J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely Tamás a bizottság tagjai Márton László a Stratégiai- Fejlesztési Osztály főmunkatársa Uhrin Nándor a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője Tarné Struber Éva a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezető-helyettese 1. napirendnél: Sztankó János a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft ügyvezető igazgatója 3. napirendnél: Túriné Kovács Márta az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály csoportvezetője Távolmaradását előzetesen bejelentette Tímár Ella bizottsági tag. Fodor Lajos a bizottság elnöke: Üdvözölte a megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 6 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását nyilvános ülés keretében. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: 1./ Tájékoztatás bérlői befogadásról az Inkubátorházba 2./ Hitelfelvétel engedélyezése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt részére 3./ Pro Arte Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephely létesítési kérelme 4./ A 6178 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 5./ Javaslat az 536/2001. (X.18.) közgy. határozat végrehajtására 1./ Napirend: Tájékoztatás bérlői befogadásról az Inkubátorházba Sztankó János ügyvezető igazgató: A Vállalkozói Centrum Kft Inkubátorházában jelenleg 807 m 2 -es terület áll üresen két jelentős bérlő, a DÉG Kft és a Betét Kft kiköltözése miatt. Mindkét bérlővel határozatlan időre kötött bérleti szerződés szűnt meg, a 60 napos felmondási időt letöltötték, az általuk használt helyiségeket kifestve, tisztán adták vissza. Czár Tibor egyéni vállalkozóval egy 30 m 2 -es raktárhelyiség használatára június 1. napjával

2 2 határozatlan idejű bérleti szerződés került megkötésre, melynek tudomásul vételét kéri a Bizottságtól. Egyben tájékoztatta a Bizottságot az Almáskerti Ipari Parkban lévő ingatlanok hasznosításának helyzetéről: A Gallion Kft beépítési kötelezettsége december 31-én jár le, várhatóan kérelemmel fog fordul a Közgyűléshez a beépítési kötelezettség egy évvel való meghosszabbítása iránt. A Kovács és Társa Kft is megkezdte az Ipari Parki telek beépítését, a meghosszabbított beépítési kötelezettség határidejét előreláthatóan tartani tudja. Az Ipari Parkban egy telek értékesítésére van még lehetőség, jelenleg egy nyomdaipari cég érdeklődik iránta. Fodor Lajos a bizottság elnöke: Megköszönte az ügyvezető igazgató tájékoztatását és javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 71/2007. (VI.18.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága tudomásul veszi Czár Tibor egyéni vállalkozó Inkubátorházba történő befogadásáról szóló tájékoztatást. Felelős: Sztankó János ügyvezető igazgató Határidő: június 18. Pap János: Az Inkubátorházi bérlői befogadásokról a Vállalkozói Centrum Kft évente egyszer, az üzleti terve tárgyalásakor adjon tájékoztatást, ne pedig minden bérleti szerződés megkötésekor. 2./ Napirend: Hitelfelvétel engedélyezése a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt részére (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3 3 72/2007. (VI. 18.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága támogatja és javasolja a Közgyűlésnek, mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt alapítójának, hogy járuljon hozzá a részvénytársaság 30 millió Ft ÁFA finanszírozási hitel és 10 millió Ft folyószámla hitel felvételéhez, maximum egy-egy éves futamidővel. Felelős: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Határidő: június / Napirend: Pro Arte Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephely létesítési kérelme Túriné Kovács Márta csoportvezető: A Pro Arte Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Ifjúsági Ház helyiségeiben társastáncoktatás céljából kíván helyiségeket bérelni telephely létesítésével. A társastáncoktatás illeszkedik az Ifjúsági Ház közművelődési tevékenységéhez, a bérbeadásból származó bérleti díj a költségvetésben előírt bevételi kötelezettsége teljesítését teszi lehetővé. Az Önkormányzat vagyonrendeletét figyelembe véve az önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatást végző intézmények nyilatkozatának beszerzése megtörtént, a Pro Arte Intézmény tevékenységét egyik intézmény sem kívánja ellátni. Baji Lajos: Az Ifjúsági Házból a Business School Iskola kiköltözött, ezáltal az intézmény vállalkozási bevételi kötelezettség előirányzata is csökkentésre került. A Pro Arte Intézménnyel megkötésre kerülő bérleti szerződéssel az Ifjúsági Ház jelentős bérleti díj bevételhez jut, mit a költségvetésben is meg kell jeleníteni. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 73/2007. (VI. 18.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2007. (V.2.) önkormányzati rendelet 10.. (6) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva engedélyezi az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör kérelmére telephely létesítését a Pro Arte Alapfokú Művészetoktatási

4 4 Intézmény (5553 Kondoros, Iskola u. 2/6.) számára. Ennek megfelelően jóváhagyja a szerződésben foglalt helyiségek bérbeadását társastáncoktatás céljára a tevékenység ellátásának idejére, de legfeljebb 5 évre. A bérlet összegét évente minimum az infláció emelkedése szerinti mértékben növelni kell. Felelős: Fodor Lajos bizottsági elnök Kiss Tibor bizottsági elnök Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Határidő: július 1. 4./ Napirend: A 6178 hrsz-ú ingatlan megvásárlása Márton László: A 6178 hrsz-ú, Víztároló utca 29. szám alatti ingatlan tulajdonosa évben már felajánlotta az ingatlana megvételét az önkormányzatnak, akkor a vételi lehetőséggel nem élt a Közgyűlés, mivel az ingatlan nem rendelkezett az Ipari útra közvetlen kapcsolattal. A Magyar Állammal létrejött ingatlan csereszerződés új helyzetet teremtett, az érintett ingatlan melletti földterület önkormányzati tulajdonba került, így lehetőség van arra, hogy földrészletek összevonásával értékes, jól értékesíthető telek alakuljon ki. Az ingatlan tulajdonosa a Víztároló utca 29. sz. ingatlanért 12 millió Ft vételárat jelölt meg beadványában. Az idős, egyedül élő tulajdonos a vételárból egy lakást kíván vásárolni és rendezni kívánja az ingatlanra bejegyzett és fennálló jelzálogjog követelés teljesítését. Fodor Lajos a bizottság elnöke: Az ingatlan vételáraként 8 millió Ft felajánlását javasolta megfontolásra azzal, hogy vevő általi elfogadása esetén a költségvetésben az Ipari út melletti telkek megvételére elkülönített 10,4 millió Ft keretösszegből magasabb összeg állna rendelkezésre. Baji Lajos: Az előterjesztésben javasolt bruttó 10 millió forint vételár korrekt, az önkormányzat számára elfogadható, a telekösszevonással jól értékesíthető terület alakul ki az önkormányzat számára. Fodor Lajos a bizottság elnöke az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 74/2007. (VI. 18.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési

5 5 Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet 7. számú mellékletében biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság hozzájárul, hogy az Önkormányzat megvásárolja a békéscsabai 6178 hrsz-ú ingatlant az alábbi feltételekkel: 1. A felajánlott vételár bruttó 10 millió forint. Amennyiben az eladó a felajánlott vételárat elfogadja, úgy vele az adásvételi előszerződés megköthető. 2. Az adásvételi előszerződés alapján a vevő részére az ingatlanra bejegyzett jelzálogjogokkal azonos nagyságú vételárelőleg fizethető, amely összeg kizárólag a jelzálogjogosultak követeléseinek teljesítésére használható fel. 3. A végleges adásvételi szerződés kizárólag a per-, teher-, és igénymentes 6178 hrsz-ú ingatlanra köthető meg. 4. A 6178 hrsz-ú ingatlan megvásárlását követően a felépítmények elbontásáról haladéktalanul intézkedni kell, és az ingatlant a jövőben telekként kell hasznosítani. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december / Napirend: Javaslat az 536/2001. (X.18.) közgy. határozat végrehajtására (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 75/2007. (VI. 18.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága az alábbi javaslatot terjeszti döntéshozatalra a Közgyűlés elé: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 536/2001. (X.18.) közgy. határozat alapján: - Vantara Gyula polgármester részére 3 havi illetményének, - Hanó Miklós és Köles István főállású alpolgármesterek részére 3-3 havi illetményüknek megfelelő jutalmat biztosít. A jutalomösszegek fedezete a évi önkormányzati költségvetésben rendelkezésre áll. Felelős: Fodor Lajos bizottsági elnök Határidő: június 28.

6 6 Pap János kérte a jelenlévő Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetőitől, hogy az ez évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló beszámoló keretében a Polgármesteri Hivatal átszervezése kapcsán kifizetett munkabér költségekről a Bizottság, illetve a Közgyűlés tájékoztatása érdekében részletes, teljes körű információt tartalmazó anyagot szíveskedjenek összeállítani. A Bizottság elnöke megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította. Kmf. Fodor Lajos a bizottság elnöke A jegyzőkönyvet készítette: Krattinger Mártonné

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2006. december 4-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. december

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;..

,.. IKLc. ' ;,'::, :\r ::. ;.. ",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;.. BUDAPEST FOVAROS X. KERULET OBANYAl ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TEST LETÉ:~EK. GAZDASÁGI BIZ TTSÁGA..:.-.. Készült a Gazdasági Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben