VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 J^&P- (M-L-. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Ostrom utca szám alatti Irodaházának nyílászáró csere és homlokzat felújítás kiviteli munkái tárgyában amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u ; a Hatóság államháztartási egyedi azonosítója: ; adószáma: , pénzforgalmi számla száma: ; képviseli: dr. Harka Péter beszerzési üzemeltetési és vagyonkezelési főosztályvezető, valamint Sorbán János gazdasági igazgató - a továbbiakban: Megrendelő) és a Grabarics Kft. (székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.; cégjegyzékszáma; , adószáma: , pénzforgalmi számla száma: [Raiffeisen Bank Zrt.]; képviselője: Karács László, ügyvezető - a továbbiakban: a Vállalkozó) együttesen Felek között, az alábbiakban részletezett feltételekkel: 1. A Szerződés tárgya Jelen szerződés tárgya a Kiviteli Tervben meghatározott munkák elvégzése beleértve az engedélyek intézését, a felvonulást, levonulást, a levonulás utáni helyreállítást is a Vállalkozó által, amely az alábbiakban foglalható össze: a) Közvetlenül a Létesítményre vonatkozó munkálatok, a Megrendelő 1015 Budapest I., Ostrom u székházában (a továbbiakban: Létesítmény) a (nem építési engedély köteles, csak bejelentés köteles) nyílászárók cseréje és udvari homlokzat felújítása az ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki leírás és kiviteli tervek szerinti elvégzését az összes járulékos munkával együtt. b)a kiviteli munkák kiterjednek az udvari homlokzat a hőszigetelésére, nemes-vakolat készítésére, színezési és bádogozási munkákra, teljes rfyílászárócserére az udvari és utcai oldalon, valamint a bütü homlokzatok, oromfalak felújítási munkáira. A kiviteli költségek tartalmazzák a homlokzaton elhelyezett klímakészülékek áthelyezési költségeit az ehhez tartozó csövezési, kábelezési és gáz visszatöltési költségekkel együtt. c) A kivitelezéssel összefüggésben elvégzendő előkészítő és szervezési munkák, és a Létesítmény befejezését követően elvégzendő munkák (beleértve a felvonulás miatti esetleges helyreállítási munkákat). d)a Vállalkozó köteles elvégezni a beárazott kiviteli költségvetésben megjelölt feladatokat a szerződésben rögzítettek szerint, a Megrendelő írásban/építési naplóban megjelölt utasítása alapján az opcionális tételekben felsorolt feladatok közül a megjelölteket a szerződésben rögzítettek szerint, és az 5% tartalékkeret terhére az előre nem látható feladatokat a jóváhagyott vállalkozói ajánlat szerint a Megrendelő utasítása alapján. 2. A teljesítés helye, a szerződés hatálya 2.1. A Szerződés teljesítésének helye: A szerződés teljesítésének helye: Megrendelő Ostrom utca szám alatti székhelye. 1/13

2 2.2. A Szerződés időbeli hatálya A szerződés a Felek általi aláíráskor lép hatályba. A szerződés teljesítésének határideje az aláírástól számított 330 nap. 3. A megvalósítás általános feltételei 3.1. Alvállalkozók alkalmazása A Vállalkozó a kivitelezés során a C" Mellékletben megjelölt Alvállalkozó(ka)t vonhatja be, figyelemmel a Kbt (2) bekezdésére A Vállalkozó az általa közvetlenül vállalt kötelezettségeken túlmenően az Alvállalkozó(k) tevékenységéért is közvetlen felelősséggel tartozik a Megrendelő felé, úgy mintha ezeket a tevékenységeket a Vállalkozó maga végezte volna A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni valamennyi olyan alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó (ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában. Az ajánlatban foglaltaktól eltérő alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember a Kbt (3)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint vonható be a teljesítésbe. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az Ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alatt. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Vállalkozó teljesítése nem ismerhető el Kiviteli pénzügyi-műszaki ütemterv A Vállalkozó által végzendő tevékenységek vázlatos ütemtervét a A" Melléklet (Megvalósítási ütemterv) rögzíti A Vállalkozó az ütemterv további bontását és véglegesítését és a Megrendelővel egyeztetett módon végzi el Építési Napló vezetése A Vállalkozó a munkaterület átvételekor a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet előírásai szerint Építési Naplót nyit, vezeti, és a munkák befejeztével lezárja azt. A Vállalkozó az Építési Naplóban rögzíti a munkálatok előre haladását A Helyszín átvétele és felmérése A kivitelezés megkezdésekor a Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint átadja a helyszínt a Vállalkozó részére azzal, hogy a munkaterület átadását megelőzően a munkaterületet érintő állapotfelmérésről szóló dokumentáció elkészítése a Vállalkozó feladata, amelyet a munkaterület átadásakor a Megrendelőnek át kell adnia A Vállalkozónak a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely a teljesítés során a Vállalkozó által okozott vagy az 2/13

3 érdekkörében felmerült károk megtérítésére szolgál. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységéből, illetve mulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során - a munka megkezdésétől (munkaterület átvételétől) a műszaki átadás-átvételi eljárás napjáig -, a tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben a Megrendelőnél, vagy a teljesítésével összefüggésben harmadik személyeknél keletkezett károkért teljes felelősséggel tartozik, mindez vonatkozik az alvállalkozói és munkavállalói által okozott károkra is. Az így keletkezett károkról haladéktalanul, de legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül jegyzőkönyvet kell felvenni. A fentieknek megfelelő károkozás esetén a Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítása terhére a károkat megtéríteni, de a Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa okozott kár azon részéért is, amit a felelősségbiztosítása esetleg nem fedez, illetve amire felelősségbiztosítása nem terjed ki. Megrendelő a Vállalkozó vagy a biztosítója által visszautasított kárigényt is érvényesíti. A felelősségbiztosítási kötvény másolatát (biztosítási ajánlat elfogadott példányát) a Megrendelő részére a szerződéskötéssel egyidejűleg, de legfeljebb 10 munkanapon belül át kell adni, az a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi ( F" Melléklet) A kivitelezés általános szabályai A Vállalkozó oly módon végzi el a munkálatokat a Kiviteli Terv szerint, hogy a Létesítmény a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben készüljön el az A" Mellékletben (Megvalósítási ütemterv) meghatározott ütemezéssel A Vállalkozó a kivitelezés során betartja az általános tűz- és munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai és vagyonvédelmi előírásokat, továbbá csak bejelentett munkavállalókat alkalmaz A Vállalkozó a munkavégzés során betartja a kivitelezéssel összefüggő por-szennyezésekre vonatkozó előírásokat, és a munkaterületen keletkezett szennyeződést, törmeléket, és hulladékot folyamatosan eltávolítja, a munkaterületet tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő a Vállalkozó költségére harmadik féllel elvégezteti A Vállalkozó a munkavégzés során betartja a kivitelezéssel összefüggő zaj- és rezgésszennyezésekre vonatkozó előírásokat - különös tekintettel arra, hogy a helyszín lakó- és irodai környezetben van A munkaterület közvetlen környezetében működő hivatalok, szervezetek illetve lakóépületek találhatók, melyek indokolatlan zavarásától Vállalkozó köteles tartózkodni.. A szolgáltatás teljesítése során esetlegesen felmerülő korlátozó körülményeket (és a megtenni szándékozott arányos és szükséges intézkedéseket) két nappal korábban írásban a Megrendelő felé jelezni szükséges A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során esetleg felmerülő viták (műszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a Létesítmény megvalósítását, nem adhatnak 3/13

4 alapot a befejezési határidő módosítására. Ezeket a szerződő Felek kivitelezés közben, vagy átadás után megegyezéssel, vagy jogi úton rendezik Amennyiben - a Megrendelő által kezdeményezett - eltérések, ideértve az opcionális tételeket - válnak szükségessé, arra vonatkozóan a Vállalkozó javaslatot ad, amelynek a Megrendelő részéről történő elfogadását követően lehet a munkát elkezdeni A kiviteli tervdokumentációban és az elfogadott árajánlatban foglaltaktól eltérő műszaki megoldást a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes jóváhagyásával alkalmazhat A Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadásától számított, legkésőbb 5 napon belül elkezdeni, és a műszaki ütemezés szerint végezni. A műszaki ütemezéstől való harmincegy napos elmaradás szerződésszegésnek minősül, és a pont szerint kezelendő A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel, ÉMI tanúsítvánnyal rendelkező, I. osztályú minőségnek megfelelő anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, építhetők be, amelyek alkalmasságát a Vállalkozó szavatolja A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért az NMHH felelősséget nem vállal és költségeit nem viseli. A károk elhárítására a Vállalkozó saját nevére és felelősségére, a beruházásra vonatkozó építési- és felelősségbiztosítást köt, amelynek másolatát tartozik a szerződés aláírásával egyidőben, de legkésőbb 10 munkanapon belül az NMHH részére átadni Előzetesen bejelentett a Megrendelő igénye szerint a beépítésre tervezett anyagok, illetve termékek gyártmányismertetőjét, minőségi tanúsítványát, mintakollekcióját a Vállalkozó bemutatja. Csak a Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be A Vállalkozó az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzési lehetőségét biztosítja, az eltakarási időpontot 3 nappal megelőző írásbeli értesítéssel. Ha a Megrendelő ezen időszak alatt az ellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a szabványokban előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégzi és azok jegyzőkönyveit, bizonylatait a Megrendelő rendelkezésére bocsátja A kivitelezés speciális szabályai, tekintettel a működő irodaépületen belül történő munkavégzésre A Vállalkozó olyan felelős helyszíni munkahelyi irányítót bíz meg, akit a Megrendelő elfogad, és akit a Vállalkozó felhatalmazott, hogy helyette és nevében minden ügyben eljárjon. A Vállalkozó képviselője a munkálatok vonatkozásában teljes felelősséggel jár el, és nyilatkozik. A Vállalkozó képviselőjének kötelessége, hogy a helyszínen teljes körűen együttműködjön a Megrendelő képviselőjével Vállalkozó a kivitelezési munkákat folyamatosan végezheti, az alábbi feltételekkel: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság dolgozóinak munkáját zavaró kivitelezési munkákat elsősorban a hivatali üzemidőn kívül lehet végezni, ettől eltérő időpontban történő munkavégzés közös megegyezéssel végezhető, 4/13

5 egyéb időpontokban a kivitelező saját felelősségére, a vonatkozó előírásoknak megfelelően jár el." Az épületen belül munkát csak az a személy végezhet a Vállalkozó részéről, akit a szerződés F" mellékletében megjelölt illetve, akit a munkakezdés előtt egy munkanappal lejelentett a Megrendelő felé, és aki számára a belépési engedélyt a Megrendelő biztosítja Az épületen belül a Vállalkozó csak a Megrendelő kijelölt munkatársának a felügyeletében végezhet munkát Az udvaron a fal előtti sávban az alsó szinten az állványzatot úgy kell kialakítani, hogy az állványzat előtt a lehető legtöbb fal előtti parkolóhely használatra alkalmas módon megmaradjon. Az állványzat hálós lezárása adjon védelmet az ott parkoló gépkocsik számára Az udvaron az utca felőli udvari behajtó feletti állványzatot úgy kell elkészíteni, hogy a behajtó keresztmetszetét a felette levő állványzat alátámasztása ne szűkítse le. A konyha és a udvari hátsó bejáraton a közlekedést biztosítani kell az állványozás idején is A felvonó vagy gépi csörlő elhelyezését és az anyagszállítást úgy kell megoldani, hogy az udvari pakolóhelyekből legfeljebb két parkolóhelyet vegyen igénybe Az anyag- és szerszámtárolásra a parkoló mögötti zöldterület egy része vehető igénybe Konténer és mobil WC biztosítása a kivitelező feladata. A szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata Az anyagszállítás és rakodás megszervezése, a közterület foglalási engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata Az energiaellátás kiépítése a Vállalkozó feladata A Megrendelő az épület udvarán áram és vízvételezési lehetőséget biztosít a Vállalkozó számára A kivitelezéssel összefüggő munkálatok az irodai munkát nem akadályozhatják A nyílászáró-cserékkel összefüggésben az irodákban végzendő munkák során az irodában a külső faltól egy méterre fóliát kell kifeszíteni, és az irodát le kell választani a porral és szeméttel járó munkavégzés idejére. Az eszközöket meg kell védeni a portól és a mechanikai sérülésektől. Az átlagos méretű irodákban a nyílászáró cseréket egy alkalommal kell elvégezni. Az utólagos javításokra szintén egy alkalom áll rendelkezésre, lehetőleg a következő napon. A munkaterületet a munkavégzés után a kivitelező tisztán adja vissza Az irodai munkavégzés során a Megrendelő biztonsági felügyeletet biztosít a Vállalkozó számára. Ugyanabban az időben egy szinten csak az egyik szárny kijelölt helyiségeiben dolgozhat a kivitelező A nyílászáró-cseréknél az irodát belülről is érintő beépítési munkák csak hétvégén illetve a munkaidő után végezhetők. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti az elvárt módon a dokumentációban megjelölt követelményeknek megfelelően a nyílászárócseréket a 5/13

6 kivitelezés alatt, az Megrendelő a hibás teljesítésből adódó károk illetve a kárelhárítás ellentételezésének jogával él Öltözőt és irodát a Vállalkozó részére az Megrendelő nem biztosít A klímakészülékek áthelyezése esetén tekintetben kell venni a klímakészülékek folyamatos üzemeltetésének biztosítását, ahol ez igényként merül fel. Ezek a klímakészülékek csak a le és felszerelés időtartama alatt helyezhetők üzemen kívül a Megrendelővel egyeztetett időpontban Az udvari homlokzat felújításával egy időben a klímakészülékek csak hűtési időszakon kívül helyezhetők üzemen kívül. A hűtési időszakban a klímakészülékek működését folyamatosan biztosítani kell A klímakészülékek áthelyezése, a csövezések, kábelezések kiépítése a Vállalkozó feladata, a készülékeket a visszahelyezést követően Vállalkozónak rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell átadni Megrendelő részére. Vállalkozó a szerelési munkára a pontban meghatározottak szerint vállal garanciát. Az építés ideje alatt az építkezéssel összefüggő készülék meghibásodásokat a Vállalkozó köteles saját költségén elhárítani A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számítva a szigetelési munkálatokra, a nyílászáró csere munkálataira, valamint 60 hónap, a gépészeti szerelésekre vonatkozóan 24 hónap időtartamú teljes körű garanciát vállal. 4. Átadás-átvétel 4.1. Felajánlás Átadás-átvételre A Vállalkozó a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben elkészült Létesítményt legalább 15 (tizenöt) nappal korábban felajánlja a Megrendelő részére Átadásátvételre, aminek az időpontjára az A" Melléklettel (Megvalósítási ütemterv) összhangban tesz javaslatot Az Átadás-átvételt megelőzően a Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó jelenlétében megtekinti az elkészült Létesítményt, hogy a Kiviteli Tervnek való megfelelési nyilatkozataikat elkészítsék A Létesítmény Átadás-átvétele Az Átadás-átvételhez a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat nyújtja be a Megrendelőnek: a) az Építési Napló másolata, b) jótállási dokumentáció (garanciavállalás), c) megvalósítási dokumentáció, d) hulladéknyilvántartó lap, e) a Megrendelő műszaki ellenőrének igazolását a Létesítmény Kiviteli Terv szerinti elkészültéről, f) további, jogszabályokban előírt vagy a Felek által egyeztetett dokumentumot. 6/13

7 4.2.2 A Megrendelő a fenti pontokban meghatározott követelmények maradéktalan teljesülése esetén átveszi a Létesítményt a Vállalkozótól, aminek a tényét a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. 5. Vállalkozási díj, számlázás 5.1. Az elszámolás alapját képező (tartalékkerettel megnövel) összesített Vállalkozási díj): ,- Ft + Áfa, azaz nettó száznegyvenhatmillió-négyezer-ötszázhetvenkilenc Forint + Áfa (ajánlat szerint). amelyből a) nettó ,- Forint + Áfa az ajánlat alapját képező műszaki leírás tartalmán alapuló, az árazott költségvetésben részletezett feladatok elvégzését is tartalmazó átalányár b) nettó ,- Forint + Áfa az ajánlat alapját képező műszaki leírás tartalmán alapuló, a Megrendelő írásbeli intézkedésére az árazott költségvetésben részletezett opcionális feladatok elvégzését tartalmazó tételes elszámolás szerinti vállalási ár c) nettó ,- Forint + Áfa az előre nem látható feladatokra 5 % tartalékkeret amelynek terhére - a Megrendelő írásbeli intézkedésére - a ténylegesen elvégzett a tervben és költségvetési kiírásban nem szerepeltetett a kivitelezés közben szükségessé váló és annak befejezéséhez elengedhetetlenül szükséges pótmunkák - megrendelői - igazolása alapján, tételesen, a végszámlában számolhatók el, ha a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt az kiviteli tervben foglalt kivitelezés a fenti egyösszegű átalányáron nem teljesíthető. A tartalékkeret terhére a Vállalkozó kizárólag előzetes írásbeli jelzés alapján és a Megrendelő kifejezett írásbeli jóváhagyása alapján végezhető munka, kizárólag a vállalkozói ajánlatban foglalt egységárakon. Amennyiben a Vállalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalmat meghaladóan előzetes írásbeli jelzés vagy a Megrendelő kifejezett írásbeli jóváhagyása nélkül végez munkát, úgy az elvégzett munka tekintetében a tartalékkeret terhére díjigény nem érvényesíthető. A vállalkozás teljesítésével összefüggő egységárakat a Vállalkozó ajánlata tartalmazza A Vállalkozó a Létesítmény sikeres Átadás-átvételét igazoló, a Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás alapján jogosult számla benyújtására, illetve az adott munkarész tekintetében eredményes műszaki átadás-átvételt követően. Részszámlázásra jelen szerződés 5.4 pontja szerint van lehetőség. A Felek által jóváhagyott Megvalósítási ütemterv jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi ( A" Melléklet). A Megvalósítási ütemterv ( A" Melléklet) határozza meg a munkák ütemezését Az elkészült munkáról Felek közösen teljesítésigazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a költségvetéstől való esetleges eltérést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja. 7/13

8 5.4. A Vállalkozó a Megvalósítási ütemtervnek megfelelő ütemezéssel jogosult (rész)számlát benyújtani, az alábbiak szerint. Részszámla benyújtására négy alkalommal kerülhet sor a kivitelezési munkák műszaki ellenőr által igazolt legalább 25%, 50%, 75 % illetve 100 %-os, azaz legalább Huszonöt, Ötven Hetvenöt illetve Száz Százalékos készültségi fokának megléte esetén, a vállalkozási díj 25% azaz Huszonöt százalékának mértékében Vállalkozó az őt megillető teljes vállalkozási díj összegéből a Kbt (1) bekezdésében foglalt feltételekkel, legfeljebb az abban meghatározott mértékű összegről, jelen szerződés hatályba lépésétől az építési terület átadását megelőző 5. napig előlegszámla benyújtására jogosult, az előleg összegével azonos összegű előleg-visszafizetési bankgarancia vagy más, az ajánlattételi dokumentációban meghatározott biztosíték ellenében, mely összeget Megrendelő legkésőbb az építési terület átadását követő 15 napon belül átutalja Vállalkozó részére Amennyiben Vállalkozó az 5.5 pont alapján előlegszámlát nyújt be, úgy a végszámlát az előleg összegével csökkentett összegről nyújthatja be Megrendelőnek A számlákat az E" Mellékletben (Számlák formai követelményei) rögzítettek szerint kell benyújtani Megrendelő a vállalkozási díjrészleteket a Kbt (1) - (3) bekezdése, illetőleg a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet ai alapján utalja át Vállalkozónak. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 9.5. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 6. Szerződésszegés és következményei 6.1. Késedelmi és hibás teljesítési kötbér Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatos kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti és ennek következtében az Átadás-átvétel sikeres lefolytatása késedelmet szenved a megvalósítási ütemtervben rögzített határidőhöz képest, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozási díj, mértéke a késedelem első 20 (húsz) napjáig naponta 0,5 (öt tized) százalék, a késedelem 21. (huszonegyedik) napjától pedig napi 1,0 (egy) százalék. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hiba kijavításának időszakára ugyanolyan összegű kötbérre jogosult, mint késedelmes teljesítés esetén A késedelmi kötbérek kumulált összegének felső határa a nettó vállalkozási díj 20 (húsz) százaléka. 8/13

9 Ha a késedelmi kötbérek kumulált összege eléri a pontban meghatározott felső határt, akkor a Megrendelő a teljesítést a Vállalkozónak felróható okból meghiúsultnak minősítheti Ha a Megrendelő kimondja Szerződés pont szerinti meghiúsulását, a Megrendelő a nettó Vállalkozási díj 20 (húsz) százalékának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult. A Vállalkozót az elvégzett munkák ellenértékének a meghiúsulási kötbérrel csökkentett díja illeti meg (beleértve a teljesítési biztosíték 6.2. pontban meghatározott összegét is) Teljesítési biztosíték Vállalkozó a Kbt a alapján biztosítékot nyújt a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítására. A biztosítékot Megrendelő abban az esetben használhatja fel, amennyiben a szerződés teljesítése a szerződéskötést követően a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból vagy a Vállalkozó érdekkörében felmerült lehetetlenülés okán hiúsul meg. A biztosítékot Vállalkozó a szerződéskötéskor Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, illetőleg bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel bocsátja Megrendelő rendelkezésére. A biztosíték a vállalkozási díj 5%-ának, azaz öt százalékának megfelelő összeg A Vállalkozó által fizetendő kötbér beszámítása A Megrendelő jogosult kötbérigényének a vállalkozási díjba történő beszámítására, azaz a vállalkozási díjnak a kötbérkövetelés összegével történő csökkentésére Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető lemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése esetén megilletik A Megrendelő által fizetendő késedelmi kamat Az esedékességi határidőkre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani az Megrendelővel szemben Felmondás súlyos szerződésszegés miatt Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél szerződésben rögzített lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte A súlyos szerződésszegés esetei A Vállalkozó súlyos szerződésszegése A Vállalkozó tekintetében az alábbi események bármelyikének bekövetkezése minősül súlyos szerződésszegésnek: a) a Vállalkozó 30 (harminc) napnál hosszabb neki felróható okból időtartamra felfüggeszti vagy megszünteti a kiviteli munkák végzését, 9/13

10 b) a Vállalkozó az Átadás-átvétel sikeres teljesítésével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, c) a Vállalkozó kötbéreinek összege eléri a pontban megadott felső határt, d) a Vállalkozó felszámolását elrendelték, kezdeményezte a végelszámolását, csődjogi védelmet kért, vagy a cégbíróság törvényi felügyeleti eljárásban megszüntette, és törölte a cégnyilvántartásból. A fenti körülményekről a Vállalkozó 3 (három) munkanapon belül tájékoztatja a Megrendelőt. e) a Vállalkozó a 7. fejezetben rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi A Megrendelő súlyos szerződésszegése A Megrendelő tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét az pontban foglaltak szerint a Megvalósítási Ütemtervnek megfelelő ütemezéssel kiállított számlán szereplő fizetési határidő letelte után a Vállalkozó által küldött felszólításban közölt - legalább 15 (tizenöt) napos - póthatáridőn belül sem teljesíti. 7. Titoktartás 7.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - bármelyik Fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely a) közismert b) amelyről a fogadó Félnek már tudomása volt c) amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek d) vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő. 7.2 A Vállalkozó e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. 7.3 A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, információt csak a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a Szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Vállalkozó annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Vállalkozó helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve a Szerződésben kikötött tulajdonságoknak. 7.4 A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak A Vállalkozó tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű 10/13

11 árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül A Felek tudomásul veszik, hogy: a) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a Szerződés tartalmát a Vállalkozónál, b) a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81. értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, c) kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni. 8. A Felek közötti kommunikáció 8.1. A Felek képviselői A Feleket a szerződés teljesítése során felmerülő kérdésekben a B" Mellékletben (A Felek képviselői) megadott személyek képviselik írásbeli kommunikáció A Felek közötti írásbeli kommunikáció elsődleges formáját az Építési Napló jelenti Az Építési Naplót a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell vezetni, tárolni, és a másik fél rendelkezésére bocsátani Kézbesítés A szerződés szerint bármelyik fél által készített egyéb dokumentumokat - beleértve az értesítéseket, közleményeket, nyilatkozatokat - is írásban kell benyújtani a másik félnek A fenti 8.2. pontban meghatározott dokumentumokat az alábbiak szerinti időpontban kell a másik Fél számára átnyújtottnak tekintetni: a) kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadáskor az átadás időpontjában; b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; c) telefaxon, -en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report). 9. Záró rendelkezések 9.1. A Szerződés mindennemű, a Kbt ának megfelelő módosítása írásos formában, a Felek egyetértésével a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján lehetséges. 11/13

12 9.2. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. A Felek az érvénytelen feltételt haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely az eredeti rendelkezés értelméhez vagy a Felek szándékához a lehető legközelebb áll Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályait, különösen Polgári Törvénykönyv szabályait tartják jelen vállalkozási jogviszonyukra kötelezőnek Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül, úgy a Felek a vita eldöntésére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság, illetve törvényszék illetékességének A Megrendelő a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti feltételek bekövetkezéséről a Vállalkozó a szerződés teljesítésének időszakában az 5.9. pontban foglaltak szerint haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, amellyel a felek legkésőbb 30 napon belül elszámolnak A Szerződés kapcsolódó dokumentumai: A Szerződésnek az alábbi dokumentumok képezik elválaszthatatlan részeit, prioritási sorrendben: a) A szerződésesben meghatározott mellékletek: A" Melléklet: Melléklet: Műszaki pénzügyi ütemterv B" Melléklet: A Felek képviselői C" Melléklet: Alvállalkozók D" Melléklet: Árak (Vállalkozó egységárakat tartalmazó (árazott) költségvetése) E" Melléklet: Számlák követelményei F" Melléklet: Beléptetendő személyek és gépjárművek adatai G" Melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye H" Melléklet: Teljesítési biztosíték bankgarancia formájában b) Kiviteli Terv 12/13

13 c) A közbeszerzési eljárás során keletkezett és a Kbt. szerint a szerződés részét képező dokumentumok. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült. A szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. Budapest, augusztus 13. Megrendelő Vállalkozó Dr. Harka Nemzeti Média- és H BÜV Főosztály, fődsztály Budapest, 201 László Grabarics Kft., ügyvezető Budapest, rbanjános Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Gazdasági Igazgatóság, igazgató Budapest, /13

14 A" Melléklet: Műszaki pénzügyi ütemterv A vállalkozó által napokban megajánlott teljesítési határidő a munkaterület átadásának időpontjától kezdődik, amely legkésőbbi időpontja a szerződés aláírást követő 20. nap, és az Átadás átvételi eljárás lezárásáig tart. A Helyszín átvétele A kivitelezés megkezdése Kivitelezés készrejelentése Átadásátvétel lezárulta %-os készültség fizetendő nettó összeg A számla NMHH-nak történő tervezett benyújtása 25% % % % Ajánlatban megadott részletes ütemezés csatolva

15 Grabarics Kft. 2 WBS Tevékenység neve Ostrom utca homlokzatfelújítás EPITESI ÜTEMTERV július július 12 auquszt ; 2 szeptem : 012 októbe 12 novemb 12 decemb 2013 lanuár 013 februá 013 márcu 2013 április 2013_Május 2013 únms úlius 13 au ! , ' 7 18 ' ^ m ^ ^ ^ m m a ^ m m m m m ^ ^ ^ ^ Ostrom utca ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK Szerződéskötés «MMMW^ ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK. OIPQ StWztdfoMUfo I Kivitelezési munkák megkezdésének bejelentése hatóságok felé 19. Kivitelezési munkák megkezdésének bejelentése hatóságok felé Előkészítő mérnöki munka Munkaterület átadás-átvétele agjulhi Előkészítő m * m o l < i munka Munkaterület átadás-átvétele I. ütem Állványozás Nyílászáró csere Bádogozás I Állványozás. ütem Nyílászáró csere p Bádogozás II. ütem BM^. ütem Kllmakészülékek áthelyezése Klimakészülékek áthelyezése Homlokzat hőszigetelése ggpgm Homlokzat hőszigetelése Javítási munkák Javítási munkák Dl. ütem V III. ütem Állványozás Állványozás Nyílászáró csere Nyílászáró csere Bádogozás Bádogozás Javítási munkák 9 Javítási munkák BEFEJEZŐ MUNKÁK, HATÁRIDŐK BEFEJEZŐ MU 2fi Munkák készrejelentése Munkák készrejelen Műszaki átadás-átvétel megkezdése, hiány- és hibalista felvétele Műszaki átadás-átv Hiánypótlás és hibajavítás Hiánypótlás és h Műszaki átadás-átvétel lezárása Műszaki átadá Szerződés szerinti munkák befejezése Szerződés sze Munkaszám: Ostrom utca homlokzatfelúj ítás 1 n

16 Grabarics Építőipari Kft. ELŐZETES PÉNZÜGYI ÜTEMTERV február 11. ELŐZETES PÉNZÜGYI ÜTEMTERV Teljesítési időszak TELJESÍTÉSI ADATOK SZÁMLA ADATOK SZÁMLA KIFIZETÉS Teljesítés időpontja Az ütemterv szerint tervezett teljesítési érték (nettó HUF) Számla megnevezése A számla benyújtásának időpontja (teljesítés +15 nap) Számla tervezett összege (nettó HUF) A számla kifizetésének időpontja (számla benyújtás +30 naptári nap) Fizetendő összeg (nettó HUF) október hónap október Ft 1. rész-számla október Ft november Ft január hónap január Ft 2. rész-számla január Ft március Ft április hónap április Ft 3. rész-számla április Ft május Ft július hónap július Ft Végszámla július Ft július Ft Ft Ft Ft y

17 B" Melléklet: A Felek képviselői NMHH képviselője Vállalkozó képviselője Feladatkör: Tervező Felelős műszaki vezető Név: Terraplan Tervező Iroda Solti Gábor Telefonszám (1) cím: Feladatkör: Műszaki ellenőr Termelési igazgató Név: Terraplan Tervező Iroda Bozsó Béla Telefonszám (1) cím: Feladatkör: Projektvezető Ügyvezető Név: Csörgő József Karács László Telefonszám (1) cím:

18 Szerződésszám:.../2010 NMHH - <a Vállalkozó neve> C" Melléklet C" Melléklet: Alvállalkozók A szerződés aláírását követően kerül becsatolásra.

19 D" Melléklet: Árak Árazott vállalkozói költségvetés (ajánlat szerint) árazott költségvetés Ajánlatban megadott részletes költségvetés csatolva.

20 Grabarics Építőipari Kft. Végleges ajánlat FŐÖSSZESÍTŐ a SZÁM ALATTI IRODAHÁZÁNAK NYÍLÁSZÁRÓ-CSERE ÉS HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS KIVITELI MUNKÁI TÁRGYÁBAN Anyag Díj Udvari homlokzat felújítása Udvari homlokzat felújítása - ocionális tételek Utcai homlokzat felújítása Utcai homlokzat felújítása - opcionális tételek Összesen (nettó): Anyag + Díj összesen (nettó): 5% tartalék keret: Mindösszesen tartalékkerettel (nettó): 27% ÁFA: Mindösszesen (bruttó): Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ÁTLAGOS REZSIÓRADÍJ: Ft/óra+ÁFA Budapest, Kern Lászlóné és Vagyóczki István Grabarics Kft. SZÁM ALATTI IRODAHÁZÁNAK NYÍLÁSZÁRÓ-CSERE ÉS HOMLOKZAT- Főösszesítő Munkaszám: FELÚJÍTÁS KIVITELI MUNKÁI TÁRGYÁBAN 1/1

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság államháztartási egyedi azonosítója: 294557; adószáma: 15775883-2-41,

Részletesebben

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁKpénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23.-25. Adószáma: 15775883-2-41 Ba n kszá m laszá ma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KLÍMAKÉSZÜLÉKEK BESZERZÉSE ÉS FELSZERELÉSE TÁRGYÁBAN ameiy létrejött egyrészt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság államháztartási

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MM- Xb23M Jjtoli. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZOLNOK RÁDIÓMONITORING ÁLLOMÁS TELEPHELYÉNEK CSERÉJE amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: n ~ NEMZETI MÉDIA -ÉS I IHh HrRKÖZLÉSI HATÓSÁG Nyomtatókellék szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41

Részletesebben

SIMON TELEPHELYEK KOMPLEX VAGYONVÉDELMI/BIZTONSÁGI RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE

SIMON TELEPHELYEK KOMPLEX VAGYONVÉDELMI/BIZTONSÁGI RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SIMON TELEPHELYEK KOMPLEX VAGYONVÉDELMI/BIZTONSÁGI RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE I. RÉSZ KOMPLEX VAGYONVÉDELMI/BIZTONSÁGI RENDSZER KIÉPÍTÉSE AZ NMHH CSENGERI TELEPHELYÉN TÁRGYÁBAN amely

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban : VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. adószáma: 15344571-2-04

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészről Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. Tel: 4378-647 Képviselő: Szepessy

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

NEMZETI MÉDIA ÉS. Megrendelo és Szállító a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

NEMZETI MÉDIA ÉS. Megrendelo és Szállító a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: n -n Hh < NEMZETI MÉDIA ÉS I i tiírközlési HATÓSÁG Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. Adószám: 15775883-2-41

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS AZ ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS VEVŐESZKÖZ SZERELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI FOLYAMATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FELADATOK TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

2. A teljesítés helye, a Szerzodés hatálya, a teljesítés határideje

2. A teljesítés helye, a Szerzodés hatálya, a teljesítés határideje , k.o - ks; );QJJ- 2;( fl SZÁLLíTÁSISZERZODÉSKLíMAKÉSZÜLÉKEKBESZERZÉSETÁRGYÁBAN 1.RÉSZ amely létrejött egyrészt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet

Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet Ügyiratszám: Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet Tisztelt Képviselő-testület! A régi vízmű épületének átalakítási munkáira 2016. június 23-i Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye:

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye: 4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2011. december 20. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Árajánlatkérés. Melléklet: Fotódokumentáció

Árajánlatkérés. Melléklet: Fotódokumentáció Árajánlatkérés Tárgy: Árajánlatkérés a Szabadság téri műemlék épületek homlokzat-, tető-, erkély felújításához és homlokzatinyílászárók cseréjéhez örökségvédelmi engedélyezési és kivitelezési dokumentációjának

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. január 24-ei II. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Előterjesztés a Patak

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely egyrészről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., statisztikai szám: 15504005-8411-321-01, képv.: Wintermantel Zsolt polgármester),

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u.

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 Cseh 92 Kft 9371 Vitnyéd, Szt. Antal u. 16 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely

Részletesebben

A 2.1. pontban foglaltak teljesítésének részletezését a szerződés 1. számú mellékletét képező leírás tartalmazza.

A 2.1. pontban foglaltak teljesítésének részletezését a szerződés 1. számú mellékletét képező leírás tartalmazza. 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala 1357. Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről az Elektro-Central Kft. 2030.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Fővárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017 képviseli: Dr. Harka Péter BÜV főosztályvezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZOFTVER SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZOFTVER SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS IC-IS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZOFTVER SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése"

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése A I? 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-215108/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben