szervetlen vegyipar kialakulásának legfontosabb lépcsőfokait, nemzetközi helyzetét, illetve a kémiai technológia fejlődését szolgáló magyar felfedezéseket és a magyar feltalálókat. Az alkalmazott technológia oktatásának további célja a helyes energiagazdálkodás, a környezetbarát technológiák és azok előnyben részesítése fontosságának bemutatása. A hallgatók ismerjék az egyes technológiák környezetkárosító hatását, a szervetlen vegyipari termékek szakszerűtlen, mértéktelen alkalmazásából eredő veszélyeket. Fontos, hogy

2 megfelelő hangsúlyt kapjon. a hulladékok, melléktermékek környezetkímélő hasznosítása, valamint a vegyipar termékeinek áldásos, az emberiség életét könnyebbé, szebbé tevő hatása is. A tárgy a kémiai tanulmányok során megismert fogalmakra, törvényszerűségekre épül, ezért fontos szerepe van az ismeretek rögzítésében, szintetizálásában és azok produktív szintű alkalmazásában. Az alkalmazott kémia fontos feladata a hallgatók technikai műveltségének fejlesztése. Ismeretei támogatják a kémiatanár képzés széleskörű feladatrendszerének teljesítését is. 2. A tantárgy tartalma Bevezetés az alkalmazott kémiába. Az alkalmazott kémia tárgya, helye, szerepe a tudományok rendszerében. Kialakulásának történelme. Mechanikai és kémiai technológia. A kémiai technológia sajátos törvényei. Vegyipari műveletek és folyamatok. A vegyipari készülékek és reaktorok, szerkezeti anyagai, típusai, működése. Szakaszos és folyamatos gyártás. Új tendenciák a kémiai technológiában. Tüzeléstecnnika. Fogalmai, elméleti háttere. Berendezései. Környezetvédelmi feladatok. A víz technológiája. A víz technológiai szempontból fontos fizikai és kémiai jellemzői. A víz kinyerése és előkezelése. Az ivóvíz. Az ipari víz követelményei és előkészítése. A vízlágyítás. A szennyvíz technológiája. Környezetvédelmi feladatok. Szilikátkémiai iparok technológiája. Kerámiaipar. Története és felosztása; nyersanyagai és mázanyagai. A kerámiaipar általános technológiai lépései. Durvakerámiai termékek. Finomkerámiai termékek (porcelán). Az üveggyártás. Története. Az üveges állapot jellemzése. Az üveggyártás nyersanyagai és segédanyagai. Az üveggyártás technológiai lépései. Fontosabb üvegfajták. Építési kötőanyagok. Nem hidraulikus kötőanyagok. Mésztípusú-, gipsztípusú kötőanyagok. Hidraulikus kötőanyagok. Cementtípusok. A portlandcement gyártásának technológiája. Betontípusok. Kénsavipar. Gyártásának és vegyiparban betöltött szerepének történeti áttekintése. Nyersanyagai. A kéndioxid előállítása kén alapon. A kontakt kénsavgyártás. Fizikai-kémiai alapelvei. A kontakt kénsavgyártás technológiai lépései.

3 Nitrogénipar Jelentősége és történeti áttekintése. A levegő nitrogénje kémiai kötésbe vitelének ipari lehetőségei. A levegő cseppfolyósítása és rektifikálása. Ammóniaszintézis. A szintézis fizikai-kémiai alapjai. A szintézisgáz előállítása metánból és tisztítása. A Haber-Bosch eljárás technológiai lépései. Salétromsavgyártás. Az ívfényes eljárás elméleti alapjai. Ammónia-oxidációs salétromsavgyártás. Az eljárás fizikai-kémiai alapjai. Technológiai lépések. Tömény salétromsav gyártása. Műtrágyaipar A műtrágyázás jelentősége, a műtrágyák általános jellemzése. Nitrogéntartalmú műtrágyák. Ammónium-nitrát előállítása. Foszfortartalmú műtrágyák. Szuperfoszfát előállítása. Káliumtartalmú műtrágyák. Klór és alkáliipar Történeti áttekintés, termékei. Az alkáli-klorid elektrolízis elméleti alapjai. Diafragmás és higanykatódos eljárások gyakorlati megvalósítása. Sósavgyártás. Jelentősége és történeti áttekintése. A szintetikus sósavgyártás elméleti alapjai és technológiai lépései. Metallurgiai iparágak Fémkohászati alapfogalmak és eljárások. Ércelőkészítési módszerek. Nyersvasgyártás. Története. Nyersanyagai. A nagyolvasztó és a benne lejátszódó folyamatok. A nyersvasgyártás termékei. Az acélgyártás. Az acélgyártás története. A konverteres- és elektroacél-gyártás. A csúcstechnológiák acélgyártó eljárásai. Az alumínium előállítása. A timföldgyártás, a timföld elektrolízise. A réz, cink és ólom és a többi fém előállítása. A fémek korróziója A korrózió fogalma és jelentősége. Megjelenési formái. A korrózió kémiai és elektrokémiai elméletei. Korrózió fajtái. Védekezés a korrózió ellen. 3. Évközi ellenőrzés módja Zárthelyi dolgozatok írása, kiselőadások tartása. A gyárlátogatásokon készített jegyzőkönyvek ellenőrzése. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai

4 A hallgatók egy-egy hetes (2. és 3. évfolyam) gyárlátogatáson vesznek részt. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Borda J.: Kémiai technológia, KLTE, TTK, Debrecen, Hasmann J.: Műszaki kémia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Gerecs Á.: Bevezetés a kémiai technológiába. Tankönyvkiadó, Budapest, Fonyó Zs. - Fábry Gy.: Vegyipari művelettani alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Vajta L. Szebényi I.: Kémiai technológia. Tankönyvkiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása Az alkalmazott kémia előadásokat a kémiai előadóteremben tartjuk. A szükséges oktatástechnikai berendezések rendelkezésünkre állnak. Az előadásokon nyersanyagokat, átmeneti-, félkész- és kész termékeket, bizonyos elemtípusokat, illetve működő modellt mutatunk be. A két alkalommal történő egyhetes gyárlátogatások lehetőséget biztosítanak a vegyipari műveletek, berendezések, az automatizáció bemutatására. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 2. Tantárgy kódja KEB1502 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) KEB1305 Tantárgyfelelős neve Hargitainé dr. Tóth Ágnes Tantárgyfelelős beosztása habilitált főiskolai tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Az alkalmazott kémia 2. a szerves vegyiparral kapcsolatos ismereteket oktatja. Ismerteti a vegyipari és környezetvédelmi technológiák alapfogalmait, sajátos törvényszerűségeit továbbá a vegyipari műveleteket és folyamatokat, berendezéseket. Az alkalmazott kémia feladata a vegyipari technológiai eljárások, vagyis az iparban, mezőgazdaságban, a mindennapi életben, stb., használt szerves anyagok ipari előállításának megismertetése.

5 A hallgatók legyenek képesek felismerni a társadalmi és gazdasági fejlődés, a történelmi események, illetve az új tudományos felfedezések és a technológia fejlődése közti kapcsolatot. Ismerjék a magyar szerves vegyipar kialakulásának legfontosabb lépcsőfokait, nemzetközi helyzetét, illetve a kémiai technológia fejlődését szolgáló magyar felfedezéseket és a magyar feltalálókat. Az alkalmazott technológia oktatásának további célja a helyes energiagazdálkodás, a környezetbarát technológiák és azok előnyben részesítése fontosságának megismertetése. A hallgatók ismerjék az egyes technológiák környezetkárosító hatását, a szerves vegyipari termékek szakszerűtlen, mértéktelen alkalmazásából eredő veszélyeket. Fontos, hogy megfelelő hangsúlyt kapjon a hulladékok, melléktermékek környezetkímélő hasznosítása, valamint a vegyipar termékeinek áldásos, az emberiség életét könnyebbé, szebbé tevő hatása is. A tárgy a kémiai tanulmányok során megismert fogalmakra, törvényszerűségekre épül, ezért fontos szerepe van az ismeretek rögzítésében, szintetizálásában és azok produktív szintű alkalmazásában. Az alkalmazott kémia fontos feladata a hallgatók technikai műveltségének fejlesztése. Ismeretei támogatják a kémiatanár képzés széleskörű feladatrendszerének teljesítését is. 2. A tantárgy tartalma A kőolaj vegyipari feldolgozása A kőolaj, mint a vegyipar fontos nyersanyaga. Keletkezése, felszínre hozása, tulajdonságai, osztályozása. Felhasználásának területei. A kőolajipar fejlődése. A kőolaj előkészítése és feldolgozása. A nyersolaj megtisztítása, elválasztása a gázoktól, a gazolintól, a stabilizált nyersolaj nyerése. A kőolaj és földgáz szállítása és tárolása. A kőolaj desztillációjának elméleti kérdései és eszközei. A kőolaj komplex feldolgozásának termékei. Motorhajtó anyagok. A benzin. Tulajdonságai. Előállítási lehetőségeinek csoportosítása. A krakklepárlás. Reformáló eljárások. A benzin finomítása. A petróleum. A gázolaj tulajdonságainak ismertetése, előállításának lehetőségei, finomítása. Kenőolajok. A kenőolajok tulajdonságai, előállításuk, finomításuk, csoportosításuk, felhasználásuk területei. A nyersolajaszfalt.

6 A petrolkémia. Petrolkémiai eljárások paraffin, olefin és aromás szénhidrogének előállítására. A termékek felhasználási területei. A kõszén vegyipari feldolgozása. A szenek vegyipari feldolgozásának történeti áttekintése. A szén cseppfolyósításának elméleti alapjai. A szén elgázosításának elméleti alapjai. A szén kigázosítása. A nagyhőfokú és kishőfokú lepárlás elméleti alapjai és gyakorlati kivitelezése. A szén kigázosításakor keletkező termékek tisztítása és felhasználása. A műanyagok technológiája A műanyagok fogalma, nyersanyagai, csoportosítása, tulajdonságai. A műanyagok felhasználásának területei, és jelentősége. Mesterséges alapanyagú műanyagok. Kondenzációs műanyagok. Elméleti alapok. Fenoplasztok, aminoplasztok, poliamidok. Polimerizációs műanyagok. Elméleti alapok. Polietilén, polipropilén, polisztirol, PVC. poliakrilátok. Poliaddiciós műanyagok. Elméleti alapok. Poliuretánok és epoxigyanták. Természetes alapanyagú műanyagok. A kaucsuk, a gumigyártás. Fehérjealapú műanyagok. Poliszacharid alapú műanyagok. A cellulóz szerkezete, tulajdonságai, kísérő anyaga, előállításának módszerei, a cellulózgyártás termékei. A papírgyártás. A műszálgyártás áttekintő jellegű ismertetése. A szénszálak előállítása. Mikrobiológiai iparok. Csoportosításuk. Erjedéstani alapfogalmak. A penicillin gyártása. A sörgyártás. Szeszgyártás mikroorganizmusok segítségével. Mezőgazdasági termékek vegyipari feldolgozása. A keményítőgyártás. A keményítő szerkezete, tulajdonságai, gyártása. A savas és enzimes hidrolízisének termékei. Felhasználásuk. Cukorgyártás. A répacukor gyártása. A zsírok és olajok technológiája. Szerkezetük, tulajdonságuk, csoportosításuk. A zsírok és olajok kinyerése, feldolgozása. A gliceringyártás. A szintetikus mosószerek gyártása. A mosószerek hatásmechanizmusa. A munka- és környezetvédelmi feladatok a vegyiparban. A levegőtisztaság, felszíni, felszín alatti vizek, a talaj és földtani közegek védelme. Hulladékgazdálkodás.

7 3. Évközi ellenőrzés módja Zárthelyi dolgozatok írása, kiselőadások tartása. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai A hallgatók egy-egy hetes (2. és 3. évfolyam) gyárlátogatáson vesznek részt. 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Borda Jenő: Kémiai technológia, KLTE, TTK, Debrecen, Hasmann J.: Műszaki kémia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Gerecs Á.: Bevezetés a kémiai technológiába. Tankönyvkiadó, Budapest, Fonyó Zs. - Fábry Gy.: Vegyipari művelettani alapismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Vajta L.-Szebényi I.: Kémiai technológia. Tankönyvkiadó, Budapest, K.Weissevmel-H.J. Arpe: Ipari szerveskémia. Tankönyvkiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása Az alkalmazott kémia előadásokat a kémiai előadóteremben tartjuk. A szükséges oktatástechnikai berendezések rendelkezésünkre állnak. Az előadásokon nyersanyagokat, átmeneti-, félkész- és kész termékeket, bizonyos elemtípusokat, illetve működő modellt mutatunk be. A két alkalommal történő egyhetes gyárlátogatások jó lehetőséget biztosítanak a vegyipari műveletek, berendezések, az automatizáció megtekintésére.

8 Tantárgy neve Kémiai alapismeretek Tantárgy kódja KEB1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) Számonkérés módja kollokvium (írásbeli) Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Dr. Balogh József Tantárgyfelelős beosztása tanszékvezető egyetemi tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Az általános természetszemlélet kialakítása érdekében a gyakorlati (mindennapi) élet számára fontos kémiai ismeretek továbbítása a hallgatók számára, valamint az adott szakterületen való továbbhaladáshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása. 2. A tantárgy tartalma Általános kémia A kémia és más természettudományi tárgyak kapcsolata. A kémia tárgya, kémiai folyamatok köre. A kémiai elem fogalma; rendszám, tömegszám, izotópok és gyakorlati jelentőségük, a kémiai anyagmennyiség fogalma (mol); relatív atom- és móltömegek. A radioaktivitás fogalma, a radioaktív anyagok hatása az élőlényekre, felhasználásuk. Alapvető kölcsönhatások az ismert elemi részecskék között. Paritás. Az anyag kettős természete. A kvantummechanika és a kémia kapcsolata. Az elektromágneses sugárzás. Az atomok elektronszerkezete. Kvantumszámok, azok fizikai jelentése, értéktartományuk, fermionok és bozonok. Atomi pályák, burkolófelületek. A hidrogén atom. A többelektronos atomok - kiépülési elvek. A periódusos rendszer. Elektronaffinitás, ionizációs energia, elektronegativitás, változásuk a periódusos rendszerben. A kémiai kötés fogalma. Elsőrendű és másodrendű kémiai kötések. A kovalenskötés (vegyértékkötés, molekulapályák, datívkötés, σ és π pályák, a kötés polaritása, a molekulák dipólusmomentuma. A molekulák alakja. Vegyértékelektronpár-taszítási elmélet. Ionok képződése atomokból. Egyszerű és összetett ionok. Az ionkötés. Fémeskötés. Vezetők és félvezetők. Anyagi halmazok csoportosítása. Halmazállapotok jellemzői. Általános gáztörvény, gáz és gőz állapot. Halmazállapot változások és azokat kísérő energiaváltozások. Túlhevítés és túlhűtés lehetősége a halmazállapot változása során. Koncentráció-kifejezési módok (tömegszázalék, molaritás, stb.). Ozmózis. Az oldhatóságot befolyásoló tényezők, az oldódás folyamata és az azt kísérő energiaváltozás. Kristályos és amorf anyagok. Kristályrácstípusok szimmetria és a rácspontokban lévő részecskék minősége és a közöttük ható erők szerint. A rácstípusok tulajdonságai. A fémek rácstípusai és azok tulajdonságai és megmunkálhatóságuk közötti kapcsolat. Allotrópia, polimorfia, a módosulatok átalakulása. A kémiai reakciók. A kémiai egyenlet jelentése. A kémiai reakciókat kísérő energiaváltozás. A reakcióhő. Belsőenergia, entalpia. Hess-tétele. Képződéshő. A kémiai reakciók végbemenetelének termodinamikai feltétele. Szabadenergia, szabadentalpia, entrópia. A kémiai reakciók sebessége. A kémiai egyensúlyok. Az egyensúlyi állandó. Az egyensúlyok befolyásolásának lehetőségei. Le Chatelier-Braun-féle elv. A kémiai reakciók

9 csoportosításának lehetőségei. Egyesülés, bomlás, szubsztitúció, protonátmenettel járó folyamatok, redoxi folyamatok. Az oldat kémhatása, a ph fogalma. Sav és bázis fogalma a Brönsted-Lowry elmélet szerint. Sók hidrolízise, a sóoldatok kémhatása. A vizes oldatokban lejátszódó redoxi folyamatok iránya. Standard elektródpotenciál. Standard hidrogénelektród. Oxidáció, redukció. Galvánelemek, Daniell-elem. Elektrolízis. Szervetlen kémia Az elemek gyakorisága. A nemfémes elemek és fontosabb vegyületeik fizikai és kémiai tulajdonsága, előfordulása, előállítása és felhasználása. (A hidrogén, a halogénelemek, az oxigén, a szén, a nitrogén, a foszfor, a szén, a szilícium, a hidrogén-klorid és a sósav, a víz, a hidrogén-peroxid, a kén oxidjai, a kénsav, az ammónia, a foszfor-pentaoxid, a foszforsav, a salétromsav, a szénmonoxid, a széndioxid, a szénsav, a mesterséges szenek, a szilíciumdioxid, a fontosabb műtrágyák). A fémek általános tulajdonságai, előfordulásuk, előállításuk és felhasználásuk. Az s-mező fémei, lángfestésük, jellemző reakcióik, vegyületeik: kősó, nátrium-hidroxid, szóda, mészkő, gipsz. A p-mező fémei. Az alumínium amfoter jellege, fontosabb reakciói és előállítása. (bauxit, timföld, korund, elektrolízis). A d-mező fémei. A vascsoport elemei, vasércek, vasgyártás. Az acél. A rézcsoport elemei és vegyületei. A fényképezés. Az ötvözetek fogalma, típusai, jelentősége., Az ötvözetek néhány fázisdiagramja. A Gibbs féle fázisszabály. A korrózió fogalma, megjelenési formái, típusai, jelentősége. Védekezés a korrózió ellen. Szerves kémia A szénvegyületek általános jellemzése. A funkciós csoport fogalma és típusai. A szénhidrogének. Metán. Földgáz és kőolaj. Etilén, acetilén. Aromás szénhidrogének, benzol. Az oxigéntartalmú vegyületek csoportosítása funkciós csoportjuk alapján. Az alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek, ketonok. A szénhidrátok. Mono- di és poliszacharidok. A karbonsavak. Az észterek, zsírok, olajok, mosószerek. Aminosavak, fehérjék, nukleinsavak. Műanyagok szerkezete, tulajdonságai, legfontosabb típusai. 3. Évközi ellenőrzés módja: ZH 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai - 5. A kötelező, illetve ajánlott irodalom jegyzéke: Hargitainé dr. Tóth Ágnes: Kémia, Bessenyei György Könyvkiadó, Ménes-Kónya-Kónyáné: Természetismeret I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, SH atlasz KÉMIA Springer Hungarica Kft. Budapest, Nyilasi János: Általános kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Nyilasi János: Szervetlen kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Verő József: Fémtan, Tankönyvkiadó Nagy P.-Szabolcsi L.: Általános és fizikai kémia I., Tankönyvkiadó, Budapest, Kovács Kálmán - Halmos Miklós: A szerves kémia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása Audiovizuális és szemléltető eszközökkel ellátott előadóterem.

10 Tantárgy neve Kémiai alapismeretek Tantárgy kódja KEB 1004 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) Számonkérés módja Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KEB100l (E) Tantárgyfelelős neve Dr. Balogh József Tantárgyfelelős beosztása Egyetemi tanár 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A hallgatók ismerjék meg az alapvető laboratóriumi eszközöket és sajátítsák el azok használatát. Legyenek képesek az egyszerű anyagvizsgálatok leírás alapján történő önálló elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és elemzésére. 2. A tantárgy tartalma Előkészítő műveletek (aprítás, bemérés, oldatkészítés, készülékek szerelése). Egyszerű fizikai műveletek (melegítés, hűtés, szűrés, kirázás, desztillálás). Egyszerű kémiai műveletek (gázfejlesztés, oldhatósági kísérletek). Kísérletek kolloidokkal, adszorpció. Kémiai reakciók egyensúlya, sebessége. Redoxireakciók, sav-bázis reakciók, sók hidrolízise. Műszeres mérések, műszerhasználat (refraktométer, spektrofotométer, stb) 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozatok, bemutató kísérletek. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:- 5. A kötelező ill. ajánlott irodalom Rózsahegyi Márta - Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia tanításához. Hargitainé dr. Tóth Ágnes: Kémia, Bessenyei György Könyvkiadó, Ménes-Kónya-Kónyáné: Természetismeret I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, SH atlasz KÉMIA Springer Hungarica Kft. Budapest, Nyilasi János: Általános kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Nyilasi János: Szervetlen kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Nagy P.-Szabolcsi L.: Általános és fizikai kémia I., Tankönyvkiadó, Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása Labortórium, Bunsen-égővel, elszívó fülkével, vegyszerek, műszerek.

11 Kollokviumi tételek 1. Az atom, atommag (protonok, neutronok, elektronok), elektronburok. Tömegszám, rendszám. Izotópok. Az atompálya (elektronpálya) definíciója. Az elektronhéj fogalma, jelölése. Az egyes héjakhoz tartozó atompályák száma, az elektronok maximális száma az egyes héjakon és a héjakhoz tartozó atompályákon. A vegyértékhéj fogalma és jelentősége a kémiai kötés kialakulásában. 2. A periódusos rendszer. Az atom néhány jellemző adata (ionizációs energia, elektronaffinitás, elektronegativitás, atomsugár, az egyszerű kationok és anionok sugara). 3. A molekula. A molekula fogalma. A kovalens kötés. Az egyszeres, kétszeres és háromszoros kötés fogalma. A datív kötés. Kötési energia, kötéshossz. A H 2, Cl 2, O 2, N 2, HCl, H 2 O, NH 3, CO 2, CH 4, C 2 H 6, C 2 H 4, C 2 H 2, C 6 H 6 szerkezetének felírása az elektronpárok vegyértékvonallal történő jelölésével. Kötésszög. A többatomos molekulák alakja vegyértékelektronpár-taszítási (VEPT) elmélet alapján. Apoláris és poláris molekulák. 4. A halmazállapotok és halmazállapot-változások értelmezése. A gázok. A gázok állapotegyenlete. A szilárd anyagok. Kristályos és amorf anyagok. A kristályrácstípusok jellemzése: molekularácsos, atomrácsos, fémrácsos, ionrácsos kristályok (rácsenergia). 5. A folyadékok. Oldatok. Oldódás és annak energiaviszonyai. A kolloid állapot értelmezése. Oldatkoncentráció számítása. 6. A kémiai folyamatok energetikai alapja. Termokémiai egyenlet. Entalpiaváltozás ( H). Az entalpiaváltozás ábrázolása endoterm és exoterm reakciók esetén. Reakcióhő, képződéshő. Hess-tétel. 7. A kémiai egyensúly. Megfordítható folyamatok. A tömeghatás törvénye, az egyensúlyi állandó. A Le Chatalier-Braun elv. A kémiai folyamatok kinetikája. Az aktív állapot, aktiválási energia. A reakciósebesség, a sebességi állandó. A katalizátor szerepe. 8. Sav-bázis reakciók. A savak és bázisok definíciója. A víz autoprotolízise. A vízionszorzat. A ph. A sók és víz közötti reakció (hidrolízis). Redoxireakciók. Oxidáció, oxidálószer. Redukció, redukálószer. A redoxireakciók jellemzése a standardpotenciálokkal. A standardpotenciál táblázat. Galvánelemek. A Daniell-elem szerkezete. Az elektrolízis. 9. A nemfémes elemek és vegyületeik. A hidrogén H 2. A nemesgázok. A halogénelemek. A hidrogén-klorid, HCl. Az oxigéncsoport elemei (oxigén, ózon, ózonpajzs, kén). A víz, H 2 O. A hidrogén-peroxid, H 2 O 2. A kén oxidjai, kénessav (H 2 SO 3 ), kénsav (H 2 SO 4 ). A nitrogéncsoport elemei, (nitrogén, foszfor). Az ammónia, NH 3. A salétromsav, HNO 3. A széncsoport elemei. Természetes és mesterséges szenek, az adszorpció. A szén oxidjai, a szénsav (szódavíz). A szilícium-dioxid, SiO 2, az üveg. 10. Fémes elemek és vegyületeik. A fémek általános jellemzése. A fémek korróziója. Az s- mező fémei. Nátrium- és káliumvegyületek, (kősó, konyhasó, marónátron, szóda, sziksó). Kalcium-vegyületek (mészkő, égetett mész, oltott mész, gipsz). A természetes vizek keménysége. A p-mező fémei. Az alumínium, timföld. A d-mező fémei. A vascsoport fémei (vasgyártás, acél). A rézcsoport elemei. A réz és az ezüst néhány ötvözete és vegyülete (bronz, sárgaréz, rézgálic, lápisz, ezüsthalogenidek). 11. A szénvegyületek általános jellemzése. A szénhidrogének. Metán, földgáz, kőolaj, a kőolaj desztillációjának termékei, a benzin. Etilén, acetilén, polietilén, izoprén, kaucsuk, poliének (vitaminok). Aromás szénhidrogének, benzol. 12. Oxigéntartalmú vegyületek. Az alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek, ketonok. A szénhidrátok. Mono-, di-, és poliszacharidok (szőlőcukor, gyümölcscukor, malátacukor, répacukor, cellulóz, keményítő). A karbonsavak és csoportjai (hangyasav, ecetsav, palmitinsav, sztearinsav, szappanok, a mosószerek tisztító hatása). Az észterek (zsírok, olajok). 13. Aminok (alkaloidok és legfontosabb típusai, biológiai hatásuk). Aminosavak, fehérjék, nukleinsavak. Műanyagok szerkezete, tulajdonságai, legfontosabb típusai.

12 I. Kifejtendő feladatok I/1. Redoxi reakciók jellemzése (3 pont): I/2. Elektrolitos disszociáció (3 pont): I/3. Katalizátor (4 pont): I/4. Szerkezeti izoméria (4 pont): I/5. Hidratáció (3 pont): A kémia alapjai kollokvium kérdései MINTA A csoport Név: II. Kiegészítendő feladatok II/1. A következő anyagok közül: N 2, C 2 H 4, O 2, C 6 H 6, C 2 H 2, NH 3, HCl, C 2 H 6 válassza ki azokat, melyek (10 pont): csak egyszeres kötést tartalmaznak:. kettős kötést tartalmaznak: hármas kötést tartalmaznak:.. delokalizált elektronokat tartalmaznak:. poláris molekulák:. II/2. Csoportosítsa a következő elemeket és vegyületeket rácstípusuk szerint (10 p.): Fe, CH 4, KCl, CO 2, P 4, grafit, S 8, gyémánt, Ca, MgCl 2, a/. b/. c/. d/. II/3. Írja a következő anyagok után képletüket és felhasználásukat! (9 pont): kvarchomok:.. konyhasó:.. répacukor:. lúgkő:. szalmiákszesz:. szódabikarbóna:.. szódavíz:. meszes víz:.. ételecet:..

13 II/4. Az ammónia és víz reakciója (4 pont): a/ reakcióegyenlet:.. b/ melyik anyag sav:... c/ melyik anyag bázis:. d/ konjugált sav-bázis párok:... II/5. Mennyi a ph-ja a 10-2 mol/dm 3 HCl oldatnak? (3 pont): II/6. Csoportosítsa a megadott szempontok szerint (6 pont): klorofil, nátrium-sztearát, aszkorbinsav, béta-karotin, poli-vinilklorid, benzol, cellulóz, polipropilén, keményítő, nikotin, fenol, kokain, a/ műanyag:. b/ a táplálkozásban energiaforrás:.. c/ élettani szempontból fontos vegyület:. d/ vitamin, vitamin hatású vegyület:... e/ tisztító hatása van:... f/ szenvedélybetegséget okoz:. g/ erős méreg:.. II/7. Írjon egy-egy példát a következő vegyületek legfontosabb képviselőire (13 pont): Paraffin (alkán):.. Olefin (alkén):... Aromás szénhidrogén:.. Alkohol:... Aldehid:... Keton:.. Éter... Karbonsav:... Monoszacharid:... Diszacharid:.... Poliszacharid:.. Aminosav:... Fehérje:...

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban

Részletesebben

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM

KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉMIA HELYI TANTERV A 10. ÉVFOLYAM KÉTTANNYELVŰ ÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1 KÉMIA A nevelőtestület határozata alapján

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak Néhány gondolat a mellékletekhez: A tanterv nem tankönyvhöz készült, hanem témakörökre bontva mutatja be a minimumot és az optimumot. A felsőbb osztályba lépés alapja

Részletesebben

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 ű érettségire felkészítő tananyag tanterve /11-12. ill. 12-13. évfolyam/ Elérendő célok: a természettudományos gondolkodás

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA Elvárt kompetenciák: I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre) deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből

Részletesebben

KÉMIA. 10. évfolyamos vizsga

KÉMIA. 10. évfolyamos vizsga 10. évfolyamos vizsga A vizsga leírása: A vizsga csak szóbeli részből áll. A vizsgán két tételt kell húzni. Az A tétel a 9. évfolyam ismeretanyagára, a B tétel a 10. évfolyam ismeretanyagának a vizsga

Részletesebben

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013 Kerettantervi megfelelés Eötvös József Általános Iskola és AMI KÉMIA 1.5 órára 7.osztály Jelen helyi tanterv-ajánlás az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.2.10.1 Kémia 7-8. alapján készült.

Részletesebben

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA TANSZÉK ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ

Részletesebben

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK KÉMIA A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismeretek elsajátításán,

Részletesebben

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! Az atom az anyagok legkisebb, kémiai módszerekkel tovább már nem bontható része. Az atomok atommagból és

Részletesebben

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján KÉMIA 7-8. Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata,

Részletesebben

KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat)

KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül

Részletesebben

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás KÉMIA A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismeretek elsajátításán,

Részletesebben

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat 5. sz. melléklet Kémia Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelethez a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként kiadott és a 34/2014 (IV. 29)

Részletesebben

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam 9-10. évfolyam A szakközépiskolában a kémia tantárgy keretében folyó személyiségfejlesztés a természettudományos nevelés egyik színtereként a hétköznapi életben hasznosulni képes tudás épülését szolgálja.

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások

Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások Kémiai és fizikai kémiai ismeretek és számítások 1. A) A hidrogén és vegyületei a hidrogén atomszerkezete, molekulaszerkezete, izotópjai színe, halmazállapota, oldhatósága, sűrűsége reakciója halogénekkel,

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) 2001 pótfeladatsor 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor

Részletesebben

KÉMIA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

KÉMIA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok KÉMIA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A gimnázium 9-10. évfolyamán az általános iskolában lerakott alapokon tovább építjük a diákok kémiai ismeretrendszerét. A többi természettudományban szerzett tudással

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola KÉMIA HELYI TANTERVE a 9. évfolyam számára két tanítási nyelvű osztály közgazdaság ágazaton Készítette: Kaposi Anna, kémia szaktanár Készült:

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2012/2013 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára (az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változata alapján) A kémia tanításának

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin Témakör 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Kémia tantárgy kerettanterve KÉMIA HELYI TANTERV A kémia tantárgy teljes óraterve 9. osztály 10. osztály Heti

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA Az általános iskolai kémiatanítás célja, hogy a tanulók sajátítsanak el olyan műveltségtartalmat, amely megismerteti velük a természetben

Részletesebben

Kémia. Óratervi táblázat a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi képzés és a magyarangol két tanítási nyelvű osztályok számára:

Kémia. Óratervi táblázat a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi képzés és a magyarangol két tanítási nyelvű osztályok számára: Kémia Óratervi táblázat a nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi képzés és a magyarangol két tanítási nyelvű osztályok számára: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 2 - - - Éves

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

KÉMIA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva

KÉMIA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 KÉMIA 9-12. évfolyam Készítette: Dr. Siposné dr. Kedves Éva A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai

KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt

Részletesebben

Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat

Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat Kedves Kollégák! A Panoráma sorozat kiadványainak megalkotása során két fő szempontot tartottunk szem előtt. Egyrészt olyan tankönyvet szerettünk volna létrehozni,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola 9. ÉVFOLYAM. 1. Atomszerkezeti ismeretek

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola 9. ÉVFOLYAM. 1. Atomszerkezeti ismeretek . 9. ÉVFOLYAM 1. Atomszerkezeti ismeretek ismerjék és értsék meg a különféle atommodellek használatának előnyeit, ismerjék meg az atomokat felépítő elemi részecskéket, az izotópok gyakorlati jelentőségét,

Részletesebben

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más, 3. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg az egyszerű anyagok számát

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

2. A tantárgy tartalma

2. A tantárgy tartalma Tantárgy neve Kémiai alapismeretek Tantárgy kódja KEB1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0+0 Számonkérés módja kollokvium (írásbeli) Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős

Részletesebben

Általános és Szerves Kémia II.

Általános és Szerves Kémia II. FÖLDTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYZETMÉRNÖKI BSC SZAKOK SZÁMÁRA SZAKMAI TÖRZSANYAGKÉNT OKTATOTT TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Kémia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Kémia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Kémia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE Célok és feladatok A gimnázium 9-10/11. évfolyamán az általános iskolában lerakott alapokon

Részletesebben

KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai

KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai műveltségtartalmat és

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK BSC ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI MODUL (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

Részletesebben

Osztály: 9 L. Tantárgy: Biológia Tanár: Filipszki Zsuzsa Időszak: III. negyedév Tananyag:

Osztály: 9 L. Tantárgy: Biológia Tanár: Filipszki Zsuzsa Időszak: III. negyedév Tananyag: Osztály: 9 L. Tantárgy: Biológia Tanár: Filipszki Zsuzsa Időszak: III. A harasztok, a nyitvatermők, a zárvatermők jellemzői (rendszer, felépítés, szaporodás) A növényi sejtek és szövetek, a gyökér : felépítése,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont A következő feladatokban jelölje meg az egyetlen helyes választ! I. Az aromás szénhidrogénekben A) a gyűrűt alkotó szénatomok között delokalizált kötés is van. B) a hidrogének

Részletesebben

KÉMIA 9 10. évfolyam 8 osztályos gimnázium 698

KÉMIA 9 10. évfolyam 8 osztályos gimnázium 698 8-9. évfolyam Célok és feladatok A kémiatanítás célja az anyag sokféleségének bemutatása mind az anyagi tulajdonságok, mind az anyagok között lejátszódó reakciók szempontjából. E sokféleség osztályozásával

Részletesebben

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM229B TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET 2013/14. II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Minden feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes, vagy az egyetlen helytelen választ! I. Melyik sorban szerepelnek olyan vegyületek, amelyek mindegyike

Részletesebben

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára KÉMIA Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

A kémia tanításának célja és feladatai

A kémia tanításának célja és feladatai 7. évfolyam A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai műveltségtartalmat és szemléletet, amely a 21. század kulturált

Részletesebben

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! Megoldások A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! **********************************************

Részletesebben

A kémiai energia és az elektromos áram kapcsolata a galvánelemben és az elektrolizáló cellában

A kémiai energia és az elektromos áram kapcsolata a galvánelemben és az elektrolizáló cellában . mintatétel A) Elektrokémia Ismertesse a galvánelemek és az elektrolizáló cellák felépítését és működését a Daniell-elem és a sósav elektrolízise példáján! Nevezze meg az elektrokémiának két, jellegzetesen

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati KTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: KÉMIA A tanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos alapműveltség része. Ezért szükséges,

Részletesebben

Általános iskola (7-8. évfolyam)

Általános iskola (7-8. évfolyam) Általános iskola (7-8. évfolyam) TÉMAKÖR / Vizsgálat megnevezése Vizsgálat sorszáma Jelleg (T=tanulói; D=demonstrációs; Tg=Tehetséggondozó) ANYAG, KÖLCSÖNHATÁS, ENERGIA, INFORMÁCIÓ Ismerkedés a laboratóriumi

Részletesebben

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL

SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL SZERVES KÉMIA ANYAGMÉRNÖK BSc NAPPALI TÖRZSANYAG MAKKEM 229BL TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2011/12. II. félév 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat Reál osztály Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános

Részletesebben

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 1996 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! Címe: ALKÉNEK Alkének fogalma. Elnevezésük elve példával.

Részletesebben

KÉMIA 9 10. évfolyam 698

KÉMIA 9 10. évfolyam 698 KÉMIA 9 10. évfolyam 698 KÉMIA 10-11. évfolyam Célok és feladatok A gimnázium 9-10. évfolyamán az általános iskolában lerakott alapokon tovább építjük a diákok kémiai ismeretrendszerét. A többi természettudományban

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

A tanári mesterszak pedagógiai - pszichológiai egysége

A tanári mesterszak pedagógiai - pszichológiai egysége A tanári mesterszak pedagógiai - pszichológiai egysége (Tanári záróvizsga témakörök szakmódszertanból) 1. A tanár szerepe a hatékony kémiatanításban. Kémia szakkörök, fakultációs foglalkozások vezetésének

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. földrajz... 5 4. Történelem és állampolgári ismeretek... 6 5.

Részletesebben

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév Kémia - 9. évfolyam - I. félév 1. Atom felépítése (elemi részecskék), alaptörvények (elektronszerkezet kiépülésének szabályai). 2. A periódusos rendszer felépítése, periódusok és csoportok jellemzése.

Részletesebben

1. Tömegszámváltozás nélkül milyen részecskéket bocsáthatnak ki magukból a bomlékony atommagok?

1. Tömegszámváltozás nélkül milyen részecskéket bocsáthatnak ki magukból a bomlékony atommagok? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja KÉMIÁBÓL I-II. kategória I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után

Részletesebben

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Kémiai reakció Kémiai reakció: különböző anyagok kémiai összetételének, ill. szerkezetének

Részletesebben

KÉMIA. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

KÉMIA. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2015 KÉMIA Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2017. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43 A vizsgafeladat ismertetése: Vegyipari technikus és vegyianyaggyártó szakképesítést szerzőknek Ismerteti a vegyipari technológiák anyag és energia ellátását. Bemutatja a vegyiparban szükséges fontosabb

Részletesebben

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel Emelt szint: Az s mezı fémei 1. Az alkálifémek és alkáliföldfémek összehasonlító jellemzése (anyagszerkezet, kémiaiés fizikai jellemzık, elıfordulás, elıállítás, élettani hatás). Használja a periódusos

Részletesebben

2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória

2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória 2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória 1. Mely részecskék kibocsátásával nőhet meg egy izotóp magjában a neutron/proton arány? A) elektron, alfa-részecske B) neutron, pozitron C) pozitron, alfa-részecske

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek Kémiai kötések Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek fémek Fémek Szürke színűek, kivétel a színesfémek: arany,réz. Szilárd halmazállapotúak, kivétel a higany. Vezetik az

Részletesebben

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak. Egy homokot tartalmazó tál tetejére teszünk a pépből egy kanállal majd meggyújtjuk az alkoholt. Az alkohol égésekor keletkező hőtől mind a cukor, mind a szódabikarbóna bomlani kezd. Az előbbiből szén az

Részletesebben

KÉMIA. 7 10. évfolyam. Célok és feladatok

KÉMIA. 7 10. évfolyam. Célok és feladatok KÉMIA 7 10. évfolyam Célok és feladatok Az Ember a természetben műveltségi terület legfontosabb célja, hogy a tanulók a három természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia) és a földrajz segítségével

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin

Részletesebben

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba 6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI Dr. Varga Csaba Oldódási és kicsapódási reakciók a talajban Fizikai oldódás (bepárlás után a teljes mennyiség visszanyerhető) NaCl Na + + Cl Kémiai oldódás Al(OH) 3 + 3H

Részletesebben

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

A kémiatanári zárószigorlat tételsora 1. A. tétel A kémiatanári zárószigorlat tételsora Kémiai alapfogalmak: Atom- és molekulatömeg, anyagmennyiség, elemek és vegyületek elnevezése, jelölése. Kémiai egyenlet, sztöchiometria. A víz jelentősége

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály A változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 - NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

Kozmetikai és háztartásvegyipari alapismeretek

Kozmetikai és háztartásvegyipari alapismeretek Kozmetikai és háztartásvegyipari alapismeretek 1. A) Határozza meg az anyagi rendszer fogalmát és csoportosítsa az anyagi rendszereket! B) Ismertesse az antibiotikumok fogalmát, hatásmód szerinti csoportosításukat!

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kecskésné-sorozat Kémia 8.

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kecskésné-sorozat Kémia 8. ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kecskésné-sorozat Kémia 8. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest 1 Az Útmutató és tanmenetjavaslat Kecskés Andrásné Kiss Zsuzsanna Rozgonyi Jánosné: Kémia 8. című, NT-00877-es

Részletesebben

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése 6. A műtrágyák és kijuttatásuk agronómiai ill. agrokémiai szempontjai 6.1. A műtrágyák

Részletesebben

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13. BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY JAVÍTÓKULCS Elérhető összes pontszám: 115 pont 1.) Nyelvészkedjünk! (10 pont) Az alábbiakban kémiai elemek magyar névváltozatai vannak felsorolva a nyelvújítás korából. Írd a megfelelő kifejezések mellé

Részletesebben

Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p 10-12 femto f 10-15 atto a 10-18

Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p 10-12 femto f 10-15 atto a 10-18 1 Az anyagmennyiség, a periódusos rendszer Előtétszavak (prefixumok) Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p 10-12 femto f 10-15 atto a 10-18 Az anyagmennyiség A részecskék darabszámát

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. 5 KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Szénhidrogének... 1

Tartalomjegyzék. Szénhidrogének... 1 Tartalomjegyzék Szénhidrogének... 1 Alkánok (Parafinok)... 1 A gyökök megnevezése... 2 Az elágazó szénláncú alkánok megnevezése... 3 Az alkánok izomériája... 4 Előállítás... 4 1) Szerves magnéziumvegyületekből...

Részletesebben

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel

m n 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás m M = n Mértékegysége: g / mol elem: azonos rendszámú atomokból épül fel 3. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás elem: azonos rendszámú atomokból épül fel vegyület: olyan anyag, amelyet két vagy több különbözı kémiai elem meghatározott arányban alkot, az alkotóelemek

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

VEGYIPARI ALAPISMERETEK Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. VEGYIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Vegyipari

Részletesebben

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változatához Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Tantárgyi struktúra

Részletesebben