NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE"

Átírás

1 NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

2 I. Általános feltételek A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre. II. Az eljárás általános feltételei A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a oldalon elérhető) III. Az eljárás tárgya Ivóvízminőség Javító Program keretén belüli vízvezetéképítési munkák során irányított fúrással történő cső behúzása a tervezett nyomvonalba. IV. Ajánlattétel Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi. Ssz. Fúrási átmérő Fúrási hossz Mértékegység ( m ) 1 DN m 2 DN m 3 DN m Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól ajánlatkérő bármilyen irányban maximum 20%-os mértékben eltérhet. Megrendelő a csőanyagot és az irányított fúrást kisegítő vízellátást és zagy elvezetést biztosítja. 2 / 4

3 Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegen felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. A teljesítés a munkaterület átadástól számított 40 napon belül. Várható kezdési időpont Az árajánlatnak tartalmaznia kell: 1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát 2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát 3. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, címét, telefonszámát. 4. A szolgáltatás ÁFA nélküli, nettó egységárát 5. A pályázó vagy annak vezetőjének, illetve esetleges korábbi vállalkozásának nevére szóló referenciákat, különösen viziközmű szolgáltatónál szerzett referenciákat. Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fentiektől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldjön. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlat kérő élhet az ajánlat elutasításának jogával. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük postai úton, vagy személyesen eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a HDD fúrástechnológiai tevékenység beszerzése jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: szeptember :00. A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak. Ajánlatkérő az ajánlatok bontását szeptember :00-kor székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk. Az ajánlatkérő az ajánlatokat az az ajánlattevő által kért vállalkozói díj alapján bírálja el. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 3 / 4

4

5 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Székhely 4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. Képviseli Szabó Istvánné vezérigazgató Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Megrendelő nevében eljáró Varga Pál személy mint Megrendelő, Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Vállalkozó nevében eljáró személy mint Vállalkozó között az alábbiak szerint: 1. A szolgáltatás tárgya 1.1. A Megrendelő által Vállalkozási tevékenységként folytatott építési, szerelési munkáihoz kapcsolódó vízvezetéképítési munkák során irányított fúrással történő cső behúzása a tervezett nyomvonalba, Megrendelő egyedi megrendelései alapján, az 1.2. pontban meghatározott hosszúságban Vállalkozó az irányított fúrási és csőbehúzási tevékenységét DN 200 átmérő vonatkozásában 374 méteren, DN 300 átmérő vonatkozásában 2661 méteren, DN 500 átmérő vonatkozásában 84 méteren köteles elvégezni. Megrendelő a fenti hossztól, mind pozitív, mind negatív irányban 20%-os mértékben eltérhet Megrendelő a csőanyagot és az irányított fúrást kisegítő vízellátást és zagy elvezetést biztosítja, minden egyéb eszköz vagy gép biztosítása Vállalkozó kötelezettsége. 2. A fizetési feltételek 2.1. A Vállalkozás díja: Ft + áfa, azaz forint + áfa / méter Megrendelő a fenti vállalkozói díjat egy összegben a műszaki átadás után kiállított számla alapján Vállalkozó bankszámlájára a számla beérkezését követő 30 napon belül fizeti meg. 1 / 3

6 2.3. Jelen szerződés a 1.2. pontban meghatározott mennyiségek figyelembevételével számított értéke: Ft + áfa, azaz forint+áfa Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 142. hatálya alá tartozik, így a fenti összeg után fizetendő forgalmi adó bevallása és teljesítése Megrendelő feladata. 3. A teljesítés 3.1. A teljesítés véghatárideje a teljesítés a munkaterület átadástól számított 40 nap Az előző pontban meghatározott és igazolt részteljesítések esetén jogosult a Vállalkozó a fizetési feltételekben megállapított díjra A Vállalkozó a kivitelezés előkészítését a szerződés hatálybalépését követő napon köteles megkezdeni A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet, illetve a munka ütemezés szerinti végzését akadályozza A teljesítést a geodéta által felmért tényleges fúrási hosszak, vízszintes vetületi hosszának mértéke alapján kell elszámolni A Megrendelő a kivitelezést munkaidő alatt bármikor ellenőrizheti, valamint kifogásait az ellenőrzéskor közölheti A hibás teljesítésért a Vállalkozó azonban akkor is felel, ha a Megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte. 4. Munkaterület átadása 4.1. A Megrendelő a teljes munkaterületet kiürítve a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.. év. hó napjáig A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Ha Megrendelő a munkaterületet, vagy annak egyes részeit határidőben nem bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, és ez a munka megkezdésében, vagy folyamatos végzésében akadályt jelent, a Vállalkozó a kötelezettség teljesítésére megfelelő határidőt tűzhet ki, és ennek eredménytelen eltelte esetén a szerződéstől elállhat A munkaterületen a Vállalkozó kizárólagosan végez munkát. A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemről és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát. 5. Jótállás szavatosság 5.1. A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átadás-átvétel lezárásnak időpontjától számított 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának időpontja Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 2 / 3

7 6. Szerződési biztosítékok 6.1. A Szerződés szerinti bármely kötelezettségének felróható késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a 3.2. pontban rögzített Szerződéses Ár 0,1 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a 2.3. pontban rögzített Szerződéses Ár 5 %-a, mely maximum mérték elérésekor Megrendelő jogosult a szerződést felmondani Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be, a 2.3. pontban rögzített Szerződéses Ár 10 %-ával azonos meghiúsulási kötbért köteles fizetni. (Akkor is, ha megrendelő jogszerűen eláll a szerződéstől.) Ez a teljesítési kötbér mértékéig abból közvetlenül kielégíthető, de Megrendelő követelheti az ezt meghaladó meghiúsulási kötbér összegét is. 7. Egyéb rendelkezések 7.1. A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek egyszemélyes Döntőbizottság ill. Választott bíróság útján rendezik Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. Jelen Vállalkozási Szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.., Megrendelő Vállalkozó 3 / 3

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2012.

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 1 9-10- 2012 ALFÖLDVÍZ TeJ: +36-66/523-207 Regionális Fax: +36-66/528-850 Víziközmű-szolgáltató E-n;ail : r;;-, llr.ldv h Zrt. JogI/ro d Q\'''jQVO IZ. U 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5..*. *.. * * Dokumentum:

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT FŐÉPÜLETÉNEK ÉS JEGES UTCAI ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA AULA ÉS FŐÉPÜLET TETŐ FELÚJÍTÁSA, FŐÉPÜLET NYÍLÁSZÁRÓK

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 63 hkp VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. adószám: 12794726-2-11 bankszámlaszáma: 12028003-00345927-00100003 (Raiffeisen

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben