J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága január 15-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor Opauszki Zoltán a bizottság tagjai Boros László Attila a Stratégiai-Fejlesztési Osztály mb.vezetője napirendeknél: Sztankó János a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft ügyvezető igazgatója 3.napirendnél: Gólya Zoltán az Ellátó és Szolgáltató Osztály vezetője napirendeknél: Márton László a Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport főmunkatársa napirendeknél: Tarné Stuber Éva a Pénzügyi és Gazdasági Osztály helyettes vezetője Fodor Lajos a bizottság elnöke: Üdvözölte a Bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét. Javasolta a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását, kiegészítve a helyben kiosztott Innovációs Központ Zöldségüzeme bérbeadásának jóváhagyása előterjesztéssel. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendeket fogadta el: 1. Tájékoztatás bérlői befogadásról az Inkubátorházba 2. Innovációs Központ Zöldségüzeme bérbeadásának jóváhagyása 3. A Polgármesteri Hivatalban működő büfé üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása 4. Kétegyházi út 26. szám alatti állatvásártér térítési díjainak megállapítása 5. A 3744 hrsz-ú, Luther u.16. sz. alatti telek értékesítése 6. Tulajdoni rész értékesítése a Bercsényi u. 33. sz. alatti ingatlanban 7. A Jókai út 19. sz. alatti lakások bérlőinek kártalanítása 8. A vagyonrendelet mellékletének módosítása 9. Javaslat az 536/2001. (X.18.) sz. közgyűlési határozat végrehajtására 10. A József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat támogatása 11. Pro Minoritáte Alapítvány támogatása

2 2 1./ Napirend: Tájékoztatás bérlői befogadásról az Inkubátorházba Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette, állásfoglalása 6 igen, egyhangú szavazattal: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság tudomásul veszi, hogy a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft Inkubátorházába l db 75 m 2 -es műhely helyiség bérbevételére a BÁDI-GRAN Kft-vel december 6-án határozatlan idejű bérleti szerződés megkötésre került. 2./ Napirend: Innovációs Központ Zöldségüzeme bérbeadásának jóváhagyása A helyben kiosztott előterjesztésben foglaltakat Sztankó János ügyvezető igazgató szóban is ismertette. A Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2007. (I.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Zöldségüzemének részleges bérletére vonatkozó, a TRAFIK-JAM Kft-vel, mellékelten bemutatott szerződés megkötését. A Bizottság aktuálisan további tájékoztatást kér a Központ bérbe adásában bekövetkező változásokról, illetve a szükséges szerződés módosításokról. A bérleti szerződés megkötésével a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 4/2006. (XI.6.) sz. határozata hatályát veszti. Felelős: Sztankó János ügyvezető igazgató Határidő: február 1. A Bizottság a fenti határozatot a 481/2004. (IX.23.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Vagyonhasznosítási szerződés 2. pontja alapján hozta.

3 3 3./ Napirend: A Polgármesteri Hivatalban működő büfé üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2007. (I.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a 12/2005. (V.19.) önkormányzati rendelet 8.. (1) bekezdésében biztosított döntési hatáskörében hozzájárul, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mint bérbeadó és Hajdú Attila mint jogutód bérlő között a Polgármesteri Hivatal étkezőjében található büfé üzemeltetésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező bérleti szerződés megkötésre kerüljön. A Bizottság felkéri Dr.Nagy Mátyás jegyzőt a szerződés megkötésére. Felelős: Gólya Zoltán az Ellátó és Szolgáltató Osztály vezetője Határidő: január / Napirend: A Kétegyházi út 26. szám alatti állatvásártér térítési díjainak megállapítása Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2007. (I.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága a 14/2003. (IV.24.) sz. önkormányzati rendeletben (SZMSZ) biztosított döntési hatáskör alapján a Békéscsaba, Kétegyházi út 26. szám alatti állatvásártéren alkalmazható térítési díjakat február december 31. közötti időszakra az alábbiak szerint fogadja el:

4 4 Helypénz: malac 100 Ft/db süldő, sertés, juh, kecske 140 Ft/db borjú, csikó 300 Ft/db ló, marha, szamár, öszvér 500 Ft/db nyúl 50 Ft/db baromfi 25 Ft/db egyéb termék árusítása 200 Ft/m 2 Járművek helyfoglalása: lovaskocsi, személygépkocsi+utánfutó 300 Ft/db tehergépkocsi 500 Ft/db büfékocsi 800 Ft/db Élőállat mérlegelés: malac 100 Ft/db süldő, sertés, juh, kecske 150 Ft/db borjú, csikó 350 Ft/db ló, marha, szamár, öszvér 400 Ft/db Karám használati díj: 1600 Ft/óra - A helypénz az üres göngyöleg, üres jármű és bármely módon elfoglalt terület után felszámítható. - Minden megkezdett mennyiségi egység (m 2, óra) egésznek számít. Az alkalmazható pótdíjak mértéke: - Aki a vásári szabályzatot megsérti, vagy a helypénz fizetését elmulasztja, az a helypénzen felül 100 %-os pótdíj fizetésére kötelezhető. - Az élőállat átvétel időpontját 48 órával a tervezett időpont előtt kell bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a mérlegelési díj után 100 %-os pótdíj vethető ki. Amennyiben az átvevő a bejelentett időponthoz képest késve jelenik meg a mérlegelésnél a késedelmi pótlék összege 2000 Ft/óra. Az új díjtételek február 01. napjától lépnek hatályba, és ekkor a 4/1998. (III.10.) Gazd.Biz. határozat hatályát veszti. Felelős: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt cégvezetője Határidő: február 1.

5 5 5./ Napirend: A 3744 hrsz-ú, Luther u. 16. sz. alatti telek értékesítése Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli: - a békéscsabai 3744 hrsz-ú ingatlan megosztását - a változást követően a 3744 hrsz-ú ingatlanból leválasztott 129 m 2 területet átsorolja a Törzsvagyon forgalomképtelen vagyonkörbe. A fentieknek megfelelően módosítani kell a 12/2005. (V.19.) számú, az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog szabályairól szóló önkormányzati rendelet mellékletét. II. A 3744 hrsz-ú telek megosztását és a vagyonrendelet mellékletének módosítását követően a Közgyűlés nyilvános árverésen értékesíti a 3744 hrsz-ú, 1110 m 2 területű telket az alábbi feltételekkel: - A telek kikiáltási ára bruttó Ft/m 2. A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet. - A beépítési kötelezettség négy év, amely a létesítmény jogerős használatba vételi engedélyének megszerzésével teljesíthető. Amennyiben a vevő ezt a kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles minden további év megkezdésének első napján a telek vételár 10 %-ának megfelelő éves kötbért megfizetni az Önkormányzat számára. - A telek közművesítése a vevő feladata és költsége, az ingatlant a mindenkor hatályban lévő szabályozási tervnek megfelelően lehet beépíteni. A létesítmény parkoló igényét telken belül kell biztosítani. A terület a rendezési terv szerinti településközpont vegyes besorolású, műemléki környezetben található, a vevő által tervezett beruházás megvalósításához elvi építési engedélyt is kell kérni. 6./ Napirend: Tulajdoni rész értékesítése a Bercsényi u. 33. sz. alatti ingatlanban Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek:

6 6 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti a békéscsabai 9671 hrsz-ú ingatlan Önkormányzat tulajdonában lévő 17/162- ed tulajdoni részét az alábbi feltételekkel: 1. Az ingatlanrész kikiáltási ára bruttó Ft. 2. A Közgyűlés az árverésen kialkudott legmagasabb áron elővételi jogot biztosít a 9671 hrsz-ú ingatlan többi tulajdonosa számára. A tulajdonostársak egymás között megegyezve együttesen, vagy egyénileg is megvásárolhatják az Önkormányzat tulajdoni részét. Amennyiben az Önkormányzat tulajdoni részére több tulajdonostárs is vételi ajánlatot tesz, és a megvételben egymás között nem tudnak megegyezni, további árverést kell tartani közöttük, és az ingatlanrészt a legmagasabb áron ajánlatot tevő tulajdonostársnak kell értékesíteni. 3. Amennyiben az Önkormányzat tulajdoni részét nem tulajdonostárs vásárolja meg, úgy a 17/162-ed tulajdoni hányad önálló ingatlanként történő hasznosítására az eladó garanciát nem vállal. 7./ Napirend: A Jókai út 19. sz. alatti lakások bérlőinek kártalanítása Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette, és 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az általa hozott 499/2006. (IX.14.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja: - A határozat 5. pontjában írtak helyébe az alábbi megfogalmazás lép: A 3615 hrsz-ú, 1344 m 2 területű ingatlan kikiáltási ára Ft/m 2 + ÁFA, a beépítési kötelezettség 4 év. - A határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennmaradnak. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megállapodást köt a Békéscsaba, Jókai út 19. szám alatti 3615/A/2 hrsz-ú lakás bérlőivel: Popa Mihály és Popa Mihályné Melicher Ilonával az alábbi feltételekkel: - A felek a békéscsabai 3615/A/2 hrsz alatt felvett lakásra március 28- án létrejött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. A bérlőknek vállalniuk kell, hogy minden további ellenszolgáltatás, térítés nélkül, a bérelt lakásból legkésőbb február 28-ig kiköltöznek és azt kiürítve, a közüzemi számlákat rendezve a tulajdonos birtokába adják. A bérlőknek ki kell jelenteniük, hogy sem a saját, sem hozzátartozóik számára cserehelyiség biztosítását nem kérik. - -Az Önkormányzat a bérleti szerződés előzőekben írt feltételekkel történő megszüntetéséért egyszeri bruttó 5 millió forint kártalanítási összeget fizet a bérlők számára. A kártalanítási összegből legkésőbb február 15-ig bruttó 4 millió forint kifizetésre kerül a bérlők számára, a maradék bruttó 1 millió forint kifizetésére a lakás birtokba adásával egyidejűleg kerül sor.

7 7 III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megállapodást köt a Békéscsaba, Jókai út 19. szám alatti 3615/A/1 hrsz-ú lakás bérlőjével, Jaszovics Józseffel az alábbi feltételekkel: - A felek a békéscsabai 3615/A/1 hrsz alatt felvett lakásra június 19-én létrejött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. A bérlőnek vállalnia kell, hogy minden további ellenszolgáltatás, térítés nélkül a bérelt lakásból legkésőbb február 28-ig kiköltözik és azt kiürítve, a közüzemi számlákat rendezve a tulajdonos birtokába adja. A bérlőnek ki kell jelentenie, hogy sem a saját, sem hozzátartozói számára cserehelyiség biztosítását nem kéri. - Az Önkormányzat a bérleti szerződés előzőekben írt feltételekkel történő megszüntetéséért egyszeri bruttó 5 millió forint kártalanítási összeget fizet a bérlő számára. A kártalanítási összegből legkésőbb február 15-ig bruttó 4 millió forint kifizetésre kerül a bérlő számára, a maradék bruttó 1 millió forint kifizetésére a lakás birtokba adásával egyidejűleg kerül sor. IV. A jelen határozat II. és III. pontjában írt kiadások pénzügyi fedezete a évi vagyoni kiadások. 8./ Napirend: A vagyonrendelet mellékletének módosítása Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette, 7 igen, egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését. 9./ Napirend: Javaslat az 536/2001. (X.18.) sz. közgyűlési határozat végrehajtására Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette, állásfoglalása: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az önkormányzati vezetők jutalmazására vonatkozó előterjesztésben foglaltakat áttekintette és 6 igen, 1 tartózkodással javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

8 8 10./ Napirend: A József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat támogatása Baji Lajos: Egyetért azzal, hogy a részönkormányzat a város költségvetésében számára biztosított költségkeretből gazdálkodjon, ennek felhasználása az egész városra szervezett akciókban (pl. szemétgyűjtés, közterület karbantartás, virágosítás, stb.) való részvételt, az azokhoz történő lakossági szervezőmunka koordinálását jelentse. Kulturális rendezvények, ünnepségek szervezése is városi szinten történik, felesleges lakótelepi szinten hasonló rendezvény szervezése. Ezért nem ért egyet fűnyírók vásárlásával, hiszen azokkal raktározási, bérbeadási, javítási problémák merülnek fel. Pap János: A részönkormányzatnak a lakosság érdekében koordináló szerepet kell betölteni, a lakosság észrevételeit, javaslatait továbbítsa az önkormányzat illetékes osztályaihoz, szerveihez. A város kezelése, üzemeltetése egységes, ebből kérjen és részesüljön a lakótelep. A Ft működési költség Ft/nap felhasználást jelent, irreálisan magas. Fodor Lajos a bizottság elnöke: A részönkormányzat tevékenységének támogatása szükséges, de az előterjesztésben szereplő 3,5 millió Ft-nál mérsékeltebb összegben. A Bizottság az alábbi állásfoglalást fogalmazta meg, melyet 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással fogadott el: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a József Attila lakótelepi településrészi önkormányzat által a lakótelepen élők érdekében megvalósítani tervezett feladatokat és ahhoz kapcsolódó támogatási kérelmet megismerte. A Bizottság véleménye, hogy a részönkormányzat tevékenysége városi rendezvényekhez, akciókhoz, helyi kezdeményezésekhez kapcsolódó lakossági szervező munka koordinálására terjedjen ki, melyhez a Városi Önkormányzat évi költségvetésében 1 millió Ft keretösszeg kerüljön megállapításra. 11./ Napirend: A Pro Minoritáte Alapítvány támogatása Pap János: Csángó magyarság anyagi támogatásával egyetért, de budapesti sportcsarnokban megtartásra kerülő báli rendezvényt az önkormányzat ne támogasson. A támogatás közvetlen lehetőségeit fel kell kutatni, pl. gyerekek tanítási támogatása, könyvcsomag juttatása, stb.

9 9 A Bizottság az alábbi állásfoglalást fogalmazta meg, melyet 5 igen, egyhangú szavazattal fogadott el: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Pro Minoritáte Alapítvány támogatására vonatkozó előterjesztésben foglaltakat áttekintette. A Bizottság a csángó magyarság Ft összegű támogatásával egyetért, de az önkormányzat ne báli rendezvényt támogasson. Az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály tegyen javaslatot a támogatás közvetlen formájára. A Bizottság elnöke megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította. Kmf. Fodor Lajos a bizottság elnöke A jegyzőkönyvet készítette: Krattinger Mártonné

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2006. december 4-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. október 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 8-29 oldal

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 10-33. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 34-70. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 10-18. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 19-46. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. december

Részletesebben

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. február 23. 2. szám R E N D E L E T E K 4/2012. (II.24.) önk. rendelet a tervezett beruházások felülvizsgálatáról, 2011. évi elmaradt hitelfelvétellel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 23-án, csütörtökön 18.30 órakor megtartott testületi ülésén. 1/2012. (II.24.) számú rendelet: 2012. évi költségvetési

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. november

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben