I. Termelőiskola célcsoportja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Termelőiskola célcsoportja"

Átírás

1 I. Termelőiskola célcsoportja 1. Termelőiskola mint a hátrányos helyzetűek második esélyt adó intézménye: A termelőiskola egy új oktatási modellt képvisel, amely integrálja a személyiségfejlesztést és életvitelt, az elméleti képzést és a gyakorlati termelőtevékenységet, felkészítve a fiatalokat a továbbtanulásra, vagy a munkára. Az első termelőiskolát a nyolcvanas évek elején alapították azzal a céllal, hogy elősegítsék a magas ifjúsági munkanélküliség mérséklését, főleg olyan ifjúsági csoportok esetében, akik valamilyen oknál fogva nem részesültek középfokú képzésben, nem rendelkeztek szakképzettséggel és ezért különösen ki voltak téve a tartós munkanélküliség veszélyének. A termelőiskolák a dán oktatási rendszerben is egy új, sajátos formát képviselnek és bár iskolának nevezik őket, erőteljesen különböznek a hagyományos oktatási intézményektől. A termelőiskolák célja annak a nagy létszámú fiatalnak a felzárkóztatása, akik egészen különböző okok miatt nem szereztek, illetve nem is tudnak képesítéshez jutni, mivel a hagyományostól eltérő bánásmódot igényelnek. A termelőiskolai modell egyesíti magában mindazokat az előnyöket és erényeket, amelyeket más felzárkóztató programok külön külön képviselnek. Rugalmassága lehetővé teszi folyamatos megújulását, alkalmazkodását, ezáltal egymástól különböző oktatási rendszerű országokban való megvalósíthatóságát. A termelőiskolák olyan intézmények, ahol a munka és tanulás sajátos kombinációjával valósul meg a szakmai képzés. A termelőiskola résztvevői különböző szintű szakmai képzettséget szerezhetnek meg. Ezek a képzettségek nem feltétlenül az államilag elismert (Magyarországon OKJ) szakképesítéseket jelentik csupán, hanem az olyan szakmai kompetenciák elsajátítását, amelyek bizonyos munkakörök betöltésére már alkalmassá teszik az egyént. A szakmai kompetenciáknál még fontosabbak a szociális kompetenciák (együttműködési képesség, csapatszellem, munkahelyi lojalitás, megbízhatóság, felelősség, pontosság, stb.), amelyek fontosabb munkahelyi elvárások, mint a formális végzettséget igazoló bizonyítványok. A termelőiskolai tanulás során a résztvevők olyan eladható árukat állítanak elő, illetve olyan szolgáltatásokat végeznek, amelyek leginkább helyi szükségleteket elégítenek ki. Vita zajlik arról, hogy a lemorzsolódott fiatalok felzárkóztatása és szakképzése hol történjen. A hagyományos iskola hívei a meglévő iskolarendszer felhasználásával kívánnák a kérdést megoldani. E koncepció mellett szól, hogy a már működő intézményekben adottak a tárgyi, technikai és személyi feltételek. Így jelentősebb anyagi ráfordítás nélkül biztosítható a felzárkóztató és a szakmai képzés feltétele. Ellenérvként hozható fel, hogy egyrészt a termelőiskola potenciális tanulói a hagyományos iskolától eltérő pedagógiai módszereket igényelnek, amelytől a pedagógusok egy része idegenkedik. Másrészt nehezen vihetők vissza abba az intézménybe a fiatalok, ahol korábban kudarcélményeiket megélték. Arról nem is szólva, hogy ezen fiatalok megatartásukkal rombolnák a hagyományos iskolák fegyelmét és meglévő követelményrendszerét. Továbbá a hagyományos iskola pedagógusainak többsége idegenkedik a célcsoporttól, mivel nincs kellően felkészülve a nehezen nevelhető fiatalokkal való foglalkozásra. Az önálló termelőiskolai koncepció mellett szól a termelőiskola újszerű elemein túl az is, hogy a fiatalok differenciáltan az egyéni adottságok alapján 1 3 évet tölthetnének el az intézmény falai között, így a pedagógiai hatás eredményesebb. Az első év a felzárkóztatást, második év a szakképzést, a harmadik év az átmeneti szakmabegyakorló foglalkoztatást szolgálhatná. 2. A termelőiskolák hallgatói: A termelőiskola alapvetően bármely korosztályú és felkészültségű, többszörösen hátrányos helyzetű munkanélküli egyén felzárkóztatására, szakképzésére (átképzésére), továbbá átmeneti foglalkoztatására alkalmas.

2 a.) A termelőiskola elsődlegesen olyan év közötti, halmozottan hátrányos helyzetű, szakmával nem rendelkező munkanélkülieknek kínál lehetőséget, akik: - nem rendelkeznek alapiskolai végzettséggel, amely nélkül érdemi szakmaszerzésük lehetetlen = motiválatlanok - rendelkeznek alapiskolai végzettséggel, de funkcionális analfabetizmusuk miatt középfokú képzésbe nem kerülhetnek be, vagy tanulási problémák miatt onnét morzsolódtak le b.) Alapiskolai végzettséggel bíró, egyébként jó képességű, de magatartászavarokkal küzdő fiatalok, akik a hagyományos iskola fegyelmét egyáltalában nem fogadják el és emiatt lemorzsolódnak a középfokú képzésből. Számukra a termelőiskolai felzárkóztató program kínál felzárkóztatási lehetőséget, melynek során: - csökkenthetik műveltségi hátrányaikat - megszerezhetik a szakmatanuláshoz szükséges alapokat és végzettséget - a termelőmunkában szerzett sikerélmények révén személyiségük pozitív irányban változik - korábbi magatartászavaraik mérséklődnek, illetve megszűnnek, - erősödik akaraterejük és kitartásuk a munkában, tanulásban. A képzést követően a fiatalok szakmát tanulhatnak a nappali iskolarendszerben, átképző tanfolyamokon, illetve a termelőiskolában szerzett ismeretek és gyakorlat birtokában betanított munkát vállalhatnak. c.) A termelőiskola további célcsoportja a szakmai képesítéssel rendelkező, pályakezdő munkanélküli fiatalok közössége. Ezen fiatalok a szakma válsága mellett gyakran azért nem kapnak munkát, mert a tanulmányaik során nem jutottak el arra a szakmai jártasságés készségszintre, amelyet a munkáltatók igényelnek. Ennek az oka, hogy a formális iskola a képzési időt nem tudja a fiatalok egyéni szükségletéhez igazítani. Amennyiben ezek a fiatalok a tanulmányaik befejezése után nem tudnak a szakmában elhelyezkedni, ezáltal a szakmai készségszintjüket fejleszteni, a megszerzett tudásuk is néhány év alatt devalválódik. Az ilyen fiatalok gondjainak segítését célozza a termelőiskolai foglalkoztatás, egy inkubátor munkahely biztosítása átmeneti időre. Ezen időszakra a fiatalok a végzett munka arányában munkabért kapnak. A termelőiskola pedig üzemi kapcsolatai révén segíti ezen fiatalok szakmában történő elhelyezkedését. 3. A termelőiskola célcsoportjainak jellemzői: - halmozottan hátrányos helyezet - szakképzettség hiánya emiatt gyakori munkanélküliség - alulképzettség funkcionális analfabetizmus: írási olvasási számolási alapkészségek hiánya - belső motiváció és akaraterő, továbbá környezeti pozitív példa hiánya - súlyos magatartászavar, esetleg deviancia - negatív életvitel, erős káros szenvedélyek, higiéniai problémák - labilis idegállapot, alacsony ingerküszöb, alacsony konfliktustűrő képesség - alultápláltság és gyenge fizikum és egészségi állapot - helyes tanulási módszerek hiánya - súlyos anyagi szociális gondok 4. Mire van szüksége a célcsoportnak: - Megélhetést biztosító anyagi támogatás (munkabér, ösztöndíj)

3 - Egyéni szükségletekre épülő közismereti és kommunikációs felzárkóztatás - Egyénileg differenciált pszicho szociális mentális támogatás - Személyiség és életvitel pozitív irányú fejlesztése (életvitel tréning) - Szakmai elméleti gyakorlati képzés: felkészíteni az OKJ vizsgára - A munkaerőpiac által igényelt kulcsképességek fejlesztése - Munkaerő piaci felkészítés: álláskeresés és megtartási technikák - Utógondozás, nyomon követés: munkába helyezés, munkában tartás, társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedés segítése. Ezeket az igényeket csak olyan komplex program tudja kielégíteni, amely egyesíti a képzést, a foglalkoztatást és a pszichoszociális mentális fejlesztést. 5. Szlovéniai tapasztalatok: A hátrányos helyzetű népcsoportok Szlovéniában is megtalálhatók azok a népcsoportok, amelyek csak társadalmi segítséggel tudnak helyzetükön változtatni. A célcsoport jellemzői és szükségletei hasonlóak a Magyarországéval. A Szlovén kormány és az ESZA támogatásával több program nyújt lehetőséget a hátrányos helyzetű emberek számára: a.) PUM program: év közötti fiatal munkanélküliek számára nyújt felzárkózást, akik középiskolából morzsolódtak le és nem rendelkeznek szakképesítéssel. Ezen fiatalokra jellemző: - korábbi iskolai kudarcok - alacsony tanulási és munkamotiváció - magatartászavar, deviancia - társadalmi kirekesztettség A program, amelybe az egyének bármikor be és kiléphetnek évente szeptemberben indul és júniusig tart, heti 5 napos és napi 7 órás elfoglaltsággal jár. Célja: visszavinni ezen egyéneket a munka világába, vagy a formális képzésbe. A program során a résztvevők: - bővíthetik általános műveltségi szintjüket - megerősíthetik önállóságukat, felelősségtudatukat, belső motivációjukat - kialakíthatják és megismerhetik elképzeléseiket és lehetőségeiket a munka, vagy a tanulás világában - megerősíthetik és szélesíthetik társadalmi kapcsolatrendszerüket az iskola, illetve a munkaerőpiac vonatkozásában. b.) HÍD A KÉPESÍTÉSHEZ program: A program olyan alacsony képzettséggel bíró felnőtteknek kínál felzárkózási lehetőséget, kik: - befejezték az alapiskolát (10. o.) és még nincs szakmai végzettségük - általános műveltségük hiányos és tanulási nehézségekkel küzdenek - alacsony a belső motiváltságuk, a munkanélküliség következtében mentálisan is leépültek (depresszió) - információ hiányával rendelkeznek a társadalmi lehetőségeket illetően - kevés szabadidővel bírnak. A program 3 hónapig tart, órás időtartamú, heti 3 alkalommal napi 5 órás elfoglaltsággal jár. Célja, hogy a programot követően a résztvevők bekapcsolódjanak a szakképzésbe, ehhez felújítsák és megerősítsék a szakmatanuláshoz szükséges közismereteket, elsajátítsák a helyes tanulási technikákat.

4 c.) AZ ÉN LÉPÉSEM program: E program olyan egyéneknek kínál lehetőséget, akiknek a mindennapi élethelyzetükben van szükségük a segítségre az önállóság hiánya, vagy szociális helyzetük miatt. Ezen egyénekre jellemzőek a különleges adottságok: - tanulástechnikai hiányosságok, - könnyebb lelki fejlődési zavarok - csökkent munkaképességek A 2 3 hónapos, órás program célja: - az alapműveltség és képességek felújítása, vagy megszerzése - a mindennapi élethelyzetben történő eligazodás segítése - az egyén önállóságának és felelősségének fejlesztése - bekapcsolódás a különböző társadalmi tevékenységekbe - az életvitel és öntudat fejlesztése d.) Roma népesség számára szervezett külön programok: Mind a szlovéniai, mind a magyarországi roma népesség egy részére jellemző: - legtöbbjük nem rendelkezik alapiskolai végzettséggel - nagyon sok körükben a teljesen, illetve a funkcionálisan analfabéta egyén - alacsony énképpel, jövőképpel rendelkeznek - belső motiváltságuk mind a tanulást, mind a munkát illetően alacsony szintű. A program során a résztvevők: - csökkenthetik funkcionális analfabetizmusukat, megtanulnak írni, olvasni, számolni - fejleszthetik kommunikációs készségszintjüket - elsajátíthatják az aktív állampolgári ismereteket (jogok és kötelezettségek) - megismerhetik a roma történelem és kultúra alapjait - elsajátíthatják és gyakorolhatják az egészséges életmód elemeit 6. A programok finanszírozhatósága: a.) A magyarországi termelőiskolai program a másfél évtizedes bizonyítás ellenére még a mai napig nem került be az aktív munkaerőpiaci eszközök közé. Ezért a termelőiskolai programok finanszírozása esetleges, döntően pályázatfüggő. - Az egyik lehetőség: A munkaerőpiaci alap (MPA), amellyel az állami Foglalkoztatási Szolgálat regionális és helyi szervezetei rendelkeznek. Ebből az alapból viszont csak képzéseket, illetve a képzésben résztvevők keresetpótló támogatást, valamint utazási költségeit támogatják. - A másik lehetőség: Az ESZA és a Magyar Köztársaság által támogatott országos és regionális pályázatok (TÁMOP ; TÁMOP ; stb.). Ezek a pályázatok viszont döntően egy ciklusos rendszerűek, ami lehetetlenné teszi a program folytonosságát, valamint a résztvevők szlovéniai PUM programhoz hasonló folyamatos be és kilépési lehetőségét. A regionális munkaügyi szervek által kiírt TÁMOP programok is képzéscentrikusak, nem támogatják a képzést kiegészítő pszicho szociális szolgáltatásokat. Másrészt azáltal, hogy munkaügyi szervek végzik a munkatanácsadást, illetve pályaorientációt nem tud érvényesülni a felkutatás, kiválasztás, pályaorientáció és szakképzés egysége. b.) Forrásoldalról a finanszírozás hasonló a magyarországi gyakorlathoz: állami és ESZA forrásból támogatják az egyes programokat. Ugyanakkor a szlovéniai támogatási rendszer sokkal projektszemléletűbb, mint a magyar. A PUM program finanszírozása követendő példa lehet a Magyarországi döntéshozók számára is.

5

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Andragógia Tanszéke

Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Andragógia Tanszéke Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Andragógia Tanszéke Komplex munkaerő-piaci programok a hátrányos helyzetű felnőttek munkaerő-piaci helyzetének

Részletesebben

Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI I. Témaválasztásom indokolása Témaválasztásomat az indokolja, hogy felkeltette az érdeklődésemet,

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

TRANZITFOGLALKOZTATÁS - TÁMOGATÓ ÉS FEJLESZTŐ PEDAGÓGIÁK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK MUNKAERŐ-PIACI RE-INTEGRÁCIÓJÁBAN

TRANZITFOGLALKOZTATÁS - TÁMOGATÓ ÉS FEJLESZTŐ PEDAGÓGIÁK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK MUNKAERŐ-PIACI RE-INTEGRÁCIÓJÁBAN TRANZITFOGLALKOZTATÁS - TÁMOGATÓ ÉS FEJLESZTŐ PEDAGÓGIÁK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK MUNKAERŐ-PIACI RE-INTEGRÁCIÓJÁBAN Molnár Máté A tananyag elkészítésében közreműködött: Soltész Anikó, Mártonfi György

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK A FELNŐTTOKTATÁSBAN KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK A FELNŐTTOKTATÁSBAN KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK A FELNŐTTOKTATÁSBAN KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK Magyarország európai uniós csatlakozásával az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolatok kérdésköre az

Részletesebben

Gazsó Ferenc: Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben

Gazsó Ferenc: Nemzedéki orientációk instabil társadalmi környezetben Nyékiné Katona Hedvig - Püspökladány Város Önkormányzata Az államszocializmusból az ismeretlenbe haladó magyar társadalom fiatal nemzedékének ez idáig nem adatott meg a rendszerváltáshoz fűződő reményeinek

Részletesebben

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi térben Tartalom: Bevezetés... 1. oldal Egy program története... 1. oldal

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Szakképzés és lemorzsolódás

Szakképzés és lemorzsolódás 4 Szakképzés és lemorzsolódás [Liskó Ilona] A szakiskolai képzés fejlesztése döntően meghatározza, milyen esélyei lesznek hosszú távon a hátrányos helyzetű tanulóknak. Magyarországon a rendszerváltás óta

Részletesebben

Mit tehet a polgármester? A munkanélküliség csökkentésének alternatívái

Mit tehet a polgármester? A munkanélküliség csökkentésének alternatívái Mit tehet a polgármester? A munkanélküliség csökkentésének alternatívái Gábor Dezső polgármester, Farkaslyuk Gábor Dezső közoktatási szakértő: tanügy-igazgatás, térségi (kistérségi, megyei, régiós) tervezés

Részletesebben

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE-

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE- 121 Babos Zsuzsánna Túlélési stratégiák II. 1 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.3 intézkedésének szerkezete és felépítése Magyarország az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan jogosulttá vált

Részletesebben

LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz 1. 1030 Wien PROJEKT PARTNER 2. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca 2. 9700 Szombathely

LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz 1. 1030 Wien PROJEKT PARTNER 2. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca 2. 9700 Szombathely LEAD PARTNER BFI Wien Alfred-Dallinger Platz 1. 1030 Wien PROJEKT PARTNER 1. Savaria TISZK Kft. Selyemrét utca 2. 9700 Szombathely PROJEKT PARTNER 2. BFI Burgenland Grazer Straße 86. 7400 Oberwart KiviTELEző:

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben

Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben (összefoglaló az Egész életen át tartó tanulás program, Grundtvig-alprogram által támogatott projekt keretében

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3312/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Ottrok Viktória Az eljárás megindítása A 2013. évben indított Méltó kezdet A fiatalok

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás

Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás 288 képzés és munkaerőpiac A MUNKAERŐPIAC ELVÁRÁSAI ÉS AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS 1 Az iskolarendszerű felnőttoktatás a magyarországi felnőttképzés/felnőttoktatás fontos területe. A közoktatás rendszerén

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben