AZ ANGOL-MAGYAR LEXIKAI KONTRASZTOK KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ INTERLINGVÁLIS HIBÁK ÉS ELEMZÉSÜK. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ANGOL-MAGYAR LEXIKAI KONTRASZTOK KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ INTERLINGVÁLIS HIBÁK ÉS ELEMZÉSÜK. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS."

Átírás

1

2 2 AZ ANGOL-MAGYAR LEXIKAI KONTRASZTOK KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ INTERLINGVÁLIS HIBÁK ÉS ELEMZÉSÜK DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Írta: Biró Anett Témavezető: Dr. Budai László Pannon Egyetem Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Program Idegennyelv-pedagógiai Alprogram Veszprém 2007.

3 3 AZ ANGOL-MAGYAR LEXIKAI KONTRASZTOK KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ INTERLINGVÁLIS HIBÁK ÉS ELEMZÉSÜK Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében a Pannon Egyetem Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományok Doktori Iskolájához tartozóan. Írta: Biró Anett Témavezető: dr. Budai László Elfogadásra javaslom (igen / nem) (aláírás) A jelölt a doktori szigorlaton 88 %-ot ért el. Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: (igen / nem) (aláírás) Bíráló neve: (igen / nem) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján. %-ot ért el. (aláírás) Veszprém, A doktori (PhD) oklevél minősítése a Bíráló Bizottság elnöke. az EDT elnöke

4 4 Tartalom Jelmagyarázat Bevezetés A tanulmány célja A tanulmány tárgya: a magyar anyanyelv angol nyelvi szókincsre gyakorolt hibákban manifesztálódó hatása a nyelvtanulás folyamatában Az anyanyelv és a hiba Az anyanyelv szerepe az idegennyelv-oktatás történetében A fordítás és a nyelvek összehasonlítása a nyelvtanításban Az anyanyelv és a célnyelv szerkezeteinek egybevetése Az anyanyelv szemantizáló szerepe Az anyanyelvi készségek hasznosítása a nyelvtanításban Az anyanyelv szerepének kizárása Az anyanyelv szerepe a jelen nyelvtanítási gyakorlatában Az anyanyelv hatása az idegen nyelvre és az anyanyelvi transzfer A transzfer modern értelmezéséig vezető út A nyelvek alkalmazott kontrasztív elemzése és az anyanyelvi interferencia Kontrasztív elemzés és behaviorizmus A kontrasztív elemzés kritikája A hibaelemzés A hibák típusai és okai A hibaelemzés kritikája A hiba és az anyanyelvi transzfer mint stratégia Transzfer vagy stratégia? A hiba A hiba definíciója A hibák pozitív szerepe, a hibaelemzés alkalmazásának gyakorlati vonatkozásai Összegzés Az anyanyelvi hatások érvényesülése a szókincs szemantikai vonatkozásában A szókincs Az anyanyelv és a szókincs kapcsolata a különböző tanítási módszerekben A szókincs tanulmányozásának jelentősége A szókincstanulmányok főbb kérdései az utóbbi két évtizedben A lexikai egység fogalma A grammatika és a lexika területeinek körülhatárolása és elkülönítése A lexikai hibák A lexikai hibák tanulmányozásának jelentősége Az anyanyelv szerepe az idegen nyelvi szókincs tanulásában A kétnyelvű mentális lexikon Hibák a szókincs területén A szókincs szemantikai aspektusa 76

5 Általános nézetek a lexikai egység ismeretét alkotó aspektusokról Az anyanyelvi hatás szemantikai jellegű vizsgálata A jelentéstípusok Összegzés A jelen tanulmányban alkalmazott munkamódszer A tanulmányban szereplő lexikai hibák jellemzői A hibaelemzési eljárásban felhasznált adatok forrásainak részletes leírása, jellemzése Az adatok forrása A lexikai egységek kiválasztásának alapelvei A feladatlap összeállításának alapelvei A vizsgálat alanyai és körülményei Az alkalmazott eljárás: hibaelemzés A lexikai egységek szemantikai aspektusának vizsgálatával kapcsolatos alapelvek A jelentés leírása szemantikai összetevők segítségével A komponensanalízis és a prototípus elmélet A jelentés leírása szintagmatikus kapcsolatok segítségével A jelentés leírása paradigmatikus kapcsolatok segítségével Az értekezésben alkalmazott jelentésleírás alapelvei Az angol-magyar lexikai kontrasztok okozta hibák elemzése: Az angolmagyar lexikai hibák szemantikai aspektusának vizsgálata az angolmagyar lexikai kontrasztok típusainak alapján A lexikai egységek jelentését meghatározó szemantikai összetevők nyelvenkénti eltérései Interlingvális lexikai hibák elemzése a jelentést alkotó összetevők kontrasztív vizsgálatának segítségével Azonosság Magában foglalás Átfedés Teljes eltérés Hiányzó elem A hibaelemzési eljárás eredményei alapján levonható következtetések Az angol-magyar lexiko-szemantikai eltérések okozta hibák létrejöttének pszicholingvisztikai magyarázata Az anyanyelv hibás lexikai szelekciót eredményező hatásának természete Az interlingvális hibák megjelenésének magyarázata a mentális lexikon szerveződésének segítségével A jelentéstartalmak tanulói tudatban megjelenő reprezentációjára vonatkozó vizsgálatának következtetései Az értekezés eredményei, következtetései Az értekezés eredményeinek összefoglaló bemutatása Az értekezés eredményeinek lehetséges alkalmazása a tanítási-tanulási folyamatban.. 162

6 6 Irodalomjegyzék. 165 Függelék I Függelék II Függelék III Az értekezés magyar nyelvű tézisei Az értekezés angol nyelvű tézisei.. 234

7 7 Kivonat AZ ANGOL-MAGYAR LEXIKAI KONTRASZTOK KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ INTERLINGVÁLIS HIBÁK ÉS ELEMZÉSÜK Az értekezés a magyar anyanyelvű tanulók angol nyelvi performanciájában megjelenő, a magyar-angol lexikai kontrasztok által kiváltott interlingvális lexikai hibák szemantikai vonatkozásait vizsgálja, elemzi, illetve részletesen magyarázza azok okait. A lexika esetében a szemantikai aspektus előtérbe helyezését az a feltételezés indokolja, miszerint az anyanyelvi hatás főként a már nem kezdő tanulók esetében szemantikai alapelveket követve jelenik meg, ezért a hibák vizsgálata is a szemantikai jellemzők figyelembevételével valósítható meg. Az alkalmazott hibaelemzési eljárásban a szemantikai hibák elemzésére a jelentést alkotó összetevők kontrasztív vizsgálatának segítségével kerül sor, amit az anyanyelvi hatás jellegének tárgyalása követ. Az elemzésből levonható következtetések azt mutatják, hogy az angol mint idegen nyelv tanulása során a lexika területén is érvényesülnek anyanyelvi hatások, amelyek különösen a széttartó, divergens jelenségek két csoportját (magában foglalás és teljes eltérés) érintik. Feltételezhető, hogy a formális, iskolai környezetben tanulók esetében a különbségek feltárása, a kontrasztív alapú magyarázatok nélkül nagyobb az esélye az anyanyelv hatására létrejövő aluldifferenciálásnak, amely hibák formájában manifesztálódik. Az értekezésben szereplő, a szókincs kontrasztív vizsgálatából származó, hibaelemzésre épített megállapítások beépítése a tanulási-tanítási folyamatba kompenzálhatja az input korlátozott voltából származó hiányosságokat, lehetővé teszi a hatékonyság növelésére irányuló pedagógiai cél elérését. A hibaelemzésre épített kontrasztív alapú magyarázatok különösen az idegen nyelv iskolai tanulása során segíthetik elő a köztes nyelv fejlődését, az anyanyelvtől való távolodást és a célnyelvhez való közelítést, a célnyelvi reprezentációk teljesebbé tételét.

8 8 Summary INTERLINGUAL ERRORS CAUSED BY ENGLISH-HUNGARIAN LEXICAL CONTRASTS AND THEIR ANALYSIS The thesis studies and analyses the semantic aspects of interlingual lexical errors caused by English-Hungarian lexical contrasts which emerge in the English language performance of students of Hungarian mother tongue. At the same time it gives a detailed account of the linguistic causes as well as of some psychological, psycholinguistic implications concerning Hungarian-English cross-linguistic influence in the mental lexicon. The error analysis process applied in the thesis analyses semantic errors with the help of the contrastive study of semantic components, which is followed by the treatment of the nature of cross-linguistic influences characteristic of adult Hungarian learners of English as a foreign language. The findings reveal that in the course of learning English as a foreign language crosslinguistic lexical influence occurs, especially as far as divergence (inclusion and disjunction) is concerned. Thus interlingual errors become a pedagogical problem the solution of which can be fostered by the contrastive study of lexis. Integrating the results stemming from the contrastive study of vocabulary and based on error analysis into the teaching-learning process may help to achieve the pedagogical aim to increase efficiency.

9 9 Auszug (Zusammenfassung) DIE INTERLINGUALEN FEHLER UND DEREN ANALYSE, DIE AUFGRUND DER ENGLISCHEN-UNGARISCHEN KONTRASTE ERSCHEINEN In dieser Arbeit werden die interlingualen lexikalischen Fehler der ungarischen Schüler und ihre semantischen Aspekte untersucht, analysiert und auch deren Ursachen erklärt. Diese Fehler erscheinen bei den ungarischen Schülern in ihrer englischen Performanz, und werden durch ungarisch-englische lexikalische Kontraste ausgelöst. In der angewandten Methode der Fehleranalyse werden die semantischen Fehler analysiert, mit Hilfe der kontrastiven Untersuchung der bedeutungstragenden Komponente, dem folgt die Behandlung der Charakteristik der muttersprachlichen Auswirkung. Die aus der Analyse abgeleiteten Folgerungen zeigen, dass beim Erwerb des Englischen als Fremdsprache sich auf dem Gebiet der Lexik Transferwirkungen durchsetzen, die besonders zwei Gruppen der divergenten Erscheinungen berühren (Einbegreifen und volle Abweichung). Aus den Methoden der Fehleranalyse, die in dieser Arbeit vorkommen, und aus der auf der kontrastiven Untersuchung des Wortschatzes basierenden Methode können Folgerungen abgeleitet werden, die die Lösung der Problemen des Fremdsprachenerwerbs und die ewentuelle Erhöhung der Effektivität ermöglichen. Damit kann das Hypotesentesten, der für den Sprachenerwerb charakteristische Vorgang verkürzert werden.

10 10 Jelmagyarázat közvetlen kapcsolat közvetett kapcsolat W L1 anyanyelvi lexikai egység W L2 célnyelvi lexikai egység *W L2 hibás célnyelvi lexikai egység W L1 a anyanyelvi formához kapcsolódó egyik W L1 b jelentés anyanyelvi formához kapcsolódó másik jelentés * hibás lexikai egység aláhúzás interlingvális hiba elkülönítése más jellegű lexikai hibától (l. Függelék II.) [ ] jelentés vagy jelentésösszetevő Ø üres kategória, lexikai rés

11 11 0. BEVEZETÉS Az idegen nyelvek tanulásának egyik specifikuma, hogy az idegen nyelv tanulása már meglévő tapasztalatokra épül, hiszen a tanuló nem először találkozik nyelvvel, nyelvhasználattal és nyelvelsajátítással. A nyelvtanítás általában akkor kezdődik, amikor a tanuló már megszerezte az anyanyelvi tudást, azaz valamilyen a nyelvek általános jellemzőiről alkotott implicit tudásra tett szert. Tudja például, hogy milyen kommunikatív funkciókat tölthet be a nyelv, ezért a nyelvi funkciók megtanítására az idegen nyelvben nincs szükség, csupán az adott funkciókat kifejező, és az egyes nyelvekben esetlegesen eltérő formák tanítására kell figyelmet fordítani. Emellett a tanuló tudatában van annak is, hogy a nyelven belül is vannak változatok, amelyekből a beszélő a szituációnak, a partnernek megfelelően választ. Vannak elvárásai és feltételezései, hogy mire és hogyan használható a nyelv, azaz az anyanyelv révén már szerzett bizonyos ismereteket, tapasztalatokat és kommunikációs készségeket. Ezáltal az anyanyelv bizonyos mértékig mindig jelen van a tanuló tudatában, az idegen nyelv tanulása nagymértékben anyanyelvi alapokon történik. Ezt a nézetet bizonyítja többek között Sajavaara és Lehtonen (1986) kutatása is, amely arra enged következtetni, hogy még az idegen nyelven jól formált és a szándékoltnak megfelelő jelentések kifejezésére teljes mértékben alkalmas megnyilatkozások hátterében is ott van az anyanyelv a hosszabb feldolgozási idő formájában, amit az anyanyelvi és célnyelvi formák, szerkezetek és jelentések összevetése és annak időigényessége okoz. A második nyelv tanulása arra készteti a tanulót, hogy bepillantást nyerjen a tudatában állandóan jelenlevő anyanyelv működésébe, illetve a nyelv természetébe általában, majd az ily módon nyert ismereteket az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítsa. Természetesen az anyanyelv tartalmának, szerkezeteinek transzferálása mellett az anyanyelv tanulásának folyamán szerzett tapasztalatok, tanulási stratégiák, technikák és a különböző folyamatok transzferálása is lehetséges az idegen nyelv tanulása során (Carson Kuehn, 1994). A nyelvhasználat kommunikációs helyzetekben való megismeréséhez az anyanyelv is hozzájárul nyelvhasználati minták biztosításával, bár a tanulók az anyanyelv segítő hatását ezen a téren gyakran túlértékelik, feltételezve, hogy a kultúra és a társas nyelvi érintkezés szabályai univerzálisak. Végül az anyanyelvi tapasztalatok befolyásolhatják akár a tanuló nyelvekhez és kultúrához való

12 12 viszonyulását (Stern, 1992), azaz az anyanyelv sokrétű hatásával kell számolnunk a nyelvtanulás különböző aspektusainak tanulmányozása során. A tanuló első nyelvének jelenléte emellett jelentésközvetítő szerepe miatt is jelentős hatással bír. Vannak nézetek, melyek szerint a Saussure által megfogalmazott jelölő és jelölt, azaz a hangkép és a fogalom közötti kapcsolat az anyanyelvi jelben a legszorosabb (Budai, 2006). Az anyanyelvi jelölő és az idegen nyelvi jelölő közötti kapcsolat ugyan szoros lehet (különböző pszichológiai, pszicholingvisztikai vagy tanítási folyamatok eredményeképpen), de az idegen nyelvi jelölő és a valóság (a fogalom) közötti kapcsolat gyengébb, és csak a nyelvtudás tökéletesedésével, az idegen nyelvi kompetencia javulásával van egyre kevésbé szükség az anyanyelv közvetítő szerepére (Kroll, 1993; Kroll Stewart, 1994; Heredia, 1996). Az anyanyelv idegen nyelvre gyakorolt hatása hosszú idők óta foglalkoztatta a nyelvekkel és elsősorban a nyelvtanulással, nyelvtanítással foglalkozókat. Amióta nyelvtanulás létezik, a leggyakrabban feltett kérdések egyike az, hogy az anyanyelvi tudás miként befolyásolja a második vagy idegen nyelv elsajátítását, megtanulását. Máig elfogadott nézet, hogy az elsőként elsajátított nyelv hatással van a később elsajátítani vagy megtanulni kívánt nyelvekre (Krashen, 1981; Hatch, 1981; Skehan, 1989; White, 1989; Gass Selinker, 1994; Sharwood-Smith, 1994; Lightbown Spada, 1999; Odlin, 2003). Az évszázadok során és elsősorban az elmúlt néhány évtizedben csupán e hatás mértékéről és jelentőségéről, pozitív vagy negatív jellegéről vallott elképzelések váltották egymást a kizárólagosságtól a teljes tagadásig, és számos kutatás született az anyanyelv hatásának bizonyítására, illetve e hatás létezésének cáfolatára. Ma már senki nem kérdőjelezi meg az anyanyelv második nyelvre gyakorolt hatásának meglétét, az e hatásról vallott nézetek azonban óriási változásokon mentek át. Az 50-es, 60-as évek behaviorista felfogása, mely szerint az anyanyelv gátló tényező, és a létrejövő negatív transzfer vagy interferencia forrása, átalakult, és az anyanyelvet többen (pl. Sridhar, 1981) az idegen nyelvről alkotott tanulói hipotézisek felállítási alapjának, illetve a nehézségek áthidalására alkalmazott stratégiák kiindulópontjának (Taylor, 1975; McLaughlin, 1978; Corder, 1981; Krashen, 1981; Faerch Kasper, 1980, 1983) tekintik. Az anyanyelv kiküszöbölését (direkt módszer), majd az anyanyelv negatív hatására való koncentrálást (audio-lingvális módszer, kontrasztív nyelvi elemzés) felváltotta a pozitív hatás hangsúlyozása, mely szerint az anyanyelv szabályai a

13 13 hipotézistesztelés és ezáltal a célnyelvi fejlődés elősegítőivé váltak. A további kutatások pedig már nemcsak az anyanyelv szerkezeteire való támaszkodás előnyeit tették vizsgálat tárgyává, hanem az anyanyelv egyéb aspektusait, az anyanyelvhez kötődő tanulási stratégiákat, a nyelvben is tükröződő kultúrát és más tapasztalatokat is. Mindezen eredmények az anyanyelv gyakran hangsúlyozott, a két kódrendszer különbözőségére és hasonlóságára (Wode, 1976; James, 1980; Jackson, 1981; Zobl, 1983) visszavezethető negatív hatása mellett annak sokrétű pozitív befolyására is felhívják a figyelmet. A nyelvek közötti hasonlóságok és eltérések leírását célzó kontrasztív nyelvészet ma nem tartozik az alkalmazott nyelvtudomány legnépszerűbb ágai közé, hiszen számos kritika érte és eredeti, behaviorista nézetekhez, nyelvtanulási elméletekhez szorosan kapcsolódó értelmezése, a klasszikus kontrasztív nyelvi elemzésnek a XXI. század elején történő alkalmazása hitelét vesztette. Ugyanakkor az anyanyelv nyelvtanulásban betöltött szerepe továbbra is foglalkoztatja a kutatókat és többször is fellendülés volt tapasztalható a téma iránti érdeklődésben, teljes mértékben soha nem került a perifériára, [többek között Gass (1988), Harley (1995), valamint Schmitt McCarthy (1998) hangsúlyozza az anyanyelvi hatások fontosságát] kontrasztív témájú kutatások továbbra is folynak. Egyes kutatók szerint a nyelvek összehasonlításának alapgondolata helytálló (Sajavaara, 1981), a nyelvek közötti hatások (cross linguistic influence) vizsgálata és a tanári gyakorlatban folyamatosan jelenlévő hibaelemzési eljárás a kontrasztív (összehasonlító) megállapításokat nem nélkülözheti, bár a cross linguistic influence irányzata a hangsúlyt a nyelvek összehasonlításáról a két nyelv különbsége által a nyelvelsajátításra gyakorolt hatás vizsgálatára, illetve e hatás más tényezőkkel való kölcsönhatására helyezte át. Az összehasonlításból származó egyezések, különbségek és részleges eltérések segítségül hívása tehát a ma kutatásaiban diagnosztikai funkciót tölt be, és nem szisztematikus nyelvi összehasonlítást képvisel. Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy a nyelvtanulásban az anyanyelvi hatásokon kívül, illetve azokkal kölcsönhatásban más tényezők is működnek, univerzális jellemzők, illetve a célnyelv specifikus tulajdonságai is befolyásolják a nyelvtanulás folyamatát (Odlin, 1989; McLaughlin, 1990; Kilborn, 1994; Ellis, 1997). E jellemzők befolyásának mértéke pedig szintén számos (tanítási, egyéni, társadalmi, nyelvi, pszichológiai, pszicholingvisztikai meghatározottságú) tényezőtől függ. A fent említett

14 14 tényezők együttes vizsgálata, a pontos viszonyrendszer meghatározása éppen ezért nehezen kivitelezhető. Közülük azonban az anyanyelvi hatások vizsgálata és a hibaelemzési vizsgálatokban alkalmazható kontrasztív elemzés méltatlanul háttérbe szorult a mai mindennapi nyelvpedagógiai gyakorlatban és alkalmazott nyelvészeti szakirodalomban, a téma iránti érdeklődés intenzitása alábbhagyott az elmúlt időszakban. Mivel a konkrét kontrasztív vizsgálatok és hibaelemzések háttérbe szorultak, a jelen dolgozat hivatkozásai sokszor a korábbi szakirodalmat idézik, tekintve hogy ezekről a kérdésekről az utóbbi években kevés irodalom született. Pedig az anyanyelvi hatások vizsgálatának során a nyelvek közötti eltérések és egyezések figyelembevétele számos, a tanulói performanciára és a célnyelvi megnyilatkozásokat létrehozó mögöttes folyamatok feltételezett természetére vonatkozó értékes megállapításhoz járulhat hozzá, különösen a magyarországi nyelvtanulási viszonyokat erősen jellemző formális idegennyelv-tanulási környezetben, amely eltér a más környezetben zajló nyelvelsajátítási modellektől (ahol az univerzális és célnyelven belüli hatások, illetve az anyanyelvi faktor más viszonyban, más jellegű kölcsönhatásban állnak) (vö. Richards 1974; Marton 1980, 1986 és Krashen 1981). A lexika területének vizsgálatát számos tényező indokolja, közülük az egyik a téma kontrasztív vizsgálatának korlátozott voltából ered. Összehasonlítva a grammatika és fonetika egyes területeit, szerkezeteit középpontba állító tanulmányok óriási számát a lexikai vonatkozású kutatások mennyiségi jellemzőivel, szembetűnő az aránytalanság. A kontrasztív elemzések újraéledését fémjelző Fisiak által 1984-ben szerkesztett Contrastive Linguistics: Prospects and Problems című kötet első részében fellelhető 21 tanulmány egyike sem érinti például a szókincs vizsgálatát, a később kiadott második Further Insights into Contrastive Analysis (1990) című kötet 37 tanulmánya közül pedig csupán három foglalkozik a témával valamilyen szempontból. Annak ellenére, hogy az utóbbi években a szókincs vizsgálata (vocabulary studies) fellendült (ld. a Meara által fentartott VARGA honlapot), ezek a kutatások nem a szókincs elsajátításának anyanyelvi hatásaival foglalkoznak. A lexika, a szókincs kutatására, az anyanyelv e területen kifejtett hatásának vizsgálatára azonban érdemes időt, energiát és figyelmet fordítani, mert ugyan a grammatikai hibák viszonylag hosszú távon megmaradnak, és könnyen fosszilizálódnak (Selinker, 1974), a fonetikai hibáktól a tanuló talán soha nem szabadul, de a lexikai hibák, instabilitások a szókincs bővülésével (amely a

15 15 grammatikával és a fonetikával szemben szinte végtelen), az idegen nyelvi fejlődéssel felerősödhetnek és gyakran félreértésekhez vezetnek. A tanulmány támaszkodik a témában fellelhető szakirodalomra, és törekszik a szerzőik által feldolgozott tudásanyag szintézisére, egyben a magyar és angol nyelvre vonatkozó hasonló témájú és tartalmú, korlátozott számú kutatásokhoz hozzáadva igyekszik az anyanyelv szókincsre gyakorolt hatásával kapcsolatban megfogalmazott ismereteket gazdagítani és bizonyítani, hogy az anyanyelvi hatások kutatásának még a XXI. században is van létjogosultsága.

16 16 1. A TANULMÁNY CÉLJA Elfogadott nézet, hogy az anyanyelv hatása, az előzetes ismeretek befolyásolják az idegen nyelvek tanulásának folyamatát és sikerességét (Krashen, 1981; Hatch, 1981; Skehan, 1989; White, 1989; Gass Selinker, 1994; Sharwood-Smith, 1994; Lightbown Spada, 1999; Odlin, 2003; Budai, 2006). A jelen dolgozat célja további ismereteket nyújtani az anyanyelv hatásáról, az anyanyelv és célnyelv kapcsolatáról illetve kölcsönhatásáról azáltal, hogy a magyar anyanyelvű tanulók angol nyelvi performanciájában felbukkanó, elsősorban hibák formájában manifesztálódó anyanyelvi hatást vizsgálja, elemzi és feltárja, illetve részletesen magyarázza annak okait a szókincs, a lexika területén. Az anyanyelvi hatást illetően három kérdés fogalmazható meg: 1. Melyek az előzetes tudás azon elemei (a lexika szemantikai vonatkozásában), amelyek hatást gyakorolnak a tanulási folyamatra? 2. Az előzetes tudás ezen elemei miért, milyen formában lépnek működésbe? 3. Az előzetes tudás ezen elemei mikor, milyen feltételek érvényesülése esetén lépnek működésbe? A dolgozat célja az első kérdés megválaszolása a hibaelemzés mint eljárás segítségül hívásával, illetve a második kérdés megválaszolása a hibaelemzési eljárás eredményeinek felhasználásával, további tanulmányozásával. Mivel a kézzelfogható produktum vizsgálatából csupán következtetni lehet a lezajló folyamatokra, pontos válasz csak további vizsgálatok és kísérletek elvégzésével adható, azaz a vizsgálatban e kérdés megválaszolása feltételezésekre épül a mentális folyamatokhoz való közvetlen hozzáférés lehetetlensége miatt. A harmadik kérdés megválaszolására részben terjedelmi, részben technikai okok következtében nem adódott lehetőség. A folyamatokat befolyásoló egyéb tényezők és kölcsönhatásaik feltárásához további adatok szükségesek, melyekhez nem állt rendelkezésre elegendő forrás. A jelen értekezés fókuszpontjában tehát az anyanyelvi hatásokról képet adó hibaelemzési eljárás, a tanulók performanciájában megjelenő célnyelvi normáktól eltérő

17 17 devianciák számba vétele, vizsgálata áll. A fenti kérdések alapján a vizsgálatok a következő hipotézisek ellenőrzésére szolgálnak: 1. A szókincs területén is számolnunk kell anyanyelvi hatásokkal. Bizonyos eltérések és egyezések tekintetében az anyanyelv erősebb vagy gyengébb hatása érvényesül, amire a hibák számából lehet következtetni. 2. A szókincs kevésbé szisztematikus volta ellenére is lehetőség van általános megállapítások megfogalmazására. A hibák száma rámutat a problémás típusokra. 3. A tanuló anyanyelve szolgáltat kulcsot a célnyelvi jelentésekhez. A két eltérő nyelv esetében a szemantikai hasonlóságok feltételezése vezet hibák megjelenéséhez. 4. A lexiko-szemantikai hibák tanulói performanciában való megjelenése a mentális lexikon sajátos szerveződésével magyarázható, amely a formális, iskolai nyelvtanulási környezet hatásaként jön létre, és a nem fluens nyelvhasználót jellemzi. 5. Az interlingvális hibák létrejöttét a tanulói tudatban megjelenő célnyelvi fogalmi reprezentációk hiányossága, a szemantikai ismeretek tökéletlensége okozza.

18 18 2. A TANULMÁNY TÁRGYA: A MAGYAR ANYANYELV ANGOL NYELVI SZÓKINCSRE GYAKOROLT HIBÁKBAN MANIFESZTÁLÓDÓ HATÁSA A NYELVTANULÁS FOLYAMATÁBAN AZ ANYANYELV HATÁSA ÉS A HIBA Az anyanyelv szerepe az idegennyelv-oktatás történetében Az anyanyelv beépítése a tanítási-tanulási folyamatba vagy kizárása abból, illetve ehhez kapcsolódóan a fordítás mértéke és szerepe a nyelvtanítás számos olyan dilemmáinak egyike, mint a tudatosság és az ösztönösség mértéke; a nyelvi elemek izoláltsága és egészlegessége; a nyelvi tartalom (kiejtés, szókincs, nyelvtan és nyelvhasználat) mértékének és tanítási módjának kérdése; induktív vagy deduktív nyelvtanítás; a készségek tanításának arányai; a tanári irányítás, kontroll mértéke és a frontális munka tanórai aránya; illetve a hibajavítás mértéke, valamint az értékelés gyakorisága (Bárdos, 1993: 69-73). Ezek a dilemmák az idegennyelv-tanításon belül úgy tűnik, függetlenek a paradigmaváltásoktól, mindig központi szerepet játszanak, és közülük az egyik legtöbbet kutatott kérdés az anyanyelv hatása A fordítás és a nyelvek összehasonlítása a nyelvtanításban Az anyanyelv vagy ahogy sokan nevezik az első nyelv szerepét az idegen, második vagy célnyelv tanulásában a különböző nyelvtanítási módszerek intuitív vagy tudományos alapokon, tudományos elméletekhez kötve más és más módon értékelik. (Az elnevezések a tanulási környezetre és folyamatra utalnak, ahol az idegen nyelv elsősorban a nyelvtanulás, a második nyelv pedig a nyelvelsajátítás fogalmához kapcsolódik.) A fordítás már az ókori birodalmakban is fontos szerepet játszott, és nem veszítette el társadalmi jelentőséget a későbbi korszakokban sem. A középkorban gyakran foglalkoztak a fordítás nehézségeivel, és ezzel együtt a latin és az anyanyelv szembeállításával, a szövegmagyarázatok kontrasztív megjegyzéseket tartalmaztak. A XVII. század elejére felerősödött a nyelvtanítás egybevető jellege, amit az tett lehetővé, hogy a klasszikus nyelvekkel szemben megerősödtek és teret hódítottak a helyi nyelvek. Jellemző volt a dupla fordítás alkalmazása, amely a szöveg anyanyelvre, majd az anyanyelvről ismét a célnyelvre történő fordítását jelentette. A végeredményt végül

19 19 összehasonlították az eredetivel, és elemezték a hibákat. A fordítás egy újabb változata volt a sorok közötti fordítás, amely szóról szóra történő fordítást jelentett, és számos korabeli nyelvtanár élt e technika adta lehetőséggel, köztük Dumarsais (1722), aki szerint a nyelv szelleme az interlineáris egybevetéssel bontható ki leginkább (Bárdos, 1993: 21). Az első jelentős irányzatban, a nyelvtani-fordító módszerben, amely a XVIII. század végén és a XIX. század elején alakult ki, fontos szerepet játszott az anyanyelv, a legjellemzőbb gyakorlat a kétirányú fordítás volt, amely arra a feltételezésre épült, hogy a célnyelv minden megnyilatkozásának megvan az anyanyelvi megfelelője, így az anyanyelv és a célnyelv módszeres egybevetése nélkülözhetetlen volt. Az egybevetés során arra is fény derült, hogy a nyelvek között eltérések vannak, ami a nyelvek közötti hasonlóságok és ez eltérések rendszerbe foglalását vonta maga után, és mivel egyre több szabály és kivétel halmozódott fel a diák tudatában, egyre kevésbé volt hajlamos elhagyni anyanyelvét. A ma már talán kisebb hatásúnak tekinthető módszerek is támaszkodtak fordítás formájában az anyanyelvre. Az intenzív módszerben a célnyelvi mondat anyanyelvre történő fordítása elsősorban az ismétlő szakaszba épült be, a pszichologizáló módszerek közül a tanácskozó módszer élt a fordítás nyújtotta lehetőségekkel, amely a nyelvek összehasonlítását nem nélkülözhette Az anyanyelv és a célnyelv szerkezeteinek egybevetése Más módszerekben az anyanyelv és a célnyelv összehasonlítása konkrét nyelvelsajátítási elméletekhez kötötten, a fordítástól függetlenül kapott szerepet. A 60-as években megjelent irányzat (az audio-lingvális módszer) a pszichológiából ismert behaviorizmust vette alapul, és a nyelvtanulást más tanulási és viselkedési formák közé sorolta. A nyelvelsajátítás behaviorista modelljének hívei szerint a nyelvtanulás ugyanúgy, mint más tanulási formák, a stimulusra adott válasz megerősítésével jön létre. Nézetük szerint az anyanyelv már egyfajta rögzült viselkedésforma, amely szokásokból áll, és a régi, már meglevő szokások bizonyos mértékben gátolják az új szokások kialakulását. Ebből következően az anyanyelv

20 20 interferál az idegen nyelvvel, ezért a két nyelv közötti különbségek hibákhoz vezetnek, olyan hibákhoz, melyek megjelenése előre megjósolható (és amelyeket meg kell különböztetnünk a véletlenszerű hibáktól, nyelvbotlásoktól). A két nyelv különbségeire visszavezethető hibákat nemkívánatosnak tartották, kiküszöbölésüket a két nyelv szisztematikus nyelvészeti egybevetésére alapozva igyekeztek megvalósítani. Az anyanyelv hatását ily módon negatívnak tekintették, a pozitív befolyást nem vették figyelembe. A fent említett nyelvészeti és pszichológiai elveket a tanítási-tanulási folyamatban úgy valósították meg, hogy mind a kiindulási anyag, mind a gyakorlás célnyelven folyt erős ellenőrzés, drillezés kíséretében, így az anyanyelvi transzfer és a hiba megjelenésére lehetőség sem adódott. A következő lépést jelentő kognitív nyelvtanítási módszer feltételezése szerint a nyelvtanulás az adathalmazból kikövetkeztetett, feltételezett szabályok felállításának, majd a szabályokra vonatkozó hipotézisek ellenőrzésének folyamata, amelyben a végső cél a helyes szabályok megtalálása és alkalmazása. Ebben a felfogásban az anyanyelv úgy szerepel, mint az első hipotézisek felállításának alapja, amely a nyelvek adott szinten való egyezése esetén közvetlenül alkalmazható szabályt eredményez, a szerkezetek eltérése esetén pedig a hipotézis további módosításának alapjául szolgál. A nyelvek összehasonlítása az audio-lingvális módszerhez hasonlóan szerepet játszik [Kühlwein megfogalmazása szerint: Paralell to the extent to which the pendulum in language pedagogy is swinging towards more cognitive procedures, the immediate use made of contrastive linguistics in foreign language teaching methodology is increasing (Kühlwein, 1984: 323).] azzal a különbséggel, hogy a transzferben rejlő pozitív lehetőségeket a módszer igyekszik kiaknázni, hiszen a közös, univerzális elemeket nem kell tanítani és tanulni, csak az eltérésekre kell a tanárnak felhívni a tanuló figyelmét, a tanulónak ezekre az elemekre kell nagyobb energiát fordítania Az anyanyelv szemantizáló szerepe Gouin módszere, amely az 1800-as évek végén látott napvilágot, szintén támaszkodott az anyanyelvre. Cselekvéssorainak feldolgozásakor az első nyelv kontextusteremtő, jelentésközvetítő, szemantizáló szerepet kapott. Ezzel Gouin előfutárává vált azon metodikusoknak és alkalmazott nyelvészeknek, akik ma is úgy vélik, és kutatásaikkal bizonyítják, hogy a nyelvtanuló az anyanyelvén keresztül, azon átszűrve fogja fel az

AZ ANGOL-MAGYAR LEXIKAI KONTRASZTOK KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ INTERLINGVÁLIS HIBÁK ÉS ELEMZÉSÜK. című PhD értekezés tézisei.

AZ ANGOL-MAGYAR LEXIKAI KONTRASZTOK KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ INTERLINGVÁLIS HIBÁK ÉS ELEMZÉSÜK. című PhD értekezés tézisei. AZ ANGOL-MAGYAR LEXIKAI KONTRASZTOK KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ INTERLINGVÁLIS HIBÁK ÉS ELEMZÉSÜK című PhD értekezés tézisei Írta: Biró Anett Témavezető: Dr. Budai László Pannon Egyetem Interdiszciplináris

Részletesebben

Idegennyelvi nyelvpedagógia 1. Az anyanyelv szerepe az idegen nyelvek tanulásában és tanításában

Idegennyelvi nyelvpedagógia 1. Az anyanyelv szerepe az idegen nyelvek tanulásában és tanításában Idegennyelvi nyelvpedagógia 1. Az anyanyelv szerepe az idegen nyelvek tanulásában és tanításában Kulcsfogalmak és témák Kontrasztív nyelvészeti alapismeretek Hibaelemzés (hiba vagy tévesztés; módszerek)

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

KONTRASZTÍV LEXIKAI SZEMANTIKA AZ IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSÁBAN, TANULÁSÁBAN

KONTRASZTÍV LEXIKAI SZEMANTIKA AZ IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSÁBAN, TANULÁSÁBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, III. évfolyam, I. szám, (2008) pp. 15-28. KONTRASZTÍV LEXIKAI SZEMANTIKA AZ IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSÁBAN, TANULÁSÁBAN B író A nett Pannon Egyetem, IOK Nyelvi

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Az önszabályozó tanulás megalapozása. Nahalka István ny. egyetemi docens

Az önszabályozó tanulás megalapozása. Nahalka István ny. egyetemi docens Az önszabályozó tanulás megalapozása Nahalka István ny. egyetemi docens nahalkai@gmail.com A tanulásról I. Hagyományosan a tanulást ismeretek és képességek elsajátításaként, átvételeként értelmezzük A

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Csizér Kata, Kontra Edit és Piniel Katalin ELTE OTKA K105095 Egyéni különbségek az idegennyelv-tanulásban

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu 2 kultúra Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet - 'Elmélet és kísérlet a nyelvészetben' Budapest, 2014. február 25 agenda: mit csinálunk? mit veszünk

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap

SZEMLE. Szemle 89. Cambridge University Press, Cambridge, 2012. 297 lap Szemle 89 SZEMLE Kertész, András Rákosi, Csilla, Data and Evidence in Linguistics (A Plausible Argumentation Model) [Adatok és evidencia a nyelvészetben (Egy plauzibilis argumentációs modell)] Cambridge

Részletesebben

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1

KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 KISVÁLLALATOK KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI NEMZETKÖZI ÜZLETI TÁRGYALÁSOK TÜKRÉBEN SZŐKE JÚLIA 1 Összefoglalás A kommunikáció, ezen belül is a vállalati kommunikáció kutatása a társadalomtudományok egyik

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Méréselmélet MI BSc 1

Méréselmélet MI BSc 1 Mérés és s modellezés 2008.02.15. 1 Méréselmélet - bevezetés a mérnöki problémamegoldás menete 1. A probléma kitűzése 2. A hipotézis felállítása 3. Kísérlettervezés 4. Megfigyelések elvégzése 5. Adatok

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

A kutatótanári programtervek hasznosulása az intézményben, a köznevelésben II. ÉletPÁLYAutak konferencia Budapest, ELTE TTK november 14.

A kutatótanári programtervek hasznosulása az intézményben, a köznevelésben II. ÉletPÁLYAutak konferencia Budapest, ELTE TTK november 14. A kutatótanári programtervek hasznosulása az intézményben, a köznevelésben II. ÉletPÁLYAutak konferencia Budapest, ELTE TTK 2015. november 14. Dr. Várkuti Anna biológiatanár Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata. Fõszerkesztõ: Szépe György

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata. Fõszerkesztõ: Szépe György 1 Modern Nyelvoktatás A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata Fõszerkesztõ: Szépe György tartalom Szépe György: Szerkesztõi levél 3 Budai László: Lehet-e új életet lehelni

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében Bera József Témavezető: Pokorádi László CSc. Biztonságtudományi Doktori

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére

A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának fejlődésére DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Írta: Várkuti Anna Témavezető: dr. Göncz Lajos Pannon Egyetem Nyelvtudományi

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás 1. Általános kérdések 1. Általános kérdések általános ütem 1. Általános kérdések általános ütem univerzális jellegű 1. Általános kérdések általános ütem univerzális

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II.

Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal II. 1. 10.03. Bevezető, követelmények, tanmenet I. A didaktika fogalma, tárgya, alapfogalmai, kapcsolata más tudományokkal 2. 10.10. II. Az oktatáselmélet kialakulása - történelmi előzmények (1) Őskor: primitív

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

SZAKKÉPZ. Dr. Krisztián Béla PhD PTE FEEK Dr. Magyar Miklós KECSVMPFK. SZAKKÉPZÉSI KUTATÁSOK A JÖVŐÉRT Budapest, szeptember

SZAKKÉPZ. Dr. Krisztián Béla PhD PTE FEEK Dr. Magyar Miklós KECSVMPFK. SZAKKÉPZÉSI KUTATÁSOK A JÖVŐÉRT Budapest, szeptember SZAKKÉPZÉSI KUTATÁSOK A JÖVŐÉRT Budapest, 2007. szeptember 27-28. Dr. Krisztián Béla PhD PTE FEEK Dr. Magyar Miklós KECSVMPFK KOMPETENCIA ÉS S KOCKÁZAT A SZAKKÉPZ PZÉSBEN Krisztián-Magyar 2007.09.27-28.

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

Diagnózistól a megoldásig

Diagnózistól a megoldásig Referenciáink: Diagnózistól a megoldásig Sokrétű tudással és tapasztalattal rendelkező szakemberek munkáját hangoljuk össze annak érdekében, hogy a vezetőfejlesztés területén a lehető legnagyobb hatékonysággal

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Képességfejlesztés EMLÉKEZTETŐ:

Képességfejlesztés EMLÉKEZTETŐ: Képességfejlesztés EMLÉKEZTETŐ: A személyiségfejlesztéssel kapcsolatban Nagy József a személyiség három általános kompetenciájának (alapkompetencia) és egy speciális (felhasználói) kompetenciának egymást

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Csapó Benő http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18.

A nyelv modularizálódó hálógrammatikája. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18. A nyelv modularizálódó hálógrammatikája Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 18. Saussure: belső külső nyelvészeti vizsgálódás A kognitív nyelv mint zárt rendszer Chomsky:

Részletesebben

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI

NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI NYELVISMERET, NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS HARMADIK NYELV A nyelvi és motivációs felmérés néhány tanulsága a BGE turizmus - vendéglátás szakos I. évfolyamos hallgatók leggyengébb csoportjában Fűköh Borbála

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap EGYÜTTHALADÓ migráns gyermekek az iskolában TARTALOMALAPÚ NYELVOKTATÁSI SEGÉDANYAG MIGRÁNS GYERMEKEK ÉS PEDAGÓGUSAIK SZÁMÁRA Európai Integrációs Alap A program résztvevői Miskolci Egyetem Magyar Nyelv-

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

Szocio- lingvisztikai alapismeretek

Szocio- lingvisztikai alapismeretek Szocio- lingvisztikai alapismeretek 10. A szociolingvisztika kialakulásának okai Hagyományos nyelvészet: A nyelv társadalmi normák strukturált halmaza (invariáns, homogén) Noam Chomsky: A nyelvelmélet

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

Mérés és modellezés 1

Mérés és modellezés 1 Mérés és modellezés 1 Mérés és modellezés A mérnöki tevékenység alapeleme a mérés. A mérés célja valamely jelenség megismerése, vizsgálata. A mérés tervszerűen végzett tevékenység: azaz rögzíteni kell

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy

Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mondd meg, mit hallasz, és megmondom, ki vagy Mády Katalin MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. április 25. Mády (mady.katalin@nytud.hu) Mmmh ém kv 2013. április 25. 1 / 16 Nyelvi innova cio Lehet Nyugatina

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Kognitív megközelítés

Kognitív megközelítés Kognitív megközelítés Kognitív megközelítés Tanulóképe: A gyerekek magas szintű képességekkel rendelkeznek. A gyerekek hogyan : manipulálják, monitorálják az információt, és milyen stratégiákat alkalmaznak.

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok

Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Nyelv és szakma - nemzetközi kitekintés és a hazai tapasztalatok Egy nyelvet beszélünk? Öveges Enikő 2011. november 21. 1 Kitekintés legalább egy idegen nyelv kötelező 18 éves korig (pl. Bulgária, Csehország:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben