SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KLÍMAKÉSZÜLÉKEK BESZERZÉSE ÉS FELSZERELÉSE TÁRGYÁBAN ameiy létrejött egyrészt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u ; a Hatóság államháztartási egyedi azonosítója: ; adószáma: , pénzforgalmi számla száma: ;) képviseli: dr. Harka Péter beszerzési, üzemeltetési, és vagyonkezelési főosztályvezető Sorbán János gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzésével, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és másrészt Thermoclima Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi u 32.; cégjegyzékszám: ; adószám: ; pénzforgalmi jelzőszám: (OTP), képviselő: Solymári Béla ügyvezető),, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) a továbbiakban együttesen Felek között, a KÉ-13411/2013 iktatószámon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás eredményeképpen az alábbi feltételekkel: 1. A Szerződés tárgya A jelen szerződés tárgya a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára a keretszerződés 1. számú mellékletében megahatározott klímaberendezések szállítása és az alábbiakban leírt tevékenységek elvégzése a Szállító által: A Szállítási díj ellenében végzett tevékenységek: 1) a jelen szerződés mellékletét képező Műszaki Leírásban meghatározott Klímaberendezések szállítása, telepítése, tesztelése és üzembe helyezése, 1) a szereléshez és helyreállításhoz szükséges anyagok száilítása, valamint a szerelési és helyreáliítási munkák elvégzése, 2) a Próbaüzem lefolytatása, 3) az Utó-felülvizsgálat lefolytatása, 4) az üzembe helyezést követően 2 (kettő) év ingyenes karbantartás. E feladatellátás keretében Szállító vállalja, hogy a keretszerződés hatályának időtartamán belül, avagy a jelen szerződésben meghatározott összeg erejéig a Megrendelő által meghatározott helyen és időben, a Megrendelő által a Szállítóhoz alkalmanként előzetesen írásban eljuttatott eseti megrendelésnek megfelelően elvégzi az előző pontban és a műszaki leírásban meghatározott feladatokat, melynek részét képezi az eszközök meghatározott helyszíneken és számban való felszerelése és a helyszínekre való szállítása.

2 2. A teljesítés helye, a szerződés hatálya, a teljesítés határideje 2.1. A Szerződés teljesítésének helye: A Szerződés teljesítésének helyei a Megrendelő által a Műszaki Leírás 7.1.számú részében meghatározott telephelyek. Megrendelő budapesti és vidéki telephelyei, budapesti és vidéki mérőtelephelyei. 2.2 A Szerződés időbeli hatálya, a teljesítés határideje A Szerződés a Felek általi aláíráskor lép hatályba. A jelen szerződés alapján a Szállító a jelen szerződés 1. pontjában és a műszaki leírásban meghatározott feladatokat köteles teljesíteni december 31. napjáig, illetve a Megrendelőnél rendelkezésre álló teljes keretösszeg kimerüléséig A Szerződésnek azon részei, amelyek az ajánlattételi dokumentáció 7.2. pontjában felsorolt klímakészülékek Próbaüzemet követő karbantartásával és javításával kapcsolatos tevékenységekre vonatkoznak, a Próbaüzem befejezésétől számított 2 (kettő) évig maradnak hatályban Szállítónak a jelen szerződés mellékletét képező Műszaki Leírásban meghatározott klímaberendezések szállítására, telepítésére, tesztelésére és üzembe helyezésére az adott egyedi megrendelés aláírásától számított 30 nap áll rendelkezésére. 3. A Megvalósítás általános feltételei 3.1 Belépési engedélyek A belépési engedélyek Megrendelő általi kiadásához a Szállító a beléptetendő (a Szállító vagy az általa előre megnevezett) személyek és gépjárműveik adatait a 3. sz. mellékletben (A beléptetendő személyek adatai) megadott tartalommal adja meg az NMHH részére, a tervezett belépés napját 2 (kettő) munkanappal megelőzően A Szállító és az általa megnevezett személyek számára a telephelyekre való belépéshez szükséges engedélyeket az Megrendelő biztosítja. 3.2 Alvállalkozók A Szállító a kivitelezés során kizárólag az ajánlatban megjelölt Alvállalkozó(ka)t vonhatja be A Szállító az általa közvetlenül vállalt kötelezettségeken túlmenően az Alvállalkozó(k) tevékenységéért is közvetlen felelősséggel tartozik a Megrendelő felé, úgy mintha ezeket a tevékenységeket a Szállító maga végezte volna.

3 3.3 Az üzembe-helyezési munkák általános szabályai Az üzembe-helyezés megkezdésekor a Megrendelő átadja a helyiséget a Szállító részére, és ismerteti a helyszín Szállító általi használatával kapcsolatos szabályokat, amelyeket a Szállítónak be kell tartania a napi működésben okozott zavarok lehetséges minimalizálása érdekében Az üzembe-helyezési munkák végzése idején a Megrendelő biztosítja a Szállító tevékenységéhez szükséges és ésszerűen elvárható körülményeket A Szállító a Műszaki Leírásban így kiemelt tevékenységeket csak a Megrendelő jelenlétében és/vagy közreműködésével végezheti el A Szállító az elektromos szerelések bekötését, illetve a készülékek elektromos beüzemelését csak a Megrendelő által kijelölt személy felügyeletével végezheti el. A Szállító a vonatkozó szabványokban előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégzi A Szállító az üzembe-helyezés során betartja az általános tűz- és munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai és vagyonvédelmi előírásokat A Szállító gondoskodik a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj-, rezgés- és porszennyezésekre vonatkozó előírások betartásáról, és a munkaterületen keletkezett szennyeződést, törmeléket, és hulladékot folyamatosan eltávolítja, a munkaterületet tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő a Szállító költségére harmadik féllel elvégezteti Szállító az eszközöket valamennyi tartozékukkal és alkotórészükkel, továbbá a vonatkozó dokumentációkkal együtt köteles átadni. 4.Próbaüzem A Szállító Szerződés szerinti teljesítésének átadás-átvétele Próbaüzemmel történik A Próbaüzemmel kapcsolatos előírásokat a csatolt Műszaki Leírás tartalmazza. 4.2 Utó-felülvizsgálat A Felek a Szállító teljesítését a Próbaüzem befejezésétől számított 1 (egy) éven belül ismételten megvizsgálják (Utó-felülvizsgálat). Az eljárást a Megrendelő készíti elő és hívja meg a Szállítót Az Utó-felülvizsgálattal kapcsolatos előírásokat a csatolt Műszaki Leírás tartalmazza.

4 4.3. Jótállás, szavatosság A Szállítónak a Berendezések és azok szerelése tekintetében az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet alapján, a Próbaüzem befejezésétől számított 1 (egy) évig terjedő jótállási kötelezettségén túl még 1 év jótállási kötelezettsége áll fenn A szavatossággal kapcsolatos előírásokat a csatolt Műszaki Leírás tartalmazza Szállító a tárgybeli berendezések per-, teher-, igény-, és költségmentességéért feltétlen, és teljes körű kellék- és jogszavatosságot vállal, továbbá kijelenti, hogy a Megrendelő kizárólagos és korlátozásmentes tulajdonszerzésének akadálya nincsen Szerződő Felek rögzítik, hogy a tárgybeli berendezések tulajdonjoga - azok valamennyi tartozékával, illetve alkotórészével együtt - azok beépítésének időpontjával Megrendelőre, valamint ebben az időpontban száll át a kárveszély is. száll át a 4.4. Javítás, karbantartás A klímarendszerek meghibásodása esetén Szállító vállalja, hogy Megrendelő szerződésben foglalt értesítésének kézhezvételtől számítva budapesti telephely esetén 2 órán belül, míg vidéki telephely esetén 4 órán belül megkezdi a hibaelhárítást Ha a hiba a helyszínen nem hárítható el, tehát szükség van a berendezés teljes vagy részleges megbontására, 11. elszállítására, akkor Szállító köteles a javítás azonos műszaki tartalommal csereeszközt biztosítani. időtartamára A klímaberendezések karbantartását évente 4 alkalommal kell elvégezni, melynek ki kell terjednie a szűrők tisztítására, a hűtőköri, cseppvízrendszer ellenőrzésére, szabályzó és vezérlőrendszerek ellenőrzésére, szükség szerint paraméterállításokra. 5. Szállítási díj, számlázás 5.1. A Szállító által a jelen keretszerződésben foglalt szolgáltatásokat az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglaltaknak megfelelően az általa megajánlott ajánlati áron (szállítási díj) hajtja végre. A végzett szolgáltatásért fizetendő Szállítási Díjakat a 1. sz. melléklet (Az egyes készülékek telepítésének árai, ajánlati ár részletezés) tartalmazza azzal, hogy a szerződés hatálya alatt az egyedileg megrendelt szolgáltatásokért fizetendő szállítási díj nem haladhatja meg jelen szerződés keretösszegét A számlák az egyedi megrendelésekhez igazodóan nyújthatók be (figyelemmel az egyes készülékek telepítésének árait tartalmazó szerződési mellékletre) a teljesítéssel (megrendeléssel) érintett telephelyen sikeres Próbaüzemet igazoló jegyzőkönyv (teljesítésigazolás) kézhezvétele után.

5 Az adott egyedi megrendelés esetében a kifizetés a szállító által az adott egyedi megrendelés teljesítésére benyújtott számla ellenében, a szállítási szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 292/B. (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással történik. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 301/A (2)-(3) bekezdései szerinti késedelmi kamatok érvényesek. A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb körülményekre a Kbt (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. A fizetés feltétele a évi XCII. törvény 36/A. -ban foglaltak teljesítése A számlákat az 3. sz. mellékletben (Számlák és számlamellékletek formai követelményei) rögzítettek szerint kell benyújtani. A Megrendelő a szállítási Díjból előleget nem fizet. 6. Szerződésszegés és következményei 6.1 A Szállító által fizetendő kötbérek Késedelmi kötbér Amennyiben a Szállító a szállítással és üzembe-helyezéssel kapcsolatos kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti és ennek következtében a Próbaüzem sikeres lefolytatása késedelmet szenved, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja az adott egyedi megrendelés szerint el nem végzett teljesítés nettó szállítási Díja, mértéke az eredménytelenül eltelt szállítási határidőtől számítva a késedelem első 20 (húsz) napjáig naponta 0,5 (öt tized) százalék, a késedelem 21. (huszonegyedik) napjától pedig napi 1,0 (egy) százalék A szállítási és üzembe-helyezési késedelem Szállító által okozott mértékének számításakor le kell vonni a Megrendelő által esetlegesen okozott (és általa elismert) késedelmeket A késedelmi kötbérek kumulált összegének felső határa az adott egyedi megrendelésben szereplő szállítási díj 20 (húsz) százaléka Meghiúsulási kötbér Ha a késedelmi kötbérek kumulált összege eléri a pontban meghatározott felső határt, akkor a Megrendelő az adott egyedi megrendelés alapján történő szállítás addig meg nem valósult részét a Szállítónak felróható okból meghiúsultnak minősítheti Ha a Megrendelő megállapítja a Szerződés addig meg nem valósult részének pont szerinti meghiúsulását, a Megrendelő az adott egyedi megrendelés meg nem

6 valósult részére vonatkozó szállítási díj 20 (húsz) százalékának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult A Szállító által fizetendő kötbér beszámítása A Megrendelő jogosult kötbérigényének a szállítási Díjba történő beszámítására, azaz a szállítási Díj adott egyedi megrendelésre vonatkozó összegének a kötbér-követelés összegével történő csökkentésére A Megrendelő által fizetendő késedelmi kamat A szállítási díjnak a Megrendelő részéről történő 15 napot meghaladó késedelmes megfizetése esetén a Szállító jogosult a Ptk. 301/A (2) - (3) bekezdései szerinti késedelmi kamatot felszámítani a Megrendelővel szemben Felmondás súlyos szerződésszegés miatt Bármelyik Fél jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a másik Fél Szerződésben rögzített lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte A Szállító súlyos szerződésszegése A Szállító tekintetében szerződésszegésnek: az alábbi események bármelyikének bekövetkezése minősül súlyos a) a Szállító az egyedi megrendeléstől számított 30 napon belül nem fejezi be a telepítést b) a Szállító a Próbaüzemre vagy az Utó-felülvizsgálatra meghatározott időpontban történő sikeres teljesítésével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, c) a Szállító kötbéreinek összege eléri a pontban megadott felső határt, d) a Szállító felszámolását elrendelték, kezdeményezte a végelszámolását, csődjogi védelmet kért, vagy a cégbíróság törvényi felügyeleti eljárásban megszüntette, és törölte a cégnyilvántartásból. A fenti körülményekről a Szállító 3 (három) munkanapon belül köteles tájékoztatni a Megrendelőt e) a Szállító a 7. fejezetben rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi A Megrendelő súlyos szerződésszegése A Megrendelő tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megrendelő a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségét a meghatározott fizetési határidő letelte után a Szállító által küldött felszólításban közölt - legalább 15 (tizenöt) napos - póthatáridőn belül sem teljesíti. 7. Titoktartás

7 7.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - bármelyik Fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely a) közismert b) amelyről a fogadó Félnek már tudomása volt c) amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek d) vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő. 7.2 A Szállító e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. 7.3 A Szállító a Szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, információt csak a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a Szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Szállító annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Szállító helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve a Szerződésben kikötött tulajdonságoknak. 7.4 A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak egymás felé A Szállító tudomásul veszi az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 112 (1) bekezdésében foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül A Felek tudomásul veszik, hogy: a) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a Szerződés tartalmát a Szállítónál,

8 b) a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81. értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, c) kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni. 8. A FELEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ 8.1. A Felek képviselői A Feleket a Szerződés megvalósításával kapcsolatos kérdésekben a Felek képviselői képviselik írásbeli kommunikáció A Szerződés szerint bármelyik Fél által készített egyéb dokumentumokat - beleértve az értesítéseket, közleményeket, nyilatkozatokat - is írásban kell benyújtani a másik Félnek Kézbesítés A pontban meghatározott dokumentumokat az alábbiak szerinti időpontban kell a másik Fél számára átnyújtottnak tekintetni: a) kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadáskor az átadás időpontjában; b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; c) telefaxon, -en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report). 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.1. A Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a Felek egyetértésével a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján lehetséges A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a Szerződést nem kötötték volna meg. A Felek az érvénytelen feltételt haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely az eredeti rendelkezés értelméhez vagy a Felek szándékához a lehető legközelebb áll.

9 9.3.Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető lemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Szállító szerződésszegése esetén megilletik Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályait, különösen Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezéseit tartják jelen vállalkozási jogviszonyukra kötelezőnek Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül, úgy a Felek a vita eldöntésére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének A Szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült és 10 (tíz) számozott oldalból áll. A Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 10. A Szerződés dokumentumai A Szerződésnek az alábbi dokumentumok képezik elválaszthatatlan részeit, a) Szerződéses Feltételek, az alábbi mellékletekkel: 1. sz. melléklet: Az egyes készülékek telepítésének árai, ajánlati ár részletezés 2. sz. melléklet: Számlák formai követelményei 3. sz. melléklet: A beléptetendő személyek adatai b) Műszaki Leírás (a pályázati anyagból) c) a közbeszerzési eljárás során keletkezett és a Kbt. szerint a Szerződés részét képező dokumentumok. Budapest, 2013, 11QAJJ Megrendelő dr. Harka Péter NMHH BÜV Főosztály főosztályvezető V A»- es % Budapest, ÍÁÍksvA Szállító LIMA KFT. ívtogyoródi Út 32. ' Solymári Béla ügyvezető Thermoclima Kft.

10 Budapest, ± Pénzügyi ellenjegyzés Sorbán János NMHH gazdasági igazgató

11 1. számú melléklet Az egyes készülékek telepítésének árai, ajánlati ár részletezés Típus Tervezett darabszám Egység ár Összesen hármas multi split 3 x 2,6-3,3 kw kettes multi split 2 x 2,6-3,5 kw mono split ,- Ft + ÁFA ,- Ft + ÁFA ,- Ft + ÁFA ,- Ft + ÁFA ,- Ft + ÁFA Ft + ÁFA 2,6-5 kw mono split ,- Ft + ÁFA ,- Ft + ÁFA 4-8 kw MINDÖSSZESEN ,- Ft + ÁFA

12 2. sz. melléklet: Számlák formai követelményei 1. A Szállítónak az NMHH részére benyújtott számlákon az alábbi adatokat kell feltüntetnie: a) Az NMHH címe: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u b) A Szerződés megnevezése: Klímaberendezés beszerzése és felszerelése c) Közlemény: A számla közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés elszámolásához kapcsolódik" A számlával lefedett teljesítés: <Telephely megnevezése> d) Az NMHH adószáma: e) A fizetés határideje: <a fizetés esedékességének dátuma a 30 nap figyelembe vételével> 2. A Szállítónak a számlákat az alábbi címen kell benyújtania: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1133Budapest, Visegrádi u A Szállítónak a benyújtott számlához csatolnia kell az NMHH által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

13 3. sz. melléklet: A beléptetendő személyek adatai A Szállító az alábbi tartalommal adja meg az NMHH Képviselője részére a Szállító által beléptetn kívánt (a Szállító vagy az általa megnevezett) személyek és gépjárműveik adatait: Név Nyikos Attila Wegenast György Bihary Zsolt Kecskeméti Tamás Kádas László Gyémánt János Gyémánt Attila Azonosító okmány típusa száma személyi igazolvány HA személyi igazolvány MA személyi igazolvány KA személyi igazolvány HA személyi igazolvány LA személyi igazolvány NA személyi igazolvány PA Gépjármű típusa rendszáma Gépjármű vezető neve Citroen Berlingo LZN-605 Nyikos Attila Ford Transit MLX-061 Wegenast György Connect Ford Transit MLX-062 Bihary Zsolt Connect Citroen Berlingo LMF-541 Gyémánt Attila Hyundai Hl HHN-174 Gyémánt János

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS J^&P- (M-L-. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Ostrom utca 23-25. szám alatti Irodaházának nyílászáró csere és homlokzat felújítás kiviteli munkái tárgyában amely létrejött egyrészről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószám: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: ~- Ob~ 4oc~- ~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31; adószám: 10644371-2- 44; képviseli: dr. Nyikos

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben