NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat Összesen: 28 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -"

Átírás

1 NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám Összesen: 28 - Számonkérés módja: kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód): - Tantárgyfelelős neve: Dr. Láczay Magdolna Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Az agrártörténet a magyar gazdaság, a magyar társadalomtörténet meghatározó része, napjaink fejlesztési programjainak kiindulást adó realitása. Oktatásának kettőssége abban rejlik, hogy kitekintést ad a világ nagy mezőgazdasági kultúráinak történetére, a termelési és a technikai kultúrák fejlődésére éppúgy, mint az agrártársadalom átalakulási folyamataira. Másrészt a magyar specialitások, kibontakozási kísérletek megismertetésével hozzájárul a mai szakemberek látókörének, szakmai műveltségének növeléséhez. 2. A tantárgy tartalma : A mezőgazdaság fejlődésének folyamatai és korszakai az emberi civilizáció történetében Áttekintés a mezőgazdaság típusainak, ágazatainak rendszeréről, a különböző kultúrák kölcsönhatásairól A középkori mezőgazdasági rendszerek és az agrártársadalom fejlődése Európában A jobbágy földbirtoklás típusai és a gazdálkodási rendszerek hazánkban a XVIII. században Az árutermelés megteremtésének jogi, gazdasági, társadalmi feltételei és akadályai a XIX. század első felében Magyarországon (majorsági gazdálkodás, adózási és más kiváltságok, szántóföldi kultúrák elterjedése) A környezeti átalakítások és a településszerkezet adta sajátosságok a jobbágyfelszabadítás előtt (folyószabályozás, betelepítések, városi jogállás, kísérletek az egységes parasztság megteremtésére) A jobbágyfelszabadítástól a tőkés árutermelésig (tagosítások, földrendezések, telekkönyvezés, a mezőgazdasági igazgatás új rendjének és szerveinek kialakulása) A magyar mezőgazdaság átalakulásának legfontosabb megnyilvánulásai a kiegyezéstől a az I. világháború végéig (ágazatok egymáshoz való viszonyának átalakulása, az oktatás, a kereskedelem, a feldolgozóipar, a bankrendszer és a mezőgazdaság kölcsönhatása) Az agrártársadalom rétegződése a XIX. XX. század fordulóján, mozgalmak, migrációs és mobilizációs megnyilvánulások

2 NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Az állami beavatkozás megnyilvánulásai a XX. század első felében, különös tekintettel a hadigazdálkodásokra, a válságokra, a földosztási reformokra Elméletek és kísérletek a magyar parasztság modernizációjára (művészek és parasztpolitikusok a magyar sorskérdésekről, pártok és programok az es években) A szovjet típusú agrárgazdaság bevezetésének jellegzetessége, módozatai, szervezeti és gazdasági megnyilvánulásai A mezőgazdaság iparszerű átalakulásának nemzetközi tendenciái, és a magyar mezőgazdaság kiemelkedésének sajátosságai a szocialista keretek között A politikai rendszerváltás hatása, a tulajdonviszonyok visszarendezésének, a támogatások rendszerének tapasztalatai és megoldásra váró területei napjainkban Az agrárágazat rendszerének, a hazai paraszti kultúra átalakulásának megnyilvánulásai, a hagyományápolás és modernizáció, mint speciális gazdasági lehetőség 3. Évközi ellenőrzés: Zárthelyi dolgozta 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező illetve ajánlott irodalmak jegyzéke: Dr. Lőkös László Gunst Péter: A magyar mezőgazdaság története. Budapest, Kövér György: Iparosodás agrárországban. Gondolat Bogár László: Kitörési kísérleteink. Közig. és Jogi Kiadó, Agrártörténeti tanulmányok. Szerk.: Szabó István, Budapest, A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában Szerk.: Szabó István, Budapest, Grigg D. B.: A világ mezőgazdasági rendszerei. Budapest, Berend T. Iván Ránki György: A mezőgazdaság 100 éve. Budapest, Gazdaságszociológiai tanulmányok. Közgazdaságtudományi Egyetem, in: Juhász Pál: Képünk a parasztságról s a falusi társadalom néhány jellegzetességéről Gábor R. István: Kistermelés, kisvállalkozás, második gazdaság. Erdei Ferenc tanulmánykötetei a magyar faluról, tanyáról, városról, a közigazgatásról Varga János: A jobbágy földbirtoklás típusai és problémái Bp., Bibó István: Válogatott tanulmányok. Bp., kötet in: A magyar demokrácia válságai és A magyar demokrácia mérlege (1946) Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. Tankönyv 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása:-

3 Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék Tantárgy neve: FÖLDMÉRÉSTAN ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS MM1106 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 2 Óraszám: 1+1 Félév száma heti óraszám Összesen: Számonkérés módja: Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: gyakorlati jegy nincs Dr. Thyll Szilárd egyetemi tanár A szakmai tárgyak elsajátításához szükséges földméréstani és vízgazdálkodási alapismeretek átadása 2. A tantárgy tartalma: Az előadások anyaga 1. hét: A víz jelentősége, megjelenési formái, a Föld vízkészlete, a hidrológiai körfolyamat 2. A hidrológiai körfolyamat elemei: a csapadék és a párolgás 3. A beszivárgás, a lefolyás. Vízfolyások kategorizálása 4. A vízfolyások hidraulikai és fizikai vizsgálata 5. A felszín alatti vizek, talajvíz 6. A vízgazdálkodás célja, ágazatai, szervezete, a vízgazdálkodási törvény 7. Az erózióformák, kiváltó, befolyásoló tényezők, károk, védekezés 8. A káros vízbőség kialakulása, víztűrő képesség, optimális talajvíz mélység 9. A vízrendezés műszaki létesítményei 10. Az öntözés célja, feltételei 11. Az öntözővíz minősége, mennyisége 12. Az öntözési módok I. 13. Az öntözési módok II. 14. A tógazdasági haltenyésztés műszaki létesítményei A kötelező gyakorlatok anyaga 1. hét: A földméréstan alapjai, tárgya, alapműveletei, a térképi ábrázolás 2. Egyenes, derékszög kitűzés, talppont keresés, hossz-mérés 3. A magasságmérés módszerei, eszközei 4. Szintvonal szerkesztés 5. Hossz-szerelvény, keresztszelvény, földtömeg számítás 6. ZH 7. Csapadékkal kapcsolatos számítások 8. Párolgás számítás 9. A talajveszteség becslése 10. Csatornaméretezés 11. Csatornaméretezés

4 Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék 12. Öntözéssel kapcsolatos gyakorlati feladatok 13. Öntözéssel kapcsolatos gyakorlati feladatok 14. Öntözéssel kapcsolatos gyakorlati feladatok Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező illetve ajánlott irodalmak jegyzéke: Az előadásokon és gyakorlatokon készített jegyzet Vermes L. (1997): Vízgazdálkodás mezőgazdasági-, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök-hallgatók részére Mezőgazdasági. Szaktudás Kiadó, Budapest Thyll Sz.: Vízgazdálkodás III. (Öntözéstechnika) Főiskolai jegyzet Thyll Sz. szerk.: Öntözés kézikönyve Thyll Sz.- Fehér Sz.- Madarassy L. (1983): Mezőgazdasági talajcsövezés, Mezőgazda Kiadó, Budapest Thyll Sz. szerk.(1992): Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken, Mezőgazda Kiadó, Budapest 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Rendelkezésre áll, speciális szükséglet nincs

5 Növénytermesztési Tanszék Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT I. MM1107 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): Félév száma heti óraszám Összesen: - 56 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód): - Tantárgyfelelős neve: Szele Tibor Tantárgyfelelős beosztása: mérnöktanár A mezőgazdasági termelési folyamatok üzemi körülmények közötti tanulmányozása, megismerése. Az eltérő előképzettségű (gimnázium, szakközépiskolák) hallgatók általános mezőgazdasági ismereteinek azonos szintre emelése. A különböző mezőgazdasági munkafolyamatokban a gyakorlati munkavégzés fogásainak elsajátítása. A gyakorlati alapok megszerzésén túl, biztosítani a szakmai tárgyak számára a megfelelő alapot. A mezőgazdasági termelőmunka iránti hivatásérzet kialakítása. Rá kell irányítania a figyelmet a munkavédelem fontosságára, a munkavédelmi szabályok betartásának kötelmeire. 2. A tantárgy tartalma: Napos gyakorlatok: Mezőgazdasági termelés, mezőgazdasági alapfogalmak. A mezőgazdasággal és a munkafolyamatokkal kapcsolatos alapfogalmak. A földterületre, földművelésre, gépüzemeltetésre, növénytermesztésre, állattenyésztésre vonatkozó alapfogalmak. Termesztett dohányfajták. A dohány törése, a munka szervezése, gyakorlati lebonyolítása. Talajművelés, talaj-előkészítés folyamata. A munkafolyamat végrehajtása korán ill. későn lekerülő elővetemény után. A munkában alkalmazott eszközök munkájának bemutatása, minősítése. A táblán való mozgásmódok. Almaszüret, osztályozás. A szüret szervezése, folyamata. Göngyöleg ellátás. Almaválogatás, osztályozás, betárolás. Szőlőszüret előkészítése, munkálatai. Borszőlő fajtaismeret. Burgonya betakarítási, tárolási módok. A burgonyaszár eltávolítás módjai, eszközei. A felszedés végrehajtása, eszközei. Válogatás, osztályozás. A tárolás módjai, szakaszai. Az őszi búza vetésének munkafolyamata és szervezése. A vetőmag előkészítés folyamata. A vetőgép kiszolgálásának szervezése. A szükséges beállítások és ellenőrzések. A vetés végrehajtása. A cukorrépa betakarítás géprendszere. A betakarított cukorrépa átadása, minősítése. Gyári beszállításig történő tárolási módok. A kukorica-betakarítás munkafolyamata. A betakarítás géprendszere, betakarítási módok. Az érés jelei. A betakarítás és a tárolási módok összefüggései. Hetes gyakorlat: -Tojástermelő baromfitelep működésének tanulmányozása. Baromfitenyésztési alapfogalmak. A baromfitartás, takarmányozás alapfogalmai. Tartástechnológiai alapfogalmak.

6 Növénytermesztési Tanszék 3. Évközi ellenőrzés módja: nincs 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: A napos gyakorlatok a munka jellegének megfelelően változó munkahelyeken kerülnek megszervezésre. A hetes gyakorlat részben a tangazdaság telepén történik. 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek: Hajós L. (1993): Mezőgazdasági alapismeretek Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest Nyíri L. (1993): Földműveléstan, Mg. Szaktudás Kiadó Budapest 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Az elméleti jellegű részek ismereteihez szemináriumi terem. A manuális jellegű gyakorlatokhoz kéziszerszámok, a hallgatók szállításához autóbusz.

7 NYF-GTFK Gazdaságmódszertani Tanszék Tantárgy neve: GAZDASÁGI MATEMATIKA MM 1101 Meghirdetés féléve: 1 Kredit: 4 Összóraszám: Félév száma heti óraszám Összesen: Számonkérés módja: kollokvium Előfeltétel: - Tantárgyfelelős neve: Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin Tantárgyfelelős beosztása: tanszékvezető, főiskolai tanár Olyan szakembereket kell képeznünk, akik rendelkeznek az ökonómiai ismereteken kívül, az ökonómiai számítási módszerekkel is. Jártasnak kell lenniük az ezekkel kapcsolatos matematikai statisztikai eljárásokban is, és ezen kívül erős kalkulatív, szintetizáló és analizáló képességgel is rendelkezniük kell. Képesek eldönteni, milyen módszerekkel lehet a termelés eredményességét és gazdaságosságát fokozni. 2. A tantárgy tartalma: Lineáris algebra. Mátrix és vektor fogalma, műveletek mátrixokkal és vektorokkal. Lineáris tér, lineáris kombináció, függetlenség, rang, dimenzió. Bázis, bázistranszformáció. A bázistranszformáció alkalmazásai: kompatibilitás, függetlenség, vektorrendszer és mátrix és mátrix rangjaink meghatározása, mátrixok inverze, egyenletrendszerek megoldása. Lineáris programozás. A lineráis algebra programozási modell. Grafikus megoldás. A normál feladat megoldása szimplex módszerrel. Alternatív optimumok, degeneráció. Módosított normál feladat és az általános maximum feladat megoldása. Minimum feladatok: megoldás célfüggvény átalakításával, dualitással. Lineáris programozási feladatok megoldása számítógépen. Szállítási feladat. Hálótervezés. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2db ZH dolgozat, 1 db Alkalmazás technológiai feladat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke: Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin (1997): Gazdasági Matematika Jegyzet GATE- NFK Nyíregyháza Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin (2000): Operációkutatás I. HADCO Kft. Budapest Dr. Harnos Zsolt: Operációkutatási módszerek és alkalmazásuk, Budapest A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Az előadások megtartására nagytáblás, mikrofonnal ellátott nagy előadóterem. A gyakorlatokra a létszámtól függő, de nagy táblával ellátott terem.

8 NYF-GTFK Gazdaságelméleti Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki, repülőmérnöki szakok Tantárgy neve: KÖZGAZDASÁGTAN I. MM1110 Meghirdetés féléve: 1 Kredit: 2 Összóraszám (elm+gyak): Félév száma heti óraszám Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel: - Tantárgyfelelős neve: Dr. Gazdag Ferenc Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai adjunktus A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók eligazodjanak a makroökonómia alapvető összefüggéseiben, s így jobban értsék a körülöttük zajló gazdasági, politikai eseményeket. Másfelől ezen közgazdasági ismeretek birtokában elsajátíthassák az erre épülő ökonómiai jellegű tárgyakat (vállalati gazdaságtan, marketing stb.) 2. A tantárgy tartalma: Előadások: Alapfogalmak: gazdaság, gazdálkodás, közgazdaságtan. A közgazdasági elméletek fejlődése. Mikro- és makroökonómia. Az áru és piacgazdaság. A pénz kialakulása és funkciói. A pénz továbbfejlődése és elszakadása az aranytól. A modern pénz jellemzői. Az infláció lényege és típusai. Költségvetés és monetáris politika. A gazdasági folyamatok makroökonómiai megközelítése. Az újratermelés fő kategóriái. A gazdasági növekedés tényezői, típusai. A gazdaság egyensúlyi viszonyai. Általános túltermelési válság. Válság és munkanélküliség. A Philips görbe jelentése. A világgazdaság kialakulása és működése. Globális "világproblémák". 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 db zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke: A gazdaság alapvető fogalmai. A termelési mód. Könyvtári segédanyag Molnár F.: Ciklikus-e a modern tőkés újratermelés. Könyvtári segédanyag Sipos A.: Földjáradék a modern kapitalizmusban. Segédanyag Bevezetés a makroökonómiába. B.K.E. Aula, Közgazdaságtan. Mg. Szaktudás Kiadó Samuelson: Makroökonómia 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: - Módosítva: május 4.

9 Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék Tantárgy neve: MEZŐGAZDASÁGI KÉMIA I. MM1103 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 4 Óraszám: 2+1 Félév száma heti óraszám Összesen: Számonkérés módja: kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód): nincs Tantárgyfelelős neve: dr. Nagy Sándor Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár "A biológia alapjai" című tantárgy célja a mezőgazdasági mérnök szakos hallgatók számára az agrokémia, a talajtan, a növénytan és állattan tárgyak tanulásához szükséges biológiai és kémiai alapismeretek elsajátításának elősegítése. 2. A tantárgy tartalma : Előadások: Kémia Anyagszerkezeti alapismeretek atomszerkezet, periódusos rendszer, kémiai kötések. Anyagi halmazok gázok, szilárd anyagok, folyadékok, oldatok. Kémiai folyamatok energetikai viszonyai, kinetikája; A kémiai egyensúly; Redoxireakciók. Protolitikus folyamatok. Nemfémes elemek és vegyületeik. Fémes elemek és vegyületeik. Szénhidrogének. Oxigéntartalmú szerves vegyületek. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek. Természetes és mesterséges makromolekulák. Első zárthelyi dolgozat. Gyakorlatok: Munkarend, munkavédelmi és tűzvédelmi rendszabályok. Alapvető laboratóriumi műveletek. Alapvető laboratóriumi mérések. A minőségi és mennyiségi analízis alapjai. Szervetlen vegyületek vizsgálata. Szerves vegyületek vizsgálata. Kolloid rendszerek előállítása és vizsgálata. 3. Évközi ellenőrzés: Zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező illetve ajánlott irodalmak jegyzéke: Az előadásokon és gyakorlatokon készített jegyzet Hargitainé Tóth Ágnes: Kémia, Bessenyei György Kiadó, Bodonyi Ferenc Pitter György: Kémiai összefoglaló, Műszaki Könyvkiadó, Breuer, Hans: SH atlasz, KÉMIA, Springer Hungarica Kiadó Kft, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: NYF TTK felszerelt laboratóriumok állnak rendelkezésre

10 Elektrotechnikai és Automatizálási Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki, repülőmérnöki, Tantárgy neve: MUNKA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM MM1108 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 2 Össz óraszám (elm+gyak): Félév száma heti óraszám Összesen: 28 0 Számonkérés módja: kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód): - Tantárgyfelelős neve: Tisza László Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai adjunktus A repülőgépvezető és -üzemeltető, mezőgazdasági valamint a gépészmérnök hallgatók legyenek jártasak a munkavédelmi eljárások alkalmazásában, az előírások ellenőrzésében. 2. A tantárgy tartalma: Előadások: A munkavédelem fogalma, a baleset fogalma, a biztonságtechnika és a munkavédelem eszközrendszere. Munkaélettan, munkaegészségtan. Légzés, vérkeringés, energiaszükséglet. Hő-, sóés vízháztartás. A munkavédelem jogi és igazgatási rendszere. A munkavédelem szervezése, irányítása, ellenőrzése. Ergonómiai alapismeretek: munkaeszközök és munkahelyek kialakításának előírásai. A villamosság biztonságtechnikája: az elektromos áram élettani hatásai, érintésvédelmi osztályok és megoldások. Villámvédelem. A nyomástartó edények biztonságtechnikája: kialakítások, előírások, biztonsági szerelvények. A növénytermesztés és az állattartás gépeinek biztonságtechnikai követelményei. Biztonsági felszerelések, egyéni védőeszközök. Javító műhelyek biztonságtechnikája: a gépi megmunkálás, a gépjavítás biztonságtechnikája. Egyéni védőeszközök, védőberendezések. Tűzvédelem: a tűz kialakulásának feltételei. A tűzoltás módjai és eszközei. Tűzveszélyességi osztályok. A környezetvédelem feladata, eszközei. Emisszió, imisszió, határértékek. Mérési eljárások és mérőeszközök. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 db zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. Kötelező, illetve ajánlott irodalmak jegyzéke: Dr. Walz: Munkavédelem, Gödöllő, 1986

11 Elektrotechnikai és Automatizálási Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki, repülőmérnöki, 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Az előadások előadóteremben vannak megtartva. Írásvetítő és fóliák szükségesek az előadások megtartásához.

12 Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék Tantárgy neve: MŰSZAKI ISMERETEK I. MM1105 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 3 Össz óraszám: Félév száma heti óraszám Összesen Számonkérés módja: kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód): - Tantárgyfelelős neve: Dr. Lengyel Antal Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár A tantárgy keretében a hallgatói áttekintést kapnak a mezőgazdaságban alkalmazott energia-felhasználó berendezések működéséről, szerkezetéről azok karbantartásáról és azzal összefüggő üzemeltetési kérdéseiről. Ezen ismeretek megszerzése nem nélkülözheti a műszaki fizika, az anyagtan és a villamosságtan törvényeinek és tételeinek átfogó ismeretét. Bizonyos ismeretséget kell szerezniük a hallgatóknak a gépelemek kialakításáról és ábrázolásáról is, mert ezek hiánya nehezíti a tananyag megértését és tanulhatóságát. Az energia-felhasználás gépeinek igen széles alkalmazása található meg a mezőgazdaság erőgépei mellett. A félévi feldolgozása előadások szemináriumok és egyéb gyakorlatok formájában történik. 2. A tantárgy tartalma: Műszaki alapismeretek, teljesítmény, nyomaték, sebesség fogalma, áttételek számítása, hatásfok. Hidraulikus alapfogalmak Mezőgazdasági anyagok mechanikája. Műszaki ábrázolás alapjai. Méretmegadás elemei és szabályai. Szabványok szerepe. Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságai és fajtái. Acélok nemesítési eljárásai. Gépelemek ábrázolása, felépítése. Csavarok, rugók, reteszek, ékek, csapágyak szerkezete, kialakítása és ábrázolása. Elektromos áram jellemzői és törvényei. Fogyasztók kapcsolása, áramkörök. Villamos áram hőhatása. Mágneses indukció fogalma, eszközei. Villamos motorok működése. Villamos hálózatok kapcsolása. Irányítástechnikai alapfogalmak. Szabályozás fogalmi rendszere. Belsőégésű motorok működése, szerkezeti elemei. A motorban lejátszódó folyamatok fenomenológiai elemzése. Motorok üzemi paraméterei, s azok összefüggései. Nyomatéki, teljesítményi és fogyasztási jelleggörbék a fordulatszám függvényében. Belsőégésű motorok kiegészítő berendezései, karburátorok, adagolók, porlasztók, indítóberendezések, hűtés, olajozás. Kiegyenlítőfunkciós és féklevegős karburátorok. Benzinbefecskendezés elve. Állandó és változtatható löketű adagolók működése, szerkezete. Szabályzók szerepe, rendszere és szerkezete. Gépjárművek teljesítmény-átviteli berendezései, sebességváltók differenciálművek. Járószerkezetek kialakítása kerekes és lánctalpas járműveknek. Gépjárművek kiegészítő berendezései, fékek,

13 Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék függesztő és vontatószerkezetek. Kormányzás eszközei. Hidraulikus és mechanikus kormányzás. A kormányzás geometriája. Villamos berendezések a gépjárműveken. Traktorok hidraulikus rendszerei és működésük. Erő és helyzetszabályozás. Erő és munkagépek kapcsolata, gépcsoportok összeállítása. Mezőgazdasági üzemek energia-felhasználása, energiamérlegek készítése. 3. Évközi ellenőrzés: Zárthelyi dolgozat: 3 db/félév 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Nincs kapcsolódó külső gyakorlat. 5. A kötelező illetve ajánlott irodalmak jegyzéke: Pattantyús A. Géza: Gépek üzemtana Műszaki Könyvkiadó, Bp., Heizman I.: Mezőgazdasági géptan Mezőgazdasági Könyvkiadó Dr. Wacktler István: Műszaki ismeretek I-II-III. Gyöngyös Dr. Király László: Műszaki ismeretek I-II-III. Gödöllő Dr. Szendrő Péter: Mezőgazdasági Géptan Mezőgazdasági Kiadó, Dr. Szendrő Péter: Példák mezőgazdasági géptanból. Mezőgazdasági Kiadó, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: - Tanterem - Erőgép és Gépjárműtechnikai gépek labor, műhely

14 NYF-GTFK Gazdaságmódszertani Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki, ok Tantárgy neve: SZÁMÍTÁSTECHNIKA I. MM1109 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 2 Össz óraszám (elm+gyak): Félév heti óraszám száma Összesen: Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód): - Tantárgyfelelős neve: Simon Béláné Dr. Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár A digitális kommunikáció alapfogalmainak megértése, alapeszközeinek(hardver, szoftver) megismerése. A számítógép alkalmazási területeinek általános áttekintése. Egy grafikai program használata alapszinten. Az Ms-Windows és Ms-Word készségszintű elsajátítása. 2. A tantárgy tartalma: Az információ digitális formái, adatok a számítógépben, külső adathordozók. A számítógéprendszer és főbb folyamatai. Számítógépek hálózatokban. Alapszoftverek és alkalmazási programok. Alapvető operációsrendszer-parancsok, parancsmódban (file és könyvtárkezelés). Grafikus felhasználói felületek, Windows alkotóelemei. Vírusprogramok, tömörítő és kicsomagoló programok. Szövegszerkesztők típusai, Ms-Word használata (Alapvető szerkesztési technikák, karakter- és bekezdésformázás, hosszabb szöveg kezelési eszközei, tabulátorok használata, szegélyek, felsorolás, táblázatok, odalbeállítás, lapszámozás, fejléc, lábléc, külső állományok beillesztése, stílusok használata. 3. Évközi ellenőrzés módja: 2 db zárthelyi dolgozat, 1 db alkalmazástechnikai feladat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke: Simon Béláné dr.: A PC gépek felépítése és DOS operációs rendszere. Tanulmányi segédlet. Nyíregyházi Főiskola, INFORMATIKA I. 5. Szövegszerkesztés. Távoktatási jegyzet. Általános Vállalkozási Főiskola Bp A Windows-programok Súgója (HELP-je). 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Számítógéppel felszerelt előadóterem, vagy oktatói laptop-gép. Számítógépes oktató laboratórium, legalább windows98 operációs rendszerrel és Word97 ill. Word2000 szövegszerkesztő szoftverrel, vírusirtó programmal. Hordozható projektor, vetítővászon, műanyagtábla.

15 Tantárgy neve: TALAJTAN MM1104 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 3 Óraszám: 2+1 NYF-MMFK Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék Félév száma heti óraszám Összesen: Számonkérés módja: kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód): - Tantárgyfelelős neve: dr. Kátai János Tantárgyfelelős beosztása: habil.egyetemi tanár A termesztési szaktárgyakhoz szükséges talajtani és meteorológiai fogalmak megismertetése. A növények éghajlati igényeinek bemutatása. A különböző időjárási károk elleni védekezés módszereinek elsajátíttatása. Talajosztályozás, és a talajok fizikai és kémiai tulajdonságainak megismerése. Alapvető talajtani laboratóriumi vizsgálati módszerek elsajátítása. 2. A tantárgy tartalma: Előadások: A talajok alkotórészei, a talajszelvény. A fontosabb talajképző ásványok és kőzetek. Az ásványok és kőzetek mállása. Talajképző tényezők. A talaj szerves anyagai. A humusz. A talajok kémiai tulajdonságai. Oldható sók a talajban. Talajkolloidok. Határfelületi reakciók. Adszorbeált kationok talaj kolloidikai hatása. A talaj savanyúsága és lúgossága. A talajok fizikai tulajdonságai. A talaj szemcseösszetétel szerinti osztályozása. A talaj szerkezete. A talaj porozitása. A talaj vízgazdálkodása. Vízmozgás a talajban. A talaj levegő- és hőgazdálkodása. Növényi tápanyagok a talajban. Zárthelyi dolgozat. A talajosztályozás elvi alapjai, a talajtípus fogalma. Váztalajok és a kőzethatású (litomorf) talajok típusai. Közép- és délkelet-európai barna erdőtalajok. Csernozjom (mezőségi) talajok. A csernozjom talajok kialakulása és osztályozása. Szikes talajok. A szikes talajok kialakulási körülményei, osztályozása. Réti-, láptalajok-, mocsári és ártéri erdők talajai. Öntés és hordalék talajok. Talajpusztulás: erózió, defláció. Talajvédelem. Talajtérképezés. Talajjavítás módszerei. A savanyú, nem szikes talajok javítása. A szikes talajok csoportosítása javítási szempontból. A homoktalajok javítása. Az öntözés és a trágyázás talajtani vonatkozásai.

16 Táj- és Környezetgazdálkodási Tanszék Gyakorlatok: Talajmintavétel, helyszíni talajvizsgálatok. Fizikai talajféleség vizsgálatok. Talajszerkezet vizsgálatok. A talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata. A talaj kémhatás vizsgálata. A talaj rejtett savanyúságának vizsgálata A talaj humusztartalmának vizsgálata 3. Évközi ellenőrzés: 2 db Zárthelyi dolgozat 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 5. A kötelező illetve ajánlott irodalmak jegyzéke: Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II. DATE egyetemi jegyzet, Simon L.: Talajtani és agrokémiai gyakorlatok. GATE MFK, főiskolai jegyzet, Stefanovics P. Filep Gy. Füleky Gy.: Talajtan, Mezőgazda Kiadó, A tantárgy tárgyi szükségletei és: Mezőgazdasági laboratórium, felszerelve rendelkezésre áll.

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT IV. (Állattenyésztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1401L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 2 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám

Részletesebben

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11 Vállalatgazdasági Tanszék AGRÁRMARKETING MM1606 Meghirdetés féléve: 6. félév Kreditpont: 3 Össz óraszám (elm+gyak): Hetek Félév száma heti óraszám 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11 MM2501, MM1502 Palotainé

Részletesebben

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT III. (Állattenyésztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1305L Meghirdetés féléve: 5 Kreditpont: 3 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 MC1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Számítógépet

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KI Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 GA1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 GA1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Vállalatgazdaságtan II....10 Informatika...11

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak

Műszaki menedzser alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki menedzser alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása...12 Mérnöki fizika...12

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Közgazdaságtan I....10 Mechanika I....11 Matematika

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. MATEMATIKA I. AMB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Blahota István főiskolai tanár

Részletesebben

feladatok Vállalkozási ismeretek 3.1 Vállalkozási alapjai Alkatrész javítástechnológiai eljárások Mezőgazdasági gépek javítása

feladatok Vállalkozási ismeretek 3.1 Vállalkozási alapjai Alkatrész javítástechnológiai eljárások Mezőgazdasági gépek javítása 1 Szakképesítés OKJ száma, megnevezése: 31 521 01 0010 31 03 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító Tantárgy neve Követelménymodul Tananyagegység Tananyagelem Elmélet Gyakorlat 11. 12. 13. Száma Megnevezés

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Gépipari mérnökasszisztens oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Környezet- és munkavédelem

Részletesebben

Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési program Dunaújváros 2008 1 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneti Követelmény... 3 A képzési program... 6 Az ipari környezeti

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása:

TANTÁRGYLEÍRÁS. 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása: Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős

Részletesebben

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is).

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is). Tantárgy neve Antropogén tájformálás Tantárgy kódja FDM 1821 L Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Ellenőrzés módja Kollokvium: beszámoló szóban (1) és az antropogén formaképzés tipizálása írásban

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 333 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MEZ ÓGAZDASÁG SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Mez ógazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek Mez ógazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságtörténet

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságtörténet III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdaságtörténet TÁVOKTATÁS Tanév: 2015/2016. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdaságtörténet Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédlet. MATEMATIKA I. GMB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné főiskolai tanár,

Részletesebben

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA Korszerű gyorsírási és jegyzőkönyvvezetési gyakorlatok az ügyviteli szakképzésben UV8101 Összóraszám (elm+gyak) 0+5 Gyj Tantárgyfelelős neve Veress Gabriella Tantárgyfelelős beosztása docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1.

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1. Alkalmazott kémia A tárgy a kémia alapszak (BSC) szakmai törzsanyagának része, melynek teljesítésével két szemeszter alatt 8 kreditet lehet összegyűjteni. Az előadások száma 8. Tantárgy neve Alkalmazott

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON?

MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? MILYEN TANTÁRGYAKAT TANULHATSZ A NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPSZAKON? A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretköröket 5 tantárgycsoportban oktatjuk: természettudományos és mérnöki alapismeretek

Részletesebben

Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS

Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS (elm.+gyak.) Ellenőrzés módja Kollokvium: 3 szintű (topográfia,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

HAZAI VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉPZÉSEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE

HAZAI VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉPZÉSEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS BELVÍZVÉDELMI KONFERENCIA 2015. ÁPRILIS 9. HAZAI VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉPZÉSEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA ÉS FEJLESZTÉSE A JÖVŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKEI TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0016

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Erőgépek és Gépjárműtechnikai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ERDÉSZETI GÉPEK I. MG2507 Meghirdetés féléve: 5. félév Kreditpont: 3 5. 14 1 1 14 14 Összesen. 14 14 MG1305 Az oktatás célja az, hogy a mezőgazdasági gépészmérnök erdészeti gépesítési szakirányt tanuló

Részletesebben

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés

Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens TKI Cél, az

Részletesebben

MSc Iránytű. Szent István Egyetem. Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel.: 06-28/522-059

MSc Iránytű. Szent István Egyetem. Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel.: 06-28/522-059 Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel.: 0628/522059 Email: tanulmanyi@mkk.szie.hu www.mkk.szie.hu 2015/ 2016 MSc Iránytű Jegyzetek Köszöntő A Szent

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE SZAKVEZETŐ: Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus -------------------------------- -------------------------------------

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSG 2013. október 14. MEZŐGZSÁGI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSELI VIZSG 2013. október 14. 14:00 z írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 db zárthelyi dolgozat (2x20 pont) és 1 db beadandó feladat (10 pont) határidőre történő leadása.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 db zárthelyi dolgozat (2x20 pont) és 1 db beadandó feladat (10 pont) határidőre történő leadása. Gazdasági matematika GZB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 kollokvium - Dr. Blahota István főiskolai tanár MI A tárgy keretében a hallgatók a matematikai

Részletesebben

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK I. Óraszámok: Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 2 74 6. 2 74 II. Célok és feladatok Az 5 6. évfolyamon történő társadalomismeret-oktatás céljai sokrétűek.

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév Tantárgyi program I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan (Mikroökonómia) (AV_SSZLB004) A neve, beosztása:

Részletesebben

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód)

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgy neve Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) Számonkérés módja Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Tantárgyfelelős beosztása Fizikai alapismeretek Dr.

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Biológiai alapismeretek I. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Biológiai alapismeretek I. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Biológiai alapismeretek I. TO1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Cserné dr. Szappanos

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak TÁMOP 4.1.2 D projekthez kapcsolódó tanterv. július 30. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM 1. Szerzők és művek 1.1 Életművek Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila 1.2 Egy mű beható ismerete Katona József: Bánk bán

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyi programok, tantárgy-leírások Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag rövid, leírása, valamint minden tantárgyhoz a tantárgyfelelős, az előtanulmányi feltételek, a kredit feltüntetése,

Részletesebben

Térkép és vetülettan I-II.

Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy neve Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy kódja FDB1303; FDB1304 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2+1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0, 0+1 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Pénzügyi szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei... 6

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2016 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is).

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is). Tantárgy neve Antropogén tájformálás Tantárgy kódja FDM 1821 és L Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Ellenőrzés módja Kollokvium: ppt beszámoló szóban és az antropogén formaképzés tipizálása írásban

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 20. századi reformok és hagyományok. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Vincze Tamás főiskolai adjunktus

KÖVETELMÉNYEK. 20. századi reformok és hagyományok. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Vincze Tamás főiskolai adjunktus KÖVETELMÉNYEK 20. századi reformok és hagyományok Tantárgy kódja PDB 1102 L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + 2+0 gyak.) Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB 1103 L Tantárgyfelelős

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek emelt szint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4

Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 TANTERV Tantárgyfajta Kód Tantárgymegnevezés ea gy fz kr Elıtanulmányi követelmény SGYMASZ7011XL Számítástechnika 0 3 V 4 SGYMALT7011XL Minıségirányítás 2 0 V 3 SGYMKOM7011XL A településfej. és környezetvéd.

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Matematika Tantárgy kódja ÜS1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 Félévi követelmény kollokvium

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2013 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

Földrajz BSc alapszak tantárgyleírásai

Földrajz BSc alapszak tantárgyleírásai Földrajz BSc alapszak tantárgyleírásai I. Alapozó modulok Tantárgy neve Informatika I. AIB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlat Tantárgyfelelős neve Dr. Nagy Mihály

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

TALAJVÉDELEM GYAKORLAT, A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS

TALAJVÉDELEM GYAKORLAT, A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS TALAJVÉDELEM GYAKORLAT, A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS A környezeti állapotfelmérés összeállítási vázlata INDOKLÁS A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 12345/06. ügyszám alatt teljes

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár

Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Fejezetek a geometriából MT2401 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET A Környezettudományi Intézet a már korábban bejelentett "Környezettudományi Felsőoktatási

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS. Fürdővezető szakirányú továbbképzésre JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Fürdővezető szakirányú továbbképzésre 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A C kategóriás járművezető-képző tanfolyamok számára 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról (továbbiakban: NKH) szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd hallgatók részére mveldésszervez szak, levelez tagozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképz Fiskolai Kar TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

Részletesebben

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 29. MEZŐGAZDASÁGI GÉPÜZEMELTETŐ, GÉPKARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 20 2. A szakképesítés

Részletesebben

2004 A 100 legjobb palacsinta 50 Ft Lesly L. Lastex 2001 A dérfarkas bosszúja 100 Ft Penksza Károly, Pándi Ildikó. alapjai.

2004 A 100 legjobb palacsinta 50 Ft Lesly L. Lastex 2001 A dérfarkas bosszúja 100 Ft Penksza Károly, Pándi Ildikó. alapjai. Szerző Némethné Hock Ildikó, Kész Zoltán Kiadás éve Cím 2005 1000 kérdés 1000 válasz 1 000 Ft Szabó Sándorné, Horváth Ildikó 500 kedvenc süteményünk 200 Ft 2004 A 100 legjobb palacsinta 50 Ft Lesly L.

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak ZÁRÓVIZSGA A TÉTELEK

Mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak ZÁRÓVIZSGA A TÉTELEK ZÁRÓVIZSGA A TÉTELEK 1. A szemléltetés, mint módszer. A szemléltetés során figyelembe veendő szempontok, az eszközök és információhordozók alkalmazási lehetőségei, és kiválasztásuk szempontjai a gyakorlati

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 G - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben