A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban"

Átírás

1 A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban Bevezetés Civil szervezetek A fogalom jogi meghatározása Néhány kiemelkedő nemzetközi civil szervezet Nemzetközi Vöröskereszt Üdvhadsereg A Nemzetközi Caritas és az Amnesty International A nemzetközi civil szervezetek jelentősége Körkép a civil szervezetek hazai helyzetéről A nonprofit szektor A nonprofit szektor újjászületése A nonprofit szektor feladatai A nonprofit szervezet fogalma Civil szervezetek A civil szervezetek társadalmi szerepe Civil szervezetek és az Alkotmány Civil szervezetek és a Polgári Törvénykönyv Civil szervezetek típusai és létrehozásuk Az alapítvány Nyilvántartásba vétel Az alapító okirat Kezelő szerv Az alapítvány megszüntetése Alapítványok egyesítése Egyesület Nyilvántartásba vétel folyamata Az alapítás követelményei Gazdálkodó tevékenység Az egyesület megszüntetése Köztestület Köztestület és egyesület elhatárolása Köztestület és egyesület hasonlósága... 14

2 2 3.4 További szervezettípusok Civil szervezetek jelentősége a hazai jogszabályokban Az 1%-os törvény A törvény bevezetése és jelentősége Az 1% alapja A rendelkező nyilatkozat Átutalás a kedvezményezetteknek További példák /1995. (XII. 29.) NM rendelet /1996.(VII. 8.) MKM rendelet A Nemzeti Civil Alapprogram A Nemzeti Civil Alapprogram célja Az NCA által támogatott tevékenységek A NCA rendelkezésére álló források Támogatást igényelhető szervezetek Az NCA testületei A Tanács A Kollégiumok Az NCA tagjaira vonatkozó szabályok Összeférhetetlenség és kizárás Megbízatás megszűnése A Tanács és a Kollégiumok működése Nyitottság és nyilvánosság A támogatási döntések Összegzés Bevezetés Az 1065/2007. (VIII. 23.) Korm. határozat rendelkezik a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztése érdekében, illetve annak keretében két kidolgozásra váró terület kerül előtérbe, nevezetesen a közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata, továbbá a civil szereplők digitális írástudásának

3 3 fejlesztése az e-pályázati követelményeknek való megfelelés céljából. Ebben az összeállításban (modulban) az első témakörön belül is a civil szervezetekkel kapcsolatos jogi szabályozás kerül az érdeklődés középpontjába. 1. Civil szervezetek 1.1 A fogalom jogi meghatározása évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról évi XX. tv. Magyar Köztársaság Alkotmányáról évi II. törvény az egyesülési jogról évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

4 4 A civil szervezetek fogalom meghatározását 2003-ig hiába kerestük a hazai lexikonokban, értelmező szótárakban stb. nem találtuk. Az Új Magyar Lexikon szerint a civil <lat.> polgári személy, szemben a katonával vagy más egyenruhás testület tagjával; polgári. A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény 14. b) pontjában írtak értelmében civil szervezet: az egyesülésről szóló évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat), és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt). A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 1065/2007. (VIII. 23.) Korm. határozat 12. pontjában foglaltak szerint E határozat során civil szervezet alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerinti alapítványt, egyesületet, illetve egyesületek szövetségeit kell érteni. A fenti értelmezésekből, definícióból adódóan tehát megfogalmazhatjuk, hogy a civil szervezetek a civilek akaratából létrejövő - azaz nem az államok kötelező döntéséből-előírásából fakadó - önkéntes tevékenységen alapuló olyan szervezetek, vagy csoportok, amelyek kijelölt célokat, vagy érdeket szolgálnak. 1.2 Néhány kiemelkedő nemzetközi civil szervezet Nemzetközi Vöröskereszt Az évi osztrák - olasz - francia háború döntő ütközetére június 24-én a Garda-tó közelében, Solferino község térségében került sor. A III. Napóleon vezetése alatt álló franciapiemonti erők súlyos vereséget mértek az osztrák csapatokra. Henri Dunant (svájci üzletember) miután látta és tapasztalta a gyilkos küzdelmet, a borzalmas végeredményt, a harctéren hagyott francia és osztrák sebesülteket, elhatározta egy szervezet létrehozását. A Sebesült Katonák Segélyezésének Nemzetközi Bizottsága nevű szervezet 1863-ban alakult meg Genfben. Ez a bizottság dolgozta ki, valamint fogadta el a genfi egyezményt (1864. augusztus 22.), amely elismerte a Vörös Kereszt szerepét, a benne rejlő hatalmas lehetőségeket. Ez az egyezmény rögzíti a hadviselő felek kötelezettségeit a sebesült katonák megsegítésére, egészségügyi ellátásuk biztosítására. Így alakult meg - névváltoztatás révén - a legidősebb nemzetközi civil szervezet, a Nemzetközi Vöröskereszt (Internacional Red Cross).

5 Üdvhadsereg A genfi egyezmény elfogadását követő évben (1865) Londonban az Üdvhadsereg (Armée du salut) létrehozására került sor William Booth prédikátor aktív támogatásával. E szervezet kiemelkedően az angol főváros szegényeinek lelki és testi támogatására törekedett. A nemzetközi civil szervezetek között is megkülönböztetett helyt tölt be a párizsi székhelyű Emberi Jogok Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Human Rights), valamint a New York-i alapítású Emberi Jogok Nemzetközi Ligája (International League for Human Rights). Míg az előbbit 1922-ben 36, addig az utóbbit 1941-ben alapították 26 ország részvételével A Nemzetközi Caritas és az Amnesty International Rómában hozták létre év végén azt a szervezetet, melynek kiemelkedő feladata a legszegényebbek támogatására irányult. A katolikus szellemű Nemzetközi Caritas (Internacional Confedeation of Cathologik Organizations for Charitable Socialaction) tevékenysége valójában a legrászorultabbak ellátását hivatott segíteni. Az Amnesty International 1961-ben alakult meg Peter Benenson angol jogász vezetésével. E szervezet alapvető célkitűzése, hogy meggyőződésük, vallásuk, illetve fajuk miatt elzártak jogi védelmében nyújtsanak segítséget A nemzetközi civil szervezetek jelentősége A nemzetközi civil szervezetek egyrészt komoly anyagi háttérrel rendelkeznek, másrészt jelentős társadalmi támogatottságuk révén lényeges befolyásolással vannak a közvéleményre, a mindenkori kormánypolitikára, továbbá a kormányközi szervezetekre. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a mindennapok életére egyre nagyobb hatást gyakorolnak. A tőkeerősségre jellemző példa a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (International Union for the Conservation og and Natural Resoulces) működése, amely például 130 ország 3800 természetvédelmi projektjének megvalósulásához járult hozzá.

6 6 2. Körkép a civil szervezetek hazai helyzetéről 2.1 A nonprofit szektor A nonprofit szektor újjászületése Számtalanszor elhangzott már: civil szervezetek nélkül nincs demokrácia. A rendszerváltozás óta csipkerózsika álmából felébredt civil társadalom látványos eredményeket ért el. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a bíróságok a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény megjelenéséig a KSH közzétett adatai szerint civil nonprofit szervezetet tartottak nyilván. A Polgári Törvénykönyvnek az évi módosítása újra létrehozta az alapítványt, mint jogképes intézményt. Ezzel a jogi aktussal született újjá a magyarországi nonprofit szektor. A kormányzati és a csirázásban lévő piaci szektorok mellett ezáltal megjelent a harmadik láb is. Megjegyzendő, hogy a nonprifit szektor két jelentős számú intézményei az alapítványok, valamint az egyesületek (társas nonprofit szervezetek) már a két világháború között is szép számban tevékenykedtek. A hazai nonprofit szektor egy évtized alatt robbanásszerű növekedést mutatott fel. Kuti Éva A harmadik szektor helye és szerepe a magyar társadalom és gazdaság szerkezetének átalakításában. A nonprofit Magyarországon c. tanulmányában ennek okait az alábbiakban összegezte: - Visszatérés a trendhez: a megtört történelmi fejlődéshez való gyors igazodás. - A társadalmi és a politikai struktúra átalakulása: a rendszerváltással együtt járó változások hatásai. - A jóléti szolgáltatások krónikus hiánya: az államszocialista korszakbeli hiányt felváltó állampolgári igények kielégítése. - Áthárított felelősség és szerkezetváltás: a kormányzat erőteljes részvétele a szektor létrehozásában és pénzforrásainak megteremtésében. - A túlélésért folytatott harc: a válság különböző szereplői így (is) harcolnak saját túlélésükért A nonprofit szektor feladatai A nonprofit szervezetek újjászületés arra utal, hogy az állampolgárok megfelelően értékelték és érzékelik a harmadik szektor fontosságát. A nemzetközi tapasztalatok alapján pontosan

7 7 tudják, hogy sem az állami, sem a piaci szektor nem alkalmas minden társadalmi igény kielégítésére. A piaci szektor szerepe a profitot előállító termelési és szolgáltatási területre terjed ki. Az állami szektor feladata elsősorban az, hogy a társadalom valamennyi tagja számára a közjavakról gondoskodjon. A nonprofit szervezetek biztosítják a társadalmi önszerveződés és érdekérvényesítés kereteit, alkalmat adnak a kisebb-nagyobb társadalmi csoportok különleges igényeinek kielégítésére, a nem profitcélú társadalmi innovációra és a társadalmi problémák közösségi (de nem állami) kezelésére A nonprofit szervezet fogalma A szakirodalom a nonprofit szervezet fogalmát több aspektusból közelíti meg. A nemzetközi szakirodalom által legelfogadottabb nonprofit szervezeti definíciónak a Batimore-i John Hopkins Egyetem által meghatározottat tekinti. E kutatás szerint az alábbi ismérvekkel bíró szervezet tekinthető nonprofit szervezetnek: - intézményesültség (nem háztartás szintű szervezet), - kormányzattól független szervezet (nem állami), - gazdálkodása eredményét a szervezethez tartozók között fel nem osztó szervezet (nem gazdasági társaság), - önszerveződésen és öntevékenységen alapuló szervezet (létrehozását nem törvény rendeli el, s nem is kényszer), - a közvetlen politikai hatalom megszerzését és gyakorlását célul nem kitűző szervezet (nem párt). 2.2 Civil szervezetek A civil szervezetek társadalmi szerepe A civil szervezetek mint a modern társadalom intézményei elsősorban a helyi problémák megoldásában vesznek részt. Többek között olyan kérdésekre is igyekeznek választ keresni, amelyek a társadalmi gondolkodás és az állami gondoskodás köréből kiperegt(n)ek. Azokkal az állami intézményekkel, önkormányzatokkal, amelyek hajlandóságot mutatnak a velük való együttműködésre, szorosabb kapcsolatot keresnek.

8 8 A jóléti rendszer automatikus átalakítását a gazdasági - társadalmi - politikai rendszerváltás egyetlen kelet-európai országban (beleértve hazánkat is) sem biztosította. Akár bevalljuk, akár nem, - a feltételezetteknél - jóval hosszabb ideig tartó folyamatot kell előre vetítenünk. Mindennek az alapját az adja, hogy az előző szociálpolitika továbbfolytatása csődöt mondott. A társadalmat irányító szervezetek, valamint sok esetben bürokratikus intézmények legtöbbször nem nézték jó szemmel a civil szféra által dédelgetett értékrendszert, és szintén távolból igyekeznek szerveződését szemlélni. A civil szervezetek számtalanszor érzik azt, hogy elszigeteltségükből csak óriási erőfeszítések árán tudnak kitörni. Ebből adódóan göröngyös az útkeresésük az állami intézményekhez. A megjelenő politikai ideológia és politikai nyilatkozatok ellenére -, mely folyamatosan azt sulykolja, hogy a civil társadalom megléte elengedhetetlen egy fejlett társadalomban a civil szféra nem lehet biztos abban, hogy szervezeteik által lényeges szerepet játszhatnak, tölthetnek be akár a politikai, akár a gazdasági életben Civil szervezetek és az Alkotmány Az augusztus 20-án hatályba lépett többször módosított Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény április 26-áig meg sem említi a társadalmi szervezetek fogalmát. Az Alkotmánynak az évi módosítása keltette életre a társadalmi szervezetek fogalmát. (Megjegyzés: a hatályos első számú törvényünk az alábbiak szerint szabályoz: A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a törvény által nem tiltott célra szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni. Politikai célt szolgáló fegyveres szervezet az egyesülési jog alapján nem hozható létre. Az egyesülési jogról szóló, valamint a pártok gazdálkodásáról és működéséről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. ) Az Alkotmány 36. -ában foglaltak szerint feladatának ellátása során a Kormány együtt működik az érdekelt társadalmi szervezetekkel. A társadalmi szervezetek 23 éven át tartó alkotmányos garanciájának hiánya arra vezethető vissza, hogy az akkori politikai éra tartott attól, hogy a létrejövő szerveződések veszélyt jelentenek a szocialista társadalmi rend számára. Olyan elveket célokat feladatokat fogalmazhatnak meg, amelyek a szocialista eszmével feltehetőleg nem egyeztethetők össze. A társadalmi szervezetek alkotmányos jogának ki nem mondása felveti az akkori politikai elit attól való félelmét. Az Alkotmánynak a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogi garanciáját amennyiben a civil szervezetek szemszögéből elemezzük, akkor azt

9 9 érzékeljük, hogy az a gyakorlatban közel sem megfelelően működik (pl. társadalmi szervezetek sziszifuszi munkája) Civil szervezetek és a Polgári Törvénykönyv A jó szándék kevés. Ezt már kétezer éve is tudják a római jogászok. Ezért alakították ki a római jogban az alapítvány intézményét. A tehetős római polgárok úgy döntöttek, hogy vagyonuk egy részét kegyes célra elkülönítik, a vagyon kezelését pedig arra hivatott személyekre bízzák. A Polgári Törvénykönyvnek (Ptk.) az évi 11. törvényerejű rendelettel való módosítása emelte be az alapítványt, mint jogi személyt a Ptk-ba. Amennyiben elemzés alá vesszük e magas szintű jogszabályunkat, azt tapasztaljuk, hogy a 74/A - 74/F -ok tartalmazzák az alapítványokra vonatkozó speciális szabályokat. (A 74/G -t a évi LXV. törvény helyezte hatályon kívül.) Már az elején felvethető a kérdés: A Ptk-nak az említett -ai tudják-e mindenre kiterjedően szabályozni az alapítványokat? Úgy ítélhető meg, hogy erre csak egyetlen megalapozott válasz, a NEM adható. Ebből adódóan szakmai berkekben is egyre sűrűbben fogalmazódik meg egy önálló alapítványi törvény kiadására vonatkozó igény. 3. Civil szervezetek típusai és létrehozásuk 3.1 Az alapítvány Nyilvántartásba vétel Alapító okiratban alapítványt hozhat létre - tartós közérdekű célra - magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni. Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel után az alapító az alapítványt nem vonhatja vissza. Az alapítványt annak székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet a bírósághoz az alapító nyújtja be. A kérelemhez csatolni kell az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott okiratokat. A bíróság a nyilvántartásba vételről nemperes eljárásban határoz. A bíróság a nyilvántartásba vételről szóló határozatát az ügyészségnek is kézbesíti. Az alapítvány a

10 10 nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A törlésre megfelelően alkalmazni kell az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat Az alapító okirat Az alapító okiratban meg kell jelölni az alapítvány nevét; célját; céljára rendelt vagyont és annak felhasználási módját; székhelyét. Az alapító okiratban az alapító rendelkezhet az alapítványhoz való csatlakozás lehetőségéről és egyéb feltételekről is. Az alapító az alapító okiratban az alapítvány szervezeti egységét jogi személynek nyilváníthatja, ha a szervezeti egységnek önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, valamint, ha rendelkezik a működéséhez szükséges, az alapítvány céljára rendelt vagyonból elkülönített vagyonnal. Ha az alapító az alapítványhoz való csatlakozást megengedi (nyílt alapítvány), az alapítványhoz - az alapító okiratban meghatározott feltételek mellett - bárki csatlakozhat. Nyílt alapítvány alapításakor az alapítvány rendelkezésére legalább olyan mértékű vagyont kell bocsátani, amely a működése megkezdéséhez feltétlenül szükséges. Az alapító az alapító okiratot indokolt esetben - az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül - módosíthatja. A módosításra egyebekben az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az alapítvány gazdálkodására az egyesület gazdálkodására vonatkozó szabályok az irányadók Kezelő szerv Az alapító - az alapító okiratban - kijelölheti a kezelő szervet, illetőleg ilyen célra külön szervezetet is létrehozhat. A kezelő szerv (szervezet) az alapítvány képviselője. Az alapító az alapító okiratban úgy is rendelkezhet, hogy a kezelő szerv (szervezet) vagy annak tagja kijelölése meghatározott időtartamra vagy feltétel bekövetkezéséig áll fenn. E rendelkezés azonban az időtartam lejárta, illetve a feltétel bekövetkezése esetén is csak az új kezelő szerv (szervezet), illetve az új tag kijelölésének bírósági nyilvántartásba vételével egyidejűleg válik hatályossá Az alapítvány megszüntetése A bíróság az alapítványt a nyilvántartásból törli, ha az alapító okiratban meghatározott cél megvalósult; idő eltelt; feltétel bekövetkezett. Az alapítványt akkor is törölni kell a nyilvántartásból, ha a bíróság az alapítványt megszünteti vagy más alapítvánnyal való egyesítését

11 11 rendeli el. A bíróság az ügyész keresete alapján az alapítványt megszünteti, ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabály-változás folytán a bejegyzést meg kellene tagadnia. A bíróság az alapító kérelme alapján az alapítványt megszünteti, ha az alapítvány céljainak megvalósítása lehetetlenné vált. A bíróság az alapítványt megszüntetheti, ha a kezelő szerv (szervezet) tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti és az alapító - a bíróság felhívása ellenére - a kijelölést nem vonja vissza és kezelőként más szervet (szervezetet) nem jelöl ki. A megszűnt alapítvány vagyonát - az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában - a bíróság hasonló célú alapítvány támogatására köteles fordítani Alapítványok egyesítése A bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére - új alapítvány létrehozása vagy más alapítványhoz való csatlakozás céljából - elrendelheti az alapítványok egyesítését, ha ez az érintett alapítványok céljainak megvalósításával összhangban áll. Az alapítványok egyesítésére irányuló kérelemhez az új, illetőleg a megfelelően módosított - a megszűnt alapítvány jogutódlásáról is rendelkező - alapító okiratot is csatolni kell, egyebekben a bíróság eljárására az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az alapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. 3.2 Egyesület A hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló május 1-jén hatályba lépett jelen írásigösszeállításig 98 esetben módosított évi IV. törvény a jogi személyek egyes fajtáira vonatkozó külön rendelkezések 8. pontjában említi az egyesület és a köztestület fogalmat. A 61. mondja ki, hogy az egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy. Magáról az egyesülési jogról az évi II. törvény (Etv.) rendelkezik. Ezen törvény tehát az egyesülési jog alapvető jellegzetessége az önkéntesség, az önkormányzati elven alapuló működés, a közös cél, a nyilvántartott tagság és a közös tevékenység. Abban az esetben, amennyiben bármelyik ismérv hiányzik, a nyilvántartásba vételre nem kerülhet sor. Az egyesülési jog gyakorlása azonban nem valósíthat meg bűncselekményt és bűncselekményre való

12 12 felhívást, továbbá nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. Az egyesülési jog alapján tehát magánszemélyek, jogi személyek (ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei) társadalmi szervezetet hozhatnak létre. A Ptk-nak a jogképesség: a jogi személy létrejötte és megszűnése V. fejezetének 28. (3) bekezdése deklarálja, hogy jogi személyek az állami, önkormányzati, gazdasági, társadalmi és más egyéb szervek. [Megjegyzendő egyrészt, hogy társadalmi szervezet vállalkozási tevékenység céljából nem alapítható, másrészt fegyveres szervezet e törvény alapján nem hozható létre. Ezen tiltó rendelkezés hiányában a honvédségnek, a rendőrségnek, a köztársasági őrezrednek stb. konkurens szervezetei jöhetnének létre a törvényesség látszatát jelenítve meg, azaz legálisan új fegyveres csapatok jöhetnének létre.] Az egyesülési jog alapján létrehozott társadalmi szervezetekre a Ptk. alkalmazásakor az egyesületre vonatkozó szabályok az irányadók Nyilvántartásba vétel folyamata Az egyesület a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre [Ptk. (62. (2)]. A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendeletben foglaltak szerint a társadalmi szervezetet a székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetőleg Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (OITH) a társadalmi szervezetek nevéről nyilvános országos névjegyzéket vezet. A bíróság a társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele, illetőleg megváltozott nevének bejegyzése előtt szükség esetén megkeresi az OITH-t, tájékoztassa arról, hogy az országos névjegyzékben nem szerepel-e azonos vagy hasonló néven bejegyzett társadalmi szervezet. Tehát az egyesület elnevezésének meg kell felelnie a névkizárólagosság, a névszabatosság, továbbá a névvalódiság követelményeinek. Abban az esetben, ha a névhasználatot a Ptk. általános szabálya szerint vesszük górcső alá, akkor azt tapasztaljuk, hogy [ld. Ptk. 77. (3) bek.] a jogi személy nevének különböznie kell azoknak a korábban nyilvántartásba vett jogi személyeknek a nevétől, amelyek hasonló működési körben és azonos területen tevékenykednek. Amennyiben a névkizárólagosságot a társadalmi szervezet aspektusából vizsgáljuk, akkor az a működési területtől függetlenül érvényesül. A névkizárólagosság lényege, hogy minden öszszetévesztési lehetőséget kizárjon, azaz a szervezet minden más grémiumtól eltérő jelleget kapjon. A névszabatosság követelményeinek a felveendő név akkor tesz eleget, ha a név jól kiejthető, könnyen megjegyezhető. Ebből következően csak számok, vagy betűk halmaza, ismeretlen idegen szó nem lehet. Amennyiben a név történelmi hagyományok folytatását kívánja továbbvinni, akkor is a köznyelv által elfogadottnak, közismertnek kell lennie.

13 Az alapítás követelményei A bíróság az egyesületet csak akkor veheti nyilvántartásba, ha legalább 10 alapító tag a szervezet megalakítását kimondja, alapszabályát megállapítja, ügyintéző és képviseleti szervét megválasztja. Ezeknek a feltételeknek a teljesítését a megalakult grémiumnak igazolnia kell. Az alapító tagoknak az alapításkor jelen kell lenniük, azaz maguk helyett megbízottat nem küldhetnek. Az alapító tagok részvételét igazolni kell részvételi, vagy jelenléti ívvel. Az egyesület alapszabályát az alapító tagoknak nemcsak tudomásul kell venniük, hanem azt el is kell fogadniuk. Ezt a tényt az alakuláskor felvett jegyzőkönyvnek pontosan kell tartalmaznia. Az egyesület alapszabályában kell rendelkezni az egyesület nevéről, céljáról és székhelyéről, valamint szervezetéről. Az alapszabály kötelező eleme a szervezet vagyonáról való rendelkezés is (elegendő a vagyon forrásainak megjelölése). Az alapszabályban kell rendelkezni a határozatképességről is Gazdálkodó tevékenység Az egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, s tartozásaiért saját vagyonával felel. Meg kell említeni, hogy a gazdálkodó tevékenység és a gazdasági tevékenység nem azonos fogalmak. Az egyesület és az alapítvány megkülönböztetetten gazdasági tevékenység folytatására nem hozható létre. Saját vagyonával való gazdálkodása körében kötött szerződések estében azonban gazdálkodó szervezetnek minősül. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A tagok felelőssége hasonló a kft. tagjainak felelősségéhez, amely csak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A jogszabály nem rögzíti, hogy a társadalmi szervezet milyen vállalkozási tevékenységet láthat (vagy nem láthat) el, mégis két jogszabály mutat utat a gazdasági tevékenységeik ellátásához. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény többek között rögzíti, hogy a társasági adó alanya: az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület., valamint az évi II. törvény felhatalmazása alapján kiadott, a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet az, amely kordában tartja ezen irányú tevékenységeiket.

14 Az egyesület megszüntetése Az egyesület abban az esetben szűnik meg, ha feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a legfelsőbb szerve kimondja, illetve az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. Az egyesület megszűnésének megállapítására csak akkor kerülhet sor, ha a működés törvényességének a helyreállítására más lehetőség nincs. 3.3 Köztestület Köztestület és egyesület elhatárolása A köztestület mivel több ponton hasonlít a társadalmi szervezetre, éppen ezért indokolt a két szervezet közötti elhatárolás. A köztestület és a társadalmi szervezet között a fő különbség a célban, az önkéntességben, illetve a megalakulás törvényi alapjában van. A társadalmi szervezet céljai meghatározásánál a jogszabály tilalmait kell, hogy figyelembe vegye. Ez azt jelenti, hogy társadalmi szervezet bármilyen célra létrehozható, amely célkitűzés nem ütközik jogszabályba. A köztestület ezzel szemben csak közcélok érdekében hozható létre. A köztestületnek tehát minden esetben közfeladatot kell ellátnia, amely feladatot korábban az állam vagy a helyi önkormányzat látott el, vagy kellett volna ellátnia. A köztestület létrehozásával ez a feladat már nem minősülhet állami, önkormányzati feladatnak, amiből következik, hogy az állami feladatok ismételt elosztásának is be kell következnie a köztestületek létrehozásával. Szükséges a tevékenység feltételeinek a megteremtése, azaz a szakmai, gazdasági vagy egyéb tevékenységhez szükséges igazgatás megvalósítása. A társadalmi szervezet és a köztestület között jelentkező további lényeges különbség, hogy míg a társadalmi szervezet egyik legfőbb jellemzője az önkéntesség, addig a köztestület alapítását törvény rendeli el Köztestület és egyesület hasonlósága Az előző különbségek ellenére mégis az indokolta, hogy a Ptk-ban egy címszó alatt szerepeljen a köztestület az egyesülettel, az egyrészt az önigazgató jelleg, másrészt pedig az, hogy mindkét szervezet személyegyesülés. Ebből következően önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal kell, hogy rendelkezzen. Ezért is mondja ki a törvény, hogy a köztestületekre - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - az egyesületekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A már részletezett különbségek ugyanakkor indokolják, hogy az egyesülettől elté-

15 15 rő jegyekkel rendelkező önálló jogi személynek tekintsük a köztestületet. Az Adókódex által 2001-ben közzétett legfontosabb hazai köztestületek: Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Olimpiai Bizottság, Nemzeti Sportszövetség, Nemzeti Szabadidősport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, Magyar Növényvédő Mérnöki - Növényorvosi Kamara, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Ügyvédi Kamara, Személy-, és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Országos Magyar Vadászkamara, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara, Igazságügyi Szakértői Kamara, Magyar Állatorvosi Kamara, Szabadalmi Ügyvivői Kamara, Nemzeti Akkreditáló Testület, Magyar Szabványügyi Testület, Magyar Gyógyszerész Kamara, Magyar Orvosi Kamara, Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Települési Önkormányzat és tűzoltó egyesület által közösen alapított önkéntes tűzoltóság, a felsoroltak területi szervei. 3.4 További szervezettípusok A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvénykönyvnek az évi XCII. törvénnyel való január 1-jétől hatályos - módosítása az alábbi szervezettípusokat emelte be a Ptk-ba: a közalapítvány, a köztestület és a közhasznú társaság. A jogalkotó az említett szervezettípusok működésének jogszabályi deklarálásával igyekezett tiszta helyzetet teremteni az állami - fél-állami feladatok ellátását illetően. 4. Civil szervezetek jelentősége a hazai jogszabályokban 4.1 Az 1%-os törvény A törvény bevezetése és jelentősége Nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű, elvét tekintve forradalminak számító újítás keretét foglalja magában a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény jogot ad a magánszemélynek arra, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben (a rendelkező nyilatkozat évében) külön törvényben rögzített mértékben (a gyakorlatban 1 %-os törvénynek nevezett), megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék.

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Jogszabályi keretek partnerség megerősítése a keretein belül az ÁROP- 1.1.14-2012-2012-0016 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan Készítette:

Részletesebben

NONPROFIT MENEDZSER TANANYAG

NONPROFIT MENEDZSER TANANYAG Közösségfejlesztők Egyesülete - Nonprofit Képzési Műhely NONPROFIT MENEDZSER TANANYAG kézirat I. fejezet SZERVEZETALAPÍTÁS, SZERVEZETVEZETÉS 2695-06 írta: dr. Nagy Ádám PhD (1.2.) dr. Várnagy Péter PhD

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések

Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések Civil szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések ÁROP-1.A.6-2013-2013-0005,,TANDEM -TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! BEVEZETÉS Az Országgyűlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Non-profit szervezetek gazdálkodása

Non-profit szervezetek gazdálkodása MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05 Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2012. május különszám A Vadászszövetség tagszervezetei részére Székhelyén Fontos!!! Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

1959. évi IV. törvény

1959. évi IV. törvény (3) 9 A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű

Részletesebben

ACTA VÁZLAT A NONPROFIT SZFÉRA STÁTUS-SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS A KUTATÁS IRÁNYAIRÓL. CSEHI ZOLTÁN egyetemi docens (PPKE JÁK) Elõszó

ACTA VÁZLAT A NONPROFIT SZFÉRA STÁTUS-SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS A KUTATÁS IRÁNYAIRÓL. CSEHI ZOLTÁN egyetemi docens (PPKE JÁK) Elõszó Iustum Aequum Salutare III. 2007/4. 5 53. ACTA VÁZLAT A NONPROFIT SZFÉRA STÁTUS-SZABÁLYOZÁSÁRÓL ÉS A KUTATÁS IRÁNYAIRÓL CSEHI ZOLTÁN egyetemi docens (PPKE JÁK) Prof. Rainer W. Walz emlékének ajánlva Világ

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. I. Fejezet 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 / 151 2011.11.08. 18:03 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejű rendelettel egységes szerkezetben.)

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely NÁFIORE 2008 Kézikönyv civileknek Harmadik, átdolgozott és bővített digitális kiadás. ISBN 978-963-06-5163-9 Kiadta a Nemállami Felsőoktatási Intézmények

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról1 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. 2 (1)3 Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz

Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz ahol a [törölt szövegrészek szögletes zárójelek között, félkövérrel szedve],

Részletesebben