1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA"

Átírás

1 1. AZ EGYESÜLET BEMUTATÁSA 1.1. Az Egyesület adatai A/ Az Egyesület: neve: Zalai Falvakért Egyesület címe: 8900 Zalaegerszeg Kosztolányi u. 10. telefonszáma: 92/ adószáma: KSH száma: Bírósági bejegyzés száma: /1990. Nyilvántartási szám: 434/ B/ Az Egyesület közhasznú szervezet, mely február 2-án alakult önkormányzati elven működő érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezetként. A Zala Megyei Bíróság /1990. szám alatt vette nyilvántartásba. Az Egyesületnek jegyzett tőkéje nincs, a tagok az évente befizetett tagdíjak révén kötődnek a szervezethez. Az egyesület önkormányzati elven működő nonprofit, közhasznú civil szervezet. Az egyesület alapcélja a vidékfejlesztés, a vidéken élő lakosság életfeltételeinek javítása, harmóniában a vidéki környezet és a táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható adottságait. Az egyesület közhasznúsági cél szerinti (alapcél) tevékenységi köre többek között: - Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások - Vállalt feladatainak fejlesztését megcélzó kutatásokat támogat és végez. - Területfejlesztés és területrendezés - Közérdekű önkéntes tevékenység - Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség előmozdítása - Demokráciafejlesztés, társadalmi részvétel erősítése, közösségfejlesztő tevékenység Főtevékenység: Máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység 1.2. A számviteli rendszer bemutatása A ZALAI FALVAKÉRT EGYESÜLET könyvelését külső könyvelő iroda - a KÖNYVTET Gazdasági Tanácsadó Kft. - végzi megfelelő szakmai tapasztalattal. Ez vonatkozik a teljes főkönyvi, pénzügyi rendszer, a bérszámfejtés, a foglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátására, gazdasági tanácsadásra. Az Egyesületnél alkalmazott alapvető számviteli szabályok: A könyvvezetés módja december 31-ig egyszeres könyvvezetés volt, mely a számvitelről szóló évi C. törvény alapján megszűnt. Az Egyesület január 1-én e törvény alapján áttért a kettős könyvvitelre.

2 2 Az Egyesület beszámolóját a 224/2000. (XII.9.) Kormány rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szerint készíti el. Az Egyesület a Számviteli törvényben meghatározott nyilvántartási kötelezettségeknek megfelelően könyveli gazdasági eseményeit. Az éves forgalmi adatok alapján Egyszerűsített éves beszámolót készít, melyben az eredményét az A összköltség eljárás szabályai szerint vezeti le. Az Egyesület közhasznú, amely mentesíti a társasági adó fizetési kötelezettsége alól, amennyiben árbevétele és ahhoz kapcsolódó költségei a cél szerinti tevékenység végzése során keletkeznek. A nyilvántartásokban ennek megfelelően külön mutatja ki a közhasznú, illetve a nem közhasznú tevékenységei bevételét és költségét. (2011.évi CLXXV.tv un.civil törvény) A befektetett eszközök értékelése a számviteli törvényben megfogalmazott alapvetések alapján történik, kivéve a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását, melyre az adózási jogszabályok szerint kerül sor. Az Egyesület anyag- és alkatrészraktár hiányában, készleteket alapvetően azonnali felhasználásra vásárol, így azonnal költségként kerülnek elszámolásra. Az egyesület számviteli politikája szerint a gazdálkodási évek végén leltár készül, s annak tartalma kerül könyvelésre a 2. számla osztályban év végén. Az egyéb eszközök értékelése tekintetében a Számviteli törvényben meghatározott értékelési alapelvek az irányadók. 2. KIEGÉSZÍTÉSEK AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A gazdálkodási év az Egyesület számára további kihívásokat jelentett, mint a gazdaság minden szereplőjére egyaránt. Továbbra is a támogatások határozzák meg az Egyesület működését és alapcélja szerinti feladatai ellátását. Ennek alapvető oka, hogy a tagok által befizetett tagdíjak bár jelentős mértékben hozzájárulnak a szervezet működéséhez alapvetően nem elegendőek a cél szerinti tevékenység folytatásához. Bár az Egyesület korábban már bizonyította életképességét, stabil kiszámítható pénzügyi forrásokkal az idei évben sajnos nem rendelkezett.. Az Egyesületnek a év során is sikerült fenntartani a működését, és jelentős programokat bonyolított le. Mivel a programok jelentős része utófinanszírozott és emellett megköveteli a saját erő meglétét, ez csak megfelelő tervezéssel, valamint a költség- és pénzgazdálkodás folyamatos figyelésével volt lehetséges. Ebben az évben is szükség volt banki hitel felvételére A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések ESZKÖZÖK A Befektetett eszközök között az év során beruházások nem történtek: Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése nem történt. A fenti alapján a befektetett eszközök állománya a következő szerint alakult:

3 3 Befektetett eszközök nyitóállománya: Elszámolt amortizáció (terv szerinti) Befektetett eszközök értéke dec. 31-én: Ft Ft Ft (részletezve az 1. sz. táblázatban) Forgóeszközök A Követelések soron az alábbi összegek találhatók: Belföldi vevő követelések Elszámolásra kiadott előlegek Egyéb követelések Szociális hozzájárulás túlfizetés Vissza igényelhető áfa Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft A Pénztár és a Bankszámlák egyenlegei a megfelelő egyeztetések elvégzése után kerültek elfogadásra: Pénztár Központi pénztár Valutapénztár Elszámolás betétszámla Központi betétszla Elkül.banksz. programokhoz Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Aktív időbeli elhatárolások Az Aktív időbeli elhatárolások soron az utófinanszírozás elve alapján bevételeket, valamint az előre teljesített költségeket tartjuk nyilván összesen Ft összegben az alábbiak szerint: Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek aktív időbeli elhatárolása Ft Ft Ft FORRÁSOK A Jegyzett tőke soron az Egyesületi forma miatt összeg nem szerepel. Az Egyesület Tőkeváltozása a korábbi években elért vagyongyarapodás mértékét mutatja, összege: Ft. A Mérleg szerinti eredmény teljes egészében a közhasznú tevékenységből származik, megegyezik az Eredmény kimutatásban szereplő összeggel: Ft. A Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbi összegekből állnak:

4 4 Szállítói tartozás OTP forgóeszköz hitel Rövid lejáratú kölcsön Személyi jövedelem adó fizetési kötelez. Jövedelem elszámolási számla Nyugdíj és Egészségbizt. járulék Dolgozói letiltás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Passzív időbeli elhatárolások évben az Egyesületnek passzív időbeli elhatárolása nincsen Az Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az Egyesület bevételei alapvetően az alábbi forrásokból származhatnak: évi CLXXV.tv Az egyesület tagok által befizetett tagdíjakból. 2. Az alapcél szerinti tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevételek 3. Költségvetési támogatásból: a. Pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás b. Az EU strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás c. Az EU költségvetéséből, vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás d. személyi jövedelemadó 1%-a 4. Közszolgálati szerződés ellenértékeként szerzett bevétel 5. Más szervezettől, magánszemélytől kapott adomány 6. Befektetési tevékenységből származó bevétel 7. Egyéb bevétel Az Egyesületnek vállalkozási tevékenységből származó árbevétele nem volt. A közhasznú tevékenység során elért bevétel összesen Ft, amely az alábbi forrásokból keletkezett: Költségvetési támogatások származó bevételek: Tempus Közalapítvány EURO) Egész életen át tartó tanulás program (Európai Parlament és Tanács 1720/2006/EC határozata MNVH Projekt Ötlet (EMVA- EU alap) Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) Emberi Erőforrások Minisztériuma IFJ SZK (IKSZTK szakmai, módszertani segítése) Emberi Erőforrások Minisztériuam (korábban: NEFMI) Mindösszesen: Ft Ft Ft Ft Ft

5 5 A Zalai Falvakért Egyesület évben pályázati úton, EU alapokból és a költségvetésből elért bevételeinek összege, egyezően az Eredmény-kimutatásában szereplő adatokkal: Ft. A működése során az alapcél szerinti tevékenység végzése kapcsán elért bevételek összege Ft, az alábbiak szerinti bontásban: Közhasznú tevékenység árbevétel Szakértői tevékenység bevétele Felnőttoktatási bevételei Tagdíjból származó bevételek összege Magánszemélytől származó Jogi személyektől származó Közhasznú tevékenység bevétele összesen Egyéb bevételek Kapott adományok SZJA 1 %-a Egyéb bevételek Összesen Pénzügyi műveletek bevételei Pénzintézetektől kapott kamatok Egyéb és pénzügyi műveletek bevétele összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A közhasznú tevékenység során elért bevétel mindösszesen: Ft. Az Egyesület költségei, ráfordításai, kiadásai alapvetően az alábbiak (2011.évi CLXXV.tv.19. ) 1. Az alapcél szerinti (közhasznú tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek 2. Gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek 3. Az egyesület működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket) valamint az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását. 4. egyéb költségeket. A felmerült költségek teljes egészében a megvalósított pályázatokhoz, illetve az alapcél szerinti tevékenységek folytatása érdekében kerültek felhasználásra, Ft összegben az alábbiak szerint:

6 6 Anyagjellegű ráfordítások: Az Anyagjellegű ráfordítások összege, egyezően az eredmény-kimutatás adataival Ft, amely az alábbiak szerint oszlott meg: Az Anyagköltség az év során: Pályázatok kapcsolódó Nyomtatvány, tisztítószerek Rezsi költség Egyéb anyag Összesen Ft Ft Ft Ft Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások Pályázatok kapcsolódó Karbantartás, javítási költsége Pályázathoz kapcsolódó kiküldetési,költségek Posta és telefon internet költség Szakkönyv, folyóirat Pályázati rendezvények szervezési költsége Bérleti díjak Pályázathoz kap. szakértői díjak Pályázatok oktatási, továbbképzési költsége Pályázatok könyvelési díj Foglalkoztatási egészségügyi költség Egyéb igénybevett szolgáltatások Bankköltség Biztosítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Személyi jellegű ráfordítások összege: Személyi jellegű ráfordítások összege, egyezően az eredmény-kimutatás adataival Ft, az alábbiak szerint: Bérköltség A munkabérek összege Megbízásai díjak Bérköltség összesen Személyi jellegű kifizetések Ft Ft Ft Ft Bérjárulékok Szociális hozzájárulási adó Táppénzhozzájárulás Bérjárulékok összesen Személyi jellegű kifizetések mindösszesen Ft Ft Ft Ft

7 7 Az Egyesület a évi gazdálkodása során átlagosan 2,04 főt foglalkoztatott, azaz az átlagos statisztikai állományi létszáma 2 fő. Összességében a teljes munkaidős állomány részére kifizetett bérjövedelem összege Ft volt, amely Ft/hó/fő összegű átlagos bruttó bérkifizetést jelentett. Az Egyesületvezető tisztségviselői részére jövedelem-kifizetés nem történt. Értékcsökkenési leírás A kimutatott Értékcsökkenési leírás az adójogszabályoknak megfelelően elszámolt Ft terv szerint elszámolt értékcsökkenési leírás összegét tartalmazza. Egyéb költségek és ráfordítások Egyéb ráfordítások Ft Pénzügyi műveletek ráfordításai Fizetendő kamatok, és árfolyam különbözetek Ft A felmerült költségek összege: Ft. A Mérleg és Eredmény kimutatás sorainak további elemzéseként a következő oldalakon bemutatjuk az Egyesület adataira vonatkozó összehasonlító táblázatokat Zalaegerszeg, május Guitprechtné Molnár Erzsébet dr Vértényiné dr Futó Gabriella az egyesület elnöke az ellenőrző bizottság elnöke

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés a Kerékpáros Magyarország Szövetség 2014. évi mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés a Kerékpáros Magyarország Szövetség 2014. évi mérlegbeszámolójához Kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés a Kerékpáros Magyarország Szövetség 2014. évi mérlegbeszámolójához ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A szövetség bemutatása Megnevezése: Kerékpáros Magyarország Szövetség

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Kiegészítő melléklet I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egyesület bemutatása a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Periféria Egyesületet 1995-ben alapították. A bejegyzést

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 1993. december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben