PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZEVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 BEVEZET PÉCS-NAGYÁRPÁD Árpádkori település, de a legújabb kutatási eredmények már avar kori leletekrl is beszámoltak. Története során mindvégig mezgazdasági tevékenységgel, földmveléssel, állattartással foglalkozó lakosság lakta. A foglalkozási struktúra mára természetesen átalakult, de ezek a tevékenységi formák meghatározóak ma is a településrész esetében. Falusias jellegét az alapveten egyutcás településszerkezetben, a családiházas beépítésben, megjelenésében ma is megtartotta május 15-én közigazgatásilag az addig önálló települést Pécs városhoz csatolták. A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT LÉTREJÖTTE A településrész lakói évben 230 aláírással megersített kezdeményezést jutattak el Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. Ebben kifejtették, hogy a helyi közügyek megoldásában önmaguk és a város javára Településrészi Önkormányzat formában szeretnének közremködni. Dr. Toller László polgármester elterjesztésére a város közgylése 558/1999.(12.09.) sz határozatával a kezdeményezést támogatta, és döntött a településrészi önkormányzat létesítésérl. Az elz településrészi önkormányzati testület mandátuma a október 1-jei önkormányzati választást követen lejárt. Az új településrészi önkormányzati testületek tagjainak jelölésére január 28-án került sor. Ennek eredményét figyelembe véve Pécs MJ Város Önkormányzata Közgylésének 67/2007.(03.01.) sz határozatával az alábbi személyeket választotta meg a településrészi önkormányzat vezetjének és tagjainak. A településrészi önkormányzat vezetje: tagjai : Soó László Beck Tibor Koszta Pál Mareticsné Jurinovics Gyöngyi Zengné Schäffer Emma 2

3 I. FEJEZET A településrészi önkormányzat elnevezése: A településrészi önkormányzat székhelye: A településrészi önkormányzat bélyegzje: körívben: középen: Pécs-Nagyárpád Településrészi Önkormányzat 7631 Pécs, Kultúrház utca 1. sz. Pécs-Nagyárpád Településrészi Önkormányzat Magyar Köztársaság címere II. FEJEZET A településrészi önkormányzat: 1. Képviseli és védi a városrészben a lakók érdekeit. 2. Megvitathat minden olyan önkormányzati hatáskörbe tartozó kérdést, amely a településrészt érinti. 3. Megvitatja az éves költségvetés településrészt érint tervezetét. 4. Kezdeményezheti bármely ügynek a képvisel-testület vagy bizottságai általi megtárgyalását. (A bizottságokra nézve a kezdeményezés tárgyalása kötelez.) 5. Közremködik azoknak a városrészi fórumoknak a megszervezésében, amelyek megtartását az önkormányzat kezdeményezte. III. FEJEZET 1. A településrészi önkormányzat mködése: 1. A településrészi önkormányzat tagjainak száma: 5 f 2. A településrészi önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város Közgylésének Szervezeti és Mködési Szabályzatáról (továbbiakban: Szabályzat) szóló 17/2007. (04.30.) számú rendelete (SZMSZ) 2. fejezet 4.. (3.) bekezdésben meghatározott feladat-és hatáskörét ülésén gyakorolja. 3. A településrészi önkormányzat feladatait a testület, a településrészi önkormányzat vezetje, településrészi önkormányzat vezetjének akadályoztatása esetén az általa megbízott testületi tag útján látja el. 3

4 4. A településrészi önkormányzat feladat- és hatáskörét a jelen SZMSZ 1. sz. merlléklete, illetve a Szabályzat 76. (3) bekezdése c.) pontja tartalmazza. 5. A településrészi önkormányzat tagjai a települési képviseln keresztül gyakorolhatják jogosítványaikat, az önkormányzat képvisel testületében, annak szervezetében. 6. A településrészi önkormányzat mködésének költségeit a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegbl biztosítja. 2. A településrészi önkormányzat munkaprogramja, munkaterve: 1. A településrészi önkormányzat testülete megválasztását követen 3 hónapon belül munkaprogramot készít, mely tartalmazza a testület megválasztásának idtartama alatt elérni kívánt célokat. 2. A program végrehajtására éves munkatervet készít, melyet a településrészi önkormányzat vezetje terjeszt a testület elé. a. A munkaterv összeállításánál véleményt kell kérni: - a településrészi önkormányzat testületének tagjaitól - a területen mköd önszervezd közösségek képviselitl - a helyi intézmények, szolgáltató szervezetek vezetitl - azoktól, akik információt adhatnak, javaslatot tehetnek b. A munkaterv tartalmazza: - a tárgyidszak fbb feladatait - az ülések tervezett idpontját - azon napirendek megjelölését, amelyekben a testület lakossági fórumot kíván összehívni IV. FEJEZET 1. A településrészi önkormányzat üléseinek rendje 1. A településrészi önkormányzat üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább három havonta egy alkalommal tartja. 2. Rendkívüli ülést kell összehívni 3 f településrészi önkormányzati tagnak a részönkormányzat vezetjéhez, írásban benyújtott indítvány alapján. A településrészi önkormányzat vezetje az indítványtól számított 8 napon belül köteles az ülést összehívni. 4

5 2. A településrészi önkormányzat üléseinek összehívási rendje 1. A településrészi önkormányzat vezetje az ülést írásban hívja össze. A vezet akadályoztatása esetén az általa megbízott testületi tag jogosult azt összehívni. 2. Az ülésre szóló meghívót az ülés helyének, napjának és kezdési idpontjának, továbbá a napirend tárgyának és eladójának megjelölésével az ülés napját megelzen legalább 4 nappal, rendkívüli esetben pedig 2 nappal elbb kézbesíteni kell. 3. A meghívóhoz mellékelni kell az írásos elterjesztéseket. 4. A településrészi önkormányzat üléseinek idpontjáról a helyi lakosságot a helyben szokásos módon értesíteni kell. (plakát, rádió, Pécs TV, Pécsi Hírek) 5. Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a napirend szerint érintett szervezetek vezetit. Az érintett szervek vezeti az értesítést írásban kapják meg. 3. A településrészi önkormányzat ülése 1. A településrészi önkormányzat ülése nyilvános. Az ülésen a meghívottak és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek képviseli, illetve a területen él lakosság is jelen lehet. 2. A településrészi önkormányzat a Szabályzat 11. -ban foglalt esetekben zárt ülést tart. A zárt ülésen a testület tagjai, illetve a jegyzkönyvvezet vehetnek részt. 4. Határozatképesség 1. A településrészi önkormányzati ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselk több mint fele jelen van. 2. Határozatképtelenség esetén a településrészi önkormányzati ülést 8 napon belül újból össze kell hívni. 5. A településrészi önkormányzat ülésének rendje 1. A településrészi önkormányzat ülését a településrészi önkormányzat vezetje vezeti, annak akadályoztatása esetén az általa megbízott testületi tag elnököl. 2. Az ülést levezet elnök feladata: - az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése - határozatképesség megállapítása 5

6 - az ülés vezetése - szó megadása, megtagadása, megvonása - az ülés félbeszakítása - javaslat napirendi pont tárgyalásának elnapolására - javaslat napirendi pontok összevont tárgyalására - az ülés rendjének biztosítása - a vita megnyitása, berekesztése - szavazás elrendelése - a szavazás eredményének megállapítása - a határozat kimondása 3. A településrészi önkormányzat testülete a napirendrl vita nélkül, egyszer többséggel határoz. 4. Az elterjesztkhöz a településrészi önkormányzat tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita eltt kell választ adni. 5. Az ülésen megjelent állampolgároknak a részönkormányzat testülete, a tárgyhoz tartozó kérdésben - az ülés levezet elnökének erre vonatkozó indítványa megszavazásával - hozzászólási jogot biztosíthat. 6. A szavazás rendje, a szavazás módja, titkos szavazás 1. Szavazni csak személyesen lehet. 2. A döntés meghozatalához az igen szavazatok többségének megléte szükséges. 3. Titkos szavazást zárt ülés tartásakor lehet elrendelni, a Szabályzat 11. -ban foglalt esetekben. 7. Határozathozatal 1. A településrészi önkormányzat testülete a napirendi pont tárgyalását követen véleménynyilvánítási és javaslattételi feladatkörében állásfoglalást tesz, döntést igényl kérdésekben, valamint saját mködésére vonatkozóan határozatot hoz. Az átruházott hatáskörben hozott döntésrl a Közgylést a soron következ ülésen tájékoztatni kell. 2. A településrészi önkormányzat vezetje az eldöntésre váró kérdést úgy köteles feltenni, hogy a szavazást igennel vagy nemmel történhessen. 3. Az egyszer szótöbbséggel hozott határozat elfogadásához a jelenlév képviselk több mint felének igen szavazata szükséges. 4. Minsített többség, azaz a testületi tagok több mint felének szavazata szükséges: 6

7 - a részönkormányzat SZMSZ-ének elfogadásához - a részönkormányzat szervezetének kialakításához - a részönkormányzat mködési rendjének meghatározásához - az ülés napirendjének meghatározásához, elnapolásához - titkos szavazás elrendeléséhez - döntésbl való kizáráshoz 5. A döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A személyes érintettséget az érintett köteles bejelenteni. A kizárásról a testület dönt. 8. Jegyzkönyv tartalma, elkészítése, jegyzkönyvbe történ betekintés 1. A településrészi önkormányzat üléseirl a tanácskozás lényegét, a meghozott döntéseket tartalmazó írásos jegyzkönyvet kell készíteni. Rendkívüli ülés összehívásakor az állandó jegyzkönyvvezet akadályoztatása esetén a településrészi önkormányzat egyik testületi tagja vállalja a jegyzkönyv elkészítését. 2. A jegyzkönyv tartalmazza: - az ülés helyét, idpontját, megnyitásának idejét, - az elfogadott napirendet, a napirendi pontok tárgyát, eladók és felszólalók nevét, - a kérdéseket, illetve hozzászólásokat, - a szóban elterjesztett határozati javaslatot, - a határozathozatal módját, a határozatok szövegét, - az elnök intézkedéseit, valamint az ülésen történt fontosabb eseményeket, - az ülés bezárásának idejét, - napirendet követ felszólalásokat. 3. A jegyzkönyv elkészítéséért a településrészi önkormányzat vezetje felels. A jegyzkönyvet a településrészi önkormányzat vezetje és a jegyzkönyvvezet írja alá. 4. A jegyzkönyvet az ülést követ 15 napon belül Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Címzetes Fjegyzjéhez kell megküldeni. 5. A választópolgárok - zárt ülés kivételével - az elterjesztésekbe és a jegyzkönyvekbe betekinthetnek. Zárt ülés tartása esetén is gondoskodni kell a közérdek adatok nyilvánosságra hozataláról. 6. A településrészi önkormányzat részére biztosított, jóváhagyott költségvetési elirányzatok felhasználásának rendje: kötelezettségvállaló kötelezettségvállalás ellenjegyzje utalványozás ellenjegyzje érvényesít a településrészi önkormányzat vezetje Pénzügyi Fosztályvezet Fkönyvelség csoportvezetje Fkönyvelség írásban megbízott dolgozója 7

8 V. FEJEZET Lakossági fórumok A településrészi önkormányzat évente egy alkalommal a településrészen lakossági fórumot tart, amelyen a végzett tevékenységrl beszámol. Zárórendelkezések Pécs-Nagyárpád Településrészi Önkormányzata Szervezeti és Mködési Szabályzatát 2/2007 (05.15.) sz. határozatával megalkotta. A településrészi önkormányzat Szervezeti és Mködési Szabályzata által nem szabályozott kérdésekben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének Szervezeti és Mködési Szabályzatát kell alkalmazni. A szabályzat mellékletei: 1./ a településrészi önkormányzatnak átruházott döntési hatáskörök felsorolása 2./ a településrészi önkormányzat feladatainak jegyzéke 3./ a településrészi önkormányzat munkaterve 4./ a településrészi önkormányzat költségvetési keretének felosztása 5./ a településrészi önkormányzat illetékességi területe 6./ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Településrészi Önkormányzatainak Gazdálkodási Szabályzata Pécsett, május 15-én. Soó László képvisel településrészi önkormányzat vezetje Záradék! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése /2007.(..) számú határozatával Pécs-Nagyárpád Településrészi Önkormányzata Szervezeti és Mködési Szabályzatát jóváhagyta. 8

9 1. számú melléklet A településrészi önkormányzatnak átruházott döntési hatáskörök felsorolása SZMSZ 76. (3) bekezdés c.) pont Pécs Megyei Jogú Város Közgylésének Szervezeti és Mködési Szabályzatáról szóló 17/2007. (04.30.) sz. rendelete 55.. (1.) bekezdésére figyelemmel a településrészi önkormányzat átruházott hatásköben az alábbi feladatkörökben járhat el: településrendezés, településfejlesztés, közmberuházás vízelvezetés csatornázás csapadékvíz-elvezetés közmépítés játszótér kialakítása, karbantartás közvilágítás javítása útmenti árkok tisztítása, karbantartása járdák, utak javítása, felújítása temet karbantartása, tisztítása, mveldési, sport, egészségügyi rendezvények, a részönkormányzat területén mköd civil szervezetek támogatása mködéshez szükséges felszerelések vásárlása mködési üzemeltetési költségek fizetése a közösségi helyiségek mködtetését ellátó gondnok foglalkoztatása a közmunkások foglalkoztatása témakörökben 9

10 2. sz. melléklet A településrészi önkormányzat feladatainak jegyzéke: 1./ A településrészi önkormányzat testülete Pécs - Nagyárpád településrészt érinten az alábbi feladatkörökben nyilvánít véleményt: az épített és természeti környezet védelme helyi tzvédelem helyi közbiztonság helyi energiaszolgáltatás foglalkoztatás megoldásával kapcsolatos kérdések kulturális kérdések, közterületek, intézmények elnevezése Pécs Megyei Jogú Város Közgylésének rendelettervezete helyi intézmények vezetinek kinevezése egyedi hatósági ügyek, a szociális ellátás körében 2./ Kapcsolattartás a településrészi önkormányzat területén mköd állami- társadalmi, civil szervezettekkel, a Polgármesteri Hivatallal. 3./ Közcélú munka szervezése 4./ A településrészi önkormányzat vezetjének feladatai: a./ összeállítja az ülések napirendjét b./ összehívja és vezeti az üléseket c./ gondoskodik az elvégzett munkák jegyzékének elkészíttetésérl a rendelkezésre bocsátott kereten belül d./ képviseli a településrészi önkormányzatot e./ a településrészi önkormányzat által kifogásolt döntést a Közgylés elé terjeszti f./ gondoskodik az ülés jegyzkönyvének elkészíttetésérl és továbbításáról g./ évente egy alkalommal, illetleg a választási ciklus végén a Közgylés tájékoztatása a településrészi önkormányzat tevékenységérl 10

11 A településrészi önkormányzat munkaterve: 3. számú melléklet Pécs-Nagyárpád településrész önkormányzata évi munkatervét az alábbiaknak megfelelen fogadta el: a településrészi önkormányzat SZMSZ-nak megalkotása évi munkaterv a Nagyárpádi Sportkör módosítási kérelme egyebek a településrészi önkormányzat SZMSZ-nak megalkotása a évi költségkeret felosztása évi munkaterv egyebek a munkaterv aktuális feladatai: - közterületek - rendezvények egyebek beszámoló a évi gazdálkodásról egyebek év végi beszámoló és lakossági fórum egyebek 11

12 4. számú melléklet A településrészi önkormányzat költségvetési keretének felosztása: a településrészi önkormányzat gazdálkodásáról, évi költségvetésérl Pécs Nagyárpád Településrészi Önkormányzata az Önkormányzati Bizottság 46/2007.( ) számú határozatára tekintettel a településrészi önkormányzat évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: A. BEVÉTELEK Mködési céltartalék Lakosságszám-arányos összeg Egyéb bevétel ÖSSZESEN Ft Ft 0 Ft Ft B. KIADÁSOK I. Mködési céltartalékból Ft irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Internet elfizetés, telefon, posta költség Ft reklám, propaganda közüzemi díjak (gáz, villany, víz, szemét) Ft tisztító-és tisztálkodási szerek Ft gondnok munkadíja Ft II. Fenntartási, fejlesztési célra Ft Kultúrház bejárati vaskapu javítása, festése III. Rendezvények költségeire Ft Ebbl - játszóházakhoz anyagok biztosítása - népmvel alkalmazása - ünnei és egyéb rendezvények IV. Támogatásokra civil és más szervezetek támogatása Ft V. Tartalék keret 0 Ft ÖSSZESEN Ft 12

13 5.számú melléklet Pécs-Nagyárpád településrészi önkormányzat illetékességi területe: Vállasztójogosultak száma: Lakosok száma: Infrastruktúra: Intézményhálózat: 1058 f 1330 f teljes orvosi rendel, kultúrház Boros utca F tér Hajmási út Havas utca Keleti Khid dl Kintye dl Kemény Zsigmond utca Kiss János utca Kövesföldi út Kultúrház utca Mánfai dl Mester utca Németh Béla utca Paál László utca Rétszél utca Tüskés dl Udvardi út Vigadó utca Vasúti rházak 59.sz. Vasúti rház 13

14 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Településrészi Önkormányzatainak Gazdálkodási Szabályzata 6.számú melléklet 14

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 13/2013.(X.16.) ör-rel) BEVEZETŐ RÉSZ 1. Mohács

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A 42/2013. (IX.23.),

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

A Közgyűlés 2014. október 23-ai alakuló ülésén hozott határozat...43 A Közgyűlés 2014. november 20-ai ülésén hozott határozatok...

A Közgyűlés 2014. október 23-ai alakuló ülésén hozott határozat...43 A Közgyűlés 2014. november 20-ai ülésén hozott határozatok... Érdi IV. évfolyam. 13. szám 2014. November 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK... 2 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1/2007.(II.01.)ÖKT.r. A Szentgotthárd Város Önkormányzata 3. Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Annak érdekében, hogy a nagyközségi önkormányzat a Magyar Köztársaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kihirdetve: 2011. február 11. Fodor Krisztina jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16. (88) 503-420 fax: (88) 263-001 Ügyszám: 11/1022/2014. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben