Baba-ház családintegrációs szolgáltatás TÁMOP /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baba-ház családintegrációs szolgáltatás TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0004"

Átírás

1 BABA-HÁZ CSALÁDINTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS célja: Az iskolarendszeren kívüli támogató-segítő szolgáltatás kialakítása, a HH/3H főként roma gyerekek, családok felzárkózását elősegítő programmal. A többgenerációs szegénységből való kitörés segítése kompetenciafejlesztéssel, aktív közösségi élet kialakítása. Gyermekek részére szociális, életvezetési, pályaorientációs, képzési tanácsadás egyéni, csoportos foglalkozás keretében. Személyiségfejlesztő, kulcskompetencia fejlesztő, kommunikációs, konfliktuskezelési, közösségépítő foglalkozások szervezése, tehetséggondozó program megvalósítása. Családok, szülők számára konfliktuskezelő, szociális beilleszkedést segítő tréningek megvalósítása, szociális, életvezetési, képzési, munkavállalási tanácsadás, közösségi programok szervezése. A résztvevők utógondozása SZAKE szervei: Közgyűlés, Ellenőrző Bizottság, Felügyelő Bizottság, Elnökség. Az egyesületet az elnök irányítja a szervezeti egységek, tevékenységeket végrehajtó csoportok, kezdeményezések vezetőivel. Projektek megvalósításával/irányításával, jogi/pénzügyi képviselettel a SZAKE-val kötött szerződés alapján Wágner-L. Tamás van megbízva, önálló aláírási joggal rendelkezik. Projektszervezet vezetése 3fő, emellett 4fős szakmai stáb, pedagógusok, trénerek vesznek részt a megvalósításban. Stáb összetételének kialakítása a demokratikusság alapelve szerint: kiegyenlített képviselet és szakmai önállóság. Belső monitoring során a projekt megvalósító stáb belső képzései, munkamegbeszélései az egyesület vezetésétől függetlenül, de a projektben dolgozó SZAKE tagok részvételével. A szervezeti működést nem veszélyeztetve folyamatos ütemterv és feladatterv felülvizsgálat, szükség esetén korrekció. Kommunikációs terv feladatok és hatáskörök meghatározásával, folyamatosan kontrol, tervszerű kommunikáció, stábülések, esetmegbeszélések. A közvetten érintett lakossággal aktív, lakó-környezetben való támogató kapcsolat Hosszútávú cél: a HH főként roma gyermekek és családok felzárkóztatása, tanulási alkalmazkodás és társadalmi részvétel növelése,esélyegyenlőség az élet minden területén Közvetlen cél: a szocio-kulturális hátrányú tanulók/családok integrációs esélyeinek növelése, társ.i leszakadás visszaszorítása,foglalkoztathatóság és képezhetőség javítására irányuló,egyéni adottságokhoz igazodó elérhető komplex fejlesztő szolgáltatás életre hívása

2 Rövid távú cél: Roma fiatalok integrációja, felzárkózási esélyeinek megteremtése Életminőség javítás, gyerekszegénység elleni küzdelem Közoktatás hozzáférhetőségének javítása, szakképzettség és érettségi elvégzése HH/3H fiatalok esélyegyenlősége, társadalmi - oktatási integrációja Személyiség-központú oktatási - nevelési szolgáltatási módszertan-fejlesztés Fenntartható életmód és viselkedésminták terjesztése Új tanulási kultúra kialakítása Ellátatlan egyének/családok integrációs igényének kielégítése Képzettségi szint növelése, motiváltság erősítése Több-generációs szegénységből való kitöréshez készség/kompetenciafejlesztés Aktív közösségi élet kialakítása, társadalmi távolság,előítélet csökkenése Közösségi/egyéni kapacitásfejlesztés Eredmények: 40 család, 40 tanuló életében változás történik 1db térítésmentes háttérszolgáltatás jön létre HH/3H fiatalok pozitív oktatási - nevelési élményhez jutnak, erősödő belső psziché, motiváció Nő a reális önértékeléssel, jövőképpel rendelkezők aránya,erősödnek a több-generációs szegénységből kitöréshez készségek/kompetenciák Iskolai teljesítmény javul, szülői kompetenciák erősödnek Csökken a kirekesztődés nő az esélyegyenlőség Együttműködő szervezetek kooperációs készsége fejlődik, hálózat jön létre Önszerveződés erősödik, aktív sorsukon javítani tudó családok Tanulók képessé válnak iskolai sikerek elérésére, középiskola elvégzésére Nem-formális módszer, szabadidős programok a szocio-kulturális problémák oldásához, társadalmi értékek, életmód modellek átadása Térségi társadalomba integrálódó új technikák, módszer(know-how)kidolgozása alkalmas adaptálásra Megvalósítók tudása/készsége fejlődik

3 Programban a célcsoporthoz tartoznak azok, akiknek társadalmi státuszában pozitív változás jön létre a program eredményeként. Elsődleges célcsoport: azon személyek, akiknek egzisztenciális státuszában közvetlen változás jön létre a program eredményeként. Másodlagos célcsoport: azon személyek, akik kapcsolatban állnak, vagy a program eredményeként kapcsolatba kerülnek az elsődleges célcsoporttal és a program eredményeként közvetett módon társadalmi, munkaerő-piaci státuszukban pozitív változás jön létre. Elsődleges/Közvetlen célcsoport: a körjegyzőség három településén élő, gyermekvédelmi alapellátásban részesülő fiatalok, gyerekek és családjaik, akiknek képességeik, készségeik, kompetenciáik hiányosak iskolai eredményeik gyengék a közoktatásban nincs esélyegyenlőségük személyiségük, pszichéjük labilis érzelmi, mentális problémák szocializáció, társadalmi mintáik hiányosak a projekt hatására társadalmi, szociális lehetőségeiben közvetlen változás jön létre Másodlagos/Közvetetten érintett célcsoportok: önkormányzatok, szociális ellátó intézmények, képző intézmények, munkáltatók, munkaügyi központ, civil szervezetek Jellemzőik: családi, háztartási, gazdasági értelemben együtt élnek a közvetlen célcsoporttal, munkaerő-piaci szervezetek, intézmények, potenciális foglalkoztatók, vállalkozói partnerek, iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli szakképző intézmények, ill. érettségit adó képzések, melyek a társadalmi integráció formális elemei, SZAKE tagsága, közreműködő önkéntesek, helyi, térségi nem alacsony státuszú lakosság A célcsoporttal kapcsolatosan előzetes megbeszélések, egyeztetések történtek a családsegítő, gyermekjóléti intézmény, iskolák, képzők képviselőivel, az aktuális helyzet elemzése, jelenlegi gondok, problémák a célcsoporttal és a projekt ötletek, javaslatok ismertetése, megbeszélése, a közös aktív tevékenységek szükségessége az érintettek által történt javaslatok alapján került összeállításra. A célcsoporthoz tartozó emberek megkeresése, helyi szükségletek felmérése alapján történt a projekt tevékenységeinek összeállítása az elérni kívánt célok alapján.

4 PROJEKTBEN RÉSZVEVŐK ADATAIT Férfi Nő Összesen 1. Munkaerő-piaci státusz A projekt időtartama alatt állással rendelkező személy (beleértve az önfoglalkoztatottat is) Önfoglalkoztatott Munkanélküli Tartós munkanélküli (legalább 6 hónapja nyilvántartott munkanélküli személy) Inaktív személy Életkor szerinti megoszlás év közötti és alatti év közötti év közötti Hátrányos helyzetű csoportok szerinti megoszlás Kisebbség Bevándorlók Fogyatékkal élők Egyéb hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók (nevesítse!) 4. Iskolai végzettség szerinti megoszlás Alapfokú iskolai végzettség Középfokú végzettség

5 FEJLESZTÉS RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA I. Projektmenedzsment tevékenységek 1. Előkészítés: program fogadására kész helységek kialakítása, eszköz beszerzés, szakemberek, önkéntesek, egyesületi segítők bevonása, belső képzése (2x20 órás felkészítő képzés), egységes dokumentáció sablonok elkészítése, toborzás előkészítése, program nyilvánosságának biztosítása, nyitórendezvény szervezése, stábülések (heti rendszerességgel), projekt koordinálása, szakmai munka előkészítése, együttműködő, segítő kapcsolati háló működtetése 2. Megvalósítás: nyilvánosság biztosítása, stábülések (heti rendszerességgel), projekt koordinálása, szakmai munka megvalósítása, együttműködő, segítő kapcsolati háló működtetése, belső monitoring, rendszeres feladat kiosztás, értékelés, célok, eredmények összesítése, kockázati tényezők feltárása, megoldási javaslatok, végrehajtások kidolgozása 3. Zárás: Záró értékelések, statisztikák, kimutatások elkészítése, Záró-rendezvény szervezése, projekt eredményeinek nyomonkövetése Cél: projekt célkitűzéseinek elérése. Eredmény: szakmailag felkészült, azonos elvek, szempont rendszerek mentén dolgozó humánerő-forrás kapacitás, együttműködő intézmények II. Szakmai menedzsment tevékenységek 1. Toborzás: Képző intézmények, önkormányzatok, roma szervezetek, család és gyermekjóléti szolgálatok közreműködésével. Módszer: egyéni, csoportos tájékoztatás, beszélgetések, adatlap, interjú készítés Cél: elérni a 6-29 év közötti hátrányokkal küzdő gyerekeket, fiatalokat, családjaikat. Eredmény: 80 gyerek, fiatal, 40 család kapcsolatba kerül a projekttel,40 gyerek, születik (20 család) belép a projektbe. Előítéletek csökkentése, motiváció felkeltése, növelése 2. Fejlesztés: a helyi közösség aktív bevonása a megvalósításba Gyerekek: Egyéni képesség, készség felmérés, fejlesztésitervek kidolgozása. Tematikus elemeket tartalmazó csoportfoglalkozások, 4 csop (6-9, 10-14,14-18, éves korig) 30 órás tréningek 5 éves hh csoport fejlesztésében szakmai tapasztalattal rendelkező csoportvezető bevonásával (önismeret, személyiség, kulcsképesség fejlesztés, kommunikáció, együttműködés,

6 agresszió-, konfliktuskezelés). Szociális, életvezetési, pályaorientációs, képzési tanácsadás (egyéni, csoportos). Közösségépítő csoportfoglalkozások (szociális beilleszkedés segítése). Felzárkóztató program 4 csoport (6-9, 10-14,14-18, éves korig) heti 1x2 óra 3 éves hátrányos helyzetű csoport fejlesztésében szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógusok bevonásával (tanulási képességek, gondolkodási, értelmezési, olvasási, írási, számolási készségfejlesztés). Tábor jellegű egész napos foglalkozások, a projekt megvalósítás időszakába eső két nyáron, kétszer 1 hónapos, 20 napos programok szervezése, tehetséggondozó program (napi 7 óra) útravaló program, tanulói körök, kortárs-segítő, hagyományőrző csop.,társadalom,roma népismeret, játszóház, bábszínház, előadások, Sportnapok, rendezvények (5 alkalom) hétvégeken. Szülők: Család konzultáció (20 család), Konfliktuskezelő, szociális beilleszkedést segítő tanácsadások, Szociális, életvezetési, pályaorientációs, képzési, munkavállalási tanácsadás (egyéni, csoportos). Család: Családi délután 4 alkalom, Családi nap 2 alkalom, Sportnapok, rendezvények 5 alkalommal hétvégén 3. Utógondozás, nyomonkövetés: Családlátogatások, mentorálás, Iskolai látogatások, Egyéni csoportos beszélgetések, Családi délutánok, Tanácsadások Eredmény: Humánerőforrás fejlesztés: önkéntes, segítők, egyesületi tagok képzésben, projekt megvalósításban szereznek jártasságot. 40 gyerek egyéni, csoportos felzárkóztatásban, fejlesztésben, tanácsadásban 20 gyerek tehetséggondozó programban érdeklődési körének, egyéni képességeiknek megfelelő foglalkozásokon vesz részt, iskolai hiányzások, lemorzsolódások csökkennek, közösségi, tanulási motivációjuk erősödik, megalapozott pályaorientációk, pályatervek jönnek létre. 40 család szülői, munkaerő-piaci kompetenciái fejlődnek. 80 család részt vesz a családi és sport programokon, közösségi kohézió, együttműködési alkalmazkodási, beilleszkedési képességeik fejlődnek, erősödnek. Kockázat: Lemorzsolódás. Megoldás: a teljes szolgáltatási folyamatban fokozottan ügyelni kell a résztvevők, és a szakmai megvalósítók közötti kapcsolat pozitív minőségére, a támogató pszichés klíma létrehozására, fenntartására.

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása" Kísérleti program PHARE HU0008-03

Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása Kísérleti program PHARE HU0008-03 Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása" Kísérleti program PHARE HU0008-03 AZ ESZA KHT. RÖVID BEMUTATÁSA Az ESZA Kht. 2000 októberében jött létre

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026 DOLGOZZUNK ÚJRA EGYÜTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN! C. PROJEKT ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026 DOLGOZZUNK ÚJRA EGYÜTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN! C. PROJEKT ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL 1 BESZÁMOLÓ A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026 DOLGOZZUNK ÚJRA EGYÜTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN! C. PROJEKT ELÉRT EREDMÉNYEIRŐL A projekt címe: Dolgozzunk újra együtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében! A

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

A kirendeltségek által regisztrált, létszámleépítés következtében elbocsátott munkanélküliek.

A kirendeltségek által regisztrált, létszámleépítés következtében elbocsátott munkanélküliek. regionális (megyei) munkaügyi központok decentralizált keretéből finanszírozott, 2007-ben indított, illetve 2007-re áthúzódó munkaerőpiaci ok 1 célja Támogatások, szolgáltatások ba Dél-alföldi BÁCS-KISKUN

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Szakmai ellenőrzések az intézményben

BESZÁMOLÓ. Szakmai ellenőrzések az intézményben Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Területi Irodája 4242 Hajdúhadház, Béke. u. 54/b.Tel/fax.: 52/583-129. E-mail: csaladsegito@hajduhadhaz.hu BESZÁMOLÓ a Hajdúhadházi Mikrotérségi

Részletesebben

17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 17.sz. melléklet III. A BIZTOS KEZDET PROGRAM ÉS A GYEREKHÁZAK LEÍRÁSA a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH kistérségek projektjei (gyermek- és ifjúságvédelem) c. pályázati felhívás a) tevékenységéhez

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány 15. sz. melléklet Megvalósíthatósági tanulmány SZEREP- TAN -MŰHELY A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA A projekt keretében kialakított modell a gyermekgondozási szabadság utáni munkavállalás teljes feltételrendszerének

Részletesebben

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE A CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TANULÓINAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAPOTFELMÉRÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE CSEPEL-SZIGET ÁLTALÁNOS és SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (kivonat) I. Az intézmény

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

5. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, kötelezően megvalósítandó projektelem.

5. A tevékenység célja, kapcsolódása a projekt általános céljához A tevékenység a pályázati útmutatóban előírt, kötelezően megvalósítandó projektelem. 1. A tevékenység megnevezése Gyerekház Nyírcsaholy A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C1 pontjával) 13.a. Biztos Kezdet Gyerekház és/vagy szolgáltatás 2. A tevékenység

Részletesebben

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ELLÁTÓRENDSZERÉT SEGÍTŐ HÁLÓZAT ÉS KOORDINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Bemutatkozás A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) célja

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Józsefváros Magdolna-negyed, szociális városrehabilitáció

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja PTE Pedagógiai Programja 1 a szervezésében A Pedagógiai Program kidolgozásért felelős munkacsoport tagjai: Békési Andrea - Csovcsics Erika Dr. Orsós Anna Dr. Varga Aranka Jakab Natália Szemenyei Mariann

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben