J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága december 4-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Opauszki Zoltán a bizottság tagjai Hanó Miklós alpolgármester Gojdárné Dr.Balázs Katalin a Stratégiai Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport osztályvezető helyettese 2. napirendnél: Boros László a Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pályázati és Városmarketing Csoport vezetője napirendnél: Kozma János a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt ügyvezető igazgatója 5. napirendnél: Uhrin Nándor a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője Tarné Stuber Éva a Pénzügyi és Gazdasági Osztály oszt.vez.h. 6. napirendnél: Túriné Kovács Márta az Oktatási, Közművelődés és Sport Osztály oszt.vez.h. 7. napirendnél: Gólya Zoltán az Ellátó és Szolgáltató Osztály vezetője napirendeknél: Márton László a Vagyonkezelési Csoport főmunkatársa 18. napirendnél: Bánfi Ádám a Városüzemeltetési Osztály vezetője Távolmaradását előzetesen jelezte: Pap János és Kovács Sándor bizottsági tagok. Fodor Lajos a bizottság elnöke: Üdvözölte a Bizottság ülésén megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét. Javasolta a meghívóban jelzett és kiküldött napirendek megtárgyalását sorrendmódosítással. Javasolta továbbá a meghívó szerinti napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalását. Baji Lajos: Javasolta, hogy a évi önkormányzati költségvetés koncepcióját a Bizottság december 11-i ülésén, a pénzügyi-költségvetési témák tárgyalásakor véleményezze, amikor már a társbizottságok véleménye is rendelkezésre fog állni. A Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal (1 fő a szavazásban nem vett részt) az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 1. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának véleményezése 2. Békéscsaba Megyei Jogú Városnak az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez illeszkedő fejlesztési programja 3. Lakásfelújítások: Czuczor u. 14/2., Andrássy út 2. 3/45., Szent István tér Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Alapító Okirat módosítása 5. A évi önkormányzati költségvetés koncepciójának véleményezése

2 2 6. Ifjúsági Ház és Általános Társaskör telekhatárának kijelölése, a 64/2005. (II.25.) közgy. határozat hatályon kívül helyezése 7. Kis értékű tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 8. Állami tulajdonú ingatlanok igénylése (Bányatavak) 9. Tulajdoni rész megvásárlása a volt Kígyósi Pihenőparkban (zárt ülés) 10. Adásvételi szerződés jóváhagyása Szarvasi út (zárt ülés) 11. Út létesítése a Béke kertekben (zárt ülés) 12. A 499/2006. (IX.14.) közgy. határozat végrehajtása (zárt ülés) 13. A 0955/16 hrsz-ú úton található épületek bérbeadása (zárt ülés) 14. Gazdasági társaságokba befektetett önkormányzati részesedések értékesítése (zárt ülés) 15. Tájékoztató a DÉMÁSZ Nyrt részvények osztalékfizetéséről (zárt ülés) 16. Felnőtt háziorvosi praxis működtetésére vonatkozó átvételi kérelem (zárt ülés) 17. Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásához (3116 hrsz.) (zárt ülés) 18. Tájékoztató a parkoló építési kötelezettség alól felmentettek listájáról 1./ Napirend: Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása Gojdárné Dr.Balázs Katalin osztályvezető-helyettes: A 12/2005. (V.19.) sz. önkormányzati rendelet módosítását indokolja a közelmúltban az Állami Számvevőszék vizsgálata által megállapított hiányosságok pótlása, valamint jogszabályváltozás. A Bizottság rendelkezésére bocsátott rendelet-tervezet 2. oldalán az első bekezdést követően lemaradt a 4.. és bevezető szövegrésze: A rendelet III. fejezet 7. -a új (5) bekezdéssel kiegészül és a jelenlegi (5), (6) és (7) bekezdés jelölése (6), (7) és (8) bekezdésre változik. A 2. oldalon a második bekezdést követően új bekezdés beépítése indokolt: Az önkormányzat a Számviteli törvény végrehajtási rendeletében foglaltak alapján a leltározási tevékenységet úgy szabályozza, hogy azt két évenkénti gyakorisággal kell végrehajtani, amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és azokban bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást és ellenőrzött, valamint az államháztartási szervezete az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet. A leltározást a Hivatali SZMSZ-ben foglaltak alapján, a Leltározási Szabályzat betartásával kell elvégezni. Ugyancsak a 2. oldalon az 5.. (1) bekezdés második franciabekezdésében szereplő nettó 10 millió Ft vagyonérték 20 millió Ft-ra módosuljon az Államháztartásról szóló törvény figyelembevételével. Fodor Lajos a bizottság elnöke: Javasolta a rendelet hatályba lépésének időpontját január l. napjában megállapítani. A Bizottság állásfoglalása 5 igen, egyhangú szavazattal: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 12/2005. (V.19.) sz. önkormányzati rendelet módosítását támogatja az előterjesztett rendelet-tervezetben foglaltak és az ahhoz kapcsolódó szóbeli kiegészítés szerinti beépítéssel.

3 3 2./ Napirend: Békéscsaba Megyei Jogú Városnak az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez illeszkedő fejlesztési programja Az előterjesztésben foglaltak áttekintésekor Baji Lajos módosító javaslatai: - a 2. oldalon az első bekezdésben szereplő semmiképp sem róhatnak a városra újabb költségterheket szövegrész elhagyása, - a 2. oldalon a harmadik bekezdésben szereplő Egyetlen fejlesztés sem járhat vagyonvesztéssel szövegrész elhagyása, - a 4. és 5. oldalon szereplő angol kifejezések magyar megfelelője is kerüljön beírásra - a program-javaslatban meghatározott fejlesztési irányelvekhez kapcsolódó, már elfogadott koncepciók, projektek kerüljenek az előterjesztésben megemlítésre. A Bizottság állásfoglalása 5 igen, egyhangú szavazattal: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Békéscsaba városnak az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez illeszkedő fejlesztési program-javaslatot megismerte, az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését az alábbi módosító javaslatok átdolgozásával támogatta: A 2. oldalon az első bekezdés a következő legyen: A fejlesztéseknek környezetvédelmi és gazdasági szempontból is hosszútávon fenntarthatónak kell lennie. A 2. oldalon a harmadik bekezdés a következő legyen: A program egyik célja a város vagyonának gyarapítása. A fejlesztéseknél egyedileg is kimutathatónak kell lennie a vagyonhasznosítás pozitív mérlegének. A 4. és 5. oldalon a Biztonság/életminőség fejlesztési irányainak fejezetben szereplő angol kifejezések magyar megfelelője is kerüljön rögzítésre. A program-javaslatban meghatározott fejlesztési irányelvekhez kapcsolódó, már elfogadott koncepciók, projektek kerüljenek az előterjesztésben megemlítésre. 3./ Napirend: Lakásfelújítások: Czuczor u. 14/2., Andrássy út 2. 3/45., Szent István tér 16. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

4 4 8/2006. (XII.4.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság H a t á r o z a t 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Békéscsaba, Czuczor u. 14/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás fűtés átalakítását. A Bizottság felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt ügyvezető igazgatóját, hogy a Vagyonkezelő Zrt karbantartóival végeztesse el a lakásban szükséges fűtésszerelési munkálatokat bruttó Ft költségen, a lakásalap terhére. Felelős: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: december / Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Békéscsaba, Andrássy út 2. III.45. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítását. A Bizottság felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt ügyvezető igazgatóját, hogy a Vagyonkezelő Zrt festő karbantartójával végeztesse el a lakásban szükséges festési és tapétázási munkálatokat bruttó Ft költségen, a lakásalap terhére. Felelős: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: december / Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Békéscsaba, Szent István tér 16. szám alatti öt önkormányzati tulajdonú bérlakást érintő udvari szennyvízvezeték felújítását. A benyújtott árajánlatok közül a Bizottság Durkó László egyéni vállalkozó bruttó Ft összegű ajánlatát fogadja el. A felújítás költségét a lakásalapból kell elkülöníteni. A Bizottság felkéri a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt ügyvezető igazgatóját és Hanó Miklós alpolgármestert arra, hogy kössék meg a háromoldalú vállalkozói szerződést Durkó László vállalkozóval. A kivitelezés lebonyolítását a Vagyonkezelő Zrt műszaki ellenőre végezze. Felelős: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Statégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport Pénzügyi és Gazdasági Osztály Határidő: december 31. A Bizottság a fenti határozatot a 14/2003. (IV.24.) sz. önkormányzati rendeletben (SZMSZ) biztosított döntési hatáskörben hozta.

5 5 4./ Napirend: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Alapító Okirat módosítása Kozma János ügyvezető igazgató szóban is ismertette az előterjesztésekben foglaltakat azzal a módosítással, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezéseihez igazított alapító okirat módosítási javaslatban (II. fejezet) a 3.d./ pontban elírás történt az ügyvezető igazgató helyett cégvezető meghatározás a helyes. A részvénytársaság igazgatósága e módosítás átvezetésével terjeszti a közgyűlés elé az alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztést. I. A Bizottság állásfoglalása 5 igen, egyhangú szavazattal: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság támogatja és javasolja a Közgyűlésnek a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával. II. A Bizottság állásfoglalása 5 igen, egyhangú szavazattal: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság támogatja és javasolja a Közgyűlésnek a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. tv. rendelkezései alapján a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. 5./ Napirend: A évi önkormányzati költségvetés koncepciójának véleményezése Uhrin Nándor osztályvezető: A város évi költségvetését a testület három alkalommal tárgyalja: a decemberi ülésen a most előterjesztett koncepciót, a januári ülésen a költségvetés első olvasatát és februárban alkotja meg az erre vonatkozó rendeletet. A város évi költségvetési koncepciója a jelenleg ismert, reálisan tervezhető bevételeket és a kötelező, illetve önként vállalt feladatokat tartalmazza, amelyek biztosítják a város működését, fenntartását és a fejlesztés szintentartását. A tervezett saját bevételeket a koncepció 3. sz. melléklete tartalmazza: - az illeték bevétel nem növelhető - a helyi adók bevétele nem növelhető, cél a szintentartás - a személyi jövedelemadóból 15 %-kal, 109 millió Ft-tal kevesebb bevétel várható a évihez képest - gépjárműadóból törvényi változás miatt többletbevétel lehetséges - az intézmények működési bevétele 8 %-kal, az inflációval emelt mértékű emelése van tervezve - a polgármesteri hivatal működési bevételei 6,14 %-os emelése a tervezett - a felhalmozási és tőkejellegű bevételek tervezett összege változhat, pontosítást igényel a vagyoni bevételek számbavétele miatt. A kisebbségi önkormányzatok támogatását a 4. számú melléklet, az 1. számú melléklet a közgyűlés által már jóváhagyott fejlesztéseket tartalmazza. A szociális előirányzatok, valamint a kommunális területek évi szintentartását javasolja a koncepció.

6 6 Baji Lajos: Az intézményi és polgármesteri hivatal működési bevételei azonos mértékben, 8 %-ban kerüljön meghatározásra, a helyi adóbevételek mértéke növelhető, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek tervezett 600 millió Ft összege reális. Megfontolásra javasolta a hitelfelvételek közbeszerzési pályáztatását, melytől komoly megtakarítás remélhető. Fodor Lajos a bizottság elnöke: A évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott tervezési irányelvek jók, ezek figyelembevételével a költségvetési tervezet kidolgozható. A Bizottság állásfoglalása 4 igen, egyhangú szavazattal (1 fő a szavazásban nem vett részt): A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját áttekintette, azt elfogadta és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat. 6./ Napirend: Ifjúsági Ház és Általános Társaskör telekhatárának kijelölése, a 64/2005. (II.25.) közgy. határozat hatályon kívül helyezése Túriné Kovács Márta osztályvezető helyettes: Szóban is ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiemelve az Ifjúsági Ház szakmai, közművelődési funkcióját a város kulturális szolgáltató feladatainak ellátásában, melynek ellátásához szükséges az eredeti terület biztosítása, az eredeti telekhatár visszaállítása. Ez érinti az Ifjúsági Ház gazdasági bejárata megközelíthetőségét, a Junior Optika üzlet árufeltöltését és a fizető parkolási rendszer megszüntetését. Az eredeti telekhatár visszaállításának kérdéskörét érintő határozati javaslat pontjait az illetékesekkel egyeztette, így a városi főépítésszel, a vagyonkezelési csoport telekértékesítéssel foglalkozó munkatársával, a Városüzemeltetési Osztály vezetőjével a fizető parkoló témájában. A évi közgyűlési határozat alapján a telekhatár-rendezés földhivatali átvezetése még nem történt meg, így az intézmény alapító okiratának módosítása sem. Gojdárné Dr.Balázs Katalin osztályvezető-helyettes: A 64/2005. (II.25.) közgy. határozat visszavonásával intézményi területté kell átminősíteni a közterületet, meg kell szüntetni a fizető parkoló rendszert, ami a Vagyonkezelő Zrt-nek bevétel kiesést jelent, és meg kell oldani a Junior Optika megközelítését. A fenti vélemény figyelembevételével az alábbi állásfoglalást fogalmazta meg a Bizottság, melyet 5 igen, egyhangú szavazattal fogadott el: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály előterjesztésében az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör telekbővítési igényét megismerte. Tudomásul vette, hogy a telket közművelődési célokra kívánja a jövőben felhasználni. A szakmai hasznosításra az intézmény közművelődési koncepcióban áttekintett, a város által elvárt feladatainak meghatározását követően kerülhet sor.

7 7 A Bizottság a telekhatár és a használati jogviszony megváltoztatását (fizető parkoló megszüntetése) akkor támogatja, hogy az előterjesztő a parkoló megszüntetésének bevétel-kieséséről és a szomszédos ingatlanok megközelíthetőségének biztosításáról az illetékesek írásbeli véleményével az előterjesztést kiegészíti. 7./ Napirend: Kis értékű tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és állásfoglalása 5 igen, egyhangú szavazattal: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az Ellátó és Szolgáltató Osztály XX. 389/2006. ikt. számú Készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyvében foglaltakat áttekintette, az abban szereplő, a Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező kis értékű tárgyi eszközök selejtezését tudomásul vette. 8./ Napirend: Állami tulajdonú ingatlanok igénylése (Bányatavak) Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette, állásfoglalása 5 igen, egyhangú szavazattal: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztésben részletezett állami tulajdonú ingatlanok megigénylését és javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. A napirendek tárgyalását a Bizottság zárt üléséről készített jegyzőkönyv tartalmazza. 18./ Napirend: Tájékoztató a parkoló építési kötelezettség alól felmentettek listájáról Bánfi Ádám irodavezető: Az előterjesztés kiegészítéseként tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Csaba Center Invest Kft 122 db parkoló építési kötelezettsége a Budapest Bank számára a második ütemben megvalósítandó munkahelyteremtéshez kapcsolódik. A Kft parkoló építési kötelezettség alóli felmentési kérelmét a Városüzemeltetési Osztály elutasította, az újabb

8 8 kérelmének elbírálása a Városépítészeti Osztály véleményezése után kerül a Közgyűlés elé előterjesztésre. A Bizottság állásfoglalása 4 igen, egyhangú szavazattal: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Városüzemeltetési Osztály előterjesztésében tekintette át a parkoló építési kötelezettség alól felmentettek listáját, az abban foglaltakat tudomásul vette. A Bizottság elnöke megköszönte a megjelentést, az ülést befejezettnek nyilvánította. Kmf. Fodor Lajos a bizottság elnöke A jegyzőkönyvet készítette: Krattinger Mártonné

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. január 21-én a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsággal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 30-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 01.23. Jelen vannak: A bizottság részéről: Csathó Csaba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben