VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 J^&P- (M-L-. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Ostrom utca szám alatti Irodaházának nyílászáró csere és homlokzat felújítás kiviteli munkái tárgyában amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u ; a Hatóság államháztartási egyedi azonosítója: ; adószáma: , pénzforgalmi számla száma: ; képviseli: dr. Harka Péter beszerzési üzemeltetési és vagyonkezelési főosztályvezető, valamint Sorbán János gazdasági igazgató - a továbbiakban: Megrendelő) és a Grabarics Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.; cégjegyzékszáma; , adószáma: , pénzforgalmi számla száma: [Raiffeisen Bank Zrt.]; képviselője: Karács László, ügyvezető - a továbbiakban: a Vállalkozó) együttesen Felek között, az alábbiakban részletezett feltételekkel: 1. A Szerződés tárgya Jelen szerződés tárgya a Kiviteli Tervben meghatározott munkák elvégzése beleértve az engedélyek intézését, a felvonulást, levonulást, a levonulás utáni helyreállítást is a Vállalkozó által, amely az alábbiakban foglalható össze: a) Közvetlenül a Létesítményre vonatkozó munkálatok, a Megrendelő 1015 Budapest I., Ostrom u székházában (a továbbiakban: Létesítmény) a (nem építési engedély köteles, csak bejelentés köteles) nyílászárók cseréje és udvari homlokzat felújítása az ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki leírás és kiviteli tervek szerinti elvégzését az összes járulékos munkával együtt. b)a kiviteli munkák kiterjednek az udvari homlokzat a hőszigetelésére, nemes-vakolat készítésére, színezési és bádogozási munkákra, teljes rfyílászárócserére az udvari és utcai oldalon, valamint a bütü homlokzatok, oromfalak felújítási munkáira. A kiviteli költségek tartalmazzák a homlokzaton elhelyezett klímakészülékek áthelyezési költségeit az ehhez tartozó csövezési, kábelezési és gáz visszatöltési költségekkel együtt. c) A kivitelezéssel összefüggésben elvégzendő előkészítő és szervezési munkák, és a Létesítmény befejezését követően elvégzendő munkák (beleértve a felvonulás miatti esetleges helyreállítási munkákat). d)a Vállalkozó köteles elvégezni a beárazott kiviteli költségvetésben megjelölt feladatokat a szerződésben rögzítettek szerint, a Megrendelő írásban/építési naplóban megjelölt utasítása alapján az opcionális tételekben felsorolt feladatok közül a megjelölteket a szerződésben rögzítettek szerint, és az 5% tartalékkeret terhére az előre nem látható feladatokat a jóváhagyott vállalkozói ajánlat szerint a Megrendelő utasítása alapján. 2. A teljesítés helye, a szerződés hatálya 2.1. A Szerződés teljesítésének helye: A szerződés teljesítésének helye: Megrendelő Ostrom utca szám alatti székhelye. 1/13

2 2.2. A Szerződés időbeli hatálya A szerződés a Felek általi aláíráskor lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje az aláírástól számított 330 nap. 3. A megvalósítás általános feltételei 3.1. Alvállalkozók alkalmazása A Vállalkozó a kivitelezés során a C" Mellékletben megjelölt Alvállalkozó(ka)t vonhatja be, figyelemmel a Kbt (2) bekezdésére A Vállalkozó az általa közvetlenül vállalt kötelezettségeken túlmenően az Alvállalkozó(k) tevékenységéért is közvetlen felelősséggel tartozik a Megrendelő felé, úgy mintha ezeket a tevékenységeket a Vállalkozó maga végezte volna A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni valamennyi olyan alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó (ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában. Az ajánlatban foglaltaktól eltérő alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember a Kbt (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint vonható be a teljesítésbe. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az Ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alatt. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Vállalkozó teljesítése nem ismerhető el Kiviteli pénzügyi-műszaki ütemterv A Vállalkozó által végzendő tevékenységek vázlatos ütemtervét a A" Melléklet (Megvalósítási ütemterv) rögzíti A Vállalkozó az ütemterv további bontását és véglegesítését és a Megrendelővel egyeztetett módon végzi el Építési Napló vezetése A Vállalkozó a munkaterület átvételekor a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet előírásai szerint Építési Naplót nyit, vezeti, és a munkák befejeztével lezárja azt. A Vállalkozó az Építési Naplóban rögzíti a munkálatok előre haladását A Helyszín átvétele és felmérése A kivitelezés megkezdésekor a Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint átadja a helyszínt a Vállalkozó részére azzal, hogy a munkaterület átadását megelőzően a munkaterületet érintő állapotfelmérésről szóló dokumentáció elkészítése a Vállalkozó feladata, amelyet a munkaterület átadásakor a Megrendelőnek át kell adnia A Vállalkozónak a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely a teljesítés során a Vállalkozó által okozott vagy az 2/13

3 érdekkörében felmerült károk megtérítésére szolgál. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységéből, illetve mulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során - a munka megkezdésétől (munkaterület átvételétől) a műszaki átadás-átvételi eljárás napjáig -, a tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben a Megrendelőnél, vagy a teljesítésével összefüggésben harmadik személyeknél keletkezett károkért teljes felelősséggel tartozik, mindez vonatkozik az alvállalkozói és munkavállalói által okozott károkra is. Az így keletkezett károkról haladéktalanul, de legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül jegyzőkönyvet kell felvenni. A fentieknek megfelelő károkozás esetén a Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítása terhére a károkat megtéríteni, de a Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa okozott kár azon részéért is, amit a felelősségbiztosítása esetleg nem fedez, illetve amire felelősségbiztosítása nem terjed ki. Megrendelő a Vállalkozó vagy a biztosítója által visszautasított kárigényt is érvényesíti. A felelősségbiztosítási kötvény másolatát (biztosítási ajánlat elfogadott példányát) a Megrendelő részére a szerződéskötéssel egyidejűleg, de legfeljebb 10 munkanapon belül át kell adni, az a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi ( F" Melléklet) A kivitelezés általános szabályai A Vállalkozó oly módon végzi el a munkálatokat a Kiviteli Terv szerint, hogy a Létesítmény a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben készüljön el az A" Mellékletben (Megvalósítási ütemterv) meghatározott ütemezéssel A Vállalkozó a kivitelezés során betartja az általános tűz- és munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai és vagyonvédelmi előírásokat, továbbá csak bejelentett munkavállalókat alkalmaz A Vállalkozó a munkavégzés során betartja a kivitelezéssel összefüggő por-szennyezésekre vonatkozó előírásokat, és a munkaterületen keletkezett szennyeződést, törmeléket, és hulladékot folyamatosan eltávolítja, a munkaterületet tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő a Vállalkozó költségére harmadik féllel elvégezteti A Vállalkozó a munkavégzés során betartja a kivitelezéssel összefüggő zaj- és rezgésszennyezésekre vonatkozó előírásokat - különös tekintettel arra, hogy a helyszín lakó- és irodai környezetben van A munkaterület közvetlen környezetében működő hivatalok, szervezetek illetve lakóépületek találhatók, melyek indokolatlan zavarásától Vállalkozó köteles tartózkodni.. A szolgáltatás teljesítése során esetlegesen felmerülő korlátozó körülményeket (és a megtenni szándékozott arányos és szükséges intézkedéseket) két nappal korábban írásban a Megrendelő felé jelezni szükséges A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során esetleg felmerülő viták (műszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a Létesítmény megvalósítását, nem adhatnak 3/13

4 alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket a szerződő Felek kivitelezés közben, vagy átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik Amennyiben - a Megrendelő által kezdeményezett - eltérések, ideértve az opcionális tételeket - válnak szükségessé, arra vonatkozóan a Vállalkozó javaslatot ad, amelynek a Megrendelő részéről történő elfogadását követően lehet a munkát elkezdeni A kiviteli tervdokumentációban és az elfogadott árajánlatban foglaltaktól eltérő műszaki megoldást a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes jóváhagyásával alkalmazhat A Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadásától számított, legkésőbb 5 napon belül elkezdeni, és a műszaki ütemezés szerint végezni. A műszaki ütemezéstől való harmincegy napos elmaradás szerződésszegésnek minősül, és a pont szerint kezelendő A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel, ÉMI tanúsítvánnyal rendelkező, I. osztályú minőségnek megfelelő anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, építhetők be, amelyek alkalmasságát a Vállalkozó szavatolja A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért az NMHH felelősséget nem vállal és költségeit nem viseli. A károk elhárítására a Vállalkozó saját nevére és felelősségére, a beruházásra vonatkozó építési- és felelősségbiztosítást köt, amelynek másolatát tartozik a szerződés aláírásával egyidőben, de legkésőbb 10 munkanapon belül az NMHH részére átadni Előzetesen bejelentett a Megrendelő igénye szerint a beépítésre tervezett anyagok, illetve termékek gyártmányismertetőjét, minőségi tanúsítványát, mintakollekcióját a Vállalkozó bemutatja. Csak a Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be A Vállalkozó az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzési lehetőségét biztosítja, az eltakarási időpontot 3 nappal megelőző írásbeli értesítéssel. Ha a Megrendelő ezen időszak alatt az ellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a szabványokban előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégzi és azok jegyzőkönyveit, bizonylatait a Megrendelő rendelkezésére bocsátja A kivitelezés speciális szabályai, tekintettel a működő irodaépületen belül történő munkavégzésre A Vállalkozó olyan felelős helyszíni munkahelyi irányítót bíz meg, akit a Megrendelő elfogad, és akit a Vállalkozó felhatalmazott, hogy helyette és nevében minden ügyben eljárjon. A Vállalkozó képviselője a munkálatok vonatkozásában teljes felelősséggel jár el, és nyilatkozik. A Vállalkozó képviselőjének kötelessége, hogy a helyszínen teljes körűen együttműködjön a Megrendelő képviselőjével Vállalkozó a kivitelezési munkákat folyamatosan végezheti, az alábbi feltételekkel: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság dolgozóinak munkáját zavaró kivitelezési munkákat elsősorban a hivatali üzemidőn kívül lehet végezni, ettől eltérő időpontban történő munkavégzés közös megegyezéssel végezhető, 4/13

5 egyéb időpontokban a kivitelező saját felelősségére, a vonatkozó előírásoknak megfelelően jár el." Az épületen belül munkát csak az a személy végezhet a Vállalkozó részéről, akit a szerződés F" mellékletében megjelölt illetve, akit a munkakezdés előtt egy munkanappal lejelentett a Megrendelő felé, és aki számára a belépési engedélyt a Megrendelő biztosítja Az épületen belül a Vállalkozó csak a Megrendelő kijelölt munkatársának a felügyeletében végezhet munkát Az udvaron a fal előtti sávban az alsó szinten az állványzatot úgy kell kialakítani, hogy az állványzat előtt a lehető legtöbb fal előtti parkolóhely használatra alkalmas módon megmaradjon. Az állványzat hálós lezárása adjon védelmet az ott parkoló gépkocsik számára Az udvaron az utca felőli udvari behajtó feletti állványzatot úgy kell elkészíteni, hogy a behajtó keresztmetszetét a felette levő állványzat alátámasztása ne szűkítse le. A konyha és a udvari hátsó bejáraton a közlekedést biztosítani kell az állványozás idején is A felvonó vagy gépi csörlő elhelyezését és az anyagszállítást úgy kell megoldani, hogy az udvari pakolóhelyekből legfeljebb két parkolóhelyet vegyen igénybe Az anyag- és szerszámtárolásra a parkoló mögötti zöldterület egy része vehető igénybe Konténer és mobil WC biztosítása a kivitelező feladata. A szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata Az anyagszállítás és rakodás megszervezése, a közterület foglalási engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata Az energiaellátás kiépítése a Vállalkozó feladata A Megrendelő az épület udvarán áram és vízvételezési lehetőséget biztosít a Vállalkozó számára A kivitelezéssel összefüggő munkálatok az irodai munkát nem akadályozhatják A nyílászáró-cserékkel összefüggésben az irodákban végzendő munkák során az irodában a külső faltól egy méterre fóliát kell kifeszíteni, és az irodát le kell választani a porral és szeméttel járó munkavégzés idejére. Az eszközöket meg kell védeni a portól és a mechanikai sérülésektől. Az átlagos méretű irodákban a nyílászáró cseréket egy alkalommal kell elvégezni. Az utólagos javításokra szintén egy alkalom áll rendelkezésre, lehetőleg a következő napon. A munkaterületet a munkavégzés után a kivitelező tisztán adja vissza Az irodai munkavégzés során a Megrendelő biztonsági felügyeletet biztosít a Vállalkozó számára. Ugyanabban az időben egy szinten csak az egyik szárny kijelölt helyiségeiben dolgozhat a kivitelező A nyílászáró-cseréknél az irodát belülről is érintő beépítési munkák csak hétvégén illetve a munkaidő után végezhetők. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti az elvárt módon a dokumentációban megjelölt követelményeknek megfelelően a nyílászárócseréket a 5/13

6 kivitelezés alatt, az Megrendelő a hibás teljesítésből adódó károk illetve a kárelhárítás ellentételezésének jogával él Öltözőt és irodát a Vállalkozó részére az Megrendelő nem biztosít A klímakészülékek áthelyezése esetén tekintetben kell venni a klímakészülékek folyamatos üzemeltetésének biztosítását, ahol ez igényként merül fel. Ezek a klímakészülékek csak a le és felszerelés időtartama alatt helyezhetők üzemen kívül a Megrendelővel egyeztetett időpontban Az udvari homlokzat felújításával egy időben a klímakészülékek csak hűtési időszakon kívül helyezhetők üzemen kívül. A hűtési időszakban a klímakészülékek működését folyamatosan biztosítani kell A klímakészülékek áthelyezése, a csövezések, kábelezések kiépítése a Vállalkozó feladata, a készülékeket a visszahelyezést követően Vállalkozónak rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell átadni Megrendelő részére. Vállalkozó a szerelési munkára a pontban meghatározottak szerint vállal garanciát. Az építés ideje alatt az építkezéssel összefüggő készülék meghibásodásokat a Vállalkozó köteles saját költségén elhárítani A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számítva a szigetelési munkálatokra, a nyílászáró csere munkálataira, valamint 60 hónap, a gépészeti szerelésekre vonatkozóan 24 hónap időtartamú teljes körű garanciát vállal. 4. Átadás-átvétel 4.1. Felajánlás Átadás-átvételre A Vállalkozó a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben elkészült Létesítményt legalább 15 (tizenöt) nappal korábban felajánlja a Megrendelő részére Átadásátvételre, aminek az időpontjára az A" Melléklettel (Megvalósítási ütemterv) összhangban tesz javaslatot Az Átadás-átvételt megelőzően a Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó jelenlétében megtekinti az elkészült Létesítményt, hogy a Kiviteli Tervnek való megfelelési nyilatkozataikat elkészítsék A Létesítmény Átadás-átvétele Az Átadás-átvételhez a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat nyújtja be a Megrendelőnek: a) az Építési Napló másolata, b) jótállási dokumentáció (garanciavállalás), c) megvalósítási dokumentáció, d) hulladéknyilvántartó lap, e) a Megrendelő műszaki ellenőrének igazolását a Létesítmény Kiviteli Terv szerinti elkészültéről, f) további, jogszabályokban előírt vagy a Felek által egyeztetett dokumentumot. 6/13

7 4.2.2 A Megrendelő a fenti pontokban meghatározott követelmények maradéktalan teljesülése esetén átveszi a Létesítményt a Vállalkozótól, aminek a tényét a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. 5. Vállalkozási díj, számlázás 5.1. Az elszámolás alapját képező (tartalékkerettel megnövel) összesített Vállalkozási díj): ,- Ft + Áfa, azaz nettó száznegyvenhatmillió-négyezer-ötszázhetvenkilenc Forint + Áfa (ajánlat szerint). amelyből a) nettó ,- Forint + Áfa az ajánlat alapját képező műszaki leírás tartalmán alapuló, az árazott költségvetésben részletezett feladatok elvégzését is tartalmazó átalányár b) nettó ,- Forint + Áfa az ajánlat alapját képező műszaki leírás tartalmán alapuló, a Megrendelő írásbeli intézkedésére az árazott költségvetésben részletezett opcionális feladatok elvégzését tartalmazó tételes elszámolás szerinti vállalási ár c) nettó ,- Forint + Áfa az előre nem látható feladatokra 5 % tartalékkeret amelynek terhére - a Megrendelő írásbeli intézkedésére - a ténylegesen elvégzett a tervben és költségvetési kiírásban nem szerepeltetett a kivitelezés közben szükségessé váló és annak befejezéséhez elengedhetetlenül szükséges pótmunkák - megrendelői - igazolása alapján, tételesen, a végszámlában számolhatók el, ha a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt az kiviteli tervben foglalt kivitelezés a fenti egyösszegű átalányáron nem teljesíthető. A tartalékkeret terhére a Vállalkozó kizárólag előzetes írásbeli jelzés alapján és a Megrendelő kifejezett írásbeli jóváhagyása alapján végezhető munka, kizárólag a vállalkozói ajánlatban foglalt egységárakon. Amennyiben a Vállalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalmat meghaladóan előzetes írásbeli jelzés vagy a Megrendelő kifejezett írásbeli jóváhagyása nélkül végez munkát, úgy az elvégzett munka tekintetében a tartalékkeret terhére díjigény nem érvényesíthető. A vállalkozás teljesítésével összefüggő egységárakat a Vállalkozó ajánlata tartalmazza A Vállalkozó a Létesítmény sikeres Átadás-átvételét igazoló, a Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás alapján jogosult számla benyújtására, illetve az adott munkarész tekintetében eredményes műszaki átadás-átvételt követően. Részszámlázásra jelen szerződés 5.4 pontja szerint van lehetőség. A Felek által jóváhagyott Megvalósítási ütemterv jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi ( A" Melléklet). A Megvalósítási ütemterv ( A" Melléklet) határozza meg a munkák ütemezését Az elkészült munkáról Felek közösen teljesítésigazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a költségvetéstől való esetleges eltérést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja. 7/13

8 5.4. A Vállalkozó a Megvalósítási ütemtervnek megfelelő ütemezéssel jogosult (rész)számlát benyújtani, az alábbiak szerint. Részszámla benyújtására négy alkalommal kerülhet sor a kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt legalább 25%, 50%, 75 % illetve 100 %-os, azaz legalább Huszonöt, Ötven Hetvenöt illetve Száz Százalékos készültségi fokának megléte esetén, a vállalkozási díj 25% azaz Huszonöt százalékának mértékében Vállalkozó az őt megillető teljes vállalkozási díj összegéből a Kbt (1) bekezdésében foglalt feltételekkel, legfeljebb az abban meghatározott mértékű összegről, jelen szerződés hatályba lépésétől az építési terület átadását megelőző 5. napig előlegszámla benyújtására jogosult, az előleg összegével azonos összegű előleg-visszafizetési bankgarancia vagy más, az ajánlattételi dokumentációban meghatározott biztosíték ellenében, mely összeget Megrendelő legkésőbb az építési terület átadását követő 15 napon belül átutalja Vállalkozó részére Amennyiben Vállalkozó az 5.5 pont alapján előlegszámlát nyújt be, úgy a végszámlát az előleg összegével csökkentett összegről nyújthatja be Megrendelőnek A számlákat az E" Mellékletben (Számlák formai követelményei) rögzítettek szerint kell benyújtani Megrendelő a vállalkozási díjrészleteket a Kbt (1) - (3) bekezdése, illetőleg a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet ai alapján utalja át Vállalkozónak. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 9.5. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 6. Szerződésszegés és következményei 6.1. Késedelmi és hibás teljesítési kötbér Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatos kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti és ennek következtében az Átadás-átvétel sikeres lefolytatása késedelmet szenved a megvalósítási ütemtervben rögzített határidőhöz képest, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozási díj, mértéke a késedelem első 20 (húsz) napjáig naponta 0,5 (öt tized) százalék, a késedelem 21. (huszonegyedik) napjától pedig napi 1,0 (egy) százalék. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hiba kijavításának időszakára ugyanolyan összegű kötbérre jogosult, mint késedelmes teljesítés esetén A késedelmi kötbérek kumulált összegének felső határa a nettó vállalkozási díj 20 (húsz) százaléka. 8/13

9 Ha a késedelmi kötbérek kumulált összege eléri a pontban meghatározott felső határt, akkor a Megrendelő a teljesítést a Vállalkozónak felróható okból meghiúsultnak minősítheti Ha a Megrendelő kimondja Szerződés pont szerinti meghiúsulását, a Megrendelő a nettó Vállalkozási díj 20 (húsz) százalékának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult. A Vállalkozót az elvégzett munkák ellenértékének a meghiúsulási kötbérrel csökkentett díja illeti meg (beleértve a teljesítési biztosíték 6.2. pontban meghatározott összegét is) Teljesítési biztosíték Vállalkozó a Kbt a alapján biztosítékot nyújt a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítására. A biztosítékot Megrendelő abban az esetben használhatja fel, amennyiben a szerződés teljesítése a szerződéskötést követően a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból vagy a Vállalkozó érdekkörében felmerült lehetetlenülés okán hiúsul meg. A biztosítékot Vállalkozó a szerződéskötéskor Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, illetőleg bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel bocsátja Megrendelő rendelkezésére. A biztosíték a vállalkozási díj 5%-ának, azaz öt százalékának megfelelő összeg A Vállalkozó által fizetendő kötbér beszámítása A Megrendelő jogosult kötbérigényének a vállalkozási díjba történő beszámítására, azaz a vállalkozási díjnak a kötbérkövetelés összegével történő csökkentésére Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető lemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése esetén megilletik A Megrendelő által fizetendő késedelmi kamat Az esedékességi határidőkre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani az Megrendelővel szemben Felmondás súlyos szerződésszegés miatt Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél szerződésben rögzített lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte A súlyos szerződésszegés esetei A Vállalkozó súlyos szerződésszegése A Vállalkozó tekintetében az alábbi események bármelyikének bekövetkezése minősül súlyos szerződésszegésnek: a) a Vállalkozó 30 (harminc) napnál hosszabb neki felróható okból időtartamra felfüggeszti vagy megszünteti a kiviteli munkák végzését, 9/13

10 b) a Vállalkozó az Átadás-átvétel sikeres teljesítésével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, c) a Vállalkozó kötbéreinek összege eléri a pontban megadott felső határt, d) a Vállalkozó felszámolását elrendelték, kezdeményezte a végelszámolását, csődjogi védelmet kért, vagy a cégbíróság törvényi felügyeleti eljárásban megszüntette, és törölte a cégnyilvántartásból. A fenti körülményekről a Vállalkozó 3 (három) munkanapon belül tájékoztatja a Megrendelőt. e) a Vállalkozó a 7. fejezetben rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi A Megrendelő súlyos szerződésszegése A Megrendelő tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét az pontban foglaltak szerint a Megvalósítási Ütemtervnek megfelelő ütemezéssel kiállított számlán szereplő fizetési határidő letelte után a Vállalkozó által küldött felszólításban közölt - legalább 15 (tizenöt) napos - póthatáridőn belül sem teljesíti. 7. Titoktartás 7.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - bármelyik Fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely a) közismert b) amelyről a fogadó Félnek már tudomása volt c) amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek d) vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő. 7.2 A Vállalkozó e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. 7.3 A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, információt csak a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a Szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Vállalkozó annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Vállalkozó helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve a Szerződésben kikötött tulajdonságoknak. 7.4 A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak A Vállalkozó tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű 10/13

11 árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül A Felek tudomásul veszik, hogy: a) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a Szerződés tartalmát a Vállalkozónál, b) a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81. értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, c) kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni. 8. A Felek közötti kommunikáció 8.1. A Felek képviselői A Feleket a szerződés teljesítése során felmerülő kérdésekben a B" Mellékletben (A Felek képviselői) megadott személyek képviselik írásbeli kommunikáció A Felek közötti írásbeli kommunikáció elsődleges formáját az Építési Napló jelenti Az Építési Naplót a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell vezetni, tárolni, és a másik fél rendelkezésére bocsátani Kézbesítés A szerződés szerint bármelyik fél által készített egyéb dokumentumokat - beleértve az értesítéseket, közleményeket, nyilatkozatokat - is írásban kell benyújtani a másik félnek A fenti 8.2. pontban meghatározott dokumentumokat az alábbiak szerinti időpontban kell a másik Fél számára átnyújtottnak tekintetni: a) kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadáskor az átadás időpontjában; b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; c) telefaxon, -en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report). 9. Záró rendelkezések 9.1. A Szerződés mindennemű, a Kbt ának megfelelő módosítása írásos formában, a Felek egyetértésével a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján lehetséges. 11/13

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószám: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 1 9-10- 2012 ALFÖLDVÍZ TeJ: +36-66/523-207 Regionális Fax: +36-66/528-850 Víziközmű-szolgáltató E-n;ail : r;;-, llr.ldv h Zrt. JogI/ro d Q\'''jQVO IZ. U 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5..*. *.. * * Dokumentum:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. Számlaszám: Budapest Bank Zrt. Észak-pesti fiók 10102244-10074700-01003005 Közösségi adószám: HU 11081423 Adószám: 11081423-4-03 Telefon: 76/540-060 Telefax: 76/441-314

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben