I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja"

Átírás

1 Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 26. -ban, 132. (4) bekezdésének a) és g) pontjában és 134/E. -ban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben 18.. (2) bekezdésében, a (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja - a helyi sajátosságoknak megfelelően, az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével - a gyermekeket nevelő családok szociális biztonságának megőrzése, a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez támogatás nyújtása, az időskorúak megsegítése, az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése, a krízishelyzetek kezelése. (2) A szociális segítséget, ellátást minden olyan esetben, amikor az lehetséges, az egész család támogatására kell felhasználni és előnyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erősítik. (3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni kell az egyéni felelősség elvét. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya - ettől eltérő rendelkezés hiányában - kiterjed a Kállósemjén Nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakcímmel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás 1

2 igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Kállósemjén közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 3. Értelmező rendelkezések 3. (1) E rendelet alkalmazásában - ettől eltérő rendelkezés hiányában - a) a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedül élő, a háztartás, a keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására az Szt. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók; b) e rendelet III. fejezetében szabályozott szociális ellátások tekintetében családként az 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19. (4) bekezdésében meghatározott közös háztartásban élő közeli hozzátartozókat kell figyelembe venni; c) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 2:10. (1) bekezdése szerinti kiskorú; d) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki 25. évét még nem töltött be; e) természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget; f) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz, szélvihar, felhőszakadás stb. - hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár; (2) E rendelet alkalmazásában nem minősülnek jövedelemnek az Szt. 4. (1a) bekezdésében meghatározott juttatások, valamint e rendeletben szabályozott szociális ellátások. II. fejezet 4. Ellátások formái (1) A jogosult részére - az e rendeletben meghatározott feltételek szerint a következő települési támogatás - 1. lakásfenntartási támogatás 2. születési támogatás; 3. gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye; 4. temetési segély 5. köztemetés 6. rendkívüli települési támogatás 7. Bursa Hungarica ösztöndíj program 8. Arany János tehetséggondozó program; 9. családok támogatása (továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható. 4. 2

3 5. Eljárási rendelkezések 5. (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) szociális irodájában - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani. Az eljárás - indokolt esetben hivatalból is indítható. (2) Nem jogosult települési támogatásra az a személy, a) akinek az Önkormányzattal szemben fennálló Ft-ot meghaladó összegű adótartozása vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, b) akinek az Önkormányzattal szemben Ft-ot meghaladó összegű lejárt esedékességű tartozása van c) az az aktív korú személy, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt a Munkaügyi Központtal. (3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles - az igényelt támogatástól függően - a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. Köteles továbbá a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat - illetve ezek hivatalból történő beszerzéseihez szükséges hozzájárulásokat mellékelni. (4) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem számítása tekintetében az Szt. 10. (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. (5) A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot, munkanélküliséget, az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett ellátást, közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni. 6. (1) Az e rendeletben szabályozott települési támogatásokról a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (XI.28. ) önkormányzati rendelet 3. melléklete alapján átruházott hatáskörben a polgármester dönt. (2) A rendelet 17.,18. és aiban meghatározott ellátásokról a képviselő-testület dönt. 7. (1) Az e rendeletben szabályozott települési támogatás, rendkívüli települési támogatás esetében, az igénylők szociális, vagyoni körülményeinek feltárása érdekében a szociális 3

4 ellátásra való jogosultság elbírálása során környezettanulmányt és lakókörnyezet tanulmányt kell készíteni. (2) A kérelem benyújtója, ill. az ellátásra jogosult köteles gondoskodni: a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, nyílt árok tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról, b) az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé) kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék (különös tekintettel az allergén gyomnövényekre) rendszeres kaszálásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek (pl.: gally, virág, termés) takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról, oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen, c) az általa életvitelszerűen lakott lakásnak, lakás céljára használt más helyiségnek, a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, d) az általa életvitelszerűen lakott lakás, egyéb lakás céljára használt más helyiség általa használt műveletlen udvarának és kertjének gaz és gyommentesítéséről, rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek (pl.: gally, virág, termés) takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról, e) az általa életvitelszerűen lakott lakás, egyéb lakás céljára használt más helyiség állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosításáról a tőle elvárható mértékben, f) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy egyéb lakás céljára szolgáló helyiség higiénikus állapotának biztosításáról. g) A helyi állattartási rendelet betartásáról h) Az általa lakott ingatlan és kert rágcsálómentesítéséről i) Az ingatlan udvarán valamint a lakásban legalább egy szeméttároló edény elhelyezéséről és rendeltetésszerű használatáról, valamint az ingatlanon keletkezett kommunális hulladékot köteles heti rendszerességgel a hulladékszállítási napon megfelelő időben kihelyezni az ingatlan elé. (3) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző ötnapos határidő kitűzésével az elvégzendő tevékenységek konkrét megnevezésével - felszólítja a hiányosságok megszüntetésére. (4) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a (2) bekezdésben meghatásozott kötelezettségnek a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított települési támogatást meg kell szüntetni. (5) Amennyiben a települési támogatás iránti kérelem a (4) bekezdés szerinti okból elutasításra kerül, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatás megszüntetésre kerül, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet. (6) A környezettanulmány az elkészítésétől számított három hónapig érvényes. 4

5 (7) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezőre és vele azonos lakcímen együtt lakó közeli hozzátartozókra vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatuk alapján további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon a kérelmező köteles beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni. 8. (1) A támogatás megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadók. (2) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző, továbbá ha azonos lakcímen élnek, de jogerős bírósági határozattal rendelkeznek a válásról.. 9. (1) A 7.. (2) bekezdése szerinti lakókörnyezet rendezettségét az aktív korúak ellátásában részesülő személyeknek is teljesíteni kell. (2) Amennyiben az aktív korúak ellátását kérelmező vagy a jogosult a 7..(2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző tájékoztatja a járási hivatalt a kötelezettség megszegéséről. (3) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a járási hivatal felszólítása ellenére sem tesz eleget, a jegyző e tényről tájékoztatja a járási hivatalt. 10. (1) Az e rendeletben megállapított ellátások lakossági folyószámlára utalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, és természetben adhatóak. (2) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat - ettől eltérő rendelkezés hiányában - utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani. (3) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. (4) Az Szt. 17. (5) bekezdés szerinti - méltányossági jogkörben - hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. III. fejezet 5

6 Települési támogatások 1. Lakásfenntartási támogatás 11. (1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %- át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a családban élő személyeknek nincs vagyona. (2) Közös háztartásban élőnek kell tekinteni a kérelmezővel azonos lakcímen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket. (3) A támogatás havi összege Ft. (4) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (5) Amennyiben a kérelmet a hónap 15. napjáig benyújtják egész havi támogatás, 15. után félhavi támogatás illeti meg a kérelem benyújtásának hónapjában az igénylőt. (6) A lakásfenntartási támogatást tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. (7) A lakásfenntartási támogatást az 1.sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni. 2. Születési támogatás 12. (1) Születési támogatás illeti meg a Kállósemjénben állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen a községben élő szülőket gyermekük születése esetén. (2) A jogosultság megállapításához a kérelmezőnek a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatnia. (3) A kérelmet a gyermek születésétől számított 1 hónapon belül lehet benyújtani, az erre rendszeresített formanyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő. (4) A születési támogatás összege: Ft. (5) A születési támogatást a 2.sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni. 6

7 3. Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye 13. (1) a Gyvt (5) bekezdésben meghatározott normatív kedvezményeken felül további kedvezmény állapítható meg annak a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeknek, aki a normativ kedvezményekre nem jogosult. (2) A gyermekétkeztetés térítési díj kedvezmény mértéke: a térítési díj 50%-a. (3) A gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye tárgyév december 31.napjáig állapítható meg. (4) A gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményre való jogosultságot a 2.sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni. 4. Temetési segély 14. (1) Temetési célra annak a személynek állapítható meg temetési segély, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott. (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó temetési segély iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 30 napon belül lehet benyújtani, mely határidő jogvesztő. (3) A kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is. (4) A temetési segély összege: Ft. (5) A temetési segélyt a 2.sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni. 5.Köztemetés 15. (1) A köztemetés költségének megtérítésére részletfizetés engedélyezhető, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén, az eltemettetésre köteles személy részére, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. (2) A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó 7

8 jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, és a temetésről való gondoskodás esetén a létfenntartása veszélyeztetetté válna. 6. Rendkívüli települési támogatás 16. (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. (2) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: a) nyugdíjazás esetén az ellátatlanság ideje b) gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelés, ha az igénylő nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal c) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány d) elemi kár esetén e) egyedülálló, ellátatlan személy esetén f) szabadságvetésből való szabadulás, ha a szabadulásakor az igénylő rendelkezésére álló összeg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás aktuális havi összegét nem haladja meg g) a kiskorú gyermekkel való kapcsolattartás elősegítése h) egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához vitaminok, tápszer pótlásához a családgondozó ajánlása alapján (3) A rendkívüli települési támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, míg havi rendszeresség esetén ennek 50 %-át. (4) A rendkívüli települési támogatást a 3.sz. mellékletben szereplő nyomtatványon lehet megigényelni. 7. Bursa Hungarica ösztöndíj program 17. (1) A Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében ösztöndíjat nyújt azoknak a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatóknak, akik állami felsőoktatási intézményekben, továbbá nem állami felsőoktatási intézményekben államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első felsőfokú szakképzésben, az általuk felvett szak képesítési 8

9 követelményében meghatározott képzési időn belül, nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat. (2) Az ösztöndíj megállapítása során szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető különösen az a hallgató, aki a) árva vagy félárva, b) valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családban folyamatos ellátást igénylő beteg van, c) szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas, d) családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, f) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült. (3) Az ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. (4) Nem részesülhetnek ösztöndíjban a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények hallgatói. (5) A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg a Képviselő-testület. Az ösztöndíj összege legalább 1.000,- Ft legfeljebb 5.000,- Ft. 8. Arany János tehetséggondozó program 18. (1) A képviselő-testület az Arany János tehetséggondozó program keretében támogatja azon tanulói jogviszonyban álló, általános iskola 8. évfolyamára járó, hátrányos helyzetű diákot, akit az iskola nevelő-testülete kiemelkedő tanulmányi munkája révén javasol. (2) A támogatás időtartamát egy tanulmányi évre állapítja meg a képviselő-testület. (3) A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg a Képviselő-testület. Az ösztöndíj összege legalább 1.000,- Ft legfeljebb 5.000,- Ft. 9. Családok támogatása 19. (1) A képviselő-testület a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a községben élő családokat ünnepek alkalmával pénzben vagy természetben támogathatja. (2) A képviselő-testület mindig az adott év költségvetését figyelembe véve dönt a támogatás formájáról és nagyságáról. 9

10 IV. fejezet Helyi szociálpolitikai kerekasztal 20. (1) A képviselő-testület a helyi szociálpolitikai kerekasztalt létrehozza. (2) A szociálipolitikai kerekasztal tagjainak az intézmények képviselőit, egyházak képviselőit, civil szervezetek képviselőit, háziorvosokat, védőnőket, és a Munkaügyi Központ képviselőjét kéri fel. (3) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy ülést tart. V. fejezet Záró rendelkezések 21. (1) Ez a rendelet március 01. napján lép hatályba, kihírdetéséről a jegyző gondoskodik. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete - a szociális ellátásokról. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 14/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet 8. -a. Kállósemjén, február 19. Belicza László polgárnester Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző 10

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...10-21 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....22-57

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1..

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.. Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben