SIMON TELEPHELYEK KOMPLEX VAGYONVÉDELMI/BIZTONSÁGI RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIMON TELEPHELYEK KOMPLEX VAGYONVÉDELMI/BIZTONSÁGI RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SIMON TELEPHELYEK KOMPLEX VAGYONVÉDELMI/BIZTONSÁGI RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE I. RÉSZ KOMPLEX VAGYONVÉDELMI/BIZTONSÁGI RENDSZER KIÉPÍTÉSE AZ NMHH CSENGERI TELEPHELYÉN TÁRGYÁBAN amely a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u ; MÁK pénzforgalmi számlaszám: képviseli: dr. Harka Péter BÜV főosztályvezető és Sorbán János gazdasági igazgató mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő", valamint a ANTI-LOOP HUNGARY VAGYON- ÉS TŰZVÉDELMI ZRT. Cím: 1134 Budapest, Lőportár utca 14/A; Cégjegyzékszám: ; Adószám: Bankszámlaszám: (CIB Bank Zrt.); Képviseli: Váczi Sándor mint vállalkozó, a továbbiakban mint Vállalkozó" együtt, mint Felek" között jött létre. 1. A Szerződés tárgya 1.1. Jelen szerződés tárgya Simon telephelyek komplex vagyonvédelmi/biztonsági rendszerének kiépítése I. része (Komplex vagyonvédelmi/biztonsági rendszer kiépítése az NMHH csengeri telephelyén) a műszaki leírásában meghatározott munkák elvégzése a Vállalkozó által Megrendelő megrendeli (I. rész: Komplex vagyonvédelmi/biztonsági rendszer kiépítése az NMHH csengeri telephelyén) fixen telepített mérőállomása komplex vagyonvédelmi rendszerének kiépítését az összes járulékos tevékenység elvégzésével együtt a közbeszerzési dokumentációban és a Vállalkozó ajánlatában meghatározott feltételek szerint A Vállalkozó köteles a vállalkozást megfelelő szakértelemmel és körültekintéssel ellátni, összhangban a tevékenységére vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakkal, továbbá a vállalkozói tevékenység végzésével kapcsolatban általánosan elismert szokásokkal és normákkal. 1/9

2 2. A szerződés hatálya,a teljesítés helye Jelen szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 45 nap. A teljesítés helye: Csengersima külterület HRSZ: 0107/18 3. A megvalósítás általános feltételei: 3.1. Alvállalkozók alkalmazása A Vállalkozó a kivitelezés során az ajánlatában megjelölt Alvállalkozóba)t vonhatja be Az ajánlatban foglaltaktól eltérő alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember a Kbt (3)- (5) bekezdéseiben foglaltak szerint vonható be a teljesítésbe. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az Ajánlatban nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Vállalkozó teljesítése nem ismerhető el A Vállalkozó az általa közvetlenül vállalt kötelezettségeken túlmenően az Alvállalkozó(k) tevékenységéért is közvetlen felelősséggel tartozik a Megrendelő felé, úgy mintha ezeket a tevékenységeket a Vállalkozó maga végezte volna Építési Napló vezetése A Vállalkozó a munkaterület átvételekor a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet előírásai szerint Építési Naplót nyit, vezeti, valamint a munkák befejeztével lezárja azt. A Vállalkozó az Építési Naplóban rögzíti a munkálatok folyamatát A Megrendelő az Építési Naplót a) megnyitásakor és lezárásakor aláírja, b) a munkálatok végzése során ellenőrzi, és észrevételeit rögzíti Megrendelő műszaki ellenőre az Építési Naplót legalább hetente ellenőrzi, és észrevételeit rögzíti A Felek az Építési Naplóban történő bejegyzéssel értesítik egymást a tudomásukra jutott - a szereléssel kapcsolatos vagy azt érintő - tényekről és körülményekről A Helyszín átvétele Megrendelő a munkaterületeket legkésőbb jelen szerződés megkötését követő 15 munkanapig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A rendelkezésre bocsátás időpontját Felek az Építési Naplóban rögzítik. 2/9

3 3.4. A kivitelezés általános szabályai A Vállalkozó oly módon végzi el a munkálatokat, hogy a mérőállomás komplex vagyonvédelmi/biztonsági rendszere a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben készüljön el. A kivitelezés megkezdéséről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni. Az esetleges kivitelezés közbeni viták (műszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a mérőállomások komplex biztonsági/vagyonvédelmi rendszerének megvalósítását A kivitelezés során csak a közbeszerzési dokumentációban, illetve az ajánlatban szereplő, a hatályos előírások és szabványok szerinti minősítéssel, minőségi bizonyítvánnyal rendelkező anyagok, berendezések, termékek használhatók fel, amelyek alkalmasságát Vállalkozó szavatolja A Vállalkozó kivitelezés során gondoskodik a munkaterület állagmegóvásáról, a betartja az általános tűz- és munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai és vagyonvédelmi előírásokat, valamint a kivitelezéssel összefüggő zaj, por stb. szennyezésekre vonatkozó előírásokat A Vállalkozó a munkaterületen keletkezett szennyeződést, törmeléket, és hulladékot folyamatosan eltávolítja, a munkaterületet tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő Vállalkozó költségére harmadik féllel elvégezteti A Vállalkozónak tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítással kell rendelkeznie legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt, amely a teljesítés során a Vállalkozó által okozott vagy az érdekkörében felmerült károk megtérítésére szolgál. A kötelezettség teljesíthető a jelen kivitelezési feladatra kötött építési tevékenységre irányuló külön felelősségbiztosítással vagy a meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésével a jelen szerződésre. A felelősségbiztosítás kötvényének másolatát (biztosítási ajánlat elfogadott példányát) a Megrendelő részére a szerződéskötéskor kell adni, a kötvény a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben a Megrendelőnél, vagy a teljesítésével összefüggésben harmadik személyeknél keletkezett károkért teljes felelősséggel tartozik, mindez vonatkozik az alvállalkozói és munkavállalói által okozott károkra is. Megrendelő nem felel a Vállalkozó által a kivitelezés teljesítése során okozott károkért. Az így keletkezett károkról haladéktalanul, de legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül jegyzőkönyvet kell felvenni. A fentieknek megfelelő károkozás esetén a Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítása terhére a károkat megtéríteni, továbbá a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa okozott kár azon részéért is, amit a felelősségbiztosítása nem fedez, illetve amire felelősségbiztosítása nem terjed ki A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 7.7. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti Megrendelő a munkavégzés időtartama alatt gondoskodik a Vállalkozó munkaterületre való ki- és bejutásáról és engedélyezi benntartózkodást. 3/9

4 4. Az átadás-átvételi eljárás 4.1. A Vállalkozó a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben elkészült komplex vagyonvédelmi/biztonsági rendszert a teljesítési határidőt legalább 5 (öt) nappal megelőzően írásban felajánlja a Megrendelő részére Átadás-átvételre (készre jelentés) Az Átadás-átvételt megelőzően a Megrendelő képviselője a Vállalkozó jelenlétében megtekinti az elkészült Létesítményt, hogy a műszaki leírásnak és a költségvetésnek való megfelelési nyilatkozatot elkészítse. Az átadás-átvételi eljárást Megrendelőnek a készre jelentést követő 10 napon belül kell megkezdenie és 15 napon belül be kell fejeznie. Amennyiben Megrendelő az átadás-átvételi eljárást az előbbi határidőben nem kezdi meg vagy 15 napon belül nem fejezi be, úgy Vállalkozó követelheti a teljesítésigazolás kiadását. 4.3 Az átadás-átvételhez a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat nyújtja be a Megrendelőnek: a) az Építési Naplópéldány és mellékletei, b) a beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványai, c) a Megrendelő műszaki ellenőrének nyilatkozata a komplex vagyonvédelmi/biztonsági rendszer műszaki leírás szerinti elkészültéről, d) műbizonylatok, palack nyomáspróba bizonylata, e) a kivitelezés tárgyát képező, a komplex vagyonvédelmi/biztonsági rendszerek mérőállomásonként elvégzett próbaüzeméről és érintésvédelmi méréséről készült jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok, f) minőségi bizonylatok, garancialevelek és jótállási jegyek, g) kezelési utasítások, az egyes védelmi alrendszerekben (tűzjelző- és oltórendszer, behatolásjelző rendszer, beléptető rendszer, zártláncú megfigyelő rendszer) telepített berendezések, termékek műszerkönyvei, h) a rendszerek mesterkódjai A Megrendelő a fenti pontokban meghatározott követelmények maradéktalan teljesülése esetén átveszi a Létesítményt a Vállalkozótól, aminek a tényét a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. A műszaki átadás-átvétel a 191/2009. Korm. rendelet 32. -a szerint kerül lebonyolításra. 5. Garancia, minőségtanúsítás 5.1. Vállalkozó köteles a hatályos villamossági előírások, valamint a vagyonvédelmi rendszerekre (tűzjelző rendszer, stb) vonatkozó rendeletek, szabványok által előírt ellenőrzéseket a kivitelezés során folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az intézkedéseket az Építési Naplóban kell rögzíteni. A bizonylatok az Építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni Vállalkozó a mérőállomásonként megvalósított komplex vagyonvédelmi/biztonsági rendszerekre, illetve a beépített termékekre és kapcsolódó szolgáltatásokra 1 év, a megvalósított kábelhálózat estében 1 év garanciát vállal. A garanciális időszak kezdete az eredményes átadás-átvételi eljárás lezárása Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális idő alatt olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű termékekre, anyagokra 4/9

5 vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó Megrendelő felszólítására, azonnal, térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni és kijavítani. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kijavítani, kiküszöbölni Vállalkozó saját költségére köteles elvégezni a beépítésre kerülő anyagokat és berendezéseket a vonatkozó szabványoknak és követelményeknek való megfelelés céljából. Vállalkozó a berendezések, eszközök, anyagok beépítését, illetve beszerelését, valamint a próbaüzemek elvégzését, eredményét egységes szerkezetben köteles folyamatosan vezetni és dokumentálni. 6. A vállalkozási díj, a számla benyújtásának szabályai 6.1. A Felek közös megegyezéssel a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért fizetendő vállalkozási díjat ,- Ft + ÁFA, azaz négymillió-tizenhétezer-négyszázharmincöt Ft + ÁFA összegben határozzák meg A vállalkozási díj tartalmazza: a mérőállomások közbeszerzési dokumentáció szerinti vagyonvédelmi rendszerének megvalósításának költségét; a rendszerek mesterkódjait; két példány átadási tervdokumentáció készítésének költségeit; a mérőállomásonként megvalósított komplex vagyonvédelmi rendszerek műszaki átadásátvételéhez és használatbavételéhez szükséges mérések, vizsgálatok lefolytatásának, jegyzőkönyvek és dokumentumok előállításának költségét A Vállalkozó kijelenti, hogy számlaképes, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj után magának kell megfizetnie az adót és egyéb közterheket A Megrendelő a vállalkozási díjon túl a jelen szerződésben foglalt kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozónak semmilyen jogcímen további díjat nem fizet illetve költséget nem térít meg, a vállalkozási díj a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségre fedezetet nyújt A kivitelezés szerződésszerű teljesítésének igazolására a sikeres átadás-átvételi eljárást követően - a Megrendelő által kiállított Teljesítési igazolás szolgál. A Vállalkozó a Teljesítési igazolással alátámasztott számlát a Teljesítési igazolás kiállítását követő 5 munkanapon belül nyújtja be a Megrendelőnek 1 példányban ÁFA bontással, cégszerűen aláírva. Megrendelő a vállalkozási díjat a számla kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési határidővel utalja át a Vállalkozó CIB Bank Zrt.-nél vezetett számú bankszámlájára a Kbt ban foglaltaknak megfelelően, vagy-alvállalkozó igénybevétele esetén - a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. -ában előírtaknak megfelelően Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó jogosult a késedelem napjától a kifizetés napjáig járó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatra. 5/9

6 7. A Vállalkozó teljesítése, a nem szerződésszerű teljesítés következményei 7.1. Amennyiben a szerződés teljesítése során a Vállalkozó olyan körülményről szerez tudomást, amely akadályozza a határidőre történő teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, illetve annak okáról Vállalkozó szerződésszegése esetén az alábbi szankciók érvényesíthetők: késedelmi, hibás teljesítési és/vagy meghiúsulási kötbér érvényesítése; teljesítési biztosíték érvényesítése kártérítés érvényesítése; a szerződéstől való elállás Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja teljes nettó vállalkozási díj, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 0,5 %, de maximum 10%. Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít, Megrendelő a hiba kijavításának időtartamára ugyanolyan mértékű kötbérre jogosult, mint késedelmes teljesítés esetén Megrendelőnek jogában áll elállni a szerződéstől amennyiben, vállalkozó az előírt teljesítési határidőt 20 nappal túllépi. Ebben az esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja az a teljes nettó vállalkozási díj, mértéke 20%. (beleértve a teljesítési biztosíték 7.7. pontban meghatározott összegét is) 7.5. Megrendelő jogosult kötbérigényének a Vállalkozási díjba történő beszámítására, azaz a Vállalkozási díjnak a kötbérkövetelés összegével történő csökkentésére A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni Vállalkozó a Kbt a alapján biztosítékot nyújt a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítására. A biztosítékot Megrendelő abban az esetben használhatja fel, amennyiben a szerződés teljesítése a szerződéskötést követően a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely okból vagy a Vállalkozó érdekkörében felmerült lehetetlenülés okán hiúsul meg. A biztosítékot Vállalkozó a szerződéskötéskor Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, illetőleg bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel bocsátja Megrendelő rendelkezésére. A biztosíték a vállalkozási díj 5%-ának, azaz öt százalékának megfelelő összeg A Megrendelő a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha - a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy - a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 6/9

7 8. Kapcsolattartás, jognyilatkozatok Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a Felek hatályos jognyilatkozat - ide nem értve a szerződés módosításának, illetve megszűntetésének eseteit - tételére jogosult képviselői, és értesítési címük: Megrendelő részéről: Holló Attila Csaba igazgató Biztonsági igazgatóság Vállalkozó részéről: Váczi Sándor értesítési címek postacím tel/fax Budapest, 1015 Budapest, Ostrom u Ostrom u Budapest, 1134 Budapest, 1/ Lőportár u. 14./a Lőportár u. 14./a 1/ Az egyéb kapcsolattartásra - Megrendelő részéről a Teljesítési igazolás kiállítására - a Felek jelen pont szerinti képviselője, illetve az általa írásban felhatalmazott, a másik fél számára írásban megnevezett személy jogosult. 9. Titoktartás 9.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - bármelyik szerződő fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely közismert amelyről a fogadó félnek már tudomása volt amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő Vállalkozó e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, minősített adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni Vállalkozó a szerződés teljesítése során Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, információt csak e vállalkozási szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, illetve adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Vállalkozó annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Vállalkozó helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve szerződésben kikötött tulajdonságoknak.

8 9.4. A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak A Vállalkozó tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül Felek tudomásul veszik, hogy: - az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a jelen szerződés tartalmát a Vállalkozónál, - a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81. értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, - kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni. 10. Egyéb rendelkezések A szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő felek egyetértésével a Polgári Törvénykönyv, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései alapján lehetséges Felek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos minden közleményeiket (értesítés, nyilatkozat) személyesen, ajánlott levélben, telefaxon, en vagy távbeszélőn juttatják el egymáshoz. A távbeszélőn közölt közleményt ben, ajánlott levélben vagy telefaxon meg kell erősíteni. A telefaxon továbbított iratokat a Feleknek aláírással kell ellátniuk. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, ha azt kézbesítették Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályait, különösen Polgári Törvénykönyv szabályait tartják jelen vállalkozási jogviszonyukra kötelezőnek Felek egyező akarattal kinyilvánítják, hogy kölcsönösen törekszenek arra, hogy jelen szerződés teljesítése során felmerülő teljesítési akadályokat a lehető legrövidebb időn belül elhárítsák, a szükségessé váló szerződésmódosításokat - közös megegyezéssel - haladéktalanul elvégezzék. Vis maior esetén a Felek a szerződésből eredő kötelezettségeik nemteljesítésének vagy részleges nemteljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesülnek, amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior tárgyát képező esemény számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi. A vis maiornak minősülő esemény bekövetkezéséről, annak várható időtartamáról és a szerződés teljesítésére gyakorolt hatásáról a vis maiorról tudomást szerző és az arra hivatkozó félnek - szóban - haladéktalanul, írásban pedig a tudomásszerzést követő 3 napon belül tájékoztatnia kell a másik felet. A vis maior megszűnését követően a teljesítésben akadályozott fél 8/9

9 haladéktalanul köteles folytatni (megkezdeni) a vis maiorral érintett, jelen szerződésből eredő kötelezettségének teljesítését. Vis maior alatt Felek a jelen szerződés létrejöttét követően bekövetkező, olyan elháríthatatlan eseményt értenek, amely nem a Felek hibájából következik be, Felek által előre nem látható, és amely jelen szerződés teljesítését számottevően akadályozza, gátolja Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek megoldani. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül, úgy a Felek a vita eldöntésére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének Jelen szerződés részét képező mellékletei: - l.sz. melléklet - Vállalkozó tevékenységi felelősségbiztosításának kötvénye Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült és 9 (kilenc) számozott oldalból áll. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. Budapest, hó nap ANTI-^OOt HUNGARY ZRÍ 1134 Budapest, Lőportár u. 14/a Tol.! 340.S3ü7~Tax; Váczi Sándor Anti-Loop Hungary Vagyon- és Tűzvédelmi Zrt. Vállalkozó Sorbán János Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, gazdasági igazgató Megrendelő 9/9

10 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SIMON TELEPHELYEK KOMPLEX VAGYONVÉDELMI/BIZTONSÁGI RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE II. RÉSZ KOMPLEX VAGYONVÉDELMI/BIZTONSÁGI RENDSZER KIÉPÍTÉSE AZ NMHH RAJKAI TELEPHELYÉN TÁRGYÁBAN amely a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u ; MÁK pénzforgalmi számlaszám: képviseli: dr. Harka Péter BÜV főosztályvezető és Sorbán János gazdasági igazgató mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő", valamint a ANTI-LOOP HUNGARY VAGYON- ES TŰZVÉDELMI ZRT. Cím: 1134 Budapest, Lőportár utca 14/A; Cégjegyzékszám: ; Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: (CIB Bank Zrt); Váczi Sándor mint vállalkozó, a továbbiakban mint Vállalkozó" együtt, mint Felek" között jött létre. 1. A Szerződés tárgya 1.1. Jelen szerződés tárgya Simon telephelyek komplex vagyonvédelmi/biztonsági rendszerének kiépítése II. része (Komplex vagyonvédelmi/biztonsági rendszer kiépítése az NMHH rajkai telephelyén) a műszaki leírásában meghatározott munkák elvégzése a Vállalkozó által Megrendelő megrendeli (II. rész: Komplex vagyonvédelmi/biztonsági rendszer kiépítése az NMHH rajkai telephelyén) fixen telepített mérőállomása komplex vagyonvédelmi rendszerének kiépítését az összes járulékos tevékenység elvégzésével együtt a közbeszerzési dokumentációban és a Vállalkozó ajánlatában meghatározott feltételek szerint A Vállalkozó köteles a vállalkozást megfelelő szakértelemmel és körültekintéssel ellátni, összhangban a tevékenységére vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakkal, továbbá a vállalkozói tevékenység végzésével kapcsolatban általánosan elismert szokásokkal és normákkal. 1/9

11 2. A szerződés hatálya,a teljesítés helye Jelen szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 45 nap. A teljesítés helye: Rajka külterület HRSZ: 094/12 3. A megvalósítás általános feltételei: 3.1. Alvállalkozók alkalmazása A Vállalkozó a kivitelezés során az ajánlatában megjelölt Alvállalkozóba)t vonhatja be Az ajánlatban foglaltaktól eltérő alvállalkozó (teljesítési segéd) és szakember a Kbt (3)- (5) bekezdéseiben foglaltak szerint vonható be a teljesítésbe. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az Ajánlatban nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Vállalkozó teljesítése nem ismerhető el A Vállalkozó az általa közvetlenül vállalt kötelezettségeken túlmenően az Alvállalkozó(k) tevékenységéért is közvetlen felelősséggel tartozik a Megrendelő felé, úgy mintha ezeket a tevékenységeket a Vállalkozó maga végezte volna Építési Napló vezetése A Vállalkozó a munkaterület átvételekor a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet előírásai szerint Építési Naplót nyit, vezeti, valamint a munkák befejeztével lezárja azt. A Vállalkozó az Építési Naplóban rögzíti a munkálatok folyamatát A Megrendelő az Építési Naplót a) megnyitásakor és lezárásakor aláírja, b) a munkálatok végzése során ellenőrzi, és észrevételeit rögzíti Megrendelő műszaki ellenőre az Építési Naplót legalább hetente ellenőrzi, és észrevételeit rögzíti A Felek az Építési Naplóban történő bejegyzéssel értesítik egymást a tudomásukra jutott - a szereléssel kapcsolatos vagy azt érintő - tényekről és körülményekről A Helyszín átvétele Megrendelő a munkaterületeket legkésőbb jelen szerződés megkötését követő 15 munkanapig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A rendelkezésre bocsátás időpontját Felek az Építési Naplóban rögzítik. 2/9

12 3.4. A kivitelezés általános szabályai A Vállalkozó oly módon végzi el a munkálatokat, hogy a mérőállomás komplex vagyonvédelmi/biztonsági rendszere a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a magyar szabvány szerinti I. osztályú minőségben készüljön el. A kivitelezés megkezdéséről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni. Az esetleges kivitelezés közbeni viták (műszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a mérőállomások komplex biztonsági/vagyonvédelmi rendszerének megvalósítását A kivitelezés során csak a közbeszerzési dokumentációban, illetve az ajánlatban szereplő, a hatályos előírások és szabványok szerinti minősítéssel, minőségi bizonyítvánnyal rendelkező anyagok, berendezések, termékek használhatók fel, amelyek alkalmasságát Vállalkozó szavatolja A Vállalkozó kivitelezés során gondoskodik a munkaterület állagmegóvásáról, a betartja az általános tűz- és munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai és vagyonvédelmi előírásokat, valamint a kivitelezéssel összefüggő zaj, por stb. szennyezésekre vonatkozó előírásokat A Vállalkozó a munkaterületen keletkezett szennyeződést, törmeléket, és hulladékot folyamatosan eltávolítja, a munkaterületet tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő Vállalkozó költségére harmadik féllel elvégezteti A Vállalkozónak tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítással kell rendelkeznie legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt, amely a teljesítés során a Vállalkozó által okozott vagy az érdekkörében felmerült károk megtérítésére szolgál. A kötelezettség teljesíthető a jelen kivitelezési feladatra kötött építési tevékenységre irányuló külön felelősségbiztosítással vagy a meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésével a jelen szerződésre. A felelősségbiztosítás kötvényének másolatát (biztosítási ajánlat elfogadott példányát) a Megrendelő részére a szerződéskötéskor kell adni, a kötvény a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben a Megrendelőnél, vagy a teljesítésével összefüggésben harmadik személyeknél keletkezett károkért teljes felelősséggel tartozik, mindez vonatkozik az alvállalkozói és munkavállalói által okozott károkra is. Megrendelő nem felel a Vállalkozó által a kivitelezés teljesítése során okozott károkért. Az így keletkezett károkról haladéktalanul, de legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül jegyzőkönyvet kell felvenni. A fentieknek megfelelő károkozás esetén a Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítása terhére a károkat megtéríteni, továbbá a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa okozott kár azon részéért is, amit a felelősségbiztosítása nem fedez, illetve amire felelősségbiztosítása nem terjed ki A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 7.7. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti Megrendelő a munkavégzés időtartama alatt gondoskodik a Vállalkozó munkaterületre való ki- és bejutásáról és engedélyezi benntartózkodást. 3/9