SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KLÍMAKÉSZÜLÉKEK BESZERZÉSE ÉS FELSZERELÉSE TÁRGYÁBAN ameiy létrejött egyrészt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u ; a Hatóság államháztartási egyedi azonosítója: ; adószáma: , pénzforgalmi számla száma: ;) képviseli: dr. Harka Péter beszerzési, üzemeltetési, és vagyonkezelési főosztályvezető Sorbán János gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzésével, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és másrészt Thermoclima Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi u 32.; cégjegyzékszám: ; adószám: ; pénzforgalmi jelzőszám: (OTP), képviselő: Solymári Béla ügyvezető),, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) a továbbiakban együttesen Felek között, a KÉ-13411/2013 iktatószámon megjelent hirdetménnyel megindított közbeszerzési eljárás eredményeképpen az alábbi feltételekkel: 1. A Szerződés tárgya A jelen szerződés tárgya a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára a keretszerződés 1. számú mellékletében megahatározott klímaberendezések szállítása és az alábbiakban leírt tevékenységek elvégzése a Szállító által: A Szállítási díj ellenében végzett tevékenységek: 1) a jelen szerződés mellékletét képező Műszaki Leírásban meghatározott Klímaberendezések szállítása, telepítése, tesztelése és üzembe helyezése, 1) a szereléshez és helyreállításhoz szükséges anyagok száilítása, valamint a szerelési és helyreáliítási munkák elvégzése, 2) a Próbaüzem lefolytatása, 3) az Utó-felülvizsgálat lefolytatása, 4) az üzembe helyezést követően 2 (kettő) év ingyenes karbantartás. E feladatellátás keretében Szállító vállalja, hogy a keretszerződés hatályának időtartamán belül, avagy a jelen szerződésben meghatározott összeg erejéig a Megrendelő által meghatározott helyen és időben, a Megrendelő által a Szállítóhoz alkalmanként előzetesen írásban eljuttatott eseti megrendelésnek megfelelően elvégzi az előző pontban és a műszaki leírásban meghatározott feladatokat, melynek részét képezi az eszközök meghatározott helyszíneken és számban való felszerelése és a helyszínekre való szállítása.

2 2. A teljesítés helye, a szerződés hatálya, a teljesítés határideje 2.1. A Szerződés teljesítésének helye: A Szerződés teljesítésének helyei a Megrendelő által a Műszaki Leírás 7.1.számú részében meghatározott telephelyek. Megrendelő budapesti és vidéki telephelyei, budapesti és vidéki mérőtelephelyei. 2.2 A Szerződés időbeli hatálya, a teljesítés határideje A Szerződés a Felek általi aláíráskor lép hatályba. A jelen szerződés alapján a Szállító a jelen szerződés 1. pontjában és a műszaki leírásban meghatározott feladatokat köteles teljesíteni december 31. napjáig, illetve a Megrendelőnél rendelkezésre álló teljes keretösszeg kimerüléséig A Szerződésnek azon részei, amelyek az ajánlattételi dokumentáció 7.2. pontjában felsorolt klímakészülékek Próbaüzemet követő karbantartásával és javításával kapcsolatos tevékenységekre vonatkoznak, a Próbaüzem befejezésétől számított 2 (kettő) évig maradnak hatályban Szállítónak a jelen szerződés mellékletét képező Műszaki Leírásban meghatározott klímaberendezések szállítására, telepítésére, tesztelésére és üzembe helyezésére az adott egyedi megrendelés aláírásától számított 30 nap áll rendelkezésére. 3. A Megvalósítás általános feltételei 3.1 Belépési engedélyek A belépési engedélyek Megrendelő általi kiadásához a Szállító a beléptetendő (a Szállító vagy az általa előre megnevezett) személyek és gépjárműveik adatait a 3. sz. mellékletben (A beléptetendő személyek adatai) megadott tartalommal adja meg az NMHH részére, a tervezett belépés napját 2 (kettő) munkanappal megelőzően A Szállító és az általa megnevezett személyek számára a telephelyekre való belépéshez szükséges engedélyeket az Megrendelő biztosítja. 3.2 Alvállalkozók A Szállító a kivitelezés során kizárólag az ajánlatban megjelölt Alvállalkozó(ka)t vonhatja be A Szállító az általa közvetlenül vállalt kötelezettségeken túlmenően az Alvállalkozó(k) tevékenységéért is közvetlen felelősséggel tartozik a Megrendelő felé, úgy mintha ezeket a tevékenységeket a Szállító maga végezte volna.

3 3.3 Az üzembe-helyezési munkák általános szabályai Az üzembe-helyezés megkezdésekor a Megrendelő átadja a helyiséget a Szállító részére, és ismerteti a helyszín Szállító általi használatával kapcsolatos szabályokat, amelyeket a Szállítónak be kell tartania a napi működésben okozott zavarok lehetséges minimalizálása érdekében Az üzembe-helyezési munkák végzése idején a Megrendelő biztosítja a Szállító tevékenységéhez szükséges és ésszerűen elvárható körülményeket A Szállító a Műszaki Leírásban így kiemelt tevékenységeket csak a Megrendelő jelenlétében és/vagy közreműködésével végezheti el A Szállító az elektromos szerelések bekötését, illetve a készülékek elektromos beüzemelését csak a Megrendelő által kijelölt személy felügyeletével végezheti el. A Szállító a vonatkozó szabványokban előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégzi A Szállító az üzembe-helyezés során betartja az általános tűz- és munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai és vagyonvédelmi előírásokat A Szállító gondoskodik a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj-, rezgés- és porszennyezésekre vonatkozó előírások betartásáról, és a munkaterületen keletkezett szennyeződést, törmeléket, és hulladékot folyamatosan eltávolítja, a munkaterületet tisztán tartja. Amennyiben e kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő a Szállító költségére harmadik féllel elvégezteti Szállító az eszközöket valamennyi tartozékukkal és alkotórészükkel, továbbá a vonatkozó dokumentációkkal együtt köteles átadni. 4.Próbaüzem A Szállító Szerződés szerinti teljesítésének átadás-átvétele Próbaüzemmel történik A Próbaüzemmel kapcsolatos előírásokat a csatolt Műszaki Leírás tartalmazza. 4.2 Utó-felülvizsgálat A Felek a Szállító teljesítését a Próbaüzem befejezésétől számított 1 (egy) éven belül ismételten megvizsgálják (Utó-felülvizsgálat). Az eljárást a Megrendelő készíti elő és hívja meg a Szállítót Az Utó-felülvizsgálattal kapcsolatos előírásokat a csatolt Műszaki Leírás tartalmazza.

4 4.3. Jótállás, szavatosság A Szállítónak a Berendezések és azok szerelése tekintetében az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet alapján, a Próbaüzem befejezésétől számított 1 (egy) évig terjedő jótállási kötelezettségén túl még 1 év jótállási kötelezettsége áll fenn A szavatossággal kapcsolatos előírásokat a csatolt Műszaki Leírás tartalmazza Szállító a tárgybeli berendezések per-, teher-, igény-, és költségmentességéért feltétlen, és teljes körű kellék- és jogszavatosságot vállal, továbbá kijelenti, hogy a Megrendelő kizárólagos és korlátozásmentes tulajdonszerzésének akadálya nincsen Szerződő Felek rögzítik, hogy a tárgybeli berendezések tulajdonjoga - azok valamennyi tartozékával, illetve alkotórészével együtt - azok beépítésének időpontjával Megrendelőre, valamint ebben az időpontban száll át a kárveszély is. száll át a 4.4. Javítás, karbantartás A klímarendszerek meghibásodása esetén Szállító vállalja, hogy Megrendelő szerződésben foglalt értesítésének kézhezvételtől számítva budapesti telephely esetén 2 órán belül, míg vidéki telephely esetén 4 órán belül megkezdi a hibaelhárítást Ha a hiba a helyszínen nem hárítható el, tehát szükség van a berendezés teljes vagy részleges megbontására, 11. elszállítására, akkor Szállító köteles a javítás azonos műszaki tartalommal csereeszközt biztosítani. időtartamára A klímaberendezések karbantartását évente 4 alkalommal kell elvégezni, melynek ki kell terjednie a szűrők tisztítására, a hűtőköri, cseppvízrendszer ellenőrzésére, szabályzó és vezérlőrendszerek ellenőrzésére, szükség szerint paraméterállításokra. 5. Szállítási díj, számlázás 5.1. A Szállító által a jelen keretszerződésben foglalt szolgáltatásokat az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglaltaknak megfelelően az általa megajánlott ajánlati áron (szállítási díj) hajtja végre. A végzett szolgáltatásért fizetendő Szállítási Díjakat a 1. sz. melléklet (Az egyes készülékek telepítésének árai, ajánlati ár részletezés) tartalmazza azzal, hogy a szerződés hatálya alatt az egyedileg megrendelt szolgáltatásokért fizetendő szállítási díj nem haladhatja meg jelen szerződés keretösszegét A számlák az egyedi megrendelésekhez igazodóan nyújthatók be (figyelemmel az egyes készülékek telepítésének árait tartalmazó szerződési mellékletre) a teljesítéssel (megrendeléssel) érintett telephelyen sikeres Próbaüzemet igazoló jegyzőkönyv (teljesítésigazolás) kézhezvétele után.

5 Az adott egyedi megrendelés esetében a kifizetés a szállító által az adott egyedi megrendelés teljesítésére benyújtott számla ellenében, a szállítási szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 292/B. (1) bekezdésében foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással történik. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 301/A (2)-(3) bekezdései szerinti késedelmi kamatok érvényesek. A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb körülményekre a Kbt (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. A fizetés feltétele a évi XCII. törvény 36/A. -ban foglaltak teljesítése A számlákat az 3. sz. mellékletben (Számlák és számlamellékletek formai követelményei) rögzítettek szerint kell benyújtani. A Megrendelő a szállítási Díjból előleget nem fizet. 6. Szerződésszegés és következményei 6.1 A Szállító által fizetendő kötbérek Késedelmi kötbér Amennyiben a Szállító a szállítással és üzembe-helyezéssel kapcsolatos kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti és ennek következtében a Próbaüzem sikeres lefolytatása késedelmet szenved, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja az adott egyedi megrendelés szerint el nem végzett teljesítés nettó szállítási Díja, mértéke az eredménytelenül eltelt szállítási határidőtől számítva a késedelem első 20 (húsz) napjáig naponta 0,5 (öt tized) százalék, a késedelem 21. (huszonegyedik) napjától pedig napi 1,0 (egy) százalék A szállítási és üzembe-helyezési késedelem Szállító által okozott mértékének számításakor le kell vonni a Megrendelő által esetlegesen okozott (és általa elismert) késedelmeket A késedelmi kötbérek kumulált összegének felső határa az adott egyedi megrendelésben szereplő szállítási díj 20 (húsz) százaléka Meghiúsulási kötbér Ha a késedelmi kötbérek kumulált összege eléri a pontban meghatározott felső határt, akkor a Megrendelő az adott egyedi megrendelés alapján történő szállítás addig meg nem valósult részét a Szállítónak felróható okból meghiúsultnak minősítheti Ha a Megrendelő megállapítja a Szerződés addig meg nem valósult részének pont szerinti meghiúsulását, a Megrendelő az adott egyedi megrendelés meg nem

6 valósult részére vonatkozó szállítási díj 20 (húsz) százalékának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult A Szállító által fizetendő kötbér beszámítása A Megrendelő jogosult kötbérigényének a szállítási Díjba történő beszámítására, azaz a szállítási Díj adott egyedi megrendelésre vonatkozó összegének a kötbér-követelés összegével történő csökkentésére A Megrendelő által fizetendő késedelmi kamat A szállítási díjnak a Megrendelő részéről történő 15 napot meghaladó késedelmes megfizetése esetén a Szállító jogosult a Ptk. 301/A (2) - (3) bekezdései szerinti késedelmi kamatot felszámítani a Megrendelővel szemben Felmondás súlyos szerződésszegés miatt Bármelyik Fél jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a másik Fél Szerződésben rögzített lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte A Szállító súlyos szerződésszegése A Szállító tekintetében szerződésszegésnek: az alábbi események bármelyikének bekövetkezése minősül súlyos a) a Szállító az egyedi megrendeléstől számított 30 napon belül nem fejezi be a telepítést b) a Szállító a Próbaüzemre vagy az Utó-felülvizsgálatra meghatározott időpontban történő sikeres teljesítésével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, c) a Szállító kötbéreinek összege eléri a pontban megadott felső határt, d) a Szállító felszámolását elrendelték, kezdeményezte a végelszámolását, csődjogi védelmet kért, vagy a cégbíróság törvényi felügyeleti eljárásban megszüntette, és törölte a cégnyilvántartásból. A fenti körülményekről a Szállító 3 (három) munkanapon belül köteles tájékoztatni a Megrendelőt e) a Szállító a 7. fejezetben rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi A Megrendelő súlyos szerződésszegése A Megrendelő tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megrendelő a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségét a meghatározott fizetési határidő letelte után a Szállító által küldött felszólításban közölt - legalább 15 (tizenöt) napos - póthatáridőn belül sem teljesíti. 7. Titoktartás

7 7.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - bármelyik Fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely a) közismert b) amelyről a fogadó Félnek már tudomása volt c) amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek d) vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő. 7.2 A Szállító e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, szigorúan titkos, titkos, bizalmas, illetve korlátozott terjesztésű adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. 7.3 A Szállító a Szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, információt csak a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a Szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Szállító annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Szállító helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve a Szerződésben kikötött tulajdonságoknak. 7.4 A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak egymás felé A Szállító tudomásul veszi az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 112 (1) bekezdésében foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül A Felek tudomásul veszik, hogy: a) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a Szerződés tartalmát a Szállítónál,

8 b) a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81. értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, c) kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő és a Ptk. 81. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni. 8. A FELEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ 8.1. A Felek képviselői A Feleket a Szerződés megvalósításával kapcsolatos kérdésekben a Felek képviselői képviselik írásbeli kommunikáció A Szerződés szerint bármelyik Fél által készített egyéb dokumentumokat - beleértve az értesítéseket, közleményeket, nyilatkozatokat - is írásban kell benyújtani a másik Félnek Kézbesítés A pontban meghatározott dokumentumokat az alábbiak szerinti időpontban kell a másik Fél számára átnyújtottnak tekintetni: a) kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadáskor az átadás időpontjában; b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; c) telefaxon, -en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery report). 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.1. A Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a Felek egyetértésével a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján lehetséges A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a Szerződést nem kötötték volna meg. A Felek az érvénytelen feltételt haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely az eredeti rendelkezés értelméhez vagy a Felek szándékához a lehető legközelebb áll.

9 9.3.Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető lemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Szállító szerződésszegése esetén megilletik Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályait, különösen Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezéseit tartják jelen vállalkozási jogviszonyukra kötelezőnek Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül, úgy a Felek a vita eldöntésére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének A Szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült és 10 (tíz) számozott oldalból áll. A Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 10. A Szerződés dokumentumai A Szerződésnek az alábbi dokumentumok képezik elválaszthatatlan részeit, a) Szerződéses Feltételek, az alábbi mellékletekkel: 1. sz. melléklet: Az egyes készülékek telepítésének árai, ajánlati ár részletezés 2. sz. melléklet: Számlák formai követelményei 3. sz. melléklet: A beléptetendő személyek adatai b) Műszaki Leírás (a pályázati anyagból) c) a közbeszerzési eljárás során keletkezett és a Kbt. szerint a Szerződés részét képező dokumentumok. Budapest, 2013, 11QAJJ Megrendelő dr. Harka Péter NMHH BÜV Főosztály főosztályvezető V A»- es % Budapest, ÍÁÍksvA Szállító LIMA KFT. ívtogyoródi Út 32. ' Solymári Béla ügyvezető Thermoclima Kft.

10 Budapest, ± Pénzügyi ellenjegyzés Sorbán János NMHH gazdasági igazgató

11 1. számú melléklet Az egyes készülékek telepítésének árai, ajánlati ár részletezés Típus Tervezett darabszám Egység ár Összesen hármas multi split 3 x 2,6-3,3 kw kettes multi split 2 x 2,6-3,5 kw mono split ,- Ft + ÁFA ,- Ft + ÁFA ,- Ft + ÁFA ,- Ft + ÁFA ,- Ft + ÁFA Ft + ÁFA 2,6-5 kw mono split ,- Ft + ÁFA ,- Ft + ÁFA 4-8 kw MINDÖSSZESEN ,- Ft + ÁFA

12 2. sz. melléklet: Számlák formai követelményei 1. A Szállítónak az NMHH részére benyújtott számlákon az alábbi adatokat kell feltüntetnie: a) Az NMHH címe: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u b) A Szerződés megnevezése: Klímaberendezés beszerzése és felszerelése c) Közlemény: A számla közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés elszámolásához kapcsolódik" A számlával lefedett teljesítés: <Telephely megnevezése> d) Az NMHH adószáma: e) A fizetés határideje: <a fizetés esedékességének dátuma a 30 nap figyelembe vételével> 2. A Szállítónak a számlákat az alábbi címen kell benyújtania: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1133Budapest, Visegrádi u A Szállítónak a benyújtott számlához csatolnia kell az NMHH által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

13 3. sz. melléklet: A beléptetendő személyek adatai A Szállító az alábbi tartalommal adja meg az NMHH Képviselője részére a Szállító által beléptetn kívánt (a Szállító vagy az általa megnevezett) személyek és gépjárműveik adatait: Név Nyikos Attila Wegenast György Bihary Zsolt Kecskeméti Tamás Kádas László Gyémánt János Gyémánt Attila Azonosító okmány típusa száma személyi igazolvány HA személyi igazolvány MA személyi igazolvány KA személyi igazolvány HA személyi igazolvány LA személyi igazolvány NA személyi igazolvány PA Gépjármű típusa rendszáma Gépjármű vezető neve Citroen Berlingo LZN-605 Nyikos Attila Ford Transit MLX-061 Wegenast György Connect Ford Transit MLX-062 Bihary Zsolt Connect Citroen Berlingo LMF-541 Gyémánt Attila Hyundai Hl HHN-174 Gyémánt János

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság államháztartási egyedi azonosítója: 294557; adószáma: 15775883-2-41,

Részletesebben

2. A teljesítés helye, a Szerzodés hatálya, a teljesítés határideje

2. A teljesítés helye, a Szerzodés hatálya, a teljesítés határideje , k.o - ks; );QJJ- 2;( fl SZÁLLíTÁSISZERZODÉSKLíMAKÉSZÜLÉKEKBESZERZÉSETÁRGYÁBAN 1.RÉSZ amely létrejött egyrészt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁKpénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

1. A Szerzodés tárgya

1. A Szerzodés tárgya I IZ. 'bo - /( s- S2o- y12to~' SZÁLLíTÁSISZERZODÉSKLíMAKÉSZÜLÉKEKBESZERZÉSETÁRGYÁBAN II-IV. RÉSZ amely létrejött egyrészt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.;

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23.-25. Adószáma: 15775883-2-41 Ba n kszá m laszá ma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: n ~ NEMZETI MÉDIA -ÉS I IHh HrRKÖZLÉSI HATÓSÁG Nyomtatókellék szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Legfőbb Ügyészség (székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16., képviseli: Kupai Gáborné gazdasági főigazgató) mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, Edenred Magyarország

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017 képviseli: Dr. Harka Péter BÜV főosztályvezető

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

NEMZETI MÉDIA ÉS. Megrendelo és Szállító a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

NEMZETI MÉDIA ÉS. Megrendelo és Szállító a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: n -n Hh < NEMZETI MÉDIA ÉS I i tiírközlési HATÓSÁG Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. Adószám: 15775883-2-41

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MM- Xb23M Jjtoli. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZOLNOK RÁDIÓMONITORING ÁLLOMÁS TELEPHELYÉNEK CSERÉJE amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

A jelen Vállalkozói Szerződést a Felek határozott időtartamra, március 1-től február 28. -ig terjedő időszakra kötik.

A jelen Vállalkozói Szerződést a Felek határozott időtartamra, március 1-től február 28. -ig terjedő időszakra kötik. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről abevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Debrecen (székhelye: 4033 Debrecen, Sámsoni út 149., KSH törzsszáma: 15722610 8421 312 09, adószáma:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS AZ ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS VEVŐESZKÖZ SZERELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI FOLYAMATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FELADATOK TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN 1^ _3_oh2>0 -S /^oci 'TK*- SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN amely létrejött egyfelől a Nemzeti

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Budapesten, 2007. október 22. napján Egyrészről : az ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA (székhely : 1358 Budapest, Széchenyi rkp. megrendelő ( Megrendelő") 19.), mint között az

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március DOKUMENTÁCIÓ Budapest, IX. kerületben TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 jelű, Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében laboreszköz beszerzés a labor és konferenciaterem számára

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZOFTVER SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZOFTVER SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS IC-IS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZOFTVER SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS 2012 feb~ O8. mely létrejött egyrészt Név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22 képviseli: dr. Buzás Péter elnök Adószám: 15358794-2-06 Bankszámlaszám

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Deltha Rendszerház Kft. között a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára Bűvösvölgy portál létrehozása tárgyában amely létrejött

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Iktatószám: 842-18/2011. Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f.

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata. K.m.f. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2014.(III.13.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-vel történő közétkeztetés szállítási szerződés megkötéséről Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben