PÉCS MECSEKSZABOLCS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS MECSEKSZABOLCS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 PÉCS MECSEKSZABOLCS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 B E V E Z E Tİ Pécs Mecsekszabolcs (rövid településtörténet) A Mecsek déli lankái közt meghúzódó Szabolcsról Fényes Elek 1851-ben megjelent Magyarország geográfiai szótára negyedik kötetében a következıket írta: Szabolcs magyar falu Baranya megyében, Pécshez másfél óra járásra nyílt völgyben fekszik. Van temploma, jó szılıhegye, igen jelentıs köszönet adó bányája. A természet bıkező adományai közül a bányászat formálta e település arculatát. A kıszénbányászat fokozatos növekedése megváltoztatta az eddig szántóföldi mőveléssel, szılıtermesztéssel tevékenykedı lakosság életmódját. A várostól független településrész volt Mecsekszabolcs néven. Újabb változást jelentett a falu életében, hogy 1947-ben közigazgatásilag Pécshez csatolták. Néhány év leforgása alatt a várossal ténylegesen is egybeépült. A település két egymástól elkülönülı részbıl áll, az egyik Szabolcsfalu, a másik Szabolcs bányatelep, amit a mai napig is így neveznek ben a Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédı Egyesület kezdeményezésére jött létre a településrészi önkormányzat. 2

3 I. FEJEZET A településrészi önkormányzat elnevezése A településrészi önkormányzat elnevezése: Pécs Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat (a továbbiakban: településrészi önkormányzat) A településrészi önkormányzat székhelye: Pécs, Szabolcsi út sz. A településrészi önkormányzat telephelye: Pécs, Komlói út 195. sz. A településrészi önkormányzat bélyegzıje: körívben: Pécs Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat középen: a Magyar Köztársaság címere Általános rendelkezések II. FEJEZET 1.) A településrészi önkormányzat képviseli és védi a városrészben lakók érdekeit. 2.) Megvitatja az éves költségvetés településrészt érintı tervezetét. 3.) Megvitathat minden olyan önkormányzati hatáskörbe tartozó kérdést, amely a településrészt érinti. 4.) Kezdeményezheti bármely ügynek a Közgyőlés vagy a bizottságok általi megtárgyalását. 5.) Kezdeményezheti lakossági fórumok összehívását, valamint közremőködik azoknak a városrészi fórumoknak a megszervezésében, amelyek megtartását az önkormányzat kezdeményezi. III. FEJEZET A településrészi önkormányzat mőködése 1.) A településrészi önkormányzat tagjainak száma: 8 fı. A településrészi önkormányzat vezetıje a települési önkormányzat képviselıje, további tagjai a településrészi önkormányzat Közgyőlés által megválasztott 7 választópolgára, akiknek felsorolását az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 3

4 2.) A településrészi önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (továbbiakban: Szabályzat) 17/2007. ( ) számú rendelet II. fejezet 4. (3) bekezdésében meghatározott feladat- és hatásköreit melyeket jelen SZMSZ 3. és 4. számú melléklete tartalmaz ülésén gyakorolja. 3.) A településrészi önkormányzat feladatait a testület, a részönkormányzati vezetı, illetve tartós akadályoztatása esetén az általa megbízott testületi tag útján látja el. 4.) A településrészi önkormányzat tagjai a települési képviselı útján gyakorolhatják jogosítványaikat az önkormányzat képviselıtestületében, annak szervezetében. 5.) A településrészi önkormányzat költségeit a költségvetési rendeletben meghatározott kiadási elıirányzatból biztosítja. 6.) A települési részönkormányzat vezetıje a Közgyőlést évente egy alkalommal, illetıleg a választási ciklus végén tájékoztatni köteles az általa vezetett testület tevékenységérıl. A ciklus végi beszámoló az utolsó éves tájékoztatóval összevonható. A településrészi önkormányzat munkaterve A településrészi önkormányzat éves munkatervet készít, melyet a részönkormányzat vezetıje terjeszt a testület elé. a) A munkaterv összeállításánál véleményt kell kérni: - a részönkormányzati testületi tagoktól, - a területen mőködı önszervezıdı közösségek képviselıitıl - a helyi intézmények, szolgáltató szervezetek vezetıitıl b) A munkaterv tartalmazza: - a tárgyidıszak fıbb feladatait, - az ülések tervezett idıpontját, - azon napirendi pontok megjelölését, amelyekben a testület lakossági fórumot kíván összehívni. A településrészi önkormányzat ülésének rendje 1.) A településrészi önkormányzat a megválasztásától számított 30 napon belül alakuló ülést tart. 2.) A településrészi önkormányzat rendes ülést szükség szerinti gyakorisággal, de legalább háromhavonta tart. 3.) Rendkívüli ülést kell összehívni 3 fı településrészi önkormányzati tagnak a részönkormányzat vezetıjéhez írásban benyújtott indítványa alapján. A részönkormányzat vezetıje az indítványtól számított 8 naptári napon belül köteles az ülést összehívni. 4

5 A településrészi önkormányzat ülésének összehívási rendje 1.) A településrészi önkormányzat vezetıje az ülést írásban hívja össze. A vezetı akadályoztatása esetén az ülést az általa felkért részönkormányzati tag jogosult összehívni. 2.) Az ülésre szóló meghívót az ülés helyének, napjának, és kezdési idıpontjának, továbbá a napirendi pontok tárgyának és elıadójának megjelölésével az ülés napját megelızıen legalább 4 nappal, rendkívüli esetben pedig 2 nappal elıbb kézbesíteni kell és kérésre útján is meg kell küldeni. 3.) A meghívóval együtt meg kell küldeni az írásos elıterjesztéseket, amennyiben nem szóbeli az elıterjesztés. 4.) A településrészi önkormányzat üléseinek idıpontjáról a lakosságot a helyben szokásos módon (Pécsi Extra, plakát, rádió) értesíteni kell. 5.) Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a napirend szerint érintett szervezetek vezetıit. Részükre a meghívót írásban kell megküldeni. 6.) A településrészi önkormányzat ülésére állandó meghívottak a területen mőködı civil szervezetek képviselıi. A részönkormányzati ülés nyilvánossága 1.) A településrészi önkormányzat ülése nyilvános. Az ülésen a meghívottakon kívül a településrészi önkormányzat illetékességi területen élı, érdeklıdı választópolgár is jelen lehet. 2.) A településrészi önkormányzat az Ötv. 12. (4) bekezdése alapján zárt ülést tart állásfoglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá összeférhetetlenségi és kitüntetési, valamint az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos és kiírt pályázattal összefüggı ügyekben, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. A zárt ülésen a testület tagjai, Pécs M. J. Város Önkormányzatának képviselıi, a jegyzı, a jegyzıkönyvvezetı, valamint meghívása esetén az érintett személy és szakértı vehet részt. 3.) Zárt ülés esetén is biztosítani kell a közérdekő adatok nyilvánosságát. 5

6 Határozatképesség 1.) A településrészi önkormányzati ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a településrészi önkormányzat tagjainak több mint fele jelen van. 2.) Határozatképtelenség esetén a településrészi önkormányzati ülést 8 naptári napon belül újból össze kell hívni. A településrészi önkormányzat ülésének rendje 1.) A településrészi önkormányzati ülést a településrészi önkormányzat vezetıje vezeti, akadályoztatása esetén a vezetı által felkért testületi tag elnököl. 2.) Az ülést levezetı elnök feladatai: - az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése, - határozatképesség megállapítása, - az ülés vezetése, - a szó megadása, megtagadása, megvonása, - az ülés félbeszakítása, - javaslattétel a napirendi pont tárgyalásának elnapolására, - javaslattétel a napirendi pontok összevont tárgyalására, - az ülés rendjének biztosítása, - a vita megnyitása, berekesztése, - a szavazás elrendelése, - a szavazás eredményének megállapítása, - a határozat kimondása. 3.) A településrészi önkormányzat testülete a napirendrıl vita nélkül, egyszerő szótöbbséggel határoz. 4.) Az elıterjesztıkhöz a településrészi önkormányzat tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita elıtt kell választ adni. 5.) Az ülésen megjelent állampolgároknak a tárgyhoz tartozó kérdésben az ülést levezetı elnök erre vonatkozó indítványának megszavazásával a településrészi önkormányzat testülete hozzászólási jogot biztosíthat. A szavazás rendje és módja 1.) Szavazni személyesen kell. 2.) A határozat és az állásfoglalás meghozatalához a részönkormányzat tagjai egyszerő vagy minısített többségének igen szavazata szükséges. 3.) Szavazategyenlıség esetén nincs érdemi döntés. 4.) Titkos szavazást zárt ülés tartásakor lehet elrendelni. 6

7 Határozathozatal, állásfoglalás 1.) A településrészi önkormányzat testülete a napirendi pont tárgyalását követıen átruházott hatáskörben eljárva, valamint éves költségvetése felosztásáról határozatot, javaslattétel, valamint véleménynyilvánítás esetén állásfoglalást hoz. 2.) Az ülés elnöke az eldöntésre váró kérdést úgy köteles feltenni, hogy a szavazás igennel, vagy nemmel történhessen. 3.) Az egyszerő szótöbbséggel hozott határozat elfogadásához a jelenlévı részönkormányzati tagok több mint felének igen szavazata szükséges. 4.) Minısített többség (a megválasztott részönkormányzati tagok több mint felének igen szavazata) szükséges: - a részönkormányzat SZMSZ-ének elfogadásához, - titkos szavazás elrendeléséhez, - a részönkormányzat mőködésének meghatározásához, - a részönkormányzat szervezetének kialakításához, - a döntésbıl való kizáráshoz. 5.) A döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A személyes érintettséget az érintett a szavazás megkezdése elıtt köteles bejelenteni. A kizárásról a részönkormányzat testülete dönt. 7.) A településrészi önkormányzat az átruházott hatáskörben hozott határozatairól a határozat meghozatalát követı közgyőlési ülésen írásban köteles beszámolni. Jegyzıkönyv tartalma, elkészítése, jegyzıkönyvbe betekintés 1.) A településrészi önkormányzat üléseirıl a tanácskozás lényegét, a meghozott döntéseket tartalmazó írásos jegyzıkönyvet kell készíteni. 2.) A jegyzıkönyv elkészítéséért a településrészi önkormányzat vezetıje felelıs. A jegyzıkönyvet a településrészi önkormányzat vezetıje és a jegyzıkönyvvezetı írja alá. 3.) A jegyzıkönyv tartalmazza: - az ülés helyét, idıpontját, megnyitásának idejét, - a napirend elıtti felszólalásokat, - az elfogadott napirendet, - a napirendi pontok tárgyát, - az elıadók és felszólalók nevét, - a kérdéseket, hozzászólásokat, - a szóban elıterjesztett határozati javaslatot, - a határozathozatal módját, a határozatok szövegét, - az elnök intézkedéseit, illetve az ülésen történt fontosabb eseményeket, - az ülés bezárásának idejét. 7

8 4.) A jegyzıkönyvet az ülést követı 15 napon belül meg kell küldeni Pécs Megyei Jogú Város jegyzıjéhez. 5.) A településrészi önkormányzat elıterjesztéseibe és jegyzıkönyveibe a zárt ülések kivételével bárki betekinthet. A településrészi önkormányzat döntéseit (határozatait és állásfoglalásait) az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Lakossági fórumok A részönkormányzat évente legalább egy alkalommal a településrészen lakossági fórumot tart, melyen a végzett tevékenységrıl beszámol. Záró rendelkezések 1.) Jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Közgyőlés jóváhagyásával lép hatályba. 2.) A településrészi önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata által nem szabályozott kérdésekben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szervezeti és Mőködési Szabályzatát kell alkalmazni. 3.) A szabályzat mellékletei: 1. számú melléklet Pécs Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat tagjai 2. számú melléklet Pécs Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat területi leírása 3. számú melléklet Pécs Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat átruházott hatásköreinek jegyzéke 4. számú melléklet Pécs Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat feladatainak jegyzéke 5. számú melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Településrészi Önkormányzatainak Gazdálkodási Szabályzata 4. ) Jelen SZMSZ hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a Pécs Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 3/2007. (05.24.) számú határozatával elfogadott és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 315/2007. (06.21.) számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzat. P é c s, április 14. Oszoli Dénes a településrészi önkormányzat vezetıje 8

9 Záradék A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot Pécs Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzata a 1/2011. ( ) sz. határozatával alkotta meg. A Pécs Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatát Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a /2011. (...) sz. határozatával hagyta jóvá. 9

10 1. számú melléklet Pécs Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat tagjai Oszoli Dénes 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Andrasek István 7628 Pécs, Bródy Sándor u. 34. Belányi Lajosné 7628 Pécs, Szabadságharc u. 59. Benczik Imre 7628 Pécs, Bródy S. u. 22. Csermák Lajosné 7628 Pécs, Fejlıdés u. 7. Dr. Pollák Gábor 7628 Pécs, Komlói út 186. Süvecz Lászlóné 7628 Pécs, Tőzoltó u. 8. Szabolcs Péterné 7628 Pécs, Margit u

11 2. számú melléklet Pécs Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat területleírása Agancs dőlı Arany János utca Auróra utca Ács utca Árpád utca Árpádtetı Átjáró út Átlós köz Baltika utca Barátság utca Bánomi út Bánya utca Bányászvértanúk útja Borz dőlı Botond utca Bródy Sándor utca Csapó János utca Cserbokros dőlı Csertetı Csille köz Csiperke utca Csokonay utca Csók István utca Dobogó dőlı Dobó Katalin utca Egyenlıség köz Egyenlıség utca Eszperantó utca Fejlıdés utca Fosztó-völgyi út Füst utca Gálic dőlı Gorkíj utca Gödrös dőlı Görgey Artúr utca Grıbel Emil utca Gyep dőlı György-akna Györgytelep Határır utca Hannabeck Frigyes utca Hegyes köz Hegymezıi út Hérics dőlı Homokgödör dőlı Honvéd köz Hısök tere Hun utca Ibolya utca Irinyi János utca István-akna Jószerencse utca Józsefháza Kacsoló dőlı Katona József utca Kavicsos út Kápa köz Kedves utca Kinizsi utca Kiskerti dőlı Klapka utca Kolónia utca Komlói út 71-tıl, 60-tól végig Kozári Vadászház Közép-hegy dőlı Krúdy Gyula utca Kunkori köz Lehel utca Lejtı dőlı Lóci utca Margit utca Melegmányi út Mélyút dőlı Mérı köz Murci dőlı Népfront utca Óvoda utca İr-hegyi út İzgida köz Pacca dőlı Perényi utca Pék-sor Pincemester dőlı Pincemester köz Pincér dőlı Picurka köz Rosta dőlı Sarkos dőlı Sudár István utca Szabadságharc utca Szabolcs Emlékpark Szabolcs-hegyi út Szabolcsi út Szabó István utca Szent Borbála utca Széles út Szélsı út Szénhordó köz Szénispán útja Szil-réti köz Szılıfej dőlı Szılıhegyi út Szüret utca T utca Tárna utca Thököly út Tolnay József utca Török István utca Tőzoltó utca Vasfő dőlı Vájár köz Wesselényi utca Zergevirág dőlı Zúzmó utca 11

12 3. számú melléklet Pécs Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat átruházott hatásköreinek jegyzéke a Szabályzat 76. (3) bekezdés c) pontja szerinti melléklet alapján a településrészi önkormányzatra átruházott hatáskörök - településrendezés, településfejlesztés, közmőberuházás, - vízelvezetés, - csatornázás, - csapadékvíz-elvezetés, - közmőépítés, - játszótér kialakítása, karbantartás, - közvilágítás javítása, - út menti árkok tisztítása, karbantartása, - járdák, utak javítása, felújítása, - temetı karbantartása, tisztítása, - mővelıdési, sport, egészségügyi rendezvények, a részönkormányzat területén mőködı civil szervezetek támogatása, - mőködéshez szükséges felszerelések vásárlása, - mőködési üzemeltetési költségek fizetése, - a közösségi helyiségek mőködtetését ellátó gondnok foglalkoztatása, - közmunkások foglalkoztatása. 12

13 4. számú melléklet Pécs Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat feladatainak jegyzéke 1.) Az alábbi feladatkörökben véleménynyilvánítás a Pécs-Mecsekszabolcsi részönkormányzatot illetıen: - településrendezés, településfejlesztés, - az épített és természeti környezet védelme, - vízvezetés, csapadékvíz elvezetés, - csatornázás, - helyi közutak és közterületek fenntartása, - településtisztaság biztosítása, - helyi tőzvédelem, - helyi közbiztonság, - helyi energiaszolgáltatás, - foglalkoztatás megoldásával kapcsolatos kérdések, - közmőépítés, - egészséges életmód, sportélet, - kulturális kérdések (közterületek, intézmények elnevezése), - városi rendelettervezetek véleményezése, - helyi intézményvezetık kinevezésének véleményezése, - egyedi hatósági ügyek véleményezése szociális ellátás körében. 2.) Kapcsolattartás a részönkormányzat területén mőködı állami, társadalmi, civil szervezetekkel, a Polgármesteri Hivatallal. 3.) Közcélú munka szervezése. 4.) Döntési jogkör az SZMSZ 76. (3) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint (ld. 3. sz. melléklet). 5.) A részönkormányzat vezetıjének feladatai: - összeállítja a részönkormányzati ülések napirendjét, - összehívja és vezeti az üléseket, - gondoskodik az elvégzett munkák jegyzékének elkészítésérıl a rendelkezésre bocsátott kereten belül, - képviseli a részönkormányzatot, - a településrészi önkormányzat által kifogásolt testületi döntést a Közgyőlés elé terjeszti, - gondoskodik az ülés jegyzıkönyvének elkészíttetésérıl és továbbításáról, - évente egy alkalommal, illetıleg a választási ciklus végén tájékoztatja a Közgyőlést a településrészi önkormányzat tevékenységérıl. 13

14

15

16

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 13/2013.(X.16.) ör-rel) BEVEZETŐ RÉSZ 1. Mohács

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A 42/2013. (IX.23.),

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1/2007.(II.01.)ÖKT.r. A Szentgotthárd Város Önkormányzata 3. Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kihirdetve: 2011. február 11. Fodor Krisztina jegyző

Részletesebben

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

A Közgyűlés 2014. október 23-ai alakuló ülésén hozott határozat...43 A Közgyűlés 2014. november 20-ai ülésén hozott határozatok...

A Közgyűlés 2014. október 23-ai alakuló ülésén hozott határozat...43 A Közgyűlés 2014. november 20-ai ülésén hozott határozatok... Érdi IV. évfolyam. 13. szám 2014. November 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK... 2 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16. (88) 503-420 fax: (88) 263-001 Ügyszám: 11/1022/2014. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról [Egységes szerkezetben a 6/2013.

Részletesebben